Translation: from chinese

言不尽意

 • 1 言不尽意

  I should like to say more (but I must bring my letter to a close)
  * * *
  言不尽意
  yán bú jìn yì
  Words cannot express all one intends to say.; not saying all that is known; reticent; speak with reticence; What one has said does not convey all on one's mind.; Words don't exhaust ideas.
  * * *
  言不盡意|言不尽意 [yán bù jìn yì] (conventional letter ending) words cannot fully express what is in my heart (idiom)

  Chinese-English dictionary > 言不尽意

 • 2 言不尽意

  yánbùjìnyì
  не выразить словами; всего не высказать; эпист.не смог выразить словами моих мыслей и чувств к Вам ( в конце письма)

  Большой китайско-русский словарь > 言不尽意

 • 3 言不尽意

  не выразить словами; всего не высказать; эпист. не смог выразить словами моих мыслей и чувств к Вам ( в конце письма)

  Chinese-russian dictionary > 言不尽意

 • 4 言不尽意

  айтарын толықа айта алмау, айтарын тегіс ақтара алмау, ойындағысын түгел сарқа алмау, көңіліндегісін тегіс баяндай алмау, айтпақшы ойын толық жеткізе алмау, ниетін егжей-тегжейлі ұғындыра алмау, мақсатын толық жеткізіп бере алмау

  Қытайша-қазақша идиомдар (чэңюй) > 言不尽意

 • 5 言不盡意

  I should like to say more (but I must bring my letter to a close)
  * * *
  言不盡意|言不尽意 [yán bù jìn yì] (conventional letter ending) words cannot fully express what is in my heart (idiom)

  Chinese-English dictionary > 言不盡意

Look at other dictionaries:

 • 言不尽意 — (言不盡意, 言不尽意) 1.語言不能表達思想的全部內容。 《易‧繫辭上》: “子曰: ‘書不盡言, 言不盡意。 ’” 晉 歐陽建 《言盡意論》: “世之論者以為‘言不盡意’由來尚矣。” 朱自清 《詩文評的發展》: “原來我們的‘求好’的藝術論淵源於道家, 而道家不信賴語言, 以為‘言不盡意’, 所以崇尚‘無端崖之辭’。”後多用為書信結尾套語, 表示意有未盡。 宋 蘇軾 《與范元長書》之二: “臨紙哽塞, 言不盡意。” 明 賈仲名 《蕭淑蘭》第三摺: “寫就了也, 我念一遍: 不才妾… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 言不尽意 — (言不尽意, 言不盡意) yán bù jìn yì 【典故】 情意曲折深远, 言语难以全部表达。 常用于书信末尾, 表示说的话没能把意思都表达出来。 【出处】 《易·系辞上》: “书不尽言, 言不尽意。” 病中作词一阙, 调寄《菩萨蛮》, 奉上文郎云杰翰座, 谨望挽回春色。 词不尽言, ~。 (元·贾仲名《萧淑兰》第三折) …   Chinese idioms dictionary

 • 言不尽意 — 拼音: yan2 bu4 jin4 yi4 解释: 言语无法把所有的心意表达出来。 易经·系辞上: “书不尽言, 言不尽意。 ”今常用于书信的结尾, 以表情深不尽之意。 明·贾仲名·萧淑兰·第三折: “病中作词一阙, 词寄菩萨蛮, 奉上文郎云杰翰座, 谨望挽回春色。 词不尽言, 言不尽意。 ” [似] 书不宣意 …   Taiwan national language dictionary

 • 言不盡意 — (言不尽意, 言不盡意) yán bù jìn yì 【典故】 情意曲折深远, 言语难以全部表达。 常用于书信末尾, 表示说的话没能把意思都表达出来。 【出处】 《易·系辞上》: “书不尽言, 言不尽意。” 病中作词一阙, 调寄《菩萨蛮》, 奉上文郎云杰翰座, 谨望挽回春色。 词不尽言, ~。 (元·贾仲名《萧淑兰》第三折) …   Chinese idioms dictionary

 • 言不盡意 — (言不盡意, 言不尽意) 1.語言不能表達思想的全部內容。 《易‧繫辭上》: “子曰: ‘書不盡言, 言不盡意。 ’” 晉 歐陽建 《言盡意論》: “世之論者以為‘言不盡意’由來尚矣。” 朱自清 《詩文評的發展》: “原來我們的‘求好’的藝術論淵源於道家, 而道家不信賴語言, 以為‘言不盡意’, 所以崇尚‘無端崖之辭’。”後多用為書信結尾套語, 表示意有未盡。 宋 蘇軾 《與范元長書》之二: “臨紙哽塞, 言不盡意。” 明 賈仲名 《蕭淑蘭》第三摺: “寫就了也, 我念一遍: 不才妾… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 书不尽意 — (書不盡意, 书不尽意) 猶書不盡言。 《北齊書‧文苑傳‧祖鴻勛》: “與 陽休之 書曰: ‘……已矣哉, 書不盡意。 ’”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 文不尽意 — 拼音: wen2 bu4 jin4 yi4 解释: 文章尚未能完全表达出心意。 宋·张君房·云笈七签·卷四十三·老君存思图十八篇: “圆光如日, 有炎如烟, 周绕我体, 如同金刚, 文不尽意, 犹待诀言。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 言外之意 — yán wài zhī yì 【典故】 指有这个意思, 但没有在话里明说出来。 【出处】 宋·欧阳修《六一诗话》: “必能状难写之景, 如在目前, 含不尽之意, 见于言外, 然后为至矣。”宋·叶梦得《石林诗话》: “七言难于气象雄浑, 句中有力而纡余, 不失言外之意。” 间有一二不尽之言, ~, 以少少许胜多多许者, 是他一枝一节好处。 (清·郑燮《潍县署中与舍弟第五书》) …   Chinese idioms dictionary

 • 言外之意 — 拼音: yan2 wai4 zhi yi4 解释: 话里没有明说而间接透露的意思。 清·郑燮·潍县署中与舍弟第五书: “间有一二不尽之言, 言外之意, 以少少许胜多多许者, 是他一枝一节好处。 ” [似] 弦外之音、 弦外有音、 意在言外、 音在弦外 …   Taiwan national language dictionary

 • 尽意 — 拼音: jin4 yi4 解释: 1. 尽情的表达意见。 易经·系辞上: “书不尽言, 言不尽意。 ” 2. 尽量满足自己的心意, 不受拘束。 唐·元·遣春诗三首之一: “逢酒判身病, 拈花 尽意怜。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 不尽 — 拼音: bu4 jin4 解释: 1. 不完代不完整。 易经·系辞上: “书不尽言, 言不尽意, 然则圣人之意其不可见乎! ”文选·王粲·登楼赋: “悟遣有之不尽, 觉涉无之有闲。 ” 2. 无穷尽、 无限。 红楼梦·第六十四回: “贾珍当面告诉了他尤老娘应允之事。 贾琏自是喜出望外, 感谢贾珍贾蓉父子不尽。 ” …   Taiwan national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.