Translation: from chinese to english

from english to chinese

一時半會

 • 1 一時半會

  yi1 shi2 ban4 hui4
  a short time, a little while
  * * *
  一時半會|一时半会 [yī shí bàn huì] ► a short time ► a little while

  Chinese-English dictionary > 一時半會

Look at other dictionaries:

 • 一時半會兒 — (一時半會兒, 一时半会儿) 猶一時半刻。 老舍 《駱駝祥子》一: “謠言已經有十來天了, 東西已都漲了價, 可是戰事似乎還在老遠, 一時半會兒不會打到 北平 來。” 高玉寶 《高玉皇》第十三章: “你也不用急, 鬼子又不知道你住在哪, 一時半會兒是查不出來的。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一時半刻 — (一時半刻, 一时半刻) 指極短的時間。 元 范居中 《金殿喜重重‧貨郎兒》套曲: “纔離了一時半刻, 恰便似三暑十霜。” 元 王實甫 《西廂記》第四本第三摺: “有心待與他舉案齊眉, 雖然是廝守得一時半刻, 也合着俺夫妻每共桌而食, 眼底空留意。” 《紅樓夢》第三二回: “你這麼個明白人, 怎麼一時半刻的就不會體諒人?” 丁玲 《杜晚香‧作媳婦》: “ 晚香 一時半刻是不能深刻體會老人們的心意的。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一時半刻 — 拼音:yi shi2 ban4 ke4 一下子、 突然。 指極短的時間。 元·王實甫·西廂記·第四本·第三折: “雖然是廝守得一時半刻, 也合著俺夫妻們共桌而食。” 紅樓夢·第三十二回: “你這麼個明白人, 怎麼一時半刻的就不會體諒人情?” 亦作“一時半霎”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 一时半会儿 — (一時半會兒, 一时半会儿) 猶一時半刻。 老舍 《駱駝祥子》一: “謠言已經有十來天了, 東西已都漲了價, 可是戰事似乎還在老遠, 一時半會兒不會打到 北平 來。” 高玉寶 《高玉皇》第十三章: “你也不用急, 鬼子又不知道你住在哪, 一時半會兒是查不出來的。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一时半刻 — (一時半刻, 一时半刻) 指極短的時間。 元 范居中 《金殿喜重重‧貨郎兒》套曲: “纔離了一時半刻, 恰便似三暑十霜。” 元 王實甫 《西廂記》第四本第三摺: “有心待與他舉案齊眉, 雖然是廝守得一時半刻, 也合着俺夫妻每共桌而食, 眼底空留意。” 《紅樓夢》第三二回: “你這麼個明白人, 怎麼一時半刻的就不會體諒人?” 丁玲 《杜晚香‧作媳婦》: “ 晚香 一時半刻是不能深刻體會老人們的心意的。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一時三刻 — (一時三刻, 一时三刻) 同“一時半刻”。 清 李漁 《凰求鳳‧夥媒》: “機緣湊, 把愁腸暫丟, 便難成, 也一時三刻展眉頭。” 孔厥 袁靜 《新兒女英雄傳》第四回: “你出來不出來?一時三刻就把你燒成黑炭了!” 張賢華 《小鎮的墟天》一: “你看, 小崔子 才出窩, 一時三刻不會有人來, 你先進屋來歇息, 喝口早茶吧。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 半會 — (半會, 半会) 不太長的時間。 《西游記》第六九回: “那馬斜伏地下睡哩。 呆子 一頓腳踢起, 襯在肚下, 等了半會, 全不見撒尿。” 權寬浮 《牧場雪蓮花》: “我楞着望了半會, 不知道怎麼說才好。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 半會 — 拼音:ban4 hui3 一會兒。 比喻很短的時間。 西遊記·第六十九回: “那馬斜伏地下睡哩! 獃子一頓腳踢起, 襯在肚下, 等了半會, 全不見撒尿。” 儒林外史·第三十四回: “莊紹光坐在車裡, 半日也說不出話來; 也不曉得車外邊這半會做的是些甚麼勾當。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 一大半 — 大多數;大部分。 《兒女英雄傳》第二回: “那時同 安老爺 一班兒揀發的十二人, 早有一大半各自找了門路, 要了書信, 先趕到河工。” 周而復 《上海的早晨》第一部十一: “我們這個聚餐會的成員一大半是上海工商界的核心人物。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一时三刻 — (一時三刻, 一时三刻) 同“一時半刻”。 清 李漁 《凰求鳳‧夥媒》: “機緣湊, 把愁腸暫丟, 便難成, 也一時三刻展眉頭。” 孔厥 袁靜 《新兒女英雄傳》第四回: “你出來不出來?一時三刻就把你燒成黑炭了!” 張賢華 《小鎮的墟天》一: “你看, 小崔子 才出窩, 一時三刻不會有人來, 你先進屋來歇息, 喝口早茶吧。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 時 — (時, 时) shí ㄕˊ 〔《廣韻》市之切, 平之, 禪。 〕 1.季節。 《書‧堯典》: “乃命 ç¾² 和 , 欽若昊天, 厤象日月星辰, 敬授民時。” 唐 韓愈 《送孟東野序》: “惟天之於時亦然, 擇其善鳴者而假之鳴;是故以鳥鳴春, 以雷鳴夏, 以蟲鳴秋, 以風鳴冬。” 明 張居正 《賀靈雨表三》: “時過不雨, 民失有秋。” 2.指天時。 《荀子‧天論》: “受時與治世同, 而殃禍與治世異。” 3.季度。 三個月為一時。 《書‧康誥》: “要囚, 服念五六日, 至于旬時。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.