Translation: from chinese to english

from english to chinese

乎

 • 1 乎

  hū
  expressing doubt, verb suffix, suffix of an adjective or adverb
  * * *
  hū
  art. interrogative particle (Ancient Chinese)
  * * *
  hu1
  (classical particle similar to 於, 于,) in, at, from, because, than, (classical final particle similar to 嗎, 吗, 吧, 呢, expressing question, doubt or astonishment)
  * * *
  乎
  hū
  助
  (书)
  (表示疑问, 跟“吗”相同):
  一之为甚, 其可再乎? Once is more than enough. How can you do it again?
  有朋自远方来, 不亦乐乎? Is it not delightful to have friends coming from afar?
  (表示选择的疑问, 跟“呢”相同):
  然乎? 否乎? Yes or no?
  (表示揣度, 跟“吧”相同):
  成败之机, 其在斯乎? Does not success or failure hinge on this?
  (后缀)
  (动词后缀):
  超乎寻常 be out of the ordinary;
  出乎意料 exceed (be beyond) one's expectations;
  合乎客观规律 conform to an objective law
  (形容词或副词后缀):
  迥乎不同 entirely different;
  确乎重要 very important indeed;
  巍巍乎 towering; lofty
  叹
  (书) (跟“啊”相同):
  天乎! O God!; Good Heavens!
  * * *
  乎|乎 [hū] ► (classical particle similar to ↑ 於|↑ 于 [yú]) in ► at ► from ► because ► than ► (classical final particle similar to ↑ 嗎|↑ 吗 [mã], ↑ 吧 [bã], ↑ 呢 [ne], expressing question, doubt or astonishment)

  Chinese-English dictionary > 乎

 • 2 乎

  于,在
  in, at

  Chinese(Traditional)-English Dictionary > 乎

 • 3 乎

  Mandarin(P): hū, hú
  Mandarin(Z): ㄏㄨ, ㄏㄨˊ
  Korean(Eum): 호 [ho]
  Korean(H/E): 온 호
  Japanese(On): こ [ko]
  Japanese(Kun): よ, かな, か [yo, kana, ka]
  Cantonese: fu1, fu4, wu4
  Vietnamese: hồ
  Hist. Tang: ho
  ------------------------------------------------------------
  Definition: interrogative or exclamatory final particle
  ------------------------------------------------------------
  Rad.-Add. str. Index: [4.4]
  Total strokes: 5
  Radical: 丿
  Frequency: 2
  ------------------------------------------------------------
  Unicode: U+4E4E
  Big Five: A547
  GB 2312: 2685
  JIS X 0208-1990: 2435
  KSC 5601-1989: 9126
  Cangjie: HFD
  Four-corner Code: 2040.9
  ------------------------------------------------------------
  Hanyu Da Zidian: 10036.080
  Kang Xi: 0082.070
  CiHai: 47.303
  Morohashi: 00131
  Dae Jaweon: 0166.010

  Chinese-English-Asian dictionary > 乎

Look at other dictionaries:

 • 乎 — I hÅ« 〈动〉 (1) (会意。 甲骨文字形, 上面的符号表示声音上扬, 下面的符号表示舒气。 乎 是 呼 的本字。 当 乎 借作语气词、 介词用之后, 就另造了一个从 口 的形声字 呼 。 本义: 吐气) (2) 同本义 [exhale] (3) 呼 的古字。 呼唤; 召唤 [call]。 如: 乎号 II hÅ« 〈语〉 …   Advanced Chinese dictionary

 • 乎 — hÅ« ㄏㄨ 〔《廣韻》戶吳切, 平模, 匣。 〕 〔《集韻》荒胡切, 平模, 曉。 〕 亦作“ ”。 1.語氣助詞。 表疑問。 相當於“嗎”。 《論語‧八佾》: “ 管仲 儉乎?” 宋 歐陽修 《歸田錄》卷一: “汝亦知射乎?” 清 方苞 《答劉拙修書》: “君所不足 朱子 者可實指乎?” 2.語氣助詞。 表選擇。 相當於“呢”。 《左傳‧哀公二十六年》: “子將大滅 衛 乎?抑納君而已乎?” 《楚辭‧卜居》: “寧正言不諱, 以危身乎?將從俗富貴, 以媮生乎?” 清 黃宗羲… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 乎 — 拼音: (又音) hu2 解释: 之又音。 ㄏㄨh  乎 拼音: hu 解释: 相当于“于”。 如: “合乎规定”、 “出乎意料”。 战国策·燕策二: “擢之乎宾客之中, 而立之乎群臣之上。 ”唐·韩愈·师说: “生乎吾前, 其闻道也, 固先乎吾, 吾从而师之。 ”  1. 用于句尾, 表示疑问的语气。 相当于“吗”、 “呢”。 论语·学而: “为人谋而不忠乎? 与朋友交而不信乎? 传不习乎? ”清·薛福成·观巴黎油画院记: “盍驰往 油画院一观普、 法交战图乎? ” 2.… …   Taiwan national language dictionary

 • 乎 — 拼音: (又音) hu2 之又音。 ㄏㄨh  拼音:hu 相當於“於”。 如: “合乎規定”、 “出乎意料”。 戰國策·燕策二: “擢之乎賓客之中, 而立之乎群臣之上。” 唐·韓愈·師說: “生乎吾前, 其聞道也, 固先乎吾, 吾從而師之。”   1. 用於句尾, 表示疑問的語氣。 相當於“嗎”、 “呢”。 論語·學而: “為人謀而不忠乎? 與朋友交而不信乎? 傳不習乎?” 清·薛福成·觀巴黎油畫院記: “盍馳往 油畫院一觀普﹑法交戰圖乎?” 2. 用於句尾, 表示反詰的語氣。… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 乎 — 【호】 그런가 (의문) ; 감탄사; 어조사 (于) 소리를 길게 끌어 마음 속의 생각을 나타낸다. 삐칠별부 4획 (총5획) [1] to; at; in; from; than [2] [LL] interrogative [3] [LL] exclamatory final particle コ·か·や 福輕乎羽 (복경호우) 복은 새의 날개보다 가벼움. 복은 자력으로 구하기 쉽다는 말. 於是乎 (어시호) 이제야. 이에 있어서. 焉哉乎也 (언재호야) 천자문… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • 乎 — <宇>  芋  竽  乎  呼  轷  軤  烀  <虖> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 乎 — hÅ« (1) ㄏㄨˉ (2) 文言助词, 表示疑问: 汝识之~(吗)? (3) 文言叹词: 陛下与谁取天下~(呀)! (4) 文言介词, 相当 于 (用在动词或形容词后): 在~。 无须~。 异~寻常。 (5) 古形容词或副词后缀: 巍巍~。 郁郁~。 (6) 古同 呼 , 呜呼。 (7) 郑码: MUA, U: 4E4E, GBK: BAF5 (8) 笔画数: 5, 部首: 丿, 笔顺编号: 34312 …   International standard chinese characters dictionary

 • 乎 — 호 인가 5 strokes 방패간+점2 …   Korean dictionary

 • 乎爾 — (乎爾, 乎尔) 1.語氣助詞。 表感嘆。 《論語‧述而》: “二三子以我為隱乎?吾無隱乎爾!” 《孟子‧盡心下》: “由 孔子 而來, 至於今百有餘歲, 去聖人之世, 若此其未遠也;近聖人之居, 若此其甚也。 然而無有乎爾!則亦無有乎爾!” 趙岐 注: “乎爾者, 歎而不怨之辭也。” 2.語氣助詞。 表詢問。 《穀梁傳‧莊公三十年》: “何善乎爾?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 乎尔 — (乎爾, 乎尔) 1.語氣助詞。 表感嘆。 《論語‧述而》: “二三子以我為隱乎?吾無隱乎爾!” 《孟子‧盡心下》: “由 孔子 而來, 至於今百有餘歲, 去聖人之世, 若此其未遠也;近聖人之居, 若此其甚也。 然而無有乎爾!則亦無有乎爾!” 趙岐 注: “乎爾者, 歎而不怨之辭也。” 2.語氣助詞。 表詢問。 《穀梁傳‧莊公三十年》: “何善乎爾?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 乎來 — (乎來, 乎来) 語氣助詞。 用於句末, 表疑問和感嘆。 《孟子‧離婁上》: “﹝ 伯夷 ﹞聞 文王 作, 興曰: ‘盍歸乎來?’” 《孟子‧盡心下》: “ 孔子 在 陳 曰: ‘盍歸乎來?’”一說“來聲, 矣聲通”, “來”讀為“矣”。 參閱 章炳麟 《新方言‧釋詞》。 …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.