Translation: from chinese

寶林

 • 1 寶林

  Bao3 lin2
  Po Lam (area in Hong Kong)
  * * *
  寶林|宝林 [Bǎo lín] ► Po Lam (area in Hong Kong)

  Chinese-English dictionary > 寶林

 • 2 寶林

  The groves, or avenues of precious trees (in the Pure Land). The monastery of Huineng, sixth patriarch of the Chan sect, in 韶州典江縣 Dianjiang Xian, Shaozhou, Guangdong, cf. 慧 15. The 寶林傳 and supplement contain the teachings of this school.

  Chinese Buddhist terms dictionary (Chinese-English) > 寶林

Look at other dictionaries:

 • 寶林 — (寶林, 宝林) 1.佛教語。 西方阿彌陀佛極樂世界七寶樹林的簡稱。 《敦煌變文集‧降魔變文》: “寶林之上, 喜見葉而爭開。” 許地山 《空山靈雨‧七寶池上的鄉思》詩: “你豈忘了這裏是天堂?你豈不愛這裏底寶林成行?” 2.古代宮中女官名。 《隋書‧后妃傳序》: “寶林二十四員, 品正第五;御女二十四員, 品正第六;采女三十七員, 品正第七, 是為女御。” 《新唐書‧車服志》: “禮衣者, 六尚、寶林、御女、采女, 女官七品以上大事之服也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 寶林 — (宝林, 寶林) 妃嫔称号。 隋炀帝置宝林二十四人, 与御女、 采女合为八十一女御(御妻)。 唐沿置, 增为二十七人, 御妻总数仍旧。 宋不置。 金同唐制, 以宝林、 御女、 采女各二十七人为御妻。 又南朝齐、 梁太子妾也有宝林。 * * * (寶林, 宝林) 妃嬪稱號。 隋煬帝置寶林二十四人, 與禦女、 采女合為八十一女禦(禦妻)。 唐沿置, 增為二十七人, 禦妻總數仍舊。 宋不置。 金同唐制, 以寶林、 禦女、 采女各二十七人為禦妻。 又南朝齊、 梁太子妾也有寶林。 …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

 • 七寶林 — (七寶林, 七宝林) 指心神。 《護命妙經注》: 七寶林者, 心也, 神也〞。 指人身。 太上升玄災護命妙經注》: 人之一身, 三元四象具足, 故謂之七寶林〞。 …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 寶 — (寶, 宝) băo ㄅㄠˇ 〔《廣韻》博抱切, 上皓, 幫。 〕 1.玉石、玉器的總稱。 《國語‧魯語上》: “ 莒太子僕 弒 紀公 , 以其寶來奔。” 韋昭 注: “寶, 玉也。” 《公羊傳‧莊公六年》: “冬, 齊 人來歸 衛 寶。” 何休 注: “寶者, 玉物之凡名。” 《韓非子‧和氏》: “王乃使玉人理其璞而得寶焉, 遂命曰: ‘ 和氏 之璧’。” 晉 潘岳 《楊仲武誄》: “春蘭擢莖, 方茂其華; 荊 寶挺璞, 將剖于 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 寶藏 — (寶藏, 宝藏) I 珍藏。 《史記‧龜策列傳》: “至 周室 之卜官, 常寶藏蓍龜。” 《禮記‧曲禮下》“在府言府” æ¼¢ 鄭玄 注: “府, 謂寶藏貨賄之處也。” 《朱子語類》卷二十: “常人褊迫, 但聞得些善言, 寫得些文字, 便自寶藏之以為己物, 皆他人所不得知者。” 清 何焯 《<菰中隨筆>序》: “如此細書者, 不知能寶藏否?若隨付之鼠齒蟲穿, 不惟有負於先生, 而亦重生民之不幸矣。” II 1.薀藏於地下的自然資源。 《禮記‧中庸》: “今夫山, 一卷石之多, 及其廣大,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 寶車 — (寶車, 宝车) 1.佛教語。 用七寶裝飾的車, 喻一乘之法, 謂可以載眾生到達彼岸。 《觀佛三昧海經‧觀四威儀品之餘》: “爾時世尊, 化五百寶車, 佛處車中, 分身五百。” 南朝 陳 徐陵《東陽雙林寺傅大士碑》: “我有慧日明炬, 如風寶車, 濟是沈舟, 能升彼岸。” 《法華經‧譬喻品》: “以眾寶物, 造諸大車, 有大白牛, 肥壯多力, 形體姝好, 以駕寶車。”道教亦借用之。 《雲笈七籤》卷二三: “ 太上 遣寶車來迎, 上登 太霄 , 游宴 紫極 。” 2.泛指華貴的車。 唐… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 寶愛 — (寶愛, 宝爱) 珍愛。 《後漢書‧杜林傳》: “ 林 前於 西州 得漆書《古文尚書》一卷, 常寶愛之。” 宋 劉子翬 《兼道攜古墨來》詩: “汗青得失更誰論, 尤物競為人寶愛。” 明 文徵明 《跋沈仲說小簡》: “ 仲說 書法最精, 見者咸爭寶愛。” 郭沫若 《後悔》: “我小的時候唯一的玩物只是一個橡皮人兒, 我寶愛得什麼似的。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 寶莊 — (寶莊, 宝庄) 1.精美莊嚴。 《法苑珠林》卷六: “是城形相, 亦衛四兵, 柵塹樹池, 雜林宮殿, 作倡伎樂及諸外戲, 種種寶莊, 不可具述。” 2.稱對方莊院的敬辭。 《西游記》第十八回: “貧僧奉朝命往西天拜佛求經, 因過寶莊, 特借一宿。” 《三俠五義》第三十回: “小弟久已要到寶莊奉謁, 未得其便。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 林靈真 — (林靈真, 林灵真) (1239-1302)宋末元初道士。 一名偉夫, 字君昭, 自號〝水南先生〞。 溫之平陽林坳(今浙江平陽縣)人。 家素富貴, 父母篤好修行。 幼穎夙悟, 資質不凡。 既長, 洞究經緯史傳、 諸子百家及方外之書, 尤精意道教經書。 累舉不第, 遂棄儒從道, 捨宅為觀。 榜其門為〝水南福地〞。 自謂學道法於林虛一、 薛東華。 聞括蒼山有道隱者某, 企其高, 渴其道, 因訪之, 扣以真機玄奧。 檄充為溫州路玄學講師, 繼升本路道錄。 後退居於林宇,… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 林灵真 — (林靈真, 林灵真) (1239-1302)宋末元初道士。 一名偉夫, 字君昭, 自號〝水南先生〞。 溫之平陽林坳(今浙江平陽縣)人。 家素富貴, 父母篤好修行。 幼穎夙悟, 資質不凡。 既長, 洞究經緯史傳、 諸子百家及方外之書, 尤精意道教經書。 累舉不第, 遂棄儒從道, 捨宅為觀。 榜其門為〝水南福地〞。 自謂學道法於林虛一、 薛東華。 聞括蒼山有道隱者某, 企其高, 渴其道, 因訪之, 扣以真機玄奧。 檄充為溫州路玄學講師, 繼升本路道錄。 後退居於林宇,… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 寶珠 — (寶珠, 宝珠) 1.貴重的珍珠。 《荀子‧富國》: “辟之是猶使處女嬰寶珠, 佩寶玉, 負載黃金, 而遇 中山 之盜也。” æ¼¢ 焦贛 《易林‧履之損》: “雖有寶珠, 無路致之。” 宋 蘇軾 《廣州東莞縣資福寺舍利塔銘》: “此身性海一浮漚, 委蛻如遺不自收, 戒光定力相烝休, 結為寶珠散若旒。” 清 谷應泰 《博物要覽‧志真珠》: “ 高郵 甓社湖 中昔產珠蚌, 有極大蚌如門扉, 中含寶珠如拳, 每當望夕, 其光與日爭輝。” 《中國民間故事選‧合浦珠還》: “這海裏有一顆寶珠,… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.