Translation: from chinese

点金成铁

Look at other dictionaries:

 • 点金成铁 — (点金成铁, 點金成鐵) diǎn jÄ«n chéng tiě 【典故】 用以比喻把好文章改坏。 也比喻把好事办坏。 【出处】 《景德传灯录·真觉大师灵照》: “问: ‘还丹一粒, 点铁成金; 至理一言, 点凡成圣。 请师一点。 ’师曰: ‘还知齐云点金成铁吗? ’曰: ‘点金成铁, 未之前闻。 至理一言, 敢希垂示! ’” …   Chinese idioms dictionary

 • 点金成铁 — 拼音: dian3 jin cheng2 tie3 解释: 把黄金点化成铁。 比喻把佳妙的文词, 改成拙劣的文句。 明·王世贞·艺苑言·卷四: “又有点金成铁者, 少陵有句云: “昨夜月同行。 ”陈无己则云: “勤勤有月与同归。 ””清·孔尚任·桃花扇·凡例: “旧本说白, 止作三分, 优人登场, 自增七分, 俗态恶谑, 往往点金成铁, 为文笔之累。 ” [反] 点铁成金 …   Taiwan national language dictionary

 • 点金成铁 — (點金成鐵, 点金成铁) 1.禪門喻開示不對機, 增人惑亂。 《景德傳燈錄‧真覺大師靈照》: “問: ‘還丹一粒, 點鐵成金;至理一言, 點凡成聖。 請師一點。 ’師曰: ‘還知 齊雲 點金成鐵嗎?’曰: ‘點金成鐵, 未之前聞。 至理一言, 敢希垂示!’”後用以比喻把好文章改壞。 明 王世貞 《藝苑卮言》卷四: “又有點金成鐵者, 少陵 有句云: ‘昨夜月同行。 ’ 陳無己 則云: ‘勤勤有月與同歸。 ’” 明 馮夢龍 《古今譚概‧苦海》: “ 梁 王籍 云: ‘蟬噪林逾靜,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 点金成铁 — diǎnjÄ«nchéngtiě [touching gold and turn it into iron] 使黄金变成铁, 比喻把别人的好文章改坏 …   Advanced Chinese dictionary

 • 点金作铁 — (點金作鐵, 点金作铁) 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 点金乏术 — (点金乏术, 點金乏術) diǎn jÄ«n fá shù 【典故】 术: 法术, 方法。 没有点铁成金的法术。 比喻没有最好的方法筹集钱财, 解决贫困。 【出处】 明·徐光启《恭承新命谨陈急切事宜疏》: “只今辽左用饷不赀, 司农束手, 臣又一一求多, 实是点金无术。” …   Chinese idioms dictionary

 • 点石成金 — 拼音: dian3 shi2 cheng2 jin 解释: 1. 一种道家仙术。 用手指或灵丹将石头点化成黄金。 西游记·第四十四回: “我那师父, 呼风唤雨, 只在翻掌之间; 指水为油, 点石成金, 却如转身之易。 ”醒世恒言·卷三十四·一文钱小隙造奇胃“钟离先生恐他立志未坚, 十遍试过, 知其可度。 欲授以黄白秘方, 使之点石成金, 济世利物。 ” 2. 比喻善于修改文字, 能化腐朽为神奇。 宋.胡仔.苕溪渔隐丛话后集.卷九.孟浩然 : “诗句以一字为工, 自然颖异不凡,… …   Taiwan national language dictionary

 • 点石成金 — diǎnshíchēngjÄ«n [touch a stone and turn it into gold turn a crude essay into a literary gem] 神仙故事中说仙人用手指一点使铁变成金子, 比喻把不好的文字改好 指水为油, 点石成金, 却如转身之易。 《西游记》 …   Advanced Chinese dictionary

 • 點金成鐵 — (点金成铁, 點金成鐵) diǎn jÄ«n chéng tiě 【典故】 用以比喻把好文章改坏。 也比喻把好事办坏。 【出处】 《景德传灯录·真觉大师灵照》: “问: ‘还丹一粒, 点铁成金; 至理一言, 点凡成圣。 请师一点。 ’师曰: ‘还知齐云点金成铁吗? ’曰: ‘点金成铁, 未之前闻。 至理一言, 敢希垂示! ’” …   Chinese idioms dictionary

 • 點金成鐵 — (點金成鐵, 点金成铁) 1.禪門喻開示不對機, 增人惑亂。 《景德傳燈錄‧真覺大師靈照》: “問: ‘還丹一粒, 點鐵成金;至理一言, 點凡成聖。 請師一點。 ’師曰: ‘還知 齊雲 點金成鐵嗎?’曰: ‘點金成鐵, 未之前聞。 至理一言, 敢希垂示!’”後用以比喻把好文章改壞。 明 王世貞 《藝苑卮言》卷四: “又有點金成鐵者, 少陵 有句云: ‘昨夜月同行。 ’ 陳無己 則云: ‘勤勤有月與同歸。 ’” 明 馮夢龍 《古今譚概‧苦海》: “ 梁 王籍 云: ‘蟬噪林逾靜,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 点铁成金 — 拼音: dian3 tie3 cheng2 jin 解释: 1. 用手指或灵丹, 将铁块点化成黄金。 景德传灯录·卷十八·杭州龙华寺真觉大师: “还丹一粒, 点铁成金。 ” 2. 比喻善于运用文字, 能演化出新的意境, 或化腐朽为神奇。 宋.黄庭坚.答洪驹父书三首之三: “古之能为文章者, 真能陶冶万物, 虽取古人之陈言入于翰墨, 如灵丹一粒, 点铁成金也。 ” [反] 点金成铁 …   Taiwan national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.