Translation: from chinese to english

from english to chinese

玉

 • 1 玉

  yù
  jade, (of a person, esp. a woman) pure; fair; handsome; beautiful, your
  * * *
  beautiful; handsome; jade
  【化】 jade
  * * *
  jade; pure; fair; beautiful; handsome
  * * *
  yù
  adj. pure, beautiful
  yù
  n. jade, jasper
  * * *
  yu4
  jade
  * * *
  玉
  yù
  名
  (玉石) jade:
  白玉 white jade;
  碧玉 jasper;
  黑玉 jet;
  黄玉 topaz;
  绿玉 emerald;
  青玉 sapphire;
  紫翠玉 alexandrite
  (姓氏) a surname:
  玉况 Yu Kuang
  å½¢
  (比喻洁白或美丽) (of a person, esp. a woman) pure; fair; handsome; beautiful:
  亭亭玉立 fair, slim and graceful
  代
  (敬辞,指对方身体或行动) your:
  玉照 your photograph
  * * *
  玉|玉 [yù] ► jade

  Chinese-English dictionary > 玉

 • 2 玉

  Mandarin(P): yù
  Mandarin(Z): ㄩˋ
  Korean(Eum): 옥 [ok]
  Korean(H/E): 구슬 옥
  Japanese(On): ぎょく, ごく [gyoku, goku]
  Japanese(Kun): たま [tama]
  Cantonese: juk6
  Vietnamese: ngọc
  Hist. Tang: *ngiok
  ------------------------------------------------------------
  Definition: jade, precious stone, gem
  ------------------------------------------------------------
  Rad.-Add. str. Index: [96.0]
  Total strokes: 5
  Radical: 玉 (王)
  Frequency: 4
  ------------------------------------------------------------
  Unicode: U+7389
  Big Five: A5C9
  GB 2312: 5181
  JIS X 0208-1990: 2244
  KSC 5601-1989: 7212
  Cangjie: MGI
  Four-corner Code: 1010.3
  ------------------------------------------------------------
  Hanyu Da Zidian: 21100.010
  Kang Xi: 0726.040
  CiHai: 884.502
  Morohashi: 20821
  Dae Jaweon: 1135.060

  Chinese-English-Asian dictionary > 玉

 • 3 玉

  Jade, a gem; jade-like, precious; you, your.

  Chinese Buddhist terms dictionary (Chinese-English) > 玉

 • 4 玉

  noun
  礦物

  Chinese(Traditional)-English Dictionary > 玉

Look at other dictionaries:

 • 玉 — Traduction Bijou, balle, bille, sphère Classement scolaire japonais Grade Kyōiku kanji/1re année Code Skip 4 5 1 Cl …   Wikipédia en Français

 • 玉 — I yù (1) (象形。 甲骨文字形。 象一根绳子, 串着一些玉石。 玉 是汉字的一个部首。 本义: 温润而有光泽的美石) (2) 同本义 [jade] 玉, 石之美者, 有五德, 润泽以温, 仁之方也... 《说文》 君无故玉不去身。 《礼记·曲记》。 疏: 玉谓佩也。 五玉。 《虞书》。 郑注: 执之曰瑞, 陈列曰玉。 王齐则共食玉。 《周礼·王府》 惟辟玉食。 《书·洪范》 …   Advanced Chinese dictionary

 • 玉 — yù ㄩˋ 〔《廣韻》魚欲切, 入燭, 疑。 〕 1.溫潤而有光澤的美石。 《詩‧小雅‧鶴鳴》: “它山之石, 可以攻玉。” 郭沫若 《歸去來‧東平的眉目》: “ 東平 啊, 我真希望你成為一把無殘缺的長劍, 而且飾着無瑕疵的玉。” 2.泛指玉石的製品。 如圭璧、玉佩、玉簪、玉帶等。 《書‧舜典》: “修五禮、五玉、三帛、二生、一死贄。” 孔穎達 疏: “五玉, 公、侯、伯、子、男所執之圭璧也。” 《禮記‧曲禮下》: “君無故玉不去身。” 孔穎達 疏: “玉, 謂佩也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 玉 — 拼音: yu4 解释: 1. 质地温润坚硬而有光泽的美石, 呈半透明状, 一般用作装饰品或雕刻材料。 如: “青玉”、 “宝玉”、 “碧玉”。 2. 二一四部首之一。  1. 用玉做成的。 如: “玉玺”、 “玉簪”、 “玉环”。 史记·卷七·项羽本纪: “玉斗一双, 欲与亚父。 ” 2. 洁白、 美好。 如: “玉手”、 “玉容”。 文选·郭璞·游仙诗七首之二: “灵妃顾我美, 粲然启玉齿。 ”南史·卷十九·谢晦传: “帝目之曰: “一时顿有两玉人耳。 ”” 3. 珍贵的、 精美的。 …   Taiwan national language dictionary

 • 玉 — 拼音:yu4 1. 質地溫潤堅硬而有光澤的美石, 呈半透明狀, 一般用作裝飾品或雕刻材料。 如: “青玉”、 “寶玉”、 “碧玉”。 2. 二一四部首之一。  1. 用玉做成的。 如: “玉璽”、 “玉簪”、 “玉環”。 史記·卷七·項羽本紀: “玉斗一雙, 欲與亞父。” 2. 潔白、 美好。 如: “玉手”、 “玉容”。 文選·郭璞·遊仙詩七首之二: “靈妃顧我美, 粲然啟玉齒。” 南史·卷十九·謝晦傳: “帝目之曰: 「一時頓有兩玉人耳。 」” 3. 珍貴的、 精美的。 如:… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 玉 — 【옥】 옥; 사랑하다; (옥같이 아름다운 물건이 되도록) 이루다 세 개의 구슬을 ê¿´ 모양을 본뜬 글자. 玉부 0획 (총5획) [1] jade; [n] precious stone; gem [2] a polite expression for your [3] a designation of things belong to a girl or young woman [4] pure; fair; beautiful (person, woman) [5] a… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • 玉 — yù (1) ㄩˋ (2) 石头的一种, 质细而坚硬, 有光泽, 略透明, 可雕琢成工艺品: ~石。 ~器。 ~玺(君主的玉印)。 抛砖引~。 金~良言。 ~不琢, 不成器。 (3) 美, 尊贵的, 敬辞: ~泉。 ~液(美酒)。 ~言。 ~姿。 ~照(敬称别人的照片)。 ~宇(a.天空; b.瑰丽的宫阙殿宇)。 亭亭~立。 金科~律。 金~其外, 败絮其中。 (4) 姓。 (5) 郑码: CS, U: 7389, GBK: D3F1 (6) 笔画数: 5, 部首: 玉, 笔顺编号:… …   International standard chinese characters dictionary

 • 玉 — 內煉名詞。 舌異名。 《太上黃庭中景經》: 〝舌根玉赤如丹〞。 李千乘注: 〝, 舌名也。 若用機行, 能以消剛柔者〞。 …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 玉 — <主>  砫  註  住  往  暀  拄  驻  駐  柱  炷  黈  蛀  妵  注  疰  麈  玉  珏  鈺  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 玉 — Ключ №96 (+0) 玉 王 (+1) 玊 玌 玍 (+2) 玎 玏 玐 玑 (+3) 玒 玓 玔 玕 玖 玗 玘 玙 玚 玛 (+4) 玜 玝 玞 玟 玠 玡 玢 玣 玤 玥 玦 玧 玨 玩 玪 玫 玬 玭 玮 环 现 玱 (+5) 玲 玳 玴 玵 玶 玷 玸 玹 玺 玻 玼 玽 玾 玿 珀 珁 珂 珃 珄 珅 珆 珇 珈 珉 珊 珋 珌 珍 珎 珏 珐 珑 玲* (+6) 珒 珓 珔 珕 珖 珗 珘 珙 珚 珛 珜 珝 珞 珟 珠 珡 珢 珣 珤 珥 珦 珧 珨 珩 珪 珫 珬 …   Index to find characters on the key signs (of Kangxi)

 • 玉 — 옥 옥 5 strokes 임금왕+점 …   Korean dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.