Translation: from greek to english

from english to greek

106

 • 1 ἀγακλεής

  1 far-famed

  Ἀνταίου μετὰ καλλίκομον μναστῆρες ἀγακλέα κούραν P. 9.106

  γαρύσομαι τοῦδ' ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσαν I. 1.34

  ]

  Δᾶλον ἀγακλέα[ Pae. 4.12

  παιᾶνος ἀγακλέος ὀμφᾷ Pae. 5.48

  Lexicon to Pindar > ἀγακλεής

 • 2 ἀγλαόκαρπος

  Lexicon to Pindar > ἀγλαόκαρπος

 • 3 Ἀθαναία

  1 the Athenian one v. Ἀθάνα. cf. Forssman, p. 106.
  ------------------------------------

  Lexicon to Pindar > Ἀθαναία

 • 4 αἴξ

  Lexicon to Pindar > αἴξ

 • 5 ἀλλά

  ἀλλά A not combined with another particle.
  1 following a neg. sentence, clause; clarifying a previous denial

  οὐ χθόνα ταράσσοντες οὐδὲ πόντιον ὕδωρ ἀλλὰ ἄδακρυν νέμονται βίοτον O. 2.65

  κόρος, οὐ δίκᾳ συναντόμενος, ἀλλὰ O. 2.96

  οὐδἔλαθ' Αἴπυτον. ἀλλ ὁ μὲν Πυθῶνάδ ᾤχετ ἰὼν O. 6.37

  ἐκέλευσεν μὴ παρφάμεν, ἀλλὰ Κρόνου σὺν παιδὶ νεῦσαι O. 7.67

  οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλἅμα O. 8.45

  εὔχομαι μὴ θέμεν, ἀλλ O. 8.87

  οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας· ἀλλὰ πάντων ταμίαι ἔργων ἐν οὐρανῷ O. 14.9

  σὐ δύναται νήπιοι κόσμῳ φέρειν ἀλλ' ἀγαθοί P. 3.83

  μή τινα λειμόμενονμένεινἀλλ P. 4.186

  ὃς οὐ ἀφίκετοἀλλ P. 5.30

  κατέκλασε γὰρ ἐντέων σθένος οὐδέν· ἀλλὰ κρέμαται P. 5.34

  οὐ θεῶν ἄτερ, ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν P. 5.76

  οὔθἐφίλησεν ὁδοὺς οὔτε δείπνων τέρψιας ἀλλ P. 9.20

  τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν ἀλλ' ἔσται χρόνος οὗτος P. 12.30

  οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον κατακρύψαις ἔχειν, ἀλλ' ἐόντων εὖ τε παθεῖν N. 1.32

  οὐ λαθὼνἭραν ἐγκατέβα, ἀλλὰ θεῶν βασίλεα N. 1.39

  οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ·ἀλλ' ἐπὶ πάσας ὁλκάδος, γλυκεἶ ἀοιδά, στεῖχ N. 5.2

  εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος, Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ κελεύθοις ἁπλόαις ζοᾶς ἐφαπτοίμαν N. 8.35

  οὐδὲ Κρονίων στείχειν ἐπώτρυν, ἀλλὰ φείσασθαι κελεύθου N. 9.

  20.

  δένδρεά τοὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον, ἀλλ' ἐναμείβοντι N. 11.42

  σαφὲς οὐχ ἕπεται τέκμαρ· ἀλλ' ἔμπαν μεγαλανορίαις ἐμβαίνομεν N. 11.44

  οὐ γὰρ ἦν πενταέθλιον, ἀλλἐφἑκάστῳ ἔργματι κεῖτο τέλος I. 1.26

  οὐδέ ποτε ὑπέστειλἱστίον. ἀλλἐπέρα I. 2.41

  οὐ γὰρ φύσιν ὠαριωνείαν ἔλαχεν· ἀλλ' ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαι I. 4.50

  σφετέρας δ' οὐ φείσατο χέρσιν βαρυφθόγγοιο νευρᾶς Ἡρακλέης· ἀλλ Αἰακίδαν καλέων ἐς πλόον (νῦν ἄρχεται τῶν ἐπὶ μέρους, ἀκριβῶς τὸ ὅλον προεκθείς. Σ.) I. 6.35

  τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ' ἀοιδαὶ ἔλιπον, ἀλλά οἱ I. 8.57

  οὕνεκεν οὔ σε παιηόνων ἄδορπον εὐνάξομεν ἀλλ' ἀοιδᾶν ῥόθια δεκομένα κατερεῖς Pae. 6.128

  ἔριν οὐ παλίγλωσσον ἀλλὰ δίκας ὁδοὺς π[ις]τὰς ἐφίλη[ς.]ν Παρθ. 2.. οὐ κό]ρῳ ἀλλ ἀρετᾷ (e Σ supp. Lobel.) fr. 169. 15.
  2 without preceding negative; modifying a previous statement
  a

  ἀλλ' αἶνον ἐπέβα κόρος O. 2.95

  ἀλλ' οὐ καλὰ δένδρἐ ἔθαλλεν χῶρος O. 3.23

  ἀλλά μιν οὐκ εἴασεν O. 7.61

  οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον ἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀυᾴταν ὑπερᾴφανον ὦρσεν P. 2.28

  ἀλλ' οὐδὲ ταῦτα νόον ἰαίνει φθονερῶν P. 2.89

  ἀλλ' ἐπεὶ P. 3.38

  ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφίᾳ δέδεται P. 3.54

  οὐδ' ἀπιθησέ νιν, ἀλλP. 4.36

  οὐδὲ κομᾶν πλόκαμοι κερθέντες ᾤχοντ' ἀγλαοί ἀλλ ἅπαν νῶτον καταίθυσσον P. 8.83

  ἀθρόαις πέντε δραπὼν νύκτεσσιν ἔν θ' ἁμέραις ἱερὸν εὐζοίας ἄωτον. ἀλλἐν ἕκτᾳ P. 4.132

  ἔσομαι τοῖος· ἀλλ' ἤδη P. 4.157

  ἀλλἤδη τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν P. 4.210

  σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. ἀλλ' ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ P. 8.96

  ἀλλὰ χρονίῳ σὺν Ἄρει πέφνεν τε ματέρα P. 11.36

  [ ἄτᾳ codd.: ἀλλ coni. Boeckh. P. 11.55]

  ἀλλἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο P. 12.18

  εὗρεν θεός· ἀλλά νιν εὑροῖσ' ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν, ὀνύμασεν κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον P. 12.22

  ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν ἢ μέγαν νόον ἤτοι

  φύσιν ἀθανάτοις N. 6.4

  ἀλλὰ τὸ μόρσιμον ἀπέδωκεν N. 7.44

  ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν ἐξελέγχειν N. 10.45

  ἀλλ' οὔ νιν φλάσαν N. 10.68

  ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον N. 11.29

  ἀλλ' ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας I. 1.14

  ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν·ἀλλ' ἀνεγειρομένα χρῶτα λάμπει I. 4.23

  ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φατόν· ἀλλὰ νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὄπασσεν ἐκ χειμῶνος I. 7.37

  ἀλλ' ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν I. 8.11

  ἀλλ' οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πραπίδες I. 8.30

  (Delos floated on the waves,) ἀλλἁ Κοιογένης ὁπότ' ἐπέβα νιν, δὴ τότε τέσσαρες ἀπώρουσαν κίονες fr. 33d. 3.

  ὄλβον ἐγκατέθηκαν. ἀλλὰ[ ]ἐπέπεσε μοῖρα Pae. 2.63

  ἀλλ' οὔτε ματέῤ ἔπειτα κεδνὰν ἔιδεν οὔτε Pae. 6.105

  ἀλλά μιν Κρόνου παῖδες ἔκρυψαν Pae. 8.72

  σῶμα δ ἐστὶ θνατόν. ἀλλ ᾧτινι μὴ λιπότεκνος σφαλῇ πάμπαν οἶκος, ζώει Παρθ. 1. 16. (a description of those that do not love Theoxenos,) ἀλλἐγὼ τάκομαι fr. 123. 10.
  b where the qualification provides a climax, cf. 3. b. infra.

  ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις, Περσεὺς δ' ἐν Ἄργει, Κάστορος δ αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ ἐπ Εὐρώτα ῥεέθροις. ἀλλ ἐν Οἰνώνᾳ I. 5.34

  c simply introducing a new attitude

  ἀλλ' ὥτε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸς O. 10.86

  ἀλλ' ὅτ Αἰήτας ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224

  ἀλλεὔχεται P. 4.293

  3 introducing imperative, simm.
  a imperative proper.

  ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου λάμβαν O. 1.17

  ἀλλὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει O. 2.12

  ἀλλὰ Κρόνου παῖ, Οὐλυμπιονίκαν δέξαι Χαρίτων θ' ἕκατι τόνδε κῶμον (v. l. ἀλλὦ.) O. 4.6

  ὦ Φίντις, ἀλλὰ ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων O. 6.22

  ἀλλ' ὦ Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν Ἀταβυρίου μεδέων, τίμα μὲν ὕμνου τε-

  θμὸν O. 7.87

  ἀλλ' ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ Ἀλφεῷ ἄλσος, τόνδε κῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέξαι O. 8.9

  ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων Δία τε φοινικοστερόπαν σεμνόν τ' ἐπίνειμαι ἀκρωτήριον Ἄλιδος O. 9.5

  ὦ Μοῖσ, ἀλλὰ σὺ καὶ θυγάτηρ Ἀλάθεια Διός, ὀρθᾷ χερὶ ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπὰν O. 10.3

  ἀλλ' ὅμως, κρέσσων γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος, μὴ παρίει καλά P. 1.85

  ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνος, τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας λῦσονP. 4.152

  ἀλλ' ἐπέων γλυκὺν ὕμνον πράσσετε N. 9.3

  ἀλλ' ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ, ἀνὰ δ αὐλὸν ἐπ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν N. 9.8

  ἀλλ' ὅμως εὔχορδον ἔγειρε λύραν N. 10.21

  ἀλλὰ τὰ μὲν παύσατε· βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα υἱὸν εἰσιδέτω θανόντI. 8.35
  b where the imperative denotes a climax. cf. 2b supra ἀπὸ Ταυγέτοιο μὲν Σκυρίαι δὲ. ὅπλα δ' ἀπ Ἄργεος, ἅρμα Θηβαῖον, ἀλλ ἀπὸ τᾶς ἀγλαοκάρπου Σικελίας ματεύειν ( ἀλλά om. codd. Athenaei.) fr. 106. 6.
  c where the following sentence has imperative force “ἀλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια λόγων ἴστε. λευκίππων δὲ δόμους πατέρων φράσσατέ μοι σαφέως.” P. 4.116 cf. I. 8.35
  d introducing a wish, prayer ἀλλὰ σὺν δόξᾳ τέλος δωδεκάμηνον περᾶσαί νιν ἀτρώτῳ κραδίᾳ (Dissen: περάσαι σὺν codd.) N. 11.9

  ἐλαύνεις τι νεώτερον ἢ πάρος; ἀλλά σε πρὸς Διός, ἱπποσόα θοάς, ἱκετεύω, ἀπήμονα εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο Pae. 9.7

  4 in various minor uses.
  a introducing statement of intent by poet

  ἀλλἐμὲ χρὴ μναμοσύναν ἀνεγείροντα φράσαι O. 8.74

  , cf. P. 4.141 ἀλλὰ πάνδοξον Αἰολάδα σταθυὸν υἱοῦ τε Παγώνδα ὑμνήσω Παρθ. 2. 6.
  b introducing oracular utterance “ ἀλλὰ μιν ποταμῷ σχεδὸν μολόντα φύρσει” (elocutionem oraculi propriam agnovit Blass.) Pae. 2.73
  c following a rhetorical question “ τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἐν σκότῳ καθήμενος ἕψοι μάταν —; ἀλλ' ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεθλος ὑποκείσεταιO. 1.84

  τί κομπέω παρὰ καιρόν; ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύει P. 10.4

  B compounded with other particles.
  1 ἀλλὰ γάρ, ἀλλὰ γάρ.
  a where both particles preserve their original force: yet since ἀλλὰ παρθένοι γὰρ τοῦτον ἔσχετε τεθμόν, κλῦτε νῦν Πα. 6. 53, cf. O. 4.1ff., Wil. on Eur., Her. 138.
  b emphasising a main point in contrast to preceding: yet

  εἰ δὲ δή τινἄνδρα θνατὸν Ὀλύμπου σκοποὶ ἐτίμασαν, ἦν Τάνταλος οὗτος· ἀλλὰ γὰρ καταπέψαι μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη O. 1.55

  οὔτ' ἰδεῖν εὔχοντο πεμπταῖον γεγενημένον. ἀλλ ἐν κέκρυπτο γὰρ σχοίνῳ O. 6.53

  ἀλλὰ γὰρ νόστου πρόφασις γλυκεροῦ κώλυεν μεῖναιP. 4.32

  χαλκέῳ τ' Ἄρει ἅδον. ἀλλἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν I. 4.16

  (an enumeration of the glories of Thebes,) ἀλλὰ παλαιὰ γὰρ εὕδει χάρις (v. Schadew. 268̆{5}) I. 7.16
  c emphasising a maxim, breaking off narrative.

  ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται κῦμ' Ἀίδα N. 7.30

  ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ N. 7.52

  d frag. ἀ]λλὰ γὰρ τ[ fr. 60a. 11.
  2 ἀλλά τοι, ἀλλὰ τοι: emphatic, yet

  ἀλλά τοι ἤρατο τῶν ἀπεόντων P. 3.19

  ἀλλ' ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν παρδίδωμN. 10.82

  ἀλλ' Ὅμηρός τοι τετίμακεν δἰἀνθρώπων I. 4.37

  3 ἀλλὰ μέν: opposing what precedes.

  ἀλλ' ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω Ματρὶ P. 3.77

  4 ἀλλ' ἦ. ἀλλ ἦ μακ[ρ]ότερον fr. 6a. e.
  5

  ἀλλὰ γε. ἀλλ' ὅ γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν Pae. 4.28

  C
  b dub. [ ἀλλὰ καὶ (coni. Hermann: ἅμα codd. contra metr.) O. 1.104] [ ἀλλὰ (codd. contra met.: ἄνα Kayser: ἄγε Maas.) O. 13.114] [ ἢ πόντου κενέωσιν ἀλλὰ πέδον (codd. Dion. Hal. contra metr.: <˘> ἂμ Hermann.) Pae. 9.16]

  Lexicon to Pindar > ἀλλά

 • 6 ἄμελξις

  Lexicon to Pindar > ἄμελξις

 • 7 ἄν

  ἄν
  a c. opt.

  ἀποίητον οὐδ' ἂν χρόνος δύναιτο θέμεν O. 2.16

  λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐδαίμονι γένοιτ' ἄν O. 2.18

  τίς ἂν φράσαι δύναιτο; O. 2.100

  κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι ἔργα O. 8.62

  [v. l. διαλλάξαιντ' ἄν ( διαλλάξαιντο codd. cett.) O. 11.20]

  τά τ' ἐσσόμενα τότ ἂν φαίην σαφές O. 13.103

  ὡς μὰν σαφὲς οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν O. 13.46

  φιλέων δ' ἂν εὐχοίμαν Κρονίδαις Παρθ. 1. 11.
  b c. ind. aor.

  ἐπεὶ ἀντίον πῶς ἂν τριόδοντος Ἡρακλέης σκύταλον τίναξε χερσίν O. 9.30

  παρ' εὐδένδρῳ μολὼν ὄχθῳ Κρόνου κάλλιον ἂν δηριώντων ἐνόστησ ἀντιπάλων N. 11.26

  c dub.
  I c. ind. fut. [ μαθὼν δέ τις ἂν ἐρεῖ (codd., quorum lectionem recepit Snell, conferens Schwyz-Debr. 2. 351. 2.: ἀνερεῖ Gildersleeve, cf. infra 3.) N. 7.68]
  II μέλανος ἂν ( δ' ἂν codd.: δ del. Er. Schmid: ἂν om. codex unus: μέλανα δ coni. Hermann: μέλανος ὅγ Bowra.) ἐσχατιὰν καλλίονα θανάτουλτ;στείχοι> (coni. Wil.: ἐν codd.: θανάτοἰ ἔσχε Shackle: θάνατόν γ' ἔσχε Boeckh: ἄν vel ἀν edd.) P. 11.56 Χρομίῳ κεν ὑπασπίζων ἔκρινας ἂν κίνδυνον (sic Σ: alii post ἔκρινας distinxerunt, ἄν = ἀνὰ interpretati.) N. 9.35
  2 in subord. clause. (cf. ὅταν, ὁπόταν.)
  a c. subj.,
  I temporal

  οἱ ὤπασε θησαυρὸν δίδυμον μαντοσύνας, τόκα μὲν φωνὰν ἀκούειν, εὖτ' ἂν δὲ Ἡρακλέης πατρὶ ἑορτὰν κτίσῃ, τότ αὖ χρηστήριον θέσθαι κέλευσεν O. 6.67

  ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται σάος, πολὺς εὖτ' ἂν ἐπιβρίσαις ἕπηται P. 3.106

  εὖτ' ἂν μόλῃ P. 4.76

  τάκομαι, εὖτ' ἂν ἴδω fr. 123. 11.
  II relative

  ἀμφοτέροισι δ' ἀνὴρ ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέδεκται P. 1.100

  δίδωσί τε Μοῖσαν οἶς ἂν ἐθέλῃ P. 5.65

  εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς, ὃς ἂν τὰ μέγιστ' ἀέθλων ἕλῃ P. 10.23

  [ τὰ δ' αὐτὸς ἄν τις τύχῃ (codd. contra metr.: ἀντιτύχῃ Mingarelli) N. 4.91]
  b c. opt., in relative clause.

  εἶπε δ' ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλοις P. 9.119

  in object clause.

  ἔντειλεν φυλάξασθαι χρέος παισὶν φίλοις, ὡς ἂν θεᾷ πρῶτοι κτίσαιεν βωμὸν O. 7.42

  3 dub., due to false division of words. cf. N. 7.68, I. 8.47 [ περ ἂν codd.: πέραν corr. Hermann N. 7.75 ἂν ἔχοι codd.: ἀνέχοι corr. Thiersch N. 7.89 ἂν ἀξίαις codd.: ἀναξίαις corr. Alberti N. 8.10]
  4 frag. ]οὐκ ἂν παρ[ Θρ. 2. 3.

  Lexicon to Pindar > ἄν

 • 8 Ἀνταῖος

  a son of Poseidon, killed in wrestling with Herakles.

  καί τοί ποτ' Ἀνταίου δόμους Θηβᾶν ἄπο Καδμειᾶν μορφὰν βραχύς, ψυχὰν δ ἄκαμπτος, προσπαλαίσων ἦλθ ἀνὴρ τὰν πυροφόρον Λιβύαν, κρανίοις ὄφρα ξένων ναὸν Ποσειδάωνος ἐρέφοντα σχέθοι, υἱὸς Ἀλκμήνας I. 4.52

  cf. fr. 111.
  b king of Libya, father of Barke or Alkeis = a?.

  Λιβύσσας ἀμφὶ γυναικὸς ἔβαν Ἴρασα πρὸς πόλιν, Ἀνταίου μετὰ καλλίκομον μναστῆρες ἀγακλέα κούραν P. 9.106

  Lexicon to Pindar > Ἀνταῖος

 • 9 ἅπας

  ᾰπας (ἅπας, ἅπαντα; -αντες, -άντων, -αντας: ἅπασα, -ας, -αν; -αις, -ας: ἅπαν, ἅπαντι, ἅπᾰν; ἁπάντων, ἅπαντα)
  1 all, every, the whole of A adj.
  1 c. def. art.
  a which follows

  ἅπαντα τεύχει τὰ μείλιχα θνατοῖς O. 1.30

  b which precedes

  αὐτὸν μὰν ἐν εἰρήνᾳ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐν σχερῷ ἡσυχίαν λαχόντ N. 1.69

  ἄπορα γὰρ λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖν N. 4.72

  2 without art.

  ἁπάντων καλῶν ἄμμορος O. 1.84

  ἐν ἅπαντι κράτει in every success O. 10.82

  ἅπαν δ' εὑρόντος ἔργον O. 13.17

  ἀφθόνητος ἔπεσσιν γένοιο χρόνον ἅπαντα O. 13.26

  στρωμνὰ δὲ χαράσσοισ' ἅπαν νῶτον κεντεῖ P. 1.28

  θεὸς ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι τέκμαρ ἀνύεται P. 2.49

  ἅπαν νῶτον καταίθυσσον P. 4.83

  ἀμφὶ Κυράνας θέμεν σπουδὰν ἅπασαν have every care for P. 4.276 πάτρῳ τ' ἐπερχόμενος ἀγλαίαν ἅπασαν (Bergk: ἀγλαίαν ἔδειξεν ἅπασαν codd.: ἅπασαν del. byz.) P. 6.46

  ἔστασεν γὰρ ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν αὐτίκ' ἀγῶνος P. 9.114

  ὁ χρυσὸς ἑψόμενος αὐγὰς ἔδειξεν ἁπάσας N. 4.83

  οὔ τοι ἅπασα κερδίων φαίνοισα πρόσωπον ἀλάθεἰ ἀτρεκής N. 5.16

  μυχῷ Ἑλλάδος ἁπάσας N. 6.26

  τυχεῖν δ' ἕν ἀδύνατον εὐδαιμονίαν ἅπασαν ἀνελόμενον N. 7.56

  χεῖρα · τὰν Νικόμαχος κατὰ καιρὸν νεῖμ' ἁπάσαις ἁνίαις full rein I. 2.22 πίθοι τε πλῆσθεν ἅπαντες *fr. 104b. 5.*
  3 quasi adv., in every respect

  τὸ δὲ φυᾷ κράτιστον ἅπαν O. 9.100

  νεαρὰ δ' ἐξευρόντα δόμεν βασάνῳ ἐς ἔλεγχον ἅπας κίνδυνος N. 8.21

  παρὰ δέ σφισιν εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν ὄλβος in full flower Θρ. 7. 7, cf. N. 6.2 B subs., everyone, everything

  ἅπαντας ἐν οἴκῳ εἴρετο παῖδα O. 6.48

  μία δοὐχ

  ἅπαντας ἄμμε θρέψει μελέτα O. 9.106

  χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ ἁπάντων O. 10.72

  ἀναπνέομεν δ' οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα N. 7.5

  θνατὰ μεμνάσθω περιστέλλων μέλη καὶ τελευτὰν ἁπάντων γᾶν ἐπιεσσόμενος N. 11.16

  θνᾴσκομεν γὰρ ὁμῶς ἅπαντες I. 7.42

  ὀλβίᾳ δ' ἅπαντες αἴσᾳ λυσίπονον τελετάν ( ὄλβιοι δ' λυσιπόνων τελετᾶν coni. Wil.) fr. 131a ad Θρ.. μὴ πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι τὸν ἀχρεῖον λόγον fr. 180. 1. C frag. ]

  ἅπας[ Pae. 10.6

  Lexicon to Pindar > ἅπας

 • 10 ἀπό

  1

  ἄπο O. 3.9

  , O. 1.13, P. 5.7, N. 3.8 84, I. 4.53, Πα. 20. 11, 13)
  1 prep. c. gen.
  a with a verb of motion, from

  Πίσα τᾶς ἄπο νίσοντ' ἐπ ἀνθρώπους ἀοιδαί O. 3.9

  Ἴστρου ἄπο σκιαρᾶν παγᾶν O. 3.14

  Ἀρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν O. 3.27

  ἀπὸ Στυμφαλίων τειχέων O. 6.99

  Λερναίας ἀπ' ἀκτᾶς O. 7.33

  ἀπὸ Μαντινέας O. 10.70

  τᾶν λιπαρᾶν ἀπὸ Θηβᾶν φέρων P. 2.3

  ἀπ' Ἀρκαδίας P. 3.26

  αἶψα δ' ἀπὸ κλισιᾶν ὦρτο P. 4.133

  ἔκ τε Πύλου καὶ ἀπ' ἄκρας Ταινάρου P. 4.174

  ἀπ' Ἄργεος ἤλυθον P. 8.41

  στεῖχ' ἀπ Αἰγίνας N. 5.3

  φεῦγε γὰρ πατρίων οἴκων ἀπό τ' Ἄργεος N. 9.14

  Ἀνταίου δόμους Θηβᾶν ἄπο Καδμειᾶν ἦλθ' ἀνήρ I. 4.53

  b out of, from out of, from, generally

  ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει ἀπ' ἀγλαῶν δενδρέων O. 2.73

  [ἀπ byz.: ὑπ codd. O. 5.14]

  φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ O. 7.1

  ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων ἐπίνειμαι ἀκρωτήριον Ἄλιδος O. 9.5

  θύγατρ' ἀπὸ γᾶς Ἐπειῶν Ὀπόεντος ἀναρπάσαις O. 9.58

  αἰθέρος ψυχρῶν ἀπὸ κόλπων ἐρήμου βάλλων O. 13.88

  [ ἀπὸ coni. Stone: ἐρέω codd.: ἄρα Wil. P. 1.77]

  φλόγ' ἀπὸ ξανθᾶν γενύων πνέον P. 4.225

  τὸ δ' ἐμὸν γαρύει ἀπὸ Σπάρτας ἐπήρατον κλέος P. 5.73

  δόξαν ἱμερτὰν ἀγαγόντ' ἀπὸ Δελφῶν P. 9.75

  ἀφθονίαν ὄπαζε μήτιος ἁμᾶς ἄπο N. 3.9

  Νεμέας Ἐπιδαυρόθεν τ' ἄπο καὶ Μεγάρων δέδορκεν φάος N. 3.84

  Κλεωναίου τ' ἀπ ἀγῶνος ὅρμον στεφάνων πέμψαντα καὶ λιπαρᾶν εὐωνύμων ἀπ Ἀθανᾶν N. 4.17

  καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ' Οἰνώνας ἔλασεν N. 5.16

  χρὴ δ' ἀπ

  Ἀθανᾶν τέκτον' ἀεθληταῖσιν ἔμμεν N. 5.49

  ἔρνεα πρῶτος λτ;ἔνεικενγτ; ἀπ' Ἀλφεοῦ N. 6.18

  ὥτ' ἀπὸ τόξου ἱείς N. 6.28

  ἄραντο γὰρ νίκας ἀπὸ παγκρατίου τρεῖς ἀπ' Ἰσθμοῦ, τὰς δ ἀπ εὐφύλλου Νεμέας I. 6.60

  —1.

  ἀπὸ προθύρων βαθύκολπον ἀνερέψατο παρθένον Pae. 6.135

  ὀμμ]άτων ἄπο σέλας ἐδίνασεν Pae. 20.13

  κελάρυξεν ὡς ἀπὸ κρανᾶν φέρτατον ὕδωρ *fr. 104b. 2* ἀπὸ τᾶς ἀγλαοκάρπου Σικελίας ὄχημα δαιδάλεον ματεύειν fr. 106. 6. στάσιν ἀπὸ πραπίδος ἐπίκοτον ἀνελών fr. 109. 3.
  c down from

  Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου λάμβαν O. 1.17

  ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν ὅ σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ' ἁλικίαν P. 1.74

  καὶ γὰρ αὐτὰ ποσσὶν ἄπεπλος ὀρούσαισ' ἀπὸ στρωμνᾶς N. 1.50

  εὖτ' ἂν αἰπεινῶν ἀπὸ σταθμῶν ἐς εὐδείελον χθόνα μόλῃ P. 4.76

  χαμαὶ καταβαὶς ἀφ' ἁρμάτων N. 6.51

  ἀπὸ Ταυγέτου πεδαυγάζων ἴδεν Λυγκεὺς N. 10.61

  d
  I far from, deprived of

  Ἄτλας οὐρανῷ προσπαλαίει νῦν γε πατρῴας ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνων P. 4.290

  II from off

  δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν O. 1.13

  μελέων ἄπο ποικίλον [σπά]ργανον ἔρριψεν Pae. 20.11

  e
  I won from

  ἕκτος οἷς ἤδη στέφανος περίκειται φυλλοφόρων ἀπ' ἀγώνων O. 8.76

  ἄγοντι δέ με πέντε μὲν Ἰσθμοῖ νῖκαι, δύο δ' ἀπὸ Κίρρας P. 7.16

  πέμπτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων εὖχος ἀγώνων ἄπο N. 6.59

  II coming from

  συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς ἦν τό τε Πεισάνδρου πάλαι αἷμ' ἀπὸ Σπάρτας N. 11.34

  ἀπὸ Ταυγέτοιο μὲν Λάκαιναν ἐπὶ θηρσὶ κύνα τρέχειν πυκινώτατον ἑρπετόν fr. 106. 1. ὅπλα δ' ἀπ Ἄργεος fr. 106. 5. ὕδωρ Τιλφώσσας ἀπὸ καλλικράνου fr. 198b.
  III begotten from

  υἱὸς Δανάας· τὸν ἀπὸ χρυσοῦ φαμὲν αὐτορύτου ἔμμεναι P. 12.17

  ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευθέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηίδων Αἰακίδας ἐγέραιρεν N. 5.7

  κράτησεν ἀπὸ ταύτας αἷμα πάτρας Καλλίας N. 6.35

  θνατᾶς δ' ἀπὸ ματρὸς ἔφυ fr. 61. 5.
  f from the time of, since

  ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον O. 7.20

  μὴ κρύπτε κοινὸν σπέρμ' ἀπὸ Καλλιάνακτος O. 7.93

  νιν κλυτᾶς αἰῶνος ἀκρᾶν βαθμίδων ἄπο σὺν εὐδοξίᾳ μετανίσεαι P. 5.7

  ἔν τε Μοίσαισι ποτανὸς ἀπὸ ματρὸς φίλας (ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικίας. Σ.) P. 5.114

  τελέαν δ' ἔχει δόξαν ἀπ ἀρχᾶς P. 8.25

  g ἀπὸ γλώσσας, simm.

  αἶνος ὃν ἀπὸ γλώσσας Ἄδραστος ἐς Ἀμφιάρηον φθέγξατ O. 6.13

  εἰ χρεὼν τοῦθ' ἁμετέρας ἀπὸ γλώσσας κοινὸν εὔξασθαι ἔπος P. 3.2

  πολὺν ῥόθον ἵεσαν ἀπὸ στομάτων Ἐλείθυιά τε καὶ Λάχεσις Pae. 12.16

  πρὶν μὲν ἕρπε τὸ σὰν κίβδηλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ στομάτων Δ. 2. 3.
  h from, as a result of

  κοιτάξατο νύκτ' ἀπὸ κείνου χρήσιος O. 13.76

  2 in tmesis.

  ἀπὸ ἔχειν O. 2.69

  ἀπὸ ῥίψον O. 9.35

  ἀπὸ εἴργοντες O. 13.59

  ἀπὸ ἀμβλύνει P. 1.82

  ἀπὸ λιπὼν P. 3.101

  ἀπὸ δώσω P. 4.67

  ἀπὸ ῥίψαις P. 4.232

  ἀπὸ καὶ θανών I. 7.30

  ἀπὸ δρέπεσθαι fr. 122. 8. ἀπὸ ὤθεον fr. 166. 3.
  3 fragg. ἀπὸ καὶ πατρός Πα. 7C. 9. ἁμετέρας ἄπ[ο (supp. Lobel) fr. 59. 8.

  Lexicon to Pindar > ἀπό

 • 11 Ἄργος

  Ἄργος (-εος, -ει, -εϊ, -ος) where were held the Heraia or Hekatombaia, the prize being a bronze shield.
  1

  ὅ τ' ἐν Ἄργει χαλκὸς ἔγνω νιν O. 7.83

  ἀφίκοντο δέ οἱ

  ξένοι ἔκ τ' Ἄργεος ἔκ τε Θηβᾶν O. 9.68

  Ἄργεί τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν (sc. Ἐφάρμοστος) O. 9.88 Ἄργει θ' ὅσσα καὶ ἐν Θήβαις sc.

  ἐνίκησαν O. 13.107

  τῷ Λακεδαίμονι ἐν Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ ἔνασσεν ἀλκάεντας Ἡρακλέος ἐκγόνους Αἰγιμιοῦ τε (sc. Ἀπόλλων) P. 5.70

  ἀπ' Ἄργεος ἤλυθον δευτέραν ὁδὸν Ἐπίγονοι P. 8.41

  ἄκουσεν Δαναόν ποτ' ἐν Ἄργει οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι γάμον P. 9.112

  φεῦγε γὰρ Ἀμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα καὶ δεινὰν στάσιν πατρίων οἴκων ἀπό τ' Ἄργεος (sc. Ἄδραστος) N. 9.14

  Ἄργος Ἥρας δῶμα θεοπρεπὲς ὑμνεῖτε N. 10.2

  ἀξιωθείην κεν, ἐὼν Θρασύκλου Ἀντία τε σύγγονος, Ἄργεϊ μὴ κρύπτειν φάος ὄμματων N. 10.40

  Περσεὺς δ' ἐν Ἄργει (sc. γέρας ἔχει. cf. Paus., 2. 18. 1.) I. 5.33 Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ὀρφανὸν μυρίων ἑτάρων ἐς Ἄργος ἵππιον; I. 7.11

  ἀλλ' ὅ γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν λιπὼν πατρίδα μοναρχεῖν Ἄργει Pae. 4.29

  ἐν Ἄργει μεγάλῳ[ Δ. 1.. ὅπλα δ ἀπ Ἄργεος (sc. ἐξοχώτατά ἐστι) cf. 106. 5.

  Lexicon to Pindar > Ἄργος

 • 12 ἅρμα

  ἅρμα (ἅρμα, ἅρματι, ἅρμα; ἁρμάτων, ἅρμασιν), ἅρματα)
  1 chariot ἅρμα θοὸν τάνυεν sc. Poseidon O. 8.49

  τίς ἔλαχε στέφανον χείρεσσι ποσίν τε καὶ ἅρματι O. 10.62

  εὔδοξον ἅρματι νίκαν P. 6.17

  Νεστόρειον γὰρ ἵππος ἅρμ' ἐπέδα P. 6.32

  τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι P. 11.46

  ἅρμα δ' ὀτρύνει Χρομίου Νεμέα τ ἔργμασιν νικαφόροις ἐγκώμιον ζεῦξαι μέλος N. 1.7

  τὸ κρατήσιππον γὰρ ἐς ἅρμ' ἀναβαίνων N. 9.4

  νέαισί θ' ἑορταῖς ἰσχύος τ ἀνδρῶν ἁμίλλαις ἅρμασί τε γλαφυροῖς ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν (sc. Ἄδραστος) N. 9.12

  ἀλλ' ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας I. 1.14

  ἄμμι δ' ἔοικε Κρόνου σεισίχθον υἱὸν γείτον ἀμειβομένοις εὐεργέταν ἁρμάτων ἱπποδρόμιον κελαδῆσαι i. e. Poseidon I. 1.54

  ἴστε μὰν Κλεωνύμου δόξαν παλαιὰν ἅρμασιν I. 3.16

  ( φάμα):

  ἅ τε κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶν ἅρμα καρύξαισα νικᾶν I. 4.25

  ἐριζόμεναι νᾶες ἐν πόντῳ καὶ λτ;ὑφγτ; ἅρμασιν ἵπποι I. 5.5

  ἅρμα Θηβαῖον (sc. ἐξοχώτατόν ἐστι) fr. 106. 5. παρὰ Λύδιον ἅρμα πεζὸς οἰχνέων fr. 206. ὑφ' ἅρμασιν ἵππος fr. 234. pl. pro sing., “ ἐμὲ δ' ἐπὶ ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτων ἐς ἎλινO. 1.77

  Ἱέρωνος ὑπὲρ καλλινίκου ἅρμασι P. 1.33

  ξεστὸν ὅταν δίφρον ἔν θἅρματα πεισιχάλινα καταζευγνύῃ σθένος ἵππιον ( ἔν τ' ἄρματα v. l.) P. 2.11

  χαμαὶ καταβαὶς ἀφ' ἁρμάτων N. 6.51

  ἐπεὶ τετραόροισιν ὥθ' ἁρμάτων ζυγοῖς ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς (ὡς ἐπὶ τῶν ἁρμάτων ὁ ῥυμὸς μέσος ἐστίν, οὕτως ὁ Σωγένους οἶκος ἐξ ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν ἔχων τὰ σὰ τεμένη, μέσος ἐστίν. Σ.) N. 7.93 met., chariot of the Muses, i. e. song,

  ἔτι γλυκυτέραν κεν ἔλπομαι σὺν ἅρματι θοῷ κλείζειν O. 1.110

  Θώρακος, ὅσπερ ἐμὰν ποιπνύων χάριν, τόδ' ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων τετράορον P. 10.65

  ἔσσυταί τε Μοισαῖον ἅρμα Νικοκλέος μνᾶμα πυγμάχου κελαδῆσαι I. 8.61

  πο] τανὸν ἅρμα Μοισα[ Πα. 7B. 13.

  Lexicon to Pindar > ἅρμα

 • 13 ἄρουρα

  ᾰρουρα (-α, -ας, -αν; -αι, -αις, -αισιν))
  a soil, earth pl. fields ἂν δ' εὐθὺς ἁρπάξαις ἀρούρας δεξιτερᾷ προτυχὸν ξένιον μάστευε δοῦναι” (= βώλακα v. 37) P. 4.34

  τεκμαίρει καί νυν Ἀλκιμίδας τὸ συγγενὲς ἰδεῖν ἄγχι καρποφόροις ἀρούραισιν N. 6.9

  ἐν σχερῷ δ' οὔτ ὦν μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι N. 11.39

  εἰ καί τι Διωνύσου ἄρο[υρ]α φέρει βιόδωρον ἀμαχανίας ἄκος Pae. 4.25

  b generally, lands, estates εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει i. e. the land of Akragas O. 2.14

  ὁμιλέων παρ' οἰκείαις ἀρούραις O. 12.19

  καὶ ἐν ἀλλοδαπαῖς σπέρμ' ἀρούραις τουτάκις ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβου δέξατο μοιρίδιον ἆμαρ ἢ νύκτες (Hermann: - αισι codd.) P. 4.255 ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα νικῶν ξένου Λάκωνος Ὀρέστα (ἐν τοῖς Πυθίοις. Σ.) P. 11.15 Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματρόπολίν τε, φίλαν ξένων ἄρουραν Aigina N. 5.8

  γαρύσομαι τὰν Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσαν Ἐρχομενοῖό τε πατρῴαν ἄρουραν I. 1.35

  ἔιδεν οὔτε πατρωίαις ἐν ἀρού[ραις] ἵππους Μυρμιδόνων in Phthia Pae. 6.106
  c met.

  ἦ γὰρ ἑλικώπιδος Ἀφροδίτας ἄρουραν ἢ Χαρίτων ἀναπολίζομεν P. 6.2

  Lexicon to Pindar > ἄρουρα

 • 14 ἀρχά

  ἀρχά (ἀρχά, -ᾶς, -ᾷ, -άν, -ά; -αί, -αῖς)
  a kingdom, realm τὰ δ' ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις ἐχθρᾷ λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ i. e. here on earth O. 2.58

  ἐξεύχετ' ἐν ἄστει Πειράνας σφετέρου πατρὸς ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν καὶ μέγαρον O. 13.61

  [v.

  ἀρχαῖος P. 4.106

  ]
  b beginning

  ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον O. 7.20

  ἀρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι καί νυν κελαδησόμεθα tracing the earlier origins of the Olympic festival O. 10.78 μελιγάρυες ὕμνοι ὑστέρων ἀρχὰ λόγων τέλλεται ( ἀρχαί v. l.) O. 11.5 ( φόρμιγξ

  · τᾶς ἀκούει μὲν βάσις, ἀγλαίας ἀρχά P. 1.2

  τίς γὰρ ἀρχὰ δέξατο ναυτιλίας; (sc. τοὺς Ἀργοναύτας) P. 4.70

  πάντα λόγον θέμενος σπουδαῖον ἐξ ἀρχᾶς P. 4.132

  τελέαν δ' ἔχει δόξαν ἀπ ἀρχᾶς P. 8.25

  Ἄπολλον, γλυκὺ δ' ἀνθρώπων τέλος ἀρχά τε δαίμονος ὀρνύντος αὔξεται P. 10.10

  ἀρχαὶ δὲ (sc. τοῦ ὕμνου)

  βέβληνται θεῶν κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς N. 1.8

  ἢ γαῖαν κατακλύσαισα θήσεις ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος; Pae. 9.20

  θεοῦ δὲ δείξαντος ἀρχὰν ἕκαστον ἐν πρᾶγος fr. 108a. 1. με τοιάνδε μελίφρονος ἀρχὰν εὑρόμενον σκολίου fr. 122. 14. οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν sc. the initiate in the Eleusinian mysteries fr. 137. 2. ἀρχὰ μεγάλας ἀρετᾶς, ὤνασσ' Ἀλάθεια i. e. basis fr. 205. 1. ἀρχᾶθεν: in the beginning, of old

  πρόγονοι, ἀρχᾶθεν Ἰαπετονίδος φύτλας κοῦροι κορᾶν O. 9.55

  τοὶ μὲν ὦν Θήβαισι τιμάεντες ἀρχᾶθεν I. 4.7

  Lexicon to Pindar > ἀρχά

 • 15 ἀρχαῖος

  a ancient, of ancient times

  γνῶναί τ' ἔπειτ ἀρχαῖον ὄνειδος εἰ φεύγομεν, Βοιωτίαν ὗν O. 6.89

  ἀρχαίῳ σάματι O. 10.24

  ἀρχαίαν κομίζων πατρὸς ἐμοῦ τιμάν” ( ἀρχὰν ἀγκομίζων coni. Chaeris) P. 4.106

  ἀρχαῖον ὀτρύνων λόγον N. 1.34

  ἀρχαῖαι δ' ἀρεταὶ ἀμφέροντ ἀλλασσόμεναι γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος N. 11.37

  νῦν δ' αὖτις ἀρχαίας ἐπέβασε Πότμος συγγενὴς εὐαμερίας I. 1.39

  [ μὴ πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι τὸν ἀρχαῖον λόγον (codd.: ἀχρεῖον Boeckh, edd. vulg.) fr. 180. 1.] πατρίδ' ἀρχαίαν fr. 215. 6.
  b in ancient times, of old

  πολλὰ δ' ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον ὧραι πολυάνθεμοι ἀρχαῖα σοφίσμαθ O. 13.17

  τὸν δ' ἐν Οὐλύμπῳ φάτναι Ζηνὸς ἀρχαῖαι δέκονται O. 13.92

  Θέμιν Μοῖραι ἆγον Οὐλύμπου λιπαρὰν καθ' ὁδὸν σωτῆρος ἀρχαίαν ἄλοχον Διὸς ἔμμεν fr. 30. 5.

  Lexicon to Pindar > ἀρχαῖος

 • 16 βασιλεύω

  Lexicon to Pindar > βασιλεύω

 • 17 γλάγος

  1 milk Σκύριαι δ' ἐς ἄμελξιν γλάγεος αἶγες ἐξοχώταται (Schneidewin: γλάγους Eustath.: γάλακτος codd. Athenaei: cf. Hesych., γλάγος· γάλα) fr. 106. 4.

  Lexicon to Pindar > γλάγος

 • 18 δαιδάλεος

  Lexicon to Pindar > δαιδάλεος

 • 19 δαπάνα

  1 expenditure (upon the training of athletes and horses)

  αἰεὶ δἀμφ' ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα τε μάρναται O. 5.15

  μὴ κάμνε λίαν δαπάναις P. 1.90

  τὸ καλλίνικον λυτήριον δαπανᾶν μέλος χαρίεν P. 5.106

  εἰ δ' ἀρετᾷ κατάκειται πᾶσαν ὀργάν, ἀμφότερον δαπάναις τε καὶ πόνοις I. 1.42

  οὔτοι τετύφλωται μακρὸς μόχθος ἀνδρῶν οὐδ' ὁπόσαι δαπάναι ἐλπίδων ἔκνιξ ὄπινI. 5.57

  εἰ γάρ τις ἀνθρώπων δαπάνᾳ τε χαρεὶς καὶ πόνῳ πράσσει θεοδμάτους ἀρετάς I. 6.10

  c. gen., δαπάνᾳ χαῖρον ἵππων expenditure upon horses I. 4.29

  Lexicon to Pindar > δαπάνα

 • 20 δέ

  δέ (the following combinations are to be found elsewhere: μέν δέ v. μέν. τε δέ v. τε δὲ δή v. δή. δ' ὦν v. ὦν. δέ τοι v. τοι. δὲ καί v. also καί. δαὖτε v. also αὖτε. δαὖ v. αὖ. δἄρα v. ἄρα. Since δέ is normallv used in a purely connective capacity, a decision between progressive and adversative δέ must often be arbitrary.)
  1 adversative.
  a opposing one sentence to what precedes (*, = following negative sentence)

  ἰδοῖσα δ O. 2.41

  λείφθη δὲ O. 2.43

  μαθόντες δὲ O. 2.87

  κρύψε δὲ O. 6.31

  μαντεύσατο δ O. 7.32

  ἔστι δὲ O. 8.77

  φέροις δὲ O. 9.41

  ἕπεται δ O. 13.47

  ἐξίει δ *P. 1.91

  χρὴ δὲ P. 2.34

  , P. 2.88

  φέρειν δ P. 2.93

  ἁδόντα δ P. 2.96

  πεύθομαι δP. 4.38

  κλέπτων δὲ P. 4.96

  ἐσσὶ δ P. 4.269

  φαντὶ δ P. 4.287

  λῦσε δὲ P. 4.291

  εἰμὶ δ P. 8.29

  ἔλπομαι δ P. 11.55

  πειρῶντι δὲ P. 10.67

  ἐλᾷ δὲ N. 3.74

  ἔστι δ N. 3.80

  διείργει δὲ N. 6.2

  εἴργει δὲ *N. 7.6

  τυχεῖν δ N. 7.55

  χρὴ δ' Pae. 2.56

  θνᾴσκει δὲ fr. 121. 4. πέφνε δὲ fr. 135.

  Χάρις δ O. 1.30

  ἁμέραι δ O. 1.33

  αἰὼν δ (v. l. τ) O. 2.10

  λάθα δὲ O. 2.18

  πένθος δὲ O. 2.23

  ῥοαὶ δ *O. 2.33 πολλοὶ δὲ *O. 6.11

  τεθμὸς δὲ O. 8.25

  Ἑρμᾶ δὲ O. 8.91

  νεῖκος δὲ O. 10.39

  ἀστῶν δ P. 1.84

  ἀμφοτέροισι δ P. 1.99

  ἑτέροισι δὲ P. 2.52

  στάθμας δὲ *P. 2.90

  αἰὼν δ P. 3.86

  παυροῖς δὲ P. 3.115

  Μοῖραι δ P. 4.145

  πόνων δ *P. 5.54 φάει δὲ *P. 6.14

  βία δὲ P. 8.15

  δαίμων δὲ P. 8.76

  βαιὰ δ P. 9.77

  πατὴρ δὲ P. 9.11

  ναυσὶ δ P. 10.29

  φθονεροὶ δ P. 11.54

  φθονερὰ δ N. 4.39

  ἄλλοισι δ N. 4.91

  τιμὰ δὲ N. 7.31

  ἐλπίδες δ N. 11.22

  κερδέων δὲ N. 11.47

  πάντα δ I. 1.60

  αἰὼν δὲ I. 3.17

  δαίμων δ I. 7.43

  ματρὸς δὲ Pae. 2.29

  κέντρον δὲ fr. 180. 3.

  ἴσαις δὲ O. 2.61

  ὑγίεντα δεἴ τις O. 5.23

  ἀκίνδυνοι δ O. 6.9

  ἄλλα δ O. 8.12

  τερπνὸν δ O. 8.53

  ἄγνωμον δὲ O. 8.60

  κεῖνα δὲ O. 8.62

  εὐανθέα δ P. 2.62

  ἀδύνατα δ P. 2.81

  σὸν δἄνθοςP. 4.158

  πότνια δ P. 4.213

  εὐδαίμων δὲ P. 10.22

  μυριᾶν δ *N. 3.42

  ἑκόντι δ N. 6.57

  πὰν δὲ N. 10.29

  ἀρχαῖαι δ N. 11.37

  Πανελλάνεσσι δ *I. 4.29

  ἰατὰ δ I. 8.15

  ματαίων δὲ Pae. 4.34

  ἐμπείρων δὲ fr. 110. σφετέραν δαἰνεῖ fr. 215. 3.

  ὡς δ O. 1.46

  εἰ δὲ O. 1.64

  , O. 1.108

  ὅσοι δ O. 2.68

  εἰ δ O. 3.42

  ὅσσα δὲ P. 1.13

  εἰ δὲ P. 3.63

  , P. 3.80, P. 3.103, P. 9.50 ὅσαις δὲ *P. 10.28

  τῶν δ P. 10.61

  εἰ δὲ P. 12.28

  , N. 3.19

  ὃς δὲ N. 3.41

  εἰ δ N. 5.19

  , N. 5.50

  ὃς δ I. 1.50

  εἰ δέ τις I. 1.67

  ἐμοὶ δ O. 1.52

  τὶν δ O. 10.93

  ἐγὼ δὲ O. 10.97

  , O. 13.49

  ἐμὲ δ O. 13.93

  , P. 2.52

  τὶν δὲ P. 3.84

  τὺ δ P. 8.61

  ἐμοὶ δὲ P. 10.48

  ἐγὼ δ N. 1.33

  ἐμοὶ δ N. 4.41

  ἐγὼ δὲ N. 7.20

  ἐγὼ δ N. 8.38

  σεῦ δ *N. 8.46

  ἐγὼ δὲ I. 1.32

  ἄμμι δ I. 1.52

  τὶν δ I. 5.17

  ἐμοὶ δὲ I. 6.56

  ἄμμι δ I. 7.49

  ἐμοὶ δὲ Πα. 7B. 21.

  τοὶ δ O. 6.52

  τὸν δ O. 13.92

  τῶν δP. 4.41

  τὸν δ P. 4.101

  τὸ δ P. 7.18

  ὁ δὲ P. 8.48

  τὸ δὲP. 8.51

  τά δ P. 8.76

  P. 10.63 τὰν δ fr. 107a. 6 ὁ δ fr. 169. 26.

  τὸ δ O. 1.99

  τῶν δ O. 2.15

  τῶν δὲ *O. 12.9

  τὸν δὲ P. 1.95

  ὁ δὲ P. 2.73

  τὰν δ *P. 3.62

  τὸ δ P. 5.72

  , P. 8.32

  ὁ δὲ P. 8.88

  τὸ δὲ N. 6.55

  N. 7.102

  ὁ δ N. 9.24

  τὸ δ N. 11.43

  , I. 5.19

  ὁ δ I. 7.39

  ἐς δ O. 2.85

  σὺν δὲ. O. 6.98

  ἀμφὶ δὲ O. 7.24

  ἐν δὲ O. 7.94

  ποτὶ δ P. 2.84

  ἐν δαὖτε χρόνῳ P. 3.96

  ἐν δ P. 8.92

  σὺν δὲ N. 7.6

  ἐν δ I. 5.53

  ἐς δὲ fr. 133. 5. ἀνὰ δ' ἔλυσεν *N. 10.90

  αἰεὶ δ O. 5.15

  ὅμως δὲ O. 10.9

  νῦν δὲ O. 12.17

  ἄλλοτε δ P. 3.103

  εὐθὺς δ N. 1.54

  νῦν δ I. 1.39

  , I. 4.18 κρυφᾷ δὲ fr. 203. 2.
  b opposing one part of a sentence to the preceding negative part.

  μήτὦν τινι πῆμα πορών, ἀπαθὴς δαὐτὸς πρὸς ἀστῶν P. 4.297

  ἄδικον οὔθ' ὑπέροπλον ἥβαν δρέπων, σοφίαν δ P. 6.49

  καί μιν οὔπω τεθναότ, ἄσθματι δὲ φρίσσοντα πνοὰς ἔκιχεν N. 10.74

  2 progressive, connective.
  a connecting sentences.

  λάμπει δὲ O. 1.23

  ἔστι δ O. 1.35

  ἔχει δ O. 1.59

  ἕλεν δ O. 1.88

  πέποιθα δὲ O. 1.103

  ἕπεται δὲ O. 2.22

  φιλεῖ δὲ O. 2.26

  φύονται δὲ O. 4.25

  ἵκων δὲ O. 5.9

  ἀρχομένου δ O. 6.3

  ἀντεφθέγξατο δ O. 6.61

  ἵκοντο δ O. 6.64

  τιμῶντες δ O. 6.72

  εἶπον δὲ O. 6.93

  τεῦξαν δ O. 7.48

  μνασθέντι δ O. 7.61

  ἐκέλευσεν δ O. 7.64

  τελεύταθεν δὲ O. 7.68

  κέκληνται δὲ O. 7.76

  ἄνεται δὲ O. 8.8

  ἦν δὲ O. 8.19

  κατακρύπτει δὲ O. 8.79

  θάλλει δ O. 9.16

  ἀείδετο δὲ O. 10.76

  χλιδῶσα δὲ O. 10.84

  τρέφοντι δ O. 10.95

  ἔστι δ O. 11.2

  ἐθέλοντι δ O. 13.9

  δέξαι δὲ (v. l. τε) O. 13.29

  νοῆσαι δὲ O. 13.48

  φώνασε δ O. 13.67

  εὕδει δ P. 1.6

  φαντὶ δὲ P. 1.52

  θέλοντι δὲ P. 1.62

  ἔσχον δ P. 1.65

  ἔμαθε δὲ P. 2.25

  καιομένα δ P. 3.44

  εἶπε δ P. 4.11

  ἔπταξαν δ P. 4.57

  ἧλθε δέ οἱ P. 4.73

  τάφε δ P. 4.95

  δύνασαι δP. 4.158 μεμάντευμαι δP. 4.163

  πέμψε δ P. 4.178

  ἔειπεν δ P. 4.229

  κτίσεν δ P. 5.89

  ἄγοντι δὲ P. 7.13

  αὔξων δὲ *P. 8.38

  ῥαίνων δὲ P. 8.57

  ὑπέδεκτο δ P. 9.9

  γεύεται δ P. 9.35

  ἔστι δ N. 2.10

  ἄρχε δ N. 3.10

  δάμασε δὲ N. 3.23

  ἕπεται δὲ N. 3.29

  λεγόμενον δὲ N. 3.52

  νύμφευσε δ N. 3.56

  φρονεῖν δ N. 3.75

  δέξαιτο δ N. 4.11

  χαίρω δ N. 5.46

  χρὴ δ N. 5.49

  πέταται δ N. 6.48

  ἀναπνέομεν δ N. 7.5

  πέσε δ N. 7.31

  ἐὼν δ N. 7.64

  μαθὼν δὲ N. 7.68

  δύνασαι δὲ N. 7.96

  ἔβλαστεν δ N. 8.7

  αὔξεται δ N. 8.40

  χαίρω δὲ N. 8.48

  ἔστι δ N. 9.6

  ἔστι δὲ N. 10.20

  ἐκράτησε δὲ N. 10.25

  ἕπεται δὲ N. 10.37

  μεταμειβόμενοι δ N. 10.55

  λάμπει δὲ I. 1.22

  ἔστιν δ I. 4.31

  κρίνεται δ I. 5.11

  κλέονται δ I. 5.27

  τετείχισται δὲ I. 5.44

  φέρε δεὔμαλλον μίτραν I. 5.62

  φλέγεται δὲ I. 7.23

  ἔτλαν δὲ I. 7.37

  παυσάμενοι δ *I. 8.7

  χρὴ δὲ I. 8.15

  εἶπε δ I. 8.31

  ἰόντων δ I. 8.41

  ἔραται δέ Pae. 6.58

  ἐπεύχομαι δ' Πα. 7B. 15. πεφόρητο δ' Πα. 7B. 49.

  ἐνέθηκε δὲ Pae. 8.82

  ἔειπε δὲ[ Πα. 8A. 23.

  κατακρίθης δὲ Pae. 16.5

  λέγοντι δὲ Δ. 1. 1. τρέχετο δὲ fr. 74. εὕδει δὲ fr. 131b. 3. μαντεύεο, Μοῖσα, προφατεύσω δἐγώ fr. 150. λαβὼν δ fr. 169. 20. λάμπει δὲ fr. 227. 2. κόρῳ δ *O. 1.56

  ἄνθεμα δὲ O. 2.72

  Μοῖσα δ O. 3.4

  ξείνων δ O. 4.4

  χεῖρες δὲ O. 4.25

  βασιλεὺς δ O. 6.47

  Οὐρανὸς δ O. 7.38

  Ὀρσοτρίαινα δ O. 8.48

  πατρὶ δὲ O. 8.70

  λαοὶ δ O. 9.46

  κείνων δ (δ del. Schr.) O. 9.53

  τόλμα δὲ O. 9.82

  φῶτας δ O. 9.91

  μία δ O. 9.106

  ἀρχαῖς δὲ O. 10.78

  πολλὰ δ O. 12.10

  πατρὸς δὲ O. 13.35

  κῆλα δὲ P. 1.12

  κίων δ P. 1.19

  στρωμνὰ δὲ P. 1.28

  ἄνδρα δ P. 1.42

  χάρμα δ P. 1.59

  ἄλλοις δέ P. 2.13

  θεῶν δ P. 2.21

  εὐναὶ δὲ P. 2.35

  βουλαὶ δὲ P. 2.65

  ψευδέων δ P. 3.29

  δαίμων δ P. 3.34

  βάματι δ P. 3.43

  Διὸς δ P. 3.95

  ἐσθὰς δ P. 4.79

  φὴρ δέ P. 4.119

  δράκοντος δὲ P. 4.244

  πολλοῖσι δ P. 4.248

  θεράπων δέ οἱ P. 4.287

  σοφοὶ δέ τοι P. 5.12

  νόῳ δὲ P. 6.47

  Μεγάροις δ P. 8.78

  φόβῳ δP. 9.32

  θαλάμῳ δὲ P. 9.68

  ἀρεταὶ δ P. 9.76

  πατρὸς δ P. 10.2

  ἅρμα δ N. 1.7

  ἀρχαὶ δὲ N. 1.8

  Ἀχάρναι δὲ N. 2.16

  διψῇ δὲ N. 3.6

  Λαομέδοντα δ N. 3.36

  σώματα δ N. 3.47

  βοὰ δὲ N. 3.67

  ῥῆμα δ N. 4.6

  ἴυγγι δ N. 4.35

  Θεανδρίδαισι δ N. 4.73

  ὕμνος δὲ N. 4.83

  πότμος δὲ N. 5.40

  ἔργοις δὲ N. 7.14

  σοφοὶ δὲ N. 7.20

  σοφία δὲ N. 7.23

  φυᾷ δ N. 7.54

  Διὸς δὲ N. 7.80

  βασιλῆα δὲ N. 7.82

  παίδων δὲ παῖδες N. 7.100

  χρεῖαι δ N. 8.42

  ἀρχοὶ δὲ N. 9.14

  Ἰσμηνοῦ δ N. 9.22

  παῦροι δὲ N. 9.37

  ἡσυχία δὲ N. 9.48

  Σικυωνόθε δ N. 10.43

  Κάστορος δ N. 10.49

  παῦροι δN. 10.78

  Ζεὺς δ N. 10.79

  λύρα δὲ N. 11.7

  ἄνδρα δ N. 11.11

  προμαθείας δ N. 11.46

  μελέταν δ I. 5.28

  Λάμπων δὲ I. 6.66

  γλῶσσα δ I. 6.72

  ἐπέων δὲ I. 8.46

  Αἰολίδαν δὲ fr. 5.

  Παιὰν δὲ Πα. 2. 3,, 1. κείνοις δ' Pae. 2.68

  τέρας δ Pae. 4.39

  ἤτορι δὲ Pae. 6.12

  Ἰλίου δὲ Pae. 6.81

  ἀμφιπόλοις δὲ Pae. 6.117

  ὑδάτεσσι δ Pae. 6.134

  γνώμας δ Pae. 14.39

  Ὀλυμ]πόθεν δέ Δ.. 3. πέτραι δ Δ... ἁνδρὸς δ Παρθ. 2. 3. ἀσκὸς δ fr. 104b. 4. πολλὰ δ fr. 111. 2. ὀδμὰ δ' Θρ... πυρὶ δ fr. 168. 3.

  ἑπτὰ δ O. 6.15

  μελίφθογγοι δ O. 6.21

  κυρίῳ δ O. 6.32

  τερπνᾶς δέπεὶ O. 6.57

  ἁδύλογοι δὲ O. 6.96

  ἀγαθαὶ δὲ O. 6.100

  ἐμῶν δ O. 6.105

  τοῦτο δ O. 7.25

  πολλαὶ δ O. 8.13

  ἐσλὰ δ O. 8.84

  ὀξείας δὲ O. 8.85

  πτερόεντα δ O. 9.11

  ἀγαθοὶ δὲ O. 9.28

  ἄλλαι δὲ O. 9.86

  ταύτᾳ δὲ O. 10.51

  ἀφθόνητος δ O. 11.7

  ἄμαχον δὲ O. 13.13

  δύο δ O. 13.32

  κελαινῶπιν δ P. 1.7

  ναυσιφορήτοις δ P. 1.33

  ἀψευδεῖ δὲ P. 1.86

  εὐανθεῖ δ P. 1.89

  πολλὰν δ P. 3.36

  αἴθων δὲ P. 3.58

  εἴκοσι δ P. 4.104

  Κρονίδᾳ δὲP. 4.115 τρίταισιν δP. 4.143 ταχέες δ (δ del. Boeckh) P. 4.179

  χαλκέαις δ P. 4.226

  ὀρθὰς δ P. 4.227

  μεγάλαν δ P. 5.98

  γλυκεῖα δὲ P. 6.82

  νέᾳ δ P. 7.18

  τέτρασι δ P. 8.81

  ὠκεῖα δ P. 9.67

  χρυσοστεφάνου δὲ P. 9.109

  Ἰσμήνιον δ P. 11.6

  κακολόγοι δὲ P. 11.28

  ξυναῖσι δ (om. Tricl.) P. 11.54

  μεγάλων δ N. 1.11

  ἁδυμελεῖ δ N. 2.25

  χαρίεντα δ N. 3.12

  καματωδέων δὲ *N. 3.17

  ποτίφορον δὲ N. 3.31

  συγγενεῖ δέ N. 3.40

  ξανθὸς δ N. 3.43

  κραγέται δὲ N. 3.82

  τυφλὸν δ N. 7.23

  ποτίφορος δ N. 7.63

  ἀγαπατὰ δὲ N. 8.4

  μέγιστον δ N. 8.25

  χρυσέων δ N. 8.27

  κενεᾶν δ N. 8.45

  θεσπεσία δ *N. 9.7

  κρέσσων δὲ N. 9.15

  ἀργυρέαισι δὲ N. 9.51

  ὕπατον δ N. 10.32

  λαιψηροῖς δὲ N. 10.63

  τόνδε δN. 10.80

  ἀπροσίκτων δ N. 11.48

  μυρίαι δ I. 6.22

  ἁδεῖα δ I. 6.50

  ἀμνάμονες δὲ I. 7.17

  θνατᾶς δ fr. 61. 5. σειρῆνα δὲ Παρθ. 2. 13. πιοστὰ δ' Παρθ. 2. 3. ἀκλεὴς δ (om. codd.: supp. Boeckh) fr. 105b. 3.

  εἰ δὲ O. 2.56

  , O. 6.77, O. 8.54

  οἷον δ O. 9.89

  εἰ δὲ O. 11.2

  , O. 13.105, P. 3.110

  ὅσσα δὲ N. 2.17

  εἰ δ N. 4.13

  , N. 7.11, N. 7.86, N. 7.89, I. 1.41, I. 5.22

  τὰ δ N. 4.91

  οἷοι δ I. 9.6

  εἰ δέ τις Pae. 2.31

  οἷσι δὲ (Boeckh: γὰρ ἂν codd.) fr. 133. 1.

  ἐμὲ δὲ O. 1.100

  τὶν δὲ O. 5.7

  ὔμμιν δὲ O. 13.14

  τὺ δὲ P. 2.57

  τὶν δὲ P. 4.275

  σὲ δ P. 5.14

  σεῦ δ N. 1.26

  ἐγὼ δὲ N. 3.11

  τὺ δ N. 5.41

  ἐγὼ δ I. 6.16

  τὺ δέ I. 7.31

  τὶν δὲ Pae. 3.13

  ἐμοὶ δ' Pae. 4.52

  ὁ δ O. 7.10

  τὰ δ O. 13.101

  O. 13.106

  δὲ P. 1.8

  οἱ δ P. 4.133

  τῶν δ P. 4.277

  τὸν δὲ P. 9.38

  ὁ δὲ P.9.107. “ ταὶδP. 9.62

  τὰ δ N. 9.42

  τοὶ δ N. 10.66

  , I. 8.45 ἁ δὲ fr. 130. 6.

  τὸ δὲ O. 1.93

  , O. 2.51

  αἱ δὲ O. 7.30

  τὸ δὲ O. 10.55

  ὁ δὲ P. 1.35

  τὸ δὲ P. 1.99

  τὸν δὲ P. 2.40

  P. 3.108

  ἁ δὲ P. 3.114

  τὸν δὲ P. 4.184

  ὁ δ P. 5.60

  τὸ δ P. 5.85

  ὁ δὲ P. 9.78

  τῶν δ P. 10.19

  αἱ δὲ N. 4.2

  ὁ δὲ N. 7.67

  τὸ δὲ I. 7.47

  τὰ]ν δὲ Pae. 1.9

  ὁ δὲ Pae. 2.66

  τὸ δὲ Pae. 4.32

  ἐν δὲ O. 7.5

  , O. 7.43

  ἄτερ δ O. 9.44

  ἐν δὲ O. 13.22

  , O. 13.40

  σὺν δ P. 1.51

  ἐν δ P. 2.41

  ἐκ δ P. 2.46

  ἐν δὲP. 4.88

  ἐς δ P. 4.188

  σὺν δ P. 4.221

  ἐν δὲ P. 4.291

  σὺν δ P. 9.115

  ἐν δ P. 10.71

  ἐκ δὲ N. 10.44

  ἂν δ fr. 33d. 7, fr. 119. 1. σὺν δ fr. 122. 9. πρὸς δ fr. 123. 6.

  οὕτω δὲ O. 2.35

  ἠυ δὲ O. 5.16

  ἄλλοτε δ O. 7.11

  ἀπάτερθε δ O. 7.74

  μάλα δὲ O. 10.87

  νῦν δ O. 13.104

  οὕτω δ P. 1.56

  εὖ δ P. 1.99

  ἁμᾶ δ P. 3.36

  τάχα δ P. 4.83

  αἶψα δ P. 4.133

  ἀκᾷ δ P. 4.156

  τάχα δὲ P. 4.171

  ἄτερθε δὲ P. 5.96

  οὕτω δὲ P. 8.93

  νῦν δP. 9.55

  οὕτω δ P. 9.117

  ταχὺ δ P. 10.51

  θαμὰ δ N. 1.22

  μάλα δ N. 7.10

  ἅμα δ fr. 74. ἔνθεν δὲ fr. 119. 2. ταχέως δ fr. 169. 24.
  b in enumeration, narration, simm. ὁ δ' ἐμὲ δ κράτει δὲO. 1.73—8. ἔργα δὲ ἦν δὲ δαέντι δὲ καὶ φαντὶ δ', ἁλμυροῖς δ, ἀπεόντος δ —. O. 7.52—8. γλαυκοὶ δὲ, οἱ δύο μὲν, αὖθι δ'. εἷς δ ἔννεπε δO. 8.37—41. ἔχεν δὲ, μάτρωος δὲ. πόλιν δ'. ἀφίκοντο δὲ. υἱὸν δὲO. 9.61—9. τὰ δὲ. σύνδικος δ'. τὸ δὲ. πολλοὶ δὲ. ἄνευ δὲO. 9.94—103. τράπε δὲ. πύκτας δ'. θάξαις δὲ. ἄπονον δ. ἀγῶνα δ, πέφνε δ. λόχμαισι δὲO. 10.15—30. ἀνὰ δ'. παρκείμενον δὲ. ἐνυπνίῳ δ. τελεῖ δὲ. ἀναβαὶς δ. σὺν δὲO. 13.72—87. “δώδεκα δὲ. τουτάκι δ'. φιλίων δ. φάτο δ. γίνωσκε δ. ἂν δ —” P. 4.25—34. ἐσσύμενοι δ'. τῶν δ. πραὺν δP. 4.135—6. ἐπεὶ δ'. ἐκ νεφέων δὲ. λαμπραὶ δ. ἀμπνοὰν δ. κάρυξε δ. εἰρεσία δ. σὺν Νότου δ. φοίνισσα δὲ. ἐς δὲ κίνδυνονP. 4.191—207. πῦρ δὲ. σπασσάμενος δ'. ἴυξεν δ. πρὸς δ. αὐτίκα δ. ἔλπετο δP. 4.233—43. ὁ δ'. Μεσσανίου δὲ. χαμαιπετὲς δ. αὐτοῦ μένων δP. 6.33—8. κέρδος δὲ. βία δὲ. δμᾶθεν δὲ. ἔπεσε. τελέαν δP. 8.13—24. Μοῖσα δ'. παντᾷ δὲ. νόσοι δ. πόνων δὲ. θρασείᾳ δὲ. ἁγεῖτο δP. 10.37—45. ἔσταν δ'. λέλογχε δὲ. τέχναι δ. χρὴ δN. 1.19—25. ταχὺ δὲ. ἐν χερὶ δ'. ἔστα δὲ. παλίγγλωσσον δέ. γείτονα δ. ὁ δέN. 1.51—61. ἐν δ'. Θέτις δὲ. Νεοπτόλεμος δ. Παλίου δὲ. τὰ Δαιδάλου δὲ. ἄλαλκε δὲ. πῦρ δὲ. εἶδεν δN. 4.49—66. πρόφρων δὲ. ἐν δὲ. αἱ δὲ. ψεύσταν δὲ. τὸ δ'. τοῖο δ. εὐθὺς δ. ὁ δN. 5.22—34. ὁ δ' Μολοσσίᾳ δ. ᾤχετο δὲ. βάρυνθεν δὲ. ἐχρῆν δέN. 7.36—44. νεαρὰ δ'. ὄψον δὲ. ἅπτεται δ. χειρόνεσσι δ —. N. 8.20—2. πατρὶ δ — (Heyne: τ codd.) θρέψε δ'. ὁ δN. 10.12—3. Ζεὺς δ'. ἅμα δ. χαλεπὰ δ. ταχέως δN. 10.71—3. Ζεῦ, μεγάλαι δ'. ζώει δὲ. πλαγίαις δὲ. εὐκλέων δ. ἔστι δὲ. τὰ δὲ. ἀνδρῶν δI. 3.4—13. εἷλε δὲ. πέφνεν δὲ, σφετέρας δI. 6.31—3. ἐν δὲ, ἄγγελλε δὲ. νῦν δαὖ Πα. 2.. νέφεσσι δ'. περὶ δ. ἐπεὶ δ Πα... ἔλαμψαν δ. τελέσαι δ. ἐφθέγξαντο δ Πα. 12. 1. ῥίμφα δ. ὁ δὲ. ἐμὲ δN. 2.19—23. τιμαὶ δὲ. παντὶ δ'. ὁ δὲ. φιλέων δ Παρθ. 1.. πολλὰ δ. τέλος δ. αἰὼν δὲ — fr. 111. 2—5. ἐν δ', παρὰ ναῦν δὲ. κάπρῳ δὲ — fr. 234. 2. connecting imperatives. δίδοι φωνάν, ἀνὰ δἱστία τεῖνον, πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίου φθέγξαι ἑλεῖνἀρετάν, προθύροισιν δΑἰακοῦ ἀνθέων ποιάεντα φέρε στεφανώματα (Wil.: φέρειν codd.) N. 5.51—4.
  c connecting subordinate clauses.

  ὅτε σύτο, κράτει δὲ προσέμειξε O. 1.22

  φιάλαν ὡς εἴ τις δωρήσεται, ἐν δὲ θῆκε O. 7.5

  ἁνίκ' ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδε δέ μιν (Hermann: τε codd.) O. 9.31 ἔλπομαι μὴ βαλεῖν ἔξω, μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ' ἀντίους *P. 1.45

  ἀλλ' ἐπεὶ τείχει θέσαν, σέλας δ ἀμφέδραμεν P. 3.39

  ὁπόθ' Ἁρμονίαν γᾶμεν βοῶπιν, ὁ δὲ Νηρέος εὐβούλου Θέτιν παῖδα P. 3.92

  ὄφρα ἀφέλοιτ' αἰδῶ, ποθεινὰ δ Ἑλλὰς δονέοι P. 4.218

  εἰ γάρ τις ἐξερείψειεν αἰσχύνοι δὲ P. 4.264

  διαγγέλοισ, ὅτι νίκη ἐκ δὲ Κρόνου Αἰακίδας ἐγέραιρεν N. 5.7

  εἰ δὲ μάρνασαι, πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσον N. 10.86

  εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον ἄλλοισι δἐμπίπτων γελᾷ I. 1.68

  ἢ Δωρίδ' ἀποικίαν οὕνεκεν ὀρθῷ ἔστασας ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων, ἕλον δ Ἀμύκλας I. 7.14

  τέρας, ἅν τε βροτοὶ Δᾶλον κικλῄσκοισιν, μάκαρες δἐν Ὀλύμπῳ χθονὸς ἄστρον fr. 33c. 5. ἁνίκ' οἴχονται μέριμναι πελάγει δ ἐν πολυχρύσοιο πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν fr. 124. 6.
  d connecting parts of sentences.

  ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ' ἁμέραις O. 2.62

  μαιομένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν, τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοὰν O. 8.7

  ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ' ἔπειτ O. 8.58

  Ἄργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν παῖς δ ἐν Ἀθάναις O. 9.88

  πόλλἄνω, τὰ δαὖ κάτω O. 12.6

  οἶκον ἥμερον ἀστοῖς ξένοισι δὲ θεράποντα (v. 1. τε) O. 13.3

  ἐν Ἀθάναισι τρία ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ' ἀμφὶ κόμαις, Ἑλλώτια δ ἑπτάκις O. 13.40

  Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς δοιοὶ δ' ὑψιχαῖται ἀνέρες P. 4.172

  κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς P. 4.282

  βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα πατρῴαις, τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν ὕπνον ἀναλίσκοισα P. 9.23

  θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ ἁγνὸν Ἀπόλλων' Ἀγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ Ἀρισταῖον καλεῖνP. 9.65

  ἑξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ' ἔπειτ ἂν χρόνον N. 3.49

  πεντάκις Ἰσθμοῖ στεφανωσάμενος Νεμέᾳ δὲ τρεῖς N. 6.20

  χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ' ἕτεροι ἀπέραντον N. 8.37

  αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ' ἐπισπείρων ἀλιτροῖς N. 8.39

  μορφὰν βραχύς, ψυχὰν δ' ἄκαμπτος, προσπαλαίσων ἦλθ ἀνὴρ I. 4.53

  τὶν δ' ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοισ ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίου I. 5.18

  ἄραντο γὰρ νίκας τρεῖς ἀπ' Ἰσθμοῦ τὰς δ ἀπ εὐφύλλου Νεμέας I. 6.61

  εἴπερ τριῶν Ἰσθμοῖ), Νεμλτ;έγτ;αλτ;ι δγτ;ὲ δυ[οῖν (supp. Lobel e Σ.) fr. 6a. h. ὃς ἀνα[ίνετο] αὐταρχεῖν, πολίων δ' ἑκατὸν πεδεχεῖν Πα. 4. 37, similarly, connecting subordinate infinitives, O. 13.80, N. 7.46, N. 9.31 νίκαις, αἷς ἐν ἀιόνεσσιν Ὀγχη[στοῦ κλυ]τᾶς, ταῖς δὲ ναὸν Ἰτωνίας [] ἐκόσμηθεν Παρθ. 2.. θεῷ δὲ δύνατον ὄρσαι φάος, κελαινεφέι δὲ σκότει καλύψαι fr. 108b. 3. irregularly coordinating:

  τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ, μῆτιν δ' ἀλώπηξ I. 4.65

  e in anaphora.

  ἴσαις δὲ, ἴσαις δ O. 2.62

  ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδεν δὲ (Hermann: τε codd.) O. 9.32

  πέφνε Κτέατον ἀμύμονα, πέφνε δ' Εὔρυτον O. 10.28

  ἔστιν. ἔστιν δ O. 11.2

  ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος, ἐν δ Ἄρης ἀνθεῖ O. 13.22

  τίς γὰρ ἀρχὰ, τίς δὲ κίνδυνος P. 4.71

  τὺ γὰρ. τὺ δ P. 8.8

  τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξένων P. 9.108

  cf.

  πολλὰ μὲν πολλὰ δὲ P. 9.123

  —5.

  Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἶμα, σέο δ' ἀγών N. 3.65

  μαχατὰν αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα I. 7.32

  χρὴ δ'. χρὴ δ I. 8.15

  κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς Αἴγινα I. 9.1

  ἔα, φρήν, κυπάρισσον, ἔα δὲ νομὸν Περιδάιον Pae. 4.51

  cf. Πα.. 23. ἐν δὲ. ἐν δὲ. ἐν δ' Δ. 2. 10—15.
  f introducing parenthesis.

  ὁ δ' ἐπαντέλλων χρόνος τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι O. 8.28

  ἷκεν δὲ Μιδέαθεν

  στρατὸν ἐλαύνων O. 10.66

  ἄγει δὲ χάρις P. 2.17

  χόλος δ' οὐκ ἀλίθιος γίνεται παίδων Διός P. 3.11

  αἰσίαν δP. 4.23

  μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς, ἁγεῖτο δ' Ἀθάνα, ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον P. 10.45

  ἐκ δὲ τελευτάσει νιν ἤτοι σάμερον δαίμων, τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν, ἀλλ' ἔσται (Tricl.: γε codd.) P. 12.30

  ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη, ἑπτὰ δ' ἐν Νεμέᾳ, τὰ δ οἴκοι μάσσον ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι N. 2.23

  κιρναμένα δ' ἔερσ ἀμφέπει N. 3.78

  ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις κεῖται N. 7.34

  γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ τέταται I. 1.49

  χρὴ δὲ πᾶν ἔρδοντ' ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν I. 4.48

  g
  a introducing question. θανεῖν δ' οἶσιν ἀνάγκα, τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἕψοι μάταν; O. 1.82 εἰ δ' εἴη μὲν Ὀλυμπιονίκας, τίνα κεν φύγοι ὕμνον; O. 6.4 κέρδει δὲ τί μάλα τοῦτο κερδάλεον τελέθει; P. 2.78 τίς δὲ κίνδυνος; P. 4.71 τί δέ τις; τί δ' οὔ τις; P. 8.95τίς νιν ἀνθρώπων τέκεν; ποίας δ' ἀποσπασθεῖσα φύτλαςP. 9.33 κούρας δ' ὁπόθεν γενεὰν ἐξερωτᾷς;” P. 9.43

  πολέμοιο δὲ σᾶμα φέρεις τινός; Pae. 9.13

  II following questions.

  τίς βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ; ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος O. 13.22

  ποίας δ' ἀποσπασθεῖσα φύτλας ; γεύεται δ ἀλκᾶςP. 9.35

  ἔννυχοι πάραγον κοῖται; τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον P. 11.25

  III in questions, varied with asyndeton. τίνα θεόν, τίν' ἥρωα, τίνα δ ἄνδρα κελαδήσομεν; O. 2.2 cf.

  βασιλεύς, πραὺς ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ θαυμαστὸς πατήρ P. 3.71

  h where δέ replaces an expected γάρ. χαλκέοισι δἐν ἔντεσι (ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.) O. 4.22 ἐκ Λυκίας δὲ (ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.) O. 13.60

  Πυθιάδος δ P. 1.32

  ἔστι δὲ P. 3.21

  βαρὺ δέ σφιν νεῖκος N. 6.50

  φλέγεται δ N. 10.2

  ἐκ δὲ N. 11.19

  The Σ also comment ἀντὶτοῦ γάρ: O. 2.58, O. 6.3, P. 3.12, but δέ often contains a notion of explanation.
  i introducing an appositive phrase. ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι

  ἕκ τ' Ἄργεος, ἔκ τε Θηβᾶν, οἱ δ Ἀρκάδες οἱ δὲ καὶ Πισᾶται O. 9.68

  3 apodotic. εἰ δ' ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος, νῦν δὲ Θήρων ἅπτεται Ἡρακλέος σταλᾶν (v. 1. γε) O. 3.43 [δ codd.: del. Er. Schmid sec.

  Σ. P. 11.56

  ]
  4 where δέ does not occupy second position in the sentence.
  I following a vocative.

  υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ O. 1.36

  Ἁγησία, τὶν δ O. 6.12

  δέσποτα ποντόμεδον, εὐθὺν δὲ πλόον O. 6.103

  Τιμόσθενες, ὔμμε δὲ O. 8.15

  Ζεῦ τέλεἰ, αἰεὶ δὲ P. 1.67

  ὦ μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστου, σὲ δ P. 4.59

  Ἀλεξιβιάδα, σὲ δ P. 5.45

  ὦναξ, ἑκόντι δ' εὔχομαι νόῳ P. 8.67

  Ἄπολλον, γλυκὺ δ P. 10.10

  Μοῖσα, τὸ δὲ τεὸν P. 11.41

  Ἁγησιδάμου παῖ, σέο δ N. 1.29

  ὦ Τιμόδημε, σὲ δ N. 2.14

  Θεαρίων, τὶν δ N. 7.58

  ὦ μάκαρ, τὶν δ N. 7.95

  ὦ Μέγα, τὸ δ N. 8.44

  Ζεῦ, μεγάλαι δ I. 3.4

  II following a prep.

  πρὸς εὐάνθεμον δ' ὅτε φυὰν O. 1.67

  ἐπ' ἄλλοισι δ ἄλλοι (ἐπ om. codd.: supp. byz.: alia alii) O. 1.113

  πρὸς Πιτάναν δὲ O. 6.28

  περὶ θνατῶν δ O. 6.50

  ἀν' ἵπποισι δὲ O. 10.69

  ἐκ θεοῦ δ O. 11.10

  ἐξ ὀνείρου δ O. 13.66

  ἀντὶ δελφίνων δ P. 4.17

  ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ P. 4.127

  ἐξ Ἀπόλλωνος δὲ P. 4.17

  b.

  ἐκ νεφέων δὲ P. 4.197

  σὺν Νότου δ' αὔραις P. 4.303

  ἐς φᾶσιν δ P. 4.211

  ἀνὰ βωλακίας δ P. 4.228

  κατὰ λαύρας δ P. 8.86

  ἐν χερὶ δ N. 1.52

  ἐκ μιᾶς δὲ N. 6.1

  σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳ N. 6.24

  ἐκ πόνων δ N. 9.44

  ἐν λόγοις δ N. 11.17

  ἐν σχερῷ δ N. 11.39

  ἐν Κρίσᾳ δ I. 2.18

  σὺν Ὀρσέᾳ δέ I. 4.72

  σὺν Χάρισιν δ I. 5.21

  ἐκ μεγάλων δὲ πενθέων I. 8.6

  ἐν διχομηνίδεσσιν δὲ ἑσπέραις” *I. 8.44

  σὺν θεῶν δέ νιν αἴσᾳ I. 9.1

  ἐν χρόνῳ δ fr. 33b. ἐν ἔργμασιν δὲ fr. 38.

  πρὸ πόνων δὲ Pae. 6.90

  III following article with adj., part., prep., simm.

  ὁ μέγας δὲ κίνδυνος O. 1.81

  ὁ νικῶν δ O. 1.97

  τὸ πόρσω δ O. 3.44

  τὸ διδάξασθαι δέ τοι O. 8.59

  αἱ δύο δ

  ἀμπλακίαι P. 2.30

  τὸ πλουτεῖν δὲ P. 2.56

  ἐν πάντα δὲ νόμον P. 2.86

  ὁ Βάττου δ P. 5.55

  τὰ μακρὰ δ N. 4.33

  τᾷ Δαιδάλου δὲ (τε coni. Schr.) N. 4.59 ταὐτὰ δὲ *N. 7.104

  ὁ πονήσαις δὲ I. 1.40

  Πρωτεσίλα, τὸ τεὸν δὲ I. 1.58

  ὁ κινητὴρ δὲ γᾶς I. 4.19

  τὰν Ψαλυχιαδᾶν δὲ πάτραν I. 6.63

  τὰ μακρὰ δ' εἴ τις I. 7.43

  τῷ παρέοντι δ fr. 43. 4. ὁ ζαμενὴς δ' ὁ χοροιτύπος fr. 156. ἁ Μειδύλου δ fr. 190.
  IV following two emphatically connected words. φιλεῖ δὲ, μάλα φιλεῖ δὲ (post μάλα distinxerunt codd.: corr. Bergk) O. 2.27 αὐτοῦ μένων δ' ὁ θεῖος ἀνὴρ (post αὐτοῦ distinxerunt codd.: corr. Heyne: δ del. Bergk) P. 6.38 τῶν νῦν δὲ (byz.: τῶν δὲ νῦν codd.) P. 6.43 < οὐ πενθέων δ> (supp. Blass e Plutarcho) Πα... νηλεεῖ νοῷ δ fr. 177e.
  V for metrical convenience? παῖδ' ἐρατὸν δ Ἀρχεστράτου (δ supp. Mosch.: om. codd.) O. 10.99
  5 beginning fragments, where its value is obscure. fr. 2. 1, fr. 6. a. d, fr. 33a. 3, fr. 44, Πα. 2. 3,, Πα. 7B. 14, Πα. 12., Πα. 13a. 18, Πα. 13c. 5, Πα. 1. 31, 3, Πα. 1., Πα. 2. 1, Πα. 21. 1, Πα. 21. 21, fr. 60a. 3, fr. 81, Δ.. 1, Δ. 4. 46, fr. 74, fr. 108a. 1, b. 1, fr. 110, fr. 121, fr. 124c, fr. 177f, fr. 179, fr. 185, fr. 215. 2, fr. 215b. 4, fr. 219, 227, 233, 236, 237, 260. 2, 5, Θρ.. 2, Θρ. 6. 7, fr. 131a, fr. 135, fr. 153, fr. 166. 1, fr. 169. 49, fr. 177c.

  Lexicon to Pindar > δέ

Look at other dictionaries:

 • 106 av. J.-C. — 106 Années : 109 108 107   106  105 104 103 Décennies : 130 120 110   100  90 80 70 Siècles : IIIe siècle …   Wikipédia en Français

 • 106 км — 106 й километр название нескольких железнодорожных остановочных пунктов: Действующие 106 км (платформа, Волховстроевское направление) 106 км (платформа, Приморское направление) 106 км (платформа, Южно Уральская железная дорога) 106 км (платформа… …   Википедия

 • 106 B&B — (Хуалянь,Тайвань) Категория отеля: Адрес: No.41, Beibin St., 970 Хуалянь, Тайвань …   Каталог отелей

 • 106 AH — is a year in the Islamic calendar that corresponds to 724 ndash; 725 CE.yearbox width = 500 in?= cp=1st century AH c=2nd century AH cf=3rd century AH| yp1=103 AH yp2=104 AH yp3=105 AH year=106 AH ya1=107 AH ya2=108 AH ya3=109 AH dp3=70s AH… …   Wikipedia

 • 106.9 FM — is a radio frequency. It may refer to:Current StationsIn Australia * Hill FM in Broken Hill, New South Wales * NXFM in Newcastle, New South Wales * TUNE! FM in Armidale, New South Wales * VOX FM in Wollongong, New South Wales * Nova 106.9 in… …   Wikipedia

 • 106.5 FM — is a radio frequency. It may refer to:Current StationsIn Australia * Mix 106.5 in Sydney, New South Wales * ABC Local Radio in Mount Isa, Queensland * Ultra106five in Hobart, Tasmania * ABC Local Radio in Wodonga, Victoria * Hot FM in Albany,… …   Wikipedia

 • 106.7 FM — is a radio frequency. It may refer to:Current StationsIn Australia * 2KY in Orange, New South Wales * Radio National in Spencer Gulf, South Australia * Hot FM in Mildura, Victoria * PBS 106.7FM in Melbourne, VictoriaIn Canada * in Haldimand, ON * …   Wikipedia

 • 106.1 FM — is a radio frequency. It may refer to:Current StationsIn Australia * ABC Classic FM in Newcastle, New South Wales * ABC Classic FM in Brisbane, Queensland * Triple J in Longreach, Queensland * 5TCB in Bordertown, South Australia * ABC Local Radio …   Wikipedia

 • 106.3 FM — is a radio frequency. It may refer to:Current StationsIn Australia * ABC Local Radio in Eden, New South Wales * Mix FM in Townsville, Queensland * ABC Classic FM in Rockhampton, Queensland * SBS Radio in Adelaide, South Australia * ABC Local… …   Wikipedia

 • 106 — Cette page concerne l année 106 du calendrier julien. Pour l année 106, voir 106. Pour le nombre 106, voir 106 (nombre). Pour la voiture, voir Peugeot 106 Années : 103 104 105  106  107 108 109 …   Wikipédia en Français

 • 106!8 — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.