Translation: from chinese

习焉不察

Look at other dictionaries:

 • 习焉不察 — (习焉不察, 習焉不察) xī yān bù chá 【典故】 习: 习惯; 焉: 语气词, 有“于此”的意思; 察: 觉察。 指经常接触某种事物, 反而觉察不到其中存在的问题。 【出处】 《孟子·尽心上》: “行之而不著焉, 习矣而不察焉, 终身由之而不知其道者, 众也。” …   Chinese idioms dictionary

 • 习焉不察 — (習焉不察, 习焉不察) 語出《孟子‧盡心上》: “行之而不著焉, 習矣而不察焉, 終身由之而不知其道者, 眾也。”後因以“習焉不察”指習慣於某種事物而覺察不到其中的問題。 宋 張淏 《雲谷雜記‧取進止》: “當 栖楚 待罪時, 處分未出, 其曰進止, 是也。 而不曉文義者, 習焉不察, 概謂有旨為進止, 如堂底所載, 凡宣旨皆云有進止者, 相承之誤也。”亦作“ ”。 清 李漁 《閑情偶寄‧演習‧授曲》: “口傳心授, 依樣葫蘆, 求其師不甚謬, 則習而不察, 亦可以混過一生。” 孫中山 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 习焉弗察 — (習焉弗察, 习焉弗察) 猶言習焉不察。 清 梁章鉅 《浪跡續談‧孫白谷》: “此實傳庭, 又或誤以為‘傅庭’, 耳食之徒, 遂習焉弗察耳。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 习而不察 — (習而不察, 习而不察) 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 习而不察 — xí érbùchá [to call it in question] 习: 习惯。 指常见之事, 就觉察不到存在的问题 行之而不著焉, 习矣而不察焉。 《孟子》 …   Advanced Chinese dictionary

 • 习焉不觉 — (習焉不覺, 习焉不觉) 猶言習焉不察。 清 沈德潛 《說詩晬語》卷下: “改漫為熳, 不知起於何時?焉烏成馬, 習焉不覺, 殊可怪也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 習焉不察 — (习焉不察, 習焉不察) xī yān bù chá 【典故】 习: 习惯; 焉: 语气词, 有“于此”的意思; 察: 觉察。 指经常接触某种事物, 反而觉察不到其中存在的问题。 【出处】 《孟子·尽心上》: “行之而不著焉, 习矣而不察焉, 终身由之而不知其道者, 众也。” …   Chinese idioms dictionary

 • 習焉不察 — (習焉不察, 习焉不察) 語出《孟子‧盡心上》: “行之而不著焉, 習矣而不察焉, 終身由之而不知其道者, 眾也。”後因以“習焉不察”指習慣於某種事物而覺察不到其中的問題。 宋 張淏 《雲谷雜記‧取進止》: “當 栖楚 待罪時, 處分未出, 其曰進止, 是也。 而不曉文義者, 習焉不察, 概謂有旨為進止, 如堂底所載, 凡宣旨皆云有進止者, 相承之誤也。”亦作“ ”。 清 李漁 《閑情偶寄‧演習‧授曲》: “口傳心授, 依樣葫蘆, 求其師不甚謬, 則習而不察, 亦可以混過一生。” 孫中山 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 習焉弗察 — (習焉弗察, 习焉弗察) 猶言習焉不察。 清 梁章鉅 《浪跡續談‧孫白谷》: “此實傳庭, 又或誤以為‘傅庭’, 耳食之徒, 遂習焉弗察耳。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 習而不察 — (習而不察, 习而不察) 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 習焉不覺 — (習焉不覺, 习焉不觉) 猶言習焉不察。 清 沈德潛 《說詩晬語》卷下: “改漫為熳, 不知起於何時?焉烏成馬, 習焉不覺, 殊可怪也。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.