Translation: from greek to english

from english to greek

124

 • 1 ἀέξω

  ᾰέξω (ἀέξω, -ει; ἀέξοι; ἄεξε), [ἀέ]ξετε): med. ἀέξονται. v. αὔξω.)
  a act. exalt, make to prosper

  ὦ Τιμόδημε, σὲ δ' ἀλκὰ παγκρατίου τλάθυμος ἀέξει N. 2.15

  ἐμῶν δ' ὕμνων ἄεξ εὐτερπὲς ἄνθος O. 6.105

  ἀλλ' ἀπήμαντον ἄγων βίοτον αὐτούς τἀέξοι καὶ πόλιν O. 8.88

  b med., expand, be exalted ἀέξονται φρένας, ἀμπελίνοις τόξοις δαμέντες their spirits expand fr. 124. 11.
  c frag. εὐάμπυκες[ ἀέ]ξετ' ἔτι, Μοῖσαι, θάλος ἀοιδᾶν[ Δ. 1. 1. ]ἀέξω[ P. Ox. 2448. fr. 14.

  Lexicon to Pindar > ἀέξω

 • 2 Ἀθαναῖος

  1 Athenian, of Athens κυλίκεσσιν Ἀθαναίαισι fr. 124. 4. pro subs.

  ἀρέομαι πὰρ μὲν Σαλαμῖνος Ἀθαναίων χάριν μισθὸν P. 1.76

  ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων μιν ὀμφαὶ κώμασαν i. e. at the Panathenaia N. 10.34 ὅθι παῖδες Ἀθαναίων ἐβάλοντο φαεννὰν κρηπῖδ' ἐλευθερίας at the battle of Artemision fr. 77. 1.

  Lexicon to Pindar > Ἀθαναῖος

 • 3 ἀκτά

  ἀκτά (ἀκτᾶς, -άν; -αῖς, -αῖσιν.)
  a shore Λερναίας ἀπ' ἀκτᾶς (ἀπὸ τοῦ Ἄργους. Σ.) O. 7.33 ἥρως ἐπ' ἀκταῖσιν θορών” sc. of lake Tritonis P. 4.36

  ἐν δὲ χειμῶνι πλέων Νείλου πρὸς ἀκτάν I. 2.42

  met., πελάγει δ' ἐν πολυχρύσοιο πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν ψευδῆ πρὸς ἀκτάν of the effect of wine fr. 124. 7.
  b river bank

  παρὰ δὲ τὰν εὔυδρον ἀκτὰν Ἱμέρα P. 1.79

  Ἀχέροντος ἀκτὰν παρ' εὔσκιον P. 11.21

  βαθυκρήμνοισι δ' ἀμφ ἀκταῖς Ἑλώρου N. 9.40

  Lexicon to Pindar > ἀκτά

 • 4 ἀμπέλινος

  Lexicon to Pindar > ἀμπέλινος

 • 5 ἀμφότερος

  ἀμφότερος (-οι, -οις: -α, -ας; -ᾶν, -αις: -ον; -ων, -οιςι), )
  1 adj.
  a both

  ἀμφοτέροις ὁμοῖοι τοκεῦσι P. 2.47

  καὶ κασίγνητοί σφισιν ἀμφότεροι ἤλυθον P. 4.124

  καρτερὸς ὅρκος ἄμμιν μάρτυς ἔστω Ζεὺς ὁ γενέθλιος ἀμφοτέροιςP. 4.167 ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς ἀμφότεροι (sc. ἄνδρες καὶ θεοί.) N. 6.2 ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς, ἀμφοτέρας ἰὼν χειρός (καὶ ἀριστερᾶς καὶ δεξιᾶς. Σ.) N. 7.94 ἀμφοτερᾶν τοι χαρίτων σὺν θεοῖς ζεύξω τέλος, καὶ τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χορεύων καὶ τὰν ἁλιερκέα Ἰσθμοῦ δειράδ (Boeckh e Σ: ἀμφοτέρων, -οις codd.: i. e. songs for both Thebe and Delos.) I. 1.6
  2 pro subs.
  a masc., fem.

  ὅτ' ἀμφότεροι κράτησαν O. 9.84

  ἄμαχον κακὸν ἀμφοτέροις διαβολιᾶν ὑποφάτιες (i. e. to both sides, slanderers and slandered) P. 2.76 παρ' ἀμφοτέροις (Peleus and Kadmos) P. 3.93 πατρὸς δ' ἀμφοτέραις ἐξ ἑνὸς ἀριστομάχου γένος Ἡρακλέος βασιλεύει (Lakedaimon and Thessaly) P. 10.2
  3 ἀμφότερα pro adv., both

  πέποιθα δὲ ξένον μή τιν' ἀμφότερα καλῶν τε ἴδριν ἅμακαὶ δύναμιν κυριώτερον δαιδαλωσέμεν O. 1.104

  4 ἀμφότερον τε καί, bothandποθέω στρατιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς, ἀμφότερον μάντιν τ' ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαιO. 6.17

  εἰ δ' ἀρετᾷ κατάκειται πᾶσαν ὀργάν, ἀμφότερον δαπαναῖς τε καὶ πόνοις I. 1.42

  Lexicon to Pindar > ἀμφότερος

 • 6 ἄνθρωπος

  ἄνθρωπος (- ος v. l., -ῳ; -οι, -ων, -οις, -οισιν), - ους)
  1 man, pl., mankind
  a

  σκιαρόν τε φύτευμα ξυνὸν ἀνθρώποις O. 3.18

  ἀμφὶ δ' ἀνθρώπων φρασὶν ἀμπλακίαι ἀναρίθμητοι κρέμανται O. 7.24

  ἐν δ' ἀρετὰν ἔβαλεν καὶ χάρματ ἀνθρώποισι προμαθέος αἰδώς O. 7.44

  φαντὶ δ' ἀνθρώπων παλαιαὶ ῥήσιες O. 7.54

  παραπειρῶνται Διὸς ἀργικεραύνου εἴ τιν' ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι O. 8.4

  Αἴγιναν ἔνθα ἀσκεῖται Θέμις ἔξοχ' ἀνθρώπων O. 8.23

  τερπνὸν δ' ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν O. 8.53

  πολλοὶ δὲ διδακταῖς ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος ὤρουσαν ἀρέσθαι O. 9.101

  ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλεῖστα χρῆσις O. 11.1

  πολλὰ δ' ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἔπεσεν O. 12.10

  ἔτυμον λόγον ἀνθρώπων P. 1.68

  μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων P. 1.82

  ἐν ἀνθρώποισι P. 3.21

  πολυπήμονας ἀνθρώποισιν ἰᾶσθαι νόσους P. 3.46

  εἴ τιν' ἀνθρώπων P. 3.86

  Νέστορα καὶ Λύκιον Σαρπηδόν, ἀνθρώπων φάτις, —

  γινώσκομεν P. 3.112

  ὄρνιν Κυπρογένεια φέρεν πρῶτον ἀνθρώποισι P. 4.217

  ὁ γὰρ καιρὸς πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον ἔχει P. 4.286

  σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος (v. l. ἄνθρωποι) P. 8.96

  εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώποισιν, ἄνευ καμάτου οὐ φαίνεται P. 12.28

  ἔστι δέ τις λόγος ἀνθρώπων N. 9.6

  ἔνθ' Ἀρείας πόρον ἄνθρωποι καλέοισι N. 9.41

  ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώπων βαρὺς ἀντιάσαι N. 10.20

  χαλεπὰ δ' ἔρις ἀνθρώποις ὁμιλεῖν κρεσσόνων N. 10.72

  τὸ δ' ἐκ Διὸς ἀνθρώποις σαφὲς οὐχ ἕπεται τέκμαρ N. 11.43

  μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ' ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκύς I. 1.47

  ὅσον ὀργὰν λτ;γτ;εινοκράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων γλυκεῖαν ἔσχεν I. 2.36

  ἄλλοτε δ' ἀλλοῖος οὖρος πάντας ἀνθρώπους ἐπαίσσων ἐλαύνει I. 4.6

  ὅσσα δ' ἐπ ἀνθρώπους ἄηται μαρτύρια φθιμένων ζωῶν τε φωτῶν ἀπλέτου δόξας I. 4.9

  ἀλλ' Ὅμηρός τοι τετίμακεν δἰ ἀνθρώπων I. 4.37

  Θεία, σέο ἕκατι καὶ μεγασθενῆ νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων I. 5.3

  φ]έρτατος ἀνθρώπων Πα. 13b. 5. ]

  ἄνθρωπ[ο Pae. 21.18

  πρὶν μὲν ἕρπε τὸ σὰν κίβδηλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ στομάτων Δ. 2. 3. ἁνίκ' ἀνθρώπων καματώδεες οἴχονται μέριμναι στηθέων ἔξω fr. 124. 5. ἀν]θρώποις[ Θρ. 4. 9. —
  I gods. —

  θεόμοροι νίσοντ' ἐπ ἀνθρώπους ἀοιδαί O. 3.10

  ἔν τε θεοῖς τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς αἰδέοντP. 9.40

  Ἄπολλον, γλυκὺ δ' ἀνθρώπων τέλος ἀρχά τε δαίμονος ὀρνύντος αὔξεται P. 10.10

  σὺν θεῷ γάρ τοι φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώποισι παρμονώτερος N. 8.17

  εἰ γάρ τις ἀνθρώπων πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰς I. 6.10

  εἰ δέ τις ἀνθρώποισι θεόσδοτος ἀτληκηκοτας προστύχῃ fr. 42. 5. ]ἀνθρώπο[ις (supp. Bury) Δ. 2. 3. θεῶν καὶ κατ' ἀνθρώπων ἀγυιάς fr. 194. 6.
  III animals.

  πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις O. 7.63

  Lexicon to Pindar > ἄνθρωπος

 • 7 ἁνίκα

  ᾱνῐκα c. ind.,
  1 at that time when

  βρέχε θεῶν βασιλεὺς χρυσέαις νιφάδεσσι πόλιν, ἁνίχ' Ἀθαναία κορυφὰν κατ ἄκραν ἀνορούσαισ ἀλάλαξεν O. 7.35

  σκύταλον τίναξε χερσίν, ἁνίκ' ἤρειδε Ποσειδάν O. 9.31

  τλάμονι ψυχᾷ παρέμειν, ἁνίχ' εὑρίσκοντο θεῶν παλάμαις τιμάν P. 1.48

  ἁνίκ' ἐπέτοσσεP. 4.24 ἦρα χαλκοκρότου πάρεδρον Δαμάτερος ἁνίκ' εὐρυχαίταν ἄντειλας Διόνυσον; (sc. θυμὸν τεὸν εὔφρανας) I. 7.4 ἁ]νίκα Δαρδανίδαις Ἑκάβ[ Πα. 8A. 17.

  λέγοντι Ζῆνα φυλάξαι προνοίᾳ, ἁνίκ' ἀγανόφρων Κοίου θυγάτηρ λύετο τερπνᾶς ὠδῖνος Pae. 12.12

  ]τε καὶ ἁνίκα ναυλοχοι[ ]ήλασαν ἐννύχιον κρυφα[ Pae. 18.9

  ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν τε γλυκερὸν κέντρον, ἁνίκ ἀνθρώπων καματώδεες οἴχονται μέριμναι στηθέων ἔξω sc. after dinner at wine fr. 124. 5.

  Lexicon to Pindar > ἁνίκα

 • 8 ἀοιδά

  ᾰοιδά (-ά, -ᾶς, -ᾷ, -άν, -ά; -αί, -ᾶν, -αῖς. ἀοι- codd. N. 11.18, v. West at Hes., Theog. 48)
  1 song ἰανθεὶς ἀοιδαῖς (sc. Ζεύς) O. 2.13

  θεόμοροι νίσοντ' ἐπ ἀνθρώπους ἀοιδαί O. 3.10

  ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς O. 4.3

  ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς O. 6.7

  ἐσσὶ γὰρ γλυκὺς κρατὴρ ἀγαφθέγκτων ἀοιδᾶν sc. Aineas, the chorus leader O. 6.91

  πόλιν μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς O. 9.22

  καλὰ ἔρξαις ἀοιδᾶς ἄτερ O. 10.91

  μακρότεραι Τερψίᾳ θ' ἕψοντ Ἐριτίμῳ τ ἀοιδαί O. 13.42

  ἅλικες οἶα παρθένοι φιλέοισιν ἑταῖραι ἑσπερίαις ὑποκουρίζεσθ' ἀοιδαῖς P. 3.19

  ἁ δ' ἀρετὰ κλειναῖς ἀοιδαῖς χρονία τελέθει P. 3.114

  φορμιγκτὰς ἀοιδᾶν πατὴρ Ὀρφεύς P. 4.176

  τὸν ἐν ἀοιδᾷ νέων πρέπει χρυσάορα Φοῖβον ἀπύειν P. 5.103

  κρηπῖδ' ἀοιδᾶν ἵπποισι βαλέσθαι P. 7.3

  ἐμὲ δοὖν τις ἀοιδᾶν δίψαν ἀκειόμενον πράσσει χρέος P. 9.103

  τὸν Ἱπποκλέαν ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς ἕκατι στεφάνων θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν P. 10.57

  ἀεθλονικία δὲ μάλιστ' ἀοιδὰν φιλεῖ N. 3.7

  πάτραν ἵν' ἀκούομεν, Τιμάσαρχε, τεὰν ἐπινικίοισιν ἀοιδαῖς πρόπολον ἔμμεναι N. 4.78

  ἀλλ' ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ ἀκάτῳ, γλυκεἶ ἀοιδά, στεῖχ ἀπ Αἰγίνας N. 5.2

  παροιχομένων γὰρ ἀνέρων, ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ' ἐκόμισαν (Pauw: ἀοιδοί codd., pap.) N. 6.30

  νεοθαλὴς δ' αὔξεται μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ N. 9.49

  λύρα δέ σφι βρέμεται καὶ ἀοιδά N. 11.7

  μελιγδούποισι δαιδαλθέντα μελιζέμεν ἀοιδαῖς ( μελίζεν ἀοιδαῖς coni. Pauw.) N. 11.18

  Ὀγχηστίαισίν τ' ἀιόνεσσιν περιστέλλων ἀοιδὰν γαρύσομαι I. 1.33

  οὐδ' ἐπέρναντο γλυκεῖαι μελιφθόγγου ποτὶ Τερψιχόρας ἀργυρωθεῖσαι πρόσωπα μαλθακόφωνοι ἀοιδαί I. 2.8

  οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε κώμων οὔτε μελικόμπων ἀοιδᾶν I. 2.32

  ( φάμα) ἅ τε ὤπασεν τοιάδε τῶν τότ' ἐόντων φύλλ ἀοιδᾶν (Σ, Tric.: ἀοιδάν, ἀοιδῶν codd.) I. 4.27

  μὴ φθόνει κόμπον τὸν ἐοικότ' ἀοιδᾷ κιρνάμεν ἀντὶ πόνων I. 5.24

  εἴη δὲ Αἴγιναν κάτα σπένδειν μελιφθόγγοις ἀοιδαῖς I. 6.9

  τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ' ἀοιδαὶἔλιπον ( τι λίπον Schr. coni.: ἐπέλιπον Snell) I. 8.56 ἄρδοντ' ἀοιδαῖς fr. 6b. f. ]

  ἀοιδαῖς ἐν εὐπλε[κέσσι Pae. 3.12

  ἀοιδᾶν ῥόθια δεκομένα κατερεῖς (sc. Αἴγινα) Πα.. 12. λτ;ἐν ἀοιδᾷ> (supp. Snell e Σ pap.: fort. v. l.) Πα. 1. 2. ἀέ]ξετ' ἔτι, Μοῖσαι, θάλος ἀοιδᾶν[ Δ. 1. 1. ]εες τ ἀοιδαί[ Δ. 3. 1. ἰοδέτων λάχετε στεφάνων τᾶν τ ἐαριδρόπων ἀοιδᾶν, Διόθεν τέ με σὺν ἀγλαίᾳ ἴδετε πορευθέντ ἀοιδᾶν δεύτερον ἐπὶ τὸν κισσοδαῆ θεόν fr. 75. 8. σειρῆνα δὲ κόμπον αὐλίσκων ὑπὸ λωτίνων μιμήσομ' ἀοιδαῖς Παρθ. 2. 1. ἀνδρὸς δ οὔτε γυναικὸς χρή με λαθεῖν ἀοιδὰν πρόσφορον (i. e. song for a man) Παρθ. 2. 3. [ἀοιδᾷ (coni. Bergk: οἶδα codd.) fr. 107b. 1.] πρέπει δ' ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσθαι καλλίσταις ἀοιδαῖς fr. 121. 2. ἐρατᾶν ὄχημ' ἀοιδᾶν τοῦτό τοι πέμπω fr. 124. 1. ἔντι μὲν χρυσαλακάτου τεκέων Λατοῦς ἀοιδαὶ ὥριαι παιάνιδες Θρ. 3. 1. ἀοιδ[ὰν κ]αὶ ἁρμονίαν αὐλ[οῖς ἐ]πεφράς[ατο (supp. Schr.) fr. 140b. 2. θεὸς ὁ πάντα τεύχων βροτοῖς καὶ χάριν ἀοιδᾷ φυτεύει fr. 141. κεκρότηται χρυσέα κρηπὶς ἱεραῖσιν ἀοιδαῖς fr. 194. 1. c. gen., εἰ — (sc. καλὰ ἔργα)

  εὕρηται ἄποινα μόχθων κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς N. 7.16

  θεσπεσία δ' ἐπέων καύχας ἀοιδὰ πρόσφορος ( καύχαις coni. Benedictus) N. 9.7 πρὶν μὲν ἕρπε σχοινοτένειά τ' ἀοιδὰ διθυράμβων καὶ τὸ σὰν κίβδηλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ στομάτων Δ. 2. 1. pro pers.,

  αἱ δὲ σοφαὶ Μοισᾶν θύγατρες ἀοιδαὶ θέλξαν νιν ἁπτόμεναι N. 4.3

  [dub. ex., v. μιμνᾴσκω frag.]

  Lexicon to Pindar > ἀοιδά

 • 9 αὖ

  αὖ
  1 again, with δέ; emphasizing a distinction as regards what precedes.
  a μέν precedes.

  τόκα μὲν, εὖτ' ἂν δὲ, τότ αὖ O. 6.70

  ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον· τὸν δ' αὖ N. 11.30

  ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε, τοὶ δ' αὖ πλουτέοντες fr. 124. 8.
  b as opposed to some previous time.

  ἀλλ' ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ. νῦν δ αὖ I. 4.18

  ἐν δὲ μηνὸς πρῶτον τύχεν ἆμαρ. νῦν δ' αὖ Pae. 2.80

  c in general.

  πόλλ' ἄνω, τὰ δ αὖ κάτω O. 12.6

  μία βοῦς Κρηθεῖ τε μάτηρ καὶ θρασυμήδει Σαλμωνεῖ· τρίταισιν δ' ἐν γοναῖς ἄμμες αὖ κείνων φυτευθέντεςP. 4.144

  Lexicon to Pindar > αὖ

 • 10 ἀφνεός

  ἀφνεός, ἀφνειός
  1 rich, wealthy

  ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους μάκαιραν Ἱέρωνος ἑστίαν O. 1.10

  φιάλαν ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν O. 7.1

  ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα νικῶν ξένου Λάκωνος Ὀρέστα P. 11.15

  Σικελίαν πίειραν ὀρθώσειν κορυφαῖς πολίων ἀφνεαῖς N. 1.15

  ἀφνεὸς πενιχρός τε θανάτου παρὰ σᾶμα νέονται N. 7.19

  ἐν ἀφνειῷ Κορίνθῳ fr. 122. 2. ὃς μὲν ἀχρήμων, ᾰφνεὸς τότε fr. 124. 8.

  Lexicon to Pindar > ἀφνεός

 • 11 ἀφνειός

  ἀφνεός, ἀφνειός
  1 rich, wealthy

  ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους μάκαιραν Ἱέρωνος ἑστίαν O. 1.10

  φιάλαν ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν O. 7.1

  ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα νικῶν ξένου Λάκωνος Ὀρέστα P. 11.15

  Σικελίαν πίειραν ὀρθώσειν κορυφαῖς πολίων ἀφνεαῖς N. 1.15

  ἀφνεὸς πενιχρός τε θανάτου παρὰ σᾶμα νέονται N. 7.19

  ἐν ἀφνειῷ Κορίνθῳ fr. 122. 2. ὃς μὲν ἀχρήμων, ᾰφνεὸς τότε fr. 124. 8.

  Lexicon to Pindar > ἀφνειός

 • 12 ἀχρήμων

  1 without money ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε fr. 124. 8.

  Lexicon to Pindar > ἀχρήμων

 • 13 Βάττος

  Βάττος also called Aristoteles, of Thera, son of Polymnestos, founder of Cyrene on Apollo's instructions.
  1

  ἱέρεα χρῆσεν οἰκιστῆρα Βάττον καρποφόρου Λιβύας P. 4.6

  ἐπέγνω μὲν Κυράνα καὶ τὸ κλεεννότατον μέγαρον Βάττου δικαιᾶν Δαμοφίλου πραπίδων P. 4.280

  ὁ Βάττου δ' ἕπεται παλαιὸς ὄλβος P. 5.55

  εὔχομαί νιν Ὀλυμπίᾳ τοῦτο δόμεν γέρας ἔπι Βάττου γένει P. 5.124

  Lexicon to Pindar > Βάττος

 • 14 γένος

  γένος (γένος, -ει, -ος) = γενεά.
  a folk, clan, people, nation ὄφρα ἵκωμαι πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος Iamidai O. 6.25

  ἐξ οὗ πολύκλειτον καθ' Ἕλλανας γένος Ἰαμιδᾶν O. 6.71

  κόσμον Ὀλυμπίᾳ, ὅν σφι Ζεὺς γένει ὤπασεν Blepsiadai O. 8.83

  εὔχομαί νιν Ὀλυμπίᾳ τοῦτο δόμεν γέρας ἔπι Βάττου γένει P. 5.124

  ἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος N. 6.1

  ἕπεται δέ, ( ἐπέβα coni. Wil.) Θεαῖε, ματρώων πολύγνωτον γένος ὑμετέρων εὐάγων τιμὰ ( πολυγνώτῳ γένει coni. Er. Schmid) N. 10.37

  καὶ μὰν θεῶν πιστὸν γένος N. 10.54

  Σπαρτῶν ἱερὸν γένος ἀνδρῶν ὑμνήσομεν; fr. 29. 2.

  ἢ γαῖαν κατακλύσαισα θήσεις ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος; Pae. 9.20

  φιλόμαχον γένος ἐκ Περσέος fr. 164. πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἢ σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν fr. 213. 3. and therefore, lineage, descent βασιλεύς, ἐξ

  ὠκεανοῦ γένος ἥρως δεύτερος P. 9.14

  of horses? Πος]ειδάνιο[ν] γένος[ (sc. ? ἵππων Bury) Pae. 2.41
  b children, offspring Ἐρινὺς ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλοφονίᾳ γένος ἀρήιον the children of Oidipous O. 2.42 τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν Ἀτρέος Ἑλέναν κομίζοντες Agamemnon and Menelaos O. 13.58ἀλλοδαπᾶν κριτὸν εὑρήσει γυναικῶν ἐν λέχεσιν γένος, οἳ” the children of the Argonauts by the women of Lemnos P. 4.51 ἀνέρες, Ἐννοσίδα γένος Euphamos and Periklymenos P. 4.173 ἤτοι τό τε θεσπέσιον Φόρκοἰ ἀμαύρωσεν γένος (τὰς Γοργόνας. Σ.) P. 12.13 more generally, children, descendants, line: εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει the descendants of the people of Akragas O. 2.15

  τόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευθὲν λοιπὸν αἰεὶ τέλλετο P. 4.256

  πατρὸς δ' ἀμφοτέραις ἐξ ἑνὸς ἀριστομάχου γένος Ἡρακλέος βασιλεύει P. 10.3

  Αἰακῷ σε φαμὶ γένει τε Μοῖσαν φέρειν N. 3.28

  δῶρα καὶ κράτος ἐξέφαναν ἐγ γένος αὐτῷ (Wil.: ἐς γενεὰς codd.: ἐγγενὲς e Σ paraphr. Rittershusius: ἐς γένος Fulv. Orsinus: i. e. the descendants of Peleus) N. 4.68 ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἱ γέρας the line of Neoptolemos N. 7.39 Ἰφικλέος μὲν παῖς ὁμόδαμος ἐὼν Σπαρτῶν γένει (Θηβαίοις. Σ.) I. 1.30 φιλέων δ' ἂν εὐχοίμαν Κρονίδαις ἐπ Αἰολάδᾳ καὶ γένει εὐτυχίαν τετάσθαι Παρθ. 1. 13. specifically, child, son: “ οὐκέτι τλάσομαι ψυχᾷ γένος ἁμὸν ὀλέσσαι” Asklepios P. 3.41
  c fragg. ]γένος τε δαιμο[ Δ... ]ν γένος[ Θρ. 4b. 2.

  Lexicon to Pindar > γένος

 • 15 γέρας

  γέρας ( γέρας nom., acc.)
  a ( Ῥόδον) ἑᾷ κεφαλᾷ ἐξοπίσω γέρας ἔσσεσθαι (v. l. μέρος) O. 7.68

  νῦν μὲν αὐτῷ γέρας Ἀλκιμέδων νίκαν τριακοστὰν ἑλών O. 8.65

  ἔχει συγγενὴς ὀφθαλμὸς αἰδοιότατον γέρας τεᾷ τοῦτο μειγνύμενον φρενί (i. e. γέρας, ὅτι βασιλεὺς ἐσσί) P. 5.18 εὔχομαί νιν Ὀλυμπίᾳ τοῦτο δόμεν γέρας ἔπι Βάττου γένει (i. e. νίκαν) P. 5.124 ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἱ γέρας (sc. Μολοσσίᾳ ἐμβασιλεύειν) N. 7.40

  παίδων δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦν καὶ ἄρειον ὄπιθεν N. 7.101

  ἀλλ' ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας (i. e. ὕμνον) I. 1.14 ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας Ἰόλαος γέρας ἔχει (i. e. γεραίρεται) I. 5.33τὸ μὲν ἐμόν, Πηλέι γέρας θεόμορον ὀπάσσαι γάμου Αἰακίδᾳ” (Hermann: γέρας post Αἰακίδᾳ habet codex: i. e. the honour of marriage to Thetis) I. 8.38 Σίσυφον κέλοντο ᾧ παιδὶ τηλέφαντον ὄρσαι γέρας φθιμένῳ Μελικέρτᾳ (sc. ἄγειν τὰ Ἴσθμια) fr. 5. 3. ἀλλ' ὅ γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν μοναρχεῖν Ἄργει

  θέμενος οἰωνοπόλον γέρας Pae. 4.30

  b specifically, prize

  Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτὸς γέρας ἔδεκτο O. 2.49

  μέγα τοι κλέος αἰεί, ᾧτινι σὸν γέρας ἕσπετ' ἀγλαόν O. 8.11

  ἀρισθάρματον γέρας ἀμφέβαλε τεαῖσιν κόμαις P. 5.31

  Μεγάροις δ' ἔχεις γέρας P. 8.78

  μέγιστον δ' αἰόλῳ ψεύδει γέρας ἀντέταται N. 8.25

  Lexicon to Pindar > γέρας

 • 16 γλυκερός

  1 sweet met. “ νόστου γλυκεροῦP. 4.32

  ἐπὶ γλυκεραῖς εὐναῖς P. 9.12

  ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν τε γλυκερὸν κέντρον i. e. his skolion fr. 124. 3. μελισσοτεύκτων κηρίων ἐμὰ γλυκερώτερος ὀμφά (Boeckh: -ώτερα, -ότερος codd.) fr. 152.

  Lexicon to Pindar > γλυκερός

 • 17 δαμάζω

  δᾰμάζω (act. ἐδάμᾰσας, δάμασσας, δάμᾰσεν), ἐδάμασσε; δαμάσσαις: med. aor. ἐδαμάσσατο: pass. δαμαζομέναν: aor. δαμασθέντες, δαμασθέν; (from δάμναμι) δμᾶθεν; δᾰμείς, -έντα, -έντες, δᾰμεῖσα)
  1 conquer, master, overcome
  a

  φῶτας δ' ὀξυρεπεῖ δόλῳ ἀπτωτὶ δαμάσσαις διήρχετο κύκλον O. 9.92

  δάμασε καὶ κείνους Ἡρακλέης ἐφ' ὁδῷ O. 10.30

  οἷα Συρακοσίων ἀρχῷ δαμασθέντες πάθον P. 1.73

  δαμεῖσα χρυσέοις τόξοισιν ὕπ' Ἀρτέμιδος εἰς Ἀίδα δόμον ἐν θαλάμῳ κατέβα (sc. Κορωνίς) P. 3.9

  δμᾶθεν δὲ κεραυνῷ τόξοισί τ' Ἀπόλλωνος P. 8.17

  δάμασε δὲ θῆρας ἐν πελάγει ὑπερόχους N. 3.23

  Γίγαντας ὃς ἐδάμασας sc. Herakles N. 7.90 met.,

  Ἀγλαοτρίαιναν δαμέντα φρένας ἱμέρῳ O. 1.41

  πῆμα θνᾴσκει παλίγκοτον δαμασθέν O. 2.20

  ἀλλ' ᾧτινι μὴ λιπότεκνος σφάλῃ πάμπαν οἷκος βιαίᾳ δαμεὶς ἀνάγκᾳ Παρθ. 1. 1. ἀέξονται φρένας ἀμπελίνοις τόξοις δαμέντες i. e. overcome by the effects of wine fr. 124. 11. med.,

  δαίμων δ' ἕτερος ἐς κακὸν τρέψαις ἐδαμάσσατό νιν P. 3.35

  b in special usages.
  I master (horses)

  ἀγαναῖσιν ἐν χερσὶ ποικιλανίους ἐδάμασσε πώλους P. 2.8

  III establish one's mastery in c. acc.

  Ἥρας τ' ἀγῶν ἐπιχώριον νίκαις τρισσαῖς, ὦ Ἀριστόμενες, δάμασσας ἔργῳ P. 8.80

  Lexicon to Pindar > δαμάζω

 • 18 δέ

  δέ (the following combinations are to be found elsewhere: μέν δέ v. μέν. τε δέ v. τε δὲ δή v. δή. δ' ὦν v. ὦν. δέ τοι v. τοι. δὲ καί v. also καί. δαὖτε v. also αὖτε. δαὖ v. αὖ. δἄρα v. ἄρα. Since δέ is normallv used in a purely connective capacity, a decision between progressive and adversative δέ must often be arbitrary.)
  1 adversative.
  a opposing one sentence to what precedes (*, = following negative sentence)

  ἰδοῖσα δ O. 2.41

  λείφθη δὲ O. 2.43

  μαθόντες δὲ O. 2.87

  κρύψε δὲ O. 6.31

  μαντεύσατο δ O. 7.32

  ἔστι δὲ O. 8.77

  φέροις δὲ O. 9.41

  ἕπεται δ O. 13.47

  ἐξίει δ *P. 1.91

  χρὴ δὲ P. 2.34

  , P. 2.88

  φέρειν δ P. 2.93

  ἁδόντα δ P. 2.96

  πεύθομαι δP. 4.38

  κλέπτων δὲ P. 4.96

  ἐσσὶ δ P. 4.269

  φαντὶ δ P. 4.287

  λῦσε δὲ P. 4.291

  εἰμὶ δ P. 8.29

  ἔλπομαι δ P. 11.55

  πειρῶντι δὲ P. 10.67

  ἐλᾷ δὲ N. 3.74

  ἔστι δ N. 3.80

  διείργει δὲ N. 6.2

  εἴργει δὲ *N. 7.6

  τυχεῖν δ N. 7.55

  χρὴ δ' Pae. 2.56

  θνᾴσκει δὲ fr. 121. 4. πέφνε δὲ fr. 135.

  Χάρις δ O. 1.30

  ἁμέραι δ O. 1.33

  αἰὼν δ (v. l. τ) O. 2.10

  λάθα δὲ O. 2.18

  πένθος δὲ O. 2.23

  ῥοαὶ δ *O. 2.33 πολλοὶ δὲ *O. 6.11

  τεθμὸς δὲ O. 8.25

  Ἑρμᾶ δὲ O. 8.91

  νεῖκος δὲ O. 10.39

  ἀστῶν δ P. 1.84

  ἀμφοτέροισι δ P. 1.99

  ἑτέροισι δὲ P. 2.52

  στάθμας δὲ *P. 2.90

  αἰὼν δ P. 3.86

  παυροῖς δὲ P. 3.115

  Μοῖραι δ P. 4.145

  πόνων δ *P. 5.54 φάει δὲ *P. 6.14

  βία δὲ P. 8.15

  δαίμων δὲ P. 8.76

  βαιὰ δ P. 9.77

  πατὴρ δὲ P. 9.11

  ναυσὶ δ P. 10.29

  φθονεροὶ δ P. 11.54

  φθονερὰ δ N. 4.39

  ἄλλοισι δ N. 4.91

  τιμὰ δὲ N. 7.31

  ἐλπίδες δ N. 11.22

  κερδέων δὲ N. 11.47

  πάντα δ I. 1.60

  αἰὼν δὲ I. 3.17

  δαίμων δ I. 7.43

  ματρὸς δὲ Pae. 2.29

  κέντρον δὲ fr. 180. 3.

  ἴσαις δὲ O. 2.61

  ὑγίεντα δεἴ τις O. 5.23

  ἀκίνδυνοι δ O. 6.9

  ἄλλα δ O. 8.12

  τερπνὸν δ O. 8.53

  ἄγνωμον δὲ O. 8.60

  κεῖνα δὲ O. 8.62

  εὐανθέα δ P. 2.62

  ἀδύνατα δ P. 2.81

  σὸν δἄνθοςP. 4.158

  πότνια δ P. 4.213

  εὐδαίμων δὲ P. 10.22

  μυριᾶν δ *N. 3.42

  ἑκόντι δ N. 6.57

  πὰν δὲ N. 10.29

  ἀρχαῖαι δ N. 11.37

  Πανελλάνεσσι δ *I. 4.29

  ἰατὰ δ I. 8.15

  ματαίων δὲ Pae. 4.34

  ἐμπείρων δὲ fr. 110. σφετέραν δαἰνεῖ fr. 215. 3.

  ὡς δ O. 1.46

  εἰ δὲ O. 1.64

  , O. 1.108

  ὅσοι δ O. 2.68

  εἰ δ O. 3.42

  ὅσσα δὲ P. 1.13

  εἰ δὲ P. 3.63

  , P. 3.80, P. 3.103, P. 9.50 ὅσαις δὲ *P. 10.28

  τῶν δ P. 10.61

  εἰ δὲ P. 12.28

  , N. 3.19

  ὃς δὲ N. 3.41

  εἰ δ N. 5.19

  , N. 5.50

  ὃς δ I. 1.50

  εἰ δέ τις I. 1.67

  ἐμοὶ δ O. 1.52

  τὶν δ O. 10.93

  ἐγὼ δὲ O. 10.97

  , O. 13.49

  ἐμὲ δ O. 13.93

  , P. 2.52

  τὶν δὲ P. 3.84

  τὺ δ P. 8.61

  ἐμοὶ δὲ P. 10.48

  ἐγὼ δ N. 1.33

  ἐμοὶ δ N. 4.41

  ἐγὼ δὲ N. 7.20

  ἐγὼ δ N. 8.38

  σεῦ δ *N. 8.46

  ἐγὼ δὲ I. 1.32

  ἄμμι δ I. 1.52

  τὶν δ I. 5.17

  ἐμοὶ δὲ I. 6.56

  ἄμμι δ I. 7.49

  ἐμοὶ δὲ Πα. 7B. 21.

  τοὶ δ O. 6.52

  τὸν δ O. 13.92

  τῶν δP. 4.41

  τὸν δ P. 4.101

  τὸ δ P. 7.18

  ὁ δὲ P. 8.48

  τὸ δὲP. 8.51

  τά δ P. 8.76

  P. 10.63 τὰν δ fr. 107a. 6 ὁ δ fr. 169. 26.

  τὸ δ O. 1.99

  τῶν δ O. 2.15

  τῶν δὲ *O. 12.9

  τὸν δὲ P. 1.95

  ὁ δὲ P. 2.73

  τὰν δ *P. 3.62

  τὸ δ P. 5.72

  , P. 8.32

  ὁ δὲ P. 8.88

  τὸ δὲ N. 6.55

  N. 7.102

  ὁ δ N. 9.24

  τὸ δ N. 11.43

  , I. 5.19

  ὁ δ I. 7.39

  ἐς δ O. 2.85

  σὺν δὲ. O. 6.98

  ἀμφὶ δὲ O. 7.24

  ἐν δὲ O. 7.94

  ποτὶ δ P. 2.84

  ἐν δαὖτε χρόνῳ P. 3.96

  ἐν δ P. 8.92

  σὺν δὲ N. 7.6

  ἐν δ I. 5.53

  ἐς δὲ fr. 133. 5. ἀνὰ δ' ἔλυσεν *N. 10.90

  αἰεὶ δ O. 5.15

  ὅμως δὲ O. 10.9

  νῦν δὲ O. 12.17

  ἄλλοτε δ P. 3.103

  εὐθὺς δ N. 1.54

  νῦν δ I. 1.39

  , I. 4.18 κρυφᾷ δὲ fr. 203. 2.
  b opposing one part of a sentence to the preceding negative part.

  μήτὦν τινι πῆμα πορών, ἀπαθὴς δαὐτὸς πρὸς ἀστῶν P. 4.297

  ἄδικον οὔθ' ὑπέροπλον ἥβαν δρέπων, σοφίαν δ P. 6.49

  καί μιν οὔπω τεθναότ, ἄσθματι δὲ φρίσσοντα πνοὰς ἔκιχεν N. 10.74

  2 progressive, connective.
  a connecting sentences.

  λάμπει δὲ O. 1.23

  ἔστι δ O. 1.35

  ἔχει δ O. 1.59

  ἕλεν δ O. 1.88

  πέποιθα δὲ O. 1.103

  ἕπεται δὲ O. 2.22

  φιλεῖ δὲ O. 2.26

  φύονται δὲ O. 4.25

  ἵκων δὲ O. 5.9

  ἀρχομένου δ O. 6.3

  ἀντεφθέγξατο δ O. 6.61

  ἵκοντο δ O. 6.64

  τιμῶντες δ O. 6.72

  εἶπον δὲ O. 6.93

  τεῦξαν δ O. 7.48

  μνασθέντι δ O. 7.61

  ἐκέλευσεν δ O. 7.64

  τελεύταθεν δὲ O. 7.68

  κέκληνται δὲ O. 7.76

  ἄνεται δὲ O. 8.8

  ἦν δὲ O. 8.19

  κατακρύπτει δὲ O. 8.79

  θάλλει δ O. 9.16

  ἀείδετο δὲ O. 10.76

  χλιδῶσα δὲ O. 10.84

  τρέφοντι δ O. 10.95

  ἔστι δ O. 11.2

  ἐθέλοντι δ O. 13.9

  δέξαι δὲ (v. l. τε) O. 13.29

  νοῆσαι δὲ O. 13.48

  φώνασε δ O. 13.67

  εὕδει δ P. 1.6

  φαντὶ δὲ P. 1.52

  θέλοντι δὲ P. 1.62

  ἔσχον δ P. 1.65

  ἔμαθε δὲ P. 2.25

  καιομένα δ P. 3.44

  εἶπε δ P. 4.11

  ἔπταξαν δ P. 4.57

  ἧλθε δέ οἱ P. 4.73

  τάφε δ P. 4.95

  δύνασαι δP. 4.158 μεμάντευμαι δP. 4.163

  πέμψε δ P. 4.178

  ἔειπεν δ P. 4.229

  κτίσεν δ P. 5.89

  ἄγοντι δὲ P. 7.13

  αὔξων δὲ *P. 8.38

  ῥαίνων δὲ P. 8.57

  ὑπέδεκτο δ P. 9.9

  γεύεται δ P. 9.35

  ἔστι δ N. 2.10

  ἄρχε δ N. 3.10

  δάμασε δὲ N. 3.23

  ἕπεται δὲ N. 3.29

  λεγόμενον δὲ N. 3.52

  νύμφευσε δ N. 3.56

  φρονεῖν δ N. 3.75

  δέξαιτο δ N. 4.11

  χαίρω δ N. 5.46

  χρὴ δ N. 5.49

  πέταται δ N. 6.48

  ἀναπνέομεν δ N. 7.5

  πέσε δ N. 7.31

  ἐὼν δ N. 7.64

  μαθὼν δὲ N. 7.68

  δύνασαι δὲ N. 7.96

  ἔβλαστεν δ N. 8.7

  αὔξεται δ N. 8.40

  χαίρω δὲ N. 8.48

  ἔστι δ N. 9.6

  ἔστι δὲ N. 10.20

  ἐκράτησε δὲ N. 10.25

  ἕπεται δὲ N. 10.37

  μεταμειβόμενοι δ N. 10.55

  λάμπει δὲ I. 1.22

  ἔστιν δ I. 4.31

  κρίνεται δ I. 5.11

  κλέονται δ I. 5.27

  τετείχισται δὲ I. 5.44

  φέρε δεὔμαλλον μίτραν I. 5.62

  φλέγεται δὲ I. 7.23

  ἔτλαν δὲ I. 7.37

  παυσάμενοι δ *I. 8.7

  χρὴ δὲ I. 8.15

  εἶπε δ I. 8.31

  ἰόντων δ I. 8.41

  ἔραται δέ Pae. 6.58

  ἐπεύχομαι δ' Πα. 7B. 15. πεφόρητο δ' Πα. 7B. 49.

  ἐνέθηκε δὲ Pae. 8.82

  ἔειπε δὲ[ Πα. 8A. 23.

  κατακρίθης δὲ Pae. 16.5

  λέγοντι δὲ Δ. 1. 1. τρέχετο δὲ fr. 74. εὕδει δὲ fr. 131b. 3. μαντεύεο, Μοῖσα, προφατεύσω δἐγώ fr. 150. λαβὼν δ fr. 169. 20. λάμπει δὲ fr. 227. 2. κόρῳ δ *O. 1.56

  ἄνθεμα δὲ O. 2.72

  Μοῖσα δ O. 3.4

  ξείνων δ O. 4.4

  χεῖρες δὲ O. 4.25

  βασιλεὺς δ O. 6.47

  Οὐρανὸς δ O. 7.38

  Ὀρσοτρίαινα δ O. 8.48

  πατρὶ δὲ O. 8.70

  λαοὶ δ O. 9.46

  κείνων δ (δ del. Schr.) O. 9.53

  τόλμα δὲ O. 9.82

  φῶτας δ O. 9.91

  μία δ O. 9.106

  ἀρχαῖς δὲ O. 10.78

  πολλὰ δ O. 12.10

  πατρὸς δὲ O. 13.35

  κῆλα δὲ P. 1.12

  κίων δ P. 1.19

  στρωμνὰ δὲ P. 1.28

  ἄνδρα δ P. 1.42

  χάρμα δ P. 1.59

  ἄλλοις δέ P. 2.13

  θεῶν δ P. 2.21

  εὐναὶ δὲ P. 2.35

  βουλαὶ δὲ P. 2.65

  ψευδέων δ P. 3.29

  δαίμων δ P. 3.34

  βάματι δ P. 3.43

  Διὸς δ P. 3.95

  ἐσθὰς δ P. 4.79

  φὴρ δέ P. 4.119

  δράκοντος δὲ P. 4.244

  πολλοῖσι δ P. 4.248

  θεράπων δέ οἱ P. 4.287

  σοφοὶ δέ τοι P. 5.12

  νόῳ δὲ P. 6.47

  Μεγάροις δ P. 8.78

  φόβῳ δP. 9.32

  θαλάμῳ δὲ P. 9.68

  ἀρεταὶ δ P. 9.76

  πατρὸς δ P. 10.2

  ἅρμα δ N. 1.7

  ἀρχαὶ δὲ N. 1.8

  Ἀχάρναι δὲ N. 2.16

  διψῇ δὲ N. 3.6

  Λαομέδοντα δ N. 3.36

  σώματα δ N. 3.47

  βοὰ δὲ N. 3.67

  ῥῆμα δ N. 4.6

  ἴυγγι δ N. 4.35

  Θεανδρίδαισι δ N. 4.73

  ὕμνος δὲ N. 4.83

  πότμος δὲ N. 5.40

  ἔργοις δὲ N. 7.14

  σοφοὶ δὲ N. 7.20

  σοφία δὲ N. 7.23

  φυᾷ δ N. 7.54

  Διὸς δὲ N. 7.80

  βασιλῆα δὲ N. 7.82

  παίδων δὲ παῖδες N. 7.100

  χρεῖαι δ N. 8.42

  ἀρχοὶ δὲ N. 9.14

  Ἰσμηνοῦ δ N. 9.22

  παῦροι δὲ N. 9.37

  ἡσυχία δὲ N. 9.48

  Σικυωνόθε δ N. 10.43

  Κάστορος δ N. 10.49

  παῦροι δN. 10.78

  Ζεὺς δ N. 10.79

  λύρα δὲ N. 11.7

  ἄνδρα δ N. 11.11

  προμαθείας δ N. 11.46

  μελέταν δ I. 5.28

  Λάμπων δὲ I. 6.66

  γλῶσσα δ I. 6.72

  ἐπέων δὲ I. 8.46

  Αἰολίδαν δὲ fr. 5.

  Παιὰν δὲ Πα. 2. 3,, 1. κείνοις δ' Pae. 2.68

  τέρας δ Pae. 4.39

  ἤτορι δὲ Pae. 6.12

  Ἰλίου δὲ Pae. 6.81

  ἀμφιπόλοις δὲ Pae. 6.117

  ὑδάτεσσι δ Pae. 6.134

  γνώμας δ Pae. 14.39

  Ὀλυμ]πόθεν δέ Δ.. 3. πέτραι δ Δ... ἁνδρὸς δ Παρθ. 2. 3. ἀσκὸς δ fr. 104b. 4. πολλὰ δ fr. 111. 2. ὀδμὰ δ' Θρ... πυρὶ δ fr. 168. 3.

  ἑπτὰ δ O. 6.15

  μελίφθογγοι δ O. 6.21

  κυρίῳ δ O. 6.32

  τερπνᾶς δέπεὶ O. 6.57

  ἁδύλογοι δὲ O. 6.96

  ἀγαθαὶ δὲ O. 6.100

  ἐμῶν δ O. 6.105

  τοῦτο δ O. 7.25

  πολλαὶ δ O. 8.13

  ἐσλὰ δ O. 8.84

  ὀξείας δὲ O. 8.85

  πτερόεντα δ O. 9.11

  ἀγαθοὶ δὲ O. 9.28

  ἄλλαι δὲ O. 9.86

  ταύτᾳ δὲ O. 10.51

  ἀφθόνητος δ O. 11.7

  ἄμαχον δὲ O. 13.13

  δύο δ O. 13.32

  κελαινῶπιν δ P. 1.7

  ναυσιφορήτοις δ P. 1.33

  ἀψευδεῖ δὲ P. 1.86

  εὐανθεῖ δ P. 1.89

  πολλὰν δ P. 3.36

  αἴθων δὲ P. 3.58

  εἴκοσι δ P. 4.104

  Κρονίδᾳ δὲP. 4.115 τρίταισιν δP. 4.143 ταχέες δ (δ del. Boeckh) P. 4.179

  χαλκέαις δ P. 4.226

  ὀρθὰς δ P. 4.227

  μεγάλαν δ P. 5.98

  γλυκεῖα δὲ P. 6.82

  νέᾳ δ P. 7.18

  τέτρασι δ P. 8.81

  ὠκεῖα δ P. 9.67

  χρυσοστεφάνου δὲ P. 9.109

  Ἰσμήνιον δ P. 11.6

  κακολόγοι δὲ P. 11.28

  ξυναῖσι δ (om. Tricl.) P. 11.54

  μεγάλων δ N. 1.11

  ἁδυμελεῖ δ N. 2.25

  χαρίεντα δ N. 3.12

  καματωδέων δὲ *N. 3.17

  ποτίφορον δὲ N. 3.31

  συγγενεῖ δέ N. 3.40

  ξανθὸς δ N. 3.43

  κραγέται δὲ N. 3.82

  τυφλὸν δ N. 7.23

  ποτίφορος δ N. 7.63

  ἀγαπατὰ δὲ N. 8.4

  μέγιστον δ N. 8.25

  χρυσέων δ N. 8.27

  κενεᾶν δ N. 8.45

  θεσπεσία δ *N. 9.7

  κρέσσων δὲ N. 9.15

  ἀργυρέαισι δὲ N. 9.51

  ὕπατον δ N. 10.32

  λαιψηροῖς δὲ N. 10.63

  τόνδε δN. 10.80

  ἀπροσίκτων δ N. 11.48

  μυρίαι δ I. 6.22

  ἁδεῖα δ I. 6.50

  ἀμνάμονες δὲ I. 7.17

  θνατᾶς δ fr. 61. 5. σειρῆνα δὲ Παρθ. 2. 13. πιοστὰ δ' Παρθ. 2. 3. ἀκλεὴς δ (om. codd.: supp. Boeckh) fr. 105b. 3.

  εἰ δὲ O. 2.56

  , O. 6.77, O. 8.54

  οἷον δ O. 9.89

  εἰ δὲ O. 11.2

  , O. 13.105, P. 3.110

  ὅσσα δὲ N. 2.17

  εἰ δ N. 4.13

  , N. 7.11, N. 7.86, N. 7.89, I. 1.41, I. 5.22

  τὰ δ N. 4.91

  οἷοι δ I. 9.6

  εἰ δέ τις Pae. 2.31

  οἷσι δὲ (Boeckh: γὰρ ἂν codd.) fr. 133. 1.

  ἐμὲ δὲ O. 1.100

  τὶν δὲ O. 5.7

  ὔμμιν δὲ O. 13.14

  τὺ δὲ P. 2.57

  τὶν δὲ P. 4.275

  σὲ δ P. 5.14

  σεῦ δ N. 1.26

  ἐγὼ δὲ N. 3.11

  τὺ δ N. 5.41

  ἐγὼ δ I. 6.16

  τὺ δέ I. 7.31

  τὶν δὲ Pae. 3.13

  ἐμοὶ δ' Pae. 4.52

  ὁ δ O. 7.10

  τὰ δ O. 13.101

  O. 13.106

  δὲ P. 1.8

  οἱ δ P. 4.133

  τῶν δ P. 4.277

  τὸν δὲ P. 9.38

  ὁ δὲ P.9.107. “ ταὶδP. 9.62

  τὰ δ N. 9.42

  τοὶ δ N. 10.66

  , I. 8.45 ἁ δὲ fr. 130. 6.

  τὸ δὲ O. 1.93

  , O. 2.51

  αἱ δὲ O. 7.30

  τὸ δὲ O. 10.55

  ὁ δὲ P. 1.35

  τὸ δὲ P. 1.99

  τὸν δὲ P. 2.40

  P. 3.108

  ἁ δὲ P. 3.114

  τὸν δὲ P. 4.184

  ὁ δ P. 5.60

  τὸ δ P. 5.85

  ὁ δὲ P. 9.78

  τῶν δ P. 10.19

  αἱ δὲ N. 4.2

  ὁ δὲ N. 7.67

  τὸ δὲ I. 7.47

  τὰ]ν δὲ Pae. 1.9

  ὁ δὲ Pae. 2.66

  τὸ δὲ Pae. 4.32

  ἐν δὲ O. 7.5

  , O. 7.43

  ἄτερ δ O. 9.44

  ἐν δὲ O. 13.22

  , O. 13.40

  σὺν δ P. 1.51

  ἐν δ P. 2.41

  ἐκ δ P. 2.46

  ἐν δὲP. 4.88

  ἐς δ P. 4.188

  σὺν δ P. 4.221

  ἐν δὲ P. 4.291

  σὺν δ P. 9.115

  ἐν δ P. 10.71

  ἐκ δὲ N. 10.44

  ἂν δ fr. 33d. 7, fr. 119. 1. σὺν δ fr. 122. 9. πρὸς δ fr. 123. 6.

  οὕτω δὲ O. 2.35

  ἠυ δὲ O. 5.16

  ἄλλοτε δ O. 7.11

  ἀπάτερθε δ O. 7.74

  μάλα δὲ O. 10.87

  νῦν δ O. 13.104

  οὕτω δ P. 1.56

  εὖ δ P. 1.99

  ἁμᾶ δ P. 3.36

  τάχα δ P. 4.83

  αἶψα δ P. 4.133

  ἀκᾷ δ P. 4.156

  τάχα δὲ P. 4.171

  ἄτερθε δὲ P. 5.96

  οὕτω δὲ P. 8.93

  νῦν δP. 9.55

  οὕτω δ P. 9.117

  ταχὺ δ P. 10.51

  θαμὰ δ N. 1.22

  μάλα δ N. 7.10

  ἅμα δ fr. 74. ἔνθεν δὲ fr. 119. 2. ταχέως δ fr. 169. 24.
  b in enumeration, narration, simm. ὁ δ' ἐμὲ δ κράτει δὲO. 1.73—8. ἔργα δὲ ἦν δὲ δαέντι δὲ καὶ φαντὶ δ', ἁλμυροῖς δ, ἀπεόντος δ —. O. 7.52—8. γλαυκοὶ δὲ, οἱ δύο μὲν, αὖθι δ'. εἷς δ ἔννεπε δO. 8.37—41. ἔχεν δὲ, μάτρωος δὲ. πόλιν δ'. ἀφίκοντο δὲ. υἱὸν δὲO. 9.61—9. τὰ δὲ. σύνδικος δ'. τὸ δὲ. πολλοὶ δὲ. ἄνευ δὲO. 9.94—103. τράπε δὲ. πύκτας δ'. θάξαις δὲ. ἄπονον δ. ἀγῶνα δ, πέφνε δ. λόχμαισι δὲO. 10.15—30. ἀνὰ δ'. παρκείμενον δὲ. ἐνυπνίῳ δ. τελεῖ δὲ. ἀναβαὶς δ. σὺν δὲO. 13.72—87. “δώδεκα δὲ. τουτάκι δ'. φιλίων δ. φάτο δ. γίνωσκε δ. ἂν δ —” P. 4.25—34. ἐσσύμενοι δ'. τῶν δ. πραὺν δP. 4.135—6. ἐπεὶ δ'. ἐκ νεφέων δὲ. λαμπραὶ δ. ἀμπνοὰν δ. κάρυξε δ. εἰρεσία δ. σὺν Νότου δ. φοίνισσα δὲ. ἐς δὲ κίνδυνονP. 4.191—207. πῦρ δὲ. σπασσάμενος δ'. ἴυξεν δ. πρὸς δ. αὐτίκα δ. ἔλπετο δP. 4.233—43. ὁ δ'. Μεσσανίου δὲ. χαμαιπετὲς δ. αὐτοῦ μένων δP. 6.33—8. κέρδος δὲ. βία δὲ. δμᾶθεν δὲ. ἔπεσε. τελέαν δP. 8.13—24. Μοῖσα δ'. παντᾷ δὲ. νόσοι δ. πόνων δὲ. θρασείᾳ δὲ. ἁγεῖτο δP. 10.37—45. ἔσταν δ'. λέλογχε δὲ. τέχναι δ. χρὴ δN. 1.19—25. ταχὺ δὲ. ἐν χερὶ δ'. ἔστα δὲ. παλίγγλωσσον δέ. γείτονα δ. ὁ δέN. 1.51—61. ἐν δ'. Θέτις δὲ. Νεοπτόλεμος δ. Παλίου δὲ. τὰ Δαιδάλου δὲ. ἄλαλκε δὲ. πῦρ δὲ. εἶδεν δN. 4.49—66. πρόφρων δὲ. ἐν δὲ. αἱ δὲ. ψεύσταν δὲ. τὸ δ'. τοῖο δ. εὐθὺς δ. ὁ δN. 5.22—34. ὁ δ' Μολοσσίᾳ δ. ᾤχετο δὲ. βάρυνθεν δὲ. ἐχρῆν δέN. 7.36—44. νεαρὰ δ'. ὄψον δὲ. ἅπτεται δ. χειρόνεσσι δ —. N. 8.20—2. πατρὶ δ — (Heyne: τ codd.) θρέψε δ'. ὁ δN. 10.12—3. Ζεὺς δ'. ἅμα δ. χαλεπὰ δ. ταχέως δN. 10.71—3. Ζεῦ, μεγάλαι δ'. ζώει δὲ. πλαγίαις δὲ. εὐκλέων δ. ἔστι δὲ. τὰ δὲ. ἀνδρῶν δI. 3.4—13. εἷλε δὲ. πέφνεν δὲ, σφετέρας δI. 6.31—3. ἐν δὲ, ἄγγελλε δὲ. νῦν δαὖ Πα. 2.. νέφεσσι δ'. περὶ δ. ἐπεὶ δ Πα... ἔλαμψαν δ. τελέσαι δ. ἐφθέγξαντο δ Πα. 12. 1. ῥίμφα δ. ὁ δὲ. ἐμὲ δN. 2.19—23. τιμαὶ δὲ. παντὶ δ'. ὁ δὲ. φιλέων δ Παρθ. 1.. πολλὰ δ. τέλος δ. αἰὼν δὲ — fr. 111. 2—5. ἐν δ', παρὰ ναῦν δὲ. κάπρῳ δὲ — fr. 234. 2. connecting imperatives. δίδοι φωνάν, ἀνὰ δἱστία τεῖνον, πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίου φθέγξαι ἑλεῖνἀρετάν, προθύροισιν δΑἰακοῦ ἀνθέων ποιάεντα φέρε στεφανώματα (Wil.: φέρειν codd.) N. 5.51—4.
  c connecting subordinate clauses.

  ὅτε σύτο, κράτει δὲ προσέμειξε O. 1.22

  φιάλαν ὡς εἴ τις δωρήσεται, ἐν δὲ θῆκε O. 7.5

  ἁνίκ' ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδε δέ μιν (Hermann: τε codd.) O. 9.31 ἔλπομαι μὴ βαλεῖν ἔξω, μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ' ἀντίους *P. 1.45

  ἀλλ' ἐπεὶ τείχει θέσαν, σέλας δ ἀμφέδραμεν P. 3.39

  ὁπόθ' Ἁρμονίαν γᾶμεν βοῶπιν, ὁ δὲ Νηρέος εὐβούλου Θέτιν παῖδα P. 3.92

  ὄφρα ἀφέλοιτ' αἰδῶ, ποθεινὰ δ Ἑλλὰς δονέοι P. 4.218

  εἰ γάρ τις ἐξερείψειεν αἰσχύνοι δὲ P. 4.264

  διαγγέλοισ, ὅτι νίκη ἐκ δὲ Κρόνου Αἰακίδας ἐγέραιρεν N. 5.7

  εἰ δὲ μάρνασαι, πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσον N. 10.86

  εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον ἄλλοισι δἐμπίπτων γελᾷ I. 1.68

  ἢ Δωρίδ' ἀποικίαν οὕνεκεν ὀρθῷ ἔστασας ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων, ἕλον δ Ἀμύκλας I. 7.14

  τέρας, ἅν τε βροτοὶ Δᾶλον κικλῄσκοισιν, μάκαρες δἐν Ὀλύμπῳ χθονὸς ἄστρον fr. 33c. 5. ἁνίκ' οἴχονται μέριμναι πελάγει δ ἐν πολυχρύσοιο πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν fr. 124. 6.
  d connecting parts of sentences.

  ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ' ἁμέραις O. 2.62

  μαιομένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν, τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοὰν O. 8.7

  ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ' ἔπειτ O. 8.58

  Ἄργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν παῖς δ ἐν Ἀθάναις O. 9.88

  πόλλἄνω, τὰ δαὖ κάτω O. 12.6

  οἶκον ἥμερον ἀστοῖς ξένοισι δὲ θεράποντα (v. 1. τε) O. 13.3

  ἐν Ἀθάναισι τρία ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ' ἀμφὶ κόμαις, Ἑλλώτια δ ἑπτάκις O. 13.40

  Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς δοιοὶ δ' ὑψιχαῖται ἀνέρες P. 4.172

  κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς P. 4.282

  βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα πατρῴαις, τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν ὕπνον ἀναλίσκοισα P. 9.23

  θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ ἁγνὸν Ἀπόλλων' Ἀγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ Ἀρισταῖον καλεῖνP. 9.65

  ἑξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ' ἔπειτ ἂν χρόνον N. 3.49

  πεντάκις Ἰσθμοῖ στεφανωσάμενος Νεμέᾳ δὲ τρεῖς N. 6.20

  χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ' ἕτεροι ἀπέραντον N. 8.37

  αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ' ἐπισπείρων ἀλιτροῖς N. 8.39

  μορφὰν βραχύς, ψυχὰν δ' ἄκαμπτος, προσπαλαίσων ἦλθ ἀνὴρ I. 4.53

  τὶν δ' ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοισ ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίου I. 5.18

  ἄραντο γὰρ νίκας τρεῖς ἀπ' Ἰσθμοῦ τὰς δ ἀπ εὐφύλλου Νεμέας I. 6.61

  εἴπερ τριῶν Ἰσθμοῖ), Νεμλτ;έγτ;αλτ;ι δγτ;ὲ δυ[οῖν (supp. Lobel e Σ.) fr. 6a. h. ὃς ἀνα[ίνετο] αὐταρχεῖν, πολίων δ' ἑκατὸν πεδεχεῖν Πα. 4. 37, similarly, connecting subordinate infinitives, O. 13.80, N. 7.46, N. 9.31 νίκαις, αἷς ἐν ἀιόνεσσιν Ὀγχη[στοῦ κλυ]τᾶς, ταῖς δὲ ναὸν Ἰτωνίας [] ἐκόσμηθεν Παρθ. 2.. θεῷ δὲ δύνατον ὄρσαι φάος, κελαινεφέι δὲ σκότει καλύψαι fr. 108b. 3. irregularly coordinating:

  τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ, μῆτιν δ' ἀλώπηξ I. 4.65

  e in anaphora.

  ἴσαις δὲ, ἴσαις δ O. 2.62

  ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδεν δὲ (Hermann: τε codd.) O. 9.32

  πέφνε Κτέατον ἀμύμονα, πέφνε δ' Εὔρυτον O. 10.28

  ἔστιν. ἔστιν δ O. 11.2

  ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος, ἐν δ Ἄρης ἀνθεῖ O. 13.22

  τίς γὰρ ἀρχὰ, τίς δὲ κίνδυνος P. 4.71

  τὺ γὰρ. τὺ δ P. 8.8

  τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξένων P. 9.108

  cf.

  πολλὰ μὲν πολλὰ δὲ P. 9.123

  —5.

  Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἶμα, σέο δ' ἀγών N. 3.65

  μαχατὰν αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα I. 7.32

  χρὴ δ'. χρὴ δ I. 8.15

  κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς Αἴγινα I. 9.1

  ἔα, φρήν, κυπάρισσον, ἔα δὲ νομὸν Περιδάιον Pae. 4.51

  cf. Πα.. 23. ἐν δὲ. ἐν δὲ. ἐν δ' Δ. 2. 10—15.
  f introducing parenthesis.

  ὁ δ' ἐπαντέλλων χρόνος τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι O. 8.28

  ἷκεν δὲ Μιδέαθεν

  στρατὸν ἐλαύνων O. 10.66

  ἄγει δὲ χάρις P. 2.17

  χόλος δ' οὐκ ἀλίθιος γίνεται παίδων Διός P. 3.11

  αἰσίαν δP. 4.23

  μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς, ἁγεῖτο δ' Ἀθάνα, ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον P. 10.45

  ἐκ δὲ τελευτάσει νιν ἤτοι σάμερον δαίμων, τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν, ἀλλ' ἔσται (Tricl.: γε codd.) P. 12.30

  ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη, ἑπτὰ δ' ἐν Νεμέᾳ, τὰ δ οἴκοι μάσσον ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι N. 2.23

  κιρναμένα δ' ἔερσ ἀμφέπει N. 3.78

  ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις κεῖται N. 7.34

  γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ τέταται I. 1.49

  χρὴ δὲ πᾶν ἔρδοντ' ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν I. 4.48

  g
  a introducing question. θανεῖν δ' οἶσιν ἀνάγκα, τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἕψοι μάταν; O. 1.82 εἰ δ' εἴη μὲν Ὀλυμπιονίκας, τίνα κεν φύγοι ὕμνον; O. 6.4 κέρδει δὲ τί μάλα τοῦτο κερδάλεον τελέθει; P. 2.78 τίς δὲ κίνδυνος; P. 4.71 τί δέ τις; τί δ' οὔ τις; P. 8.95τίς νιν ἀνθρώπων τέκεν; ποίας δ' ἀποσπασθεῖσα φύτλαςP. 9.33 κούρας δ' ὁπόθεν γενεὰν ἐξερωτᾷς;” P. 9.43

  πολέμοιο δὲ σᾶμα φέρεις τινός; Pae. 9.13

  II following questions.

  τίς βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ; ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος O. 13.22

  ποίας δ' ἀποσπασθεῖσα φύτλας ; γεύεται δ ἀλκᾶςP. 9.35

  ἔννυχοι πάραγον κοῖται; τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον P. 11.25

  III in questions, varied with asyndeton. τίνα θεόν, τίν' ἥρωα, τίνα δ ἄνδρα κελαδήσομεν; O. 2.2 cf.

  βασιλεύς, πραὺς ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ θαυμαστὸς πατήρ P. 3.71

  h where δέ replaces an expected γάρ. χαλκέοισι δἐν ἔντεσι (ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.) O. 4.22 ἐκ Λυκίας δὲ (ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.) O. 13.60

  Πυθιάδος δ P. 1.32

  ἔστι δὲ P. 3.21

  βαρὺ δέ σφιν νεῖκος N. 6.50

  φλέγεται δ N. 10.2

  ἐκ δὲ N. 11.19

  The Σ also comment ἀντὶτοῦ γάρ: O. 2.58, O. 6.3, P. 3.12, but δέ often contains a notion of explanation.
  i introducing an appositive phrase. ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι

  ἕκ τ' Ἄργεος, ἔκ τε Θηβᾶν, οἱ δ Ἀρκάδες οἱ δὲ καὶ Πισᾶται O. 9.68

  3 apodotic. εἰ δ' ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος, νῦν δὲ Θήρων ἅπτεται Ἡρακλέος σταλᾶν (v. 1. γε) O. 3.43 [δ codd.: del. Er. Schmid sec.

  Σ. P. 11.56

  ]
  4 where δέ does not occupy second position in the sentence.
  I following a vocative.

  υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ O. 1.36

  Ἁγησία, τὶν δ O. 6.12

  δέσποτα ποντόμεδον, εὐθὺν δὲ πλόον O. 6.103

  Τιμόσθενες, ὔμμε δὲ O. 8.15

  Ζεῦ τέλεἰ, αἰεὶ δὲ P. 1.67

  ὦ μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστου, σὲ δ P. 4.59

  Ἀλεξιβιάδα, σὲ δ P. 5.45

  ὦναξ, ἑκόντι δ' εὔχομαι νόῳ P. 8.67

  Ἄπολλον, γλυκὺ δ P. 10.10

  Μοῖσα, τὸ δὲ τεὸν P. 11.41

  Ἁγησιδάμου παῖ, σέο δ N. 1.29

  ὦ Τιμόδημε, σὲ δ N. 2.14

  Θεαρίων, τὶν δ N. 7.58

  ὦ μάκαρ, τὶν δ N. 7.95

  ὦ Μέγα, τὸ δ N. 8.44

  Ζεῦ, μεγάλαι δ I. 3.4

  II following a prep.

  πρὸς εὐάνθεμον δ' ὅτε φυὰν O. 1.67

  ἐπ' ἄλλοισι δ ἄλλοι (ἐπ om. codd.: supp. byz.: alia alii) O. 1.113

  πρὸς Πιτάναν δὲ O. 6.28

  περὶ θνατῶν δ O. 6.50

  ἀν' ἵπποισι δὲ O. 10.69

  ἐκ θεοῦ δ O. 11.10

  ἐξ ὀνείρου δ O. 13.66

  ἀντὶ δελφίνων δ P. 4.17

  ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ P. 4.127

  ἐξ Ἀπόλλωνος δὲ P. 4.17

  b.

  ἐκ νεφέων δὲ P. 4.197

  σὺν Νότου δ' αὔραις P. 4.303

  ἐς φᾶσιν δ P. 4.211

  ἀνὰ βωλακίας δ P. 4.228

  κατὰ λαύρας δ P. 8.86

  ἐν χερὶ δ N. 1.52

  ἐκ μιᾶς δὲ N. 6.1

  σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳ N. 6.24

  ἐκ πόνων δ N. 9.44

  ἐν λόγοις δ N. 11.17

  ἐν σχερῷ δ N. 11.39

  ἐν Κρίσᾳ δ I. 2.18

  σὺν Ὀρσέᾳ δέ I. 4.72

  σὺν Χάρισιν δ I. 5.21

  ἐκ μεγάλων δὲ πενθέων I. 8.6

  ἐν διχομηνίδεσσιν δὲ ἑσπέραις” *I. 8.44

  σὺν θεῶν δέ νιν αἴσᾳ I. 9.1

  ἐν χρόνῳ δ fr. 33b. ἐν ἔργμασιν δὲ fr. 38.

  πρὸ πόνων δὲ Pae. 6.90

  III following article with adj., part., prep., simm.

  ὁ μέγας δὲ κίνδυνος O. 1.81

  ὁ νικῶν δ O. 1.97

  τὸ πόρσω δ O. 3.44

  τὸ διδάξασθαι δέ τοι O. 8.59

  αἱ δύο δ

  ἀμπλακίαι P. 2.30

  τὸ πλουτεῖν δὲ P. 2.56

  ἐν πάντα δὲ νόμον P. 2.86

  ὁ Βάττου δ P. 5.55

  τὰ μακρὰ δ N. 4.33

  τᾷ Δαιδάλου δὲ (τε coni. Schr.) N. 4.59 ταὐτὰ δὲ *N. 7.104

  ὁ πονήσαις δὲ I. 1.40

  Πρωτεσίλα, τὸ τεὸν δὲ I. 1.58

  ὁ κινητὴρ δὲ γᾶς I. 4.19

  τὰν Ψαλυχιαδᾶν δὲ πάτραν I. 6.63

  τὰ μακρὰ δ' εἴ τις I. 7.43

  τῷ παρέοντι δ fr. 43. 4. ὁ ζαμενὴς δ' ὁ χοροιτύπος fr. 156. ἁ Μειδύλου δ fr. 190.
  IV following two emphatically connected words. φιλεῖ δὲ, μάλα φιλεῖ δὲ (post μάλα distinxerunt codd.: corr. Bergk) O. 2.27 αὐτοῦ μένων δ' ὁ θεῖος ἀνὴρ (post αὐτοῦ distinxerunt codd.: corr. Heyne: δ del. Bergk) P. 6.38 τῶν νῦν δὲ (byz.: τῶν δὲ νῦν codd.) P. 6.43 < οὐ πενθέων δ> (supp. Blass e Plutarcho) Πα... νηλεεῖ νοῷ δ fr. 177e.
  V for metrical convenience? παῖδ' ἐρατὸν δ Ἀρχεστράτου (δ supp. Mosch.: om. codd.) O. 10.99
  5 beginning fragments, where its value is obscure. fr. 2. 1, fr. 6. a. d, fr. 33a. 3, fr. 44, Πα. 2. 3,, Πα. 7B. 14, Πα. 12., Πα. 13a. 18, Πα. 13c. 5, Πα. 1. 31, 3, Πα. 1., Πα. 2. 1, Πα. 21. 1, Πα. 21. 21, fr. 60a. 3, fr. 81, Δ.. 1, Δ. 4. 46, fr. 74, fr. 108a. 1, b. 1, fr. 110, fr. 121, fr. 124c, fr. 177f, fr. 179, fr. 185, fr. 215. 2, fr. 215b. 4, fr. 219, 227, 233, 236, 237, 260. 2, 5, Θρ.. 2, Θρ. 6. 7, fr. 131a, fr. 135, fr. 153, fr. 166. 1, fr. 169. 49, fr. 177c.

  Lexicon to Pindar > δέ

 • 19 δεῖπνον

  1 meal ἀμοιβαῖα θεοῖσι δεῖπνα παρέχων (sc. Σίσυφος) O. 1.39 ξείνοις δεῖπν' ἐπαγγέλλοντιP. 4.31

  ἐφίλησεν οὔτε δείπνων μεθ' ἑταιρᾶν τέρψιας P. 9.19

  ἔνθα μοι ἁρμόδιον δεῖπνον κεκόσμηται N. 1.22

  δείπνου δὲ λήγοντος, γλυκὺ τρωγάλιον a reference to the skolion sung after the meal fr. 124. c. ἐν δείπνοισι Λυδῶν ψαλμὸν ἀντίφθογγον ὑψηλᾶς ἀκούων πακτίδος fr. 125. 2.

  Lexicon to Pindar > δεῖπνον

 • 20 δίδωμι

  δῐδωμι (δίδωσι, διδοῖ; impv. δίδοι, διδότω, διδοῖτε) = opt. cf. Wackernagel, Kl. Schr. 704f., Strunk, Glotta, 1961, 114f.; διδούς, -όντι, -όντων; διδόμεν: fut. δώσω, -ει; δώσειν: impf. ἐδίδου: aor. δῶκεν), ἔδωκεν), ἔδωκ, ἔδωκαν, δῶκαν, ἔδοσαν; δόντες; δόμεν, δοῦναι: pf. δέδωκε: pass. pf. [δέ]δοται.)
  1 give

  συμπόταις νέκταρ ἀμβροσίαν τε δῶκεν O. 1.63

  θεὸς ἔδωκεν δίφρον O. 1.87

  κῦδος εὐίππων διδόντων Τυνδαριδᾶν O. 3.39

  ὧν ἔραται καιρὸν διδούς P. 1.57

  τότ' αὖθ ἑτέροις ἔδωκεν μέγα κῦδος. P. 2.89 θεῷ γαῖαν διδόντι ξείνιαP. 4.21 ξένιον μάστευε δοῦναιP. 4.35

  ἀλλ' ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν ἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει τὸ δ οὔπω P. 12.32

  νάσῳ, τὰν Ὀλύμπου δεσπότας Ζεῦς ἔδωκεν Φερσεφόνᾳ N. 1.14

  πατρίαν εἴπερ καθ' ὁδόν νιν εὐθυπομπὸς αἰὼν ταῖς μεγάλαις δέδωκε κόσμον Ἀθάναις N. 2.8

  νεαρὰ δ' ἐξευρόντα δόμεν βασάνῳ ἐς ἔλεγχον ἅπας κίνδυνος N. 8.20

  Ἐριφύλαν, ὅρκιον ὡς ὅτε πιστόν, δόντες Οἰκλείδᾳ γυναῖκα N. 9.17

  μάτρωί θ' ὁμωνύμῳ δέδωκε κοινὸν θάλος I. 7.24

  ἐμοὶ δ' ὀλίγον δέ]δοται θα[ (e Plutarcho supp. G-H) Πα... ]δῶκεν Πα. 13a. 3. fig., καὶ φθινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ ψᾶφον περ' αὐτᾶς (sc. δρῦς. gives proof of itself) P. 4.265 abs. make an offer

  οὕτω δ' ἐδίδου Λίβυς ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον ἄνδρα P. 9.117

  followed by an inf. of purpose:

  ἀμφιπόλους ἐκέλευσεν ἥρωι πορσαίνειν δόμεν Εἰλατίδᾳ βρέφος O. 6.33

  Κρονίδᾳ δὲ τράφεν Χίρωνι δῶκανP. 4.115

  ἀντίτομα δῶκε χρίεσθαι P. 4.222

  Μοίσαισί τ' ἔδωκ ἀρόσαι (sc. τοὺς στεφάνους διὰ τὸν ὕμνον. Σ.) N. 10.26

  ἐπεί σφιν Ἀπόλλων δῶκεν ὁ χρυσοκόμας Ἀστερίας δέμας οἰκεῖν Pae. 5.41

  2 grant of deities granting wishes to men. “ τὺ δὲ πρᾶξιν φίλαν δίδοιO. 1.85

  εὐθὺν δὲ πλόον καμάτων ἐκτὸς ἐόντα δίδοι O. 6.104

  ὦ Ζεῦ, τίμα μὲν, δίδοι τέ οἱ αἰδοίαν χάριν (v. 1. δίδου) O. 7.89

  ἐσλὰ δ' ἐπ ἐσλοῖς ἔργα θέλοι δόμεν O. 8.85

  Ζεῦ τέλεἰ, αἰδῶ δίδοι O. 13.115

  δίδωσί τε Μοῖσαν οἷς ἂν ἐθέλῃ P. 5.65

  καὶ τὸ λοιπόν ὅμοια, Κρονίδαι μάκαρες, διδοῖτ' ἐπ ἔργοισιν ἀμφί τε βουλαῖς ἔχειν ( δίδοιτ dubitanter Wackernagel) P. 5.119

  ἐμοὶ δ' ὁποίαν ἀρετὰν ἔδωκε Πότμος ἄναξ N. 4.42

  τὶν δ' ἐοικότα καιρὸν ὄλβου δίδωσι (sc. Μοῖρα) N. 7.59 δύνασαι δὲ βροτοῖσιν ἀλκὰν ἀμαχανιᾶν δυσβάτων θαμὰ διδόμεν sc. Herakles N. 7.97 τῶν τε γὰρ καὶ τῶν δίδοῖ (sc. Τύχα) I. 4.33

  καὶ τὸ μὲν διδότω θεός Pae. 2.53

  ἐπεύχομαι δ' Οὐρανοῦ τ εὐπέπλῳ θυγατρὶ Μναμοσύνᾳ κόραισί τ εὐμαχανίαν διδόμεν Πα. 7B. 17.

  εὔχομαι [] θέλοντι δόμεν [ Pae. 16.4

  3 deliver up, give over to

  ὁ δ' ἀρχαγέτας ἔδωκ Ἀπόλλων θῆρας αἰνῷ φόβῳ P. 5.60

  καί τινα φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ (Boeckh: μόρον codd: φᾶ ἑ δᾳώσειν Wil., Theiler) N. 1.66

  ἔδοξ' ἦρα καὶ ἀθανάτοις ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν διδόμεν I. 8.60

  4 give out, produce δίδοι φωνάν (Hermann: δίδου codd.) N. 5.50 ( ἄρουραι)

  βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν N. 6.10

  ἐν σχερῷ δ' οὔτ ὦν μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι N. 11.39

  5 in tmesis. ἀπὸ δ' αὐτὸν ἐγὼ δώσω v.

  ἀποδίδωμι P. 4.67

  τοῦτο δόμεν γέρας ἔπι Βάττου γένει v.

  ἐπιδίδωμι P. 5.124

  Lexicon to Pindar > δίδωμι

Look at other dictionaries:

 • 124 av. J.-C. — 124 Années : 127 126 125   124  123 122 121 Décennies : 150 140 130   120  110 100 90 Siècles : IIIe siècle …   Wikipédia en Français

 • 124 — Cette page concerne l année 124 du calendrier julien. Pour l année 124, voir 124. Pour le nombre 124, voir 124 (nombre). Années : 121 122 123  124  125 126 127 Décennies  …   Wikipédia en Français

 • 124 — Portal Geschichte | Portal Biografien | Aktuelle Ereignisse | Jahreskalender ◄ | 1. Jahrhundert | 2. Jahrhundert | 3. Jahrhundert | ► ◄ | 90er | 100er | 110er | 120er | 130er | 140er | 150er | ► ◄◄ | ◄ | 120 | 121 | 122 | 123 | …   Deutsch Wikipedia

 • -124 — Années : 127 126 125   124  123 122 121 Décennies : 150 140 130   120  110 100 90 Siècles : IIIe siècle av. J.‑C. …   Wikipédia en Français

 • 124 AH — New page: 124 AH is a year in the Islamic calendar that corresponds to 741 ndash; 742 CE.yearbox width = 500 in?= cp=1st century AH124 AH is a year in the Islamic calendar that corresponds to 741 ndash; 742 CE.yearbox width = 500 in?= cp=1st… …   Wikipedia

 • 124-38-9 — Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone représentation 3D du dioxyde de carbone Général Nom IUPAC D …   Wikipédia en Français

 • 124-04-9 — Acide adipique Acide adipique Représentations pl …   Wikipédia en Français

 • 124-07-2 — Acide octanoïque Acide octanoïque Général Nom IUPAC Acide octanoïque No CA …   Wikipédia en Français

 • 124-18-5 — Décane Décane Représentations du décane Général …   Wikipédia en Français

 • 124-40-3 — Diméthylamine Diméthylamine Général Nom IUPAC Diméthylamine No CAS …   Wikipédia en Français

 • 124-41-4 — Méthanolate de sodium Méthanolate de sodium Général Nom IUPAC méthanolate de sodium Synonymes …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.