Translation: from greek to english

from english to greek

102

 • 1 πελεκάν,-ᾶνοςὁ N 3 2-0-0-1-0=3[/*] Lv 11,18; Dt 14,18; Ps 101(102),7

  Lust (λαγνεία) > πελεκάν,-ᾶνοςὁ N 3 2-0-0-1-0=3[/*] Lv 11,18; Dt 14,18; Ps 101(102),7

 • 2 ἄεθλος

  ἄεθλος (ᾰελτ;γτ;-, ᾰε̄-, αε-. masc. guaranteed, O. 1.84, P. 4.165)
  1 contest

  ἀέθλων γἕνεκεν O. 1.99

  ὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, ἕδος Ὀλύμπου νέμων ἀέθλων τε κορυφάν O. 2.13

  νέοις ἐν ἀέθλοις O. 2.43

  μνᾶμα τῶν Οὐλυμπίᾳ κάλλιστον ἀέθλων O. 3.15

  μεγάλων ἀέθλων ἁγνὰν κρίσιν O. 3.21

  τεαὶ γὰρ ὧραι μ' ἔπεμψαν μάρτυῤ ἀέθλων O. 4.3

  ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθλων τε πεμπαμέροις ἁμίλλαις O. 5.6

  τεθμόν τε μέγιστον ἀέθλων O. 6.69

  μοῖράν τ' ἀέθλων O. 6.79

  μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων ἀέθλων Οὐλυμπία O. 8.1

  ἐξ ἱερῶν ἀέθλων μέλλοντα ποθεινοτάταν δόξαν φέρειν O. 8.64

  ἱεροῖς ἐν ἀέθλοις O. 13.15

  ἐστεφάνωσε κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν O. 14.24

  ἀέθλων Πυθίων P. 3.73

  γυίων ἀέθλοις ἐπεδείξαντο κρίσιν P. 4.253

  ἐξ ἀγλαῶν ἀέθλων P. 5.53

  νικαφόροις ἐν ἀέθλοις P. 8.26

  καλλίσταν πόλιν ἀμφέπει κλεινάν τ' ἀέθλοις P. 9.70

  ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.102

  σὺν δ' ἀέθλοις

  ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν P. 9.115

  γεύεται γὰρ ἀέθλων P. 10.7

  μεγάλων δ' ἀέθλων Μοῖσα μεμνᾶσθαι φιλεῖ N. 1.11

  ὅσσα δ' ἀμφ ἀέθλοις, Τιμοδημίδαι ἐξοχώτατοι προλέγονται N. 2.17

  τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας ἐκόμιξαν N. 2.19

  ἀεξιγυίων ἀέθλων κάρυξ ἑτοῖμος ἔβαν N. 4.73

  Νεμέας ἐξ ἐράτων ἀέθλων N. 6.12

  ἀγών τοι χάλκεος δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ βουθυσίαν Ἥρας ἀέθλων τε κρίσιν (i. e. the Hekatombaia at Argos.) N. 10.23

  ἐν Πυθῶνι πειρᾶσθαι καὶ Ὀλυμπίᾳ ἀέθλων. N. 11.23

  ἐπεὶ στεφάνους ἓξ ὤπασεν Κάδμου στρατῷ ἐξ ἀέθλων (sc. Ἰσθμός.) I. 1.11 ὃς δ' ἀμφ ἀέθλοις ἢ πολεμίζων ἄρηται κῦδος ἁβρόν, I. 1.50

  εὐτυχήσαις ἢ σὺν εὐδόξοις ἀέθλοις ἢ σθένει πλούτου I. 3.1

  ἔν τ' Ἀδραστείοις ἀέθλοις Σικυῶνος I. 4.26

  καὶ δεύτερον ἆμαρ ἐτείων τέρμ' ἀέθλων γίνεται, ἰσχύος ἔργον (Er. Schmid: ἀέθλων τέρμα codd.: i. e. the Theban Iolaia) I. 4.67

  ἔν τ' ἀγωνίοις ἀέθλοισι ποθεινὸν κλέος ἔπραξεν I. 5.7

  καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων ὅτι κράτος ἐξεῦρε I. 8.5

  ταμίαι τε σοφοὶ Μοισᾶν ἀγωνίων τ' ἀέθλων I. 9.8

  διαγινώσκομαι μὲν ἀρεταῖς ἀέθλων Ἑλλανίσιν (hypallage: exploits in the games of Greece.) Pae. 4.22
  b met. contest, task

  ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεθλος ὑποκείσεται O. 1.84

  τοῦτον ἄεθλον ἑκὼν τέλεσονP. 4.165

  καὶ τάχα πείρατ' ἀέθλων δείκνυεν πατρωίων P. 4.220

  θηρός, ὃν πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ ἐν Νεμέᾳ” Herakles speaks of the Nemean lion I. 6.48

  Lexicon to Pindar > ἄεθλος

 • 3 Αἰοληίς

  Αἰοληίς, Αἰολίς
  1 Aeolian, of the Aeolian musical mode.

  Αἰοληίδι μολπᾷ O. 1.102

  ἐν Αἰολίδεσσι χορδαῖς P. 2.69

  Αἰολίσσιν ἐν πνοαῖσιν (Turyn: αἰολίσιν, αἰολῖσιν codd.: Αἰολῇσιν Boeckh.) N. 3.79

  Lexicon to Pindar > Αἰοληίς

 • 4 Αἰολίς

  Αἰοληίς, Αἰολίς
  1 Aeolian, of the Aeolian musical mode.

  Αἰοληίδι μολπᾷ O. 1.102

  ἐν Αἰολίδεσσι χορδαῖς P. 2.69

  Αἰολίσσιν ἐν πνοαῖσιν (Turyn: αἰολίσιν, αἰολῖσιν codd.: Αἰολῇσιν Boeckh.) N. 3.79

  Lexicon to Pindar > Αἰολίς

 • 5 αἱρέω

  αἱρέω (aor. ἕλεν), ἕλον, εἷλε; ἕλῃ; ἑλών; ἑλεῖν: med. εἵλετ. pres. not found, cf. P. 1.75).
  1 act.
  a take up, take away

  φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ O. 7.1

  λέγοντι μὰν Ζηνὸς τέχναις ἀνάπωτιν ἐξαίφνας ἄντλον ἑλεῖν O. 9.53

  b seize, capture, overcome

  ἤτοι καὶ ὁ καρτερὸς ὁρμαίνων ἕλε Βελλεροφόντας ἵππον πτερόεντ O. 13.84

  Πηλεὺς ὃς καὶ Ἰαολκὸν εἷλε μόνος ἄνευ στρατιᾶς N. 3.34

  οὐ τετραορίας γε πρὶν δυώδεκα πέτρῳ ἥροάς τ' ἐπεμβεβαῶτας ἱπποδάμους ἕλεν δὶς τόσους (sc. Ἀλκυονεύς. overcame.) N. 4.29

  εἶλε δὲ Περγαμίαν I. 6.31

  ἕλον δ' Ἀμύκλας Αἰγεῖδαι I. 7.14

  Εὔ]βοιαν ἕλον καὶ ἔνασσαν Pae. 5.36

  εἷλε Μήδειαν ἐν Κόλχων δόμοις fr. 172. 7. cf. infra (e).
  c win, gain

  νῦν μὲν αὐτῷ γέρας Ἀλκιμέδων νίκαν τριακοστὰν ἑλών O. 8.66

  ἀμφοτέροισι δ' ἀνὴρ ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέδεκται P. 1.100

  εὐμενέσσι γὰρ παρὰ Κρονίδαις γλυκὺν ἑλὼν βίοτον P. 2.26

  στεφάνοις, τοὺς ἀριστεύων Φερένικος ἕλεν Κίρρᾳ ποτέ P. 3.74

  εὖχος ἤδη παρὰ Πυθιάδος ἵπποις ἑλών P. 5.21

  ἄκουσεν Δαναόν ποτ' ἐν Ἄργει οἶον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι πρὶν μέσον ἆμαρ ἑλεῖν ὠκύτατον γάμον (post ἑλεῖν distinx. codd., post ἆμαρ Bergk. ἑλεῖν Byz.: ἐλθεῖν codd.) P. 9.113

  ὃς ἂν τὰ μέγιστ' ἀέθλων ἕλῃ τόλμᾳ τε καὶ σθένει P. 10.24

  τίς ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ τε νεμόμενος αἰνὰν ὕβριν ἀπέφυγεν; P. 11.55

  καὶ παγκρατίῳ φθέγξαι ἑλεῖν Ἐπιδαύρῳ διπλόαν νικῶντ' ἀρετάν N. 5.52

  εὐθεῖα δὴ κέλευθος ἀρετὰν ἑλεῖν fr. 108a. 3. met.,

  κόρῳ δ' ἕλεν ἄταν ὑπέροπλον O. 1.56

  ἀνὴρ ἐξαίρετον ἕλε μόχθον (Byz.: ἔσχε, ἔχε codd.) P. 2.30
  d take, grasp

  παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν ἆγεν P. 9.122

  e in zeugma, overcome, win

  ἕλεν δ' Οἰνομάου βίαν παρθένον τε σύνευνον O. 1.88

  2 med.
  a choose

  ἐπεὶ τοῦτον, ἢ πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ' οὐρανῷ, εἵλετ αἰῶνα Πολυδεύκης N. 10.59

  — [
  b dub. (ἀν ελέσθαι (v. l. ἀρέσθαι.) O. 9.102 αἱρέομαι (codd. contra met.: ἀρέομαι Dawes.) P. 1.75]

  Lexicon to Pindar > αἱρέω

 • 6 αἶσα

  αἶσα (αἴσας, -ᾳ, -αν.)
  b met., lot, fortune, destiny

  θεὸς τῶνδε κείνων τε κλυτὰν αἶσαν παρέχοι φιλέων O. 6.102

  αἰεὶ δὲ τοιαύταν Ἀμένα παρ' ὕδωρ αἶσαν ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν διακρίνειν ἔτυμον λόγον ἀνθρώπων P. 1.68

  γνόντα τὸ πὰρ ποδός, οἵας εἰμὲν αἴσας P. 3.60

  τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα, μέμφομ' αἶσαν τυραννίδων P. 11.53

  ἐπεί σφιν Αἰακίδαι ἔπορον ἔξοχον αἶσαν ἀρετὰς ἀποδεικνύμενοι μεγάλας N. 6.47

  γαρύσομαι τοῦδ' ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσαν I. 1.34

  χρὴ δ' ἄνδρα τοκεῦσιν φέρειν βαθύδοξον αἶσαν Pae. 2.58

  ὀλβίᾳ δ ἅπαντες αἴσᾳ λυσίπονον τελετάν ( ὄλβιοι λυσιπόνων τελετᾶν coni. Wil.) fr. 131a, ad Θρ.. ]τοι πρόιδ[ο]ν αἶσαν α[ fr. 140a. 49 (23).
  c will, ordinance of a god.

  Διὸς αἴσᾳ Πύρρα Δευκαλίων τε Παρνασσοῦ καταβάντε δόμον ἔθεντο πρῶτον O. 9.42

  ἀγορὰν οὐκ ἐλεγχέεσσιν Ἀριστοκλείδας τεὰν ἐμίανε κατ' αἶσαν sc. of the Muse N. 3.16

  ταύταν μεθέπων Διόθεν αἶσαν N. 6.13

  σὺν θεῶν δέ νιν αἴσᾳ Δωριεὺς ἐλθὼν στρατὸς ἐκτίσσατο I. 9.1

  d κατ' αἶσαν, befittingly βασιλευομέναν

  οὐ καταἶσαν τιμάν P. 4.107

  καὶ ζώων ἔτι νεαρὸν κατ' αἶσαν υἱὸν ἴδῃ τυχόντα στεφάνων Πυθίων P. 10.26

  e παρ' αἶσαν, immoderately

  παρ' αἶσαν ἐξερεθίζων P. 8.13

  f frag. ]ιαν αἶσαν[ Πα. 13b. 8.

  Lexicon to Pindar > αἶσα

 • 7 ἀμείβω

  ᾰμείβω ( ἀμείβοντι coni.: aor. μειψεν, -ψαντες: med. ἀμείβεται; -όμενοι, -όμεναι, -ομένοις: fut. ἀμείψομαι: impf. ᾰμείβετο: aor. pass. pro med. ᾰμείφθη.
  1
  b pass

  Κρισαῖον λόφον ἄμειψεν ἐν κοιλόπεδον νάπος θεοῦ P. 5.38

  2 med. c. aor. pass.
  a exchange

  τι ἀντί τινος, ]νιν Βαβυλῶνος ἀμείψομαι[ Pae. 4.15

  b answer

  ἀγανοῖσι λόγοις ὧδ' ἀμείφθη P. 4.102

  c. acc. dupl.,

  τὸν δὲ Κένταυρος ζαμενὴς μῆτιν ἑὰν εὐθὺς ἀμείβετο P. 9.39

  c requite

  τὸ δἄχνυμαι, φθόνον ἀμειβόμενον τὰ καλὰ ἔργα P. 7.19

  ἄμμι δ' ἔοικε Κρόνου σεισίχθον υἱὸν γείτον ἀμειβομένοις εὐεργέταν ἁρμάτων ἱπποδρόμιον κελαδῆσαι (i. e. ἀντιδίδοντας τῷ θεῷ τὸν ὕμνον ἀντὶ τῶν εἰς τὸν νικηφόρον εὐεργεσιῶν Σ.) I. 1.53
  d surpass

  γλυκεῖα δὲ φρὴν καὶ συμπόταισιν ὁμιλεῖν μελισσᾶν ἀμείβεται τρητὸν πόνον P. 6.54

  e part. in turn, by turn

  τοὶ μὲν ἀλλάλοισιν ἀμειβόμενοι γάρυον τοιαῦτ P. 4.93

  χαλκέαις δ' ὁπλαῖς ἀράσσεσκον χθόν ἀμειβόμενοι of oxen (τοὺς πόδας ἐναλλάσσοντες Σ.) P. 4.226

  καρποφόροις ἁρούραισιν, αἵτ' ἀμειβόμεναι, τόκα μὲν ὦν βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν, τόκα δ αὖτ ἀναπαυσάμεναι σθένος ἔμαρψαν N. 6.9

  Lexicon to Pindar > ἀμείβω

 • 8 ἄντρον

  1 cave Ζεῦ τιμῶν τ' Ἀλφεὸν εὐρὺ ῥέοντα Ἰδαῖόν τε σεμνὸν ἄντρον (v. Ἰδαῖος) O. 5.18

  Τυφὼς. τόν ποτε Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον P. 1.17

  εἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἔναἰ ἔτι Χίρων P. 3.63

  σεμνὸν ἄντρον, Φιλλυρίδα, προλιπὼνP. 9.30 ἰόντων δ' ἐς ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ ἀγγελίαιI. 8.41 ἀντρόθε: “ ἀντρόθε γὰρ νέομαι” (v. l. ἄντροθε) Jason speaks P. 4.102

  Lexicon to Pindar > ἄντρον

 • 9 ἄρνυμαι

  ἄρνυμαι (fut. ᾰρέομαι coni. Dawes: aor. ᾰρηται; ᾰρέσθαι; ᾰρομένῳ coni.: cf. ἀείρω)
  1 win, gain πολλοὶ δὲ διδακταῖς ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος ὤρουσαν ἀρέσθαι (v. l. (ἀν ελέσθαι) O. 9.102 ἀρέομαι πὰρ μὲν Σαλαμῖνος Ἀθαναίων χάριν (Dawes: αἱρέομαι codd.) P. 1.75 τόλμαν τε καλῶν ἀρομένῳ σύνεσιν οὐκ ἀποβλάπτει φρενῶν (sc. Μοῖρα) N. 7.59

  εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται κῦδος N. 9.46

  ὃς δ' ἀμφ ἀέθλοις ἢ πολεμίζων ἄρηται κῦδος ἁβρόν I. 1.50

  Lexicon to Pindar > ἄρνυμαι

 • 10 γᾶ

  γᾱ, γαῑα (γᾶς, γᾶν. γαῖα), γαίας, γαίᾳ, γαῖαν; γαίας)
  a earth, soil, surface of the earth

  τὰ δ' ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις O. 2.59

  τὸν κρύψαν ἔνερθ' ὑπὸ γᾶν διφρηλάτα Ἀμφιτρύωνος σάματι P. 9.81

  μεταμειβόμενοι δ' ἐναλλὰξ ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται, τὰν δ ὑπὸ κεύθεσι γαίας ἐν γυάλοις Θεράπνας N. 10.56

  ἥμισυ μέν κε πνέοις γαίας ὑπένερθεν ἐώνN. 10.87

  κατὰ γαἶ αὐτόν τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν O. 6.14

  θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳ γαῖαν διδόντι ξείνια” (= βώλακα δαιμονίαν v. 37) P. 4.21

  ἀνὰ βωλακίας δ' ὀρόγυιαν σχίζε νῶτον γᾶς P. 4.229

  γᾶς ὀμφαλὸν παρ' ἀοίδιμον (byz.: γαίας codd.) P. 8.59 cf.

  Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν γᾶς ὀμφαλὸν κελαδήσετ P. 11.10

  &

  γᾶς παρ' ὀμφαλὸν εὐρύν Pae. 6.120

  φαιδίμαν γαίᾳ πεφύρσεσθαι κόμαν ἔνεπεν N. 1.68

  γαῖα δ' ἐν Θήβαις ὑπέδεκτο κεραυνωθεῖσα Διὸς βέλεσιν μάντιν N. 10.8

  γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐν ἀγγέων ἕρκεσιν παμποικίλοις i. e. in earthenware jars N. 10.35

  θνατὰ μεμνάσθω περιστέλλων μέλη καὶ τελευτὰν ἁπάντων γᾶν ἐπιεσσόμενος N. 11.16

  ὁ κινητὴρ δὲ γᾶς Ὀγχηστὸν οἰκέων sc. Poseidon I. 4.19

  ἢ γαῖαν κατακλύσαισα θήσεις ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος; Pae. 9.19

  Καινεὺς σχίσαις ὀρθῷ ποδὶ γᾶν when he was driven into the ground by the Centaurs Θρ. 6. 9. opp. to heaven, ( ἡ δὲ διάνοια πέτεται κατὰ Πίνδαρον) τᾶς τε γᾶς ὑπένερθε οὐρανοῦ θ' ὕπερ Plat., Theaet., 173 E = fr. 292. cf. N. 10.87 opp. to sea,

  γᾶν τε καὶ πόντον κατ' ἀμαιμάκετον P. 1.14

  ἐπῇεν γᾶν τε καὶ θάλασσαν fr. 51a. 2.
  b land, country

  ἐς γαῖαν πορεύειν θυμὸς ὥρμα Ἰστρίαν νιν O. 3.25

  εἶπέ τιν' αὐτὸς ὁρᾶν αὐξομέναν πεδόθεν πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις Rhodes O. 7.63 διὰ γαῖαν τρίχα δασσάμενοι Rhodes O. 7.75 θύγατρ' ἀπὸ γᾶς Ἐπειῶν Ὀπόεντος ἀναρπάσαις from Elis O. 9.58

  Ζεῦὃς τοῦτ' ἐφέπεις ὄρος, εὐκάρποιο γαίας μέτωπον P. 1.30

  φαμὶ γὰρ τᾶσδ' ἐξ ἁλιπλάκτου ποτὲ γᾶς Ἐπάφοιο κόραν ἀστέων ῥίζαν φυτεύσεσθαι” Thera P. 4.14 νώτων ὕπερ γαίας ἐρήμων” P.4.26. “ποίαν γαῖαν, ὦ ξεῖν, εὔχεαι πατρίδ' ἔμμεν;” P.4.97. “ οὐ ξείναν ἱκάνω γαῖαν ἄλλων” Iolkos P.4.118. προσπαλαίει νῦν γε πατρῴας ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνων the land of the Lapithai P. 4.290

  καὶ γᾶν φράδασε N. 3.26

  νιν ἀσπάζοντο φωνᾷ γαῖαν ἀνὰ σφετέραν, τὰν δὴ καλέοισιν Ὀλυμπίου Διὸς ἄλσος I. 2.27

  ναίω Θραικίαν γαῖαν ἀμπελόεσσάν τε καὶ εὔκαρπον Pae. 2.25

  Μολοσσίδα γαῖαν ἐξίκετ' Pae. 6.109

  ]γαῖαν τιμ[ fr. 60a. 4. pl.,

  υἱὸς Ἀλκμήνας, ὃς Οὐλυμπόνδ' ἔβα, γαίας τε πάσας καὶ βαθύκρημνον πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ I. 4.55

  c pro pers., Earth

  Οὐρανὸς δ' ἔφριξέ νιν καὶ Γαῖα μάτηρ O. 7.38

  Ναὶς Κρέοισ' ἔτικτεν, Γαίας θυγάτηρ P. 9.17

  ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις (at Athens Σ, at Cyrene edd.) P. 9.102 παῖδα (= Ἀρισταῖον) —, ὃν κλυτὸς Ἑρμᾶς εὐθρόνοις ὥραισι καὶ Γαίᾳ ἀνελὼν φίλας ὑπὸ ματέρος οἴσει” (byz.: γαἰ, γᾷ codd.) P. 9.60 test., Σ. Aesch. Eum. 2: Πίνδαρός φησι πρὸς βίαν κρατῆσαι Πυθοῦς τὸν Ἀπόλλωνα. διὸ καὶ ταρταρῶσαι ἐζήτει αὐτὸν ἡ Γῆ fr. 55.

  Lexicon to Pindar > γᾶ

 • 11 γαῖα

  γᾱ, γαῑα (γᾶς, γᾶν. γαῖα), γαίας, γαίᾳ, γαῖαν; γαίας)
  a earth, soil, surface of the earth

  τὰ δ' ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις O. 2.59

  τὸν κρύψαν ἔνερθ' ὑπὸ γᾶν διφρηλάτα Ἀμφιτρύωνος σάματι P. 9.81

  μεταμειβόμενοι δ' ἐναλλὰξ ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται, τὰν δ ὑπὸ κεύθεσι γαίας ἐν γυάλοις Θεράπνας N. 10.56

  ἥμισυ μέν κε πνέοις γαίας ὑπένερθεν ἐώνN. 10.87

  κατὰ γαἶ αὐτόν τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν O. 6.14

  θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳ γαῖαν διδόντι ξείνια” (= βώλακα δαιμονίαν v. 37) P. 4.21

  ἀνὰ βωλακίας δ' ὀρόγυιαν σχίζε νῶτον γᾶς P. 4.229

  γᾶς ὀμφαλὸν παρ' ἀοίδιμον (byz.: γαίας codd.) P. 8.59 cf.

  Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν γᾶς ὀμφαλὸν κελαδήσετ P. 11.10

  &

  γᾶς παρ' ὀμφαλὸν εὐρύν Pae. 6.120

  φαιδίμαν γαίᾳ πεφύρσεσθαι κόμαν ἔνεπεν N. 1.68

  γαῖα δ' ἐν Θήβαις ὑπέδεκτο κεραυνωθεῖσα Διὸς βέλεσιν μάντιν N. 10.8

  γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐν ἀγγέων ἕρκεσιν παμποικίλοις i. e. in earthenware jars N. 10.35

  θνατὰ μεμνάσθω περιστέλλων μέλη καὶ τελευτὰν ἁπάντων γᾶν ἐπιεσσόμενος N. 11.16

  ὁ κινητὴρ δὲ γᾶς Ὀγχηστὸν οἰκέων sc. Poseidon I. 4.19

  ἢ γαῖαν κατακλύσαισα θήσεις ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος; Pae. 9.19

  Καινεὺς σχίσαις ὀρθῷ ποδὶ γᾶν when he was driven into the ground by the Centaurs Θρ. 6. 9. opp. to heaven, ( ἡ δὲ διάνοια πέτεται κατὰ Πίνδαρον) τᾶς τε γᾶς ὑπένερθε οὐρανοῦ θ' ὕπερ Plat., Theaet., 173 E = fr. 292. cf. N. 10.87 opp. to sea,

  γᾶν τε καὶ πόντον κατ' ἀμαιμάκετον P. 1.14

  ἐπῇεν γᾶν τε καὶ θάλασσαν fr. 51a. 2.
  b land, country

  ἐς γαῖαν πορεύειν θυμὸς ὥρμα Ἰστρίαν νιν O. 3.25

  εἶπέ τιν' αὐτὸς ὁρᾶν αὐξομέναν πεδόθεν πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις Rhodes O. 7.63 διὰ γαῖαν τρίχα δασσάμενοι Rhodes O. 7.75 θύγατρ' ἀπὸ γᾶς Ἐπειῶν Ὀπόεντος ἀναρπάσαις from Elis O. 9.58

  Ζεῦὃς τοῦτ' ἐφέπεις ὄρος, εὐκάρποιο γαίας μέτωπον P. 1.30

  φαμὶ γὰρ τᾶσδ' ἐξ ἁλιπλάκτου ποτὲ γᾶς Ἐπάφοιο κόραν ἀστέων ῥίζαν φυτεύσεσθαι” Thera P. 4.14 νώτων ὕπερ γαίας ἐρήμων” P.4.26. “ποίαν γαῖαν, ὦ ξεῖν, εὔχεαι πατρίδ' ἔμμεν;” P.4.97. “ οὐ ξείναν ἱκάνω γαῖαν ἄλλων” Iolkos P.4.118. προσπαλαίει νῦν γε πατρῴας ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνων the land of the Lapithai P. 4.290

  καὶ γᾶν φράδασε N. 3.26

  νιν ἀσπάζοντο φωνᾷ γαῖαν ἀνὰ σφετέραν, τὰν δὴ καλέοισιν Ὀλυμπίου Διὸς ἄλσος I. 2.27

  ναίω Θραικίαν γαῖαν ἀμπελόεσσάν τε καὶ εὔκαρπον Pae. 2.25

  Μολοσσίδα γαῖαν ἐξίκετ' Pae. 6.109

  ]γαῖαν τιμ[ fr. 60a. 4. pl.,

  υἱὸς Ἀλκμήνας, ὃς Οὐλυμπόνδ' ἔβα, γαίας τε πάσας καὶ βαθύκρημνον πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ I. 4.55

  c pro pers., Earth

  Οὐρανὸς δ' ἔφριξέ νιν καὶ Γαῖα μάτηρ O. 7.38

  Ναὶς Κρέοισ' ἔτικτεν, Γαίας θυγάτηρ P. 9.17

  ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις (at Athens Σ, at Cyrene edd.) P. 9.102 παῖδα (= Ἀρισταῖον) —, ὃν κλυτὸς Ἑρμᾶς εὐθρόνοις ὥραισι καὶ Γαίᾳ ἀνελὼν φίλας ὑπὸ ματέρος οἴσει” (byz.: γαἰ, γᾷ codd.) P. 9.60 test., Σ. Aesch. Eum. 2: Πίνδαρός φησι πρὸς βίαν κρατῆσαι Πυθοῦς τὸν Ἀπόλλωνα. διὸ καὶ ταρταρῶσαι ἐζήτει αὐτὸν ἡ Γῆ fr. 55.

  Lexicon to Pindar > γαῖα

 • 12 γάρ

  γάρ particle, always in second or third position.
  1 not joined with other particles.
  a gives reason for what precedes.

  ἔστι δ' ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά. μείων γὰρ αἰτία O. 1.35

  λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐδαίμονι γένοιτ' ἄν. ἐσλῶν γὰρ ὑπὸ χαρμάτων πῆμα θνᾴσκει O. 2.19

  (If a man had the qualities I describe, he would be celebrated.) ἴστω γὰρ ἐν τούτῳ πεδίλῳ δαιμόνιον πόδ' ἔχων Σωστράτου υἱός (but cf. h infra) O. 6.8

  ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, Αἰνέα,. ἐσσὶ γὰρ ἄγγελος ὀρθός O. 6.90

  ἀσκεῖται Θέμις ἔξοχ' ἀνθρώπων (sc. in Aigina). ὅτι γὰρ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπῃ, ὀρθᾷ διακρῖναι φρενὶ δυσπαλές because Aigina is a great commercial stateand is bound to reverence the rule of righteous dealing, Sandys O. 8.23

  πάγον Κρόνου προσεφθέγξατο· πρόσθε γὰρ νώνυμνος O. 10.50

  Ἱμέραν εὐρυσθενἔ ἀμφιπόλει, σώτειρα Τύχα. τὶν γὰρ ἐν πόντῳ κυβερνῶνται θοαὶ νᾶες (cf. f infra) O. 12.3 ναυσιφορήτοις δ' ἀνδράσι πρώτα χάρις πομπαῖον ἐλθεῖν οὖρον· ἐοικότα γὰρ καὶ

  τελευτᾷ φερτέρου νόστου τυχεῖν P. 1.34

  ἐμὲ δὲ χρεὼν φεύγειν δάκος ἀδινὸν κακαγοριᾶν. εἶδον γὰρ Ἀρχίλοχον P. 2.54

  ἱκόμαν οἴκαδ'. πεύθομαι γάρ νιν Πελίαν ἁμετέρων ἀποσυλᾶσαι βιαίως ἀρχεδικᾶν τοκέωνP. 4.109 ἔλπετο δ' οὐκέτι οἱ κεῖνον γε πράξασθαι πόνον. κεῖτο γὰρ ( δέρμα sc.)

  λόχμᾳ P. 4.244

  μακρά μοι νεῖσθαι κατ' ἀμαξιτόν· ὥρα γὰρ συνάπτει P. 4.247

  θεόθεν ἐραίμαν καλῶν, δυνατὰ μαιόμενος ἐν ἁλικίᾳ. τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μεκροτέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα, μέμφομ' αἶσαν τυραννίδων P. 11.52

  ἵκετ' ὀξείαις ἀνίαισι τυπείς· τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει πάνθ ὁμῶς N. 1.53

  ἔστα δὲ θάμβει δυσφόρῳ τερπνῷ τε μιχθείς. εἶδε γὰρ N. 1.56

  ἵκεο Δωρίδα νᾶσον Αἴγιναν· ὕδατι γὰρ μένοντ' ἐπ Ἀσωπίῳ μελιγαρύων τέκτονες κώμων νεανίαι N. 3.3

  ἀπότρεπε αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός· ἄπορα γὰρ λόγον Αἰκακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖν N. 4.71

  εὔθυν' ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα, οὖρον ἐπέων εὐκλέα· παροιχομένων γὰρ ἀνέρων N. 6.29

  ἀμπνέων τε πρίν τι φάμεν. πολλὰ γὰρ πολλᾷ λέλεκται, νεαρὰ δ' ἐξευρόντα δόμεν βασάνῳ ἐς ἔλεγχον ἅπας κίνδυνος N. 8.20

  ἀλλ' ἐπέων γλυκὺν ὕμνον πράσσετε. τὸ κρατήσιππον γὰρ ἐς ἅρμ ἀναβαίνων αὐδὰν μανύει N. 9.4

  ἔργα τε πολλὰ μενοινῶντες· δέδεται γὰρ ἀναιδεῖ ἐλπίδι γυῖα N. 11.45

  οἱ μὲν πάλαι ῥίμφα παιδείους ἐτόξευον μελιγάρυας ὕμνους · ἁ Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδής τω τότ' ἦν I. 2.6

  ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθος· ὦ Μέλισσ, εὐμαχανίαν γὰρ ἔφανας I. 4.2

  δαπάνᾳ χαῖρον ἵππων. τῶν ἀπειράτων γὰρ ἄγνωτοι σιωπαί I. 4.30

  προφρόνων Μοισᾶν τύχομεν, κεῖνον ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ Μελίσσῳ. τόλμα γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ I. 4.45

  ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας ἀναγήσασθ' ἀρετάς· Φυλακίδᾳ γὰρ ἧλθον, ὦ Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ τε κώμων I. 6.57

  κώμαζ' ἔπειτεν Στρεψιάδᾳ· φέρει γὰρ Ἰσθμοῖ νίκαν παγκρατίου I. 7.21

  ἄλοχον

  εὐειδέα θέλων ἑκάτερος ἑὰν ἔμμεν. ἔρως γὰρ ἔχεν I. 8.29

  τὸν αἰνεῖν ἀγαθῷ παρέχει· ἥβαν γὰρ οὐκ ἄπειρον ὑπὸ χειᾷ καλῶν δάμασεν I. 8.70

  ἐν ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ. ὕδατι γὰρ ἐπὶ χαλκοπύλῳ ἦλθον ἔταις ἀμαχανίαν ἀλέξων Pae. 6.7

  ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντ' εὐρὺν ἐν θεῶν ξενίᾳ. θύεται γὰρ ἀγλαᾶς ὑπὲρ Πανελλάδος Pae. 6.62

  πιστὰ δ Ἀγασικλέει μάρτυς ἤλυθον ἐς χορὸν ἐσλοῖς τε γονεῦσιν ἀμφὶ προξενίαισι. τίμαθεν γὰρ (Wil.: τιμαθέντας Π.) Παρθ. 2.. ἀσκὸς δ' οὔτε τις ἀμφορεὺς ἐλίνυεν δόμοις. πέλλαι γὰρ ξύλιναι πίθοι τε πλῆσθεν *fr. 104b. 5.* πρέπει δ' ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσθαι. τοῦτο γὰρ ἀθανάτοις τιμαῖς ποτιψαύει fr. 121. 3.
  b gives an explanation of what precedes. αἴτει πανδόκῳ ἄλσει σκιαρόν τε φύτευμα. ἤδη γὰρ αὐτῷ ἀντέφλεξε Μήνα i. e. for by now all else was ready O. 3.19

  νίσεται σὺν παισὶ Λήδας. τοῖς γὰρ ἐπέτρεπεν ἀγῶνα νέμειν O. 3.36

  ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων. κεῖναι γὰρ ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν ἁγεμονεῦσαι ταύταν ἐπίστανται O. 6.25

  ἅπαντας ἐν οἴκῳ εἴρετο παῖδα τὸν Εὐάδνα τέκοι· Φοίβου γὰρ αὐτὸν φᾶ γεγάκειν πατρός O. 6.49

  ἄγνωμον δὲ τὸ μὴ προμαθεῖν. κουφότεραι γὰρ ἀπειράτων φρένες O. 8.61

  χαρίτων νέμομαι κᾶπον· κεῖναι γὰρ ὤπασαν τὰ τέρπν O. 9.28

  ἄνευ δὲ θεοῦ, σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον χρῆμ' ἕκαστον. ἐντὶ γὰρ ἄλλαι ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραι i. e. since we are gifted in different directions O. 9.104

  τὰν ὀλβίαν Κόρινθον. ἐν τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίει O. 13.6

  ἀνάγνωτέ μοι Ἀρχεστράτου παῖδα. γλυκὺ γὰρ αὐτῷ μέλος ὀφείλων ἐπιλέλαθ O. 10.3

  ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπὰν ἀλιτόξενον. ἕκαθεν γὰρ ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος ἐμὸν καταίσχυνε βαθὺ χρέος O. 10.7

  May my poetry be effective.

  Μοίσαις γὰρ ἀγλαοθρόνοις ἑκὼν Ὀλιγαιθίδαισίν τ' ἔβαν ἐπίκουρος O. 13.96

  τόνδε κῶμον ἐπ' εὐμενεῖ τύχᾳ κοῦφα βιβῶντα. Λυδῷ γὰρ Ἀσώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν μελέταις τ ἀείδων ἔμολον O. 14.17

  καιρὸν εἰ φθέγ-

  ξαιο, μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων. ἀπὸ γὰρ κόρος ἀμβλύνει αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας P. 1.82

  With the help of Artemis he mastered his horses.

  ἐπὶ γὰρ ἰοχέαιρα παρθένος χερὶ διδύμᾳ τίθησι κόσμον P. 2.9

  νεφέλᾳ παρελέξατο ψεῦδος γλυκὺ μεθέπων. εἶδος γὰρ ὑπεροχωτάτᾳ πρέπεν Οὐρανιᾶν θυγατέρι Κρόνου P. 2.38

  αἷμά οἱ κείναν λάβε σὺν Δαναοῖς εὐρεῖαν ἄπειρον· τότε γὰρ μεγάλας ἐξανίστανται ΛακεδαίμονοςP. 4.48

  Μοίσαισι δώσω καὶ τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ· μετὰ γὰρ κεῖνο πλευσάντων Μινυᾶν θεόπομποί σφισιν τιμαὶ φύτευθεν P. 4.68

  οὐ πρέπει νῷν χαλκοτόροις ξίφεσιν οὐδ' ἀκόντεσσιν μεγάλαν προγόνων τιμὰν δάσασθαι. μῆλά τε γάρ τοι ἐγὼ καὶ βοῶν ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημP. 4.148 κινηθμὸν ἀμαιμάκετον ἐκφυγεῖν πετρᾶν. δίδυμαι γὰρ ἔσανP. 4.209

  ἀκηράτοις ἁνίαις. κατέκλασε γὰρ ἐντέων σθένος οὐδέν P. 5.34

  ἔχεις καὶ πεδὰ μέγαν κάματον λόγων φερτάτων μναμήἰ· ἐν τεσσαράκοντα γὰρ πετόντεσσιν ἁνιόχοις ὅλον δίφρον κομίξαις P. 5.49

  Ἡσυχία, τιμὰν Ἀριστομένει δέκευ. τὺ γὰρ τὸ μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς ἐπίστασαι P. 8.6

  τὸ δὲ οἴκοθεν ἀντία πράξει. μόνος γὰρ ἐκ Δαναῶν στρατοῦ θανόντος ὀστέα λέξαις υἱοῦP. 8.52 θεῶν δ' ὄπιν ἄφθονον αἰτέω, λτ;γτ;έναρκες, ὑμετέραις τύχαις. εἰ γάρ τις ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν μακρῷ πόνῳ, πολλοῖς σοφὸς δοκεῖ but ultimately it is god who is responsible for good fortune P. 8.73

  Ἱπποκλέᾳ θέλοντες ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὄπα· γεύεται γὰρ ἀέθλων P. 10.7

  κώπαν σχάσον. ἐγκωμίων γὰρ ἄωτος ὕμνων ἐπ' ἄλλοτ ἄλλον ὥτε μέλισσα θύνει λόγον P. 10.53

  χρὴ δ' ἐν εὐθείαις ὁδοῖς στείχοντα μάρνασθαι φυᾷ. πράσσει γὰρ ἔργῳ μὲν σθένος, βουλαῖσι δὲ φρήν N. 1.26

  I had rather be generous to my friends than miserly. κοιναὶ γὰρ ἔρχοντ' ἐλπίδες πολυπόνων ἀνδρῶν (but cf. Σ: ἐλπίδος ποτὲ διαπεσὼν τῆς ἴσης τύχοι ἂν ἀμοιβῆς) N. 1.32

  κτείνοντ' ἐλάφους ἄνευ κυνῶν δολίων θ ἑρκέων. ποσσὶ γὰρ κράτεσκε N. 3.52

  τὸ δ' ἐναντίον ἔσκεν· πολλὰ γάρ μιν παντὶ θυμῷ παρφαμένα λιτάνευεν N. 5.31

  ἴχνεσιν ἐν Πραξιδάμαντος ἑὸν πόδα νέμων πατροπάτορος ὁμαιμίοις. κεῖνος γὰρ Ὀλυμπιόνικος ἐὼν N. 6.17

  εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης. πόλιν γὰρ φιλόμολπον οἰκεῖ N. 7.9

  εἰ δὲ τύχῃ τις ἔρδων, μελίφρον' αἰτίαν ῥοαῖσι Μοισᾶν ἐνέβαλε· ταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶ σκότον πολὺν ὕμνων ἔχοντι δεόμεναι N. 7.12

  βασιλῆα δὲ θεῶν πρέπει δάπεδον ἂν τόδε γαρυέμεν ἡμέρᾳ ὀπί. λέγοντι γὰρ Αἰακόν μιν φυτεῦσαι N. 7.84

  λευκανθέα σώμασι πίαναν καπνόν· ἑπτὰ γὰρ δαίσαντο πυραὶ νεογυίους φῶτας N. 9.24

  ἴστω λαχὼν ὄλβον. εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται κῦδος, οὐκ ἔστι πρόσωθεν N. 9.46

  ἀξιωθείην κεν Ἄργει μὴ κρύπτειν φάος ὀμμάτων. νικαφορίαις γὰρ ὅσαιςἱπποτρόφον ἄστυ τὸ Προίτοιο θάλησενN. 10.41

  ἴδεν Λυγκεὺς δρυὸς ἐν στελέχει ἡμένους. κείνου γὰρ ἐπιχθονίων πάντων γένετ' ὀξύτατον ὄμμα N. 10.62

  οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε κώμων. οὐ γὰρ πάγος οὐδὲ προσάντης ἁ κέλευθος γίνεται, εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς Ἑλικωνιάδων I. 2.33

  ἐκ λεχέων ἀνάγει φάμαν παλαιὰν εὐκλέων ἔργων. ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν I. 4.23

  ἔστιν δ' ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων. τῶν τε γὰρ καὶ τῶν διδοῖ I. 4.33

  Homer has perpetuated the fame of Aias.

  τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει, εἴ τις εὖ εἴτῃ τι I. 4.40

  We sing the praise of the victorious sons of Lampon.

  εἰ γάρ τις ἀνθρώπων πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰς, ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς ὄλβου βάλλετ' ἄγκυραν I. 6.10

  τιμὰ δ' ἀγαθοῖσιν ἀντίκειται. ἴστω γὰρ σαφὲς ἀστῶν γενεᾷ μέγιστον κλέος αὔξων I. 7.27

  τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν. δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ' ἀνδράσι κρέμαται I. 8.14

  ἐπέων δὲ καρπὸς οὐ κατέφθινε· φαντὶ γὰρ ξύν' ἀλέγειν καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτας I. 8.46

  ἔλαθεν οὐδὲ τὸν εὐρυφαρέτραν ἑκαβόλον· ὤμοσε [γὰρ θ]εὸς (supp. Housman) Πα.. 112. ἐπεύχομαι εὐμαχανίαν διδόμεν. τυφλα[ὶ γὰρ] ἀνδρῶν φρένες, ὅστις ἄνευθ' Ἐλικωνιάδων ἐρευνᾷ σοφίας ὁδόν Πα. 7 B. 18. Δαμαίνας παῖ, ἁγέο. τὶν γὰρ εὔφρων ἕψεται πρώτα θυγάτηρ ὁδοῦ Παρθ. 2. 67. The soul survives the body. τὸ γάρ ἐστι μόνον ἐκ θεῶν fr. 131b. 2.
  c introduces narrative in elaboration of what precedes.—

  δέξαιτόνδε κῶμον. ψαύμιος γὰρ ἵκει ὀχέων, ὅς O. 4.10

  ἔμαθε δὲ σαφές· εὐμενέσσι γὰρ παρὰ Κρονίδαις γλυκὺν ἑλὼν βίοτον, μακρὸν οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον P. 2.25

  ἔσχε τοι ταύταν μεγάλαν ἀυάταν καλλιπέπλου λῆμα Κορωνίδος. ἐλθόντος γὰρ εὐνάσθη ξένου P. 3.25

  φαμὶ διδασκαλίαν Χίρωνος οἴσειν. ἀντρόθε γὰρ νέομαιP. 4.102δύνασαι δ' ἀφελεῖν μᾶνιν χθονίων. κέλεται γὰρ ἑὰν ψυχὰν κομίξαι ΦρίξοςP. 4.159

  σπέρμ' ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβου δέξατο μοιρίδιον ἆμαρ ἢ νύκτες· τόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευθὲν P. 4.256

  ἐπέγνω μὲν Κυράνα δικαιᾶν Δαμοφίλου πραπίδων. κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος P. 4.281

  ἔχοντι τὰν ( Κυράναν sc.)

  χαλκοχάρμαι ξένοι Τρῶες Ἀντανορίδαι. σὺν Ἑλένᾳ γὰρ μόλον P. 5.83

  Ἀντίλοχος ἀναμείναις Μέμνονα. Νεστόρειον γὰρ ἵππος ἅρμ' ἐπέδα P. 6.32

  ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ. παλαισμάτεσσι γὰρ ἰχνεύων ματραδελφεοὺς P. 8.35

  ἄκουσεν Δαναόν ποτ' ἐν Ἄργει οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι ὠκύτατον γάμον. ἔστασεν γὰρ P. 9.114

  τυφλὸν δ' ἔχει ἦτορ ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος. εἰ γὰρ ἦν ἓ τὰν ἀλάθειαν ἰδέμεν, οὔ κεν ὅπλων χολωθεὶς ὁ καρτερὸς Αἴας ἔπαξε N. 7.24

  πολλά νιν πολλοὶ λιτάνευον ἰδεῖν· ἀβοατὶ γὰρ ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων ἤθελον N. 8.9

  ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν. φεῦγε γὰρ Ἀμφιαρῆ ποτὲ N. 9.13

  φθιμένου Κάστορος ἐν πολέμῳ. τὸν γὰρ Ἴδας ἔτρωσεν N. 10.60

  καὶ πάθον δεινὸν παλάμαις Ἀφαρητίδαι Διός· αὐτίκα γὰρ

  ἦλθε Λήδας παῖς N. 10.65

  ἐθέλω ἢ Καστορείῳ ἢ Ἰολάοἰ ἐναρμόξαι μιν ὕμνῳ. κεῖνοι γὰρ ἡρώων διφρηλάται Λακεδαίμονι καὶ Θήβαις ἐτέκνωθεν κράτιστοι I. 1.17

  ἤρχετο μόροιο κάρυξ. ἦν γάρ τι παλαίφατον[ fr. 140a. 69 (43) introducing argument, proof, example: It is easy for a poet to praise a man for his labours.

  μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ' ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκὺς. ὃς δ ἀμφ ἀέθλοις ἄρηται κῦδος ἁβρόν, εὐαγορηθεὶς κέρδος ὕψιστον δέκεται I. 1.47

  You Graces are a source of pleasure to men.

  οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας O. 14.8

  μέγιστον δ' αἰόλῳ ψεύδει γέρας ἀντέταται. κρυφίαισι γὰρ ἐν ψάφοις Ὀδυσσῆ Δαναοὶ θεράπευσαν N. 8.26

  cf. N. 7.24
  d after a verb of announcing or simm.

  κοινὸν λόγον φίλαν τείσομεν ἐς χάριν. νέμει γὰρ Ἀτρέκεια πόλιν O. 10.13

  Χάριτες, κλῦτ' ἐπεὶ εὔχομαι· σὺν γὰρ ὑμῖν O. 14.5

  κέκλυτε. φαμὶ γὰρP. 4.14 ἀπὸ δ' αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι δώσω καὶ τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ. τίς γὰρ ἀρχὰ δέξατο ναυτιλίας; P. 4.70

  γνῶθι νῦν τὰν Οἰδιπόδα σοφίαν. εἰ γὰρ P. 4.263

  ἀκούσατ. ἦ γὰρ ἑλικώπιδος Ἀφροδίτας ἄρουραν ἤ Χαρίτων ἀναπολίζομεν P. 6.1

  εἰρήσεταί που κἀν βραχίστοις. ἄραντο γὰρ νίκας ἀπὸ παγκρατίου I. 6.60

  e introduces an explanation of particular words.

  Καδμεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι μείγνυον, Αἰγίνας ἕκατι. φίλοισι γὰρ φίλος ἐλθὼν ξένιον ἄστυ κατέδρακεν N. 4.22

  ἄπιστον ἔειπ (= ἔειπα).

  αἰδὼς γὰρ ὑπὸ κρύφα κέρδει κλέπτεται, ἃ φέρει δόξαν N. 9.33

  ἕκαλος ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον αἰῶνα. θνᾴσκομεν γὰρ ὁμῶς ἅπαντες. δαίμων δ' ἄισος I. 7.42

  οὐ κό]ρῳ ἀλλ' ἀρετᾷ. [ γ]ὰρ ἁρπαζομένων τεθνάμεν [[βρεϝεμαξρ] χρη]μάτων ἢ κακὸν ἔμμεναι (supp. Lobel) fr. 169. 16.
  f introduces an explanation of something not directly expressed. στρατὸν ἀκρόσοφόν τε καὶ αἰχματὰν ἀφίξεσθαι· τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ' αἴθων ἀλώπηξ οὔτ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλάξαιντο ἦθος i. e. they are unable to behave in another way for... O. 11.19 Χαρίτων μή με λίποι καθαρὸν φέγγος. Αἰγίνᾳ τε γάρ φαμι πόλιν τάνδ' εὐκλείξαι i. e. they did not leave me in the past for... P. 9.90 Zeus buried Amphiareus before Periklymenos struck him from behind. (He was in full flight.)

  ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν N. 9.27

  His parents' lackof ambition prevented Aristagoras competing in Ol. and Pyth. games. (I would have let him.)

  ναὶ μὰ γὰρ ὅρκον κάλλιον ἂνδηριώντωνἐνόστησ' ἀντιπάλων N. 11.24

  They won in different events. (but not in the pentathlon)

  οὐ γὰρ ἦν πενταέθλιον I. 1.26

  χρὴ δὲ πᾶν ἔρδοντ' ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν. (Melissos had to use all means possible.)

  οὐ γὰρ φύσιν ὠαριωνείαν ἔλαχεν I. 4.49

  esp. after voc., Ζεῦ· τεαὶ γὰρ ὧραι i. e. on you I call O. 4.1 cf. O. 12.3, O. 14.5

  Φοῖβε, ἐθελήσαις ταῦτα νόῳ τιθέμεν, ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι P. 1.41

  Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἷμα, σέο δ' ἀγών N. 3.65

  g introduces explanation in parenthesis.

  ἀλλ' ὅμως, κρέσσον γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος, μὴ παρίει καλά P. 1.85

  ὁ γὰρ καιρὸς πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον ἔχει P. 4.286

  ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν ἐξελέγχειν, μακροτέρας γὰρ ἀριθμῆσαι σχολᾶς, ὅν τε N. 10.46

  Ἀμύκλαθεν γὰρ ἔβα N. 11.34

  h introduces the answer to a preceding question.

  τί μάλα τοῦτο κερδαλέον τελέθει; ἅτε γὰρ ἐννάλιον πόνον ἐχοίσας βαθὺ σκευᾶς ἑτέρας, ἀβάπτιστος εἶμι P. 2.79

  cf. O. 6.8

  ἐπεὶ τίνα πάτραν, τίνα οἶκον ναίων ὀνυμάξεαι ἐπιφανέστερον Ἑλλάδι πυθέσθαι; πάσαισι γὰρ πολίεσι λόγος ὁμιλεῖ Ἑρεχθέος ἀστῶν P. 7.9

  τί ἔλπεαι σοφίαν ἔμμεν, ἃν ὀλίγον τοὶ ἀνὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἴσχει; οὐ γὰρ ἔσθ' ὅπως τὰ θεῶν βουλεύματ ἐρευνάσει fr. 61. 3.
  i introducing a question, progressive. τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτρα ἐπέθηκ; O. 13.20 cf. P. 4.70
  k fragg. ἐπικράνοισι γὰρ fr. 6b. d. ἀριστεύοντα γὰρ ἐν fr. 6b. e. ἦν γὰρ τὸ πάροιθε fr. 33d. 1.

  τῶν γὰρ ἀντομένων[ Pae. 2.42

  ]γὰρ ἐπῆν πόνος[ Pae. 8.88

  ]σοφίᾳ γὰρ Pae. 14.40

  ]α μὲν γὰρ εὔχομαι Pae. 16.3

  ]ἔσσεται γὰρ ἁδυ[ Pae. 21.13

  ἀιὼν γὰρ Pae. 22.8

  ]γὰρ εὔχομαι. Δ. 1. 1. ]θαμὰ γὰρ οἰκόθεν[ Δ. 4h. 11. τὸ γὰρ πρὶν γενέ[σθαι Παρθ. 1. 2. ]ι γὰρ ὁ [Λοξ]ίας Παρθ. 2. 3. προβάτων γὰρ *fr. 104b. 1. νομάδεσσι γὰρ ἐν Σκύθαις fr. 105b. 1. πάντων γὰρ fr. 140a. 54 (28). ] γάρ σε fr. 140a. 60 (34). κεῖνοι γάρ τ' ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι fr. 143. 1. ὁ γὰρ ἔπαινος *fr. 181* ]εν γὰρ, Ἄπολλον[ fr. 215. 8. νικώμενοι γὰρ (v. l. δέ) fr. 229. ] οντι γὰρ ανα[ ?fr. 333a. 15. ] εὔφρων γὰρ[ P. Oxy. 1792. fr. 41. οὐ γὰρ εικ[ P. Oxy. 2442. fr. 68.
  2 εἰ γάρ if only, introducing wish. — “εἰ γὰρ οἴκοι νιν βάλε, αἷμά οἱ κείναν λάβε ἄπειρονP. 4.43 with apodosis suppressed.

  εἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοι P. 1.46

  εἰ γάρ σφισιν ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις ἥβᾳ λιπαρῷ τε γήραι διαπλέκοις εὐδαίμον' ἐόντα N. 7.98

  3 combined with other particles.
  a καὶ γάρ, καὶ γάρ.
  I for the fact is, emphasising the explanation.

  ταχέες ἔβαν· καὶ γὰρ ἑκὼν θυμῷ γελανεῖ θᾶσσον ἔντυνεν βασιλεὺς ἀνέμων P. 4.181

  ἔλπομαι δ' τὸν Ἱπποκλέαν θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις, νέαισίν τε παρθένοισι μέλημα. καὶ γὰρ ἑτέροις ἑτέρων ἕρωτες ἔκνιξαν φρένας P. 10.59

  καί τινα φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ· καὶ γὰρ βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι κείνου φαιδίμαν γαίᾳ πεφύρσεσθαι κόμαν ἔνεπεν N. 1.67

  ἀθανάτοις Αἰνησιδάμου παῖδες ἐν τιμαῖς ἔμιχθεν. καὶ γὰρ οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε κώμων οὔτε μελικόμπων ἀοιδᾶν I. 2.30

  νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων. καὶ γὰρ ἐριζόμεναι νᾶες ἐν πόντῳ καὶ λτ;ὑφγτ; ἅρμασιν ἵπποι διὰ τεάν, ὤνασσα, τιμὰν θαυμασταὶ πέλονται I. 5.4

  ἀνορέας ἐπέτρεψας ἕκατι

  σαόφρονος. καὶ γὰρ ὁ πόντιος Ὀρς[ιτ]ρίαινά νιν περίαλλα βροτῶν τίεν Pae. 9.47

  καὶ γὰρ:

  καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσας ἔχοντες σπέρμ' ἀνέβαν φλογὸς οὔ O. 7.48

  II where the καί goes closely with what follows, and is emphatic, also, even.καὶ γὰρ σέ, τὸν οὐ θεμιτὸν ψεύδει θιγεῖν, ἔτραπε μείλιχος ὀργὰP. 9.42

  καὶ γὰρ αὐτά, ποσσὶν ἄπεπλος ὀρούσαισ' ἀπὸ στρωμνᾶς, ὅμως ἄμυνεν ὕβριν κνωδάλων N. 1.50

  καὶ γὰρ ἐν ἀγαθέᾳ χεῖρας ἱμάντι δεθεὶς Πυθῶνι κράτησεν Καλλίας N. 6.34

  καὶ γάρ:

  καὶ Νεμέᾳ γὰρ ὁμῶς ἐρέω ταύταν χάριν O. 8.56

  γ. introduces example, yes and, and further

  καὶ γὰρ Ἀλκμήνας O. 7.27

  καὶ γὰρ βιατὰς Ἄρης P. 1.10

  μὴ φθόνει κόμπον τὸν ἐοικότ' ἀοιδᾷ κιρνάμεν ἀντὶ πόνων. καὶ γὰρ ἡρώων ἀγαθοὶ πολεμισταὶ λόγον ἐκέρδαναν I. 5.26

  b introducing double reason.
  I

  τε γὰρ δέ. κακολόγοι δὲ πολῖται· ἴσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον· ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει P. 11.29

  II

  μὲν γὰρ δέ. Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτὸς γέρας ἔδεκτο, Πυθῶνι δ O. 2.48

  τὸ μὲν γὰρ πατρόθεν τὸ δ' ματρόθεν O. 7.23

  πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται. τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει P. 8.25

  cf. frag. Pae. 16.3
  III

  μὲν γὰρ ἀλλά. ῥᾴδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι. ἀλλ' ἐπὶ χώρας αὖτις ἕσσαι δυσπαλὲς δὴ γίνεται P. 4.272

  c γὰρ ὦν, looking to what follows, of course, but then

  ἐσσὶ γὰρ ὦν σοφός· οὐκ ἄγνωτ' ἀείδω Ἰσθμίαν ἵπποισι νίκαν I. 2.12

  d γάρ τοι emphasising general validity of the reason.

  τὶν δὲ μοῖρ' εὐδαιμονίας ἕπεται. λαγέταν γάρ τοι τύραννον δέρκεται ὁ μέγας πότμος P. 3.85

  I pray to Aiakos as I make this offering to the victors.

  σὺν θεῷ γάρ τοι φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώποισι παρμονώτερος N. 8.17

  Lexicon to Pindar > γάρ

 • 13 δέ

  δέ (the following combinations are to be found elsewhere: μέν δέ v. μέν. τε δέ v. τε δὲ δή v. δή. δ' ὦν v. ὦν. δέ τοι v. τοι. δὲ καί v. also καί. δαὖτε v. also αὖτε. δαὖ v. αὖ. δἄρα v. ἄρα. Since δέ is normallv used in a purely connective capacity, a decision between progressive and adversative δέ must often be arbitrary.)
  1 adversative.
  a opposing one sentence to what precedes (*, = following negative sentence)

  ἰδοῖσα δ O. 2.41

  λείφθη δὲ O. 2.43

  μαθόντες δὲ O. 2.87

  κρύψε δὲ O. 6.31

  μαντεύσατο δ O. 7.32

  ἔστι δὲ O. 8.77

  φέροις δὲ O. 9.41

  ἕπεται δ O. 13.47

  ἐξίει δ *P. 1.91

  χρὴ δὲ P. 2.34

  , P. 2.88

  φέρειν δ P. 2.93

  ἁδόντα δ P. 2.96

  πεύθομαι δP. 4.38

  κλέπτων δὲ P. 4.96

  ἐσσὶ δ P. 4.269

  φαντὶ δ P. 4.287

  λῦσε δὲ P. 4.291

  εἰμὶ δ P. 8.29

  ἔλπομαι δ P. 11.55

  πειρῶντι δὲ P. 10.67

  ἐλᾷ δὲ N. 3.74

  ἔστι δ N. 3.80

  διείργει δὲ N. 6.2

  εἴργει δὲ *N. 7.6

  τυχεῖν δ N. 7.55

  χρὴ δ' Pae. 2.56

  θνᾴσκει δὲ fr. 121. 4. πέφνε δὲ fr. 135.

  Χάρις δ O. 1.30

  ἁμέραι δ O. 1.33

  αἰὼν δ (v. l. τ) O. 2.10

  λάθα δὲ O. 2.18

  πένθος δὲ O. 2.23

  ῥοαὶ δ *O. 2.33 πολλοὶ δὲ *O. 6.11

  τεθμὸς δὲ O. 8.25

  Ἑρμᾶ δὲ O. 8.91

  νεῖκος δὲ O. 10.39

  ἀστῶν δ P. 1.84

  ἀμφοτέροισι δ P. 1.99

  ἑτέροισι δὲ P. 2.52

  στάθμας δὲ *P. 2.90

  αἰὼν δ P. 3.86

  παυροῖς δὲ P. 3.115

  Μοῖραι δ P. 4.145

  πόνων δ *P. 5.54 φάει δὲ *P. 6.14

  βία δὲ P. 8.15

  δαίμων δὲ P. 8.76

  βαιὰ δ P. 9.77

  πατὴρ δὲ P. 9.11

  ναυσὶ δ P. 10.29

  φθονεροὶ δ P. 11.54

  φθονερὰ δ N. 4.39

  ἄλλοισι δ N. 4.91

  τιμὰ δὲ N. 7.31

  ἐλπίδες δ N. 11.22

  κερδέων δὲ N. 11.47

  πάντα δ I. 1.60

  αἰὼν δὲ I. 3.17

  δαίμων δ I. 7.43

  ματρὸς δὲ Pae. 2.29

  κέντρον δὲ fr. 180. 3.

  ἴσαις δὲ O. 2.61

  ὑγίεντα δεἴ τις O. 5.23

  ἀκίνδυνοι δ O. 6.9

  ἄλλα δ O. 8.12

  τερπνὸν δ O. 8.53

  ἄγνωμον δὲ O. 8.60

  κεῖνα δὲ O. 8.62

  εὐανθέα δ P. 2.62

  ἀδύνατα δ P. 2.81

  σὸν δἄνθοςP. 4.158

  πότνια δ P. 4.213

  εὐδαίμων δὲ P. 10.22

  μυριᾶν δ *N. 3.42

  ἑκόντι δ N. 6.57

  πὰν δὲ N. 10.29

  ἀρχαῖαι δ N. 11.37

  Πανελλάνεσσι δ *I. 4.29

  ἰατὰ δ I. 8.15

  ματαίων δὲ Pae. 4.34

  ἐμπείρων δὲ fr. 110. σφετέραν δαἰνεῖ fr. 215. 3.

  ὡς δ O. 1.46

  εἰ δὲ O. 1.64

  , O. 1.108

  ὅσοι δ O. 2.68

  εἰ δ O. 3.42

  ὅσσα δὲ P. 1.13

  εἰ δὲ P. 3.63

  , P. 3.80, P. 3.103, P. 9.50 ὅσαις δὲ *P. 10.28

  τῶν δ P. 10.61

  εἰ δὲ P. 12.28

  , N. 3.19

  ὃς δὲ N. 3.41

  εἰ δ N. 5.19

  , N. 5.50

  ὃς δ I. 1.50

  εἰ δέ τις I. 1.67

  ἐμοὶ δ O. 1.52

  τὶν δ O. 10.93

  ἐγὼ δὲ O. 10.97

  , O. 13.49

  ἐμὲ δ O. 13.93

  , P. 2.52

  τὶν δὲ P. 3.84

  τὺ δ P. 8.61

  ἐμοὶ δὲ P. 10.48

  ἐγὼ δ N. 1.33

  ἐμοὶ δ N. 4.41

  ἐγὼ δὲ N. 7.20

  ἐγὼ δ N. 8.38

  σεῦ δ *N. 8.46

  ἐγὼ δὲ I. 1.32

  ἄμμι δ I. 1.52

  τὶν δ I. 5.17

  ἐμοὶ δὲ I. 6.56

  ἄμμι δ I. 7.49

  ἐμοὶ δὲ Πα. 7B. 21.

  τοὶ δ O. 6.52

  τὸν δ O. 13.92

  τῶν δP. 4.41

  τὸν δ P. 4.101

  τὸ δ P. 7.18

  ὁ δὲ P. 8.48

  τὸ δὲP. 8.51

  τά δ P. 8.76

  P. 10.63 τὰν δ fr. 107a. 6 ὁ δ fr. 169. 26.

  τὸ δ O. 1.99

  τῶν δ O. 2.15

  τῶν δὲ *O. 12.9

  τὸν δὲ P. 1.95

  ὁ δὲ P. 2.73

  τὰν δ *P. 3.62

  τὸ δ P. 5.72

  , P. 8.32

  ὁ δὲ P. 8.88

  τὸ δὲ N. 6.55

  N. 7.102

  ὁ δ N. 9.24

  τὸ δ N. 11.43

  , I. 5.19

  ὁ δ I. 7.39

  ἐς δ O. 2.85

  σὺν δὲ. O. 6.98

  ἀμφὶ δὲ O. 7.24

  ἐν δὲ O. 7.94

  ποτὶ δ P. 2.84

  ἐν δαὖτε χρόνῳ P. 3.96

  ἐν δ P. 8.92

  σὺν δὲ N. 7.6

  ἐν δ I. 5.53

  ἐς δὲ fr. 133. 5. ἀνὰ δ' ἔλυσεν *N. 10.90

  αἰεὶ δ O. 5.15

  ὅμως δὲ O. 10.9

  νῦν δὲ O. 12.17

  ἄλλοτε δ P. 3.103

  εὐθὺς δ N. 1.54

  νῦν δ I. 1.39

  , I. 4.18 κρυφᾷ δὲ fr. 203. 2.
  b opposing one part of a sentence to the preceding negative part.

  μήτὦν τινι πῆμα πορών, ἀπαθὴς δαὐτὸς πρὸς ἀστῶν P. 4.297

  ἄδικον οὔθ' ὑπέροπλον ἥβαν δρέπων, σοφίαν δ P. 6.49

  καί μιν οὔπω τεθναότ, ἄσθματι δὲ φρίσσοντα πνοὰς ἔκιχεν N. 10.74

  2 progressive, connective.
  a connecting sentences.

  λάμπει δὲ O. 1.23

  ἔστι δ O. 1.35

  ἔχει δ O. 1.59

  ἕλεν δ O. 1.88

  πέποιθα δὲ O. 1.103

  ἕπεται δὲ O. 2.22

  φιλεῖ δὲ O. 2.26

  φύονται δὲ O. 4.25

  ἵκων δὲ O. 5.9

  ἀρχομένου δ O. 6.3

  ἀντεφθέγξατο δ O. 6.61

  ἵκοντο δ O. 6.64

  τιμῶντες δ O. 6.72

  εἶπον δὲ O. 6.93

  τεῦξαν δ O. 7.48

  μνασθέντι δ O. 7.61

  ἐκέλευσεν δ O. 7.64

  τελεύταθεν δὲ O. 7.68

  κέκληνται δὲ O. 7.76

  ἄνεται δὲ O. 8.8

  ἦν δὲ O. 8.19

  κατακρύπτει δὲ O. 8.79

  θάλλει δ O. 9.16

  ἀείδετο δὲ O. 10.76

  χλιδῶσα δὲ O. 10.84

  τρέφοντι δ O. 10.95

  ἔστι δ O. 11.2

  ἐθέλοντι δ O. 13.9

  δέξαι δὲ (v. l. τε) O. 13.29

  νοῆσαι δὲ O. 13.48

  φώνασε δ O. 13.67

  εὕδει δ P. 1.6

  φαντὶ δὲ P. 1.52

  θέλοντι δὲ P. 1.62

  ἔσχον δ P. 1.65

  ἔμαθε δὲ P. 2.25

  καιομένα δ P. 3.44

  εἶπε δ P. 4.11

  ἔπταξαν δ P. 4.57

  ἧλθε δέ οἱ P. 4.73

  τάφε δ P. 4.95

  δύνασαι δP. 4.158 μεμάντευμαι δP. 4.163

  πέμψε δ P. 4.178

  ἔειπεν δ P. 4.229

  κτίσεν δ P. 5.89

  ἄγοντι δὲ P. 7.13

  αὔξων δὲ *P. 8.38

  ῥαίνων δὲ P. 8.57

  ὑπέδεκτο δ P. 9.9

  γεύεται δ P. 9.35

  ἔστι δ N. 2.10

  ἄρχε δ N. 3.10

  δάμασε δὲ N. 3.23

  ἕπεται δὲ N. 3.29

  λεγόμενον δὲ N. 3.52

  νύμφευσε δ N. 3.56

  φρονεῖν δ N. 3.75

  δέξαιτο δ N. 4.11

  χαίρω δ N. 5.46

  χρὴ δ N. 5.49

  πέταται δ N. 6.48

  ἀναπνέομεν δ N. 7.5

  πέσε δ N. 7.31

  ἐὼν δ N. 7.64

  μαθὼν δὲ N. 7.68

  δύνασαι δὲ N. 7.96

  ἔβλαστεν δ N. 8.7

  αὔξεται δ N. 8.40

  χαίρω δὲ N. 8.48

  ἔστι δ N. 9.6

  ἔστι δὲ N. 10.20

  ἐκράτησε δὲ N. 10.25

  ἕπεται δὲ N. 10.37

  μεταμειβόμενοι δ N. 10.55

  λάμπει δὲ I. 1.22

  ἔστιν δ I. 4.31

  κρίνεται δ I. 5.11

  κλέονται δ I. 5.27

  τετείχισται δὲ I. 5.44

  φέρε δεὔμαλλον μίτραν I. 5.62

  φλέγεται δὲ I. 7.23

  ἔτλαν δὲ I. 7.37

  παυσάμενοι δ *I. 8.7

  χρὴ δὲ I. 8.15

  εἶπε δ I. 8.31

  ἰόντων δ I. 8.41

  ἔραται δέ Pae. 6.58

  ἐπεύχομαι δ' Πα. 7B. 15. πεφόρητο δ' Πα. 7B. 49.

  ἐνέθηκε δὲ Pae. 8.82

  ἔειπε δὲ[ Πα. 8A. 23.

  κατακρίθης δὲ Pae. 16.5

  λέγοντι δὲ Δ. 1. 1. τρέχετο δὲ fr. 74. εὕδει δὲ fr. 131b. 3. μαντεύεο, Μοῖσα, προφατεύσω δἐγώ fr. 150. λαβὼν δ fr. 169. 20. λάμπει δὲ fr. 227. 2. κόρῳ δ *O. 1.56

  ἄνθεμα δὲ O. 2.72

  Μοῖσα δ O. 3.4

  ξείνων δ O. 4.4

  χεῖρες δὲ O. 4.25

  βασιλεὺς δ O. 6.47

  Οὐρανὸς δ O. 7.38

  Ὀρσοτρίαινα δ O. 8.48

  πατρὶ δὲ O. 8.70

  λαοὶ δ O. 9.46

  κείνων δ (δ del. Schr.) O. 9.53

  τόλμα δὲ O. 9.82

  φῶτας δ O. 9.91

  μία δ O. 9.106

  ἀρχαῖς δὲ O. 10.78

  πολλὰ δ O. 12.10

  πατρὸς δὲ O. 13.35

  κῆλα δὲ P. 1.12

  κίων δ P. 1.19

  στρωμνὰ δὲ P. 1.28

  ἄνδρα δ P. 1.42

  χάρμα δ P. 1.59

  ἄλλοις δέ P. 2.13

  θεῶν δ P. 2.21

  εὐναὶ δὲ P. 2.35

  βουλαὶ δὲ P. 2.65

  ψευδέων δ P. 3.29

  δαίμων δ P. 3.34

  βάματι δ P. 3.43

  Διὸς δ P. 3.95

  ἐσθὰς δ P. 4.79

  φὴρ δέ P. 4.119

  δράκοντος δὲ P. 4.244

  πολλοῖσι δ P. 4.248

  θεράπων δέ οἱ P. 4.287

  σοφοὶ δέ τοι P. 5.12

  νόῳ δὲ P. 6.47

  Μεγάροις δ P. 8.78

  φόβῳ δP. 9.32

  θαλάμῳ δὲ P. 9.68

  ἀρεταὶ δ P. 9.76

  πατρὸς δ P. 10.2

  ἅρμα δ N. 1.7

  ἀρχαὶ δὲ N. 1.8

  Ἀχάρναι δὲ N. 2.16

  διψῇ δὲ N. 3.6

  Λαομέδοντα δ N. 3.36

  σώματα δ N. 3.47

  βοὰ δὲ N. 3.67

  ῥῆμα δ N. 4.6

  ἴυγγι δ N. 4.35

  Θεανδρίδαισι δ N. 4.73

  ὕμνος δὲ N. 4.83

  πότμος δὲ N. 5.40

  ἔργοις δὲ N. 7.14

  σοφοὶ δὲ N. 7.20

  σοφία δὲ N. 7.23

  φυᾷ δ N. 7.54

  Διὸς δὲ N. 7.80

  βασιλῆα δὲ N. 7.82

  παίδων δὲ παῖδες N. 7.100

  χρεῖαι δ N. 8.42

  ἀρχοὶ δὲ N. 9.14

  Ἰσμηνοῦ δ N. 9.22

  παῦροι δὲ N. 9.37

  ἡσυχία δὲ N. 9.48

  Σικυωνόθε δ N. 10.43

  Κάστορος δ N. 10.49

  παῦροι δN. 10.78

  Ζεὺς δ N. 10.79

  λύρα δὲ N. 11.7

  ἄνδρα δ N. 11.11

  προμαθείας δ N. 11.46

  μελέταν δ I. 5.28

  Λάμπων δὲ I. 6.66

  γλῶσσα δ I. 6.72

  ἐπέων δὲ I. 8.46

  Αἰολίδαν δὲ fr. 5.

  Παιὰν δὲ Πα. 2. 3,, 1. κείνοις δ' Pae. 2.68

  τέρας δ Pae. 4.39

  ἤτορι δὲ Pae. 6.12

  Ἰλίου δὲ Pae. 6.81

  ἀμφιπόλοις δὲ Pae. 6.117

  ὑδάτεσσι δ Pae. 6.134

  γνώμας δ Pae. 14.39

  Ὀλυμ]πόθεν δέ Δ.. 3. πέτραι δ Δ... ἁνδρὸς δ Παρθ. 2. 3. ἀσκὸς δ fr. 104b. 4. πολλὰ δ fr. 111. 2. ὀδμὰ δ' Θρ... πυρὶ δ fr. 168. 3.

  ἑπτὰ δ O. 6.15

  μελίφθογγοι δ O. 6.21

  κυρίῳ δ O. 6.32

  τερπνᾶς δέπεὶ O. 6.57

  ἁδύλογοι δὲ O. 6.96

  ἀγαθαὶ δὲ O. 6.100

  ἐμῶν δ O. 6.105

  τοῦτο δ O. 7.25

  πολλαὶ δ O. 8.13

  ἐσλὰ δ O. 8.84

  ὀξείας δὲ O. 8.85

  πτερόεντα δ O. 9.11

  ἀγαθοὶ δὲ O. 9.28

  ἄλλαι δὲ O. 9.86

  ταύτᾳ δὲ O. 10.51

  ἀφθόνητος δ O. 11.7

  ἄμαχον δὲ O. 13.13

  δύο δ O. 13.32

  κελαινῶπιν δ P. 1.7

  ναυσιφορήτοις δ P. 1.33

  ἀψευδεῖ δὲ P. 1.86

  εὐανθεῖ δ P. 1.89

  πολλὰν δ P. 3.36

  αἴθων δὲ P. 3.58

  εἴκοσι δ P. 4.104

  Κρονίδᾳ δὲP. 4.115 τρίταισιν δP. 4.143 ταχέες δ (δ del. Boeckh) P. 4.179

  χαλκέαις δ P. 4.226

  ὀρθὰς δ P. 4.227

  μεγάλαν δ P. 5.98

  γλυκεῖα δὲ P. 6.82

  νέᾳ δ P. 7.18

  τέτρασι δ P. 8.81

  ὠκεῖα δ P. 9.67

  χρυσοστεφάνου δὲ P. 9.109

  Ἰσμήνιον δ P. 11.6

  κακολόγοι δὲ P. 11.28

  ξυναῖσι δ (om. Tricl.) P. 11.54

  μεγάλων δ N. 1.11

  ἁδυμελεῖ δ N. 2.25

  χαρίεντα δ N. 3.12

  καματωδέων δὲ *N. 3.17

  ποτίφορον δὲ N. 3.31

  συγγενεῖ δέ N. 3.40

  ξανθὸς δ N. 3.43

  κραγέται δὲ N. 3.82

  τυφλὸν δ N. 7.23

  ποτίφορος δ N. 7.63

  ἀγαπατὰ δὲ N. 8.4

  μέγιστον δ N. 8.25

  χρυσέων δ N. 8.27

  κενεᾶν δ N. 8.45

  θεσπεσία δ *N. 9.7

  κρέσσων δὲ N. 9.15

  ἀργυρέαισι δὲ N. 9.51

  ὕπατον δ N. 10.32

  λαιψηροῖς δὲ N. 10.63

  τόνδε δN. 10.80

  ἀπροσίκτων δ N. 11.48

  μυρίαι δ I. 6.22

  ἁδεῖα δ I. 6.50

  ἀμνάμονες δὲ I. 7.17

  θνατᾶς δ fr. 61. 5. σειρῆνα δὲ Παρθ. 2. 13. πιοστὰ δ' Παρθ. 2. 3. ἀκλεὴς δ (om. codd.: supp. Boeckh) fr. 105b. 3.

  εἰ δὲ O. 2.56

  , O. 6.77, O. 8.54

  οἷον δ O. 9.89

  εἰ δὲ O. 11.2

  , O. 13.105, P. 3.110

  ὅσσα δὲ N. 2.17

  εἰ δ N. 4.13

  , N. 7.11, N. 7.86, N. 7.89, I. 1.41, I. 5.22

  τὰ δ N. 4.91

  οἷοι δ I. 9.6

  εἰ δέ τις Pae. 2.31

  οἷσι δὲ (Boeckh: γὰρ ἂν codd.) fr. 133. 1.

  ἐμὲ δὲ O. 1.100

  τὶν δὲ O. 5.7

  ὔμμιν δὲ O. 13.14

  τὺ δὲ P. 2.57

  τὶν δὲ P. 4.275

  σὲ δ P. 5.14

  σεῦ δ N. 1.26

  ἐγὼ δὲ N. 3.11

  τὺ δ N. 5.41

  ἐγὼ δ I. 6.16

  τὺ δέ I. 7.31

  τὶν δὲ Pae. 3.13

  ἐμοὶ δ' Pae. 4.52

  ὁ δ O. 7.10

  τὰ δ O. 13.101

  O. 13.106

  δὲ P. 1.8

  οἱ δ P. 4.133

  τῶν δ P. 4.277

  τὸν δὲ P. 9.38

  ὁ δὲ P.9.107. “ ταὶδP. 9.62

  τὰ δ N. 9.42

  τοὶ δ N. 10.66

  , I. 8.45 ἁ δὲ fr. 130. 6.

  τὸ δὲ O. 1.93

  , O. 2.51

  αἱ δὲ O. 7.30

  τὸ δὲ O. 10.55

  ὁ δὲ P. 1.35

  τὸ δὲ P. 1.99

  τὸν δὲ P. 2.40

  P. 3.108

  ἁ δὲ P. 3.114

  τὸν δὲ P. 4.184

  ὁ δ P. 5.60

  τὸ δ P. 5.85

  ὁ δὲ P. 9.78

  τῶν δ P. 10.19

  αἱ δὲ N. 4.2

  ὁ δὲ N. 7.67

  τὸ δὲ I. 7.47

  τὰ]ν δὲ Pae. 1.9

  ὁ δὲ Pae. 2.66

  τὸ δὲ Pae. 4.32

  ἐν δὲ O. 7.5

  , O. 7.43

  ἄτερ δ O. 9.44

  ἐν δὲ O. 13.22

  , O. 13.40

  σὺν δ P. 1.51

  ἐν δ P. 2.41

  ἐκ δ P. 2.46

  ἐν δὲP. 4.88

  ἐς δ P. 4.188

  σὺν δ P. 4.221

  ἐν δὲ P. 4.291

  σὺν δ P. 9.115

  ἐν δ P. 10.71

  ἐκ δὲ N. 10.44

  ἂν δ fr. 33d. 7, fr. 119. 1. σὺν δ fr. 122. 9. πρὸς δ fr. 123. 6.

  οὕτω δὲ O. 2.35

  ἠυ δὲ O. 5.16

  ἄλλοτε δ O. 7.11

  ἀπάτερθε δ O. 7.74

  μάλα δὲ O. 10.87

  νῦν δ O. 13.104

  οὕτω δ P. 1.56

  εὖ δ P. 1.99

  ἁμᾶ δ P. 3.36

  τάχα δ P. 4.83

  αἶψα δ P. 4.133

  ἀκᾷ δ P. 4.156

  τάχα δὲ P. 4.171

  ἄτερθε δὲ P. 5.96

  οὕτω δὲ P. 8.93

  νῦν δP. 9.55

  οὕτω δ P. 9.117

  ταχὺ δ P. 10.51

  θαμὰ δ N. 1.22

  μάλα δ N. 7.10

  ἅμα δ fr. 74. ἔνθεν δὲ fr. 119. 2. ταχέως δ fr. 169. 24.
  b in enumeration, narration, simm. ὁ δ' ἐμὲ δ κράτει δὲO. 1.73—8. ἔργα δὲ ἦν δὲ δαέντι δὲ καὶ φαντὶ δ', ἁλμυροῖς δ, ἀπεόντος δ —. O. 7.52—8. γλαυκοὶ δὲ, οἱ δύο μὲν, αὖθι δ'. εἷς δ ἔννεπε δO. 8.37—41. ἔχεν δὲ, μάτρωος δὲ. πόλιν δ'. ἀφίκοντο δὲ. υἱὸν δὲO. 9.61—9. τὰ δὲ. σύνδικος δ'. τὸ δὲ. πολλοὶ δὲ. ἄνευ δὲO. 9.94—103. τράπε δὲ. πύκτας δ'. θάξαις δὲ. ἄπονον δ. ἀγῶνα δ, πέφνε δ. λόχμαισι δὲO. 10.15—30. ἀνὰ δ'. παρκείμενον δὲ. ἐνυπνίῳ δ. τελεῖ δὲ. ἀναβαὶς δ. σὺν δὲO. 13.72—87. “δώδεκα δὲ. τουτάκι δ'. φιλίων δ. φάτο δ. γίνωσκε δ. ἂν δ —” P. 4.25—34. ἐσσύμενοι δ'. τῶν δ. πραὺν δP. 4.135—6. ἐπεὶ δ'. ἐκ νεφέων δὲ. λαμπραὶ δ. ἀμπνοὰν δ. κάρυξε δ. εἰρεσία δ. σὺν Νότου δ. φοίνισσα δὲ. ἐς δὲ κίνδυνονP. 4.191—207. πῦρ δὲ. σπασσάμενος δ'. ἴυξεν δ. πρὸς δ. αὐτίκα δ. ἔλπετο δP. 4.233—43. ὁ δ'. Μεσσανίου δὲ. χαμαιπετὲς δ. αὐτοῦ μένων δP. 6.33—8. κέρδος δὲ. βία δὲ. δμᾶθεν δὲ. ἔπεσε. τελέαν δP. 8.13—24. Μοῖσα δ'. παντᾷ δὲ. νόσοι δ. πόνων δὲ. θρασείᾳ δὲ. ἁγεῖτο δP. 10.37—45. ἔσταν δ'. λέλογχε δὲ. τέχναι δ. χρὴ δN. 1.19—25. ταχὺ δὲ. ἐν χερὶ δ'. ἔστα δὲ. παλίγγλωσσον δέ. γείτονα δ. ὁ δέN. 1.51—61. ἐν δ'. Θέτις δὲ. Νεοπτόλεμος δ. Παλίου δὲ. τὰ Δαιδάλου δὲ. ἄλαλκε δὲ. πῦρ δὲ. εἶδεν δN. 4.49—66. πρόφρων δὲ. ἐν δὲ. αἱ δὲ. ψεύσταν δὲ. τὸ δ'. τοῖο δ. εὐθὺς δ. ὁ δN. 5.22—34. ὁ δ' Μολοσσίᾳ δ. ᾤχετο δὲ. βάρυνθεν δὲ. ἐχρῆν δέN. 7.36—44. νεαρὰ δ'. ὄψον δὲ. ἅπτεται δ. χειρόνεσσι δ —. N. 8.20—2. πατρὶ δ — (Heyne: τ codd.) θρέψε δ'. ὁ δN. 10.12—3. Ζεὺς δ'. ἅμα δ. χαλεπὰ δ. ταχέως δN. 10.71—3. Ζεῦ, μεγάλαι δ'. ζώει δὲ. πλαγίαις δὲ. εὐκλέων δ. ἔστι δὲ. τὰ δὲ. ἀνδρῶν δI. 3.4—13. εἷλε δὲ. πέφνεν δὲ, σφετέρας δI. 6.31—3. ἐν δὲ, ἄγγελλε δὲ. νῦν δαὖ Πα. 2.. νέφεσσι δ'. περὶ δ. ἐπεὶ δ Πα... ἔλαμψαν δ. τελέσαι δ. ἐφθέγξαντο δ Πα. 12. 1. ῥίμφα δ. ὁ δὲ. ἐμὲ δN. 2.19—23. τιμαὶ δὲ. παντὶ δ'. ὁ δὲ. φιλέων δ Παρθ. 1.. πολλὰ δ. τέλος δ. αἰὼν δὲ — fr. 111. 2—5. ἐν δ', παρὰ ναῦν δὲ. κάπρῳ δὲ — fr. 234. 2. connecting imperatives. δίδοι φωνάν, ἀνὰ δἱστία τεῖνον, πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίου φθέγξαι ἑλεῖνἀρετάν, προθύροισιν δΑἰακοῦ ἀνθέων ποιάεντα φέρε στεφανώματα (Wil.: φέρειν codd.) N. 5.51—4.
  c connecting subordinate clauses.

  ὅτε σύτο, κράτει δὲ προσέμειξε O. 1.22

  φιάλαν ὡς εἴ τις δωρήσεται, ἐν δὲ θῆκε O. 7.5

  ἁνίκ' ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδε δέ μιν (Hermann: τε codd.) O. 9.31 ἔλπομαι μὴ βαλεῖν ἔξω, μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ' ἀντίους *P. 1.45

  ἀλλ' ἐπεὶ τείχει θέσαν, σέλας δ ἀμφέδραμεν P. 3.39

  ὁπόθ' Ἁρμονίαν γᾶμεν βοῶπιν, ὁ δὲ Νηρέος εὐβούλου Θέτιν παῖδα P. 3.92

  ὄφρα ἀφέλοιτ' αἰδῶ, ποθεινὰ δ Ἑλλὰς δονέοι P. 4.218

  εἰ γάρ τις ἐξερείψειεν αἰσχύνοι δὲ P. 4.264

  διαγγέλοισ, ὅτι νίκη ἐκ δὲ Κρόνου Αἰακίδας ἐγέραιρεν N. 5.7

  εἰ δὲ μάρνασαι, πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσον N. 10.86

  εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον ἄλλοισι δἐμπίπτων γελᾷ I. 1.68

  ἢ Δωρίδ' ἀποικίαν οὕνεκεν ὀρθῷ ἔστασας ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων, ἕλον δ Ἀμύκλας I. 7.14

  τέρας, ἅν τε βροτοὶ Δᾶλον κικλῄσκοισιν, μάκαρες δἐν Ὀλύμπῳ χθονὸς ἄστρον fr. 33c. 5. ἁνίκ' οἴχονται μέριμναι πελάγει δ ἐν πολυχρύσοιο πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν fr. 124. 6.
  d connecting parts of sentences.

  ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ' ἁμέραις O. 2.62

  μαιομένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν, τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοὰν O. 8.7

  ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ' ἔπειτ O. 8.58

  Ἄργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν παῖς δ ἐν Ἀθάναις O. 9.88

  πόλλἄνω, τὰ δαὖ κάτω O. 12.6

  οἶκον ἥμερον ἀστοῖς ξένοισι δὲ θεράποντα (v. 1. τε) O. 13.3

  ἐν Ἀθάναισι τρία ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ' ἀμφὶ κόμαις, Ἑλλώτια δ ἑπτάκις O. 13.40

  Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς δοιοὶ δ' ὑψιχαῖται ἀνέρες P. 4.172

  κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς P. 4.282

  βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα πατρῴαις, τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν ὕπνον ἀναλίσκοισα P. 9.23

  θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ ἁγνὸν Ἀπόλλων' Ἀγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ Ἀρισταῖον καλεῖνP. 9.65

  ἑξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ' ἔπειτ ἂν χρόνον N. 3.49

  πεντάκις Ἰσθμοῖ στεφανωσάμενος Νεμέᾳ δὲ τρεῖς N. 6.20

  χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ' ἕτεροι ἀπέραντον N. 8.37

  αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ' ἐπισπείρων ἀλιτροῖς N. 8.39

  μορφὰν βραχύς, ψυχὰν δ' ἄκαμπτος, προσπαλαίσων ἦλθ ἀνὴρ I. 4.53

  τὶν δ' ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοισ ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίου I. 5.18

  ἄραντο γὰρ νίκας τρεῖς ἀπ' Ἰσθμοῦ τὰς δ ἀπ εὐφύλλου Νεμέας I. 6.61

  εἴπερ τριῶν Ἰσθμοῖ), Νεμλτ;έγτ;αλτ;ι δγτ;ὲ δυ[οῖν (supp. Lobel e Σ.) fr. 6a. h. ὃς ἀνα[ίνετο] αὐταρχεῖν, πολίων δ' ἑκατὸν πεδεχεῖν Πα. 4. 37, similarly, connecting subordinate infinitives, O. 13.80, N. 7.46, N. 9.31 νίκαις, αἷς ἐν ἀιόνεσσιν Ὀγχη[στοῦ κλυ]τᾶς, ταῖς δὲ ναὸν Ἰτωνίας [] ἐκόσμηθεν Παρθ. 2.. θεῷ δὲ δύνατον ὄρσαι φάος, κελαινεφέι δὲ σκότει καλύψαι fr. 108b. 3. irregularly coordinating:

  τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ, μῆτιν δ' ἀλώπηξ I. 4.65

  e in anaphora.

  ἴσαις δὲ, ἴσαις δ O. 2.62

  ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδεν δὲ (Hermann: τε codd.) O. 9.32

  πέφνε Κτέατον ἀμύμονα, πέφνε δ' Εὔρυτον O. 10.28

  ἔστιν. ἔστιν δ O. 11.2

  ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος, ἐν δ Ἄρης ἀνθεῖ O. 13.22

  τίς γὰρ ἀρχὰ, τίς δὲ κίνδυνος P. 4.71

  τὺ γὰρ. τὺ δ P. 8.8

  τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξένων P. 9.108

  cf.

  πολλὰ μὲν πολλὰ δὲ P. 9.123

  —5.

  Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἶμα, σέο δ' ἀγών N. 3.65

  μαχατὰν αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα I. 7.32

  χρὴ δ'. χρὴ δ I. 8.15

  κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς Αἴγινα I. 9.1

  ἔα, φρήν, κυπάρισσον, ἔα δὲ νομὸν Περιδάιον Pae. 4.51

  cf. Πα.. 23. ἐν δὲ. ἐν δὲ. ἐν δ' Δ. 2. 10—15.
  f introducing parenthesis.

  ὁ δ' ἐπαντέλλων χρόνος τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι O. 8.28

  ἷκεν δὲ Μιδέαθεν

  στρατὸν ἐλαύνων O. 10.66

  ἄγει δὲ χάρις P. 2.17

  χόλος δ' οὐκ ἀλίθιος γίνεται παίδων Διός P. 3.11

  αἰσίαν δP. 4.23

  μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς, ἁγεῖτο δ' Ἀθάνα, ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον P. 10.45

  ἐκ δὲ τελευτάσει νιν ἤτοι σάμερον δαίμων, τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν, ἀλλ' ἔσται (Tricl.: γε codd.) P. 12.30

  ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη, ἑπτὰ δ' ἐν Νεμέᾳ, τὰ δ οἴκοι μάσσον ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι N. 2.23

  κιρναμένα δ' ἔερσ ἀμφέπει N. 3.78

  ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις κεῖται N. 7.34

  γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ τέταται I. 1.49

  χρὴ δὲ πᾶν ἔρδοντ' ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν I. 4.48

  g
  a introducing question. θανεῖν δ' οἶσιν ἀνάγκα, τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἕψοι μάταν; O. 1.82 εἰ δ' εἴη μὲν Ὀλυμπιονίκας, τίνα κεν φύγοι ὕμνον; O. 6.4 κέρδει δὲ τί μάλα τοῦτο κερδάλεον τελέθει; P. 2.78 τίς δὲ κίνδυνος; P. 4.71 τί δέ τις; τί δ' οὔ τις; P. 8.95τίς νιν ἀνθρώπων τέκεν; ποίας δ' ἀποσπασθεῖσα φύτλαςP. 9.33 κούρας δ' ὁπόθεν γενεὰν ἐξερωτᾷς;” P. 9.43

  πολέμοιο δὲ σᾶμα φέρεις τινός; Pae. 9.13

  II following questions.

  τίς βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ; ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος O. 13.22

  ποίας δ' ἀποσπασθεῖσα φύτλας ; γεύεται δ ἀλκᾶςP. 9.35

  ἔννυχοι πάραγον κοῖται; τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον P. 11.25

  III in questions, varied with asyndeton. τίνα θεόν, τίν' ἥρωα, τίνα δ ἄνδρα κελαδήσομεν; O. 2.2 cf.

  βασιλεύς, πραὺς ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ θαυμαστὸς πατήρ P. 3.71

  h where δέ replaces an expected γάρ. χαλκέοισι δἐν ἔντεσι (ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.) O. 4.22 ἐκ Λυκίας δὲ (ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.) O. 13.60

  Πυθιάδος δ P. 1.32

  ἔστι δὲ P. 3.21

  βαρὺ δέ σφιν νεῖκος N. 6.50

  φλέγεται δ N. 10.2

  ἐκ δὲ N. 11.19

  The Σ also comment ἀντὶτοῦ γάρ: O. 2.58, O. 6.3, P. 3.12, but δέ often contains a notion of explanation.
  i introducing an appositive phrase. ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι

  ἕκ τ' Ἄργεος, ἔκ τε Θηβᾶν, οἱ δ Ἀρκάδες οἱ δὲ καὶ Πισᾶται O. 9.68

  3 apodotic. εἰ δ' ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος, νῦν δὲ Θήρων ἅπτεται Ἡρακλέος σταλᾶν (v. 1. γε) O. 3.43 [δ codd.: del. Er. Schmid sec.

  Σ. P. 11.56

  ]
  4 where δέ does not occupy second position in the sentence.
  I following a vocative.

  υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ O. 1.36

  Ἁγησία, τὶν δ O. 6.12

  δέσποτα ποντόμεδον, εὐθὺν δὲ πλόον O. 6.103

  Τιμόσθενες, ὔμμε δὲ O. 8.15

  Ζεῦ τέλεἰ, αἰεὶ δὲ P. 1.67

  ὦ μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστου, σὲ δ P. 4.59

  Ἀλεξιβιάδα, σὲ δ P. 5.45

  ὦναξ, ἑκόντι δ' εὔχομαι νόῳ P. 8.67

  Ἄπολλον, γλυκὺ δ P. 10.10

  Μοῖσα, τὸ δὲ τεὸν P. 11.41

  Ἁγησιδάμου παῖ, σέο δ N. 1.29

  ὦ Τιμόδημε, σὲ δ N. 2.14

  Θεαρίων, τὶν δ N. 7.58

  ὦ μάκαρ, τὶν δ N. 7.95

  ὦ Μέγα, τὸ δ N. 8.44

  Ζεῦ, μεγάλαι δ I. 3.4

  II following a prep.

  πρὸς εὐάνθεμον δ' ὅτε φυὰν O. 1.67

  ἐπ' ἄλλοισι δ ἄλλοι (ἐπ om. codd.: supp. byz.: alia alii) O. 1.113

  πρὸς Πιτάναν δὲ O. 6.28

  περὶ θνατῶν δ O. 6.50

  ἀν' ἵπποισι δὲ O. 10.69

  ἐκ θεοῦ δ O. 11.10

  ἐξ ὀνείρου δ O. 13.66

  ἀντὶ δελφίνων δ P. 4.17

  ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ P. 4.127

  ἐξ Ἀπόλλωνος δὲ P. 4.17

  b.

  ἐκ νεφέων δὲ P. 4.197

  σὺν Νότου δ' αὔραις P. 4.303

  ἐς φᾶσιν δ P. 4.211

  ἀνὰ βωλακίας δ P. 4.228

  κατὰ λαύρας δ P. 8.86

  ἐν χερὶ δ N. 1.52

  ἐκ μιᾶς δὲ N. 6.1

  σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳ N. 6.24

  ἐκ πόνων δ N. 9.44

  ἐν λόγοις δ N. 11.17

  ἐν σχερῷ δ N. 11.39

  ἐν Κρίσᾳ δ I. 2.18

  σὺν Ὀρσέᾳ δέ I. 4.72

  σὺν Χάρισιν δ I. 5.21

  ἐκ μεγάλων δὲ πενθέων I. 8.6

  ἐν διχομηνίδεσσιν δὲ ἑσπέραις” *I. 8.44

  σὺν θεῶν δέ νιν αἴσᾳ I. 9.1

  ἐν χρόνῳ δ fr. 33b. ἐν ἔργμασιν δὲ fr. 38.

  πρὸ πόνων δὲ Pae. 6.90

  III following article with adj., part., prep., simm.

  ὁ μέγας δὲ κίνδυνος O. 1.81

  ὁ νικῶν δ O. 1.97

  τὸ πόρσω δ O. 3.44

  τὸ διδάξασθαι δέ τοι O. 8.59

  αἱ δύο δ

  ἀμπλακίαι P. 2.30

  τὸ πλουτεῖν δὲ P. 2.56

  ἐν πάντα δὲ νόμον P. 2.86

  ὁ Βάττου δ P. 5.55

  τὰ μακρὰ δ N. 4.33

  τᾷ Δαιδάλου δὲ (τε coni. Schr.) N. 4.59 ταὐτὰ δὲ *N. 7.104

  ὁ πονήσαις δὲ I. 1.40

  Πρωτεσίλα, τὸ τεὸν δὲ I. 1.58

  ὁ κινητὴρ δὲ γᾶς I. 4.19

  τὰν Ψαλυχιαδᾶν δὲ πάτραν I. 6.63

  τὰ μακρὰ δ' εἴ τις I. 7.43

  τῷ παρέοντι δ fr. 43. 4. ὁ ζαμενὴς δ' ὁ χοροιτύπος fr. 156. ἁ Μειδύλου δ fr. 190.
  IV following two emphatically connected words. φιλεῖ δὲ, μάλα φιλεῖ δὲ (post μάλα distinxerunt codd.: corr. Bergk) O. 2.27 αὐτοῦ μένων δ' ὁ θεῖος ἀνὴρ (post αὐτοῦ distinxerunt codd.: corr. Heyne: δ del. Bergk) P. 6.38 τῶν νῦν δὲ (byz.: τῶν δὲ νῦν codd.) P. 6.43 < οὐ πενθέων δ> (supp. Blass e Plutarcho) Πα... νηλεεῖ νοῷ δ fr. 177e.
  V for metrical convenience? παῖδ' ἐρατὸν δ Ἀρχεστράτου (δ supp. Mosch.: om. codd.) O. 10.99
  5 beginning fragments, where its value is obscure. fr. 2. 1, fr. 6. a. d, fr. 33a. 3, fr. 44, Πα. 2. 3,, Πα. 7B. 14, Πα. 12., Πα. 13a. 18, Πα. 13c. 5, Πα. 1. 31, 3, Πα. 1., Πα. 2. 1, Πα. 21. 1, Πα. 21. 21, fr. 60a. 3, fr. 81, Δ.. 1, Δ. 4. 46, fr. 74, fr. 108a. 1, b. 1, fr. 110, fr. 121, fr. 124c, fr. 177f, fr. 179, fr. 185, fr. 215. 2, fr. 215b. 4, fr. 219, 227, 233, 236, 237, 260. 2, 5, Θρ.. 2, Θρ. 6. 7, fr. 131a, fr. 135, fr. 153, fr. 166. 1, fr. 169. 49, fr. 177c.

  Lexicon to Pindar > δέ

 • 14 διδασκαλία

  Lexicon to Pindar > διδασκαλία

 • 15 δυσφρόνα

  1 anxiety cf. West on Hes., Theogony, 102. τὸ δὲ τυχεῖν πειρώμενον ἀγωνίας δυσφρονᾶν παραλύει (Snell: αφροσυν[ Π., δυσφροσύναν, -υνᾶν codd.: παραλύει δυσφρονᾶν Dindorf: ἀφροσύνας Bowra e Σ: ἀφροσυνᾶν e Σ Mommsen, van Leeuwen) O. 2.52]

  Lexicon to Pindar > δυσφρόνα

 • 16 ἐγώ

  ἐγώ ( ἐγών), μοι, ἐμοί, ἐμίν, με, ἐμέ; ἄμμες, ἄμμιν), ἄμμε; νῷν) Apart from its use within direct speech, this pronoun in the singular may normally be referred to both Pindar and chorus, but to the chorus only Pae. 4.21 cf. Fränkel, W & F, 366̆{1}, van Leeuwen, 407̆{15}, 505̆{36}. The plural is never certainly used to represent the singular.
  1 ἐγώ. ( ἐγών before a vowel P. 3.77, but ἐγώ correpted I. 1.4) “ οὗτος ἐγὼ ταχυτᾶτιO. 4.24

  καὶ ἐγὼ νέκταρ πέμπων ἱλάσκομαι O. 7.7

  εἰ δ' ἐγὼ κῦδος ἀνέδραμον ὕμνῳ O. 8.54

  ἐγὼ δέ τοι ἀγγελίαν πέμψω ταύταν O. 9.21

  ἐγὼ δὲ κλυτὸν ἔθνος Λοκρῶν ἀμφέπεσον, μέλιτι εὐάνορα πόλιν καταβρέχων O. 10.97

  ἐγὼ δὲ οὐ ψεύσομ' ἀμφὶ Κορίνθῳ O. 13.49

  διασωπάσομαί οἱ μόρον ἐγώ O. 13.91

  ἄνδρα δ' ἐγὼ κεῖνον αἰνῆσαι μενοινῶν ἔλπομαι P. 1.42

  ἀλλ' ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω P. 3.77

  ἀπὸ δ' αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι δώσω P. 4.67

  μῆλά τε γάρ τοᾰ ἐγὼ ἀφίημP. 4.148

  ἐγὼ δ' Ἡρακλέος ἀντέχομαι προφρόνως N. 1.33

  ἐγὼ δὲ κοινάσομαι N. 3.11

  ἐγὼ τόδε τοι πέμπω πόμ' ἀοίδιμον N. 3.76

  ἑκόντι δ' ἐγὼ νώτῳ ἄγγελος ἔβαν N. 6.57

  ἐγὼ δὲ πλέον' ἔλπομαι λόγον Ὀδυσσέος ἢ πάθαν διὰ τὸν ἁδυεπῆ γενέσθ Ὅμηρον N. 7.20

  χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ' ἕτεροι ἀπέραντον, ἐγὼ δ ἀστοῖς ἁδὼν N. 8.38

  ( ἄεθλοι)

  ὧν ἐγὼ μνασθεὶς ἐπασκήσω κλυταῖς ἥρωα τιμαῖς N. 9.9

  ἄνδρα δ' ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέῤ Ἀρκεσίλαν N. 11.11

  ἀλλἐγω̆ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας ἐθέλω I. 1.14

  χαίρετ· ἐγὼ δὲ Ποσειδάωνι περιστέλλων ἀοιδὰν γαρύσομαι I. 1.32

  ἐγὼ δ' ὑψίθρονον Κλωθὼ κασιγνήτας τε προσεννέπω ἑσπέσθαι κλυταῖς ἀνδρὸς φίλου Μοίρας ἐφετμαῖς I. 6.16

  τῶ καὶ ἐγώ, καίπερ ἀχνύμενος θυμόν, αἰτέομαι χρυσέαν καλέσαι Μοῖσαν I. 8.5

  ἤτοι καὶ ἐγὼ σκόπελον ναίων διαγινώσκομαι a chorus of Keans speaks

  Πα.. 21. κλυτοὶ μάντιες Ἀπόλλωνος, ἐγὼ μὲν ὑπὲρ χθονὸς Pae. 8.14

  σὲ δ' ἐγὼ παρά μιν αἰνέω μέν, Γηρυόνα, fr. 81 ad Δ. 2. ἀλλ' ἐγὼ τάκομαι (as opposed to those not affected by love of Theoxenos) fr. 123. 10. ] νον ἐγὼ[ fr. 140a. 77 (51). ἐγὼ μ[ fr. 140b. 11. μαντεύεο, Μοῖσα, προφατεύσω δ' ἐγώ fr. 150. “ καὶ τότ' ἐγὼ” fr. 168. 4.
  2 acc. a. με, με).

  στέφανοι πράσσοντί με τοῦτο θεόδματον χρέος O. 3.7

  ἅ τε Πίσα με γεγωνεῖν O. 3.9

  τεαὶ γὰρ ὧραι μ' ἔπεμψαν μάρτυῤ ἀέθλων O. 4.2

  [ δεῖ σάμερόν μ' ἐλθεῖν (μ add. Boeckh met. gr.: om. codd.) O. 6.28]

  ἅ μ' ἐθέλοντα προσέρπει O. 6.83

  μὴ βαλέτω με λίθῳ τραχεῖ φθόνος O. 8.55

  ἁδόντα δ' εἴη με τοῖς ἀγαθοῖς ὁμιλεῖν P. 2.96

  ἄγοντι δέ με πέντε μὲν Ἰσθμοῖ νῖκαι P. 7.13

  Χαρίτων κελαδεννᾶν μή με λίποι καθαρὸν φέγγος P. 9.90

  ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύει P. 10.4

  ἤ μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόου ἔβαλεν; P. 11.39

  τὰ μακρὰ δ' ἐξενέπειν ἐρύκει με τεθμὸς N. 4.33

  εἰ δέ τοι μάτρῳ μ' ἔτι Καλλικλεῖ κελεύεις στάλαν θέμεν N. 4.80

  οὐ μέμφεταί μ' ἀνήρ N. 7.64

  ἔα με N. 7.75

  Λατόος ἔνθα με παῖδες εὐμενεῖ δέξασθε νόῳ Pae. 5.44

  λίσσομαι ἐν ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ ἀοίδιμον Πιερίδων προφάταν Pae. 6.5

  Διόθεν τέ με σὺν ἀγλαίᾳ ἴδετε πορευθέντ fr. 75. 7. ἀνδρὸς δ' οὔτε γυναικός χρή [μ]ε λαθεῖν ἀοιδὰν πρόσφορον Παρθ. 2. 3. ὁ Μοισαγέτας με καλεῖ χορεῦσαι Ἀπόλλων fr. 94c. 1. ἀλλὰ θαυμάζω τί με λέξοντι Ἰσθμοῦ δεσπόται fr. 122. 13. Μοῖσ' ἀνέηκέ με fr. 151. οὔτοι με ξένον οὐδ' ἀδαήμονα Μοισᾶν ἐπαίδευσαν κλυταὶ Θῆβαι fr. 198. ὦ τάν, μή με κερτόμ[ει (με a papyri correctore deletum metro tamen desideratur) fr. 215. 4. “ Κενταύρου με κοῦραι θρέψαν ἁγναί.” P. 4.103 τοί μ' κρύβδα πέμπονP. 4.111 φὴρ δέ με θεῖος Ἰάσονα κικλῄσκων προσαύδαP. 4.119 κοὔ με πονεῖP. 4.151 ἀλλ' ἤδη με γηραιὸν μέρος ἁλικίας ἀμφιπολεῖP. 4.157 καὶ ὡς τάχος ὀτρύνει μεP. 4.164 ὥσπερ τόδε δέρμα με νῦν περιπλανᾶται θηρός” (Stephanus: μίμνοι codd.: Herakles speaks) I. 6.47
  b ἐμέ, ἔμε): emphatic, in first position in sentence save in two dubious examples, fr. 6a. e, fr. 75. 13, where perhaps με should be read.

  ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι κεῖνον χρή O. 1.100

  εἴη σέ τε πατεῖν, ἐμέ τε ὁμιλεῖν O. 1.115

  ἐμὲ δ' ὦν πᾳ θυμὸς ὀτρύνει φάμεν O. 3.38

  ἀλλ' ἐμὲ χρὴ φράσαι O. 8.74

  ἐμὲ δ' οὐ χρὴ τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν χεροῖν O. 13.93

  ἐμὲ δὲ χρεὼν φεύγειν δάκος ἀδινὸν κακαγοριᾶν P. 2.52

  ἐμὲ δ' οὖν τις ἀοιδᾶν δίψαν ἀκειόμενον πράσσει χρέος P. 9.103

  Μξῖσ, ἀνέγειρ' ἐμέ fr. 6a. e. cf. fr. 151. ἐμὲ δ' ἐξαίρετον κάρυκα σοφῶν ἐπέων Μοῖσ ἀνέστασ' *d. 2. 23. ἐναργέα τἔμ ὥστε μάντιν οὐ λανθάνει (van Groningen: νεμέω, νεμεα, τεμεῷ codd. Dion. Hal.) fr. 75. 13. ἐμὲ δὲ πρέπει παρθενήια μὲν φρονεῖν a chorus of girls speaks *parq. 2. 33. ἐμὲ δ' ἐπὶ ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτωνO. 1.77 ἀλλ' ἐμὲ χρὴ καὶ δὲ ὑφαίνεινP. 4.141
  3 dat.
  a μοι (correpted O. 2.83, N. 1.21, N. 10.80, Pae. 7.10) πολλά μοᾰ ὑπἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας possessive O. 2.83

  Μοῖσα δ' οὕτω ποι παρέστα μοι νεοσίγαλον εὑρόντι τρόπον O. 3.4

  τόλμα τέ μοι εὐθεῖα γλῶσσαν ὀρνύει λέγειν possessive. O. 13.11

  ἀλαθής τέ μοι ἔξορκος ἐπέσσεται ἁδύγλωσσος βοὰ O. 13.98

  εἰ δέ μοι πλοῦτον θεὸς ἁβρὸν ὀρέξαι P. 3.110

  δόμους φράσσατέ μοι σαφέωςP. 4.117 ταῦτά μοι θαυμαστὸς ὄνειρος ἰὼν φωνεῖP. 4.163

  μακρά μοι νεῖσθαι κατ' ἀμαξιτόν P. 4.247

  τὸ δ' ἐν ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος possessive P. 8.32

  γείτων ὅτι μοι καὶ κτεάνων φύλαξ ἐμῶν ὑπάντασεν ἰόντι P. 8.58

  ἔνθα μοι ἁρμόδιον δεῖπνον κεκόσμηται N. 1.21

  ( ῥῆμα)

  τό μοι θέμεν εἴη N. 4.9

  ἄπορα γὰρ λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖν N. 4.72

  μακρά μοι αὐτόθεν ἅλμαθ' ὑποσκάπτοι τις N. 5.19

  θρασύ μοι τόδ' εἰπεῖν N. 7.50

  εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος N. 8.35

  τὸ δ' αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι δυνατόν N. 8.45

  βραχύ μοι στόμα πάντ' ἀναγήσασθ N. 10.19

  ἔσσι μοᾰ υἱόςN. 10.80

  μή μοι κραναὰ νεμεσάσαι Δᾶλος I. 1.3

  ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθος I. 4.1

  πολλὰ μὲν ἀρτεπὴς γλῶσσά μοι τοξεύματ' ἔχει I. 5.47

  τέθμιόν μοι φαμί σαφέστατον ἔμμεν I. 6.20

  ἀλλὰ νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὄπασσεν ἐκ χειμῶνος I. 7.37

  κεἴ μοί τιν' ἄνδρα τῶν θανόντων fr. 4.

  μή μοι μέγας ἕρπων κάμοι ἐξοπίσω χρόνος ἔμπεδος Pae. 2.26

  λίαν μοι [δέο]ς ἔμπεδον εἴη κεν” possessive Πα... ἔραται δέ μο[ι] γλῶσσα μέλιτος ἄωτον γλυκὺν[ (sc. καταλείβειν simm., Wil.)

  Πα... ]Χαρίτεσσί μοᾰ ἄγχι θ[ Pae. 7.10

  ]μη μο[ι Πα. 7B. 7. ἄπιστά μοι δέδοικα Πα. 7B. 45. ] εἰ δέ μοι[ fr. 60a. 3. “ὦ τάλας ἐφάμερε, νήπια βάζεις, χρήματά μοι διακομπέων” fr. 157. δίχα μοι νόος ἀτρέκειαν εἰπεῖν fr. 213. 4. ἔστι μοι πατρίδ' ἀρχαίαν ( ἀγάλλειν e. g. supp. Snell) fr. 215. 5. ethic dat., c. impv.

  ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων O. 6.22

  ἀπό μοι λόγον τοῦτον, στόμα, ῥῖψον O. 9.35

  ἀνάγνωτέ μοι Ἀρχεστράτου παῖδα O. 10.1

  ἔλα νῦν μοι πεδόθεν I. 5.38

  ἐ]να[ισίμ]ῳ νῦν μοι ποδὶ στείχ ων ἁγέο Παρθ. 2. 66. cf.

  καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι πίθεό μοι ποινὰν τεθρίππων P. 1.59

  b ἐμοί, emphatic form, never ethic, once possessive P. 5.76

  ἐμοὶ δ' ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν εἰπεῖν O. 1.52

  ἀλλ' ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεθλος ὑποκείσεται O. 1.84

  ἐμοὶ μὲν ὦν Μοῖσα καρτερώτατον βέλος ἀλκᾷ τρέφει O. 1.111

  ὣς ἐμοὶ φάσμα λέγει O. 8.43

  βουλαὶ δὲ πρεσβύτεραι ἀκίνδυνον ἐμοὶ ἔπος παρέχοντι P. 2.66

  τοῦτ' ἔργον ἐμοὶ τελέσαις —” P. 4.230 φῶτες Αἰγείδαι, ἐμοὶ πατέρες (v. Wil., Pind., 477f; Fränkel, D & P, 485̆{2}) P. 5.76

  ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι θεῶν τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνεται ἔμμεν ἄπιστον P. 10.48

  ἐμοὶ δ' ὁποίαν ἀρετὰν ἔδωκε Πότμος ἄναξ N. 4.41

  καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν τῷδ' ἐπίτειλον, ἄναξN. 10.77εἰ μὲν αὐτὸς Οὔλυμπον θέλεις λτ;ναίειν ἐμοὶγτ; σύν τ' Ἀθαναίᾳ” (supp. Boeckh: om. codd.) N. 10.84

  ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας ἀναγήσασθ' ἀρετάς I. 6.56

  ἀλλ' ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν ( ἀλλ' ἐμὲ coni. Boehmer) I. 8.11

  ἐμο[ὶ δ] Pae. 2.102

  ἐμοὶ δ' ὀλίγον δέδοται” a chorus of Keans speaks Πα... ἐμοὶ δὲ τοῦτον διέδω[κ.ν] ἀθάνατον πόνον *pa. 7B. 21.
  c ἐμίν. [κατ' ἐμὶν coni. Schr.: κατά τιν codd. P. 8.68] ]

  τὶν μὲν [πά]ρ μιν[] ἐμὶν δὲ πὰ[ρ] κείνοι[ς Pae. 10.19

  cf. Σ Ar., Av. 931: χλευάζει τῶν διθυραμ- βοποιῶν τὸν συνεχῆ ἐν τοῖς τοιούτοις δωρισμὸν καὶ μάλιστα τὸν Πίνδαρον συνεχῶς λέγοντα ἐν ταῖς αἰτήσεσι τὸ ἐμίν fr. 298, Schr.
  5 ἄμμε, acc. pl.: us i. e. mankind

  μία δ' οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει μελέτα O. 9.106

  καίπερ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ νύκτας ἄμμε πότμος ἅντιν' ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ στάθμαν N. 6.6

  6 ἄμμιν, ἄμμι, dat. pl. “λῦσον, ἄμμιν μή τι νεώτερον ἀναστάῃP. 4.155 καρτερὸς ὅρκος ἄμμιν μάρτυς ἔστω ΖεῦςP. 4.167 ἄμμι δ' ἔοικε Κρόνου σεισίχθον υἱὸν κελαδῇσαι i. e. for Pindar and his fellow Thebans I. 1.52 ἄμμι δ' πόρε, Λοξία, τεαῖσιν ἁμίλλαισιν εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον i. e. to the chorus and the victor I. 7.49 ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς γε Ταντάλου λίθον παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι θεός i. e. for us Greeks I. 8.10 μηδὲ Νηρέος θυγάτηρ νεικέων πέταλα δὶς ἐγγυαλιζέτω ἄμμιν.” I. 8.44 μὴ προφαίνειν, τίς φέρεται μόχθος ἄμμιν (probably the fragment is part of some speech) fr. 42. 2.
  7 νῷν dual dat. “ οὐ πρέπει νῷν τιμὰν δάσασθαι” (νῶιν, νῶι) codd.) P. 4.147 ] ο νῶιν[ (σὺν τῷ ϊ. Σ.) P. Oxy. 841. fr. 94. 2.

  Lexicon to Pindar > ἐγώ

 • 17 ἐμός

  ἐμός (ἐμόν, -ῶν; -ά, -ᾶς, -ᾷ, -άν, -ά, -ᾶν, -αῖς; -ον nom., acc., - ῶν.)
  1 my, our referring normally to both chorus and Pindar, but occasionally to the chorus alone Πα. 2. 29 e. g., and apparently to Pindar alone P. 3.78, P. 10.56, e. g.

  ματρομάτωρ ἐμὰ Στυμφαλίς, εὐανθὴς Μετώπα, πλάξιππον ἃ Θήβαν ἔτικτεν O. 6.84

  ἐμῶν δ' ὕμνων ἄεξεὐτερπὲς ἄνθος O. 6.105

  πόθι φρενὸς ἐμᾶς γέγραπται O. 10.3

  ὁ μέλλων χρόνος ἐμὸν καταίσχυνε βαθὺ χρέος O. 10.8

  ἀλλ' ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω Ματρί, τὰν κοῦραι παῤ ἐμὸν πρόθυρον σὺν Πανὶ μέλπονται θαμὰ σεμνὰν θεὸν ἐννύχιαι (ὅτι ἐγειτνία τῇ Πινδάρου οἰκήσει Μητρὸς θεῶν ἱερὸν καὶ Πανός, ὅπερ αὐτὸς ἱδρύσατο. Σ, but v. Fränkel, Hermes 1961, 392 on Kallistratos) P. 3.78

  τὸν δ' ἀμφέποντ αἰεὶ φρασὶν δαίμον ἀσκήσω κατ ἐμὰν θεραπεύων μαχανάν P. 3.109

  τὸ δ' ἐμὸν γαρύει ἀπὸ Σπάρτας ἐπήρατον κλέος (ἀπὸ τοῦ χοροῦ ἢ ἀπὸ τοῦ ποιητοῦ. Σ, but possibly both. cf. O. 6.84) P. 5.72

  ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ μαχανᾷ P. 8.34

  Ἀλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω γείτων ὅτι μοι καὶ κτεάνων φύλαξ ἐμῶν ὑπάντασεν ἰόντι γᾶς ὀμφαλὸν παρ' ἀοίδιμον (reference unknown) P. 8.58

  Ἐφυραίων ὄπ' ἀμφὶ Πηνειὸν γλυκεῖαν προχεόντων ἐμὰν P. 10.56

  ἐμὰν ποιπνύων χάριν τόδ' ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων P. 10.64

  θυμέ, τίνα πρὸς ἀλλοδαπὰν ἄκραν ἐμὸν πλόον παραμείβεαι; N. 3.27

  κεῖνος ἀμφ' Ἀχέροντι ναιετάων ἐμὰν γλῶσσαν εὑρέτω κελαδῆτιν N. 4.85

  Αἰακὸν ἐμᾷ μὲν πολίαρχον εὐωνύμῳ πάτρᾳ (ἑᾷ Hermann: “quo sensu Aeacus Thebanorum πολίαρχος dici potuerit ignoramus.” Puech: cf. v. 61 ξεῖνός εἰμι) N. 7.85

  τὸ δ' ἐμὸν οὔ ποτε φάσει κέαρ N. 7.102

  ναὶ μὰ γὰρ ὅρκον, ἐμὰν δόξαν κάλλιον ἂν δηριώντων ἐνόστησ' ἀντιπάλων (κατὰ τὴν ἐμὴν δόκησιν. Σ.) N. 11.24

  μᾶτερ ἐμὰ, χρύσασπι Θήβα I. 1.1

  ταῦτα, Νικάσιππ, ἀπόνειμον, ὅταν ξεῖνον ἐμὸν ἠθαῖον ἔλθῃς i. e. to Thrasyboulos of Akragas I. 2.48

  τὸ δ' ἐμόν, οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν, κέαρ ὕμνων γεύεται I. 5.19

  ματρὸς δὲ ματέρ' ἐμᾶς ἔτεκον ἔμπαν a chorus of Abderitans sing of their founding city Teos Pae. 2.29

  ἦλθον ἔταις ἀμαχανίαν ἀλέξων τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς Pae. 6.11

  ]ἐμὸν τ[ Pae. 10.17

  ]νας ἐμᾶς διψῶντα[ Παρθ. 2.. μελισσοτεύκτων κηρίων ἐμὰ γλυκερώτερος ὀμφά fr. 152. ὤνασσ' Ἀλάθεια, μὴ πταίσῃς ἐμὰν σύνθεσιν τραχεῖ ποτὶ ψεύδει fr. 205. 3. in direct speech, “ ποθέω στρατιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶςO. 6.16 ἀρχαίαν κομίζων πατρὸς ἐμοῦ τιμάνP. 4.106εἴ ποτ' ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ πάτερ, θυμῷ θέλων ἀρᾶν ἄκουσαςI. 6.42τὸ μὲν ἐμόν, Πηλέι γέρας θεόμορον ὀπάσσαι γάμου Αἰακίδᾳ” (τοῦτο ἰσοδυναμεῖ τῷ κατὰ ἐμὲ ἢ κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην. Σ.) I. 8.38

  ἐμὰν ματέρα λιπόντες καὶ ὅλον οἶκον Pae. 4.44

  Lexicon to Pindar > ἐμός

 • 18 ἔοικα

  ἔοικα ( ἔοικεν); εἰκώς, -ότα), εἰκός nom., ἐοικότα) nom., acc.)
  2 impersonal, it befits, is fitting
  b c. acc. & inf.

  ἐπεὶ ῥέζοντά τι καὶ παθεῖν ἔοικεν N. 4.32

  c c. dat. & inf.

  ἄμμι δ' ἔοικε Κρόνου σεισίχθον υἱὸν κελαδῆσαι I. 1.52

  a

  ἔστι δ' ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά O. 1.35

  παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα χρόνον O. 4.27

  τάχα δὲ παθὼν ἐοικότ' ἀνὴρ P. 2.29

  χρὴ τὰ ἐοικότα πὰρ δαιμόνων μαστευέμεν θναταῖς φρασίν P. 3.59

  ἔστι δ' ἐοικὸς ὀρειᾶν γε Πελειάδων μὴ τηλόθεν ὠαρίωνα νεῖσθαι N. 2.10

  εἰ δ' ἐὼν καλὸς ἔρδων τ ἐοικότα μορφᾷ ἀνορέαις ὑπερτάταις ἐπέβα παῖς Ἀριστοφάνεος N. 3.19

  τὶν δ' ἐοικότα καιρὸν ὄλβου δίδωσι N. 7.58

  μὴ φθόνει κόμπον τὸν ἐοικότ' ἀοιδᾷ κιρνάμεν ἀντὶ πόνων I. 5.24

  b likely, probable

  ἐοικότα γὰρ καὶ τελευτᾷ φερτέρου νόστου τυχεῖν P. 1.34

  Lexicon to Pindar > ἔοικα

 • 19 ἤδη

  ἤδη (ἤδη̆ correpted, P. 3.57)
  a now
  I

  εἰ δέ τις ἤδη κτεάτεσσί τε καὶ περὶ τιμᾷ λέγει P. 2.59

  εὖχος ἤδη παρὰ Πυθιάδος ἵπποις ἑλὼν P. 5.21

  ἦλθες ἤδη Λιβύας πεδίον P. 5.52

  II already, ere now

  ἤδη γὰρ αὐτῷ ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα O. 3.19

  ἕκτος οἷς ἤδη στέφανος περίκειται O. 8.76

  πατρὶ ἵκοντι νεότατος τὸ πάλιν ἤδη O. 10.87

  ἔοικεν ἤδη πάροιθε λελέχθαι O. 13.102

  ἄνδρ' ἐκ θανάτου κομίσαι ἤδη ἁλωκότα P. 3.57

  ἀλλ' ἤδη με γηραιὸν μέρος ἁλικίας ἀμφιπολεῖP. 4.157

  ὠκεῖα δ' ἐπειγομένων ἤδη θεῶν πρᾶξις P. 9.67

  ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη N. 2.22

  ὁ δ ἐχθρὰ νοήσαις ἤδη φθόνος οἴχεται Pae. 2.55

  g now (for all time), finally

  ἀλλ' ἤδη τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν P. 4.210

  εἰ γάρ τις ἀνθρώπων πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰς σύν τέ οἱ δαίμων φυτεύει δόξαν ἐπήρατον, ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς ὄλβου βάλλετ' ἄγκυραν I. 6.12

  b at once

  ἀλλὰ ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων ᾇ τάχος O. 6.22

  ἱερὰν νᾶσον ἤδη λιπὼν P. 4.7

  Ἰάσων αὐτὸς ἤδη ὤρνυεν κάρυκας P. 4.169

  εἶα τειχίζωμεν ἤδη ποικίλον κόσμον αὐδάεντα λόγων fr. 194. 2.

  Lexicon to Pindar > ἤδη

 • 20 καί

  καί particle,
  1 and, also, even A copulative.
  1 joining finite verbs,
  a with change of subject.

  ἦ θαύματα πολλά, καί πού τι καὶ ἐξαπατῶντι μῦθοι O. 1.28

  , O. 3.21, O. 9.38, O. 10.41, O. 10.72, P. 1.5, P. 1.42, P. 3.35, P. 3.93, P. 3.94, P. 4.124, P. 4.164, P. 4.220, P. 4.247, P. 4.254, P. 4.257, P. 6.53, P. 9.40, P. 9.52, N. 5.18, N. 5.21, N. 6.53, N. 7.65, N. 10.10, N. 11.8, I. 3.17, I. 4.13, I. 4.34, I. 4.67, I. 5.48, I. 6.53, I. 8.47, fr. 51b. Pae. 2.53
  b with no change of subject.

  διεδάσαντο καὶ φάγον O. 1.51

  , O. 5.8, O. 7.46, O. 10.49, O. 13.27, O. 13.69, O. 13.112, P. 3.15, P. 3.68, P. 4.254, P. 4.298, P. 9.12, P. 10.46, N. 1.64, N. 3.26, N. 3.38, N. 4.61, N. 5.39, N. 6.19, N. 6.49, N. 9.18, N. 10.22, N. 10.74, N. 10.80, I. 2.19, I. 5.63, I. 6.70, Πα. 2. 1, Εὔ]βοιαν ἕλον καὶ ἔνασσαν καὶ ἔκτισαν νάσους Πα.. 3. Πα. 8A. 13. Δ. 2. 30, fr. 169. 23, fr. 169. 47.
  c in subord. cl.,

  ὡς ἂν κτίσαιεν βωμὸν ἐναργέα καὶ ἰάναιεν O. 7.42

  πρὶν μίχθη καὶ ἔνεικεν O. 9.59

  κατέφρασεν ὁπᾷ ἔθυε καὶ ὅπως ἄρα ἔστασεν O. 10.57

  ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ P. 1.100

  θεός, ὃ καὶ κίχε καὶ παραμείβεται καὶ ἔκαμψε P. 2.50

  εἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἔναἰ ἔτι Χίρων, καί τί οἱ φίλτρον ἐν θυμῷ μελιγάρυες ὕμνοι ἁμέτεροι τίθεν P. 3.63

  P. 9.46—9.

  ὃς ἂν ἕλῃ καὶ ἴδῃ P. 10.25

  , N. 3.34

  ὄφρα προσμένοι καὶ πάξαιθ N. 3.61

  αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν πῶς δὴ λίπον εὐκλέα νᾶσον, καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ' Οἰνώνας ἔλασεν N. 5.15

  Pae. 6.50 irregularly coordinated;

  φάνη Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγυριν Λυκαίου καὶ ὁπότ' Πελλάνᾳ φέρε O. 9.97

  εὐθύ-

  γλωσσος ἀνὴρ προφέρει παρὰ τυραννίδι χὠπόταν ὁ λάβρος στρατός, χὤταν πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι P. 2.87

  —8.

  νᾶσον ὡς ἤδη λιπὼν κτίσσειεν εὐάρματον πόλιν καὶ τὸ Μηδείας ἔπος ἀγκομίσαι P. 4.9

  πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίῳ φθέγξαι ἑλεῖν N. 5.52

  d introducing question.

  ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφευγεν, καὶ κεῖνος ὅσα χάρματ' ἄλλοις ἔθηκεν, τίς ἂν φράσαι δύναιτο O. 2.99

  καὶ τίς ἀνθρώπων σε ἐξανῆκεν γαστρός;” P. 4.98
  2 joining grammatically similar words.
  a two nouns.

  Παλλὰς καὶ Ζεὺς O. 2.27

  ὅρμοισι τῶν χέρας ἀναπλέκοντι καὶ στεφάνους O. 2.74

  κρίσιν καὶ πενταετηρίδ O. 3.21

  Ἀρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν καὶ πολυγνάμπτων μυχῶν O. 3.27

  χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ O. 4.25

  ἀρετᾶν καὶ στεφάνων O. 5.1

  Ἄκρων' ἐκάρυξε καὶ τὰν νέοικον ἕδραν O. 5.8

  Οἰνομάου καὶ Πέλοπος O. 5.9

  Ποσειδᾶν' καὶ τοξοφόρον σκοπόν O. 6.59

  παρ' Ἀλφειῷ καὶ παρὰ Κασταλίᾳ O. 7.17

  Οὐρανὸς καὶ Γαῖα μάτηρ O. 7.38

  ἀρετὰν καὶ χάρματ O. 7.44

  τά τ' ἐν Ἀρκαδίᾳ ἔργα καὶ Θήβαις O. 7.84

  κῶμον καὶ στεφαναφορίαν O. 8.10

  ἓ καὶ υἱὸν O. 9.14

  κορᾶν καὶ φερτάτων Κρονιδᾶν O. 9.56

  τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλαφὴς δύναμις O. 9.82

  σὺ καὶ θυγάτηρ O. 10.3

  Καλλιόπα καὶ χάλκεος Ἄρης O. 10.15

  βροντὰν καὶ πυρπάλαμον βέλος O. 10.80

  ἀρχὰ λόγων καὶ πιστὸν ὅρκιον O. 11.6

  Ὀλυμπίᾳ στεφανωσάμενος καὶ δὶς ἐκ Πυθῶνος Ἰσθμοῖ τε O. 12.18

  κασίγνηταί τε Δίκα καὶ ὁμότροφος Εἰρήνα O. 13.7

  Σίσυφον καὶ τὰν Μήδειαν O. 13.53

  ναὶ καὶ προπόλοις O. 13.54

  παρ' ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα O. 13.83

  αἰδῶ δίδοι καὶ τύχαν O. 13.115

  Ἀπόλλωνος καὶ Μοισᾶν P. 1.1

  κορυφαῖς καὶ πέδῳ P. 1.28

  ὄλβον καὶ κτεάνων δόσιν P. 1.46

  ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν P. 1.68

  κύριε πολλᾶν μὲν εὐστεφάνων ἀγυιᾶν καὶ στρατοῦ P. 2.58

  ἐν ὄρει καὶ ἐν ἑπταπύλοις Θήβαις P. 3.90

  Νέστορα καὶ

  Λύκιον Σαρπηδόν P. 3.112

  ἀπὸ δ' αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι δώσω καὶ τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ P. 4.68

  Ἰφιμεδείας παῖδας, ὦτον καὶ σέP. 4.89 πὰρ Χαρικλοῦς καὶ ΦιλύραςP. 4.103 λαγέτᾳ Αἰόλῳ καὶ παισὶP. 4.108

  Ἄδματος καὶ Μέλαμπος P. 4.126

  ὀρνίχεσσι καὶ κλάροισι P. 4.190

  ἀγέλα ταύρων ὑπᾶρχεν καὶ νεόκτιστον θέναρ P. 4.206

  ἄροτρον καὶ βόας P. 4.225

  Κυράνα καὶ τὸ κλεεννότατον μέγαρον Βάττου P. 4.280

  πεδίον καὶ πατρωίαν πόλιν P. 5.53

  ἄνδρεσσι καὶ γυναιξὶ P. 5.64

  νικαφόροις ἐν ἀέθλοις καὶ θοαῖς ἐν μάχαις P. 8.26

  γείτων καὶ κτεάνων φύλαξ ἐμῶν P. 8.58

  λαμπρὸν φέγγος καὶ μείλιχος αἰών P. 8.97

  θυμὸν γυναικὸς καὶ μεγάλαν δύνασινP. 9.30 τέλος οἶσθα καὶ πάσας κελεύθουςP. 9.45 ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖςP. 9.47 ὥραισι καὶ ΓαίᾳP. 9.60 νέκταρ καὶ ἀμβροσίανP. 9.63 Ζῆνα καὶ ἁγνὸν Ἀπόλλων' Ἀγρέα καὶ ΝόμιονP. 9.64—5.

  οἱ καὶ Ζηνὶ P. 9.84

  νιν καὶ Ἰφικλέα P. 9.88

  δίκον φύλλ' ἔπι καὶ στεφάνους P. 9.124

  πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ P. 10.42

  χαλκοῦ θαμὰ καὶ δονάκων P. 12.25

  οἱ φράζε καὶ παντὶ στρατῷ N. 1.61

  Ἰάσον' καὶ ἔπειτεν Ἀσκλαπιόν N. 3.54

  τάνδε νᾶσον καὶ σεμνὸν Θεάριον N. 3.69

  δῶρα καὶ κράτος N. 4.68

  ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευθέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηίδων N. 5.7

  υἱοὶ καὶ βία Φώκου N. 5.12

  ἀοιδαὶ καὶ λόγοι N. 6.30

  αὐχένα καὶ σθένος (v. Dornseiff, Stil, 26) N. 7.73

  χειρὶ καὶ βουλαῖς N. 8.8

  Δείνιος δισσῶν σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον ἄγαλμα N. 8.16

  ματέρι καὶ διδύμοις παίδεσσιν N. 9.4

  φεῦγε γὰρ Ἀμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα καὶ δεινὰν στάσιν N. 9.13

  χερσὶ καὶ ψυχᾷ N. 9.39

  Κάστορος καὶ κασιγνήτου Πολυδεύκεος N. 10.50

  Ἑρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ N. 10.53

  Ζηνὸς ὑψίστου κασιγνήτα καὶ ὁμοθρόνου Ἥρας N. 11.2

  λύρα καὶ ἀοιδά N. 11.7

  πάλᾳ καὶ

  μεγαυχεῖ παγκρατίῳ N. 11.21

  ἐν Πυθῶνι καὶ Ὀλυμπίᾳ N. 11.23

  παρὰ Κασταλίᾳ καὶ παρ' εὐδένδρῳ ὄχθῳ Κρόνου N. 11.25

  πολιατᾶν καὶ ξένων I. 1.51

  Ὀγχηστὸν καὶ γέφυραν I. 4.20

  χρυσέων οἴκων ἄναξ καὶ γαμβρὸς Ἥρας I. 4.60

  δαῖτα καὶ νεόδματα στεφανώματα βωμῶν I. 4.62

  νᾶες ἐν πόντῳ καὶ λτ;ὑφγτ;ἅρμασιν ἵπποι I. 5.5

  ἑσπόμενοι Ἡρακλῆι πρότερον καὶ σὺν Ἀτρείδαις I. 5.38

  Ἕκτορα καὶ στράταρχον Μέμνονα I. 5.40

  Αἴαντος Τελαμωνιάδα καὶ πατρός I. 6.27

  Μερόπων ἔθνεα καὶ τὸν βουβόταν Ἀλκυονῆ I. 6.32

  χθόνα καὶ στρατὸν ἀθρόον Pae. 4.42

  ἐμὰν ματέραλιπόντες καὶ ὅλον οἶκον Pae. 4.45

  στεφάνων καὶ θαλιᾶν Pae. 6.14

  νέφεσσι δ' ἐν χρυσέοις Ὀλύμποιο καὶ κορυφαῖσινἵζων Pae. 6.93

  ναυπρύτανιν δαίμονα καὶ τὰν θεμίξενον ἀρετάν Pae. 6.131

  Ἁφαίστου παλάμαις καὶ Ἀθά[νας] Pae. 8.66

  Κάδμου στρατὸν καὶ Ζεάθου πόλιν (Π: ἂν pro καὶ coni. Wil. metr. gr.) Πα... φυγόντα νιν καὶ μέλαν ἕρκος ἅλμας[ Δ. 1. 1. ἐπ' Αἰολάδᾳ καὶ γένει (G-H: τε καὶ Π.) Παρθ. 1. 13. ὦ Πάν, Ἀρκαδίας μεδέων καὶ σεμνῶν ἀδύτων φύλαξ fr. 95. 2. θυμὸν καὶ φωνὰν fr. 124d. βασιλῆες ἀγαυοὶ καὶ ἄνδρες fr. 133. 4. ]ἀοιδ[ὰν κ]αὶ ἁρμονίαν fr. 140b. 2. θεῶν καὶ κατ' ἀνθρώπων ἀγυιάς fr. 194. 6. τιμαὶ καὶ στέφανοι fr. 221. 2. Ζηνὸς υἱοὶ καὶ κλυτοπώλου Ποσειδάωνος fr. 243.
  b two adjs.

  ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀκτῖσι βεβρεγμένος O. 6.55

  πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις O. 7.63

  ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ O. 9.28

  ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς O. 9.94

  [ ἀκρόσοφον δὲ καὶ αἰχματὰν (v. l. τε καὶ) O. 11.19]

  κλυτὰν καὶ ὀνυμαστάν P. 1.38

  πολυμήλου καὶ πολυκαρποτάτας χθονὸς P. 9.7

  εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς P. 10.22

  γέρας τό περ νῦν καὶ ἄρειον ὄπιθεν N. 7.101

  ἄνιππός εἰμι καὶ βουνομίας ἀδαέστερος Pae. 4.27

  esp., two numerals,

  πρώτοις καὶ τερτάτοις O. 8.46

  ἑβδόμᾳ καὶ σὺν δεκάτᾳ γενεᾷ P. 4.10

  τεσσαράκοντα καὶ

  ὀκτὼ παρθένοισι P. 9.113

  τρεῖς καὶ δέκ' ἄνδρας fr. 135.
  c two participles.

  ἐξαρκέων κτεάτεσσι καὶ εὐλογίαν προστιθείς O. 5.24

  ἀποπέμπων καὶ ἐποψόμενος O. 8.52

  δεξάμενον καὶ δαίσαντα N. 1.71

  θνατὰ μεμνάσθω περιστέλλων μέλη καὶ γᾶν ἐπιεσσόμενος N. 11.16

  cf. O. 6.20
  d two infinitives. “ μοναρχεῖν καὶ βασιλευέμενP. 4.166 χέρα οἱ προσενεγκεῖν ἦρα καὶ ἐκ λεχέων κεῖραι μελιαδέα ποίαν;” P. 9.37.

  ἐπαινεῖσθαι χρεών, καὶ μελιζέμεν N. 11.18

  κελαδῆσαι καὶ προσειπεῖν I. 1.55

  e two pronouns. “ ἐμὲ καὶ σὲP. 4.141

  ὄλβος ἔμπαν τὰ καὶ τὰ νέμων P. 5.55

  εὐδαιμονίαν τὰ καὶ τὰ φέρεσθαι P. 7.21

  f two adverbs.

  πολὺ καὶ πολλᾷ O. 8.23

  3 in enumeration.
  a A καὶ B καὶ C ( καί...)

  λτ;γτ;άνθον ἤπειγεν καὶ Ἀμαζόνας εὐίππους καὶ ἐς Ἴστρον ἐλαύνων O. 8.47

  νόστον ἔχθιστον καὶ ἀτιμότεραν γλῶσσαν καὶ ἐπίκρυφον οἶμον O. 8.69

  πατρὸς ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν καὶ μέγαρον O. 13.62

  γυναικεῖον στρατὸν καὶ Χίμαιραν καὶ Σολύμους ἔπεφνεν O. 13.90

  Τροίαν κραταιὸς Τελαμὼν πόρθησε καὶ Μέροπας καὶ τὸν μέγαν Ἀλκυονῆ N. 4.25

  —7.

  χαλκὸν ὅν τε Κλείτωρ καὶ Τεγέα καὶ Ἀχαιῶν ὑψίβατοι πόλιες καὶ Λύκαιον πὰρ Διὸς θῆκε δρόμῳ N. 10.47

  —8.

  ἐξικέσθαν καὶ μέγα ἔργον ἐμήσαντ' ὠκέως καὶ πάθον N. 10.64

  ἐπῇεν καὶ ἔστα καὶ μυχοὺς διζάσατο fr. 51a. 3. τὸ δ' οἴκοθεν ἄστυ κα[ὶ ] καὶ συγγένεἰ Πα.. 32. ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι Ἀθᾶναι fr. 76. 1. φοινικορόδοις δ' ἐνὶ λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν καὶ λιβάνῳ σκιαρὰν καὶ χρυσοκάρποισιν βέβριθε λτ;δενδρέοιςγτ; καὶ τοὶ μὲν Θρ.. 3. ἔνθα βουλαὶ γερόντων καὶ νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί, καὶ χοροὶ καὶ Μοῖσα καὶ Ἀγλαία fr. 199.
  b A καὶ B C τε ( καί...)

  Λύκιε καὶ Δάλοἰ ἀνάσσων, Φοῖβε, Παρνασσοῦ τε κράναν Κασταλίαν φιλέων P. 1.39

  καὶ σοφοὶ καὶ χερσὶ βιαταὶ περίγλωσσοί τ' ἔφυν P. 1.42

  Ἰόλαον καὶ Κάστορος βίαν, σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες P. 11.61

  ἄνδρα δ' ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέῤ Ἀρκεσίλαν καὶ τὸ θαητὸν δέμας ἀτρεμίαν τε σύγγονον N. 11.12

  τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν δόμον καὶ λεβήτεσσιν φιάλαισί τε χρυσοῦ I. 1.18

  πόλιν τάνδε κόμιζε Δὶ καὶ κρέοντι σὺν Αἰακῷ Πηλεῖ τε κἀγαθῷ Τελαμῶνι σύν τ' Ἀχιλλεῖ P. 8.99

  —100.
  4 καί καί, bothand

  καὶ ποτ' ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων O. 7.90

  καὶ ἀγάνορος ἵππου θᾶσσον καὶ ναὸς ὑποπτέρου O. 9.23

  καὶ λογίοις καὶ ἀοιδοῖς P. 1.94

  ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνοςP. 4.152

  κόρον δ' ἔχει καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν ἄνθἐ Ἀφροδίσια N. 7.53

  καὶ τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χορεύων καὶ τὰν ἁλιερκέα Ἰσθμοῦ δειράδ I. 1.7

  καὶ πάγκαρπον ἐπὶ χθόνα καὶ διὰ πόντον βέβακεν ἐργμάτων ἀκτὶς I. 1.41

  μυρίαι δ' ἔργων καλῶν τέτμανθ κέλευθοι καὶ πέραν Νείλοιο παγᾶν καὶ δἰ Ὑπερβορέους I. 6.23

  εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν fr. 127. 1. with irregular coordination,

  καὶ τὰν παρ' ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα κούφαν κτίσιν O. 13.83

  καὶ τὸν Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον (sc. ἐκράτησε) N. 10.26 in comparison,

  πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθός P. 10.67

  5 with intensifying force.

  οὔτε δύσηρις ἐὼν οὔτ' ὦν φιλόνικος ἄγαν, καὶ μέγαν ὅρκον ὀμόσσαις, τοῦτό γέ οἱ μαρτυρήσω O. 6.20

  τέκεν γόνον ὑπερφίαλον μόνα καὶ μόνον P. 2.43

  τοῦτον ἄεθλον ἑκὼν τέλεσον· καί τοι μοναρχεῖν καὶ βασιλευέμεν ὄμνυμι προήσειν” conditional parataxis P. 4.165
  6 v. E infra for exx. of καὶ irregularly placed. B copulative, combined with τε, where τε is superfluous.
  1

  Πίσας τε καὶ Φερενίκου χάρις O. 1.18

  τρεῖς τε καὶ δέκ' ἄνδρας O. 1.79

  ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν O. 2.16

  εὐθυμιᾶν τε μέτα καὶ πόνων O. 2.34

  πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων O. 2.10

  τῶν τε καὶ τῶν καιρὸν O. 2.53

  Πηλεύς τε καὶ Κάδμος O. 2.78

  ἀνδρῶν τ' ἀρετᾶς πέρι καὶ διφρηλασίας O. 3.37

  αὐτόν τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους O. 6.14

  Συρακοσσᾶν τε καὶ Ὀρτυγίας O. 6.93

  Ζεύς τε καὶ ἀθάνατοι O. 7.55

  μήλων τε κνισάεσσα πομπὰ καὶ κρίσις O. 7.80

  αὐτούς τ' ἀέξοι καὶ πόλιν O. 8.88

  μορφᾷ τε καὶ ἔργοισι O. 9.65

  τά λτ;τεγτ; τερπνὰ καὶ τὰ γλυκέα (supp. Hermann, met. gr.: om. codd., Schr.) O. 14.5

  γᾶν τε καὶ πόντον κατ' ἀμαιμάκετον P. 1.14

  κτεάτεσσί τε καὶ περὶ τιμᾷ P. 2.59

  παῖδες ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶνP. 4.13 Κρηθεῖ τε μάτηρ καὶ ΣαλμωνεῖP. 4.142

  ἀνέρες ἔκ τε Πύλου καὶ ἀπ' ἄκρας Ταινάρου P. 4.174

  θεός τέ οἱ τὸ νῦν τε πρόφρων τελεῖ δύνασιν καὶ τὸ λοιπὸν P. 5.117

  βουλᾶν τε καὶ πολέμων P. 8.3

  ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς P. 8.6

  λύρᾳ τε καὶ φθέγματι μαλθακῷ P. 8.31

  πολλάν τε καὶ ἡσύχιον εἰρήναν P. 9.22

  ἔν τε θεοῖς κἀνθρώποιςP. 9.40

  τόλμᾳ τε καὶ σθένει P. 10.24

  εὐφροσύνα τε καὶ δόξ' ἐπιφλέγει P. 11.45

  τῶν τε καὶ τῶν χρήσιες N. 1.30

  εὖ τε παθεῖν καὶ ἀκοῦσαι N. 1.32

  λῆμά τε καὶ δύναμιν N. 1.57

  Ἄρτεμίς τε καὶ θρασεἶ Ἀθάνα N. 3.50

  Κλεωναίου τ' ἀπ ἀγῶνος καὶ λιπαρῶν εὐωνύμων ἀπ Ἀθανᾶν N. 4.18

  Οἰνώνᾳ τε καὶ Κύπρῳ N. 4.46

  εὔανδρόν τε καὶ ναυσικλυτὰν N. 5.9

  ἐπί τε χθόνα καὶ διὰ θαλάσσας N. 6.48

  σέ τ' καὶ Πολυτιμίδαν N. 6.62

  χειρῶν τε καὶ ἰσχύος ἁνίοχον N. 6.66

  φίλιπποί τ' αὐτόθι καὶ κτεάνων ψυχὰς ἔχοντες κρέσσονας ἄνδρες N. 9.32

  γνώτ' ἀείδω θεῷ τε καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται N. 10.31

  Χαρίτεσσί τε καὶ σὺν Τυνδαρίδαις N. 10.38

  Κορίνθου τ' ἐν μυχοῖς, καὶ Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν τετράκις (loc. susp.) N. 10.42

  θάνατόν τε φυγὼν καὶ γῆρας ἀπεχθόμενον N. 10.83

  ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν καὶ παρ' Εὐρώτᾳ πέλας I. 1.29

  κτεάνων θ' ἅμα λειφθεὶς καὶ φίλων I. 2.11

  τῶν τε γὰρ καὶ τῶν διδοῖ I. 4.51

  γαίας τε πάσας καὶ βαθύκρημνον πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ I. 4.55

  Ζεὺς τά τε καὶ τὰ νέμει I.5. 52.

  δαπάνᾳ τε χαρεὶς καὶ πόνῳ I. 6.10

  ἀγλαοὶ παῖδές τε καὶ μάτρως I. 6.62

  Ὕλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ I. 9.2

  ὁ δ' ἐθέλων τε καὶ δυνάμενος fr. 2. 1. γᾶν τε καὶ θάλασσαν fr. 51a. 2.

  γαῖαν ἀμπελόεσσάν τε καὶ εὔκαρπον Pae. 2.25

  τὸ δ' εὐβουλίᾳ τε καὶ αἰδοῖ ἐγκείμενον Pae. 2.51

  Χαρίτεσσίν τε καὶ Ἀφροδίτᾳ Pae. 6.4

  ὁ πάντα τοι τά τε καὶ τὰ τεύχων Pae. 6.132

  μαντευμάτων τε θεσπεσίων δοτῆρα καὶ τελεσσιε[πῆ] θεοῦ ἄδυτον Pae. 7.2

  σέ τε καὶ ῥαδ[ Πα. 7. d. 2.

  τά τ' ἐόντα τε κα[ὶ ] πρόσθεν γεγενημένα Pae. 8.83

  ἔθηκας ἀμάχανον ἰσχύν τ ἀνδράσι καὶ σοφίας ὁδόν (Blass: πτανὸν ἀνδράσι codd. Dion. Hal.)

  Πα... Ἐλείθυιά τε καὶ Λάχεσις Pae. 12.17

  τ]ριπόδεσσί τε καὶ θυσίαις fr. 59. 11. πρὶν μὲν ἕρπε σχοινοτένειά τ' ἀοιδὰ διθυράμβων καὶ τὸ σὰν κίβδηλον Δ. 2. 2. βαθύζωνόν τε Λατὼ καὶ θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν fr. 89a. 2. Πειθώ τ' ἔναιεν καὶ Χάρις fr. 123. 14. Ἀπόλλωνί τε καὶ[ fr. 140b. 10. ] ραί τε καὶ υ[ fr. 215. 9. τόλμα τέ μιν ζαμενὴς καὶ σύνεσις fr. 231. emphasised, bothand, ξένον μή τιν' ἀμφότερα καλῶν τε ἴδριν ἅμα καὶ δύναμιν κυριώτερον ( ἀλλὰ coni. Hermann) O. 1.104

  ἀμφότερον μάντιν τ' ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαι O. 6.17

  ἀμφότερον δαπάναις τε καὶ πόνοις I. 1.42

  once joining finite verbs,

  ἔν τ' ἀέθλοισι θίγον πλείστων ἀγώνων, καὶ τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν δόμον I. 1.19

  —20. irregularly coordinated,

  ἄγοντι δέ με νῖκαι, ὦ Μεγάκλεες, ὑμαί τε καὶ προγόνων P. 7.18

  συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς ἦν τό τε Πεισάνδρου πάλαι αἶμ' ἀπὸ Σπάρτας καὶ παῤ Ἰσμηνοῦ ῥοᾶν κεκραμένον ἐκ Μελανίπποιο μάτρωος N. 11.33

  —6.

  οἶά τε χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς καὶ λιθίνοις ὁπότ' ἐν δίσκοις ἵεν I. 1.24

  —5.

  ζώων τ' ἀπὸ καὶ θάνων I. 7.30

  Κλεάνδρῳ τις ἀνεγειρέτω κῶμον, Ἰσθμιάδος τε νίκας ἄποινα, καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων ὅτι κράτος ἐξεῦρε I. 8.4

  [ἀνατεί τε] καὶ ἀπριάτας ἔλασεν (H. J. Mette: ἀναιρεῖται καὶ codd. Aristidis contra metr.) fr. 169. 8. explicative / appositional, ἐγγυάσομαι ὔμμιν, ὦ Μοῖσαι, φυγόξεινον στρατὸν μήδ' ἀπείρατον καλῶν ἀκρόσοφόν τε καὶ αἰχματὰν ἀφίξεσθαι ( δὲ καὶ v. l.) O. 11.19 Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων fr. 169. 2. cf. P. 9.45
  2 in enumeration.
  a A τε καὶ B C

  τε φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν O. 3.8

  μῆλά τε γάρ τοι ἐγὼ καὶ βοῶν ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημ' ἀγρούς τε πάνταςP. 4.148

  ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.101

  —2.

  ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύει Ἀλεύα τε παῖδες P. 10.4

  ἀλαλὰν Λυκίων τε προσμένοι καὶ Φρυγῶν Δαρδάνων τε N. 3.60

  —1.

  τό μοι θέμεν Κρονίδᾳ τε Δὶ καὶ Νεμέᾳ Τιμασάρχου τε πάλᾳ ὕμνου προκώμιον εἴη N. 4.9

  Οὐλυμπίᾳ τε καὶ Ἰσθμοῖ Νεμέᾳ τε N. 4.75

  κεῖνοι γάρ τ' ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι πόνων τ ἄπειροι fr. 143.
  b A τε καὶ B καὶ C ( καὶ...) “ὅσσα τε χθὼν ἠρινὰ φύλλ' ἀναπέμπει, χὠπόσαι ψάμαθοι κλονέονται χὤ τι μέλλει, χὠπόθεν ἔσσεται, εὖ καθορᾷςP. 9.45 ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισιν τε γλυκερὸν καὶ Διωνύσοιο καρπῷ καὶ κυλίκεσσιν Ἀθαναίαισι κέντρον fr. 124. 3. ἄστρα τε καὶ ποταμοὶ καὶ κύματα πόντου fr. 136.
  c μέν τε καί, v.

  μέν τε O. 4.14

  C emphatic, non-copulative, v. also D. 1. infra.
  1 καί means even.

  καὶ ἄπιστον ἐμήσατο πιστὸν ἔμμεναι O. 1.31

  ἴδε καὶ κείναν χθόνα O. 3.31

  [ θαμὰ καὶ ( θαμάκι v. l.) O. 4.27]

  ἠὺ δ' ἔχοντες σοφοὶ καὶ πολίταις ἔδοξαν ἔμμεν O. 5.16

  ὄφρα ἵκωμαι πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος O. 6.25

  αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ παρέπλαγξαν καὶ σοφόν O. 7.31

  τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων καὶ τάνδ' ἁλιερκέα χώραν παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις O. 8.25

  τράπε δὲ Κύκνεια μάχα καὶ ὑπέρβιον Ἡρακλέα O. 10.15

  δάμασε καὶ κείνους. (Boeckh: κἀκείνους codd.) O. 10.30 ἤτοι καὶ τεά κεν ἀκλεὴς τιμὰ κατεφυλλορόησεν ποδῶν O. 12. 13.

  ἤτοι καὶ ὁ καρτερὸς ὁρμαίνων ἕλε Βελλεροφόντας O. 13.84

  σὺν δὲ κείνῳ καί ποτ' Ἀμαζονίδων βάλλων γυναικεῖον στρατὸν O. 13.87

  σὺν δ' ἀνάγκᾳ μιν φίλον καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν P. 1.52

  εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει P. 1.87

  ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται P. 3.54

  ἔτραπεν καὶ κεῖνον (Boeckh: κἀκεῖνον codd.) P. 3.55

  ἐπὶ καὶ θανάτῳ P. 4.186

  καὶ φθινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ ψᾶφον P. 4.265

  ῥᾴδιον μὲν γὰρ πόλιν δεῖσαι καὶ ἀφαυροτέροις P. 4.272

  αὔξεται καὶ Μοῖσα δἰ ἀγγελίας ὀρθᾶς P. 4.279

  κεῖνόν γε καὶ βαρύκομποι λέοντες περὶ δείματι φύγον P. 5.57

  κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν ἐχθρὸν ἔννεπεν P. 9.95

  ἔτι καὶ μᾶλλον P. 10.57

  ἔμπα καἴπερ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν' ἐπιβουλίᾳ (Christ: καίπερ codd.) N. 4.36

  κεῖνος καὶ Τελαμῶνος δάψεν υἱὸν N. 8.23

  ἐπαοιδαῖς δ' ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον θῆκεν where καί emphasizes

  κάματον N. 8.50

  ἦν γε μὰν ἐπικώμιος ὕμνος δὴ πάλαι, καὶ πρὶν γενέσθαι τὰν Ἀδράστου τάν τε Καδμείων ἔριν N. 8.51

  ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν N. 9.27

  καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος ἄγει μοῖρα N. 11.42

  τὸ τεόν, χρύσασπι Θήβα, πρᾶγμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον θήσομαι I. 1.2

  ἔστιν δ' ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων I. 4.31

  ἰατὰ δ' ἐστὶ βροτοῖς σύν γ ἐλευθερίᾳ καὶ τά I. 8.15

  ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν διδόμεν I. 8.60

  ἤτοι καὶ ἐγὼ σκόπελον ναίων Pae. 4.21

  εἰ καί τι Διωνύσου ἄρουρα φέρει, ἄνιππός εἰμι though Pae. 4.25
  2 where καί means also.

  ἐν καὶ θαλάσσᾳ O. 2.28

  Μοῖρ' θεόρτῳ σὺν ὄλβῳ ἐπί τι καὶ πῆμ ἄγει O. 2.37

  ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος O. 7.45

  Ἐρατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν ἔχει θαλίας καὶ πόλις O. 7.94

  ἐοικότα γὰρ καὶ τελευτᾷ φερτέρου νόστου τυχεῖν (v. l. ἐν καὶ: κἀν Mosch.) P. 1.35

  Μοῖσα, καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι πίθεό μοι P. 1.58

  ποτὶ καὶ τὸν ἵκοντ P. 2.36

  ὅθεν φαμὶ καὶ δὲ τὰν ἀπείρονα δόξαν εὑρεῖν P. 2.64

  σοφοὶ δέ τοι κάλλιον φέροντι καὶ τὰν θεόσδοτον δύναμιν P. 5.13

  ἔγεντο καὶ πρότερον Ἀντίλοχος P. 6.28

  ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.102

  ἔθηκε καὶ βαθυλείμων ἀγὼν κρατησίποδα Φρικίαν P. 10.15

  ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἁμέραις P. 10.17

  ῥέζοντά τι καὶ παθεῖν ἔοικεν N. 4.32

  σὺν δὲ τὶν καὶ παῖς ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κλιθεὶς εὔδοξος ἀείδεται N. 7.7

  ἐχθρὰ δ' ἄρα πάρφασις ἦν καὶ πάλαι N. 8.32

  καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν τῷδ' ἐπίτειλον, ἄναξN. 10.77

  ὁ πονήσαις δὲ νόῳ καὶ προμάθειαν φέρει I. 1.40

  ἦ μὰν πολλάκι καὶ τὸ σεσωπαμένον εὐθυμίαν μείζω φέρει I. 1.63

  ἔτι καὶ Πυθῶθεν I. 1.65

  κεῖνον ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ Μελίσσῳ I. 4.44

  ἐν δ' ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ ἀγαπάζοντι I. 5.54

  πόρε, Λοξία, τεαῖσιν ἁμίλλαισιν εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον I. 7.51

  ἔδοξ' ἦρα καὶ ἀθανάτοις ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν διδόμεν sc. as well as to men I. 8.59

  ἐπεὶ περικτίονας ἐνίκασε δή ποτε καὶ κεῖνος I. 8.65

  θεὸς ὁ πάντα τεύχων βροτοῖς καὶ χάριν ἀοιδᾷ φυτεύει fr. 141.
  3 emphatic, where neither of the two previous meanings seems applicable.
  a emphasizing subs., adj.

  καί πού τι καὶ βροτῶν φάτις O. 1.28

  σέο ἕκατι καὶ μεγασθενῆ νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων I. 5.2

  φαντὶ γὰρ ξύν' ἀλέγειν καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτας (others interpr. καὶ as copulative) I. 8.47

  ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ' ἀγοραί I. 8.26

  ἀπὸ καὶ πατρός Πα. 7C. 9. ὁ δὲ κηλεῖται χορευοίσαισι κα[ὶ θη]ρῶν ἀγέλαις (supp. Housman) Δ. 2. 22. esp. subs. prop.,

  ἦλθε καὶ Γανυμήδης O. 1.44

  ἀνταγόρευσεν καὶ Πελίας P. 4.156

  ἔγνον ποτὲ καὶ Ἰόλαον P. 9.79

  λαὸν θαμὰ δὴ καὶ Ὀλυμπιάδων φύλλοις ἐλαιᾶν χρυσέοις μιχθέντα N. 1.17

  αἰνέω καὶ Πυθέαν I. 5.59

  κώμαζ' ἔπειτεν ἁδυμελεῖ σὺν ὕμνῳ καὶ Στρεψιάδᾳ I. 7.21

  other exx. under c. α. infra.
  b preceding demonstrative.

  εἶπεν καὶ τόδε P. 4.86

  καὶ

  τόδε συνθέμενος ῥῆμα P. 4.277

  ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ' αὐτίκα, φόρμιγξ, Λυδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ μέλος N. 4.44

  I relative.

  Ἄργει δ' ὅσσα καὶ ἐν Θήβαις O. 13.107

  θεός, ὃ καὶ πτερόεντ' αἰετὸν κίχε P. 2.50

  οἶα καὶ πολλοὶ πάθον P. 3.20

  οἵτε καὶ P. 3.89

  ἔνθα καὶ P. 4.253

  ὃ καὶ P. 5.63

  [ τῷ καὶ (codd.: καὶ del. Pauw.) P. 5.69]

  ἀλλ' ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν ἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας P. 12.31

  ὅθεν περ καὶ Ὁμηρίδαι N. 2.1

  ὃς καὶ Ἰαολκὸν εἷλε N. 3.34

  τᾷ καὶ Δαναοὶ πόνησαν N. 7.36

  οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον ἀμφεπόλησαν N. 8.6

  ὅσπερ καὶ Κινύραν ἔβρισε πλούτῳ N. 8.18

  πατρίδι ἐν ᾇ καὶ τὸν ἀδείμαντον Ἀλκμήνα τέκεν παῖδα I. 1.12

  ὅν τε καὶ κάρυκες ὡρᾶν ἀνέγνον I. 2.23

  ἅ τε κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶν ἅρμα καρύξαισα νικᾶν (Boeckh: κεἰν, κἠν codd.) I. 4.25

  τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πράθον I. 5.35

  ὃ καὶ δαιμόνεσσι δίκας ἐπείραινε I. 8.23

  ὃ καὶ Μύσιον ἀμπελόεν αἵμαξε πεδίον I. 8.49

  ὃς καὶ τυπεὶς ἁγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν Ἀθάναν fr. 34.
  II demonstrative.

  τὸ καὶ ἀνδρὶ πάρεστι Συρακοσίῳ O. 6.17

  τὸ καὶ κατεφάμιξεν O. 6.56

  τῶ καὶ ἐγὼ καίπερ ἀχνύμενος θυμόν I. 8.5

  τὸ καὶ νῦν φέρει λόγον I. 8.61

  cf. I. 8.26
  d with temporal adv.

  τότε καὶ φαυσίμβροτος δαίμων Ὑπεριονίδας O. 7.39

  καὶ τότε γνοὺς P. 3.31

  μετὰ καὶ νῦν P. 4.64

  cf. I. 8.61

  καὶ νῦν N. 5.43

  [ καὶ νῦν (v. l. καί νυν) N. 6.8] ἐνῆκεν καὶ ἔπειτ[ Παρθ. 2.. καὶ τότ' ἐγὼ fr. 168. 4. v. also νῦν
  e emphasizing prepositional phrases, cf. E infra.

  ὃς ἔχεις καὶ πεδὰ μέγαν κάματον λόγων φερτάτων μναμήἰ P. 5.47

  εἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν ἀντιφερίξαι, ἐρέωP. 9.50

  πλεῖστα νικάσαντά δε καὶ τελεταῖς ὡρίαις ἐν Παλλάδος εἶδον P. 9.97

  γλυκύ τι δαμωσόμεθα καὶ μετὰ πόνον I. 8.8

  οἶαν Βρομίου [τελε]τὰν καὶ παρὰ σκᾶ[πτ]ον Διὸς Οὐρανίδαι ἐν μεγάροις ἵσταντι Δ. 2. 7.
  f with dependent infinitive phrase.

  γλυκεῖα δὲ φρὴν καὶ συμπόταισιν ὁμιλεῖν P. 6.53

  πράσσει χρέος, αὖτις ἐγεῖραι καὶ παλαιὰν δόξαν ἑῶν προγόνων P. 9.105

  ἐγὼ δ' ἀστοῖς ἁδὼν καὶ χθονὶ γυῖα καλύψαι (sc. εὔχομαι) N. 8.38
  4 in comparisons.
  a

  ὡς εἰ καί, ὥτε καί. φιάλαν ὡς εἴ τις δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ, καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν ἀνδράσιν πέμπων ἱλάσκομαι O. 7.7

  ἀλλ' ὥτε παῖς, καὶ ὅταν O. 10.91

  b

  οὕτω καί. ἐν δ' ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται· οὕτω δὲ καὶ πίτνει χαμαί P. 8.93

  καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος ἄγει N. 11.42

  c

  οἷος καί. ἤρατο τῶν ἀπεόντων· οἶα καὶ πολλοὶ πάθον P. 3.20

  τῶν ἀρειόνων ἐρώτων. οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον ποιμένες ἀμφεπόλησαν N. 8.6

  d ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφευγεν, καὶ κεῖνος ὅσα χάρματ' ἄλλοις ἔθηκεν, τίς ἂν φράσαι δύναιτο; O. 2.99

  ὅθεν περ καὶ Ὁμηρίδαι ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ' ἀοιδοὶ ἄρχονται, καὶ ὅδ ἀνὴρ N. 2.3

  , cf. P. 10.67 D in combination with other particles.
  a where καί means even

  φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαί P. 4.25

  κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει φρένας P. 1.12

  βία δὲ καὶ μεγάλαυχον ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ P. 8.15

  θανόντων δὲ καὶ φίλοι προδόται (Bergk: λόγοι φίλοι codd.) fr. 160.
  b where καί means also

  ἀγλαίζεται δὲ καὶ μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ O. 1.14

  δαέντι δὲ καὶ σοφία μείζων ἄδολος τελέθει O. 7.53

  ἔστι δὲ καί τι θανόντεσσιν μέρος O. 8.77

  οἱ δ' Ἀρκάδες, οἱ δὲ καὶ Πισᾶται O. 9.68

  ἄλλαι δὲ δὔ χάρμαι, τὰ δὲ καὶ Νεμέας κατὰ κόλπον O. 9.87

  τὰ δὲ καί ποτ' ἐν ἀλκᾷ O. 13.55

  τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι P. 1.26

  μάκαρ δὲ καὶ νῦν P. 5.20

  τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει P. 8.28

  χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς Ἀλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω, ῥαίνω δὲ καὶ ὕμνῳ bis. P. 8.56—7.

  πολλοὶ ἀριστῆες, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων P. 9.

  108.

  ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰών N. 3.74

  πρόφρων δὲ καὶ κείνοις ἄειδ' ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός N. 5.22

  ἕπομαι δὲ καὶ αὐτὸς ἔχων μελέταν N. 6.54

  μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι θέσθαι πιστόν N. 8.43

  ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώπων N. 10.20

  ἐκράτησε δὲ καί ποθ' Ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι N. 10.25

  τρὶς μὲν τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις ἐν Ἀδραστείῳ νόμῳ N. 10.28

  ἐν Ἰσθμῷ Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν I. 5.18

  μέτρα μὲν γνώμᾳ διώκων μέτρα δὲ καὶ κατέχων I. 6.71

  αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα Ἀμφιάρηόν τε I. 7.32

  κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς Αἴγινα I. 9.1

  διαγινώσκομαι μὲν γινώσκομαι δὲ καὶ μοῖσαν παρέχων ἅλις Pae. 4.23

  μνάσει δὲ καί τινα Pae. 14.35

  τέρπεται δὲ καί τις ἐπ' οἶδμ ἅλιον ναὶ θοᾷ διαστείβων fr. 221. 4. N. B. anaphora O. 9.68, P. 9.108, N. 10.28, I. 6.71, I. 7.32, I. 9.1
  c where καί is generally emphatic. τῶν νῦν δὲ καὶ Θρασύβουλος πατρῴαν μάλιστα πρὸς στάθμαν ἔβα (= αὖ, Gr. Part., 305 P. 6.44 ἔστι δὲ καὶ διδύμων ἀέθλων Μελίσσῳ μοῖρα and two are the victories that M. has I. 3.9 ἐν δ' ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειθώ τ ἔναιεν ( précisement van Groningen) fr. 123. 13. σοφοὶ δὲ καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν ἔπος αἴνησαν περισσῶς fr. 35b. where δὲ is separated from

  καί; εἰ δ' αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχοι N. 7.89

  2 combined with particles other particles than δέ. a. καί ῥα v. ῥα. b. καί νυν v. νυν. c. καὶ γάρ v. γάρ. d. καὶ μάν v. μά ν. e. καίτοι v. τοι f. καίπερ v. καίπερ [g. καί τε is not a genuine combination of particles, in spite of apparent exx. I. 2.19 coni., I. 2.23, I. 4.25—6, I. 7.32—3.] E position of καί: 1. the position of emphatic καὶ is sometimes between prep. and subs., cf. C. 3. e supra:

  ἐν καὶ θαλάσσᾳ O. 2.28

  ἐπὶ καὶ θανάτῳ P. 4.186

  ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.102

  ἀπὸ καὶ πατρός Πα. 7C. 9. cf. fr. 123. 13. This usage is irregularly applied to copulative καί:

  ἐν καὶ τελευτᾷ O. 7.26

  θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις (Tricl.: ἔν τε, ἔν τε καὶ codd.) P. 10.58 πέσε δ (sc. κῦμ' Ἀίδα)

  ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα N. 7.31

  ζώων τ' ἀπὸ καὶ θανών I. 7.30

  2 irregular position of καί. dub. exx.
  a copulative. ὄνυχας ὀξυτάτους ἀκμὰν / καὶ δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων ( καί coni. Ahlwardt: τε codd.: ὀξ. σχ. καὶ δειν. coni. Wil.) N. 4.64 [ καὶ coni. Ahlwardt, τ codd. P. 10.69]
  b emphatic. δελφῖνι καὶ τάχος δἰ ἅλμας ἶσον κ' εἴποιμι Μελησίαν (Schr. e Σ: κεν codd.: κ add. Wil., om. codd: “nicht ein umgestelltes “und” sondern “auch” wie die Σ auch verstehen.” Wil.) N. 6.64 F in crasis.

  κἀσόφοις O. 3.45

  κἀγοραὶ O. 12.5

  χὠπόταν χὤταν P. 2.87

  —8.

  κοὔ P. 4.151

  τε κἀγαθῷ P. 8.100

  κἀνθρώποις P. 9.40

  χὠπόσαι χὤ τι χὠπόθεν P. 9.46

  —8. καἴπερ (coni. Christ: καίπερ codd.) N. 4.36 κἀν (Boeckh: κεἰν, κἠν codd.) I. 4.25 εἰρήσεταί που κἀν βραχίστοις (Heyne: που κἐν, πα κ' ἐν codd.) I. 6.59 κεἴ fr. 4. κἀγχερριθ[ Πα. 22. i. 3. G fragg.

  καὶ θυόε[ντα Pae. 3.8

  ]καί ποτε[ Pae. 6.73

  ]σεκαι[ Πα. 7B. 2. ]

  καὶ χ[ Pae. 10.2

  ]καὶ χρυσο[ Pae. 10.10

  καὶ τα[Πα. 13d. 8. ]

  τε καὶ ἁνίκα ναύλοχοι[ Pae. 18.9

  ]καί νιν ορει[ Πα. 22a. 1. ]αμα καὶ στρατιὰ[ Δ. 3. 11. ]τηρκαιε[ Δ. 4. d. 3. καὶ λιπαρῷ fr. 204. ] σκαιλυ[ fr. 215b. col. 2. 4.

  Lexicon to Pindar > καί

Look at other dictionaries:

 • 102 av. J.-C. — 102 Années : 105 104 103   102  101 100 99 Décennies : 130 120 110   100  90 80 70 Siècles : IIIe siècle …   Wikipédia en Français

 • 102 AH — is a year in the Islamic calendar that corresponds to 720 ndash; 721 CE.yearbox width = 500 in?= cp=1st century AH c=2nd century AH cf=3rd century AH| yp1=99 AH yp2=100 AH yp3=101 AH year=102 AH ya1=103 AH ya2=104 AH ya3=105 AH dp3=70s AH dp2=80s …   Wikipedia

 • 102.3 FM — is a radio frequency. It may refer to:Current StationsIn Australia * ABC Classic FM in Canberra, Australian Capital Territory * Star FM in Port Macquarie, New South Wales * Mix 102.3 in Adelaide, South AustraliaIn Canada * in Saint John, NB * in… …   Wikipedia

 • 102.5 FM — is a radio frequency. It may refer to:Current StationsIn Australia * 2MBS in Sydney, New South Wales * Classic Rock 102.5FM in Deniliquin, New South Wales * Power FM NSW South Coast in Bega, New South Wales * Radio National in Gloucester, New… …   Wikipedia

 • 102.1 FM — is a radio frequency. It may refer to:Current StationsIn Australia * SBS Radio in Moree, New South Wales * Triple J in Broken Hill, New South Wales * Triple J in Newcastle, New South Wales * 8CCC in Alice Springs, Northern Territory * CAAMA in… …   Wikipedia

 • 102.7 FM — is a broadcast frequency on FM radio. Stations broadcasting on this frequency include:Current StationsIn Australia * 2KY in Jindabyne, New South Wales * ABC Local Radio in Wagga Wagga, New South Wales * 4CA FM in Cairns, Queensland * 4DDB in… …   Wikipedia

 • 102.9 FM — is a radio frequency. It may refer to:Current StationsIn Australia * KOFM in Newcastle, New South Wales * Radio National in Broken Hill, New South Wales * SBS Radio in Cootamundra, New South Wales * Hot Tomato in Gold Coast, Queensland * Radio… …   Wikipedia

 • 102 — Cette page concerne l année 102 du calendrier julien. Pour l année 102, voir 102. Pour le nombre 102, voir 102 (nombre). Années : 99 100 101  102  103 104 105 Décennies  …   Wikipédia en Français

 • 102 — Portal Geschichte | Portal Biografien | Aktuelle Ereignisse | Jahreskalender ◄ | 1. Jahrhundert | 2. Jahrhundert | 3. Jahrhundert | ► ◄ | 70er | 80er | 90er | 100er | 110er | 120er | 130er | ► ◄◄ | ◄ | 98 | 99 | 100 | 101 | …   Deutsch Wikipedia

 • -102 — Années : 105 104 103   102  101 100 99 Décennies : 130 120 110   100  90 80 70 Siècles : IIIe siècle av. J.‑C.   …   Wikipédia en Français

 • 102 — ГОСТ 102{ 75} Фанера березовая авиационная. Технические условия. ОКС: 79.060.10 КГС: К24 Фанера и фанерные изделия Взамен: ГОСТ 102 49 Действие: С 01.01.76 Изменен: ИУС 10/78, 9/83, 1/85, 11/90 Примечание: переиздание 1996; см. также в сб. Фанера …   Справочник ГОСТов

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.