Translation: from chinese to english

from english to chinese

 • 1

  open; spread; stretch, set out; display, magnify; exaggerate, look, (of a shop) start business; set up, (used for paper, paintings, leather, etc.; beds, tables, etc.; mouths and faces; bows), the twenty-sixth of the twenty-eight constellations (二十八宿) into which the celestial sphere was divided in ancient Chinese astronomy (consisting of five stars in the shape of a drawn bow in Hydra)
  * * *
  n. opening of a new shop, leaf
  v. spread, stretch, open up, look
  * * *
  1)
  Zhang1
  surname Zhang
  2)
  zhang1
  to open up, to spread, sheet of paper, classifier for flat objects, sheet, classifier for votes
  * * *
  Ⅰ. 張|张 [Zhāng] surname Zhang
  Ⅱ. 張|张 [zhāng] to open up to spread sheet of paper classifier for flat objects, sheet classifier for votes

  Chinese-English dictionary >

 • 2

  I noun
  II verb

  張嘴 —

  2) 陳設

  大張筵席 —

  Chinese(Traditional)-English Dictionary >

 • 3

  Mandarin(P): zhāng, zhàng
  Mandarin(Z): ㄓㄤ, ㄓㄤˋ
  Korean(Eum): 장 [jang]
  Korean(H/E): 베풀 장
  Japanese(On): ちょう [chou]
  Japanese(Kun): はる, はり [haru, hari]
  Cantonese: zoeng1, zoeng3
  Vietnamese: trương
  Hist. Tang: *djiɑng
  ------------------------------------------------------------
  Definition: stretch, extend, expand; sheet
  ------------------------------------------------------------
  Rad.-Add. str. Index: [57.8]
  Total strokes: 11
  Radical:
  Simplified variant:
  Frequency: 2
  ------------------------------------------------------------
  Unicode: U+5F35
  Big Five: B169
  JIS X 0208-1990: 3605
  KSC 5601-1989: 7769
  Cangjie: NSMV
  Four-corner Code: 1123.2
  ------------------------------------------------------------
  Hanyu Da Zidian: 20997.050
  Kang Xi: 0359.190
  CiHai: 502.202
  Morohashi: 09812
  Dae Jaweon: 0675.330

  Chinese-English-Asian dictionary >

Look at other dictionaries:

 • — (張, 张) I zhāng ㄓㄤ 〔《廣韻》陟良切, 平陽, 知。 〕 1.安上弓弦或拉緊弓弦。 《詩‧小雅‧吉日》: “既張我弓, 既挾我矢。” 唐 韓愈 《元和聖德詩》: “汝張汝弓, 汝鼓汝鼓。” 2.謂拉緊樂器上的弦。 唐 張籍 《宮詞》之二: “黃金捍撥紫檀槽, 絃索新張調更高。” 3.引申為操琴彈奏。 南朝 梁 江淹 《恨賦》: “濁醪夕引, 素琴晨張。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:zhang4 4. 之又音。 肚子鼓脹。 通“脹”。 左傳·成公十年: “將食, 張, 如廁。” ㄓㄤjng  拼音:zhang 1. 量詞: (1) 計算某些可張開物體的單位。 如: “一張弓”、 “兩張嘴”。 (2) 計算 平面物品的單位。 如: “一張紙”、 “兩張桌子”、 “三張薄餅”。 2. 想法、 主意。 如: “主張”。 清平山堂話本·簡帖和尚: “那婆子聽得叫, 失張失志, 出去迎接來叫的官人。” 3. 姓。 如戰國時魏國有張儀, 漢代有張良。  1.… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【장】 베풀다; 차리다; 활시위를 얹다 (당기다) ; 펴다; 자랑하다; 속이다; 어그러지다; 고치다; 벌 (수사) 弓 (활궁) + 長 (길장) 弓부 8획 (총11획) [1] [v] open; stretch; extend [2] [v] display [3] [n] sheet (of paper) ; leaf (of a book) [4] a Chinese family name [5] [Hakka] [v] trap animals; catch… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — zhāng (1) ㄓㄤˉ (2) 见 张 。 (3) 郑码: YZCH, U: 5F35, GBK: 8F88 (4) 笔画数: 11, 部首: 弓, 笔顺编号: 51512111534 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 장 베풀 11 strokes 활궁+옷의+길장 …   Korean dictionary

 • 張皇 — (張皇, 张皇) 1.張大;壯大。 《書‧康王之誥》: “張皇六師, 無壞我高祖寡命。” 孔 傳: “言當張大六師之眾。” 唐 陸贄 《誥賜尚結贊第三書》: “遣使來往, 足得商量;張皇師徒, 是何道理!” 孫中山 《和平統一之通電》: “未有張皇武力, 濫行招募, 而可縱言和平而餂人者。” 2.顯揚;使光大。 唐 韓愈 《進學解》: “補苴罅漏, 張皇幽眇。” 清 袁枚 《隨園詩話》卷五: “人有滿腔書卷, 無處張皇, 當為考據之學, 自成一家。” 魯迅 《熱風‧估<學衡>》:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 張羅 — (張羅, 张罗) 1.張設羅網以捕鳥獸。 《戰國策‧東周策》: “譬之如張羅者, 張於無鳥之所, 則終日無所得矣。” 明 蔣一葵 《長安客話‧白雲觀》: “張羅釋兔求雉, 投博呼盧得梟。” 2.形容冷落少人跡。 南朝 梁 何遜 《車中見新林分別甚盛》詩: “還入平原逕, 窮巷可張羅。” 《隋書‧循吏傳‧劉曠》: “獄中無繫囚, 爭訟絕息, 囹圄盡皆生草, 庭可張羅。” 宋 蘇軾 《次韻楊褒早春》: “細雨郊園聊種菜, 冷官門戶可張羅。”參見“ ”。 3.喻張設法網。 《後漢書‧寇榮傳》: …   Big Chineese Encyclopedy

 • 張公喫酒李公醉 — (張公喫酒李公醉, 张公吃酒李公醉) 唐 張鷟 《朝野僉載》卷一: “ 天后 時, 謠言曰: ‘ 張公 喫酒 李公 醉。 ’ 張公 者, 斥 易之 兄弟也; 李公 者, 言 李 氏大盛也。”後有移花接木或頂缸之義。 《類說》卷四七引 宋 范正敏 《遯齋閑覽》: “ 郭朏 有才學而輕脫, 夜出, 為醉人所誣, 太守詰問, 朏 笑曰: ‘ 張公 喫酒 李公 醉者, 朏 是也。 ’太守令作《張公喫酒李公醉賦》。 朏 云: ‘事有不可測, 人當防未然, 何 張公 之飲也, 乃 李老 之醉焉,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 張大 — (張大, 张大) I 張得很開。 茅盾 《子夜》一: “ 吳老太爺 眼珠一轉, 又瞥見了他的寶貝 阿萱 卻正張大了嘴巴, 出神地貪看那位半裸體的妖艷少婦呢!” 王西彥 《人的世界‧第三家鄰居》: “ 嚴一峰 先生和我談話時, 她總是張大眼睛。” II 1.擴大;誇大。 《書‧康王之誥》“張皇六師” 孔 傳: “言當張大六師之眾。” 宋 司馬光 《言壽星觀御容札子》: “意欲張大事體, 廣有興修, 自為勞效, 別圖恩賞。” 《初刻拍案驚奇》卷四: “世間有做上司官, 張大威權, 專好諂奉, …   Big Chineese Encyclopedy

 • 張施 — (張施, 张施) I 1.張設。 唐 張鷟 《朝野僉載》卷五: “五月十五, 起無遮大會於朝堂。 掘地深五丈, 以亂綵為宮殿臺閣, 屈竹為胎, 張施為楨蓋。” 唐 封演 《封氏聞見記‧道祭》: “送葬者當衢設祭, 張施帷幙, 有假花、假果、粉人、麵獸之屬。” 2.鋪張;鋪陳。 唐 拾得 《詩》之十二: “男女為婚嫁, 俗務是常儀, 自量其事力, 何用廣張施!” 宋 陳師道 《朝奉郎魏君墓銘》: “鄉里既共其事, 而 師道 又考次君之志行, 張施而石銘之。” 3.施設;措置。 清 唐甄… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 張本 — (張本, 张本) 1.作為伏筆而預先說在前面的話;為事態的發展預先做的安排。 《左傳‧隱公五年》“ 曲沃 莊伯 以 鄭 人、 邢 人伐 翼 , 王使 尹氏 、 武氏 助之。 翼侯 奔 隨 ” 晉 杜預 注: “ 晉 內相攻伐……傳具其事, 為後 晉 事張本。” 唐 劉知幾 《史通‧浮詞》: “蓋古之記事也, 或先經張本, 或後傳終言, 分布雖疏, 錯綜逾密。” 宋 吳曾 《能改齋漫錄‧議論》: “ 宣和 四年, 金 人攻大 遼 , 遣 王緯 來乞師。 宰相 王將明 主其議, 以 童貫… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.