Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

височина

 • 21 fall

  {fɔ:l}
  I. 1. падам
  to let FALL изпускам
  the rain fell fast валеше силно
  2. (с) падам, намалявам (се), снишавам се, утихвам, стихвам
  his spirits fell настроението му се развали/спадна
  his voice fell to a whisper гласът му се сниши до шепот
  his face/jaw fell той клюмна
  her eyes fell тя наведе/сведе очи
  3. падам, загивам, бивам убит, рухвам, бивам повален (и прен.)
  4. падам, предавам се (на неприятел), падам (за правителство и пр.)
  5. спускам се, вливам се, падам на гънки/дипли
  6. изкушавам се, съгрешавам, падам морално
  FALLen woman ост. паднала жена, грешница
  7. наставам, настъпвам
  обземам, обхващам (upon)
  fear fell upon them обзе ги страх
  8. падам се
  the lot fell to him жребият се падна на него
  Christmas fell on a Monday Коледа се падна в понеделник
  9. попадам, случвам се (across, among, into, on)
  10. бивам произнесен/казан (from)
  to let FALL споменавам (случайно)
  11. раждам се (за агне и пр.)
  12. в съчет. с a predic
  to FALL asleep заспивам
  to FALL a crying/laughing заплаквам/разсмивам се
  to FALL astern мор. оставам назад, изоставам
  to FALL due фин. датата/денят на падежа ми идва
  to FALL lame окуцявам
  to FALL ill разболявам се
  to FALL silent (за) млъквам
  to FALL vacant овакантявам се
  fall about (laughing/with laughter) разг. превивам се от смях
  fall across срещам случайно, натъквам се на
  fall among попадам (случайно) между
  to FALL among thieves бивам нападнат от разбойници, прен. попадам в лоша среда
  fall apart разпадам се, разделяме се
  fall away напускам, изоставям, изчезвам (и прен), отпадам, западам, гния, отслабвам, линея, крея, опадвам (за зъби), спускам се рязко (за терен)
  fall back отстъпвам, оттеглям се
  fall back on/upon прибягвам до/към, намирам опора/помощ в, воен. отстъпвам към
  fall behind изоставам (with с)
  fall down падам, спущам се, спадам, срутвам се, рухвам, разг. не сполучвам/успявам, претърпявам неуспех
  fall for разг. влюбвам се в, лапвам по, подвеждам се от, хващам се на въдицата на
  fall in срутвам се, събарям се, руша се, падам, хлътвам (за бузи), воен. строявам (се), влизам в/заемам мястото си в строя, изтичам (за срок)
  fall in for пада ми се, идва ми изневиделица
  fall into вливам се в, деля се на, разделям се на
  изпадам (в някакво състояниe)
  to FALL into despair изпадам в отчаяние, отчайвам се
  to FALL into a flutter развълнувам се, нервнича
  to FALL into someone's ways свиквам с нечии навици
  to FALL into debt задлъжнявам
  to FALL into the background оставам в сянка/на заден план
  to FALL into line with-to fall in with
  fall in with срещам случайно, съгласявам се с, солидаризирам се с
  fall off падам, отпадам, изоставам, оттеглям се, отдалечавам се, напускам, отпадам, спадам, отслабвам, намалявам се, мор. губя посока, не мога да бъда управляван (за кораб)
  fall on нападам, нахвърлям се на/върху, попадам на, прибягвам до, пристъпвам към, падам се на (за задължение и пр.)
  to FALL on evil days/times изпадам в нищета/в тежко положение, настъпват черни дни
  fall out падам, изпадам от, изоставам, воен. излизам от строя, случвам се, ставам
  it (so) fell out that така се случи, че
  things fell out well нещата се наредиха добре, излезе добре
  скарвам се, спречквам се (with), отпадам (от училище и пр.), преставам
  to FALL out of a habit отвиквам (от навик)
  to FALL out of conceit with oneself разочаровам се от себе си, преставам да се мисля за кой знае какво
  fall over падам, събарям се, строполясвам се, просвам се
  to FALL over something спъвам се о нещо и падам
  to FALL over oneself надпреварвам се, какво ли не правя, престаравам се (to да)
  to FALL over each other борим се ожесточено, съперничим си, скарваме се
  to FALL over backwards отивам в другата крайност, правя всичко възможно
  fall through пропадам, провалям се (за план и пр.)
  fall to затварям се (за врата), започвам да ям, захващам се, залавям се (за работа), започвам нападение, нахвърлям се
  I fell to wondering почнах да се чудя
  fall together фон. стават еднакви (за звукове), сливат се
  fall under попадам под
  fall upon нападам, натъквам се/попадам на
  to FALL upon someone's ears идвам/стигам до ушите на някого
  to FALL upon something hammer and tongs залавям се за нещо с цялото си сърце
  to FALL upon someone hammer and tongs атакувам/нападам някого ожесточено
  II. 1. падане, прен. падение
  рел. грепохадение (често FALL of man)
  to have a FALL падам
  the FALL of the hammer удар/удряне на чукчето (при наддаване)
  2. срутване, разрушаване, свличане, отсичане, поваляне (на дърво), брой на отсечени дървета, поваляне (и сп.), схватка
  to try a FALL with премервам си силите с
  3. падане (и на правителство, империя), предаване, капитулация, разгром
  4. спадане, понижение (на цени, температура и пр.)
  5. валеж
  FALL of snow снеговалеж
  6. ам. есен
  attr есенен
  7. обик. рl водопад
  8. наклон, склон, пад, мех. височина на пад, налягане (на вода)
  9. мор. фал, разстояние между две палуби
  10. тех. въже на система скрипци
  11. (агнетата от едно) агнило
  12. драперия, воал, воалетка
  * * *
  {fъ:l} v (fell {fel}; fallen {'fъ:lъn}) 1. падам; to let fall и(2) {fъ:l} n 1. падане; прен. падение; рел. грепохадение (често
  * * *
  фал; срутване; стихвам; стеля; събарям; снижавам; спадам; спускам; спадане; рухвам; падане; падение; падам; падам; попадам; предавам; валеж; воалетка; разгром; разрушаване; грехопадение; капитулация; изпадам; наставам;
  * * *
  1. (с) падам, намалявам (се), снишавам се, утихвам, стихвам 2. 1 (агнетата от едно) агнило 3. 1 в съчет. с a predic 4. 1 драперия, воал, воалетка 5. 1 раждам се (за агне и пр.) 6. attr есенен 7. christmas fell on a monday Коледа се падна в понеделник 8. fall about (laughing/with laughter) разг. превивам се от смях 9. fall across срещам случайно, натъквам се на 10. fall among попадам (случайно) между 11. fall apart разпадам се, разделяме се 12. fall away напускам, изоставям, изчезвам (и прен), отпадам, западам, гния, отслабвам, линея, крея, опадвам (за зъби), спускам се рязко (за терен) 13. fall back on/upon прибягвам до/към, намирам опора/помощ в, воен. отстъпвам към 14. fall back отстъпвам, оттеглям се 15. fall behind изоставам (with с) 16. fall down падам, спущам се, спадам, срутвам се, рухвам, разг. не сполучвам/успявам, претърпявам неуспех 17. fall for разг. влюбвам се в, лапвам по, подвеждам се от, хващам се на въдицата на 18. fall in for пада ми се, идва ми изневиделица 19. fall in with срещам случайно, съгласявам се с, солидаризирам се с 20. fall in срутвам се, събарям се, руша се, падам, хлътвам (за бузи), воен. строявам (се), влизам в/заемам мястото си в строя, изтичам (за срок) 21. fall into вливам се в, деля се на, разделям се на 22. fall of snow снеговалеж 23. fall off падам, отпадам, изоставам, оттеглям се, отдалечавам се, напускам, отпадам, спадам, отслабвам, намалявам се, мор. губя посока, не мога да бъда управляван (за кораб) 24. fall on нападам, нахвърлям се на/върху, попадам на, прибягвам до, пристъпвам към, падам се на (за задължение и пр.) 25. fall out падам, изпадам от, изоставам, воен. излизам от строя, случвам се, ставам 26. fall over падам, събарям се, строполясвам се, просвам се 27. fall through пропадам, провалям се (за план и пр.) 28. fall to затварям се (за врата), започвам да ям, захващам се, залавям се (за работа), започвам нападение, нахвърлям се 29. fall together фон. стават еднакви (за звукове), сливат се 30. fall under попадам под 31. fall upon нападам, натъквам се/попадам на 32. fallen woman ост. паднала жена, грешница 33. fear fell upon them обзе ги страх 34. her eyes fell тя наведе/сведе очи 35. his face/jaw fell той клюмна 36. his spirits fell настроението му се развали/спадна 37. his voice fell to a whisper гласът му се сниши до шепот 38. i fell to wondering почнах да се чудя 39. i. падам 40. ii. падане, прен. падение 41. it (so) fell out that така се случи, че 42. the fall of the hammer удар/удряне на чукчето (при наддаване) 43. the lot fell to him жребият се падна на него 44. the rain fell fast валеше силно 45. things fell out well нещата се наредиха добре, излезе добре 46. to fall a crying/laughing заплаквам/разсмивам се 47. to fall among thieves бивам нападнат от разбойници, прен. попадам в лоша среда 48. to fall asleep заспивам 49. to fall astern мор. оставам назад, изоставам 50. to fall due фин. датата/денят на падежа ми идва 51. to fall ill разболявам се 52. to fall into a flutter развълнувам се, нервнича 53. to fall into debt задлъжнявам 54. to fall into despair изпадам в отчаяние, отчайвам се 55. to fall into line with-to fall in with 56. to fall into someone's ways свиквам с нечии навици 57. to fall into the background оставам в сянка/на заден план 58. to fall lame окуцявам 59. to fall on evil days/times изпадам в нищета/в тежко положение, настъпват черни дни 60. to fall out of a habit отвиквам (от навик) 61. to fall out of conceit with oneself разочаровам се от себе си, преставам да се мисля за кой знае какво 62. to fall over backwards отивам в другата крайност, правя всичко възможно 63. to fall over each other борим се ожесточено, съперничим си, скарваме се 64. to fall over oneself надпреварвам се, какво ли не правя, престаравам се (to да) 65. to fall over something спъвам се о нещо и падам 66. to fall silent (за) млъквам 67. to fall upon someone hammer and tongs атакувам/нападам някого ожесточено 68. to fall upon someone's ears идвам/стигам до ушите на някого 69. to fall upon something hammer and tongs залавям се за нещо с цялото си сърце 70. to fall vacant овакантявам се 71. to have a fall падам 72. to let fall изпускам 73. to let fall споменавам (случайно) 74. to try a fall with премервам си силите с 75. ам. есен 76. бивам произнесен/казан (from) 77. валеж 78. изкушавам се, съгрешавам, падам морално 79. изпадам (в някакво състояниe) 80. мор. фал, разстояние между две палуби 81. наклон, склон, пад, мех. височина на пад, налягане (на вода) 82. наставам, настъпвам 83. обземам, обхващам (upon) 84. обик. pl водопад 85. падам се 86. падам, загивам, бивам убит, рухвам, бивам повален (и прен.) 87. падам, предавам се (на неприятел), падам (за правителство и пр.) 88. падане (и на правителство, империя), предаване, капитулация, разгром 89. попадам, случвам се (across, among, into, on) 90. рел. грепохадение (често fall of man) 91. скарвам се, спречквам се (with), отпадам (от училище и пр.), преставам 92. спадане, понижение (на цени, температура и пр.) 93. спускам се, вливам се, падам на гънки/дипли 94. срутване, разрушаване, свличане, отсичане, поваляне (на дърво), брой на отсечени дървета, поваляне (и сп.), схватка 95. тех. въже на система скрипци
  * * *
  fall[fɔ:l] I. v ( fell [fel], fallen[fɔ:lən]) 1. падам; to let s.th. \fall изпускам; the rain \falls fast вали силно; 2. (с)падам, намалявам се, снижавам се (и прен.), утихвам, стихвам; the glass has \fallen барометърът спадна; 3. падам, загивам, бивам убит; рухвам (и прен.); 4. падам, предавам се; the city fell to the enemy градът бе превзет от неприятеля; the government fell after the riots правителството падна след размириците; 5. спускам се; падам на гънки, дипля се (за плат); her hair fell to her waist косата ѝ се спускаше до кръста; her eyes fell тя сведе поглед (очи); 6. падам морално, изкушавам се; a \fallen woman паднала жена; 7. наставам, настъпвам; обземам, обхващам ( upon); night ( silence) fell настана нощ (настъпи мълчание); sleep fell upon them обзе ги сън; 8. (c adj predic) to \fall asleep заспивам; to \fall flat просвам се (за виц), не въздействам по очаквания начин, прозвучавам плоско; to \fall astern мор. оставам назад, изоставам; to \fall due срокът (падежът) идва; to \fall dumb онемявам; to \fall lame окуцявам; to \fall short (of) не стигам, не достигам (за куршум и пр. и прен.); to \fall short of s.o.'s expectations не оправдавам очакванията (на някого); to \fall vacant овакантявам се; to \fall foul of навличам си гнева на, изпадам в немилост пред, предизвиквам неодобрението на; 9. бивам повален; the house fell in an earthquake къщата бе съборена при земетресение; 10. падам се; suspicion fell on the butler подозрението падна върху иконома; the estate \falls to the eldest son имението се наследява от най-големия син; 11. попадам, случвам (се) (с across, into, among, on); the accent \falls on the last syllable ударението пада върху последната сричка; 12. бива произнесен, казан ( from); a curse fell from her lips от устните ѝ се отрони проклятие, тя изпсува; he let \fall that he was leaving той спомена (случайно), че ще замине; 13. ражда се (за агнета и пр.); \fall between two stools, between two stools one \falls to the ground от два стола (та) на земята; \fall foul ( aboard, on board) of мор. сблъсквам се, прен. счепквам се, сдърпвам се с; ост. нападам; to \fall from grace 1) рел. отстъпвам от истинската вяра, погубвам душата си; 2) нарушавам приличието, тръгвам по лоши пътища; to \fall from ( off) the ( water)- wagon разг. започвам да пия отново; to \fall in love with влюбвам се в; to \fall out of the frying pan into the fire от трън, та на глог; to \fall short of the mark не улучвам; не постигам целта си, претърпявам неуспех; to \fall together by the ears скарваме се, хващаме се за косите (за гушата); to \fall to pieces разпръсвам се, разбивам се, разпадам се, счупвам се; his face fell наведе глава, лицето му се помрачи; her gaze fell тя отмести поглед; II. n 1. падане; прен. падение; to have a \fall падам; the \fall of the hammer удар на чукче (при търг); 2. разрушаване, срутване, събаряне (на здание и пр.); отсичане, поваляне (на дърво); брой на отсечени дървета; 3. падане, капитулация; разгром; 4. спадане (на цена, температура и пр.); 5. сп. поваляне на противник (при борба); схватка; to try ( wrestle) a \fall with боря се с; премервам си силите с; изправям се срещу противник; 6. грехопадение; the \fall of man грехопадението; 7. ам. есен; 8. обикн. pl водопад; 9. валеж; \fall of snow снеговалеж; 10. наклон, склон; 11. тех. височина на пад, налягане (на вода); 12. мор. фал; разстояние между две палуби; 13. агнетата от едно агнило; 14. воалетка; to ride ( be heading, be headed) for a \fall яздя лудо, прен. търся си белята; безразсъден съм по отношение на себе си; полит. сам си търся поражението (падането); at \fall of day привечер; to take the \fall ам. sl бивам обвинен (наказан, арестуван), опирам пешкира.

  English-Bulgarian dictionary > fall

 • 22 freeboard

  freeboard[´fri:¸bɔ:d] n 1. мор. част на кораб между водната линия и палубата; 2. запасна височина на язовирна стена.

  English-Bulgarian dictionary > freeboard

 • 23 gauntness

  {'gɔ:ntnis}
  n измършавялост
  * * *
  {'gъ:ntnis} n измършавялост.
  * * *
  измършавялост; изпосталялост;
  * * *
  n измършавялост
  * * *
  gauntness[´gɔ:ntnis] n 1. измършавялост, изпосталялост, хилавост, слабоватост, немощност; 2. височина (на дърво); дължина (на сянка).

  English-Bulgarian dictionary > gauntness

 • 24 grade

  {greid}
  I. 1. степен, ранг, разред, класа, категория
  to have a high GRADE of intelligence много съм интелигентен
  2. качество, вид, сорт
  up to GRADE на нужната висота, с нужното качество
  3. кръстоска, хибрид (за животни)
  4. ам. клас (в първоначално училище)
  attr първоначален, основен
  5. ам. бележка за успех
  6. жп. наклон
  to make the GRADE изкачвам се, вземам височина, прен. успявам, постигам целта си
  GRADE crossing ам. прелез
  down/up GRADE вж. downgrade, upgrade
  7. ез. степен при отглас
  II. 1. степенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
  2. преливам се, преминавам, постепенно (into)
  3. подобрявам породата на (животно) (и с up)
  4. нивелирам, изравнявам
  5. ам. преглеждам и оценявам (писмена paбота)
  6. pass ез. променям се чрез отглас
  * * *
  {greid} n 1. степен; ранг; разред; класа; категория; to have a (2) {greid} v 1. степенувам, подреждам по класове/степени, обра
  * * *
  хибрид; степенувам; сортирам; степен; ранг; разчертавам; разред; градирам; качество; класа; категория; класирам; клас; класифицирам; кръстоска; нивелирам;
  * * *
  1. attr първоначален, основен 2. down/up grade вж. downgrade, upgrade 3. grade crossing ам. прелез 4. i. степен, ранг, разред, класа, категория 5. ii. степенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам 6. pass ез. променям се чрез отглас 7. to have a high grade of intelligence много съм интелигентен 8. to make the grade изкачвам се, вземам височина, прен. успявам, постигам целта си 9. up to grade на нужната висота, с нужното качество 10. ам. бележка за успех 11. ам. клас (в първоначално училище) 12. ам. преглеждам и оценявам (писмена paбота) 13. ез. степен при отглас 14. жп. наклон 15. качество, вид, сорт 16. кръстоска, хибрид (за животни) 17. нивелирам, изравнявам 18. подобрявам породата на (животно) (и с up) 19. преливам се, преминавам, постепенно (into)
  * * *
  grade [greid] I. n 1. степен, ранг, разред, класа, категория; звание; this pupil has a high \grade of intelligence този ученик е много интелигентен; 2. качество, вид, сорт; textural \grade класификация на почви според характера на механичния им състав; 3. кръстоска, хибрид; подобрена порода; 4. ам. отделение, клас (в начално училище); pl начално училище; 5. бележка за успех, оценка; 6. жп наклон; adverse \grade обратен наклон; down \grade нанадолнище, спуск; on the down \grade нанадолу; прен. по нанадолнището, в упадък; up \grade наклон, стръмно място; on the up \grade нагоре, по стръмното; прен. във възход; to make the \grade изкачвам се, вземам височина; прен. успявам, постигам целта си; 7. ез. степен; II. v 1. степенувам, нареждам по степени; класирам, класифицирам; сортирам; 2. преливам се, преминавам постепенно ( into); 3. кръстосвам ( животно); 4. нивелирам, изравнявам; 5. pass ез. бивам променен чрез отглас; 6. преглеждам и оценявам (писмена работа); to \grade up подобрявам породата на.

  English-Bulgarian dictionary > grade

 • 25 hand

  {hænd}
  I. 1. n анат. ръка (от китката надолу), предна лапа (на животно), прен. ръка, пръст, власт, отговорност
  the-of God пръст божи
  to have a HAND in something имам пръст в нещо
  open HAND щедра/широка ръка
  with open HAND с широка ръка, щедро
  heavy/iron HAND желязна ръка, тирания, деспотизъм
  HANDs off не пипай
  HANDs off...! долу ръцете от...! HANDs up! горе ръцете! предай се! here's my HAND on it ето ръката ми, съгласен съм
  to give one's HAND (up) on it обещавам тържествено, вричам се
  with a sparing HAND икономично, пестеливо
  to be ip someone's HANDs в ръцете/властта съм на иякого
  to bite the HAND that feeds you показвам черна неблагодарност
  l can't lay/put my HAND on it не мога да то намеря/открия
  to get something off one's HANDs отървавам се от нещо, махам го от главата си
  to take something off someone's HANDs освобождавам/отървавам някого от грижата за нещо
  to take something out of someone's HAND снемам отговорността за нещо от някого
  she's off my HANDs нямам повече грижа за нея
  to lend/give/bear someone a (helping) HAND помагам някому
  to give one's HAND to давам ръката си на, съгласявам се да се оженя за
  to go on o/s HANDs and knees лазя на четири краха (при търсене на нещо), прен. моля коленопреклонно
  to have one's HANDs full имам много работа/грижи
  to have someone in the hollow of one's HAND държа някого в ръцете си, имам пълна власт над някого
  to lift (up) /rafae one's HAND against someone вдигам ръка срещу някого
  2. в обстоятелствени изрази
  at HAND наблизо, под ръка, на разположение
  winter is at HAND зимата наближава
  at someone's HAND (s) от (страна на)
  I did not expect such treatment at your HANDs не очаквах такова отношение от ваша страна/от вас
  by HAND ръчно, с ръка
  to bring up/feed by HAND отглеждам с биберон, храня изкуствено, на ръка, по човек/куриер
  from HAND to HAND от ръка на ръка, от човек на човек, от един собственик на друг
  to live from HAND to mouth живея ден за ден, каквото изчукам изпукам
  ... in HAND с... в ръка
  hat in HAND с шапка в ръка, наличен, разглеждан (за въпрос)
  to take something /someone in HAND заемам се с нещо/някого
  to have in HAND имам (на разположение)
  to be in HAND започнат съм (за работа)
  3. сръчност, умение, ръка, майсторство
  to give/put the last HAND to something довършвам/доизкусурявам/слагам последните щрихи на нещо
  to get one's HAND in свиквам (с работа и пр.)
  to keep one's HAND in упражнявам се, поддържам си формата
  to have one's HAND in във форма съм
  his HAND is out отвикнал е, не е във форма, позабравил е
  4. майстор, автор
  to be a good/great/dab HAND at голям майстор съм в/на, бива ме в
  to be a new HAND at новак съм в
  an old HAND опитен човек, специалист, рецидивист
  two portraits by the same HAND два портрета от същия автор
  5. работник, работна ръка, моряк
  ship's HANDs екипаж на кораб
  HANDs wanted търсят се работници
  6. източник
  at first/second HAND от първа/втора ръка (за сведения и пр.)
  7. почерк
  to write (in) a small HAND пиша ситно/дребно
  in one's own HAND със собствената си ръка/почерк, собственоръчно
  8. подпис
  to set one's HAND to слагам подписа си на
  under your HAND and seal с вашия подпис и лечат
  9. страна
  on the right/left HAND отдясно/отляво, от дясната/лявата страна
  on all HANDs, on every HAND от всички страни
  fact admitted on all HANDs всепризнат факт
  on the one HAND..., on the other HAND... от една страна..., (а) от друга...
  on either HAND от двете страни
  10. карти ръка, карти (които получава всеки играч)
  to hold one's HAND пасувам, въздържам се
  to call/decare/show one's HAND откривам/разкривам картите си (и прен.)
  to force someone's HAND принуждавам някого да си разкрие картите (и прен.), принуждавам някого да действува прибързано/против убежденията си
  to play a good HAND играя добре
  to play for one's own HAND
  11. карти играч
  the elder/eldest HAND играч, който започва първи
  12. карти игра, партия
  let's have a HAND at bridge да изиграем една партия бридж
  13. мярка за измерване височината на кон (около 10 см)
  14. стрелка (на часовник), крило (на семафор), стрелка (на пътен знак)
  15. театр. разг. аплодисменти, овации
  to get a good/big HAND имам голям успех, посрещат ме с бурни аплодисменти
  to give someone a good/big HAND посрещам някого с бурни ръкопляскания, аплодирам някого бурно
  16. аttr ръчен, портативен
  направляван с ръка HAND of bananas кичур банани
  HAND of tobacco шепа тютюневи листа
  II. 1. (пре) давам, връчвам (to)
  2. подавам, поднасям
  3. мор. свивам, прибирам (платно)
  * * *
  {hand} n l. анат. ръка (от китката надолу); предна лапа (на живо(2) {'hand} v 1. (пре)давам, връчвам (to); 2. подавам; поднасям;
  * * *
  страна; стрелка; ръчен; ръка; почерк; портативен; връчвам;
  * * *
  1.... in hand с... в ръка 2. 1 аttr ръчен, портативен 3. 1 карти игра, партия 4. 1 карти играч 5. 1 мярка за измерване височината на кон (около 10 см) 6. 1 стрелка (на часовник), крило (на семафор), стрелка (на пътен знак) 7. 1 театр. разг. аплодисменти, овации 8. an old hand опитен човек, специалист, рецидивист 9. at first/second hand от първа/втора ръка (за сведения и пр.) 10. at hand наблизо, под ръка, на разположение 11. at someone's hand (s) от (страна на) 12. by hand ръчно, с ръка 13. fact admitted on all hands всепризнат факт 14. from hand to hand от ръка на ръка, от човек на човек, от един собственик на друг 15. hand of tobacco шепа тютюневи листа 16. hands off... ! долу ръцете от... ! hands up! горе ръцете! предай се! here's my hand on it ето ръката ми, съгласен съм 17. hands off не пипай 18. hands wanted търсят се работници 19. hat in hand с шапка в ръка, наличен, разглеждан (за въпрос) 20. heavy/iron hand желязна ръка, тирания, деспотизъм 21. his hand is out отвикнал е, не е във форма, позабравил е 22. i did not expect such treatment at your hands не очаквах такова отношение от ваша страна/от вас 23. i. n анат. ръка (от китката надолу), предна лапа (на животно), прен. ръка, пръст, власт, отговорност 24. ii. (пре) давам, връчвам (to) 25. in one's own hand със собствената си ръка/почерк, собственоръчно 26. l can't lay/put my hand on it не мога да то намеря/открия 27. let's have a hand at bridge да изиграем една партия бридж 28. on all hands, on every hand от всички страни 29. on either hand от двете страни 30. on the one hand..., on the other hand... от една страна..., (а) от друга.. 31. on the right/left hand отдясно/отляво, от дясната/лявата страна 32. open hand щедра/широка ръка 33. she's off my hands нямам повече грижа за нея 34. ship's hands екипаж на кораб 35. the elder/eldest hand играч, който започва първи 36. the-of god пръст божи 37. to be a good/great/dab hand at голям майстор съм в/на, бива ме в 38. to be a new hand at новак съм в 39. to be in hand започнат съм (за работа) 40. to be ip someone's hands в ръцете/властта съм на иякого 41. to bite the hand that feeds you показвам черна неблагодарност 42. to bring up/feed by hand отглеждам с биберон, храня изкуствено, на ръка, по човек/куриер 43. to call/decare/show one's hand откривам/разкривам картите си (и прен.) 44. to force someone's hand принуждавам някого да си разкрие картите (и прен.), принуждавам някого да действува прибързано/против убежденията си 45. to get a good/big hand имам голям успех, посрещат ме с бурни аплодисменти 46. to get one's hand in свиквам (с работа и пр.) 47. to get something off one's hands отървавам се от нещо, махам го от главата си 48. to give one's hand (up) on it обещавам тържествено, вричам се 49. to give one's hand to давам ръката си на, съгласявам се да се оженя за 50. to give someone a good/big hand посрещам някого с бурни ръкопляскания, аплодирам някого бурно 51. to give/put the last hand to something довършвам/доизкусурявам/слагам последните щрихи на нещо 52. to go on o/s hands and knees лазя на четири краха (при търсене на нещо), прен. моля коленопреклонно 53. to have a hand in something имам пръст в нещо 54. to have in hand имам (на разположение) 55. to have one's hand in във форма съм 56. to have one's hands full имам много работа/грижи 57. to have someone in the hollow of one's hand държа някого в ръцете си, имам пълна власт над някого 58. to hold one's hand пасувам, въздържам се 59. to keep one's hand in упражнявам се, поддържам си формата 60. to lend/give/bear someone a (helping) hand помагам някому 61. to lift (up) /rafae one's hand against someone вдигам ръка срещу някого 62. to live from hand to mouth живея ден за ден, каквото изчукам изпукам 63. to play a good hand играя добре 64. to play for one's own hand 65. to set one's hand to слагам подписа си на 66. to take something /someone in hand заемам се с нещо/някого 67. to take something off someone's hands освобождавам/отървавам някого от грижата за нещо 68. to take something out of someone's hand снемам отговорността за нещо от някого 69. to write (in) a small hand пиша ситно/дребно 70. two portraits by the same hand два портрета от същия автор 71. under your hand and seal с вашия подпис и лечат 72. winter is at hand зимата наближава 73. with a sparing hand икономично, пестеливо 74. with open hand с широка ръка, щедро 75. в обстоятелствени изрази 76. източник 77. карти ръка, карти (които получава всеки играч) 78. майстор, автор 79. мор. свивам, прибирам (платно) 80. направляван с ръка hand of bananas кичур банани 81. подавам, поднасям 82. подпис 83. почерк 84. работник, работна ръка, моряк 85. сръчност, умение, ръка, майсторство 86. страна
  * * *
  hand[hænd] I. n 1. ръка (от китката надолу); предна лапа на животно; прен. ръка, власт; the \hand of God пръст Божи; an open \hand щедра (широка) ръка; a light \hand лека ръка, ловкост, сръчност; деликатност, такт; a heavy ( iron) \hand прен. желязна ръка; тирания, деспотизъм; dead \hand 1) негативно влияние, "спирачка"; 2) = mortmain; to win \hands down побеждавам (спечелвам победа) без всякакви усилия; \hands off не пипай! \hands up горе ръцете! предай се! вдигнете ръцете! (за гласуване); here's my \hand on it ето ръката ми, съгласен съм; обещавам; to give up o.'s \hand (up)on s.th. обещавам тържествено, вричам се; in the turn( ing) of a \hand мигновено, докато усетиш; a show of \hands гласуване с вдигане на ръка, открито (явно) гласоподаване; a high \hand арогантност, надменност; нахалство; произвол; деспотично държание ( отношение); to carry off with a high \hand върша ( нещо) произволно; with a sparing \hand икономично, пестеливо; with both \hands с все сила; to bite the \hand that feeds you показвам черна неблагодарност; to change \hands минавам от една ръка в друга (от един собственик в друг); to fold o.'s \hands скръствам ръце (и прен.); бездействам, нищо не правя; to gain ( have, get) the upper \hand, to have the better (ост. the higher) \hand удържам победа, вземам надмощие (връх) (над); to take s.th. off s.o.'s \hands освобождавам (отървам) някого от грижата за нещо; the children are off my \hands now вече не е необходимо да се грижа за децата; to give a helping \hand to s.o., to bear ( lend, give) s.o. a \hand помагам на някого; to give o.'s \hand to давам ръката си на, съгласявам се да се оженя за; to give s.o. the glad \hand ам. посрещам (приемам) топло (сърдечно); to give s.o. a free \hand давам картбланш някому; to go on o.'s \hands and knees лазя на четири крака; time hangs heavily on my \hands чудя се какво да правя с времето си, времето ми минава много бавно; to have a \hand like a foot насърчен съм; to have a \hand in s.th. имам пръст в нещо; to have ( keep) o.'s \hand in във форма съм; to have o.'s \hands full имам много работа (грижи); to have o.'s \hands tied вързани ми са ръцете (и прен.); to have s.o. in the hollow ( palm) of o.'s \hand държа някого в ръцете си, имам пълна власт над някого; to lay \hands on хващам, пипвам, слагам ръка на; to lay violent \hands on хващам насила; употребявам насилие спрямо; to lay violent \hands on o.s. посягам (слагам край) на живота си; to lift ( lift up, put forth, raise, stretch forth) o.'s \hand against s.o. вдигам ръка срещу някого; not to lift a \hand не си мръдвам пръста; to live by o.'s \hands изкарвам си хляба със собствените си ръце (труд); to live from \hand to mouth живея от ден за ден; каквото изчуквам, изпуквам; to put o.'s \hand to the plough залавям се за работа; to receive s.th. at the \hands of s.o. получавам нещо от (ръцете на) някого; to set ( put) o.'s \hands at a task започвам (заемам се, залавям се с) работа; to strengthen s.o.'s \hand подпомагам (оказвам помощ на) някого; to give s.o. a big \hand аплодирам шумно (ентусиазирано); to sit on o.'s \hands аплодирам вяло (без ентусиазъм); бездействам, седя със скръстени ръце; to take ( lead) s.o. by the \hand хващам (водя) някого за ръка; to take a \hand in намесвам се в, участвам в; to try o.'s \hand at опитвам се в, опитвам си силите в; to turn o.'s \hand to върша, заемам се с; he can turn his \hand to anything за всичко го бива; всякаква работа може да върши; to wash o.'s \hands (of) прен. измивам си ръцете, свалям от себе си отговорността (за); 2. в обстоят. изрази: at \hand наблизо, под ръка; winter is at \hand зимата наближава; close ( near) at \hand близко (по време или място); by \hand с ръка, на ръка; made by \hand ръчна изработка; to bring up ( feed) a child by \hand отглеждам дете с биберон, храня изкуствено; to send a letter by \hand изпращам писмо по човек (по куриер); from \hand to \hand от ръка на ръка, от човек на човек, от един собственик на друг; in \hand 1) с ... в ръка; hat in \hand с шапка в ръка; 2) наличен; cash ( stock) in \hand налични суми (стоки); the question ( matter) in \hand разглежданият въпрос; to take s.th. in \hand заемам се с нещо; to have in \hand имам на разположение, разполагам с; контролирам, държа под контрол; to have a piece of work in \hand работя върху нещо; the business is in \hand въпросът се разглежда; to keep a horse well in \hand здраво държа юздите на кон, здраво управлявам кон; to keep o.s. well in \hand владея се; the situation is well in \hand положението е овладяно; to be in \hand принуден съм да върна топката в полукръга, от който съм започнал (в билярда); off \hand вж offhand; on \hand наличен, на разположение, на склад; supplies on \hand налични запаси; work on \hand текуща работа, работа, с която се занимавам в момента; to have s.th. on o.'s \hands имам да свършвам (да се грижа за) нещо; to have an hour on o.'s \hands имам един час свободно време; out of \hand изведнъж, без подготовка, изненадващо; който не може да се контролира, изтърван; to shoot s.o. out of \hand застрелвам някого веднага, без много да се церемоня (без да ми мигне окото); to get out of \hand преставам да се подчинявам на дисциплина; разхайтвам се, разгащвам се; to \hand: to come to \hand пристига, получава се (за писмо и пр.); намира се, излиза; ready to o.'s \hand наблизо, под ръка, на разположение; \hand and glove, \hand in glove много близък, интимен ( with, together); \hand and foot: to serve ( wait on) s.o. \hand and foot угаждам на някого, изпълнявам всички прищевки на някого; \hand in \hand ръка за ръка; в съгласие; \hand over \hand ( fist) много бързо; \hand to \hand ръкопашен (за бой); 3. работник, работничка, работна ръка; моряк; майстор; \hands wanted търсят се работници; factory \hands, field \hands фабрични (земеделски) работници; a ship's \hands екипаж на кораб; all \hands on deck! целият екипаж (всички) на палубата! to be a good ( great) \hand at голям майстор съм в (на), бива ме в; to be a new \hand at новак съм в; to be an old \hand опитен човек; рецидивист; безстрашен (дързък, нахален) човек; green \hand новак, неопитен работник; 4. източник; at first ( second) \hand от първа (втора) ръка (за сведения и пр.); 5. почерк; a big ( small, round) \hand едър (дребен, закръглен) почерк; to write (in) a small \hand пиша ситно (дребно); in o.'s own \hand със собствената си ръка (почерк); собственоръчно; 6. подпис; to set o.'s \hand to слагам подписа си на; under your \hand and seal с Вашия подпис и печат; 7. страна; on the right/left \hand отдясно (ляво), от дясната (лявата) страна; on all \hands, on every \hand от всички страни; a fact admitted on all \hands всепризнат факт; on the one ( the other) \hand от една (от друга) страна; on either \hand от двете страни; 8. карти ръка (карти, които получава всеки играч); to have a wretched \hand имам лоши (ужасни) карти; to call ( declare, show) o.'s \hand откривам (разкривам) си картите (и прен.); to force s.o.'s \hand принуждавам някого да си разкрие картите (и прен.); a nap \hand хубави (отлични) карти; прен. изгодно положение; to play a good \hand играя добре; to play into one another's \hands помагаме си, поддържаме се, подкрепяме се; to overplay o.'s \hands отивам твърде далеч; to play a lone \hand действам сам; to play into s.o.'s \hand наливам вода в чужда мелница; to play o.'s \hand for all it is worth използвам напълно възможностите си, пускам в ход всички средства; to throw in o.'s \hand отказвам се, предавам се, вдигам ръце; the elder ( younger) \hand играч, който започва първи (втори) (когато играят двама); the eldest ( youngest) \hand играч, който започва първи (последен) (когато играят повече от двама); 9. игра, партия; let's have a \hand of poker да изиграем една партия покер; 10. мярка (около 10 см) за измерване височина на кон; 11. стрелка (на часовник); крило (на семафор); стрела (на пътен знак); изображение на ръка с насочен пръст; 12. театр. sl аплодисменти; овации; big \hand посрещам някого с бурни аплодисменти, аплодирам някого бурно; 13. тех. характеристика на режещ инструмент (ляв, десен); 14. тех. направление (напр. на винтова линия15. ам. хенд (единица за дължина: 101,6 mm); 16. attr ръчен; портативен; който се направлява с ръка; \hand luggage ръчен багаж; \hand stoking ръчно палене; a \hand of bananas кичур банани; a \hand of tobacco една шепа тютюневи листа; Bloody H. хералд. червена ръка (емблема на баронет); II. v 1. (пре)давам, връчвам (to); 2. подавам; 3. изпращам (с писмо и пр.); to \hand it to s.o. признавам превъзходството на някого; for craft we must \hand it to him трябва да признаем, че по майсторлък ни надминава; to \hand a sail мор. свивам (прибирам) платно;

  English-Bulgarian dictionary > hand

 • 26 hardness

  {'ha:dnis}
  1. твърдост, коравина
  2. якост, здравина, издръжливост
  3. сила (на удар и пр.)
  4. трудност
  5. усърдие, упоритост, неуморимост
  6. суровост, строгост, неотстъпчивост, жестокост. безмилостност, нечувствителност
  7. суровост (на климат)
  8. твърдост, варовитост (на вода)
  9. яркост (на цвят), фот. фокус/рязкост на изображение, острота, рязкост (на звук)
  10. твърдост, устойчивост (на цена), стабилност (на валута)
  11. физ. сила (на лъчение)
  * * *
  {'ha:dnis} n 1. твърдост, коравина; 2. якост, здравина, издр
  * * *
  якост; суровост; строгост; твърдост; упоритост; рязкост; жестокост; здравина; коравина;
  * * *
  1. 1 физ. сила (на лъчение) 2. сила (на удар и пр.) 3. суровост (на климат) 4. суровост, строгост, неотстъпчивост, жестокост. безмилостност, нечувствителност 5. твърдост, варовитост (на вода) 6. твърдост, коравина 7. твърдост, устойчивост (на цена), стабилност (на валута) 8. трудност 9. усърдие, упоритост, неуморимост 10. якост, здравина, издръжливост 11. яркост (на цвят), фот. фокус/рязкост на изображение, острота, рязкост (на звук)
  * * *
  hardness[´ha:dnis] n 1. твърдост, коравина; 2. якост, здравина, издръжливост; 3. сила (на удар и пр.); трудност; 4. усърдие, упоритост, неуморимост; 5. суровост, строгост, неотстъпчивост; жестокост, безмилостност; нечувствителност; 6. суровост (на климат); 7. твърдост, варовитост (на вода); 8. яркост (на цвят); острота, рязкост (на звук); 9. височина (на цена), стабилност (на валута).

  English-Bulgarian dictionary > hardness

 • 27 head

  {hed}
  I. 1. глава, прен. човек, глава
  from HEAD to foot от глава (та) до пети (те)
  taller by a HEAD c една глава по-висок
  per HEAD на човек/глава
  to turn HEAD over heels обръщам се презглава
  he stands HEAD and shoulders above her прен. той стой много по-високо от нея/далеч я превъзхожда
  to show oneself HEAD показвам се, появявам се
  to talk someone's HEAD off проглушавам ушите на/уморявам някого с приказки
  to lose one's HEAD бивам обезглавен, прен. обърквам се, шашардисвам се, загубвам и ума, и дума
  to keep/hold one's HEAD above water държа си главата над водата, прен. свързвам двата края, нямам дългове
  King's/Queen's HEAD пощенска марка с лика на краля/кралицата
  2. (рl без изменение) глава добитък
  twenty HEAD of cattle двадесет глави добитък
  large HEAD of game много дивеч
  3. прен. ум, разсъдък, способности, талант, разг. акъл
  he has a good HEAD on his shoulders сече му акълът, умен човек e
  to have no HEAD for mathematics не ме бива по/мъчно усвоявам математиката
  to have a HEAD like a sieve забравям всичко, не мога да помня
  to put something into someone's HEAD внушавам/давам някому идея за нещо
  to put something out of someone's HEAD карам някого да забрави нещо
  to put something out of one's HEAD преставам да мисля за нещо, избивам си нещо от главата
  to get a swelled/aм. big. HEAD навирвам нос, придавам си важност, важнича, големея се
  to have a HEAD (on one) имам главоболие, боли ме главата (и от пиянство), акъллия съм
  of one's own HEAD самостоятелно, на своя глава
  to reckon in one's HEAD смятам наум
  he has got/taken it into his HEAD to/that наумил си e да, внушил си e, че
  his name has got out of my HEAD забравил съм му името
  to talk over/above another's HEAD/the HEAD s of others/one's audience говоря неразбираемо за слушателите си/на твърде труден за слушателите си език
  to keep one's HEAD запазвам самообладание
  to go off one's HEAD полудявам
  to be off/out of one's HEAD луд/полудял съм
  4. началник, шеф, ръководител, вожд, главатар, глава (на семейство), директор (и на училище)
  HEAD of state държавен глава
  5. предна част, глава, нос (на кораб), главичка (на гвоздей и пр.), острие (на брадва и пр.), чело (на чук), воен. заряд (на граната, торпедо), метал. леяк, мъртва глава
  6. предно/първо място
  at the HEAD of начело на
  to take the HEAD of the table сядам на председателското място (на масата)
  7. връх, горна част (на страница и пр.), горен край (на езеро)
  to stand something on its HEAD поставям нещо с главата надолу
  8. извор
  9. геогр. нос
  10. жило, връх (на цирей)
  11. пяна, яка (на бира)
  12. рубрика, отдел (във вестник), заглавие, точка, категория, новина, кратко съобшение (по радиото, телевизията)
  under separate HEADs отделно. под отделни заглавия
  13. ези, лицева страна на монета
  HEADs or tails ези-тура
  14. тех. височина на/напор, налягане
  15. стр. ригел, горна греда на рамка за врата/прозорец, арх. капител
  16. тех. глава (на магнетофон)
  17. (опъната) кожа (на барабан), място за ключовете, главичка, охлюв (на цигулка)
  18. бот. съцветие, главичка, глава
  HEAD of cabbage зелка
  HEAD of lettuce салата
  19. sl. наркоман
  20. грам. главна/основна дума (в конструкция)
  21. sl. клозет
  on his HEAD be it той да носи оповорността
  HEAD over ears прен. затънал до уши
  over one's HEAD над/надвиснал над главата ми (особ. за опасност), твърде груден, неразбираем, без мое знание/съгласие
  he was promoted over my HEAD новишиха гo, без да се допитат до мен, повишиха него вместо мене
  to come/gather to a HEAD назрявам (за цирей)
  to come to a HEAD прен. достигам връхна точка/критичен/решителен момент
  to bring to a HEAD предизвиквам криза, довеждам до критично положение
  to make HEAD against съпротивлявам се/боря се/напредвам срещу
  I can't make HEAD or tail of something не мога да проумея/разбера нещо
  to give a horse/person his HEAD отпускам юздите на кон/прен. някому
  to let someone have/give someone his HEAD давам свобода (на действие) на някого
  we put our HEADs together прен. съвещавахме се
  II. 1. челен, преден, първи, главен, старши (на служител)
  HEAD Post Office Централна пощенска станция
  2. насрещен (за вятър и пр.)
  3. муз. От горен регистър (за глас)
  III. 1. възглавявам, начело съм на, водя
  2. озаглавявам, слагам заглавие на
  3. слагам глава/главичка на, слагам острие на (стрела)
  4. отсичам главата на (животно), отрязвам/прекършвам връхчетата (на растение)
  5. изправям се срещу (вълни и пр.)
  6. тръгвам за, вървя към (for), насочвам (се), упътвам (се)
  направлявам, държа курс/посока към (for)
  to HEAD for trouble търся си белята
  7. завивам се (за зелка)
  8. изкласявам (за жито и пр.)
  9. сп. удрям (топка) с глава
  10. водя начаглото си, извирам от (за река)
  11. изпреварвам, задминавам
  12. ам. препречвам пътя на (стадо и пр.)
  head back връщам, пращам в обратна посока, препречвам пътя на (с цел да отклоня, върна)
  head off отклонявам, изпреварвам, за да отклоня, отблъсквам, препятствувам на, препречвам пътя на, прен. предотвратявам, попречвам на
  to HEAD off an equalizer удрям с глава, за да изравня резултата
  * * *
  {hed} n 1. глава; прен. човек, глава; from head to foot от глава(та(2) {hed} a 1. челен, преден; първи, главен; старши (на служител{3} {hed} v 1. възглавявам, начело съм на, водя; 2. озаглавявам,
  * * *
  челен; шеф; яка; озаглавявам; оглавявам; преден; главатар; главен; възгласявам; глава; ези; лидер; началник; насрещен;
  * * *
  1. (рl без изменение) глава добитък 2. 1 (опъната) кожа (на барабан), място за ключовете, главичка, охлюв (на цигулка) 3. 1 sl. наркоман 4. 1 ам. препречвам пътя на (стадо и пр.) 5. 1 бот. съцветие, главичка, глава 6. 1 ези, лицева страна на монета 7. 1 изпреварвам, задминавам 8. 1 пяна, яка (на бира) 9. 1 рубрика, отдел (във вестник), заглавие, точка, категория, новина, кратко съобшение (по радиото, телевизията) 10. 1 стр. ригел, горна греда на рамка за врата/прозорец, арх. капител 11. 1 тех. височина на/напор, налягане 12. 1 тех. глава (на магнетофон) 13. 2 sl. клозет 14. 20. грам. главна/основна дума (в конструкция) 15. at the head of начело на 16. from head to foot от глава (та) до пети (те) 17. he has a good head on his shoulders сече му акълът, умен човек e 18. he has got/taken it into his head to/that наумил си e да, внушил си e, че 19. he stands head and shoulders above her прен. той стой много по-високо от нея/далеч я превъзхожда 20. he was promoted over my head новишиха гo, без да се допитат до мен, повишиха него вместо мене 21. head back връщам, пращам в обратна посока, препречвам пътя на (с цел да отклоня, върна) 22. head of cabbage зелка 23. head of lettuce салата 24. head of state държавен глава 25. head off отклонявам, изпреварвам, за да отклоня, отблъсквам, препятствувам на, препречвам пътя на, прен. предотвратявам, попречвам на 26. head over ears прен. затънал до уши 27. head post office Централна пощенска станция 28. heads or tails ези-тура 29. his name has got out of my head забравил съм му името 30. i can't make head or tail of something не мога да проумея/разбера нещо 31. i. глава, прен. човек, глава 32. ii. челен, преден, първи, главен, старши (на служител) 33. iii. възглавявам, начело съм на, водя 34. king's/queen's head пощенска марка с лика на краля/кралицата 35. large head of game много дивеч 36. of one's own head самостоятелно, на своя глава 37. on his head be it той да носи оповорността 38. over one's head над/надвиснал над главата ми (особ. за опасност), твърде груден, неразбираем, без мое знание/съгласие 39. per head на човек/глава 40. taller by a head c една глава по-висок 41. to be off/out of one's head луд/полудял съм 42. to bring to a head предизвиквам криза, довеждам до критично положение 43. to come to a head прен. достигам връхна точка/критичен/решителен момент 44. to come/gather to a head назрявам (за цирей) 45. to get a swelled/aм. big. head навирвам нос, придавам си важност, важнича, големея се 46. to give a horse/person his head отпускам юздите на кон/прен. някому 47. to go off one's head полудявам 48. to have a head (on one) имам главоболие, боли ме главата (и от пиянство), акъллия съм 49. to have a head like a sieve забравям всичко, не мога да помня 50. to have no head for mathematics не ме бива по/мъчно усвоявам математиката 51. to head for trouble търся си белята 52. to head off an equalizer удрям с глава, за да изравня резултата 53. to keep one's head запазвам самообладание 54. to keep/hold one's head above water държа си главата над водата, прен. свързвам двата края, нямам дългове 55. to let someone have/give someone his head давам свобода (на действие) на някого 56. to lose one's head бивам обезглавен, прен. обърквам се, шашардисвам се, загубвам и ума, и дума 57. to make head against съпротивлявам се/боря се/напредвам срещу 58. to put something into someone's head внушавам/давам някому идея за нещо 59. to put something out of one's head преставам да мисля за нещо, избивам си нещо от главата 60. to put something out of someone's head карам някого да забрави нещо 61. to reckon in one's head смятам наум 62. to show oneself head показвам се, появявам се 63. to stand something on its head поставям нещо с главата надолу 64. to take the head of the table сядам на председателското място (на масата) 65. to talk over/above another's head/the head s of others/one's audience говоря неразбираемо за слушателите си/на твърде труден за слушателите си език 66. to talk someone's head off проглушавам ушите на/уморявам някого с приказки 67. to turn head over heels обръщам се презглава 68. twenty head of cattle двадесет глави добитък 69. under separate heads отделно. под отделни заглавия 70. we put our heads together прен. съвещавахме се 71. водя начаглото си, извирам от (за река) 72. връх, горна част (на страница и пр.), горен край (на езеро) 73. геогр. нос 74. жило, връх (на цирей) 75. завивам се (за зелка) 76. извор 77. изкласявам (за жито и пр.) 78. изправям се срещу (вълни и пр.) 79. муз. От горен регистър (за глас) 80. направлявам, държа курс/посока към (for) 81. насрещен (за вятър и пр.) 82. началник, шеф, ръководител, вожд, главатар, глава (на семейство), директор (и на училище) 83. озаглавявам, слагам заглавие на 84. отсичам главата на (животно), отрязвам/прекършвам връхчетата (на растение) 85. предна част, глава, нос (на кораб), главичка (на гвоздей и пр.), острие (на брадва и пр.), чело (на чук), воен. заряд (на граната, торпедо), метал. леяк, мъртва глава 86. предно/първо място 87. прен. ум, разсъдък, способности, талант, разг. акъл 88. слагам глава/главичка на, слагам острие на (стрела) 89. сп. удрям (топка) с глава 90. тръгвам за, вървя към (for), насочвам (се), упътвам (се)
  * * *
  head [hed] I. n 1. глава; прен. човек, глава; глава добитък (pl без изменение); per \head на човек (глава); thirty \head of cattle тридесет глави добитък; from \head to foot от глава до пети; to walk with o.'s \head high in the air ходя с високо вдигнато чело; by a \head taller с една глава по-висок; these instructions were given over my \head тези указания са били дадени без мое знание (без да се допитат до мен); he was promoted over my \head произведоха (повишиха) го вместо мен; \head first ( foremost) с главата напред; стремглаво; to fall \head first падам с главата надолу; to turn \head over heels обръщам се презглава; on his \head be it отговорността е негова; to cut ( strike) off s.o.'s \head, to cut ( make) s.o. shorter by a \head обезглавявам някого; to lose o.'s \head обезглавен съм; прен. обърквам се, шашардисвам се; we laid ( put) our \heads together ние се съвещавахме; to do s.th. on o.'s \head правя нещо леко (лесно); върша нещо без усилие; to get a swelled ( the big) \head навирвам нос, придавам си важност, големея се, надувам се, важнича; to bury o.'s \head in the sand отказвам упорито да призная съществуващи факти; dead \head разг. посетител (пътник) без билет; death's \head череп; to bite ( snap) s.o.'s \head off разг. срязвам някого, отвръщам грубо и рязко; I can do it standing on my \head мога да го направя с вързани очи; it does my \head in това ме побърква, изнервя, разстройва; to build up a \head of steam постепенно побеснявам, губя търпение, излизам от кожата си; to give s.o.'s \head a washing прен. трия сол на главата на някого; wine that goes ( gets) to o.'s \head вино, което удря в главата; success went to her \head успехът ѝ завъртя главата, прен. забрави се; to have o.'s \head in the clouds хвърча в облаците; she stands \head and sholders above him прен. тя стои много по-високо от него; to hide o.'s ( diminished) \head спотайвам се (от срам); to hold ( keep) o.'s \head above water прен. държа се на повърхността, боря се с трудностите; to keep o.'s \head down 1) спотайвам се, кротувам, трая си; 2) налягам си парцалите; работя упорито; to keep o.'s \head above ground живея, съществувам; to knock their \heads together накарвам ги да се помирят; to knock (s.th.) on the \head 1) опровергавам; 2) прекратявам, спирам, слагам край на; to lift s.o.'s \head зарадвам някого; повдигам духа на някого; to stake o.'s \head on залагам (режа, давам) си главата за; to talk s.o.'s \head off проглушавам ушите на някого с приказки, уморявам някого от приказки; to work o.'s \head off работя като вол; to make \head or tail of разбирам, проумявам, разгадавам; 2. прен. ум, разум, разсъдък; разг. акъл; she has a good \head on her shoulders, her head is screwed on ( the right way) тя е умен човек, има акъл в главата си; to screw o.'s \head tight опичам си ума, не се поддавам на изкушение; to have no \head for geography не ме бива по география, не мога да помня (усвоявам) материала по география; it is above my \head това е прекалено сложно за мен, не го разбирам; to have a \head like a sieve забравям всичко, не мога да помня; to reckon in o.'s \head правя си сметка наум; he has got ( taken) it into his \head that той си е наумил, че; it never entered my \head that никога не ми е идвало наум, че; I think he made it up out of his own \head струва ми се, че той сам си измисли това; to have a \head, to have a \head on one имам акъл, акъллия съм; to keep a level ( cool) \head, to keep o.'s \head запазвам самообладание; he is off ( out of) his \head той не е на себе си, той е луд (полудял); to go out of o.'s \head полудявам, обърквам се; soft ( touched, weak, not quite right) in the \head смахнат, шашав, не с всичкия си; to turn s.o.'s \head подлудявам някого, побърквам някого; to turn s.th. over in o.'s \head премислям нещо; off the top of o.'s \head 1) импровизирано, без подготовка; 2) наизуст, "на сън"; 3. началник; шеф, бос; ръководител; водач; вожд, главатар; 4. предна част, начало, глава; нос (на кораб); острие (на брадва); чело (на чук); воен. заряд (на граната, торпедо); to take the \head of the table сядам на председателското място (на маса); at the \head of начело на; war-\head воен. боен заряд; \head on the wind мор. срещу вятъра (и прен.); to make \head напредвам, прогресирам; 5. връх, горна част, глава; главичка (на гвоздей); at the \head of the list на първо място в списъка, начело на списъка; 6. извор; fountain-\head извор; прен. източник; 7. геогр. нос; 8. жило, връх (на цирей и пр.); to come to a \head нарязвам; прен. достигам до критическа (решителна) точка; to bring to a \head довеждам до критическа точка; 9. издигната част на постеля (за главата), възглавие, възглаве; 10. пяна, яка (на бира); 11. рубрика, отдел; заглавие; under separate \heads отделно, под отделни заглавия; 12. ези, лицева страна на монета; \heads or tails ези-тура; \heads I win, tails you lose прен. и така, и иначе ти губиш; 13. тех., хидр. напор, налягане; \head of water височина на водния стълб; 14. строит., архит. ключ, ключов камък (на свод); 15. общ брой, число; 16. мет. леяк; мъртва (изгубена) глава; 17. тех. супорт, подвижно седло на струг; to make \head against съпротивлявам се срещу; боря се против; напредвам срещу; by the \head мор. с надлъжен наклон към носа (на кораб), със забит (наклонен) нос (за кораб); прен., шег. сръбнал, пийнал; to let s.o. have o.'s \head, to give s.o. their \head давам свобода (на действие) на някого; to give a horse its \head отпускам юздите на кон; II. adj 1. челен, преден; първи, главен; \head agent главен представител; \head waiter оберкелнер; 2. насрещен, срещуположен; \head tide ( wind) насрещно течение (вятър); 3. муз. от горен регистър (за глас); III. v 1. възглавявам, начело съм на, водя; 2. тръгвам, отивам, вървя ( for); 3. озаглавявам; слагам заглавие на; 4. водя началото си от (за река); извирам от; 5. отсичам главата на ( животно), обезглавявам; 6. слагам глава (главичка) на; 7. завивам се (за зелка); 8. сп. удрям ( топка) с глава;

  English-Bulgarian dictionary > head

 • 28 headroom

  {'hedrum}
  1. вътрешна височина на помещение
  2. габаритна височина
  3. мин. височина на изработка (от пода до тавана)
  * * *
  {'hedrum} n 1. вътрешна височина на помещение; 2. габаритна
  * * *
  1. вътрешна височина на помещение 2. габаритна височина 3. мин. височина на изработка (от пода до тавана)
  * * *
  headroom[´hed¸rum] n 1. височина, разстояние от тавана до пода; 2. габаритна височина (на мостове над шосета); 3. мин. височина на изработка; работно пространство.

  English-Bulgarian dictionary > headroom

 • 29 headway

  {'hedwei}
  1. напредване, движение/ход напред, прен. напредък, прогрес, успех
  to make HEADWAY напредвам
  to gather/fetch HEADWAY вземам аванс, достигам необходимата/най-голямата скорост
  2. тех. свободна височина (до свод, трегер на врата и пр.)
  3. промеждутък от време (между два влака, автобуса и пр.)
  * * *
  {'hedwei} n 1. напредване, движение/ход напред; прен. напредъ
  * * *
  бремсберг; движение;
  * * *
  1. to gather/fetch headway вземам аванс, достигам необходимата/най-голямата скорост 2. to make headway напредвам 3. напредване, движение/ход напред, прен. напредък, прогрес, успех 4. промеждутък от време (между два влака, автобуса и пр.) 5. тех. свободна височина (до свод, трегер на врата и пр.)
  * * *
  headway[´hed¸wei] n 1. напредване, движение (ход) напред; прен. напредък, възход, прогрес, успех; to make \headway напредвам, вървя напред; the research is making no \headway нищо не става с разследването; разследването тъпчe на едно място; 2. тех. свободна височина (до свод, трегер на врата и пр.); 3. промеждутък от време, книж. междувремие (между два влака, автобус и пр.); 4. мин. бремсберг, съоръжение за спускане на товари по големи наклони; главна галерия; изработка на пласт.

  English-Bulgarian dictionary > headway

 • 30 heady

  {'hedi}
  1. стремителен, буен, неудържим
  2. упоителен, който опива, силен (за вино)
  3. опиянителен
  4. шеметен (за височина)
  * * *
  {'hedi} a 1. стремителен, буен, неудържим; 2. упоителен, който
  * * *
  шеметен; стремителен; упоителен; опиянителен; буен;
  * * *
  1. опиянителен 2. стремителен, буен, неудържим 3. упоителен, който опива, силен (за вино) 4. шеметен (за височина)
  * * *
  heady[´hedi] adj 1. стремителен, буен, силен, неудържим, вихрен; 2. упоителен, който опива (упоява); \heady wine силно вино; 3. опиянителен, замайващ; 4. шеметен (за височина); FONT face=Times_Deutsch◊ adv headily.

  English-Bulgarian dictionary > heady

 • 31 height

  {hait}
  1. височина, ръст
  2. кота, височина, възвишение, хълм, връх, височина над морското равнище
  HEIGHTs and hollows of the ground неравности на терена
  3. прен. връх (и р1), апогей, кулминационна точка, най-висша степей
  at/in the HEIGHT of в разгара на
  * * *
  {hait} n 1. височина; ръст; 2. кота, височина; възвишение, хъл
  * * *
  ръст; височина; висота; възвишение; разгар; издигнатина;
  * * *
  1. at/in the height of в разгара на 2. heights and hollows of the ground неравности на терена 3. височина, ръст 4. кота, височина, възвишение, хълм, връх, височина над морското равнище 5. прен. връх (и р1), апогей, кулминационна точка, най-висша степей
  * * *
  height [hait] n 1. височина; висота; ръст; a wall six feet in \height стена, висока 6 фута; a man of average \height човек със среден ръст; \height above sea level височина над морското равнище; \height sickness планинска болест; \height fear виене на свят, замайване на глава (при гледане от високо); \height gauge високомер, алтиметър; on \height ост. високо, гръмко; \height to paper печ. стандартна височина на шрифта; 2. възвишение, хълм; хребет; кота; \heights and hollows of the ground неравности на терена; \height of land ам. вододел, вододелна линия; 3. прен. връх, апогей, кулминационна точка; най-висша степен; at (in) the \height of в разгара на; dressed in the \height of fashion облечен по последна мода; expectation was at its \height очакването достигна до крайния си предел; to the \height ост. в най-висша степен, максимално; it is the \height of folly това е връх на глупостта; 4. pl библ. небе; 5. архит. стрела (на арка, свод); 6. геол., мин. мощност (на жила, пласт).

  English-Bulgarian dictionary > height

 • 32 high-level

  {,hai'levl}
  1. на високо равнище
  2. висш (за персонал)
  3. извършен на/от голяма височина
  * * *
  {,hai'levl} a attr 1. на високо равнище; 2. висш (за персо
  * * *
  1. висш (за персонал) 2. извършен на/от голяма височина 3. на високо равнище
  * * *
  high-level[´hai¸levl] adj 1. на високо равнище (за преговори и пр.); 2. високоактивен; интензивен; \high-level waste радиоактивни отпадъци.

  English-Bulgarian dictionary > high-level

 • 33 highness

  {'hainis}
  1. височина, висота, възвишеност
  2. висока стелен
  the HIGHNESS of prices високите цени
  3. величина
  4. Н. височество (титла)
  His/Your HIGHNESS Негово/Ваше височество
  * * *
  {'hainis} n 1. височина; висота; възвишеност; 2. висока стел
  * * *
  височина; височество; висота; възвишеност;
  * * *
  1. his/your highness Негово/Ваше височество 2. the highness of prices високите цени 3. Н. височество (титла) 4. величина 5. висока стелен 6. височина, висота, възвишеност
  * * *
  highness[´hainis] n 1. височина; висота; възвишеност; 2. висока степен (на нещо); the \highness of prices високите цени; 3. величина; 4. (H.) височество; His ( Your) H. (Негово) Ваше височество.

  English-Bulgarian dictionary > highness

 • 34 hill

  {hil}
  I. 1. хълм, височина, възвишение, могила, рид, бърдо, баир
  2. стръмнина, наклон
  sharp/steep HILL слизане/качване по стръмнина
  3. куп, купчина, купчинка (напр. мравуняк, къртичина, торище)
  4. attr хълмист
  up HILL and down dale по планини и долини, прен. навсякъде, с всички сили, енергично
  over the HILL вече минал разцвета си, много възрастен, по лош път, в упадък
  to be over the HILL разг. преодолял съм криза/трудности
  II. 1. правя на куп
  2. загърлям (картофи и пр., и to HILL up)
  * * *
  {hil} n 1. хълм, височина, възвишение, могила, рид, бърдо, баир;(2) {hil} v 1. правя на куп; 2. загърлям (картофи и пр., и to hill
  * * *
  хълм; хълмист; стръмнина; рът; рид; баир; възвишение; височина; бърдо; вис; куп; купчина; наклон;
  * * *
  1. attr хълмист 2. i. хълм, височина, възвишение, могила, рид, бърдо, баир 3. ii. правя на куп 4. over the hill вече минал разцвета си, много възрастен, по лош път, в упадък 5. sharp/steep hill слизане/качване по стръмнина 6. to be over the hill разг. преодолял съм криза/трудности 7. up hill and down dale по планини и долини, прен. навсякъде, с всички сили, енергично 8. загърлям (картофи и пр., и to hill up) 9. куп, купчина, купчинка (напр. мравуняк, къртичина, торище) 10. стръмнина, наклон
  * * *
  hill [hil] I. n 1. хълм, височина, възвишение, могила, рид, бърдо, баир; to spend the summer in the \hills прекарвам лятото на планина; 2. авт. стръмнина, наклон; dangerous \hills опасно слизане; sharp ( steep) \hill слизане (изкачване) на стръмнина; 3. куп, купчина, камара, купчинка; ant \hill мравуняк; mole \hill къртичина; dung \hill торище; to be over the \hill изпял съм си песента, минало ми е времето; up \hill and down dale 1) по планини и долини; 2) прен. навсякъде; 3) с всички сили, енергично; \hills and dales разг. неравен, лош (за тенискорт); \hill of beans разг. нищо; not to care a \hill of beans разг. не давам пет пари; to go over the \hill воен., жарг. дезертирам; (as) old as the \hill безкрайно стар; II. v 1. правя на куп; 2. окопавам (картофи и пр.); III. adj хълмист; \hill country хълмист терен, местност.

  English-Bulgarian dictionary > hill

 • 35 hoick

  {hɔik}
  v ав. издигам (се) рязко, излитам право нагоре
  * * *
  {hъik} v ав. издигам (се) рязко; излитам право нагоре.
  * * *
  v ав. издигам (се) рязко, излитам право нагоре
  * * *
  hoick (off) [hɔik (ɔf)] v ав. набирам височина.

  English-Bulgarian dictionary > hoick

 • 36 ht

  ht съкр. ( height) височина.

  English-Bulgarian dictionary > ht

 • 37 jump

  {dʒʌmp}
  I. 1. скачам, подскачам, прескачам, излизам от (релсите)
  2. карам да прескочи/подскочи/отскочи, друсам (дете)
  3. покачвам се/увеличавам се рязко, издигам се (служебно и пр.), ам. повишавам (н. чкого)
  4. тупам, чукам (за зъб)
  5. ам. качвам се в/слизам от (превозно средство) в движение
  6. тех. сплесквам. разплесквам
  7. мин. пробивам ръчно
  8. пържа (картофи), като ги подмятам в тигана
  9. лов. вдигам, подплашвам (дивеч)
  10. ам. движа се бързо/енергично, напредвам/авансирам бързо, пълен съм с енергия
  11. ам. бридж вдигам (анонс на партнъора) със скок
  to JUMP the queue пререждам на опашка
  to JUMP the green light авт. не изчаквам зелената светлина
  to JUMP town ам. измъквам се от града (без да си платя сметките)
  to JUMP the train ам. sl. пътувам (обик. в товарен влак) без билет
  to JUMP ship напускам кораба (за моряк, преди изтичането на договора)
  to JUMP on the bandwagon присъединявам се към спечелила партия и пр.
  to JUMP all over someone ам. хокам/ругая някого
  to JUMP the gun сп. Тръгвам преди сигнала, извършвам фалстарт
  jump across прескачам (през)
  jump at хвърлям се върху, приемам с готовност (предложение и пр.)
  jump back отскачам (назад)
  jump down скачам (долу), помагам (някому) да скочи (долу)
  to JUMP down someone's throat възразявам някому/прекъсвам някого рязко
  jump off воен. започвам (за нападение и пр.), сп. скачам допълнително (след равен резултат-за кон)
  jump on разг. прен. нахвърлям се върху (някого), jump out изскачам (и прен.)
  to JUMP out of bed скачам от леглото
  his eyes were JUMPing out of his head очите му се ококориха
  jump over прескачам
  jump to
  to JUMP to it движа се чевръсто
  JUMP to it! хайде, бързо, размърдай се! to JUMP to conclusions правя прибързани заключения
  jump together разг. съвпадаме, схождаме си (за факти и пр.)
  jump up подскачам, скачам на крака, покачвам се (за цени)
  jump with съвпадам/схождам се с, съответствувам/отговарям на
  II. 1. скок, подскачане, прескачане
  to take a JUMP скачам, правя скок
  2. височина/дължина на скок
  3. прен. трепване, сепване
  to give a JUMP подскачам, трепвам
  that gave me a JUMP това ме накара да трепна/се сепна
  4. pl разг. нервно състояние, възбуда, нервни движения, делириум тременс
  5. внезапно покачване (на цени и пр.), скок, рязка промяна
  6. прекъсване, прескачане (в серия, процес на работа и пр.)
  7. сп. препятствие
  to put a horse at/over a JUMP карам кон да прескочи препятствие
  8. кратко, бързо пътуване
  9. скок с парашут
  10. ам. Бридж скок (при анонсиране)
  11. геол. разсед, дислокация
  12. изч. тех. преход (към друга операция)
  on the JUMP разг. много зает, до гуша в работа, в движение, на крак
  to keep someone on the JUMP не оставям някого да си отдъхне
  to be all of a JUMP нервите ми са съвсем изопнати
  to get the JUMP on someone sl. изпреварвам/добивам предимство пред някого
  one JUMP ahead един ход/крачка напред (в сравнение с конкурент и пр.)
  to be for the high JUMP разг. загазвам, спукана ми е работата, воен. ще ме съдят/обесят
  * * *
  {j^mp} v 1. скачам, подскачам; прескачам; излизам от (релсите(2) {j^mp} n 1. скок; подскачане; прескачане; to take a jump ска
  * * *
  скачам; скок; рипам; скоквам; прескачам; прескачане; изскачам;
  * * *
  1. 1 ам. бридж вдигам (анонс на партнъора) със скок 2. 1 геол. разсед, дислокация 3. 1 изч. тех. преход (към друга операция) 4. his eyes were jumping out of his head очите му се ококориха 5. i. скачам, подскачам, прескачам, излизам от (релсите) 6. ii. скок, подскачане, прескачане 7. jump across прескачам (през) 8. jump at хвърлям се върху, приемам с готовност (предложение и пр.) 9. jump back отскачам (назад) 10. jump down скачам (долу), помагам (някому) да скочи (долу) 11. jump off воен. започвам (за нападение и пр.), сп. скачам допълнително (след равен резултат-за кон) 12. jump on разг. прен. нахвърлям се върху (някого), jump out изскачам (и прен.) 13. jump over прескачам 14. jump to 15. jump to it! хайде, бързо, размърдай се! to jump to conclusions правя прибързани заключения 16. jump together разг. съвпадаме, схождаме си (за факти и пр.) 17. jump up подскачам, скачам на крака, покачвам се (за цени) 18. jump with съвпадам/схождам се с, съответствувам/отговарям на 19. on the jump разг. много зает, до гуша в работа, в движение, на крак 20. one jump ahead един ход/крачка напред (в сравнение с конкурент и пр.) 21. pl разг. нервно състояние, възбуда, нервни движения, делириум тременс 22. that gave me a jump това ме накара да трепна/се сепна 23. to be all of a jump нервите ми са съвсем изопнати 24. to be for the high jump разг. загазвам, спукана ми е работата, воен. ще ме съдят/обесят 25. to get the jump on someone sl. изпреварвам/добивам предимство пред някого 26. to give a jump подскачам, трепвам 27. to jump all over someone ам. хокам/ругая някого 28. to jump down someone's throat възразявам някому/прекъсвам някого рязко 29. to jump on the bandwagon присъединявам се към спечелила партия и пр 30. to jump out of bed скачам от леглото 31. to jump ship напускам кораба (за моряк, преди изтичането на договора) 32. to jump the green light авт. не изчаквам зелената светлина 33. to jump the gun сп. Тръгвам преди сигнала, извършвам фалстарт 34. to jump the queue пререждам на опашка 35. to jump the train ам. sl. пътувам (обик. в товарен влак) без билет 36. to jump to it движа се чевръсто 37. to jump town ам. измъквам се от града (без да си платя сметките) 38. to keep someone on the jump не оставям някого да си отдъхне 39. to put a horse at/over a jump карам кон да прескочи препятствие 40. to take a jump скачам, правя скок 41. ам. Бридж скок (при анонсиране) 42. ам. движа се бързо/енергично, напредвам/авансирам бързо, пълен съм с енергия 43. ам. качвам се в/слизам от (превозно средство) в движение 44. височина/дължина на скок 45. внезапно покачване (на цени и пр.), скок, рязка промяна 46. карам да прескочи/подскочи/отскочи, друсам (дете) 47. кратко, бързо пътуване 48. лов. вдигам, подплашвам (дивеч) 49. мин. пробивам ръчно 50. покачвам се/увеличавам се рязко, издигам се (служебно и пр.), ам. повишавам (н. чкого) 51. прекъсване, прескачане (в серия, процес на работа и пр.) 52. прен. трепване, сепване 53. пържа (картофи), като ги подмятам в тигана 54. скок с парашут 55. сп. препятствие 56. тех. сплесквам. разплесквам 57. тупам, чукам (за зъб)
  * * *
  jump[´dʒʌmp] I. v 1. скачам, подскачам; прескачам; изскачам; to \jump for joy скачам от радост; to \jump rope скачам на въже; to \jump the track дерайлирам (и прен.); to \jump (up, at) s.o. хвърлям се към (върху) някого; to be one \jump ahead of имам аванс, предимство пред; to \jump a chapter прескачам глава (в книга); to \jump the queue пререждам на опашка; 2. карам да прескочи (подскочи, отскочи); to \jump traffic lights минавам на червено (за шофьор); 3. тупа, чука, кове (за болен зъб и пр.); 4. карам ( някого) да вземе прибързано решение; подхлъзвам; 5. ам. качвам се в (слизам от) (превозно средство) по време на движение; to \jump into a taxi качвам се (бързо) в такси; to \jump a train разг. качвам се на движещ се влак, за да не плащам билет; 6. скачам с парашут; 7. трепвам, сепвам се, стряскам се; 8. ам. повишавам някого в по-висш чин; 9. нападам неочаквано (изненадващо); he \jumped me in the street той неочаквано ме нападна на улицата; 10. начуквам, сплесквам; заварявам плътно (на тъпо); пробивам, продупчвам ( скала); 11. пържа (палачинки, като ги подмятам в тигана); 12. подплашвам, подгонвам, вдигам (при лов); 13. сп. вземам ан пасан шахмата); to \jump a claim присвоявам си чужд периметър; to \jump bail не се явявам в съда, избягвам (при дадена гаранция); to \jump the gun разг. тръгвам преди да е даден старт, избързвам; II. n 1. скок; подскачане; прескачане; high ( long) \jump сп. висок (дълъг) скок; pole \jump овчарски скок; that gave me a \jump това ме накара да подскоча (да трепна); 2.: the \jumps sl нервно състояние, възбуда; нервни движения; to have the \jumps страдам от делириум тременс; страдам от хорея; нервен съм; 3. внезапно покачване (на цени), скок, рязко изменение; \jump in brightness скокообразно изменение на яркостта; 4. прекъсване, прескачане (в серия, процес на работа и пр.); 5. сп. препятствие; 6. в шахмата вземане ан пасан; to be for the high \jump сгазил съм лука; to get a ( the) \jump on s.o. изпреварвам някого, получавам предимство; to take a running \jump гледам си работата, не се меся там, където не ми е работа; to take the high \jump свършвам на бесилката; to put s.o. over the \jumps малтретирам, тормозя някого; on the \jump ам. много зает, затънал до гуша в работа; в движение, на крак; adv с главоломна бързина, стремително (и ( at a) full \jump).

  English-Bulgarian dictionary > jump

 • 38 key

  {ki:}
  I. 1. ключ
  to turn the KEY on someone заключвам някого
  2. ключ, разрешение (на загадка и пр.)
  3. ключ, път, способ, ключова позиция, шах първият ход, с който се разрешава задача
  4. легенда, условии знаци (на карта), код, шифър, буквален превод, ключ, сборник с отговори на задачи, упражнения и пр
  5. муз. ключ, тоналност, тон, височина (на гласа), прен., жив. тон, стил, настроение
  in a minor KEY минъорно (и прен.), тъжно, жално
  all in the same KEY монотонно
  high KEY жив. ярки/живи тонове
  in a low KEY жив. в убити/мрачни тонове, прен. без възторг/жизненост/дух
  6. клавиш, клапа (на духов инструмент), ключ (на цигулка)
  7. буква на пишеща машина
  8. тех. клин, шпонка, ключ
  9. резе, мандало
  10. арх. ключ (на свод, арка)
  11. ел. прекъсвач, ключ
  12. стр. хастар (на мазилка)
  13. pl власт на папата (и power of the KEYs)
  14. attr ключов, основен, жизнен, ръководещ
  KEY man главен организатор/отговорник
  to hold the KEYs държа в ръцете си/под контрол
  II. 1. тех. заклинвам/закрепвам с шпонка (in, on)
  2. заключвам
  3. муз. настройвам (и с up)
  4. използувам условии обозначения в обяви (във вестник, списание) с указание същите да бъдат използувани при отговорите
  5. арх. завършвам (свод, арка) с ключ (in)
  6. съобразявам (to с)
  нагаждам, съгласувам (to към, с)
  instructions KEYed to a drawing указания, съгласувани с чертеж (на уред и пр.)
  key up настройвам (инструмент), възбуждам (и очаквания), раздухвам (чувство), повишавам (ниво), настройвам, подстрекавам, навивам
  to KEY someone up to doing something подстрекавам някого да направи нещо
  III. n (коралов) риф
  * * *
  {ki:} n 1. ключ; to turn the key on s.o. заключвам някого; 2. ключ,(2) {ki:} v 1. тех. заклинвам/закрепвам с шпонка (in, on); 2. зак{3} {ki:} n (коралов) риф.
  * * *
  шифър; способ; съществен; тоналност; тибла; резе; риф; прекъсвач; първостепенен; заклинвам; клавиш; легенда; клин; ключ; ключов; кука; настройвам;
  * * *
  1. 1 attr ключов, основен, жизнен, ръководещ 2. 1 pl власт на папата (и power of the keys) 3. 1 ел. прекъсвач, ключ 4. 1 стр. хастар (на мазилка) 5. all in the same key монотонно 6. high key жив. ярки/живи тонове 7. i. ключ 8. ii. тех. заклинвам/закрепвам с шпонка (in, on) 9. iii. n (коралов) риф 10. in a low key жив. в убити/мрачни тонове, прен. без възторг/жизненост/дух 11. in a minor key минъорно (и прен.), тъжно, жално 12. instructions keyed to a drawing указания, съгласувани с чертеж (на уред и пр.) 13. key man главен организатор/отговорник 14. key up настройвам (инструмент), възбуждам (и очаквания), раздухвам (чувство), повишавам (ниво), настройвам, подстрекавам, навивам 15. to hold the keys държа в ръцете си/под контрол 16. to key someone up to doing something подстрекавам някого да направи нещо 17. to turn the key on someone заключвам някого 18. арх. завършвам (свод, арка) с ключ (in) 19. арх. ключ (на свод, арка) 20. буква на пишеща машина 21. заключвам 22. използувам условии обозначения в обяви (във вестник, списание) с указание същите да бъдат използувани при отговорите 23. клавиш, клапа (на духов инструмент), ключ (на цигулка) 24. ключ, път, способ, ключова позиция, шах първият ход, с който се разрешава задача 25. ключ, разрешение (на загадка и пр.) 26. легенда, условии знаци (на карта), код, шифър, буквален превод, ключ, сборник с отговори на задачи, упражнения и пр 27. муз. ключ, тоналност, тон, височина (на гласа), прен., жив. тон, стил, настроение 28. муз. настройвам (и с up) 29. нагаждам, съгласувам (to към, с) 30. резе, мандало 31. съобразявам (to с) 32. тех. клин, шпонка, ключ
  * * *
  key [ki:] I. n 1. ключ (и тех.); an ignition \key ключ за запалване (на автомобилен двигател); a master \key шперц; to hold the \keys прен. държа в ръцете си (под контрол); a golden \key opens every door, money is a golden \key парите отварят всички врати; 2. ключ, разрешение (на загадка и пр.); ключ, път, начин; ключова позиция; сп. първият ход, с който се разрешава задача (и \key move); the \key to a difficulty ключ за разрешаване (отстраняване) на трудност; 3. легенда, условни знаци (на карта); код, шифър; буквален превод; ключ, сборник с отговори на задачи и пр.; 4. муз. ключ, тоналност, тон, височина (на гласа), стил; in a minor \key минорно (и прен.), тъжно, жално; 5. изк. тон (на цвят); a picture painted in a low \key картина в убити (мрачни) тонове; 6. клавиш, клапа (на духов инструмент); ключ (на цигулка); буква на пишеща машина; 7. тех. клин, тибла, шпилка; 8. отварачка (за консерви); 9. тех. резе, ключалка, ригла; кука; 10. архит. ключ (на свод или дъга); 11. ел. прекъсвач, ключ; 12. строит. хастар (на мазилка) 13. pl властта на папата (и power of the \key); 14. attr ключов, най-важен, жизнен; a \key man in industry важна личност в индустрията; II. v 1. прикрепвам с клин (тибла), заклинвам; 2. муз. настройвам (и с up); III. n (коралов) риф.

  English-Bulgarian dictionary > key

 • 39 knap

  {næр}
  I. 1. изпъкналост
  2. връх на хълм, височина
  II. 1. троша (камъни, чакъл), дялам (кремък)
  2. sl. крада, свивам
  3. удрям, чукам
  * * *
  {naр} n диал. 1. изпъкналост; 2. връх на хълм, височина.(2) {naр} v (-pp-) 1. троша (камъни, чакъл), дялам (кремък); 2.
  * * *
  чупя; троша;
  * * *
  1. i. изпъкналост 2. ii. троша (камъни, чакъл), дялам (кремък) 3. sl. крада, свивам 4. връх на хълм, височина 5. удрям, чукам
  * * *
  knap[næp] I. n диал. изпъкналост; връх на хълм, височина. II. v 1. чупя, троша, обработвам, дялам (камъни); 2. диал. удрям, чукам, разцепвам; III. n трошен чакъл.

  English-Bulgarian dictionary > knap

 • 40 level

  {'levl}
  I. 1. равнище, ниво, уровен (и прен.), висота
  on a LEVEL with на еднакво ниво/наравно с (и прен.)
  to find one's own LEVEL прен. намирам си мястото/средата
  on a high LEVEL на високо равнище
  at eye LEVEL на височината на очите
  out of LEVEL неравен, нехоризонтален, денивелиран
  2. хоризонт, хоризонтална повърхнина
  3. равнина, равнинна местност
  4. тех. либела, равнило, нивелир
  vertical LEVEL отвес
  5. мин. стаж, хоризонт
  on the LEVEL разг. честен, почтен, честно, почтено
  II. 1. равен, гладък, плосък, хоризонтален
  LEVEL with на същата височина/ниво/уровен
  2. земл. разположен на едно ниво
  3. еднакъв, равен, равномерен
  4. прен. уравновесен, разумен, спокоен
  to keep a LEVEL head запазвам спокойствие/самообладание
  LEVEL race състезание, при което първите участници са почти изравнени/един до друг
  to draw LEVEL with изравнявам се с
  to do one's LEVEL best полагам максимални усилия, правя всичко възможно
  III. 1. заравням, изравнявам, изглаждам, уравнявам, нивелирам
  to LEVEL to/with the ground сривам/изравнявам със земята
  to LEVEL in the dust книж. изличавам от лицето на земята
  2. геод. измервам с нивелир
  3. насочвам (оръжие), прицелвам се, премервам се (at, against)
  4. прен. отправям (критика, обвинения и пр.) (against, at)
  5. насочвам (удар) (at)
  6. повалям (някого)
  7. прен. премахвам, изглаждам (различия и пр.)
  8. ам. sl. действувам/говоря честно
  level down изравнявам (и прен.), намалявам, снижавам
  level off/out изравнявам, постигам/пазя равновесие, оставам на същото равнище (за цени и пр.), ав. летя хоризонтално след изкачване
  level up издигам на/приравнявам към по-високо ниво
  * * *
  {'levl} n 1. равнище, ниво, уровен (и прен.); висота; on a level wi(2) {'levl} а 1. равен, гладък, плосък, хоризонтален; level with на{3} {'levl} v (-ll-) 1. заравням, изравнявам, изглаждам, уравня
  * * *
  хоризонтално; хоризонтален; уравнявам; уровен; висота; равнина; равнявам; равен; равно; равнище; заравнявам; ниво; нивелир; нивелирам;
  * * *
  1. at eye level на височината на очите 2. i. равнище, ниво, уровен (и прен.), висота 3. ii. равен, гладък, плосък, хоризонтален 4. iii. заравням, изравнявам, изглаждам, уравнявам, нивелирам 5. level down изравнявам (и прен.), намалявам, снижавам 6. level off/out изравнявам, постигам/пазя равновесие, оставам на същото равнище (за цени и пр.), ав. летя хоризонтално след изкачване 7. level race състезание, при което първите участници са почти изравнени/един до друг 8. level up издигам на/приравнявам към по-високо ниво 9. level with на същата височина/ниво/уровен 10. on a high level на високо равнище 11. on a level with на еднакво ниво/наравно с (и прен.) 12. on the level разг. честен, почтен, честно, почтено 13. out of level неравен, нехоризонтален, денивелиран 14. to do one's level best полагам максимални усилия, правя всичко възможно 15. to draw level with изравнявам се с 16. to find one's own level прен. намирам си мястото/средата 17. to keep a level head запазвам спокойствие/самообладание 18. to level in the dust книж. изличавам от лицето на земята 19. to level to/with the ground сривам/изравнявам със земята 20. vertical level отвес 21. ам. sl. действувам/говоря честно 22. геод. измервам с нивелир 23. еднакъв, равен, равномерен 24. земл. разположен на едно ниво 25. мин. стаж, хоризонт 26. насочвам (оръжие), прицелвам се, премервам се (at, against) 27. насочвам (удар) (at) 28. повалям (някого) 29. прен. отправям (критика, обвинения и пр.) (against, at) 30. прен. премахвам, изглаждам (различия и пр.) 31. прен. уравновесен, разумен, спокоен 32. равнина, равнинна местност 33. тех. либела, равнило, нивелир 34. хоризонт, хоризонтална повърхнина
  * * *
  level [levl] I. n 1. равнище, ниво, висота; the general \level of the class is high общото ниво на класа е високо; to find o.'s ( own) \level намирам си мястото (средата); to land on the street \level ам. разг. оказвам се на улицата, загубвам си работата; to do o.'s \level best правя всичко възможно; at eye \level на височината на очите; out of \level неравен, нехоризонтален; не на ниво, денивелиран; on the \level ам. 1) честен, почтен; честно, почтено; 2) честна дума, наистина; to rise to higher \levels издигам се на по-високо стъпало; top-\level conference съвещание на високо равнище; 2. равнина; dead \level равнинна местност, монотонна равнина; прен. еднообразие, монотонност; 3. тех. нивелир, либела (и spirit ( air) \level); vertical \level отвес; 4. мин. етаж, хоризонт; II. adj 1. равен, гладък, плосък; хоризонтален; \level with на същата височина (ниво, равнище) с; 2. еднакъв, равен, равностоен, равномерен; прен. уравновесен, спокоен; the children are \level in their linguistic ability децата имат еднакви езикови способности; \level temperature постоянна температура; to keep a \level head запазвам спокойствие (самообладание); III. adv наравно; to draw \level with изравнявам се с, настигам; IV. v (- ll-) 1. заравнявам, изравнявам, изглаждам, уравнявам, нивелирам; to \level to ( with) the ground сривам до земята, изравнявам с лицето на земята; 2. насочвам, прицелвам се, премервам се (at, against); to \level sarcasm ( accusations) at отправям саркастични забележки (обвинения) към; to \level a gun насочвам пушка срещу;

  English-Bulgarian dictionary > level

Look at other dictionaries:

 • височина — іменник жіночого роду * Але: дві, три, чотири височини …   Орфографічний словник української мови

 • височина — и/, ж. 1) Те саме, що висота 1 4). 2) геогр. Підвищена частина суходолу (від 200 до 600 м), що має подекуди рівну, а частіше хвилясту поверхню, розчленовану долинами, балками, ярами …   Український тлумачний словник

 • височина — същ. висота, висина, издигнатина същ. възвишение, бърдо, хълм, рид, планина същ. стан, ръст, големина същ. кота, връх същ. тоналност, тон същ. могила, баир …   Български синонимен речник

 • Приазовська височина — Sp Pãazovės aukštumà Ap Приазовська височина/Pryazovs’ka Vysochyna L PR Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Придніпровська височина — Sp Pãdnieprės aukštumà Ap Придніпровська височина/Prydniprovs’ka Vysochyna L C Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Подільська височина — Sp Podòlės aukštumà Ap Подільська височина/Podil’s’ka Vysochyna L PV Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Середньо-Росiйська височина — Sp Vidurio Rùsijos aukštumà Ap Среднерусская возвышенность/Srednerusskaya Vozvyshennost rusiškai Ap Середньо Росiйська височина/Seredn’o Rosiys’ka Vysochyna ukrainiškai L RF ir ŠR Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Волинська височина — Sp Volunės aukštumà Ap Волинська височина/Volyns’ka Vysochyna L V Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Валдайська височина — власна назва …   Орфографічний словник української мови

 • Середньоросійська височина — власна назва …   Орфографічний словник української мови

 • дрогобицька височина — передгірна височина на межиріччі Дністра та Стрию, у Львівській обл. Висота 300 400 м, макс. – понад 450 м. Характерний увалисто хвилястий тип рельєфу з розгалуженою яружно балковою сіткою. Геоструктурно пов’язаний з Передкарпатським прогином.… …   Гірничий енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.