Translation: from chinese

自性三寶

Look at other dictionaries:

 • 自性三寶 — 自性本具的三寶, 如眾生具有靈明覺照的佛性為佛寶, 其性常寂圓淨為法寶, 有融妙和樂義為僧寶。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • 自性三宝 → 自性三寶 — 自性本具的三寶, 如眾生具有靈明覺照的佛性為佛寶, 其性常寂圓淨為法寶, 有融妙和樂義為僧寶。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • 三寶 — (三寶, 三宝) 教義名詞。 指道、 經、 師。 《皇經集注》卷七《功德品續三十二章》: 〝不敬三寶〞。 原注: 〝三寶, 道、 經、 師也。 道為三教之宗, 萬有之祖;經為度世津梁;師為人天眼目, 不敬所以有罪〞。 學道者以元始天尊為道寶尊, 上靈寶天尊為經寶尊, 太清道德天尊為師寶尊, 作為皈奉道法之三寶。 《道教義樞》: 〝一者道寶, 二者太上經寶, 三者大法師寶〞。 《脈望》卷二: 〝教有道、 經、 師寶。 道寶, 太上三尊也;經寶, 三洞四輔真經也;師寶, 十方得道眾聖。… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 二種三寶 — 自性三寶和別相三寶。 佛法僧三寶在自己的心性上現出來, 叫做自性三寶; 佛法僧三寶有各別的形相, 如佛有法報應三身的分別, 叫做別相三寶。 自性三寶是體, 別相三寶是用。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • 二种三宝 → 二種三寶 — 自性三寶和別相三寶。 佛法僧三寶在自己的心性上現出來, 叫做自性三寶; 佛法僧三寶有各別的形相, 如佛有法報應三身的分別, 叫做別相三寶。 自性三寶是體, 別相三寶是用。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • 寶 — (寶, 宝) băo ㄅㄠˇ 〔《廣韻》博抱切, 上皓, 幫。 〕 1.玉石、玉器的總稱。 《國語‧魯語上》: “ 莒太子僕 弒 紀公 , 以其寶來奔。” 韋昭 注: “寶, 玉也。” 《公羊傳‧莊公六年》: “冬, 齊 人來歸 衛 寶。” 何休 注: “寶者, 玉物之凡名。” 《韓非子‧和氏》: “王乃使玉人理其璞而得寶焉, 遂命曰: ‘ 和氏 之璧’。” 晉 潘岳 《楊仲武誄》: “春蘭擢莖, 方茂其華; 荊 寶挺璞, 將剖于 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 三宝 — (三寶, 三宝) 教義名詞。 指道、 經、 師。 《皇經集注》卷七《功德品續三十二章》: 〝不敬三寶〞。 原注: 〝三寶, 道、 經、 師也。 道為三教之宗, 萬有之祖;經為度世津梁;師為人天眼目, 不敬所以有罪〞。 學道者以元始天尊為道寶尊, 上靈寶天尊為經寶尊, 太清道德天尊為師寶尊, 作為皈奉道法之三寶。 《道教義樞》: 〝一者道寶, 二者太上經寶, 三者大法師寶〞。 《脈望》卷二: 〝教有道、 經、 師寶。 道寶, 太上三尊也;經寶, 三洞四輔真經也;師寶, 十方得道眾聖。… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 性命雙修六大訣法 — (性命雙修六大訣法, 性命双修六大诀法) 內煉法訣。 所謂六大訣法者﹔一曰煉心入聖, 二曰煉性入道, 此二步為〝超凡入聖〞功夫, 亦即〝聖功〞, 仙佛聖真皆以此為基礎。 人之所以能無邊靈明, 無限偉大, 而可上與天齊者, 全在心性二者之修煉上。 儒家講正心盡性, 佛家講明心見性, 全不如此〝煉〞字下得精。 心靈學, 性靈學, 心理學, 性理學, 道德學等, 均屬此二者範圍。 三曰煉精化氣, 四曰煉氣化神。 此二步為長生久視功夫, 亦即命功。 精氣神為生命之三寶, 亦即生命之三大元素,… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 性命双修六大诀法 — (性命雙修六大訣法, 性命双修六大诀法) 內煉法訣。 所謂六大訣法者﹔一曰煉心入聖, 二曰煉性入道, 此二步為〝超凡入聖〞功夫, 亦即〝聖功〞, 仙佛聖真皆以此為基礎。 人之所以能無邊靈明, 無限偉大, 而可上與天齊者, 全在心性二者之修煉上。 儒家講正心盡性, 佛家講明心見性, 全不如此〝煉〞字下得精。 心靈學, 性靈學, 心理學, 性理學, 道德學等, 均屬此二者範圍。 三曰煉精化氣, 四曰煉氣化神。 此二步為長生久視功夫, 亦即命功。 精氣神為生命之三寶, 亦即生命之三大元素,… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 三五一樞要 — (三五一樞要, 三五一枢要) 內煉術語。 樞要: 中心, 要害部分。 三陽、 五行、 一氣之中, 三為樞要。 所謂〝三陽〞, 指精、 氣、 神。 三寶既定, 並合丹田, 返煉五行, 運於一氣, 即可結丹成胎。 《太上九要心印妙經》: 〝夫三五一者, 三陽、 五行、 一氣也。 三陽者, 三火也。 以精為民火, 以氣為臣火, 以心為君火, 君火乃性火也。 惟性火不可發, 亦不可用。 性火若發, 如火生於木, 禍發必剋。 有用者, 必不可動也。 蓋是神定則氣定, 氣定則精定。 三火既定,… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 三五一枢要 — (三五一樞要, 三五一枢要) 內煉術語。 樞要: 中心, 要害部分。 三陽、 五行、 一氣之中, 三為樞要。 所謂〝三陽〞, 指精、 氣、 神。 三寶既定, 並合丹田, 返煉五行, 運於一氣, 即可結丹成胎。 《太上九要心印妙經》: 〝夫三五一者, 三陽、 五行、 一氣也。 三陽者, 三火也。 以精為民火, 以氣為臣火, 以心為君火, 君火乃性火也。 惟性火不可發, 亦不可用。 性火若發, 如火生於木, 禍發必剋。 有用者, 必不可動也。 蓋是神定則氣定, 氣定則精定。 三火既定,… …   Explanatory dictionary of Taoism

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.