Translation: from thai

เมืองปัตตานี

 • 1 เครื่องประกอบ

  def.:

  อุปกรณ์ย่อยของสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความปลอดภัย

  related: addition, element, composition syn.: ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม clf.: ชิ้น, อัน

  Thai-English dictionary > เครื่องประกอบ

 • 2 เครื่องประกอบ

  N. accessory
  Def: [ อุปกรณ์ย่อยของสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความปลอดภัย]
  Syn: [ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม]

  Thai-English dictionary > เครื่องประกอบ

 • 3 เครื่องประดับ

  N. decorations
  Syn: [เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ]
  Sample: [ ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม]
  N. decorations
  Def: [ เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น]
  Syn: [เครื่องเพชรพลอย]
  Sample: [ ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน]

  Thai-English dictionary > เครื่องประดับ

 • 4 เครื่องประดับ

  related: ornamentation, embellishment, adornment, furniture
  syn.: เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ sample:

  ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม

  clf.: ชิ้น, ชุด
  def.:

  เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น

  related: ornamentation, embellishment, adornment syn.: เครื่องเพชรพลอย sample:

  ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน

  clf.: ชิ้น, ชุด

  Thai-English dictionary > เครื่องประดับ

 • 5 เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

  N. nuclear reactor
  Def: [ เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม]
  Sample: [ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูสามารถให้พลังงานความร้อนและอนุภาครังสีต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย]

  Thai-English dictionary > เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

 • 6 เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

  def.:

  เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม

  related: atomic reactor sample:

  เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูสามารถให้พลังงานความร้อนและอนุภาครังสีต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย

  Thai-English dictionary > เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

 • 7 เครื่องประมวลผล

  N. processor
  Sample: [ โต๊ะวางไมโครคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ มักจะเป็นโต๊ะที่มีหน้าที่วางอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องประมวลผล และจอภาพเท่านั้น]

  Thai-English dictionary > เครื่องประมวลผล

 • 8 เครื่องประมวลผล

  sample:

  โต๊ะวางไมโครคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ มักจะเป็นโต๊ะที่มีหน้าที่วางอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องประมวลผล และจอภาพเท่านั้น

  Thai-English dictionary > เครื่องประมวลผล

 • 9 เครื่องบรรณาการ

  N. tribute
  Def: [ สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี, ในบทประพันธ์ใช้ว่า บรรณา ก็มี]
  Syn: [ของขวัญ, ส่วย, ของกำนัล]
  Sample: [ พระมหากษัตริย์ไทยทรงส่งเครื่องบรรณาการไปพระราชทานประธานาธิบดีอเมริกันหลายครั้ง]

  Thai-English dictionary > เครื่องบรรณาการ

 • 10 เครื่องบรรณาการ

  def.:

  สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี, ในบทประพันธ์ใช้ว่า บรรณา ก็มี

  related: gift, present syn.: ของขวัญ, ส่วย, ของกำนัล sample:

  พระมหากษัตริย์ไทยทรงส่งเครื่องบรรณาการไปพระราชทานประธานาธิบดีอเมริกันหลายครั้ง

  clf.: ชิ้น

  Thai-English dictionary > เครื่องบรรณาการ

 • 11 เครื่องทำความเย็น

  N. freezers
  Sample: [ ปัจจุบันนี้เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ]

  Thai-English dictionary > เครื่องทำความเย็น

 • 12 เครื่องปรุง

  N. seasoning
  Def: [ สิ่งที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็นต้น เช่น เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องแกง]
  Sample: [ การทำแกงจืดนั้นก็มีเครื่องปรุงไม่มาก]

  Thai-English dictionary > เครื่องปรุง

 • 13 เครื่องกระจายเสียง

  def.:

  อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อส่งออกไปขับลำโพงให้เสียงดังสำหรับผู้ฟังจำนวนมาก

  syn.: เครื่องขยายเสียง sample:

  วิทยุสมัยแรกๆ ยังมีกำลังต่ำจึงมักมีเครื่องกระจายเสียงรวมไว้ด้วย

  clf.: เครื่อง

  Thai-English dictionary > เครื่องกระจายเสียง

 • 14 เครื่องทำความเย็น

  related: condenser, cooler
  sample:

  ปัจจุบันนี้เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ

  Thai-English dictionary > เครื่องทำความเย็น

 • 15 เครื่องปรุง

  def.:

  สิ่งที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็นต้น เช่น เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องแกง

  related: condiment, ingredient, flavouring sample:

  การทำแกงจืดนั้นก็มีเครื่องปรุงไม่มาก

  Thai-English dictionary > เครื่องปรุง

 • 16 เครื่องกระจายเสียง

  N. amplifier
  Def: [ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อส่งออกไปขับลำโพงให้เสียงดังสำหรับผู้ฟังจำนวนมาก]
  Syn: [เครื่องขยายเสียง]
  Sample: [ วิทยุสมัยแรกๆ ยังมีกำลังต่ำจึงมักมีเครื่องกระจายเสียงรวมไว้ด้วย]

  Thai-English dictionary > เครื่องกระจายเสียง

 • 17 เครื่องปรับอากาศ

  def.:

  อุปกรณ์สำหรับปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ

  syn.: แอร์ sample:

  การรถไฟฯ ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนหนึ่งบนรถไฟเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร

  clf.: เครื่อง

  Thai-English dictionary > เครื่องปรับอากาศ

 • 18 เครื่องทำความร้อน

  N. heater
  Sample: [ อุปกรณ์ที่ใช้พลังไฟฟ้ามาก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน เป็นต้น]

  Thai-English dictionary > เครื่องทำความร้อน

 • 19 เครื่องปรับอากาศ

  N. air-conditioner
  Def: [ อุปกรณ์สำหรับปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ]
  Syn: [แอร์]
  Sample: [ การรถไฟฯ ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนหนึ่งบนรถไฟเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร]

  Thai-English dictionary > เครื่องปรับอากาศ

 • 20 เครื่องทำความร้อน

  sample:

  อุปกรณ์ที่ใช้พลังไฟฟ้ามาก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน เป็นต้น

  Thai-English dictionary > เครื่องทำความร้อน

Look at other dictionaries:

 • เครื่องปรุง — น. สิ่งที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็นต้น เช่น เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องแกง กะทิ ผลไม้ …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เครื่องประดับ — น. เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เสาในประธาน — น. เสาที่ทำขึ้นเป็น ๒ แถวเรียงเป็นคู่ ๆ ต่อออกมาทางด้านหน้า ฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระประธานในอุโบสถ วิหาร เป็นต้น …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เสาในประธาน — น. เสาที่ทำขึ้นเป็น ๒ แถวเรียงเป็นคู่ ๆ ต่อออกมาทางด้านหน้าฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระประธานในอุโบสถ วิหาร เป็นต้น …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เครื่อง — [เคฺรื่อง] น. สิ่ง, สิ่งของ, สิ่งสำหรับประกอบกันหรือเป็นพวกเดียวกัน เช่น เครื่องนอน เครื่องปูลาดอาสนะ, สิ่งของสำหรับใช้การต่าง ๆ เช่น เครื่องรถ เครื่องเรือน เครื่องไฟฟ้า, ของที่เข้าสำรับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เครื่องแป้ง… …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เครื่องสำอาง — น. สิ่งเสริมแต่งหรือบำรุงใบหน้า ผิวพรรณ ผม ฯลฯ ให้ดูงาม เช่น แป้ง ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว, ราชาศัพท์ว่า เครื่องพระสำอาง; (กฎ) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อความสะอาด …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เครื่อง — [เคฺรื่อง] น. สิ่ง, สิ่งของ, สิ่งสำหรับประกอบกันหรือเป็นพวกเดียวกัน เช่น เครื่องนอน เครื่องปูลาดอาสนะ, สิ่งของสำหรับใช้การต่าง ๆ เช่น เครื่องรถ เครื่องเรือน เครื่องไฟฟ้า, ของที่เข้าสำรับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เครื่องแป้ง… …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เครื่องเรือน — น. เครื่องปรุงเรือนหรือเครื่องไม้ที่จะคุมกันเข้าเป็นเรือน เช่น ขื่อ เสา; เครื่องตกแต่งภายในเรือน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เครื่องเพชรพลอย — น. รัตนชาติที่เจียระไนและนำมาทำเป็นเครื่องประดับแล้ว …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เหลือง — ๑ [เหฺลือง] ว. สีอย่างสีรงทองหรือขมิ้น. ๒ [เหฺลือง] น. พริกเหลือง. (ดู เดือยไก่). ๓ [เหฺลือง] ดู กุ้งเหลือง ที่ กุ้ง ๑. ๔ [เหฺลือง] ดู ไข้เหลือง ที่ ไข้. ๕ [เหฺลือง] น. (๑) ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในสกุล Caesio วงศ์ Pomadasyidae รูปร่างคล้ายปลากะพง… …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เหลือง — ๑ [เหฺลือง] ว. สีอย่างสีรงทองหรือขมิ้น. ๒ [เหฺลือง] น. พริกเหลือง. (ดู เดือยไก่). ๓ [เหฺลือง] ดู กุ้งเหลือง. ๔ [เหฺลือง] ดู ไข้เหลือง. ๕ [เหฺลือง] น. (๑) ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในสกุล Caesio วงศ์ Pomadasyidae รูปร่างคล้ายปลากะพง ลำตัว ครีบ… …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.