Translation: from chinese

大明咒

Look at other dictionaries:

 • 大明咒 — 指放大光明以破除眾生迷闇的陀羅尼。 明是咒的別名, 大明就是大咒。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • 大悲咒 — 佛教的觀世音菩薩經咒之一。 即《千手千眼觀世音菩薩無礙大悲心陀羅尼》的簡稱。 舊謂念咒可使死者在陰間消災。 清 袁枚 《新齊諧‧蔣太史》: “勿怖, 惟禮斗、誦《大悲咒》可以禳之。” 魯迅 《吶喊‧明天》: “昨天燒過一串紙錢, 上午又燒了四十九卷《大悲咒》;收斂的時候, 給他穿上頂新的衣服。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 咒 — 拼音: zhou4 解释: 1. 用法术驱鬼除邪或治病的口诀。 如: “画符念咒”。 2. 以梵文发音的偈语或咒语。 如: “大悲咒”、 “六字大明咒”。  1. 用恶毒不吉利的话骂人。 如: “诅咒”。 西游记·第十回: “李定闻言, 大怒道: “……你怎么咒我? ”” 2. 发誓。 如: “赌咒”。 …   Taiwan national language dictionary

 • 咒 — 拼音:zhou4 1. 用法術驅鬼除邪或治病的口訣。 如: “畫符念咒”。 2. 以梵文發音的偈語或咒語。 如: “大悲咒”、 “六字大明咒”。  1. 用惡毒不吉利的話罵人。 如: “詛咒”。 西遊記·第十回: “李定聞言, 大怒道: 「……你怎麼咒我? 」” 2. 發誓。 如: “賭咒”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 明 — ★瑜伽八十三卷六页云:明者:悟入尽所有事。 ★二解 瑜伽八十三卷十页云:明者:谓习所得慧。 ★三解 瑜伽八十三卷十二页云:明者:谓无明相违解。 ★四解 瑜伽八十三卷十二页云:明者:谓由加行习所成慧。 ★五解 杂集论十一卷十页云:明者:谓能取所取无所得智。 由此智,见道所摄现观转故。 云何菩萨依瑜伽地,方便修学,证无所得?谓诸菩萨,已善积集福德智慧二种资粮;已过第一无数大劫;已闻随顺通达真如契经等法。 如理作意,发三摩地。 依止定心,思惟定中所知影像。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 大洞經吉祥神咒法 — (大洞經吉祥神咒法, 大洞经吉祥神咒法) 道書。 又名《一百大吉祥檀熾鈞玉音神咒》。 與《錄寶施食法》、 《太微帝君二十四神回元經》、 《北斗九皇隱諱經》、 《高上玉宸憂樂章》、 《上清金章十二篇》、 《太上洞玄濟眾經》等七經同卷。 此書上載有〝一百大吉祥檀熾鈞玉音神咒〞文五言二百十二句, 其中有九十七句〝吉祥檀熾鈞〞, 其餘百餘句, 亦無甚明顯意義。 僅末尾云: 〝玄功三千圓, 妙行八百齋, 貴品生芝英, 丹碧靈寶輝, 圓滿證十通, 舉形升三微〞。 謂功行圓滿, 即可舉形飛昇。… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 大洞经吉祥神咒法 — (大洞經吉祥神咒法, 大洞经吉祥神咒法) 道書。 又名《一百大吉祥檀熾鈞玉音神咒》。 與《錄寶施食法》、 《太微帝君二十四神回元經》、 《北斗九皇隱諱經》、 《高上玉宸憂樂章》、 《上清金章十二篇》、 《太上洞玄濟眾經》等七經同卷。 此書上載有〝一百大吉祥檀熾鈞玉音神咒〞文五言二百十二句, 其中有九十七句〝吉祥檀熾鈞〞, 其餘百餘句, 亦無甚明顯意義。 僅末尾云: 〝玄功三千圓, 妙行八百齋, 貴品生芝英, 丹碧靈寶輝, 圓滿證十通, 舉形升三微〞。 謂功行圓滿, 即可舉形飛昇。… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 咒棗 — (咒棗, 咒枣) 舊時道士、方士等對棗念咒, 謂能用以祛邪治病。 宋 周密 《齊東野語‧明真王真人》: “﹝ 王妙堅 ﹞居常以符水咒棗等術行乞村落。” 元 無名氏 《碧桃花》第三摺: “遇一道人, 乃 虛靖天師 , 覷貧道有仙風道骨, 傳授咒棗之術。” 明 李時珍 《本草綱目‧果一‧棗》﹝附方﹞引《岣嶁神書》: “咒棗治瘧: 執棗一枚, 咒曰: ‘吾有棗一枚, 一心歸大道……’念七遍, 吹棗上, 與病人食之, 即愈。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 咒枣 — (咒棗, 咒枣) 舊時道士、方士等對棗念咒, 謂能用以祛邪治病。 宋 周密 《齊東野語‧明真王真人》: “﹝ 王妙堅 ﹞居常以符水咒棗等術行乞村落。” 元 無名氏 《碧桃花》第三摺: “遇一道人, 乃 虛靖天師 , 覷貧道有仙風道骨, 傳授咒棗之術。” 明 李時珍 《本草綱目‧果一‧棗》﹝附方﹞引《岣嶁神書》: “咒棗治瘧: 執棗一枚, 咒曰: ‘吾有棗一枚, 一心歸大道……’念七遍, 吹棗上, 與病人食之, 即愈。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 咒詛 — (咒詛, 咒诅) 1.猶咒罵。 æ¼¢ 焦贛 《易林‧噬嗑之未濟》: “夫婦咒詛, 太上覆顛。” 《宋史‧盧多遜傳》: “通達語言, 咒詛君父, 大逆不道, 干紀亂常。” 許地山 《光的死》: “這裏還有人正咒詛我們哪!我那有面目回去呢?” 2.謂念咒語。 《宋書‧廬江王褘傳》: “﹝公﹞覘天察宿, 懷協左道, 咒詛禱請, 謹事邪巫。” 明 郎瑛 《七修類稿‧奇謔二‧苦井》: “正月旦日清晨, 有術人汲其水, 往甜井中易水而來, 向井咒詛而下之, 此井遂變為甜水。” 清 昭槤… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 咒诅 — (咒詛, 咒诅) 1.猶咒罵。 æ¼¢ 焦贛 《易林‧噬嗑之未濟》: “夫婦咒詛, 太上覆顛。” 《宋史‧盧多遜傳》: “通達語言, 咒詛君父, 大逆不道, 干紀亂常。” 許地山 《光的死》: “這裏還有人正咒詛我們哪!我那有面目回去呢?” 2.謂念咒語。 《宋書‧廬江王褘傳》: “﹝公﹞覘天察宿, 懷協左道, 咒詛禱請, 謹事邪巫。” 明 郎瑛 《七修類稿‧奇謔二‧苦井》: “正月旦日清晨, 有術人汲其水, 往甜井中易水而來, 向井咒詛而下之, 此井遂變為甜水。” 清 昭槤… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.