Translation: from chinese to english

from english to chinese

然而

 • 1 然而

  but; however; yet; where
  * * *
  but; howbeit; however; nevertheless; still; whereas; yet
  相关词组: 自然而然的
  * * *
  howbeit; howe'er; however; nevertheless; whenas; whereas
  * * *
  conj. however, yet, but
  * * *
  ran2 er2
  however, yet, but
  * * *
  然而
  rán ér
  yet; but; however; nevertheless:
  他已年老,然而记忆力还好。 He is aged, but his memory is still good.
  这消息可能是出乎意料的,然而是真实的。 The news may be unexpected; nevertheless, it is true.
  虽然面临许多困难,然而我们对胜利仍充满信心。 There are a lot of difficulties in front of us, yet we still have faith in victory.; We are in the face of difficulties, yet we still have faith in victory.
  * * *
  然而|然而 [rán ér] ► however ► yet ► but

  Chinese-English dictionary > 然而

 • 2 然而

  用在句子的開頭,表示轉折

  他雖然失敗了很多次,然而並不灰心。 —

  Chinese(Traditional)-English Dictionary > 然而

 • 3 rán'ér

  Chinese-English dictionary > rán'ér

Look at other dictionaries:

 • 然而 — 連詞。 連接分句, 表示轉折。 連接的兩部分意思相反。 猶言如此, 不過;如此, 但是。 《左傳‧昭公十五年》: “臣豈不欲 吳 , 然而前知其為人之異也。” æ¼¢ 桓寬 《鹽鐵論‧刑德》: “昔 秦 法繁於秋荼, 而網密於凝脂, 然而上下相遁, 姦偽萌生。” 唐 元稹 《戒勵風俗德音》: “兵興已來, 人散久矣。 始欲導之以德, 不欲驅之以刑, 然而信有未孚, 理有未至。” 巴金 《滅亡》第一章: “有的說這是命該, 有的嘆死者可憐……然而並沒有人罵那秘書長。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 然而 — 拼音: ran2 er2 解释: 转折连词。 用在子句头, 表示虽然有前句所叙述的事情, 却亦有末句所表达的状况、 行为等。 槌·兵法: “故夫兵虽非备道至德也, 然而所以辅王成霸。 ”文明小史·第四十九回: “再说安徽省虽是个中等省分, 然而风气未开, 诸事因陋就简, 还照着从前的那个老样子。 ” [ä¼¼] 但是、 可是、 然则 [反] 虽然 …   Taiwan national language dictionary

 • 然而 — 拼音:ran2 er2 轉折連詞。 用在子句頭, 表示雖然有前句所敘述的事情, 卻亦有末句所表達的狀況﹑行為等。 槌·兵法: “故夫兵雖非備道至德也, 然而所以輔王成霸。” 文明小史·第四十九回: “再說安徽省雖是個中等省分, 然而風氣未開, 諸事因陋就簡, 還照著從前的那個老樣子。” [ä¼¼] 但是、 可是、 然則 [反] 雖然 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 然而 — rán ér [yet; however; but] 从另一方面来说 表示转折关系 乐曲终止了, 然而无人离席 然而汝亦不在人间。 清·袁枚《祭妹文》 …   Advanced Chinese dictionary

 • 不期然而然 — 不希望如此而竟然如此。 明 高啟 《威愛論》: “愛誠有以結於人者, 則趨事赴功有不期然而然。 何以威為哉!” 清 沈復 《浮生六記‧閨房記樂》: “ 蕓 或與人坐談, 見余至, 必起立偏挪其身;余就而並焉。 彼此皆不覺其所以然者, 始以為慚, 繼成不期然而然。” 瞿秋白 《餓鄉紀程》四: “我 江蘇 第五中學 的同學, 揚州 任氏 兄弟及 宜興 吳炳文 , 都和我處同樣的環境, 大家不期然而然同時‘名士化’。”亦省作“ ”、“ ”。 清 吳趼人 《<糊塗世界>序》: “行之既久,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 自然而然 — 謂出於自然之勢, 不經人力干預而收到預期的成效。 宋 蘇軾 《經說‧易解十八變而成卦八變而成小卦》: “且夫自然而然者, 天地且不能知, 而聖人豈得與於其間而制其予奪哉?” 明 李贄 《復京中友朋書》: “蓋已至於仁, 則自然無厭惡;已能明德, 則自能親民。 皆自然而然, 不容思勉, 此聖學之所以為妙也。” 《兒女英雄傳》第十八回: “不解到了那得意的時候, 不知怎的自然而然有一種說不出的感慨。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 废然而返 — (废然而返, 廢然而返) fèi rán ér fǎn 【典故】 本指怒气消失, 恢复常态, 现在形容失望回来。 【出处】 《庄子·德充符》: “我拂然而怒, 而适先生之所, 则废然而反。” 要他包饭, 而馆中只有面, 问以饭, 曰无有, ~。 (鲁迅《两地书·八一》) …   Chinese idioms dictionary

 • 廢然而返 — (废然而返, 廢然而返) fèi rán ér fǎn 【典故】 本指怒气消失, 恢复常态, 现在形容失望回来。 【出处】 《庄子·德充符》: “我拂然而怒, 而适先生之所, 则废然而反。” 要他包饭, 而馆中只有面, 问以饭, 曰无有, ~。 (鲁迅《两地书·八一》) …   Chinese idioms dictionary

 • 自然而然 — 拼音: zi4 ran2 er2 ran2 解释: 无所勉强, 自然随势发展。 宋·张君房·云笈七签·卷一○二·混元皇帝圣纪: “夫莫能使之然, 莫能使之不然, 亦不知其所以然, 不知其所以不然, 故曰自然而然者也。 ”儿女英雄传·第十八回: “不解到了那得意的时候, 不知怎的自然而然有一种说不出的感慨。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 自然而然 — 拼音:zi4 ran2 er2 ran2 無所勉強, 自然隨勢發展。 宋·張君房·雲笈七籤·卷一○二·混元皇帝聖紀: “夫莫能使之然, 莫能使之不然, 亦不知其所以然, 不知其所以不然, 故曰自然而然者也。” 兒女英雄傳·第十八回: “不解到了那得意的時候, 不知怎的自然而然有一種說不出的感慨。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 戛然而止 — 拼音: jia2 ran2 er2 zhi3 解释: 形容突然停止。 文史通义·内篇二·古文十弊: “夫文章变化, 侔于鬼神, 斗然而来, 戛然而止。 ”歧路灯·第十回: “忽的锣鼓戛然而止, 戏已煞却。 ” …   Taiwan national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.