Translation: from azerbaijani

生命のあかし

 • 1 əlamət

  【名】
  しるし、 表れ、 あかし
  [シルシ、 アラワレ、 アカシ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > əlamət

 • 2 davamlı

  【形】
  継続性のある、 しっかりした、 安定した
  [ケイゾクセイノアル、 シッカリシタ、 アンテイシタ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > davamlı

 • 3 işarə

  I
  【名】
  印、 合図、 象徴、 あかし
  [シルシ、 アイズ、 ショウチョウ、 アカシ]

  Dənizçi təsdiq işarəsilə başını əydi. — 水兵は、 同意のしるしに頭を下げた。

  II
  【名】
  記号、 マーク、 印
  [キゴウ、 マーク、 シルシ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > işarə

 • 4 işarət

  【名】
  印、 合図、 象徴、 あかし
  [シルシ、 アイズ、 ショウチョウ、 アカシ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > işarət

 • 5 belə

  I
  【副】
  ~すら、 ~さえ
  [スラ、 サエ]

  O, qulaq asmaq belə istəmirdi. — 彼は聞こうともしない。

  Dodaqlarından bir kəlmə belə şikayət və ya qorxu sözü eşidilmirdi. — 彼らの口からは、 一言も不満や恐れの言葉は聴かれなかった。

  Sayrus Smit, Gedeon Spilet, Nab və Herbert bir söz belə demədən qondolada yerləşdilər. — サイラス・スミス、 ゲデオン・スピリット、 ナブ、

  II
  【形】
  このような、 そのような
  [コノヨウナ、 ソノヨウナ]

  Dənizçi belə sualı gözləmədiyi üçün fikrə getdi. — 水兵は、 このような質問を予期していなかったため、 考え出した。

  【代】
  このようなもの、 そのようなもの
  [コノヨウナモノ、 ソノヨウナモノ]

  Belələrindən biri də indi ömrünün 70-ci baharını yaşayan Oqtay Əfəndiyev idi. — こういった人物の1人が、 現在人生の70年目の春を生きているオグタイ・エフェンディイェフである。

  IV
  【副】
  このように、 そのように
  [コノヨウニ、 ソノヨウニ]

  Martın 25-ci gecəsi belə keçdi. — 3月25日の夜は、 このように過ぎた。

  Herbert belə mülahizə edirdi. — ハーバートは、 このように考えていた。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > belə

 • 6 məhsuldar

  【形】
  生産高の多い、 生産力のある
  [セイサンダカノオオイ、 セイサンリョクノアル]

  Aşıq Çələbiyə görə, bu vilayət çox abad və məhsuldardır. — アースィク・チェレビーによると、 この地方は非常に繁栄しており、 生産力が高かった。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > məhsuldar

 • 7 o vaxt

  I
  【副】
  その時、 その時に、 当時
  [ソノトキ、 ソノトキニ、 トウジ]

  O vaxt neft hasilatı stabil vəziyyətdə idi. — 当時、 石油の生産は安定した状況にあった。

  II
  【名】
  その時、 その時間、 当時
  [ソノトキ、 ソノジカン、 トウジ]

  O vaxtın bəzi sənədlərində neft quyularının istismarı təsvir olunur. — 当時の一部の文書に、 油井の開発についての記述がある。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > o vaxt

 • 8 ora-bura

  【副】
  そこかしこで、 ここそこで、 あちらこちらで
  [ソコカシコデ、 ココソコデ、 アチラコチラデ]

  Böyük uçqanlar əmələ gəlmişdi. İri qaya parçaları sahildə ora-bura tökülmüşdü. — 大きな地滑りが発生していた。巨大な岩のかけらが、 海岸のそこかしこに落ちていた。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > ora-bura

 • 9 ömür

  I
  【名】
  寿命、 生命
  [ジュミョウ、 セイメイ]

  ömrün uzun olsun! — 彼が長生きしますように。

  II
  【名】
  人生、 生涯
  [ジンセイ、 ショウガイ]

  Doğrundan da gənc, ömründə heç bu cür həyəcana düşməmişdi. — 実際のところ、 この若者は、 人生でこのような不安に陥ったことがなかった。

  1176-cı ildə Kəbə ziyarətindən qaydarkən Təbrizə gəlir və ömürünün axırına qədər burada yaşayır. — 彼は1176年にカーバ巡礼から戻った際にタブリーズに来て、 生涯をそこで過ごした。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > ömür

 • 10 tökülmək

  I
  【動】
  注がれる、 落とされる、 流される
  [ソソガレル、 オトサレル、 ナガサレル]

  Yuyulmuş düyü qaynar bulyona tökülür. — 洗われた米が熱いスープに入れられる。

  II
  【動】
  落ちる、 落下する
  [オチル、 ラッカスル]

  Bir yığın quş qırılıb yerə töküldü. — 一群の鳥が死んで、 地面に落ちた。

  Böyük uçqanlar əmələ gəlmişdi. İri qaya parçaları sahildə ora-bura tökülmüşdü. — 大きな地滑りが発生していた。巨大な岩のかけらが、 海岸のそこかしこに落ちていた。

  【動】
  流れ落ちる、 流れ出る
  [ナガレオチル、 ナガレデル]

  Burada Samur çayı indi də vardır. Xəzər dənizinə tökülür. — ここには今でもサムール川がある。カスピ海に流れ込む。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > tökülmək

 • 11 tərəf

  【名】
  側、 方、 方向
  [ガワ、 ホウ、 ホウコウ]

  sağ tərəf — 右側

  Bakının cənub tərəfində dənizə doğru uzanan iki burun vardır. — バクーの南側には、 海に向かって伸びる2つの岬がある。

  JuHİ dünyanın hər tərəfində fəaliyyət göstərən jurnalist qurumları ilə sıx əlaqə saxlayır. — JuHIは、 世界の各方面で活動するジャーナリストの機構と緊密な関係を保っている。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > tərəf

 • 12 ağır

  I
  【形】
  厳しい、 激しい、 強烈な
  [キビシイ、 ハゲシイ、 キョウレツナ]

  Əli Kərimli Lalə Şövkətin ağır tənələri ilə üzləşəcəkdi. — アリー・キャリームリは、 ラーラ・ショヴケトの激しい非難に直面することとなった。

  II
  【形】
  厳しい、 困難な、 重大な、 深刻な
  [コンナンナ、 ジュウダイナ、 シンコクナ]

  ağır xəsarət — 重傷

  1139-cu il sentyabrın 30-da baş verən zəlzələ şəhərə ağır zərbə vurdu. — 1139年9月30日に発生した地震は、 町に大きな打撃を与えた。

  【副】
  厳しく、 困難に、 重大に、 深刻に
  [キビシク、 コンナンニ、 ジュウダイニ、 シンコクニ]

  Şeyxəli xan Dərbənddə ağır xəstələndi. — シェイフ・アリー・ハーンは、 ダルバンドで重病に倒れた。

  IV
  【形】
  重い、 重量のある
  [オモイ、 ジュウリョウノアル]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > ağır

 • 13 amma

  【接】
  しかし、 だけど、 でも
  [シカシ、 ダケド、 デモ]

  Mövzu ilə əlaqədar deyil, amma bir sualım var. — テーマとは関係ありませんが、 1つ質問があります。

  Amma 1789-cu ildə onun qəfil ölümü bu arzusunun gerçəkləşməsinə mane oldu. — しかし、 この望みは、 1789年の彼の突然の死によって阻まれた。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > amma

 • 14 ayağı perdəlilər

  【名】 【生物】
  水かきのある生き物
  [ミズカキノアルイキモノ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > ayağı perdəlilər

 • 15 başçılıq etmək

  【動】
  指揮する、 指導する、 統率する
  [シキスル、 シドウスル、 トウソツスル]

  Lakin o, şəhərdə olmadığı üçün müdafiəyə arvadı başçılıq edirdi. — しかし、 彼は町にいなかったため、 防衛は彼の妻が指揮した。

  Hüseynəli xanın vəliəhdi 20 yaşlı Fətəlinin başçılıq etdiyi Quba qoşunları Salyan xanlığına baxqın etdilər. — ホセイン・アリー・ハーンの皇太子である20歳のファトフ・アリーが率いる軍は、 サーリヤーンを攻撃した

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > başçılıq etmək

 • 16 başqa

  I
  【後】
  ~以外、 ~とは別の
  [イガイ、 トハベツノ]

  Qanun spartalılara hərbi işdən başqa digər işlərə məşğul olmağı qadağan edirdi. — 法は、 スパルタ市民が軍務以外の他の仕事に従事することを禁じていた。

  メモ: **dən başqa
  II
  【形】
  他の、 別の、 異なる
  [ホカノ、 ベツノ、 コトナル]
  【名】
  他のもの、 別のもの
  [ホカノモノ、 ベツノモノ]

  Əhməd bəy Cavanşirin, Baharının və başqalarının tarix kitabları Azərbaycanın müəyyən regionlarının tarixini işıqlandırır. — アフマド・ベク・ジャヴァーンシール、 バハルル、 その他の人物の歴史書は、 アゼルバイジャンのある地域の歴史を明らかとしている。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > başqa

 • 17 biri

  【代】
  誰か、 ある者、 とある者
  [ダレカ、 アルモノ、 トアルモノ]

  o biri — 別の

  Gecə saat ikiyə yaxın şirin yuxuya getmiş Penqrof, birisinin onu dürtmələdiyini hiss etdi. — 夜2時頃、 熟睡していたペングロフは、 誰かが彼を肘でつつくのを感じた。

  Birisi mağarada qalmallıdır. — 彼らのうちの誰かが洞窟に残るべきである。

  メモ: 英語の"someone, anyone"

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > biri

 • 18 bu dəqiqə

  【副】
  この瞬間、 まさにこの時
  [コノシュンカン、 マサニコノトキ]

  Lakin bu dəqiqə onun ixtiraçılığına müraciət etmək mümkün deyildi. — しかし、 この瞬間、 彼の発明の才をあてにすることはできなかった。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > bu dəqiqə

 • 19 bura

  I
  【代】
  ここ、 そこ
  [ココ、 ソコ]

  Buranın da hər yer kimi yaxşı və pis cəhətləri vardır. — ここにも、 他のあらゆる場所と同様、 良い点と悪い点がある。

  Top meni buraya gətirdi. — トップが私をここまで連れてきました。

  Burası ada isə, gəmilərin hərəkəti yolunda olduğuna ümid bəsləmək olar. — ここが島でも、 船の航路上にあるという望みもある。

  II
  【副】
  ここで、 そこで
  [ココデ、 ソコデ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > bura

 • 20 çiyin-çiyinə

  【副】
  肩を並べて、 肩を触れ合って
  [カタヲナラベテ、 カタヲフレアッテ]

  Bu həyatın böyük bir hissəsini onunla çiyin-çiyinə yaşamış Azərbaycanın dilçi alimi Türkan xanım da xoşbəxtdir. — この生活の大部分を、 彼と寄り添って暮らしていたアゼルバイジャン語学者、 トゥルカーン・ハノムもまた、 幸福である。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > çiyin-çiyinə

Look at other dictionaries:

 • かし — I かし ※一※ (終助) 〔係助詞「か」の終助詞的用法に強調指示の副助詞「し」が付いてできたもの〕 (1)文末にあって, 念を押し, 意味を強める意を表す。 「まことのうつは物となるべきを取出ださむにはかたかるべし~/源氏(帚木)」「われはこのごろわろきぞ~/更級」「そらに申し侍らば, 本草に御覧じあはせられ侍れ~/徒然 136」 (2)「さ」「いざ」などの語に付いて, 応答のことばとして用いる。 「いざ~, ねぶたきに/源氏(若紫)」 ※二※ (副助)… …   Japanese explanatory dictionaries

 • しまきあかひこ — しまきあかひこ【島木赤彦】 (1876 1926) 歌人。 長野県生まれ。 本名, 久保田俊彦。 長野師範卒。 アララギ派に属し, 伊藤左千夫に師事。 近代感覚の主情的な作風を示すが, 後年, 生命感の表現を写生道に見, 東洋的な自然詠へと歌境を深めた。 歌集「切火」「氷魚」「太虗集」, 歌論「歌道小見」など。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • あくしゅうぼうしほう — あくしゅうぼうしほう【悪臭防止法】 工場その他の事業場から発生するアンモニアなど悪臭物質について, 都道府県による規制, 違反に対する改善勧告, 命令措置などについて定める法。 1971年(昭和46)制定。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • あかい — I あかい【亜槐】 〔「槐」は大臣。 大臣に次ぐ意〕 大納言(ダイナゴン)の唐名。 亜相。 II あかい【赤い・紅い】 〔「明(アカ)し」と同源〕 (1)赤の色をしているさま。 いわゆる赤のほか, 桃色・橙(ダイダイ)色・あずき色・茶色などにも通じて用いられる。 「~・い血」「~・い夕日」「~・い髪」「ほっぺたが~・い」 (2)〔革命旗が赤色であるところから〕 共産主義思想をもっているさま。 → あか ﹛派生﹜~さ(名) 赤い信女(シンニヨ) 〔「 …   Japanese explanatory dictionaries

 • 生命線 — せいめいせん【生命線】 (1)生きるか死ぬかの限界。 個人や国家・物事の存立のために, どうしても防ぎ守らねばならない境界線。 (2)手相で, 寿命に関係があるといわれる, 手のひらにある筋。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • あかる — I あかる【散る・別る】 集まっていたものがばらばらになる。 (1)その場所から離れる。 退出する。 「人人~・るるけはひなどすなり/源氏(空蝉)」 (2)分散する。 「火しめりぬめりとて~・れぬれば/蜻蛉(下)」 II あかる【明る】 明るくなる。 「初め火燄(ホノオ)~・る時に生める児, 火明命(ホノアカリノミコト)/日本書紀(神代下訓)」 III あかる【赤る】 赤くなる。 赤らむ。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • 簡易生命保険 — かんいせいめいほけん【簡易生命保険】 簡単な手続きにより低料金で利用できる, 国営の生命保険。 簡易生命保険法(1949年制定)に基づく。 郵政省簡易保険局が所管し, 全国の郵便局で取り扱う。 簡易保険。 終身・養老・特別養老・家族・定期などの種類がある。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • こきんわかしゅう — こきんわかしゅう【古今和歌集】 最初の勅撰和歌集。 二〇巻。 905年, 醍醐天皇の下命により, 紀友則・紀貫之・凡河内躬恒(オオシコウチノミツネ)・壬生忠岑(ミブノタダミネ)撰。 913年頃成立。 歌数約一一一〇首。 仮名序・真名序がつけられている。 理知的・技巧的で, 情趣的な「もののあわれ」を基調とする歌が多い。 三代集・八代集の一。 古今集。 古今。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • しぬ — しぬ【死ぬ】 (1)呼吸や脈がとまり, 命がなくなる。 ⇔ 生まれる 「寿命をまっとうして~・ぬ」「病気で~・ぬ」「命~・ぬべく恋ひ渡るかも/万葉 599」 (2)活気がなくなる。 いきいきとした勢いをなくしている。 「~・んだ字を書く」「目が~・んでいる」 (3)そのものの持つ力が発揮されなくなる。 役に立たなくなる。 「右の利き腕が~・んでいる」「素材の持ち味が~・んでいる」 (4)動きが止まる。 「今朝は東にも西にも, 全く風は~・んでゐる/日本北アルプス縦断記(烏水)」… …   Japanese explanatory dictionaries

 • じゅみょう — じゅみょう【寿命】 (1)生物のいのち。 生命の長さ。 命数。 「~が尽きる」 (2)物が使用にたえる期間。 「このテレビはもう~だ」 (3)素粒子や原子核, 分子やイオン・遊離基などが, ある特定の状態にとどまっている時間。 一般には平均寿命をさす。 ~が縮(チヂ)ま・る 非常に恐ろしい, また辛い思いをするさまをいう。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • かつじん — かつじん【活人】 (1)実際に生きて活動している人。 命のある人。 (2)人を生かすこと。 人の生命を助けること。 「~の法」 …   Japanese explanatory dictionaries

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.