Translation: from english to chinese

from chinese to english

吟

Look at other dictionaries:

 • 吟 — I 唫 yín (1) (形声。 从口, 今声。 唫为吟的本字。 本义: 呻吟、 叹息) (2) 同本义 [sigh; groan] 吟, 呻也。 《说文》 吟, 叹也。 《苍颉篇》 呿吟至微。 《素问·宝命全形论》。 注: 谓吟叹也。 昼吟宵哭。 《战国策·楚策》 相送悲吟不尽情, 关山陇坂高无极。 明·何景明《陇右行送徐少参》 (3) 又如: 吟呻(呻吟。 …   Advanced Chinese dictionary

 • 吟 — I yín 〡ㄣˊ 〔《廣韻》魚金切, 平侵, 疑。 〕 〔《廣韻》宜禁切, 去沁, 疑。 〕 “ ”的被通假字。 1.吟詠;誦讀。 《莊子‧德充符》: “倚樹而吟。” 成玄英 疏: “行則倚樹而吟詠。” 《藝文類聚》卷五五引 晉 束晰 《讀書賦》: “ 原憲 潛吟而忘賤, 顏回 精勤以輕貧。” 唐 韓愈 《進學解》: “先生口不絕吟於六藝之文, 手不停披於百家之編。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 吟 — 拼音: yin2 解释: 1. 痛苦时发出的声音。 元·戴侗·六书故·卷十一·吟: “痛为呻吟。 ” 2. 叹息。 战国策·楚策一: “雀立不转, 昼吟宵哭。 ” 3. 咏、 诵。 如: “吟咏”。 庄子·德充符: “倚树而吟, 据槁梧而瞑。 ” 4. 啼叫、 鸣叫。 文选·司马相如·长门赋: “孔雀集而相存兮, 玄猿肃而长吟。 ”文选·曹植·杂诗六首之二: “孤雁飞南游, 过庭长哀吟。 ” 5. 口吃、 话说不清楚。 通“䴕”。 后汉书·卷三十四·梁统传: “为人鸢肩豺目, 洞精矘眄, …   Taiwan national language dictionary

 • 吟 — 拼音:yin2 1. 痛苦時發出的聲音。 元·戴侗·六書故·卷十一·吟: “痛為呻吟。” 2. 嘆息。 戰國策·楚策一: “雀立不轉, 晝吟宵哭。” 3. 詠、 誦。 如: “吟詠”。 莊子·德充符: “倚樹而吟, 據槁梧而瞑。” 4. 啼叫、 鳴叫。 文選·司馬相如·長門賦: “孔雀集而相存兮, 玄猿肅而長吟。” 文選·曹植·雜詩六首之二: “孤雁飛南遊, 過庭長哀吟。” 5. 口吃、 話說不清楚。 通“”。 後漢書·卷三十四·梁統傳: “為人鳶肩豺目, 洞精矘眄, 口吟舌言。”… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 吟 — yín (1) ㄧㄣˊ (2) 唱, 声调抑扬地念: ~咏。 ~诵。 ~味(吟咏玩味, 体味)。 ~讽(吟咏讽诵)。 (3) 叹息, 痛苦的声音: ~啸(a.悲哀愤慨地长叹; b.吟咏)。 呻~。 (4) .中国古代诗歌的一种名称: 秦妇~。 (5) 鸣, 叫: 风~。 猿~。 (6) 郑码: JOSX, U: 541F, GBK: D2F7 (7) 笔画数: 7, 部首: 口, 笔顺编号: 2513445 …   International standard chinese characters dictionary

 • 吟 — 【음】 읊다; 끙끙거리다; 말더듬다; 울음; 詩體 이름 【금】 입을 다물다. 口 (입구) + 今 (이제금) 口부 4획 (총7획) [v] sing; hum; recite; intone; chant [2] [v] moan; sigh ギンうたう 苦吟 (고음) 고심하여 시나 노래 따위를 지음. 또는 ê·¸ 작품 吟風弄月 (음풍롱월) 맑은 바람과 밝은 달을 벗삼아 시를 짓고 즐김. 강호연파 (江湖煙波) …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • 吟 — 음 읊을 7 strokes 입구+사람인+한일+이제금 …   Korean dictionary

 • 吟詠 — (吟詠, 吟咏) 1.歌唱;作詩詞。 《詩‧周南‧關雎序》: “吟詠情性, 以風其上。” 《晉書‧郗鑒傳》: “躬耕隴畝, 吟詠不倦, 以儒雅著名。” 宋 羅大經 《鶴林玉露》卷四: “至 六朝 時乃略有詠之者, 至 唐 而吟詠滋多。” 清 俞樾 《春在堂隨筆》卷八: “ 于庭 先生兼工吟詠, 曾贈余詩四章。” 巴金 《一顆紅心》: “他在黑暗中閉目吟詠, 摸索着寫下四十多首詩。” 2.有節奏地誦讀;吟誦玩味。 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧神思》: “吟詠之間, 吐納珠玉之聲;眉睫之前, …   Big Chineese Encyclopedy

 • 吟咏 — (吟詠, 吟咏) 1.歌唱;作詩詞。 《詩‧周南‧關雎序》: “吟詠情性, 以風其上。” 《晉書‧郗鑒傳》: “躬耕隴畝, 吟詠不倦, 以儒雅著名。” 宋 羅大經 《鶴林玉露》卷四: “至 六朝 時乃略有詠之者, 至 唐 而吟詠滋多。” 清 俞樾 《春在堂隨筆》卷八: “ 于庭 先生兼工吟詠, 曾贈余詩四章。” 巴金 《一顆紅心》: “他在黑暗中閉目吟詠, 摸索着寫下四十多首詩。” 2.有節奏地誦讀;吟誦玩味。 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧神思》: “吟詠之間, 吐納珠玉之聲;眉睫之前, …   Big Chineese Encyclopedy

 • 吟嘯 — (吟嘯, 吟啸) 1.猶呼嘯;呼叫。 舊題 æ¼¢ 李陵 《答蘇武書》: “夜不能寐, 側耳遠聽, 胡笳互動, 牧馬悲鳴, 吟嘯成群, 邊聲四起。” 唐 趙元一 《奉天錄》卷三: “ 少遊 居 維揚 雄藩脂膏之地, 十萬之師, 吟嘯可致。” 冰心 《寄小讀者》七: “繁星閃爍着, 海波吟嘯着, 凝立悄然, 只有惆悵。” 2.悲嘆;哀號。 《太平御覽》卷四八六引 南朝 宋 劉義慶 《幽明錄》: “ 樂安縣 故市經荒亂, 人民餓死, 枯骸填地, 每至天陰將雨, 輒聞吟嘯呻歎, 聲聒於耳。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 吟啸 — (吟嘯, 吟啸) 1.猶呼嘯;呼叫。 舊題 æ¼¢ 李陵 《答蘇武書》: “夜不能寐, 側耳遠聽, 胡笳互動, 牧馬悲鳴, 吟嘯成群, 邊聲四起。” 唐 趙元一 《奉天錄》卷三: “ 少遊 居 維揚 雄藩脂膏之地, 十萬之師, 吟嘯可致。” 冰心 《寄小讀者》七: “繁星閃爍着, 海波吟嘯着, 凝立悄然, 只有惆悵。” 2.悲嘆;哀號。 《太平御覽》卷四八六引 南朝 宋 劉義慶 《幽明錄》: “ 樂安縣 故市經荒亂, 人民餓死, 枯骸填地, 每至天陰將雨, 輒聞吟嘯呻歎, 聲聒於耳。”… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.