Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

I can

 • 1 can

  {kæn,kən,kn}
  I. 1. v 2 л. ед. ч. ocт. canst, neg cannot, can't, pt could, 2 л. ед. ч. ост. could (e) st, neg couldn't с mf без to мога, в състояние съм, способен съм/умея да
  CAN you play bridge? играеш ли/можеш ли да играеш бридж? he can't drive той не може да шофира
  2. мога, имам право, разрешено ми е
  yoи CAN take тy car може да вземеш моята кола
  3. може, съществува възможност
  shc CAN come in any moment тя може да влезе всеки момент
  CAN it bc truc? възможно ли е? (that) could be so може да е така, може би
  I cannotbut не мога да не
  4. could бих могъл
  I could do it бих могъл да го направя
  с perf inf можеше, би могло
  I could have done it можеше/бих могъл да го направя (но не го направил)
  II. 1. кана, канче
  2. метален контейнер, бидон, гюм
  milk-CAN бидон за мляко
  garbage CAN кофа за отпадъци
  to carry/takc the CAN (for someone) sl. поемам вината/отговорността (вместо някого), to be in the CAN готов съм за пускане/излъчване (за филм, видеозапас)
  3. консерва, консервна кутия
  CAN opener отварачка за консервни кутии
  4. ам. стъклен буркан за/с консервирани плодове/зеленчуци
  5. ам. sl. затвор
  6. ам. разг. тоалетна
  7. ам. sl. задник
  8. ам. воен. подводна бомба, разрушител
  9. sl. една унция марихуана. can v 1. затварям херметически в кутия/буркан, консервирам
  CANned fish рибна консерва
  2. ам. изгонвам/изключвам от училище
  3. ам. уволнявам от служба
  4. s1. спирам, прекратявам
  5. записвам на плоча/на магнетофонна лента, правя предварителен запис (за телевизионно предаване и пр.)
  * * *
  {kan, kъn, kn} v аих (2 л. ед. ч. ocm.canst {ka:nst} ; neg cann(2) n 1. кана, канче; 2. метален контейнер; бидон, гюм; milk-
  * * *
  способен; умея; бидон; гюм; кана; канче; консервна кутия; консервирам; консерва; мога;
  * * *
  1. can it bc truc? възможно ли е? (that) could be so може да е така, може би 2. can opener отварачка за консервни кутии 3. can you play bridge? играеш ли/можеш ли да играеш бридж? he can't drive той не може да шофира 4. canned fish рибна консерва 5. could бих могъл 6. garbage can кофа за отпадъци 7. i cannotbut не мога да не 8. i could do it бих могъл да го направя 9. i could have done it можеше/бих могъл да го направя (но не го направил) 10. i. v аих (2 л. ед. ч. ocm. canst, neg cannot, can't, pt could, 2 л. ед. ч. ост. could (e) st, neg couldn't) с mf без to мога, в състояние съм, способен съм/умея да 11. ii. кана, канче 12. milk-can бидон за мляко 13. s спирам, прекратявам 14. shc can come in any moment тя може да влезе всеки момент 15. sl. една унция марихуана. can v затварям херметически в кутия/буркан, консервирам 16. to carry/takc the can (for someone) sl. поемам вината/отговорността (вместо някого), to be in the can готов съм за пускане/излъчване (за филм, видеозапас) 17. yoи can take тy car може да вземеш моята кола 18. ам. sl. задник 19. ам. sl. затвор 20. ам. воен. подводна бомба, разрушител 21. ам. изгонвам/изключвам от училище 22. ам. разг. тоалетна 23. ам. стъклен буркан за/с консервирани плодове/зеленчуци 24. ам. уволнявам от служба 25. записвам на плоча/на магнетофонна лента, правя предварителен запис (за телевизионно предаване и пр.) 26. консерва, консервна кутия 27. метален контейнер, бидон, гюм 28. мога, имам право, разрешено ми е 29. може, съществува възможност 30. с perf inf можеше, би могло
  * * *
  can[kæn] I (силна форма); [kən, kn] (слаба форма) ( could [kud]) v aux с inf без to; 1. мога, способен съм, в състояние съм; I will do all I \can ще направя всичко възможно; it \can't be true не може да бъде! \can it be true? нима е възможно? мигар; I cannot but не мога да не; 2. мога, позволено ми е, имам разрешение, имам право; 3. ост. знам, разбирам. II. n 1. кана, канче; 2. гюм, бидон; milk \can бидон за мляко; oil \can тулумбичка; trash \can кофа за смет; 3. консервна кутия; \can of fruit плодова консерва; \can of worms sl сложно положение; забатачена ситуация; батак; 4. стъклен буркан; 5. ам. sl затвор; 6. разг. противолодъчна самолетна бомба; 7. sl долар; 8. sl тоалетна; to be in the \can готов; в кърпа вързан; to carry the \can разг. опирам пешкира, поемам цялата вина (отговорност); II. v 1. ам. консервирам ( продукти); 2. уволнявам; 3. sl затварям (в затвор), окошарвам; спирам, задържам.

  English-Bulgarian dictionary > can

 • 2 can-do

  can-do[´kæn´du] adj положителен (за нагласа), борбен.

  English-Bulgarian dictionary > can-do

 • 3 can

  кож.
  сушилен барабан за кожи
  консервирам
  разливам в бидони
  консервна кутия
  бидон
  кфт.
  кутия за съхраняване на кинофилми

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > can

 • 4 can

  консервна кутия {ж}

  English-Bulgarian small dictionary > can

 • 5 can-can

  канкан;
  * * *
  can-can[´kæn´kæn] n канкан.

  English-Bulgarian dictionary > can-can

 • 6 catch-as-catch-can

  catch-as-catch-can[´kætʃəz´kætʃ´kæn] I. n сп. кеч, свободна борба; ост. гоненица; II. adj ам. в който всичко е позволено; без ограничения (правила).

  English-Bulgarian dictionary > catch-as-catch-can

 • 7 dinner-can

  dinner-can[´dinə¸kæn] n сефертас.

  English-Bulgarian dictionary > dinner-can

 • 8 garbage can

  garbage can[´ga:bidʒ¸kæn] n ам. контейнер (кофа) за боклук.

  English-Bulgarian dictionary > garbage can

 • 9 milk-can

  гюм;
  * * *
  milk-can[´milk¸kæn] n гюм.

  English-Bulgarian dictionary > milk-can

 • 10 oil-can

  {'ɔilkæn}
  1. маслъонка
  2. бидон
  * * *
  {'ъilkan} n 1. масльонка; 2. бидон.
  * * *
  1. бидон 2. маслъонка
  * * *
  oil-can[´ɔil¸kæn] n масленица, масльонка, контейнер, бидон за масло.

  English-Bulgarian dictionary > oil-can

 • 11 petrol-can

  petrol-can[´petrəl¸kæn] n туба за бензин.

  English-Bulgarian dictionary > petrol-can

 • 12 tin-can

  tin-can[´tin¸kæn] n 1. тенекиена кутия, тенеке; 2. sl разрушител (военен кораб).

  English-Bulgarian dictionary > tin-can

 • 13 trash-can

  {'træʃkæn}
  n ам. кофа/кошче за отпадъци
  * * *
  {'trashkan} n ам. кофа/кошче за отпадъци.
  * * *
  n ам. кофа/кошче за отпадъци
  * * *
  trash-can[´træʃ¸kæn] n ам. кофа за боклук.

  English-Bulgarian dictionary > trash-can

 • 14 water can

  water can[´wɔ:tə¸kæn] n лейка, поливалка.

  English-Bulgarian dictionary > water can

 • 15 watering can

  watering can[´wɔ:təriʃ¸kæn] n лейка.

  English-Bulgarian dictionary > watering can

 • 16 billy-can

  {'bilikæn}
  вж. billy
  * * *
  {'bilikan} billy.
  * * *
  вж. billy

  English-Bulgarian dictionary > billy-can

 • 17 catch as catch can

  {'kaEtJ3z'kaEtJ"kɔen}
  n en. свободен стил борба
  * * *
  {'kaEtJ3z'kaEtJ"kъen} n en. свободен стил борба.
  * * *
  n en. свободен стил борба

  English-Bulgarian dictionary > catch as catch can

 • 18 tin can

  {'tinkæn}
  1. тенекиена кутия, тенеке
  2. sl. воен. мор. разрушител
  * * *
  {'tinkan} n 1. тенекиена кутия; тенеке; 2. sl. воен. мор. раз
  * * *
  1. sl. воен. мор. разрушител 2. тенекиена кутия, тенеке

  English-Bulgarian dictionary > tin can

 • 19 watering-can

  {'wɔ:təriŋ,kæn}
  n градинарска лейка
  * * *
  {'wъ:tъrin,kan} n градинарска лейка.
  * * *
  лейка;
  * * *
  n градинарска лейка

  English-Bulgarian dictionary > watering-can

 • 20 water-can

  лейка;

  English-Bulgarian dictionary > water-can

Look at other dictionaries:

 • CAN-SPAM Act of 2003 — Full title Controlling the Assault of Non Solicited Pornography And Marketing Act of 2003 Acronym CAN SPAM Act Enacted by the 108th United States Congress …   Wikipedia

 • Can't Take That Away (Mariah's Theme) — Single by Mariah Carey from the album Rainbow R …   Wikipedia

 • CAN-Bus — CAN Logo Der CAN Bus (Controller Area Network) ist ein asynchrones, serielles Bussystem und gehört zu den Feldbussen. Um die Kabelbäume (bis zu 2 km pro Fahrzeug) zu reduzieren und dadurch Gewicht zu sparen, wurde der CAN Bus 1983 von Bosch für… …   Deutsch Wikipedia

 • CAN Bus — CAN Logo Der CAN Bus (Controller Area Network) ist ein asynchrones, serielles Bussystem und gehört zu den Feldbussen. Um die Kabelbäume (bis zu 2 km pro Fahrzeug) zu reduzieren und dadurch Gewicht zu sparen, wurde der CAN Bus 1983 von Bosch für… …   Deutsch Wikipedia

 • Can\'t Buy Me Love — «Can t Buy Me Love» Сингл The Beatles из альбома «A Hard Day s Night» Сторона «А» Can’t Buy Me Love …   Википедия

 • Can’t Buy Me Love — «Can’t Buy Me Love» Сингл The Beatles из альбома …   Википедия

 • Cần Thơ — Can Tho Thành phố Cần Thơ   Centrally governed city   Nickname(s): The capital of the West (Vietnamese: Tây Đô) …   Wikipedia

 • Can't Take That Away (Mariah's Theme) — Single par Mariah Carey extrait de l’album Rainbow Face B Crybaby Sortie 6 juin  …   Wikipédia en Français

 • Can Tho Bridge — Cần Thơ Bridge Other name(s) Cầu Cần Thơ Crosses Sông Hậu Giang (Bassac River) Locale Cần Thơ …   Wikipedia

 • Can't Help Falling in Love — «Can’t Help Falling in Love» Сингл Элвис Пресли c альбома «Blue Hawaii» …   Википедия

 • Can Duoc District — Cần Đước   District   Country  Vietnam Region Mekong Delta …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.