Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

височина

 • 41 lift

  {lift}
  I. 1. вдигам (се), повдигам (се), издигам (се)
  to LIFT (up) one's voice повишавам глас, извиквам
  to LIFT (up) one's voice against прен. надигам глас срещу, протестирам против
  not to LIFT a finger/hand прен. не помръдвам пръста си, не предприемам нищо
  to LIFT a load снемам товар (from)
  2. вадя (картофи и пр.)
  3. sl. задигам, крада, лигам, плагиатствувам
  4. вдигам (обсада, забрана и пр.)
  5. изплащам (ипотека)
  6. вдигам се, разпръсвам се, разнасям се (за облаци, мъгла), преставам (за дъжд)
  7. правя козметична операция на
  8. мир. появявам се на хоризонта
  II. 1. вдигане, повдигане, издигане, прен. повдигане на духа/настроението
  to get/give someone a LIFT вземат ме/вземам някого с кола, повдига ми се самочувствието, повдигам самочувствието на някого
  LIFT in the ground възвишение, издигане на терена
  the proud LIFT of her neck гордо вдигнатата и глава
  2. превозване (главно по въздуха), количество/брой на превозени материали/пътници
  3. помощ, подпомагане, напредване, напредък
  4. асансъор, лифт
  5. тех. подемна машина, хаспел, елеватор, лифт
  6. физ., тех. подемна сила
  7. гъонен флек (на ток)
  8. разг. кражба, задигане
  * * *
  {lift} v 1. вдигам (се), повдигам (се); издигам (се); to lift (up) (2) {lift} n 1. вдигане, повдигане, издигане; прен. повдигане на
  * * *
  хаспел; свивам; приповдигам; асансьор; вдигам; вдигане; вадя; дигам; задигам; елелватор; лифт;
  * * *
  1. i. вдигам (се), повдигам (се), издигам (се) 2. ii. вдигане, повдигане, издигане, прен. повдигане на духа/настроението 3. lift in the ground възвишение, издигане на терена 4. not to lift a finger/hand прен. не помръдвам пръста си, не предприемам нищо 5. sl. задигам, крада, лигам, плагиатствувам 6. the proud lift of her neck гордо вдигнатата и глава 7. to get/give someone a lift вземат ме/вземам някого с кола, повдига ми се самочувствието, повдигам самочувствието на някого 8. to lift (up) one's voice against прен. надигам глас срещу, протестирам против 9. to lift (up) one's voice повишавам глас, извиквам 10. to lift a load снемам товар (from) 11. асансъор, лифт 12. вадя (картофи и пр.) 13. вдигам (обсада, забрана и пр.) 14. вдигам се, разпръсвам се, разнасям се (за облаци, мъгла), преставам (за дъжд) 15. гъонен флек (на ток) 16. изплащам (ипотека) 17. мир. появявам се на хоризонта 18. помощ, подпомагане, напредване, напредък 19. правя козметична операция на 20. превозване (главно по въздуха), количество/брой на превозени материали/пътници 21. разг. кражба, задигане 22. тех. подемна машина, хаспел, елеватор, лифт 23. физ., тех. подемна сила
  * * *
  lift [lift] I. v 1. вдигам (се), повдигам (се); издигам (се); to \lift o.'s hand against вдигам ръка срещу; удрям; to \lift up o.'s heart обръщам се (отправям молба) към Бога; to \lift (up) o.'s voice against надигам глас срещу, протестирам против; not to \lift a finger прен. и (с) пръст даже не помръдвам, не предприемам нищо; to \lift an embargo вдигам ембарго; 2. sl задигам, отмъквам, крада, "дигам"; плагиатствам; 3. вадя, прибирам, събирам (от земята); to \lift seedlings вадя разсад (за засаждане или пикиране); to \lift potatoes вадя картофи; 4. ам. плащам (полица), изплащам, очиствам; 5. вдигам се, разпръсвам се, разнасям се; преставам; the fog \lifted мъглата се вдигна; 6. махам, премахвам ( away); II. n 1. вдигане, повдигане, издигане; to get a \lift up in the world издигам се по-високо в обществото; to give s.o. a \lift 1) вземам (закарвам) някого с кола (за услуга); 2) помагам на някого; 3) повдигам на някого самочувствието (настроението); new clothes gave her the \lift she needed новите дрехи ѝ дадоха самочувствието, от което се нуждаеше; \lift in the ground възвишение (издигане) на терена; three Olympic L. сп. олимпийски трибой за вдигане на тежести; \lift pump смукателна помпа; 2. товар (който се повдига); 3. асансьор, лифт; 4. тех. подемна машина, хаспел, елеватор, лифт; air \lift пневматичен подемник, въздушна помпа; 5. физ., тех. подемна сила; 6. мин. дебелина на пласт; 7. ход (на клапан); 8. геол. изваждане на сондажен инструмент; 9. височина на издигане; напорна (смукателна) височина; 10. мор. въже, което се спуска от върха на мачтата на платноход до края на напречната рейка на платното; 11. вътрешна кожа в бомбето или форта на обувката.

  English-Bulgarian dictionary > lift

 • 42 line

  {lain}
  I. 1. линия, черта, щриха (и изк.)
  LINE and colour изк. контури и цветове
  in LINE по/в права линия
  2. сп. линия
  3. (по) гранична линия, предел (и прен.)
  to go over/to overstep the LINE прекалявам, престъпвам позволеното
  paper just on the LINE съчинение/класно едва за тройка
  below the LINE незадоволителен, слаб
  4. геогр. екватор
  5. бръчка, линия (на дланта), бразда
  6. обик. рl контури, очертание, линия, силует
  7. редица, опашка (от хора)
  to stand in (a) LINE стоя/редя се/нареждам се на опашка
  to be in LINE for мой ред е за (повишение и пр.)
  to keep in LINE пазя си реда
  to get in/into LINE нареждам се
  8. линия (на съобщения)
  LINE engaged/aм. busy заето (за телефон)
  hold the LINE! чакайте на телефона! не прекъсвайте! shared/party LINE дуплекс
  9. жп. линия, релей
  LINE service пътна служба
  10. воен. развърнат строй, фронтова линия
  рl позиции
  to fall in LINE строявам се
  LINE ahead/astern мор. строй килватер
  LINE abreast мор. строй фронт
  in LINE в развърнат строй
  the enemy's LINEs позициите/разположението на противника
  LINE of battle боен ред
  to go up the LINE излизам на боева линия
  all along the LINE по всички фронтове, прен. по всички линии
  11. воен. редовни пехотни полкове, ам. редовни/строеви войски/офицери
  12. писан/печатен ред, стих
  to drop someone a LINE пиша някому накратко, драсвам някому няколко реда
  13. pl театр. реплика
  14. pl брачно свидетелство (и marriage LINEs)
  15. влакно (и на въдица), канап, въже (нце), жица
  LINE fishing риболов с въдица, въдичарство
  to give someone LINE enough давам някому свобода на действие
  16. конвейер
  17. воен. посока
  LINE of march посока на движение
  LINE of fire посока на стрелба
  18. насока, линия на поведение
  party LINE партийна линия
  on these LINEs в тази насока направление/дух
  to be in LINE with следвам/спазвам линията на (партия и пр.)
  to be out of LINE неуместен съм (за забележка, държание и пр.), не съм прав, на погрешен път съм
  to take a firm/hard/strong LINE действувам енергично/решително, вземам строги мерки (over something за нещо)
  what LINE do you intend to take? как смятате да постъпите? какво становище смятате да вземете? to do something on/along sound/correct LINEs постъпвам правилно
  on the wrong LINEs неправилно
  to keep to one's own LINE следвам собствения си път
  to keep in LINE спазвам правилата на играта, вървя в крак
  to keep someone in LINE принуждавам някого да върви в крак
  to keep one's temper in LINE запазвам хладнокръвие
  to be working on right LINEs на прав път съм
  to work on the LINEs of работя по системата/метода на
  19. произход, родословие, род, коляно, потекло, линия
  male/female LINE мъжка/женска линия
  20. занятие, работа, професия, специалност, поприще
  he is in the drapery LINE той е търговец на текстил
  that's not much in my LINE не се интересувам/не разбирам много от такива неща, не съм по тази част
  my LINE of country прен. моята област
  in the LINE of duty по задължение, служебно
  21. вид стока
  cheap LINE irt felt hats евтини меки/филцови шапки
  something in that LINE нещо подобно/такова
  22. условия на живот, съдба, късмет
  my LINEs have fallen in pleasant places имал съм късмет в живота си
  hard LINEs разг. лош късмет
  to get/have a LINE on разг. узнавам, научавам се за
  to give someone a LINE on разг. осведомявам някого, подшушвам някому
  to be in LINE with в съгласие съм с, съответствувам на
  to come into LINE with съгласувам се/координирам се с, приемам
  to bring into LINE with съгласувам, убеждавам (някого) да приеме/да се съгласи, вкарвам (някого) в пътя
  on the LINE на височината на очите, на границата (между две категории и пр.), прен. на карта/риск, открито, прямо, незабавно, веднага
  out of LINE накриво, неуместен, нереден
  down the LINE напълно, всецяло
  to shoot a LINE sl. хваля се, фукам се
  II. 1. разчертавам, тегля/чертая линии върху
  2. скицирам, очертавам, чертая, начертавам
  3. набраздявам
  face LINEd with care набръчкано от грижи лице
  4. нареждам (се) в редица (и с up)
  pedestrians LINEd the streets от двете страни на улицата стояха/бяха наредени пешеходци
  road LINEd with trees път с дървета от даете страни
  line in изк. скицирам
  line off набелязвам, очертавам
  line out line off
  отбелязвам (пасаж) зa изхвърляне, пикирам (разсад)
  запътвам се бързо (for към)
  line through зачерквам, зачертавам
  line up строявам (се), нареждам (се), нареждам се на опашка, разг. събирам, организирам, подреждам (изпълнители, програма, номера)
  to LINE up alongside/with разг. поддържам, присъединявам се към
  to LINE up behind разг. следбам, поддържам (някого), спечелвам (някого като съдружник)
  to have something /someone LINEd up имам нещо/някого на разположение
  to LINE something up in one's sights прицелвам се точно в нещо
  III. 1. подплатявам
  2. облицовам
  to LINE one's pockets забогатявам, натрупвам пари
  to LINE one's stomach хапвам си
  * * *
  {lain} n 1. линия, черта, щриха (и изк.); line and colour изк. конт(2) {lain} v 1. разчертавам, тегля/чертая линии върху; 2. скицир{3} {lain} v 1. подплатявам; 2. облицовам; to line o.'s pockets заб
  * * *
  черта; шнур; стих; строеви; редица; разчертавам; ред; рисунък; ресор; поприще; потекло; предел; бръчка; бразда; въже; връв; граница; екватор; курс; колона; коловоз; линия; набраздявам;
  * * *
  1. (по) гранична линия, предел (и прен.) 2. 1 pl брачно свидетелство (и marriage lines) 3. 1 pl театр. реплика 4. 1 влакно (и на въдица), канап, въже (нце), жица 5. 1 воен. посока 6. 1 воен. редовни пехотни полкове, ам. редовни/строеви войски/офицери 7. 1 конвейер 8. 1 насока, линия на поведение 9. 1 писан/печатен ред, стих 10. 1 произход, родословие, род, коляно, потекло, линия 11. 2 вид стока 12. 2 условия на живот, съдба, късмет 13. 20. занятие, работа, професия, специалност, поприще 14. all along the line по всички фронтове, прен. по всички линии 15. below the line незадоволителен, слаб 16. cheap line irt felt hats евтини меки/филцови шапки 17. down the line напълно, всецяло 18. face lined with care набръчкано от грижи лице 19. hard lines разг. лош късмет 20. he is in the drapery line той е търговец на текстил 21. hold the line! чакайте на телефона! не прекъсвайте! shared/party line дуплекс 22. i. линия, черта, щриха (и изк.) 23. ii. разчертавам, тегля/чертая линии върху 24. iii. подплатявам 25. in line в развърнат строй 26. in line по/в права линия 27. in the line of duty по задължение, служебно 28. line abreast мор. строй фронт 29. line ahead/astern мор. строй килватер 30. line and colour изк. контури и цветове 31. line engaged/aм. busy заето (за телефон) 32. line fishing риболов с въдица, въдичарство 33. line in изк. скицирам 34. line of battle боен ред 35. line of fire посока на стрелба 36. line of march посока на движение 37. line off набелязвам, очертавам 38. line out line off 39. line service пътна служба 40. line through зачерквам, зачертавам 41. line up строявам (се), нареждам (се), нареждам се на опашка, разг. събирам, организирам, подреждам (изпълнители, програма, номера) 42. male/female line мъжка/женска линия 43. my line of country прен. моята област 44. my lines have fallen in pleasant places имал съм късмет в живота си 45. on the line на височината на очите, на границата (между две категории и пр.), прен. на карта/риск, открито, прямо, незабавно, веднага 46. on the wrong lines неправилно 47. on these lines в тази насока направление/дух 48. out of line накриво, неуместен, нереден 49. paper just on the line съчинение/класно едва за тройка 50. party line партийна линия 51. pedestrians lined the streets от двете страни на улицата стояха/бяха наредени пешеходци 52. road lined with trees път с дървета от даете страни 53. something in that line нещо подобно/такова 54. that's not much in my line не се интересувам/не разбирам много от такива неща, не съм по тази част 55. the enemy's lines позициите/разположението на противника 56. to be in line for мой ред е за (повишение и пр.) 57. to be in line with в съгласие съм с, съответствувам на 58. to be in line with следвам/спазвам линията на (партия и пр.) 59. to be out of line неуместен съм (за забележка, държание и пр.), не съм прав, на погрешен път съм 60. to be working on right lines на прав път съм 61. to bring into line with съгласувам, убеждавам (някого) да приеме/да се съгласи, вкарвам (някого) в пътя 62. to come into line with съгласувам се/координирам се с, приемам 63. to drop someone a line пиша някому накратко, драсвам някому няколко реда 64. to fall in line строявам се 65. to get in/into line нареждам се 66. to get/have a line on разг. узнавам, научавам се за 67. to give someone a line on разг. осведомявам някого, подшушвам някому 68. to give someone line enough давам някому свобода на действие 69. to go over/to overstep the line прекалявам, престъпвам позволеното 70. to go up the line излизам на боева линия 71. to have something /someone lined up имам нещо/някого на разположение 72. to keep in line пазя си реда 73. to keep in line спазвам правилата на играта, вървя в крак 74. to keep one's temper in line запазвам хладнокръвие 75. to keep someone in line принуждавам някого да върви в крак 76. to keep to one's own line следвам собствения си път 77. to line one's pockets забогатявам, натрупвам пари 78. to line one's stomach хапвам си 79. to line something up in one's sights прицелвам се точно в нещо 80. to line up alongside/with разг. поддържам, присъединявам се към 81. to line up behind разг. следбам, поддържам (някого), спечелвам (някого като съдружник) 82. to shoot a line sl. хваля се, фукам се 83. to stand in (a) line стоя/редя се/нареждам се на опашка 84. to take a firm/hard/strong line действувам енергично/решително, вземам строги мерки (over something за нещо) 85. to work on the lines of работя по системата/метода на 86. what line do you intend to take? как смятате да постъпите? какво становище смятате да вземете? to do something on/along sound/correct lines постъпвам правилно 87. бръчка, линия (на дланта), бразда 88. воен. развърнат строй, фронтова линия 89. геогр. екватор 90. жп. линия, релей 91. запътвам се бързо (for към) 92. линия (на съобщения) 93. набраздявам 94. нареждам (се) в редица (и с up) 95. обик. рl контури, очертание, линия, силует 96. облицовам 97. отбелязвам (пасаж) зa изхвърляне, пикирам (разсад) 98. рl позиции 99. редица, опашка (от хора) 100. скицирам, очертавам, чертая, начертавам 101. сп. линия
  * * *
  line [lain] I. n 1. линия, черта, щрих; \line of demarcation гранична линия, демаркационна линия; \line of sight ( vision) зрителна линия; \line of force физ. силова линия; black \lines, guiding \lines, writing \lines подложка от начертани редове (за писане върху празен лист); to take the air \line ам. вървя направо, тръгвам по най-прекия път; by \line, by \line and level, by \line and rule точно, прецизно, методично; below the \line под нормата; недостатъчно; goal \line сп. голлиния; to tow the \line 1) подчинявам се, огъвам се пред общоприетото; 2) правя фалстарт; 2. линия на поведение; on these \lines в тази насока (направление, дух); to take a strong \line действам енергично; строг съм; to keep ( take) o.'s own \line, to strike out a \line of o.'s own следвам своя път; on the \line of като по модела, метода на; to be working on right \lines на прав път съм; 3. граница, погранична линия (черта); предел; a fine ( thin, narrow) \line тънка разлика; to draw a ( the) \line разграничавам ( between) поставям граница (предел) (at); one must draw the \line somewhere прен. всяко търпение си има граници; a paper just on the \line работа (съчинение, класно), която е точно за тройка; the L. ист. южната граница на Пенсилвания (разделяща робовладелческите от свободните щати); to go over ( cross) the \line прекалявам; престъпвам нормите на благоприличието; 4. обикн. pl очертание, контур, силует; 5. линия (съобщителна, търговска, транспортна); to come on \line влизам в действие (употреба); all along the \line по цялата линия; прен. навсякъде, във всяка точка; hold the \line! не прекъсвайте (при телефонен разговор)! чакайте така! to go on \line включвам се в компютърна мрежа; \line service жп пътна служба; belt \line 1) обиколна трамвайна линия; 2) околовръстна железница; 6. воен. развърнат строй, верига; фронтова линия; to fall in \line воен. строявам се; \line ahead, \line astern мор. в колона по един; \line abreast фронтално; ship of the \line линеен кораб; in \line в развърнат строй; troops of the \line армейска пехота; \line officer младши офицер; ам. строеви офицер; the enemy's \lines позициите (разположението) на противника; \line of battle боен ред; 7. геогр. екватор; 8. произход, родословие, коляно, потекло; линия; male ( female) \line мъжка (женска) линия; 9. бразда; бръчка; 10. връв; канап, шнур; въженце, въже; clothes-\line въже за простиране на пране; to give s.o. \line enough оставям някого на спокойствие (свобода); to tow the party \line поддържам партийната линия; to throw a good \line прен. опитен (добър) рибар съм; 11. въдица, корда; 12. кабел, жица; \line-to-ground ел. фазен, фазов (между проводник и земя); \line-to-\line ел. междуфазен, междуфазов (между два проводника); 13. ред; pl стихове; drop me a few \lines драснете ми няколко реда; take 50 \lines уч. ще преведеш (препишеш) 50 реда (за наказание); to muff o.'s \lines театр. сбърквам (сгрешавам) репликата си; to sign on the dotted \line слагам подписа си, напълно се съгласявам; marriage \lines брачно свидетелство; 14. редица; опашка (от чакащи хора); to stand in \line чакам на (в) редица; правя опашка; bread \line опашка от безработни за безплатна храна; 15. ресор, специалност, поприще; занятие, работа, професия; it is not in my \line, it is out of my \line с такова нещо не се занимавам, не разбирам от такова нещо; не съм по тази част; \line of business театр. амплоа; 16. вид, естество; s.th. in that \line нещо такова (подобно); \line of goods вид стока; 17. дванадесета част от цол (инч); 18. тръба; further down the \line по-късно, в последствие, в бъдеще; to get o.'s \lines crossed обърквам се; to be in ( out of) \line with съгласен съм (не съм съгласен) с, to bring into \line карам, принуждавам да се съгласи; to fall into \line with приспособявам се, нагаждам се към; to come into \line with съгласувам (координирам) се с; to give a \line on давам информация за, представям; to have ( get) a \line on имам представа за, имам мнение (сведения, информация) за; on the \line 1) на височина на очите; 2) на видно място, изтъкнат; 3) ам. веднага, незабавно; to have s.o. on a \line подигравам (лъжа, мамя) някого; hard \lines разг. лош късмет; to be in the firing \line, (in the \line of fire) под прицел съм; подложен съм на нападки (критика); to be ( way) out of \line греша, не съм на прав път, не постъпвам правилно; to put ( lay) s.th. on the \line 1) рискувам да загубя нещо, залагам (репутацията си, работата си) на карта (и to be on the \line); 2) казвам нещо директно и искрено, не спестявам истината; откривам (чувствата си); to be shooting a \line преувеличавам, "изхвърлям се"; to do a \line with sl ходя с, гаджета сме с; II. v 1. разчертавам, тегля (чертая) линии върху; to \line through зачерквам; to \line off трасирам; 2. набраздявам; 3. поставям, нареждам (се) в редица (линия) (и \line up); to \line the streets with trees поставям (насаждам) дръвчета покрай улицата; troops \lined the streets войскови части застанаха от двете страни на улицата; to \line up 1) строявам (нареждам се) в редица; 2) линирам, разчертавам; 3) изравнявам, центрирам; 4) разграничавам се; to \line up with нареждам се с, присъединявам се към; to \line off трасирам; to \line out 1) отбелязвам (пасаж) за изхвърляне от текст; 2) начертавам (маршрут и пр.); 3) бързам; III. v подплатявам, обшивам (облицовам, тапицирам) отвътре; тех. облицовам, подвързвам ( книга); to \line o.'s pocket прен. забогатявам, натрупвам пари (обикн. по нечестен начин, напр. чрез приемане на подкупи).

  English-Bulgarian dictionary > line

 • 43 loftiness

  n високомерие, величественост
  * * *
  благородство; високомерие; величественост; височина; висота; възвишеност; надменност;
  * * *
  n високомерие, величественост
  * * *
  loftiness[´lɔftinis] n 1. височина; висота; 2. възвишеност, висота; благородство; 3. величественост; 4. надменност, високомерие.

  English-Bulgarian dictionary > loftiness

 • 44 mount

  {maunt}
  I. 1. ост. планина, хълм, възвишение, височина
  2. често в имена на планини, върхове
  MOUNT Everest Монт Еверест
  3. изпъкналост на дланта в основата на пръста
  II. 1. качвам (се), изкачвам (се), покачвам (се) (на), яхвам, възсядам
  to MOUNT the stairs изкачвам стълби
  his colour MOUNTed кръвта нахлу в лицето му, той пламна
  2. увеличавам се, раста (за напрежение, недоволство и пр.), качвам се (и за цени)
  натрупвам се (up), издигам се (по чин, положение)
  3. слагам, нагласям, монтирам (скъпоценни камъни и пр.), слагам (картина) в рамка, инсталирам (машина и пр.)
  to MOUNT a specimen приготвям препарат за изследване под микроскоп
  4. театр. поставям (пиеса и пр.)
  5. давам коне на, снабдявам с коне/велосипеди и пр., съоръжавам
  to MOUNT a regiment сформирам кавалерийски полк
  MOUNTed police конна/моторизирана полиция
  6. pass снабден съм с оръдия (за крепост, кораб и пр.)
  7. предприемам, започвам (нападение, кампания, акция), организирам
  III. 1. оседлан кон/магаре и пр
  2. колело, мотоциклет
  3. (начин на) яздене на кон (при състезание)
  4. стойка, рама
  5. паспарту, картон и пр. (за картина и пр.), гнездо (на скъпоценен камък)
  6. предметно стъкло (за микроскоп)
  7. воен. лафет
  * * *
  {maunt} n 1. ост. планина; хълм, възвишение, височина; 2. често(2) {maunt} v 1. качвам (се), изкачвам (се), покачвам (се) (на){3} {maunt} n 1. оседлан кон/магаре и пр.; 2. колело, мотоцикле
  * * *
  хълм; яхам; увеличавам; слагам; паспарту; планина; поставям; възвишение; възсядам; височина; възлизам; застъпвам; качвам се; издигам се; натрупвам се;
  * * *
  1. (начин на) яздене на кон (при състезание) 2. his colour mounted кръвта нахлу в лицето му, той пламна 3. i. ост. планина, хълм, възвишение, височина 4. ii. качвам (се), изкачвам (се), покачвам (се) (на), яхвам, възсядам 5. iii. оседлан кон/магаре и пр 6. mount everest Монт Еверест 7. mounted police конна/моторизирана полиция 8. pass снабден съм с оръдия (за крепост, кораб и пр.) 9. to mount a regiment сформирам кавалерийски полк 10. to mount a specimen приготвям препарат за изследване под микроскоп 11. to mount the stairs изкачвам стълби 12. воен. лафет 13. давам коне на, снабдявам с коне/велосипеди и пр., съоръжавам 14. изпъкналост на дланта в основата на пръста 15. колело, мотоциклет 16. натрупвам се (up), издигам се (по чин, положение) 17. паспарту, картон и пр. (за картина и пр.), гнездо (на скъпоценен камък) 18. предметно стъкло (за микроскоп) 19. предприемам, започвам (нападение, кампания, акция), организирам 20. слагам, нагласям, монтирам (скъпоценни камъни и пр.), слагам (картина) в рамка, инсталирам (машина и пр.) 21. стойка, рама 22. театр. поставям (пиеса и пр.) 23. увеличавам се, раста (за напрежение, недоволство и пр.), качвам се (и за цени) 24. често в имена на планини, върхове
  * * *
  mount [maunt] I. n 1. планина; хълм, възвишение, височина; 2. често в имена на планини, върхове, напр. M. Everest Монт Еверест; 3. хълм в основата на пръста (на дланта) ; II. mount v 1. качвам (се), изкачвам, покачвам; яхам, възсядам; to \mount the stairs изкачвам стъпала; to \mount the throne възкачвам се на (заемам) престол; his colour \mounted кръв нахлу в лицето му, изчерви се; \mounted police конна полиция; 2. увеличавам се; повишавам се, качвам се (и за цени); натрупвам се (up); издигам се (по чин, положение, сила); 3. слагам, нагласям, поставям; насновавам ( стан); to \mount a picture поставям картина в рамка или върху парче картон; to \mount jewels монтирам скъпоценни камъни (в украшение); to \mount a play поставям пиеса; to \mount a gun поставям оръдие на огнева позиция; to \mount a specimen нагласям експонат; приготвям микроскопски препарат; 4. давам (заемам) кон на; he \mounted me for the day той ми зае кон за този ден; 5. воен.: to \mount guard отивам на пост, на пост съм; to \mount guard over пазя; 6. воен. снабден съм с оръдия (за крепост, кораб); III. n 1. оседлан кон (магаре и под.); 2. обездка (при състезание); 3. картон за фон на картина; плат, платно, основа за подлепване; 4. гнездо от благороден метал за скъпоценен камък; 5. стъклена плочка (за микроскоп); 6. лафет.

  English-Bulgarian dictionary > mount

 • 45 overlook

  {,ouvə'luk}
  1. гледам от високо място, издигам се над
  our garden is OVERLOOKed from the neighbours' windows прозорците на съседите гледат към нашата градина
  hill OVERLOOKing the sea височина, която се издига над морето
  2. не забелязвам, недоглеждам, пропускам, прескачам незабелязано (пасаж и пр.)
  3. пренебрегвам, затварям си очите за, игнорирам, гледам през пръсти на
  4. гледам със снизхождение на, извинявам, прощавам
  5. гледам, надзиравам
  6. ост. урочасвам
  * * *
  {,ouvъ'luk} v 1. гледам от високо място; издигам се над; our
  * * *
  пренебрегвам; пропускам; извинявам; игнорирам; недоглеждам;
  * * *
  1. hill overlooking the sea височина, която се издига над морето 2. our garden is overlooked from the neighbours' windows прозорците на съседите гледат към нашата градина 3. гледам от високо място, издигам се над 4. гледам със снизхождение на, извинявам, прощавам 5. гледам, надзиравам 6. не забелязвам, недоглеждам, пропускам, прескачам незабелязано (пасаж и пр.) 7. ост. урочасвам 8. пренебрегвам, затварям си очите за, игнорирам, гледам през пръсти на
  * * *
  overlook[¸ouvə´luk] v 1. гледам от високо ( място); издигам се над; a hill \overlooking the sea височина, която гледа към морето; 2. не забелязвам, недоглеждам, пропускам; прескачам незабелязано (пасаж и пр.); 3. игнорирам, подминавам, пренебрегвам, затварям си очите за; гледам през пръсти на; 4. гледам със снизхождение, извинявам, прощавам; 5. гледам, надзиравам; 6. ост. урочасвам.

  English-Bulgarian dictionary > overlook

 • 46 peel

  {pi:l}
  I. 1. беля (се), обелвам
  лющя (се), олющвам (се) (и с off)
  2. sl. събличам се (и с off)
  3. to PEEL off отделям се от формация самолети/група пешеходци и пр.
  to keep one's eyes PEELed (for) sl. отварям си очите/внимавам (за)
  II. n кора, кожа, кожица, люспа, шлюпка
  candied PEEL захаросани кори от портокали
  III. n ист. четвъртита куличка на укрепление
  IV. n фурнаджийска лопата
  * * *
  {pi:l} v 1. беля (се), обелвам; лющя (се), олющвам (се) (и с off(2) {pi:l} n кора, кожа, кожица, люспа, шлюпка; candied peel захаро{3} {pi:l} n ист. четвъртита куличка на укрепление. {4} {pi:l} n фурнаджийска лопата.
  * * *
  шлюпка; обелвам; олющвам; беля; кожица; люспа; лющя; кора; кожа;
  * * *
  1. candied peel захаросани кори от портокали 2. i. беля (се), обелвам 3. ii. n кора, кожа, кожица, люспа, шлюпка 4. iii. n ист. четвъртита куличка на укрепление 5. iv. n фурнаджийска лопата 6. sl. събличам се (и с off) 7. to keep one's eyes peeled (for) sl. отварям си очите/внимавам (за) 8. to peel off отделям се от формация самолети/група пешеходци и пр 9. лющя (се), олющвам (се) (и с off)
  * * *
  peel [pi:l] I. v беля (се), обелвам, лющя (се), олющвам (и с off); to \peel off 1) (за самолети, летящи в определен строй) отделям се последователно един след друг, като завивам рязко и губя височина; 2) sl събличам (се); 3) тръгвам си, "духвам"; разкарвам ( някого); to keep o.'s eyes \peeled държа си очите широко отворени; гледам с 4 очи; II. n кора, кожа, кожица, люспа, шлюпка; candied \peel захаросани кори от портокали; III. peel n ист. четвъртита кула на границата между Англия и Шотландия (ХVI в.) ; IV. peel n 1. фурнаджийска лопата; 2. широката част на гребло.

  English-Bulgarian dictionary > peel

 • 47 ping-pong

  {'piŋpɔŋ}
  n тенис на маса
  * * *
  {'pinpъn} n тенис на маса.
  * * *
  пинг-понг;
  * * *
  n тенис на маса
  * * *
  ping-pong[´piʃ¸pɔʃ] n 1. сп. пинг-понг, тенис на маса; 2. P.-P. ракета с камера, която, след като направи снимки от определена височина на даден обект, се връща с парашут на стартовата площадка.

  English-Bulgarian dictionary > ping-pong

 • 48 pitch

  {pitʃ}
  I. 1. смола, катран, зифт
  2. борова смола
  to touch PITCH имам работа със съмнителен човек, участвувам в съмнителна сделка
  touch PITCH and be defiled прен. с какъвто се събереш, такъв ще станеш
  II. v покривам с катран/зифт, насмолявам, намазвам с катран
  III. 1. разпъвам (палатка), разполагам (лагер), установявам се (на лагер)
  2. поставям, слагам, наpеждам, изправям, забивам (вратички за крикет и пр.)
  to PITCH a ladder against a wall подпирам/изправям стълба на стена
  3. ост. освен в рр нареждам, прегрупирам (войски на бойно поле)
  PITCHed battle редовно сражение, решаваща битка
  4. павирам, покривам с калдъръм
  5. хвърлям, запокитвам, запращам, мятам, сп. подавам
  to PITCH hay on to a cart хвърлям/товаря сено на кола
  6. падам тежко, тупвам
  7. мор. клатя cе надлъжно
  8. люлея се равномерно (за автомобил, самолет)
  9. муз. давам основен тон на, настройвам
  10. определям, придавам определена височина на
  to PITCH one's voice higher/lower повишавам/понижавам гласа си
  to PITCH one's aspirations too high прен. меря се много нависоко, хвърча на високо
  11. sl. разказвам
  to PITCH it strong преувеличавам, надувам нещата
  12. карти определям коз
  13. тех. захващам (cе), зацепвам (се)
  14. спускам се, накланям се (за терен)
  15. ам. продавам/рекламирам енергично
  pitch forward строполясвам се (on to на)
  pitch in залавям се (здраво) за работа, ам. помагам (в обща работа)
  pitch into нападам, нахвърлям се върху (някого) (с думи, удари), наругавам, нахвърлям се на (храна), започвам да ям лакомо/като вълк, залавям се здраво за (работа), падам в (нещо) с главата напред
  pitch over прекатурвам се
  pitch out изхвърлям навън
  pitch upon избирам случайно, попадам на (подходящ човек и пр.)
  IV. 1. височина (на тон и пр.)
  2. степен, ниво, уровен
  to the highest PITCH до крайния предел
  the noise rose to deafening PITCH шумът стана оглушителен
  excitement rose to fever PITCH вълнението стана трескаво/неудържимо
  the highest PITCH of glory върхът/апогеят на славата
  at the lowest PITCH of his fortunes в най-тежко/бедствено положение
  to fly at a high PITCH прен. хвърча нависоко, имам големи амбиции
  3. сп. подаване, хвърляне, хвърлей
  4. мор. надлъжно кла тене, люлеене
  the ship gave a PITCH корабът заби нос във вълните
  5. постоянно/обичайно място (на уличен продавач, просяк и пр.)
  to queer someone's PITCH разг. обърквам някому плановете, подливам някому во да, слагам някому динена кора
  6. крикет част от игрището между вратичките
  мястото, къдетo топката се удря в земята
  7. игрище (за хокей, футбол и пр.)
  8. склон, спуск, скат, полегатост, ъгъл на наклона
  9. тех. стъпка (на резба и пр.), модул
  10. ам. търговска реклама
  11. игра на карти, при която първата карта, която се играе, става коз
  * * *
  {pitsh} n 1. смола; катран; зифт; 2. борова смола; to touch pitch им(2) {pitsh} v покривам с катран/зифт; насмолявам, намазвам с кат{3} {pitsh} v 1. разпъвам (палатка); разполагам (лагер); установ{4} {pitsh} n 1. височина (на тон и пр.); 2. степен, ниво, урове
  * * *
  хвърлям; смоля; слагам; павирам; разпъвам; запокитвам; катран; катраносвам; нареждам; насмолявам;
  * * *
  1. 1 sl. разказвам 2. 1 ам. продавам/рекламирам енергично 3. 1 игра на карти, при която първата карта, която се играе, става коз 4. 1 карти определям коз 5. 1 спускам се, накланям се (за терен) 6. 1 тех. захващам (cе), зацепвам (се) 7. at the lowest pitch of his fortunes в най-тежко/бедствено положение 8. excitement rose to fever pitch вълнението стана трескаво/неудържимо 9. i. смола, катран, зифт 10. ii. v покривам с катран/зифт, насмолявам, намазвам с катран 11. iii. разпъвам (палатка), разполагам (лагер), установявам се (на лагер) 12. iv. височина (на тон и пр.) 13. pitch forward строполясвам се (on to на) 14. pitch in залавям се (здраво) за работа, ам. помагам (в обща работа) 15. pitch into нападам, нахвърлям се върху (някого) (с думи, удари), наругавам, нахвърлям се на (храна), започвам да ям лакомо/като вълк, залавям се здраво за (работа), падам в (нещо) с главата напред 16. pitch out изхвърлям навън 17. pitch over прекатурвам се 18. pitch upon избирам случайно, попадам на (подходящ човек и пр.) 19. pitched battle редовно сражение, решаваща битка 20. the highest pitch of glory върхът/апогеят на славата 21. the noise rose to deafening pitch шумът стана оглушителен 22. the ship gave a pitch корабът заби нос във вълните 23. to fly at a high pitch прен. хвърча нависоко, имам големи амбиции 24. to pitch a ladder against a wall подпирам/изправям стълба на стена 25. to pitch hay on to a cart хвърлям/товаря сено на кола 26. to pitch it strong преувеличавам, надувам нещата 27. to pitch one's aspirations too high прен. меря се много нависоко, хвърча на високо 28. to pitch one's voice higher/lower повишавам/понижавам гласа си 29. to queer someone's pitch разг. обърквам някому плановете, подливам някому во да, слагам някому динена кора 30. to the highest pitch до крайния предел 31. to touch pitch имам работа със съмнителен човек, участвувам в съмнителна сделка 32. touch pitch and be defiled прен. с какъвто се събереш, такъв ще станеш 33. ам. търговска реклама 34. борова смола 35. игрище (за хокей, футбол и пр.) 36. крикет част от игрището между вратичките 37. люлея се равномерно (за автомобил, самолет) 38. мор. клатя cе надлъжно 39. мор. надлъжно кла тене, люлеене 40. муз. давам основен тон на, настройвам 41. мястото, къдетo топката се удря в земята 42. определям, придавам определена височина на 43. ост. освен в рр нареждам, прегрупирам (войски на бойно поле) 44. павирам, покривам с калдъръм 45. падам тежко, тупвам 46. поставям, слагам, наpеждам, изправям, забивам (вратички за крикет и пр.) 47. постоянно/обичайно място (на уличен продавач, просяк и пр.) 48. склон, спуск, скат, полегатост, ъгъл на наклона 49. сп. подаване, хвърляне, хвърлей 50. степен, ниво, уровен 51. тех. стъпка (на резба и пр.), модул 52. хвърлям, запокитвам, запращам, мятам, сп. подавам
  * * *
  pitch [pitʃ] I. n 1. черна смола; катран, зифт; mineral \pitch, Jew's \pitch асфалт; \pitch coal битуминозни въглища; 2. борова смола; \pitch dark, as dark as \pitch тъмно като в рог; to touch \pitch имам работа със съмнителен субект тъмна личност); участвам в съмнителна сделка; touch \pitch and be defiled играеш ли с кал, ще се оцапаш; от въглищарски чувал бяло брашно не излиза; с какъвто се събереш, такъв и ще станеш; II. v покривам с катран (зифт); насмолявам, катраносвам, зифтосвам; III. pitch v 1. хвърлям, мятам, запокитвам, запращам; сп. подавам; a full-\pitched ball топка, летяща с пълна сила; tо \pitch hay on to a cart товаря сено на каруца; 2. занасям се, залитам; люшвам се; 3. поставям, слагам; нареждам; сп. изправям, забивам (вратички за крикет и пр.); to \pitch a ladder against a building подпирам (изправям) стълба върху постройка; a village \pitched on a hill селце, кацнало на хълм; 4. муз. давам основен тон, настройвам; \pitch the song in a lower key, please моля те, започни песента по-ниско (на по-нисък тон); 5. определям; придавам определена височина на; фиксирам; to \pitch a price too low поставям твърде ниска цена; a high-\pitched voice висок глас; глас с висок регистър; to \pitch o.'s voice higher ( lower) повишавам (понижавам) тона на гласа си; to \pitch o.'s aspirations too high разг. меря се много нависоко; to \pitch sides сп. избирам страна (поле) (в началото на мача); high- ( low-)\pitched roof стръмен (полегат) покрив; 6. разпъвам ( палатка), разполагам ( лагер); установявам (се); to \pitch o.'s tent прен. заселвам се, установявам се, свивам си дом; to \pitch o.'s stall ( wares) разполагам си сергията (стоката); 7. люлея се равномерно (за автомобил, самолет); мор. клатя се надлъжно (за кораб); 8. павирам; покривам с калдъръм; асфалтирам; 9. падам тежко, тупвам (on, on to); 10. ост. (с изключение на рр) нареждам, прегрупирам (войски на бойно поле); \pitched battle редовно (добре подготвено и проведено) сражение; решаваща битка; 11. разказвам ( приказка); to \pitch it strong разг. преувеличавам, надувам; "разтеглям локуми"; high-\pitched description силно преувеличено описание; I \pitched it straight to him тръснах му го направо в лицето; 12. карти определям коз; 13. тех. захващам (се), зацепвам (се) ( into); in there \pitching ам. разг. вземащ дейно участие, участващ с голям ентусиазъм; IV. n 1. височина (на тон, звук и пр.); ост. пределна височина, на която се вдига сокол, преди да се спусне върху плячката си; absolute \pitch абсолютен слух; to give the orchestra the \pitch давам тон на оркестър (за настройка на инструментите); to fly at a high \pitch прен. хвърча нависоко; имам амбициозни (честолюбиви) планове; the highest \pitch of glory апогей на славата; 2. подаване, хвърляне; the stone came full-\pitch at my head камъкът ме удари (улучи) право в главата; 3. сп. част от поле между вратичките (в крикета); терен; to water the \pitch прен. подготвям терена; подготвям духовете; пропагандирам, агитирам; 4. степен, ниво, равнище; to shout to the \pitch of o.'s voice крещя колкото ми глас държи; 5. наклон; скат; полегатост, ъгъл на наклона; 6. надлъжно клатене, люлеене; the ship gave a \pitch корабът си заби носа във вълната; 7. постоянно (обикновено) място (на амбулантен търговец, просяк и пр.); 8. тех. стъпка (на винт); диаметрален цолов модул; винтова линия; разстояние между зъбците на зъбно колело; ав. стъпка на самолетно витло; 9. мин. наклонен земен пласт; 10. рядко сърцевина (на дърво); to queer the (s.o.'s) \pitch разг. обърквам (осуетявам) плановете на някого; "турям някому крак"; to make a \pitch for 1) пропагандирам, агитирам; 2) привличам; опитвам се да получа.

  English-Bulgarian dictionary > pitch

 • 49 rise

  {raiz}
  I. 1. издигам се, вдигам се, извишавам се
  2. прен. издигам се
  to RISE to greatness ставам велик
  to RISE to wealth забогатявам
  to RISE in the world издигам се, правя кариера
  to RISE to be a general издигам се/стигам до генералски чин
  3. ставам (и сутрин), надигам се, изправям се (на крака)
  4. възкръсвам (from the dead/the grave от мъртвите/от гроба)
  5. изгрявам
  dawn RISEs зазорява се
  6. закривам се (за заседание, парламент и пр.)
  7. излизам (за цирей и пр.)
  8. извирам (за река), прииждам
  9. надигам се, излизам (за вятър и пр.), започвам да се вълнувам (за море), идвам (за прилив)
  10. издигам се, нараствам, раста (за глас, интерес, надежда и пр.), покачвам се, вдигам се (за цени, температура и пр.), увеличавам се, повдигам се (за настроение и пр.)
  her colour rose тя пламна, изчерви се
  tears rose in her eyes в очите и бликнаха сълзи
  11. вдигам се, кипвам, втасвам (за тесто и пр.)
  12. възниквам, зараждам се, пораждам се, появявам се
  to RISE to view появявам се (пред погледа)
  13. въставам, (раз) бунтувам се (against)
  14. лов. вдигам се (за дивеч), вдигам (дивеч, риба)
  15. мор. забелязвам (кораб и пр.) на хоризонта
  16. ряд. ставам, случвам се
  rise above прен. издигам се над (дребни чувства и пр.)
  rise to показвам се достоен/годен да се справя с
  to RISE to the occasion достойно се справям с положението, доказвам, че съм на висотата на положението
  I can't RISE to it нямам сили/възможност/средства да го направя, аплодирам, откликвам на (актъор и пр.)
  II. 1. издигане (и прен.), изкачване, възход
  RISE to power идване на власт
  2. покачване, увеличение, повишаване, повишение, нарастване
  prices are on the RISE цените се покачват
  3. изкачване, нанагорнище, възвишение, хълм
  4. произход, начало
  to have/take one's RISE in/from произлизам/произхождам/възниквам от
  to give RISE to предизвиквам, пораждам
  5. извор (на река)
  the river has its RISE in реката извира от
  6. кълване (на риба)
  there was not a sign of a RISE нищо не клъвна
  without getting a RISE без нищо да клъвне (на въдицата ми)
  7. тех. стрелка (на свод, дъга)
  8. тех. провисване (на проводник)
  9. изтъняване, коничност (на ствол, обла греда)
  10. арх. височина (на стъпало и пр.)
  11. геол. въстание (на пласт), наклон
  to get/take a RISE out of someone предизвиквам някого, карам някого да избухне/да се издаде
  at RISE of day/sun призори
  * * *
  {raiz} v (rose {'rouz}; risen {'rizn}) 1.издигам се; вдигам (2) {raiz} n 1. издигане (и прен.); изкачване; възход; rise to powe
  * * *
  хълм; щръквам; шупвам; ставам; увеличение; раста; възвишение; втасвам; възход; вдигам се; възнасям се; възниквам; възникване; разбунтувам; произход; зараждам се; изгрев; извира; качвам се; изгряване; изгрявам; изправям се; начало; надигам се; нанагорнище; нарастване; нагорнище; нараствам;
  * * *
  1. 1 вдигам се, кипвам, втасвам (за тесто и пр.) 2. 1 възниквам, зараждам се, пораждам се, появявам се 3. 1 въставам, (раз) бунтувам се (against) 4. 1 геол. въстание (на пласт), наклон 5. 1 лов. вдигам се (за дивеч), вдигам (дивеч, риба) 6. 1 мор. забелязвам (кораб и пр.) на хоризонта 7. 1 ряд. ставам, случвам се 8. at rise of day/sun призори 9. dawn rises зазорява се 10. her colour rose тя пламна, изчерви се 11. i can't rise to it нямам сили/възможност/средства да го направя, аплодирам, откликвам на (актъор и пр.) 12. i. издигам се, вдигам се, извишавам се 13. ii. издигане (и прен.), изкачване, възход 14. prices are on the rise цените се покачват 15. rise above прен. издигам се над (дребни чувства и пр.) 16. rise to power идване на власт 17. rise to показвам се достоен/годен да се справя с 18. tears rose in her eyes в очите и бликнаха сълзи 19. the river has its rise in реката извира от 20. there was not a sign of a rise нищо не клъвна 21. to get/take a rise out of someone предизвиквам някого, карам някого да избухне/да се издаде 22. to give rise to предизвиквам, пораждам 23. to have/take one's rise in/from произлизам/произхождам/възниквам от 24. to rise in the world издигам се, правя кариера 25. to rise to be a general издигам се/стигам до генералски чин 26. to rise to greatness ставам велик 27. to rise to the occasion достойно се справям с положението, доказвам, че съм на висотата на положението 28. to rise to view появявам се (пред погледа) 29. to rise to wealth забогатявам 30. without getting a rise без нищо да клъвне (на въдицата ми) 31. арх. височина (на стъпало и пр.) 32. възкръсвам (from the dead/the grave от мъртвите/от гроба) 33. закривам се (за заседание, парламент и пр.) 34. извирам (за река), прииждам 35. извор (на река) 36. изгрявам 37. издигам се, нараствам, раста (за глас, интерес, надежда и пр.), покачвам се, вдигам се (за цени, температура и пр.), увеличавам се, повдигам се (за настроение и пр.) 38. изкачване, нанагорнище, възвишение, хълм 39. излизам (за цирей и пр.) 40. изтъняване, коничност (на ствол, обла греда) 41. кълване (на риба) 42. надигам се, излизам (за вятър и пр.), започвам да се вълнувам (за море), идвам (за прилив) 43. покачване, увеличение, повишаване, повишение, нарастване 44. прен. издигам се 45. произход, начало 46. ставам (и сутрин), надигам се, изправям се (на крака) 47. тех. провисване (на проводник) 48. тех. стрелка (на свод, дъга)
  * * *
  rise [raiz] I. v ( rose [rouz]; risen [rizn]) 1. издигам се, вдигам се; прен. издигам се; to \rise to the surface издигам се (изплувам) на повърхността; to \rise to (at) the bait кълве (за риба); прен. улавям се (хващам се) на въдицата; to \rise to it отвръщам на предизвикателна забележка; to \rise to greatness ставам велик; to \rise in the world прен. издигам се; to \rise to be a general издигам се (стигам) до генералски чин; to \rise to a fence приготвям се да прескоча препятствие (за кон); 2. ставам, надигам се, изправям се; to \rise to o.'s feet ставам на крака; to \rise with the sun ставам със слънцето петлите); \rise and shine! шег. ставай бързо! (от сън), излюпвай се! 3. изгрява; dawn \rises зазорява се; 4. закрива се (за заседание и пр.); 5. възкръсвам; \rise from the dead възкръсвам от мъртвите; 6. излиза (за цирей, вятър и пр.); 7. издигам се, нараствам, раста (за глас, интерес, надежда и пр.); вдигам се, покачвам се, повишавам се (за температура, цени и пр.); увеличавам се; повдигам се (за дух и пр.); кипва; вдига се, втасва (за тесто и пр.); her colour rose тя пламна (се изчерви); my gorge \rises at the thought кипвам (отвращавам се) при мисълта; to \rise in s.o.'s estimation издигам се в очите на някого; the sea is \riseing морето е на прилив; морето започва да се вълнува; tears rose to her eyes в очите ѝ бликнаха сълзи; 8. извира (за река) (at, in); приижда; 9. въставам, (раз)бунтувам се; to \rise in arms въставам с оръжие в ръка; the people rose against their oppressors народът се надигна срещу потисниците си; 10. възниквам, зараждам се, пораждам се; появявам се; new troubles rose to afflict her нови проблеми се появиха да я тормозят; to \rise to view появявам се; 11. подплашвам ( дивеч), карам ( дивеч) да излезе от скривалището си; 12. забелязвам (кораб и пр.) на хоризонта; 13.: to \rise above прен. издигам се над; 14.: to \rise to показвам се достоен да се справя с; to \rise to the occasion достойно се справям с положението; доказвам, че съм на висотата на положението; I can't \rise to it нямам сили (възможност, средства) да направя това; II. n 1. издигане; изкачване; възход; \rise to power идване на власт; 2. покачване, вдигане, увеличение, увеличаване, повишение, повишаване; нарастване; prices are on the \rise цените се повишават; 3. изкачване; нанагорнище; възвишение, хълм; 4. изгряване, изгрев; появяване на хоризонта; 5. произход, начало; to give \rise to предизвиквам, пораждам; 6. кълване (на риба); 7. архит. височина на стъпало; 8. извор на река; 9. тех. стрела на свод и пр.; 10. тех. провис на проводник; 11. сбяг, изтъняване (на стъбло и пр.); 12. мин. възходяща изработка; геол. въстание (на пласт), наклон; 13. sl ерекция, надървяне; to take ( get) a \rise out of s.o. предизвиквам някого (карам някого да избухне) чрез закачки.

  English-Bulgarian dictionary > rise

 • 50 size

  {saiz}
  I. 1. големина, размер (и), мярка, обем
  of great SIZE голям, просторен
  of some SIZE доста голям, големичък
  they are both of a SIZE еднакво големи ca
  it is about the SIZE of a walnut голямо e колкото орех
  to try something for SIZE опитвам дали нещо става/е подходящо (и прен.)
  2. номер (на дреха и пр.), ръст (на човек и пр.), формат (на книга и пр.), калибър (на пушка и пр.), печ. кегел
  what SIZE do you take? кой номер носите
  3. унив. ост. порция
  that's about the SIZE of it това e положението, така e горе-долу
  II. 1. сортирам, класирам, подреждам по големина/ръст
  2. to SIZE up преценявам размерите на, премервам, разг. преценявам (някого, дадено положение)
  3. to SIZE up to/with равнявам се на, мога да се сравня с
  III. n клей, лепило, скроб, чур
  IV. v намазвам с клей/лепило, скробвам, чуросвам
  * * *
  {saiz} n 1. големина; размер(и); мярка; обем; of great size голям; (2) {saiz} v 1. сортирам; класирам; подреждам по големина/ръст; {3} {saiz} n клей; лепило; скроб, чур.{4} {saiz} v намазвам с клей/лепило; скробвам, чуросвам.
  * * *
  формат; сортирам; величина; размер; класирам; лепило; номер;
  * * *
  1. i. големина, размер (и), мярка, обем 2. ii. сортирам, класирам, подреждам по големина/ръст 3. iii. n клей, лепило, скроб, чур 4. it is about the size of a walnut голямо e колкото орех 5. iv. v намазвам с клей/лепило, скробвам, чуросвам 6. of great size голям, просторен 7. of some size доста голям, големичък 8. that's about the size of it това e положението, така e горе-долу 9. they are both of a size еднакво големи ca 10. to size up to/with равнявам се на, мога да се сравня с 11. to size up преценявам размерите на, премервам, разг. преценявам (някого, дадено положение) 12. to try something for size опитвам дали нещо става/е подходящо (и прен.) 13. what size do you take? кой номер носите 14. номер (на дреха и пр.), ръст (на човек и пр.), формат (на книга и пр.), калибър (на пушка и пр.), печ. кегел 15. унив. ост. порция
  * * *
  size [saiz] I. n 1. големина, размери; мярка; to be the \size of голям съм, колкото; to cut down to \size прен. свеждам до необходимите пропорции, смачквам фасона (на някого); a piece of butter the \size of a walnut парче масло, колкото един орех; to take the \size of измервам; to try for \size пробвам дали става или съответства; off \size изработен не по размер; up to \size имащ зададен размер, с номинален размер; 2. номер (на дреха, обувки и пр.); ръст (на човек, животно); формат (на книга, фотоплака и пр.); калибър (на пушка, патрон и пр.); печ. кегел; what \size do you take, what is your \size? кой номер носите? 3. унив., ист. порция; that's about the \size of it разг. горе-долу това е положението; налучкали сте го; II. v 1. класирам, сортирам; строявам по височина ( войници); 2. (\size up) вземам мерките на; разг. съставям си мнение за; прен. преценявам колко струва; III. size n клей, лепило, използвано за импрегниране, полиране, втвърдяване и под.; текст. скроб, чур; IV. v импрегнирам, напоявам, пропивам; скорбвам, чуросвам.

  English-Bulgarian dictionary > size

 • 51 stack

  {stæk}
  I. 1. купа сено и пр
  2. куп, купчина
  3. pазг. голямо количество, маса, куп, много
  STACKs of money купища пари
  4. pl лавици за книги в библиотека/книжарница
  STACK (-room) книгохранилище в библиотека
  5. воен. пирамида (от пушки и пр.)
  6. висок фабричен комин, комин на локомотив/параход, група комини на покрив на къща
  7. обемна мярка за дърва 3,05 м3
  8. киберн. памет за временно съхранение в компютър
  II. 1. нареждам/натрупвам на куп
  2. нареждам/подреждам нещо тайно с цел да измамя някого
  3. инструктирам пилоти да кръжат на дадена височина преди кацане на летище
  4. STACK up натрупвам (се), струпвам (се) (и прен.)
  * * *
  {stak} n 1. купа сено и пр.; 2. куп, купчина; З. pазг. голямо к(2) {stak} v 1. нареждам/натрупвам на куп; 2. нареждам/ подрежд
  * * *
  копа; куп; купа;
  * * *
  1. i. купа сено и пр 2. ii. нареждам/натрупвам на куп 3. pl лавици за книги в библиотека/книжарница 4. pазг. голямо количество, маса, куп, много 5. stack (-room) книгохранилище в библиотека 6. stack up натрупвам (се), струпвам (се) (и прен.) 7. stacks of money купища пари 8. висок фабричен комин, комин на локомотив/параход, група комини на покрив на къща 9. воен. пирамида (от пушки и пр.) 10. инструктирам пилоти да кръжат на дадена височина преди кацане на летище 11. киберн. памет за временно съхранение в компютър 12. куп, купчина 13. нареждам/подреждам нещо тайно с цел да измамя някого 14. обемна мярка за дърва 3,05 м3
  * * *
  stack[stæk] I. n 1. копа́; купа́; 2. куп, купчина; 3. разг. куп, множество, камара, маса; a \stack of work много (куп) работа; 4. воен. пирамида (от пушки и пр.); 5. група комини на къща; комин на локомотив и пр. (и smoke-\stack); exhaust \stack изпускателна тръба; 6. висока издадена скала (обикн. в Шотландия); 7. мярка за обем на дърва, въглища и пр. = 3,05 куб. м; to blow o.'s \stack избухвам; вдигам скандал; II. v 1. слагам на куп; to be \stacked with пълен с; the odds are \stacked against us обстоятелствата са против нас; шансът не е на наша страна; 2. ав. нареждам ( самолети) на различна височина; 3. подсигурявам свои хора в; to \stack the deck ( cards) against s.o. подготвям (уреждам) нещата против някого; играя нечестно с някого;

  English-Bulgarian dictionary > stack

 • 52 stall

  {stɔ:l}
  I. 1. (отделение в) обор/краварник/конюшня
  2. щанд, сергия, барака, палатка (на панаир), дюкянче
  3. място напред (в партера на театър)
  4. трон (в църква)
  5. сан на каноник
  6. мин. забой
  7. кожен/гумен предпазител за пръст
  8. помещение с душ за един човек (в баня)
  9. ав. загубване на скорост
  II. 1. отвеждам/държа добиче в обор/конюшня (обик. за угояване)
  2. поставям прегради в обор/конюшня
  3. запъвам се/затъвам/загазвам в кал/сняг (за кон, каруца, коли)
  4. тех. спирам поради претоварване на мотора/недостатъчно гориво, ав. блокирам поради загуба на скорост и пр
  III. 1. печеля време, бавя, разтакам, преча, спъвам умишлено
  2. шикалкавя, усуквам, извъртам
  to STALL off отлагам/избягвам чрез измама
  * * *
  {stъ:l} n 1. (отделение в) обор/краварник/конюшня; 2. щанд, сер(2) {stъ:l} v 1. отвеждам/държа добиче в обор/конюшня (обик. за{3} {stъ:l} v 1. печеля време, бавя, разтакам; преча, спъвам ум
  * * *
  щанд; барака; дюкянче;
  * * *
  1. i. (отделение в) обор/краварник/конюшня 2. ii. отвеждам/държа добиче в обор/конюшня (обик. за угояване) 3. iii. печеля време, бавя, разтакам, преча, спъвам умишлено 4. to stall off отлагам/избягвам чрез измама 5. ав. загубване на скорост 6. запъвам се/затъвам/загазвам в кал/сняг (за кон, каруца, коли) 7. кожен/гумен предпазител за пръст 8. мин. забой 9. място напред (в партера на театър) 10. помещение с душ за един човек (в баня) 11. поставям прегради в обор/конюшня 12. сан на каноник 13. тех. спирам поради претоварване на мотора/недостатъчно гориво, ав. блокирам поради загуба на скорост и пр 14. трон (в църква) 15. шикалкавя, усуквам, извъртам 16. щанд, сергия, барака, палатка (на панаир), дюкянче
  * * *
  stall[stɔ:l] I. n 1. сергия, щанд; будка, барака, палатка (на панаир), дюкянче; book \stall щанд за книги; to set out o.'s \stall to подготвям се за, правя всичко необходимо за (да); подготвям си почвата за; 2. (отделение, клетка в) обор, краварник; 3. театр. място в партера; orchestra \stall място на първите редове; pit \stall място на задните редове; 4. рел. трон в църква; 5. сан на каноник; 6. мин. забой; камера; работно пространство; 7. кожен (гумен) предпазител за пръст; 8. намаляване на скорост; спиране; power \stall ав. загуба на скорост при излитане или при набиране на височина; 9. претекст; увъртане; заобиколен ход; II. v 1. прибирам, държа ( добиче) в обор; 2. поставям прегради в (обор и пр.); 3. затъвам; загазвам, запъвам се; the car was \stalled in the mud колата затъна в калта; 4. ав. губя от скоростта си; 5. спирам, заглъхвам, затихвам (за двигател); 6. ам. разг. шикалкавя, усуквам, извъртам; преча на; 7. отлагам, протакам, изчаквам удобен момент; III. stall n съдружник (помагач) на джебчия.

  English-Bulgarian dictionary > stall

 • 53 stature

  {'stætʃə}
  1. ръст, височина, бой
  of a large/small STATURE висок/нисък
  tall of STATURE висок на ръст
  2. прен. ръст, калибър
  * * *
  {'statshъ} n 1. ръст, височина, бой; of a large/small stature висок/
  * * *
  n ръст, бой; фигура;stature; n 1. ръст, височина, бой; of a large/small stature висок/нисък; tall of stature висок на
  * * *
  1. of a large/small stature висок/нисък 2. tall of stature висок на ръст 3. прен. ръст, калибър 4. ръст, височина, бой
  * * *
  stature[´stætʃə] n 1. ръст, височина, статура; of a large ( small) \stature висок, нисък; tall of \stature висок на ръст; 2. величие, величавост, морална извисеност.

  English-Bulgarian dictionary > stature

 • 54 take

  {teik}
  I. 1. вземам
  2. водя, завеждам, отвеждам
  откарвам (с кола и пp.) (to на, в)
  занасям (to на, в)
  business often TAKEs me abroad често ходя в чужбина служебно, работата ми често ме кара да пътувам из чужбина
  3. хващам, залавям
  to TAKE prisoner/captive пленявам, вземам в плен
  they were TAKEn prisoner/hostage взеха ги пленници/заложници
  to TAKE someone unprepared изненадвам, хващам някого неподготвен
  4. вземам (и при игри), превземам, завладявам (и прен.)
  I was much TAKEn by the idea идеята много ми хареса
  5. възползувам се oт, използувам (възможности и пр.)
  6. вземам, наемам (жилище, коли, pаботна ръка и пр.)
  7. вземам, заемам, обсебвам (дума, идея и пр.)
  8. вземам, заемам, ангажирам (място и пр.)
  9. абониран съм за, получавам/купувам си редовно (вестник и пр.)
  10. вземам/използувам превозно средство
  11. вземам, поемам/тръгвам по (път и пр.)
  12. прескачам, преодолявам (препятствие и пр.)
  13. вземам, получавам, спечелвам (диплома, награда и пр.)
  to TAKE the biscuit/bun/cake sl. надминавам всички, излизам първeнeц
  14. вземам, приемам, поемам (хранa, лекарство, въздух u пр.), ям, пия
  to TAKE breakfast/dinner, etc. закусвам, обядвам и пр.
  do you TAKE sugar in your tea? със захар ли пиeте чая си? I cannot TAKE whisky нe могa да пия/не ми понася пиенето на уиски
  15. вземам, приемам (подарък, предложение и пр.)
  taking one thing with another прен. (взето) едно на друго
  taking all in all общо взето
  to TAKE things as they come приемам нещата такива, каквито са
  I am not taking any! да имаш да вземаш! ще извиняваш! благодаря! he will not TAKE no for an answer той не приема/не се примирява с отказ
  I suppose we must TAKE it at that да приемем/допуснем, че e така, да повярваме
  TAKE it from me! добре да гo знаеш
  16. предполагам, смятам, приемам
  what time do you TAKE it to be? колко мислиш, че e часът? how old do you TAKE him to be? колко години му даваш? I TAKE it that предполагам, че
  as I TAKE it според мен
  people took him to be mad хората го вземаха за луд
  17. разбирам, тълкувам
  to TAKE someone seriously вземам думите/постъпките на някого сериозно
  I don't know how to TAKE him не зная как да го разбирам/как да тълкувам думите/постъпките му
  18. поемам (командуване, отговорност, риск и пр.)
  to TAKE the consequences/the punishment поемам/понасям последствията/наказанието
  he can TAKE it разг. той издържа, носи (наказание, нещастие и пр.)
  19. вземам, отнемам (време и пр.), изисквам, трябва (ми), нужно (ми) е
  it TAKEs her/she TAKEs hours/ages to dress тя ce облича с часове
  to TAKE one's time over something /in doing something не се притеснявам/не си давам зор/не бързам с (извършването на) нещо
  TAKE your time полека, не бързай, не се притеснявай
  it took four men to hold him бяха необходими четирима души, за да гo удържат
  it TAKEs a clever man to do that ум трябва за тази работа, само умен човек може да свърши това
  that will TAKE some explaining това няма да е лесно да се обясни
  the work took some doing работата не беше лесна/лека
  it took some finding не беше лесно да се намери
  don't TAKE so much asking не чакай толкова да тe молят, не се назлъндисвай толкова
  20. измервам (температуpа, височина и пр.)
  отчитам данни (на измервателен ypед)
  21. хващам, пипвам, разболявам се oт
  22. правя снимка, снимам, излизам добре/зле на снимка
  to TAKE well излизам добре на снимка, фотогеничен съм
  23. обучавам, вземам (клас), следвам (курс и пр.)
  24. имам успех, харесвам се, имам/оказвам въздействие
  25. хващам (се) (за ваксина, присадка и пр.), хващам, ловя (за боя и пр.)
  26. побирам (за кола и пр.)
  27. издържам (товар и пр.), поддържам, крепя, подкрепям (за греда и пр.)
  28. пламвам (за огън)
  29. нося (номер на обувки и пр.)
  I TAKE sixes in gloves нося ръкавици номер шест
  30. мат. вадя, изваждам
  31. грам. вземам, управлявам
  32. разг. мамя, измамвам
  to TAKE advice приемам/вслушвам се в/потърсвам съвет
  to TAKE legal/medical advice съветвам се с адвокат/лекар
  to TAKE heed/notice of внимавам за, обръщам внимание на
  to TAKE measures/steps вземам мерки
  to TAKE one's name from нося името/наименованието си от
  to TAKE pains/trouble старая се, полагам грижи/старание
  to TAKE something apart/to pieces разглобявам нещо
  the table TAKEs apart масата се разглобява/е разглобяема
  II. 1. улов (дивеч, риба и пр.)
  2. театр. касов сбор
  3. печ. текст, даден за набор на един словослагател
  4. кино сцена, кадър (за снимане)
  * * *
  {teik} v (took {tuk}; taken {teikn}) 1. вземам; 2. водя, зав(2) {teik} n 1. улов (дивеч, риба и пр.); 2. театр. касов сбор;
  * * *
  хващам; спечелвам; улов; сварвам; пия; понасям; отнемам; правя; приемам; вземам; водя; разбирам; занасям; завеждам; залавям; наемам;
  * * *
  1. 1 вземам, отнемам (време и пр.), изисквам, трябва (ми), нужно (ми) е 2. 1 вземам, поемам/тръгвам по (път и пр.) 3. 1 вземам, получавам, спечелвам (диплома, награда и пр.) 4. 1 вземам, приемам (подарък, предложение и пр.) 5. 1 вземам, приемам, поемам (хранa, лекарство, въздух u пр.), ям, пия 6. 1 поемам (командуване, отговорност, риск и пр.) 7. 1 предполагам, смятам, приемам 8. 1 прескачам, преодолявам (препятствие и пр.) 9. 1 разбирам, тълкувам 10. 2 издържам (товар и пр.), поддържам, крепя, подкрепям (за греда и пр.) 11. 2 имам успех, харесвам се, имам/оказвам въздействие 12. 2 нося (номер на обувки и пр.) 13. 2 обучавам, вземам (клас), следвам (курс и пр.) 14. 2 пламвам (за огън) 15. 2 побирам (за кола и пр.) 16. 2 правя снимка, снимам, излизам добре/зле на снимка 17. 2 хващам (се) (за ваксина, присадка и пр.), хващам, ловя (за боя и пр.) 18. 2 хващам, пипвам, разболявам се oт 19. 20. измервам (температуpа, височина и пр.) 20. 3 грам. вземам, управлявам 21. 3 разг. мамя, измамвам 22. 30. мат. вадя, изваждам 23. as i take it според мен 24. business often takes me abroad често ходя в чужбина служебно, работата ми често ме кара да пътувам из чужбина 25. do you take sugar in your tea? със захар ли пиeте чая си? i cannot take whisky нe могa да пия/не ми понася пиенето на уиски 26. don't take so much asking не чакай толкова да тe молят, не се назлъндисвай толкова 27. he can take it разг. той издържа, носи (наказание, нещастие и пр.) 28. i am not taking any! да имаш да вземаш! ще извиняваш! благодаря! he will not take no for an answer той не приема/не се примирява с отказ 29. i don't know how to take him не зная как да го разбирам/как да тълкувам думите/постъпките му 30. i suppose we must take it at that да приемем/допуснем, че e така, да повярваме 31. i take sixes in gloves нося ръкавици номер шест 32. i was much taken by the idea идеята много ми хареса 33. i. вземам 34. ii. улов (дивеч, риба и пр.) 35. it takes a clever man to do that ум трябва за тази работа, само умен човек може да свърши това 36. it takes her/she takes hours/ages to dress тя ce облича с часове 37. it took four men to hold him бяха необходими четирима души, за да гo удържат 38. it took some finding не беше лесно да се намери 39. people took him to be mad хората го вземаха за луд 40. take it from me! добре да гo знаеш 41. take your time полека, не бързай, не се притеснявай 42. taking all in all общо взето 43. taking one thing with another прен. (взето) едно на друго 44. that will take some explaining това няма да е лесно да се обясни 45. the table takes apart масата се разглобява/е разглобяема 46. the work took some doing работата не беше лесна/лека 47. they were taken prisoner/hostage взеха ги пленници/заложници 48. to take advice приемам/вслушвам се в/потърсвам съвет 49. to take breakfast/dinner, etc. закусвам, обядвам и пр 50. to take heed/notice of внимавам за, обръщам внимание на 51. to take legal/medical advice съветвам се с адвокат/лекар 52. to take measures/steps вземам мерки 53. to take one's name from нося името/наименованието си от 54. to take one's time over something /in doing something не се притеснявам/не си давам зор/не бързам с (извършването на) нещо 55. to take pains/trouble старая се, полагам грижи/старание 56. to take prisoner/captive пленявам, вземам в плен 57. to take someone seriously вземам думите/постъпките на някого сериозно 58. to take someone unprepared изненадвам, хващам някого неподготвен 59. to take something apart/to pieces разглобявам нещо 60. to take the biscuit/bun/cake sl. надминавам всички, излизам първeнeц 61. to take the consequences/the punishment поемам/понасям последствията/наказанието 62. to take things as they come приемам нещата такива, каквито са 63. to take well излизам добре на снимка, фотогеничен съм 64. what time do you take it to be? колко мислиш, че e часът? how old do you take him to be? колко години му даваш? i take it that предполагам, че 65. абониран съм за, получавам/купувам си редовно (вестник и пр.) 66. вземам (и при игри), превземам, завладявам (и прен.) 67. вземам, заемам, ангажирам (място и пр.) 68. вземам, заемам, обсебвам (дума, идея и пр.) 69. вземам, наемам (жилище, коли, pаботна ръка и пр.) 70. вземам/използувам превозно средство 71. водя, завеждам, отвеждам 72. възползувам се oт, използувам (възможности и пр.) 73. занасям (to на, в) 74. кино сцена, кадър (за снимане) 75. откарвам (с кола и пp.) (to на, в) 76. отчитам данни (на измервателен ypед) 77. печ. текст, даден за набор на един словослагател 78. театр. касов сбор 79. хващам, залавям
  * * *
  take [teik] I. v ( took [tuk], taken[´teikn]) 1. в комбинация със съществително, носител на цялостното значение на фразата: to \take care внимавам, пазя се; грижа се за (of); to \take a shower вземам душ, къпя се; to \take a risk рискувам; to \take heart окуражавам се; to \take account of държа сметка за; to \take advice приемам (вслушвам се в; потърсвам) съвет; to \take aim прицелвам се; to \take a dislike to намразвам; to \take a nap дрямвам, поспивам; to \take a turn 1) разхождам се, разтъпквам се; 2) променям се; to \take a turn for the better подобрявам се; to \take cover скривам се; to \take effect давам резултат; имам въздействие; влизам в сила; to \take exception to правя възражение срещу; to \take heed ( notice) of внимавам, обръщам внимание на; to \take leave of сбогувам се с; to \take leave of o.'s senses изгубвам си ума; to \take notes водя си бележки; to \take offence ( umbrage) обиждам се; to \take pains ( trouble) старая се, полагам грижи (старание); to \take part in участвам в, вземам участие в; to \take pity on съжалявам се над, смилявам се; имам милост към; to \take place става, състои се; to \take pleasure in намирам удоволствие в, приятно ми е да (с ger); to \take possession of завладявам; to \take pride in гордея се с; to \take rise произлизам, създавам се; to \take sides вземам страна (при спор и пр.); to \take wing отлитам; to \take wind разчувам се; 2. вземам; to \take in hand залавям се (заемам се) за; to \take in tow тегля, влача с въже; стягам ( някого); 3. водя, завеждам; \take me to him заведи ме при него; 4. хващам, залавям; to \take s.o. by the throat хващам някого за гушата; to \take s.o.'s arm хващам някого под ръка; to \take prisoner ( captive) пленявам, вземам в плен; to \take hold of хващам, сграбчвам; to \take in charge ( into custody) арестувам, затварям, задържам; to \take in the act залавям на местопрестъплението; to \take by surprise изненадвам; to \take unprepared изненадвам, хващам неподготвен; to \take at a disadvantage залавям (намирам, хващам) в неблагоприятно положение; 5. вземам, отнемам (време и пр.); изисквам, трябва ми, нужно ми е; he took ( it took him) three years нужни му бяха три години; to \take o.'s time over s.th. не бързам с нещо; it took four men to hold him бяха нужни четири души, за да го удържат; it \takes a clever man to do that за тази работа трябва ум, само умен човек може да свърши това; it \takes two to make a quarrel обикновено и в двете страни има вина; the work took some doing работата не беше лесна; it took some finding не беше лесно да се намери; 6. възползвам се от, използвам (възможност и пр.); to \take o.'s chance възползвам се; 7. вземам, заемам (дума, идея и пр.) ( from от); 8. вземам, приемам (подарък, предложение и пр.); taking one thing with another прен. едно върху друго; taking all in all общо взето; to \take things as one finds them приемам нещата такива, каквито са; to \take it from there действам според случая (без предварителен план); to \take the rough with the smooth приемам и доброто, и лошото хладнокръвно; I'm not taking any ще има да вземаш! ще извиняваш! благодаря! he will not \take no не приема отказ; I suppose we must \take it at that предполагам, че трябва да го приемем така (да повярваме); \take it from me! вярвай ми!; to \take it easy не се вълнувам (тревожа); не бързам; to \take it lying down приемам поражение без съпротива; прен. вдигам ръце; \take it badly обиждам се, огорчавам се; 9. вземам, заемам; ангажирам, запазвам (място и пр.); to \take a back seat прен. оставам в сянка; изгубвам значението (влиянието) си; to \take the chair заемам председателското място, председателствам; 10. абониран съм за, получавам (купувам) редовно (вестник и пр.); 11. вземам, използвам (превозно средство); to \take ship качвам се на кораб; to \take horse ост. качвам се на кон, пътувам на кон; 12. вземам, поемам, тръгвам по (път и пр.); 13. предполагам, мисля, смятам, приемам; what time do you \take it to be? колко мислите, че е часът? I \take it that предполагам, че; let us \take it that да предположим, че; 14. вземам; наемам, използвам (жилище, кола, работна ръка и пр.); 15. прескачам, преодолявам (препятствие и пр.); 16. вземам, получавам, спечелвам (диплома, награда и пр.); вземам, издържам ( изпит); \take it or leave it прави каквото искаш; 17. вземам, поемам (храна, въздух и пр.); ям, пия; to \take o.'s meals храня се; do you \take sugar in your tea? със захар ли пиете чая? I cannot \take whisky не мога да пия уиски, не ми понася уиски; 18. разбирам, тълкувам; to \take s.th. in the wrong way разбирам нещо неправилно; to \take as a datum вземам, приемам за нула или начало; to \take s.o. seriously вземам думите (постъпките) на някого на сериозно; to \take ill ( amiss) обиждам се, разбирам (тълкувам) неправилно; I don't know how to \take him не знам как да го разбирам (как да разбирам думите му); 19. вземам (и при игри), превземам, завладявам (и прен.); to \take by storm превземам с щурм; I was much \taken with the idea идеята много ми хареса; 20. занасям (to на, в); водя, завеждам, отвеждам (to на, в); откарвам (с кола и пр.); 21. поемам (отговорност, командване и пр.); \take as read пренебрегвам (маловажни факти и пр.); to \take the lead заставам начело, водя; to \take the consequences ( the punishment) поемам (понасям) последствията (наказанието); 22. измервам (температура, височина и пр.); to \take reading отчитам данни (напр. от ска́ла); отчитам (данни на измервателен уред); 23. хващам, пипвам, разболявам се от; заразявам се; to be \taken ill разболявам се; 24. правя ( снимка), снимам, фотографирам; изобразявам, рисувам; излизам (добре, зле) на снимка; she doesn't \take well тя не излиза добре на снимки, не е фотогенична; 25. обучавам, вземам ( клас); следвам (курс и пр.); 26. имам успех, харесвам се, налагам се; to be \taken with завладян съм от, пленен съм от, много ми се нрави; 27. хваща (за ваксина и пр.); хваща се (за присадка и пр.); хваща, лови (боя и пр.); to \take root вкоренява се; хваща корен; 28. побира (за кола и пр.); 29. издържа (товар и пр.); поддържа, крепи, подкрепя (за греда и пр.); 30. пламва (за огън); to \take fire запалвам се, подпалвам се; 31. нося (номер обувки и пр.); I \take sixes in gloves нося ръкавици номер шест; 32. ловя, хващам; to \take fish ловя риба; 33. втвърдявам се (за цимент, гипс и пр.); прониквам, боядисвам (за боя, оцветител); to \take a leaf out of s.o.'s book възприемам нечий метод и пр.; to \take God's name in vain споменавам божието име напразно; to \take ( holy) orders ръкополагат ме за (ставам) свещеник; запопвам се; to \take for granted не се съобразявам много с; приемам нещо за дадено (за разбиращо се от само себе си); to \take too much for granted позволявам си твърде много, отивам твърде далеч; to \take in set получавам остатъчна деформация; to \take into account вземам (имам) предвид; to \take o.'s name from нося името си от; to \take s.o. at his word повярвам на някого; to \take the air разхождам се на (чист) въздух; to \take the bull by the horns посрещам смело трудно положение; to \take the liberty of позволявам си да (с ger); to \take the measure of s.o.'s foot разбирам какво мога да си позволя с някого; to \take the offensive минавам в настъпление, атакувам; to \take the view that на мнение съм, мисля, че; to \take (s.o.) to task държа (някого) отговорен; хокам (някого); to have what it \takes притежавам способности (данни); II. n 1. улов (дивеч, риба и пр.); 2. театр. сбор, пари, получени от едно представление; 3. печ. текст, даден за набор на един словослагател; 4. кино сцена, кадър (за снимане), дубъл; кинокадър; to be on the \take sl вземам подкупи.

  English-Bulgarian dictionary > take

 • 55 timber-line

  {'timbəlain}
  n височина над морското равнище, над която не могат да растат гори
  * * *
  {'timbъlain} n височина над морското равнище, над която н
  * * *
  n височина над морското равнище, над която не могат да растат гори
  * * *
  timber-line[´timbə¸lain] n геогр. височина над морското равнище, до която могат да растат гори; горна граница на разпространение на горите.

  English-Bulgarian dictionary > timber-line

 • 56 tone

  {toun}
  I. 1. тон
  2. музикален звук, цял тон
  TONE quality/colour тембър
  3. тон, глас
  in an angry/loving/imploring TONE с гневен/любовен/умолителен глас
  4. тон, дух, атмосфера
  5. фон. интонация, височина на гласа при произнасяне на сричка, тонично ударение
  6. тон, багра, цвят, нюанс, отсенка
  7. мед. тонус
  II. 1. акордирам, настройвам
  2. придавам необходимия/искания тон/багра на
  3. фот. придавам (на снимка) даден цвят
  tone down намалявам силата на звука (на радио и пр.), смекчавам тоновете (на картина и пр.), намалявам/смекчавам остротата/силата/яркостта и пр. (на чувства, мнение и пр.)
  tone in with хармонирам си с, в съзвучие съм/звуча хармонично с, правя да хармонира/да е съзвучно с
  tone up засилвам/усилвам звука, засилвам се, усилвам се (за звук), правя по-ярък, подсилвам (цвят, тон), прен. подсилвам, усилвам, оправям се, засилвам се (след боледуване)
  * * *
  {toun} n 1. тон; 2. музикален звук; цял тон; tone quality/colour те(2) {toun} v 1. акордирам, настройвам; 2. придавам необходимия/и
  * * *
  хармонирам; тонус; тон; тон; отсенка; багра; глас; нюанс;
  * * *
  1. i. тон 2. ii. акордирам, настройвам 3. in an angry/loving/imploring tone с гневен/любовен/умолителен глас 4. tone down намалявам силата на звука (на радио и пр.), смекчавам тоновете (на картина и пр.), намалявам/смекчавам остротата/силата/яркостта и пр. (на чувства, мнение и пр.) 5. tone in with хармонирам си с, в съзвучие съм/звуча хармонично с, правя да хармонира/да е съзвучно с 6. tone quality/colour тембър 7. tone up засилвам/усилвам звука, засилвам се, усилвам се (за звук), правя по-ярък, подсилвам (цвят, тон), прен. подсилвам, усилвам, оправям се, засилвам се (след боледуване) 8. мед. тонус 9. музикален звук, цял тон 10. придавам необходимия/искания тон/багра на 11. тон, багра, цвят, нюанс, отсенка 12. тон, глас 13. тон, дух, атмосфера 14. фон. интонация, височина на гласа при произнасяне на сричка, тонично ударение 15. фот. придавам (на снимка) даден цвят
  * * *
  tone [toun] I. n 1. тон, музикален звук; deep ( thin) \tone нисък (висок) тон; whole \tone муз. цял тон; \tone quality ( colour) тембър; 2. тон, глас; in an angry ( loving) \tone с ядосан (любовен) глас; to alter o.'s \tone променям тона (и прен.); 3. тон, дух, атмосфера, обстановка; a good healthy \tone добър, здрав дух; to lower the \tone of отнемам от (очарованието на); правя да изглежда по-незначителен; 4. ез. интонация; височина на гласа при произнасяне на сричка; тонично (музикално) ударение; 5. изк. тон, багра, цвят, нюанс, отсянка; 6. мед. тонус; bronchomotor \tone бронхиален тонус; heart \tones сърдечни тонове; muscle \tone мускулен тонус; tissue \tone тургур; Traube's double \tone двоен тон (симптом) на Траубе; vascular ( vasomotor) \tone съдов тонус; 7. стил, елегантност; характер; II. v 1. акордирам, настройвам; придавам необходимия цвят (тон) на; 2. тонизирам, укрепвам; 3. хармонирам ( with); 4. фот. придавам (на снимка) даден цвят;

  English-Bulgarian dictionary > tone

 • 57 towering

  {'tauəriŋ}
  1. много висок, внушителен, извисяващ се
  TOWERING height шеметна висота
  TOWERING ambition книж. безгранична амбиция
  2. яростен, неудържим, ужасен, страшен (за гняв и пр.)
  * * *
  {'tauъrin} а 1. много висок, внушителен, извисяващ се; towering hei
  * * *
  a много висок;towering; а 1. много висок, внушителен, извисяващ се; towering height шеметна висота; towering ambitio
  * * *
  1. towering ambition книж. безгранична амбиция 2. towering height шеметна висота 3. много висок, внушителен, извисяващ се 4. яростен, неудържим, ужасен, страшен (за гняв и пр.)
  * * *
  towering[´tauəriʃ] adj 1. много висок, който се извишава; a \towering height шеметна височина; \towering ambition книж. безгранична амбиция; 2. яростен, неудържим, ужасен, страшен, неистов (за гняв и пр.); FONT face=Times_Deutsch◊ adv toweringly.

  English-Bulgarian dictionary > towering

 • 58 type-high

  type-high[´taip¸hai] adj печ. с еднаква височина (за букви).

  English-Bulgarian dictionary > type-high

 • 59 upland

  {'ʌplænd}
  1. височина, възвишение, висока месткост
  рl планинска, по-висока част на област/страна
  2. attr планински
  * * *
  {'^pland} n 1. височина, възвишение; висока месткост; рl плани
  * * *
  планински; височина; възвишение;
  * * *
  1. attr планински 2. височина, възвишение, висока месткост 3. рl планинска, по-висока част на област/страна
  * * *
  upland[´ʌplænd] I. n височина, възвишение; хълмиста (планинска) местност; pl планинска част (на дадена страна); II. adj планински.

  English-Bulgarian dictionary > upland

 • 60 upstair

  upstair(s) [´ʌp´stɛə(z)] I. adj който се намира на горния етаж; an \upstair room стая на горния етаж; II. adv ( upstairs) на горния етаж, горе; ав. на голяма височина, във въздуха; to kick \upstair разг. повишавам в длъжност (обикн. на позиция с по-малко правомощия); III. n 1. най-горната част на сграда; 2. човек, който живее на горния етаж.

  English-Bulgarian dictionary > upstair

Look at other dictionaries:

 • височина — іменник жіночого роду * Але: дві, три, чотири височини …   Орфографічний словник української мови

 • височина — и/, ж. 1) Те саме, що висота 1 4). 2) геогр. Підвищена частина суходолу (від 200 до 600 м), що має подекуди рівну, а частіше хвилясту поверхню, розчленовану долинами, балками, ярами …   Український тлумачний словник

 • височина — същ. висота, висина, издигнатина същ. възвишение, бърдо, хълм, рид, планина същ. стан, ръст, големина същ. кота, връх същ. тоналност, тон същ. могила, баир …   Български синонимен речник

 • Приазовська височина — Sp Pãazovės aukštumà Ap Приазовська височина/Pryazovs’ka Vysochyna L PR Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Придніпровська височина — Sp Pãdnieprės aukštumà Ap Придніпровська височина/Prydniprovs’ka Vysochyna L C Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Подільська височина — Sp Podòlės aukštumà Ap Подільська височина/Podil’s’ka Vysochyna L PV Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Середньо-Росiйська височина — Sp Vidurio Rùsijos aukštumà Ap Среднерусская возвышенность/Srednerusskaya Vozvyshennost rusiškai Ap Середньо Росiйська височина/Seredn’o Rosiys’ka Vysochyna ukrainiškai L RF ir ŠR Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Волинська височина — Sp Volunės aukštumà Ap Волинська височина/Volyns’ka Vysochyna L V Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Валдайська височина — власна назва …   Орфографічний словник української мови

 • Середньоросійська височина — власна назва …   Орфографічний словник української мови

 • дрогобицька височина — передгірна височина на межиріччі Дністра та Стрию, у Львівській обл. Висота 300 400 м, макс. – понад 450 м. Характерний увалисто хвилястий тип рельєфу з розгалуженою яружно балковою сіткою. Геоструктурно пов’язаний з Передкарпатським прогином.… …   Гірничий енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.