Translation: from english to thai

from thai to english

ศตวรรษ

 • 1 mutt คน สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม

  N. คน สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม

  English - Thai dictionary > mutt คน สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม

 • 2 mutt คน สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม

  n. คน สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม

  English-Thai dictionary > mutt คน สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม

 • 3 a century of humor

  เรื่องตลกขบขันในชั่วศตวรรษหนึ่ง

  English - Thai dictionary > a century of humor

 • 4 apostolic fathers

  ผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ๔ หรือ ๕ คนในศตวรรษที่สองแห่งคริสต์กาล

  English - Thai dictionary > apostolic fathers

 • 5 Byzantine

  N. เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 5-15 ของอาณาจักร Byzantine
  * * *
  เมืองไบแสน-ทีน

  English - Thai dictionary > Byzantine

 • 6 centenary

  N. การครบรอบหนึ่งร้อยปี Syn: [centennial; century]
  ADJ. ที่เกี่ยวกับศตวรรษ
  * * *
  (เซน'ทะนารี) adj. เกี่ยวกับร้อยปี, เกิดขึ้นทุกร้อยปี -n. หนึ่งร้อยปี
  * * *
  ร้อยปี

  English - Thai dictionary > centenary

 • 7 century

  N. 100 ดอลล่าร์ (คำสแลง)
  N. จำนวนหนึ่งร้อย
  N. ศตวรรษ Syn: [centenary; 100 years; era]
  * * *
  (เซน'ชิวรี) n. ศตวรรษ, หนึ่งร้อยปี, หนึ่งร้อยชิ้น, กองร้อยทหารโรมัน, กองร้อย,
  * * *
  ทหารหนึ่งกองร้อย, ศตวรรษ, จำนวนร้อยหนึ่ง

  English - Thai dictionary > century

 • 8 Confucius

  (คันฟิว'เชิส) n. ขงจื้อ (๕-๖ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช) -Confucian n., adj.
  * * *
  ขงจื้อ

  English - Thai dictionary > Confucius

 • 9 crusade

  N. สงครามศาสนา Syn: [holy war]
  * * *
  (ครูเซด') n. สงครามศาสนา, สงครามศาสนาในศตวรรษที่๑๑, ๑๒, ๑๓ ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม, การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด, ปราบปราม
  * * *
  สงครามครูเซด-

  English - Thai dictionary > crusade

 • 10 denier

  N. ผู้ปฏิเสธ
  Relate: [ผู้ไม่ยอมรับ] Syn: [unbeliever]
  N. หน่วยวัดคุณภาพของเส้นด้ายหรือไหม Syn: [staple; texture]
  N. เหรียญเงินเก่าของประเทศในยุโรป (ช่วงศตวรรษที่ 8 และ 18)
  * * *
  (ดิไน'เออะ) n. ผู้ปฏิเสธ, ผู้ไม่ยอมรับ
  * * *
  ผู้ปฏิเสธ

  English - Thai dictionary > denier

 • 11 Euclid

  N. นักคณิศาสตร์ชาวกรีก ผู้สร้างแบบเรียนมาตรฐานทางเรขาคณิตซึ่งใช้มาจนถึงศตวรรษที่ 19
  * * *
  ยู-คลิด

  English - Thai dictionary > Euclid

 • 12 euphuism

  N. การประพันธ์แบบหนึ่งในศตวรรษที่ 16 และ 17 ที่มีการใช้โวหารแบบต่างๆ มากเกินไป
  * * *
  (ยู'ฟิวอิสซึม) n. สำนวนโวหารหรือถ้อยคำที่สละสลวยหรือหยดย้อยเกินไป คำศัพท์ย่อย: euphuist n. ดูeuphuism euphuistic adj. ดูeuphuism euphuistical adj. ดูeuphuism
  * * *
  สำนวนโวหารที่หรูหราจนเกินงาม

  English - Thai dictionary > euphuism

 • 13 feudalism

  N. ระบบศักดินา
  Relate: [ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 5 ถึง ศตวรรษที่ 15]
  * * *
  (ฟิว'เดิลลิสซึม) n. ระบบศักดินา, วิธีการทางศักดินา, ลัทธิศักดินา. -feudalist n. คำศัพท์ย่อย: feudalistic adj.
  * * *
  ระบบขุนนาง

  English - Thai dictionary > feudalism

 • 14 galleon

  N. เรือใบขนาดใหญ่ใช้ในช่วงศตวรรษที่ 15 ถึง 18 Syn: [argosy]
  * * *
  (แกล'ลีออน) n. เรือใบขนาดใหญ่แบบหนึ่ง
  * * *
  เรือแกล-เลียน

  English - Thai dictionary > galleon

 • 15 gig

  N. รถม้าสองล้อ (ใช้ม้า1ตัวและได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่19) Syn: [carriage]
  N. การแสดงดนตรีแจ๊ส Syn: [concert]
  N. อาชีพชั่วครวว
  Relate: [งานชั่วคราว] Syn: [temporary job]
  N. ตะขอ
  Relate: [ฉมวก, ขอ, เงี่ยง]
  VT. แทงด้วยฉมวก
  Relate: [แทงด้วยฉมวกหรือตะขอ]
  N. ข้อบกพร่อง
  Relate: [ข้อเสียหาย, สิ่งผิดพลาด]
  N. คำเรียกย่อของ gigabyte (คำไม่เป็นทางการ)
  * * *
  (กิก) n. ฉมวก, ขอ, ตะขอ, อาชีพ v. กระตุ้น, ปลุกเร้า, แทง
  * * *
  รถสองล้อเทียมม้าเดี่ยว, เรือกรรเชียงสำหรับแข่ง

  English - Thai dictionary > gig

 • 16 impressionism

  N. ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
  N. ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ
  * * *
  ลัทธิอิมพเรฌ-อะนิส'ม

  English - Thai dictionary > impressionism

 • 17 industrial revolution

  N. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  Relate: [เริ่มในประเทศอังกฤษช่วงตอนกลางของศตวรรษที่ 18 ก่อนแพร่หลายเข้าสู่ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา]
  * * *
  การปฏิวัติอุตสาหกรรม

  English - Thai dictionary > industrial revolution

 • 18 minuet

  N. การเต้นรำในศตวรรษที่17
  * * *
  เพลงมินิวเอท-

  English - Thai dictionary > minuet

 • 19 Norman

  ADJ. ซึ่งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอังกฤษในศตวรรษที่ 11 และ 12
  * * *
  (นอร์'เมิน) n. ชาวนอร์แมนที่เป็นพวกสแกนดิเนเวียน
  * * *
  พวกนอร์แมน

  English - Thai dictionary > Norman

 • 20 old master

  N. ศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษ13-17 ของยุโรป
  * * *
  n. นักจิตรกรผู้มีชื่อเสียงสมัยก่อน
  * * *
  ภาพของช่างเขียนสมัยโบราณ

  English - Thai dictionary > old master

Look at other dictionaries:

 • ศตวรรษ — [สะตะวัด, พัด] น. รอบ ๑๐๐ ปี. (ส.) …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • คริสต์ศตวรรษ — น. รอบ ๑๐๐ ปี นับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • ศตพรรษ — [สะตะวัด, พัด] น. รอบ ๑๐๐ ปี. (ส.) …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • ศิลาฤกษ์ — น. แผ่นหินที่จารึกดวงชะตาของสถานที่ที่จะก่อสร้างแล้ววางตามฤกษ์ …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • ศต — [สะตะ] น. ร้อย (๑๐๐). (ส.; ป. สต). ศตบาท, ศตปที น. ตะขาบ, ตะเข็บ, กิ้งกือ. (ส.). ศตภิษัช, สตภิสชะ [พิสัด, พิดสะชะ] น. ดาวฤกษ์ที่ ๒๔ มี ๔ ดวง เห็นเป็นรูปทิมทองหรือมังกร, ดาวพิมพ์ทอง หรือ ดาวยักษ์ ก็เรียก. ศตวรรษ, ศตพรรษ [สะตะวัด, พัด] น. รอบ ๑๐๐… …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • ศตะ — [สะตะ] น. ร้อย (๑๐๐). (ส.; ป. สต). ศตบาท, ศตปที น. ตะขาบ, ตะเข็บ, กิ้งกือ. (ส.). ศตภิษัช, สตภิสชะ [พิสัด, พิดสะชะ] น. ดาวฤกษ์ที่ ๒๔ มี ๔ ดวง เห็นเป็นรูปทิมทองหรือมังกร, ดาวพิมพ์ทอง หรือ ดาวยักษ์ ก็เรียก. ศตวรรษ, ศตพรรษ [สะตะวัด, พัด] น. รอบ ๑๐๐… …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • วรูถะ — [วะระ, วอระ] น. พร; ของขวัญ. ว. ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ, เลิศ. (ป., ส.). วรดนู [วะระดะ, วอระดะ] น. หญิงงาม. (ส. วรตนุ). วรทะ [วะระทะ, วอระทะ] น. การให้พร. (ป.). วรทาน [วะระทาน, วอระทาน] …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • วรรณ — [วันนะ] น. สี เช่น เบญจวรรณ แปลว่า ๕ สี, มักใช้เข้าคู่กับคำ สีสันเป็น สีสันวรรณะ; ผิว เช่น ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ผิวพรรณ เป็น ผิวพรรณวรรณะ; ชั้นชน, ในสังคมฮินดูแบ่งคนออกเป็น ๔ วรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร; …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • วรรณะ — [วันนะ] น. สี เช่น เบญจวรรณ แปลว่า ๕ สี, มักใช้เข้าคู่กับคำ สีสันเป็น สีสันวรรณะ; ผิว เช่น ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ผิวพรรณ เป็น ผิวพรรณวรรณะ; ชั้นชน, ในสังคมฮินดูแบ่งคนออกเป็น ๔ วรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร; …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • ตัว — ๑ น. รูป, ตน, ตนเอง, คำใช้เรียกแทนคน สัตว์ และสิ่งของบางอย่าง เช่น ตัวละคร ตัวหนังสือ; ลักษณนามใช้เรียกสัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น ม้า ๕ ตัว ตะปู ๓ ตัว เสื้อ ๒ ตัว; ใช้เรียกผู้ที่ตนพูดด้วยในฐานะคนเสมอกันที่สนิทกัน เช่น ตัวจะไปไหม. ตัวกลั่น น.… …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • ตัวพิมพ์ — น. ตัวอักษรที่หล่อด้วยตะกั่วใช้เรียงพิมพ์ มีหลายชนิด เช่น ตัวโป้ง ตัวฝรั่งเศส; เรียกตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.