Translation: from english to chinese

from chinese to english

一甲子

Look at other dictionaries:

 • 一甲子 — 拼音: yi jia4 zi3 解释: 以十天干和十二地支循环配合, 自甲子至癸亥, 六十而一周, 因此称六十年为“一甲子”。 如: “他们俩结婚已有一甲子了。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 一甲子 — 拼音:yi jia4 zi3 以十天干和十二地支循環配合, 自甲子至癸亥, 六十而一周, 因此稱六十年為“一甲子”。 如: “他們倆結婚已有一甲子了。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 甲子 — 拼音: jia3 zi3 解释: 1. 古代以干支纪日或纪年。 甲为十干之首, 子为十二支之首, 干支次第相配, 可配成甲子、 乙丑、 丙寅……癸亥共六十种, 统称为“甲子”。 亦作为一周纪的名称, 如用以纪年, 则一周纪六十年称为“一甲子”。 续汉书志·第一·律历志上: “记称大桡作甲子, 隶首作数。 二者既立, 以比日表, 以管万事。 ” 2. 泛指年岁。 唐·杜甫·春归诗: “别来频甲子, 倏忽又春华。 ”聊斋志异·卷四·胡四相公: “尝问其甲子, 殊不自记忆, 但言:… …   Taiwan national language dictionary

 • 甲子 — 拼音:jia3 zi3 1. 古代以干支紀日或紀年。 甲為十干之首, 子為十二支之首, 干支次第相配, 可配成甲子、 乙丑、 丙寅……癸亥共六十種, 統稱為“甲子”。 亦作為一週紀的名稱, 如用以紀年, 則一週紀六十年稱為“一甲子”。 續漢書志·第一·律曆志上: “記稱大橈作甲子, 隸首作數。 二者既立, 以比日表, 以管萬事。” 2. 泛指年歲。 唐·杜甫·春歸詩: “別來頻甲子, 倏忽又春華。” 聊齋志異·卷四·胡四相公: “嘗問其甲子, 殊不自記憶, 但言: 「見黃巢反,… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 甲子雨 — 甲子日所下的雨。 俗謂可兆天時並人事。 唐 張鷟 《朝野僉載》卷一: “春雨甲子, 赤地千里。 夏雨甲子, 乘船入市。 秋雨甲子, 禾頭生耳。 冬雨甲子, 鵲巢下地, 其年大水。” 唐 杜甫 《雨》詩: “冥冥甲子雨, 已度立春時。” 宋 范成大 《梅雨》詩之四: “千山雲深甲子雨, 十日地濕東南風。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 甲子 — 1.甲, 天干的首位;子, 地支的首位。 古代以天干和地支遞次相配, 如甲子、乙丑、丙寅之類, 統稱甲子。 從甲子起至癸亥止, 共六十, 故又稱為六十甲子。 古人用以紀日或紀年。 《呂氏春秋‧勿躬》: “ 大橈 作甲子, 黔如 作虜首。” 《後漢書‧律曆志上》: “記稱 大橈 作甲子, 隸首 作數。 二者既立, 以比日表, 以管萬事。” 劉昭 注引《月令章句》: “ 大橈 探五行之情, 占斗綱所建, 於是始作甲乙以名日, 謂之幹, 作子丑以名月, 謂之枝, 枝幹相配, 以成六旬。” 唐… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 甲子夜話 — かっしやわ【甲子夜話】 随筆。 正編一〇〇巻, 続編一〇〇巻, 三編七八巻。 平戸藩主松浦静山著。 著者六二歳の1821年11月17日甲子(キノエネ)の夜に起稿。 幕末の政治・経済・外交・逸話・風俗などの広範な記事がみられる。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • 甲子園大学 — こうしえんだいがく【甲子園大学】 私立大学の一。 1941年(昭和16)創立の甲子園高等女学校を源とし, 67年設立。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • 甲子 — Jiǎ Zǐ (1) [a cycle of sixty years]∶干支纪年或记岁数时六十组干支轮一周称一个甲子, 共六十年 (2) [years]∶岁月, 年岁 …   Advanced Chinese dictionary

 • 贵甲子 — 拼音: gui4 jia3 zi3 解释: 询问他人年龄的敬词。 官话指南·卷一·应对须知: ““尊行排几? ”“我居长。 ”“贵甲子? ”“我还小背今年二十四岁。 ”” …   Taiwan national language dictionary

 • 貴甲子 — 拼音:gui4 jia3 zi3 詢問他人年齡的敬詞。 官話指南·卷一·應對須知: “「尊行排幾? 」「我居長。 」「貴甲子? 」「我還小背今年二十四歲。 」” …   Taiwan traditional national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.