Translation: from chinese to kazakh

from kazakh to chinese

Look at other dictionaries:

 • — I dì ㄉ〡ˋ 〔《廣韻》徒四切, 去至, 定。 〕 “ ”的今字。 1.大地。 與“天”相對。 《易‧繫辭下》: “仰則觀象於天, 俯則觀法於地。” 唐 柳宗元 《天說》: “彼上而玄者, 世謂之天;下而黃者, 世謂之地。” 2.指地球。 毛澤東 《送瘟神》詩之一: “坐地日行八萬里, 巡天遙看一千河。” 3.地面;陸地。 《詩‧小雅‧斯干》: “乃生女子, 載寢之地。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I de 助 (1) 用在状语和中心词之间 [used after an adj., noun, adverb or verb, etc.to form an adverbial adjunct]。 如: 他认真地学习; 天气渐渐地冷了; 有计划地安排生活。 又表示动态, 相当于 着 。 常附在立、 卧、 坐等不及物动词的后头 后妻向床上卧地不起。 《舜子变文》 (2) 还用于状语后或补语前 相看月未坠, 白地断肝肠。 唐·杜甫《越女词》 (3) 另见dì II 墬 dì …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: di4 解释: 1. 人类万物栖息生长的场所。 有时直接指地球。 如: “大地”、 “天地”、 “地心”。 易经·系辞下:“仰则观象于天, 俯则观法于地。 ” 2. 陆地。 如: “高地”、 “洼地”、 “山地”、 “地下水”。 唐·李白·静夜思诗: “床前明月光, 疑是地上霜。 ” 3. 田地、 土地。 如: “耕地”、 “荒地”、 “薄地”、 “地尽其利”。 4. 场所。 如: “发祥地”、 “目的地”、 “根据地”、 “所在地”、 “置之死地而后生。 ” 5. 区域。 如: …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:di4 1. 人類萬物棲息生長的場所。 有時直接指地球。 如: “大地”、 “天地”、 “地心”。 易經·繫辭下:“仰則觀象於天, 俯則觀法於地。” 2. 陸地。 如: “高地”、 “窪地”、 “山地”、 “地下水”。 唐·李白·靜夜思詩: “床前明月光, 疑是地上霜。” 3. 田地、 土地。 如: “耕地”、 “荒地”、 “薄地”、 “地盡其利”。 4. 場所。 如: “發祥地”、 “目的地”、 “根據地”、 “所在地”、 “置之死地而後生。” 5. 區域。 如: “本地”、… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — ★此释十地之地。 瑜伽四十七卷二十六页云:此中由能摄持菩萨义故;说名为地。 ★二解 显扬一卷十一页云:地有二种。 一、内,二、外。 内、谓各别身内眼等五根,及彼居处之所依止,坚硬所摄、有执受性。 复有增上积集。 所谓发毛爪齿、尘垢皮肉、筋骨脉等、诸不净物,是内地体。 形段受用为业。 外、谓各别身外色等五蕴之所依止、坚硬所摄、非执受性。 复有增上积集。 所谓砾石丘山树林砖等。 水等灾起,彼寻坏灭;是外地体。 形段受用为业。 依持受用为业。 破坏受用为业。 对治资养为业。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • — I dì (1) ㄉㄧˋ (2) 人类生长活动的所在: ~球(太阳系九大行星之一)。 ~心说。 (3) 地球或地球的某部分: ~质。 ~壳。 (4) 地球表面除去海洋、 江河、 湖泊的部分: 陆~。 ~下。 (5) 地球表面的土壤: 土~。 田~。 ~政。 ~主。 (6) 地球上的一个区域: ~区。 此~。 (7) 建筑材料铺成的平面: ~板。 ~毯。 (8) 所在空间或区域的部位: ~点。 目的~。 (9) 人在社会关系中所处的位置: 易~以处。 (10)… …   International standard chinese characters dictionary

 • — 【지】 땅; 지위; 다만 (但) ; 어조사 ↔天 土 (흙토) + 也 (어조사야=뱀의 모양) 土부 3획 (총6획) [1] [n] earth [2] land; soil; ground [3] [n] region; territory; belt; place; locality [4] [n] position; place; situation [5] an adjunct after a word (usually adjective) to form an… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — <也>  地  釶  訑  酏  他  衪  阤  牠  扡  驰  <馳> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — 지 땅 6 strokes 흙토+어조사야 …   Korean dictionary

 • 地戶 — (地戶, 地户) 1.地的門戶。 古代傳說天有門, 地有戶, 天門在西北, 地戶在東南。 因稱地之東南為“地戶”。 漢 袁康 《越絕書‧外傳記越地傳》: “天運歷紀, 千歲一至, 黃帝 之元, 執辰破巳, 霸王之氣, 見於地戶。” 漢 袁康 《越絕書‧外傳記越地傳》: “ 吳 越 二邦, 同氣同俗, 地戶之位, 非 吳 則 越 , 乃入 越 。” 《河圖括地象》: “天不足西北, 地不足東南。 西北為天門, 東南為地戶;天門無上, 地戶無下。”原注: “天不足西北, 是天門;地不足東南, …   Big Chineese Encyclopedy

 • 地户 — (地戶, 地户) 1.地的門戶。 古代傳說天有門, 地有戶, 天門在西北, 地戶在東南。 因稱地之東南為“地戶”。 漢 袁康 《越絕書‧外傳記越地傳》: “天運歷紀, 千歲一至, 黃帝 之元, 執辰破巳, 霸王之氣, 見於地戶。” 漢 袁康 《越絕書‧外傳記越地傳》: “ 吳 越 二邦, 同氣同俗, 地戶之位, 非 吳 則 越 , 乃入 越 。” 《河圖括地象》: “天不足西北, 地不足東南。 西北為天門, 東南為地戶;天門無上, 地戶無下。”原注: “天不足西北, 是天門;地不足東南, …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.