Translation: from chinese to english

from english to chinese

世界銀行

Look at other dictionaries:

 • 世界銀行 — せかいぎんこう【世界銀行】 国際復興開発銀行の通称。 世銀。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • 世界銀行 — 拼音:shi4 jie4 yin2 hang2 西元一九四五年聯合國為了戰後的重建及促進落後國家的發展而設立的銀行。 總部設在美國華盛頓。 或稱為“國際重建及發展銀行”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 第二世界銀行 — だいにせかいぎんこう【第二世界銀行】 ⇒ 国際開発協会 …   Japanese explanatory dictionaries

 • 世界 — 1.佛教語, 猶言宇宙。 世指時間, 界指空間。 《楞嚴經》卷四: “何名為眾生世界?世為遷流, 界為方位。 汝今當知, 東、西、南、北、東南、西南、東北、西北、上、下為界, 過去、未來、現在為世。” 南朝 梁 沈約 《齊禪林寺尼凈秀行狀》: “忽自見大光明遍於世界, 山河樹木, 浩然無礙。” 唐 王縉 《游悟真寺》詩: “山河窮百萬, 世界滿三千。” 2.世上;人間。 北齊 顏之推 《顏氏家訓‧歸心》: “以世界外事及神化無方, 為虛誕也。” 唐 孟浩然… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 国際復興開発銀行 — こくさいふっこうかいはつぎんこう【国際復興開発銀行】 〔International Bank for Reconstruction and Development〕 1945年, 加盟各国の復興と開発のための長期貸付を目的として設立された国際金融機関。 国際連合の専門機関の一。 現在は発展途上国に対する融資が主要業務。 世界銀行。 IBRD 。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • 國際清算銀行 — 拼音:guo2 ji4 qing suan4 yin2 hang2 第一次世界大戰後, 各國為了清理賠款及戰爭債務, 於西元一九三○年正式成立的銀行。 行址設於瑞士巴塞爾。 其業務迭有變化, 但主要功能仍在促進主要財政及工業化國家中央銀行間的合作。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 世銀 — せぎん【世銀】 「世界銀行」の略。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • 銀 — (銀, 银) yín 〡ㄣˊ 〔《廣韻》語巾切, 平真, 疑。 〕 1.金屬元素, 符號Ag。 白色, 質軟, 延展性很大, 是熱和電的良導體, 在空氣中不氧化。 通稱銀子或白銀。 銀的合金可以製造貨幣、日用器皿和裝飾品。 《書‧禹貢》: “厥貢璆、鐵、銀、鏤、砮、磬, 熊、羆、狐、貍、織皮。” 晉 楊方 《合歡》詩之四: “黃華如沓金, 白花如散銀。” 清 龔自珍 《送欽差大臣侯官林公序》: “自 明 初開礦, 四百餘載, 未嘗增銀一釐。 今銀盡 明 初銀也。” 2.錢;貨幣。 宋… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 十义──妙高十义喻十住菩萨行 → 十義──妙高十義喻十住菩薩行 — ﹝出華嚴經疏﹞ 妙高, 即須彌山也。 以其四寶所成, 出七金山之上, 故名妙高。 如來說華嚴經時, 以自在神力, 升此山頂, 加被法慧菩薩, 說十住菩薩之法行有此十喻焉。 (梵語須彌, 華言妙高。 四寶者, 金銀琉璃水精也。 七金山者, 一雙持、 二持軸、 三擔木、 四善見、 五馬耳、 六障礙、 七持地, 皆言金者, 有金色光明故也。 ) 〔一、 體妙〕, 謂此山以四寶所成, 其體勝妙。 以喻菩薩由聞思修, 解四法而為妙體也。 (聞謂聞受佛法, 思謂思惟佛法, 修謂修習佛法,… …   Dictionary of Buddhist terms

 • 十義──妙高十義喻十住菩薩行 — ﹝出華嚴經疏﹞ 妙高, 即須彌山也。 以其四寶所成, 出七金山之上, 故名妙高。 如來說華嚴經時, 以自在神力, 升此山頂, 加被法慧菩薩, 說十住菩薩之法行有此十喻焉。 (梵語須彌, 華言妙高。 四寶者, 金銀琉璃水精也。 七金山者, 一雙持、 二持軸、 三擔木、 四善見、 五馬耳、 六障礙、 七持地, 皆言金者, 有金色光明故也。 ) 〔一、 體妙〕, 謂此山以四寶所成, 其體勝妙。 以喻菩薩由聞思修, 解四法而為妙體也。 (聞謂聞受佛法, 思謂思惟佛法, 修謂修習佛法,… …   Dictionary of Buddhist terms

 • 千界 — 佛教語。 大千世界的省稱。 宋 朱熹 《導引》詩: “向來已悟藏千界, 今日何勞倒五行。” 宋 朱熹 《次韻雪後書事》之二: “眼驚銀色迷千界, 夢斷彤庭散百寮。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.