Translation: from azerbaijani

雪の様に白い

 • 1 bəyaz

  【形】
  白い
  [シロイ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > bəyaz

 • 2 kimi

  I
  【後】
  ~として
  [トシテ]

  Bu, ən son əlac kimi baş verə bilər. — これは、 最終的な手段としてあり得る。

  **ə ciddi rəqib kimi baxmaq — ~を強敵と考える

  メモ: ** kimi
  II
  【後】
  ~のように、 ~のごとく
  [ヨウニ、 ゴトク]

  Hava, torpaq və su kimi təbii amillər insanın həyatında olduqca böyük rol oynayır. — 空気、 土、 水といった自然の要素は、 人々が生活を送る上で重要な役割を演じている。

  Dünyanın başqa xalqları kimi, Azərbaycan xalqının da təşəkkülü üçün dörd əsas şərt vacib sayılır. — 世界の他の民

  メモ: ** kimi
  【後】
  ~まで
  [マデ]

  XVIII-XIX əsrlərə kimi dağ yəhudiləri əsasən kəndlərdə, həm də başlıca olaraq dağ kəndlərində yaşayırdılar, əkinçilikdə və qismən də maldarlıqla məşğul olurdular. — 18~19世紀まで、 山岳ユダヤ人は基本的に村、 主に山村で暮らし、 農業に、 また一部で畜産に従事していた。

  1734-cü ildə Şamaxıda güclü müqavimətə rast gəldiyi üçün Nadir şəhəri özülünə kimi dağıtmiş və əhalisini Yeni Şamaxıya köçürmüşdü. — 1734年、 シャ

  メモ: **ə kimi
  IV
  【代】
  一部の者
  [イチブノモノ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > kimi

 • 3 istənilən

  【他】
  どの~も、 どの~を問わずに
  [ドノモ、 ドノヲトワズニ]

  İstənilən ölkədə dini məsələləri həll etmək asan deyildir. — どの国においても、 宗教問題の解決は容易ではない。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > istənilən

 • 4 vətən

  【名】
  祖国、 故国
  [ソコク、 ココク]

  Azərbaycanlı zəvvarların bir hissəsi vətənə yola düşüb. — アゼルバイジャン人の巡礼者たちの一部は、 帰国の途についた。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > vətən

 • 5 yola düşmək

  【動】
  行く、 出発する
  [イク、 シュッパツスル]

  Bir-iki saatdan sonra yola düşərək. — 1、 2時間したら出発しよう。

  Azərbaycanlı zəvvarların bir hissəsi vətənə yola düşüb. — アゼルバイジャン人の巡礼者たちの一部は、 帰国の途についた。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > yola düşmək

 • 6 axtarmaq

  I
  【動】
  探される、 探求される、 捜索される
  [サガサレル、 タンキュウサレル、 ソウサクサレル]

  O axtarılır. — 彼は捜索されています。

  Bəlkə o biri sahildə mister Smiti axtarıb tapdıq. — たぶん、 別の岸でスミスさんを捜し出せるさ。

  II
  【動】
  探す、 探求する、 捜索する
  [サガス、 タンキュウスル、 ソウサクスル]

  Kitabı nə qədər axtardımsa, tapa bilmədim. — その本は、 どんなに探しても見つからなかった。

  Dənizçi od yandırmaq üçün cürbəcür çarələr axtarırdı. — 水兵は、 火を燃やすための様々な方法を探った。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > axtarmaq

 • 7 bərabər

  I
  【副】
  一緒に、 ともに、 同時に、 同様に
  [イッショニ、 トモニ、 ドウ、 ドウヨウニジニ]

  Bununla bərabər qeyd etmək lazımdır ki,... — それとともに記す必要があるのは、 ・・・

  Massacusets ştatından olan Sayrus Smit mühəndis olmaqla bərabər, məşhur alimdi. — マサチューセッツ州出身のサイラス・スミスは、 技師であると同時に著名な学者であった。

  メモ: **lə bərabər / ~と一緒に
  II
  【形】
  均一な
  [キンイツナ]

  Tikə-kababın bərabər qaydada qızarması üçün şişlər arabir çevrilir. — ティケ・ケバブをむらのない方法で焼くために、 串が時々ひっくり返される。

  【名】
  等しさ、 同等
  [ヒトシサ、 ドウトウ]
  IV
  【名】
  等号、 イコール
  [トウゴウ、 イコール]
  V
  【形】
  同じ、 等しい
  [オナジ、 ヒトシイ]

  Onun bir tərəfi Kür çayına və Muğan səhrasına yapışıqdır, uzunluğu 20 fərsəxə, eni isə təqribən 10 fərsəxə bərabərdir. — それは一方でキュル川とムガン平原に隣接し、 南北20ファルサング、 東西は約10ファルサングである。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > bərabər

 • 8 dağılmaq

  I
  【動】
  散る、 地面に落ちる
  [チル、 ジメンニオチル]

  Narın tükləri qar kimi yerə dağıldı. — 細かい羽毛が雪のように地面に散った。

  II
  【動】
  消える、 晴れる、 霧散する
  [キエル、 ハレル、 ムサンスル]
  【動】
  崩壊する、 瓦解する、 壊れる
  [ホウカイスル、 ガカイスル、 コワレル]

  Səlcuq imperiyası dağılandan sonra Şirvanşahlar yenidən dirçəlməyə başladı. — セルジューク帝国の崩壊後、 シルヴァーンシャー王朝は再び活気づき始めた。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > dağılmaq

 • 9 elm

  【名】 【学問】
  科学、 学術、 学問
  [カガク、 ガクジュツ、 ガクモン]

  Elm və maarif yüksək səviyyəyə çatdı. — 学問と教育が高い水準に到達した。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > elm

 • 10 etiraf etmək

  【動】
  認める、 白状する、 打ち明ける
  [ミトメル、 ハクジョウスル、 ウチアケル]

  səhvini etiraf etmək — ~の過ちを認める

  Hətta ingilis larının komandanı Destervil xatirələrində etiraf edirdi ki, türk topçuları çox dəqiqliklə atəş açırdı. — イギリス軍指揮官デステルヴィルすら、 その記録において、 トルコの砲兵隊が非常に正確に砲撃を行なっていたことを認めている。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > etiraf etmək

 • 11 közərmək

  【動】
  白熱する
  [ハクネツスル]

  Bunun üçün külün altında həmişə közərən od saxlamaq lazımdır. — そのため、 灰の下で白熱する火を常に保たねばならない。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > közərmək

 • 12 kül

  【名】
  [ハイ]

  Bunun üçün külün altında həmişə közərən od saxlamaq lazımdır. — そのため、 灰の下で白熱する火を常に保たねばならない。

  Avtomobil yanaraq kül oldu. — 自動車が燃えて灰になった。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > kül

 • 13 maraqlı

  I
  【形】
  面白い、 興味深い
  [オモシロイ、 キョウミブカイ]

  Mənə maraqlıdır. — 私にとって興味深い

  Mənim üçün maraqlıdır. — 私にとって興味深い

  Mənə maraqlı gəlir. — 私にとって興味深い(上の2つよりもあらたまった表現)

  II
  【副】
  面白く、 興味深く
  [オモシロク、 キョウミブカク]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > maraqlı

 • 14 narın

  I
  【形】
  細かい、 小さい、 きめ細やかな
  [コマカイ、 チイサイ、 キメコマヤカナ]

  Narın tükləri qar kimi yerə dağıldı. — 細かい羽毛が雪のように地面に散った。

  II
  【副】
  細かく、 小さく
  [コマカク、 チイサク]

  Baş soğan soyulub narın doğranır. — 玉ねぎが皮を剥かれ、 細かく刻まれる。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > narın

 • 15 rəvayət

  I
  【名】
  解釈(伝説、 伝承などの)
  [カイシャク(デンセツ、 デンショウナドノ)]

  Qədir gecəsinin konkret olaraq hansı gün olduğu bilinmir. Bununla bağlı müxtəlif rəvayətlər var. — カドルの夜が具体的にどの日であるかは明らかでない。この件に関しては、 様々な解釈が存在する。

  II
  【名】
  伝承、 伝説
  [デンショウ、 デンセツ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > rəvayət

 • 16 yox

  I
  【他】
  ~ではない
  [デハナイ]

  Bu adadır, ya yox? — これは島なのか、 そうではないのか?

  II
  【間】
  いいえ、 否、 反対
  [イイエ、 イナ、 ハンタイ]

  Hər şey atıldımı?"Yox. Bircə on min frank qızıl pul qalmışdır. — 「何もかも捨てられたか?」「いや、 1万枚のフランス金貨だけが残っている。」

  メモ: 否定疑問文に対する応答は、 日本語と同様
  【他】
  無い、 存在しない
  [ナイ、 ソンザイシナイ]

  Adacıqda daşla qumdan başqa bir şey yoxdu. — 島には、 岩と砂以外に何もなかった。

  Heyif ki, əl arabamız yoxdur! — 残念だが、 我々には手押し車が無い。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > yox

 • 17 əsas

  I
  【名】
  基礎、 土台、 もと
  [キソ、 ドダイ、 モト]
  II
  【形】
  基本の、 基本的な、 根本的な、 主要な、 重要な
  [キホンノ、 キホンテキナ、 コンポンテキナ、 シュヨウナ、 ジュウヨウナ]

  Dünyanın başqa xalqları kimi, Azərbaycan xalqının da təşəkkülü üçün dörd əsas şərt vacib sayılır. — 世界の他の民族と同様、 アゼルバイジャン民族の形成にも基本的な4つの条件が必要とみなさせる。

  Xəzərdə Bakı əsas liman hesab edilirdi. — カスピ海においては、 バクーが主要な港とみなされていた。

  【名】
  根拠、 論拠
  [コンキョ、 ロンキョ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > əsas

 • 18 əvvəlki

  【形】
  以前の、 かつての
  [イゼンノ、 カツテノ]

  Bu əsərdə əvvəlki əsərlərdən fərqli heç bir yeniliyə rast gəlinmir. — この作品は、 最初の作品にない新しい点がまるで無い。

  Külək əvvəlki kimi şiddətli idi, yağış isə dayanmışdı. — 風は、 以前と同様、 強かったが、 雨は止んでいた。

  Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, əsas təhsil ocaqları məktəb və mədrəsələr idi. — 以前の時代においてそうであったように、 教育の主要な温床は、 マクタブとマドラサであった。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > əvvəlki

 • 19 abad

  【形】
  繁栄した、 人の住んでいる
  [ハンエイシタ、 ヒトノスンデイル]

  Aşıq Çələbiyə görə, bu vilayət çox abad və məhsuldardır. — アースィク・チェレビーによると、 この地方は非常に繁栄しており、 生産力が高かった。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > abad

 • 20 abidə

  I
  【名】
  遺跡、 遺構
  [イセキ、 イコウ]
  II
  【名】
  記念物、 モニュメント
  [キネンブツ、 モニュメント]

  İndi Nizaminin qəbri üstündə 17 metr hündürlüyündə bir abidə yüksəlməkdədir. — 現在、 ニザーミーの墓の上に、 高さ17メートルのモニュメントが作られている。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > abidə

Look at other dictionaries:

 • にも — I にも (連語) 〔断定の助動詞「なり」の連用形「に」に係助詞「も」の付いたもの〕 (「にもあり」「にもなし」などの形で用いられて)「でも(ある)」「でも(ない)」などの意を表す。 「かきくらし降る白雪のした消えに消えて物思ふころ~あるかな/古今(恋二)」「敵に値(ア)ふべき者~なかりけれども/今昔26」 II にも (連語) 〔格助詞「に」に係助詞「も」の付いたもの〕 (1)時・場所・対象・比較の基準など, 格助詞「に」の意味に, 添加や許容など, 助詞「も」の意味が加えられる。… …   Japanese explanatory dictionaries

 • Anexo:Episodios de Crayon Shin-chan — Ésta es la lista de episodios de la serie de dibujos basada en el manga Shin Chan. Esta serie se emite actualmente en España, en Neox y Cartoon Network. Lleva desde 1992 emitiéndose en Japón de forma continua, realizando un capítulo por semana… …   Wikipedia Español

 • List of Case Closed episodes — The cover of the starter set for the first season released by Funimation Entertainment featuring the protagonist Jimmy Kudo/Conan Edogawa The anime series Case Closed is based on the Meitantei Conan (名探偵コナン …   Wikipedia

 • かける — I かける【掛ける・懸ける】 ❶物をほかの物に取り付ける。 (1)物を壁や構造物の高い所に運んで行って上部を固定する。 上方に掲げる。 他の物にぶらさげる。 「壁に絵を~・ける」「戸口に表札を~・ける」「窓にカーテンを~・ける」「帆を~・けた船」 (2)〔自在鉤にかけて火の上に置いたことから〕 鍋などを火の上にのせる。 「鍋を火に~・ける」 (3)〔竿秤(サオバカリ)の鉤にかけて重さを測ったことから〕 はかりに載せて重さを測る。 「肉を秤に~・ける」 (4) …   Japanese explanatory dictionaries

 • Liste der Animetitel — Diese Liste beinhaltet bekannte Anime (japanische Zeichentrick Produktionen), die offiziell im Fernsehen, Kino oder Video bzw. DVD veröffentlicht worden. Ebenfalls dazu gehören Anime die auf einem anerkannten Filmfestival gezeigt wurden.… …   Deutsch Wikipedia

 • Animeliste — Diese Liste beinhaltet bekannte Anime (japanische Zeichentrick Produktionen), die offiziell im Fernsehen, Kino oder Video bzw. DVD veröffentlicht worden. Ebenfalls dazu gehören Anime die auf einem anerkannten Filmfestival gezeigt wurden.… …   Deutsch Wikipedia

 • Animetitel — Diese Liste beinhaltet bekannte Anime (japanische Zeichentrick Produktionen), die offiziell im Fernsehen, Kino oder Video bzw. DVD veröffentlicht worden. Ebenfalls dazu gehören Anime die auf einem anerkannten Filmfestival gezeigt wurden.… …   Deutsch Wikipedia

 • Liste der Anime-Titel (nach Jahr) — Dies ist eine chronologisch sortierte Liste der Anime Titel. Bitte editiere diese Liste nicht, da sie von einem Bot automatisch generiert wird, der durchgeführte Änderungen überschreibt. Stattdessen kann die Liste der Anime Titel bearbeitet… …   Deutsch Wikipedia

 • Liste der Anime-Titel (nach Studio) — Dies ist eine nach Studios sortierte Liste der Anime Titel. Bitte editiere diese Liste nicht, da sie von einem Bot automatisch generiert wird, der durchgeführte Änderungen überschreibt. Stattdessen kann die Liste der Anime Titel bearbeitet werden …   Deutsch Wikipedia

 • List of Case Closed chapters — This is a list of chapters in the manga series Case Closed , written by Gosho Aoyama and serialized in Weekly Shōnen Sunday.cite web|url=http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/manga.php?id=1974|title=Case Closed (manga)|publisher=Anime News …   Wikipedia

 • List of One Piece episodes — Box art of the first uncut English DVD released by Funimation Entertainment One Piece is an anime series adapted from the manga of the same title written by Eiichiro Oda. Produced by Toei Animation, and directed by Konosuke Uda, Munehisa Sakai… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.