Translation: from armenian

աղաչանք

Look at other dictionaries:

 • ԱՂԱՉԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ἁξίωμα preccatio, preces Խնդրուած. աղերս. աղօթք, պաղատանք, մաղթանք. ... *Աղաչանք իմ եւ խնդրուածք իմ այս են: Բան աղաչանացս իմոյ ընդունելի քեզ լիցի: Զի՞նչ են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԱՉԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0034 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՂԱՉԱՆՔ: *Յղեաց դեսպանս՝ աղաչել ʼի խաղաղութիւն. եւ ոչ լուան աղաչելութեան նորա: Դարձաւ ʼի դահիճն կոյս պատճառաւ աղաչելութեան. Արծր. ՟Գ. 4. 7 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԱՉՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0034 Chronological Sequence: 7c Տ. ԱՂԱՉԱՆՔ. *Երկրորդ ձայն զխմբական աղաչողութիւն ունի. երրորդ ձայն զիգական աղաչողութիւնսն. Մովս. քերթ. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԵՐՍԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. Աղերս. աղաչանք. աղօթք. ... *Անառակ որդին աղերսանօք աղաչէր զքեզ. Շար.: *Զաղի եւ զողորմ եւ զաղերսանաց բանս խօսիցի. Ոսկ. մ. ՟Բ. 8: *Զձեռն շարժեաց ʼի պատճառս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՕԹՔ — (թից.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c գ. Աղաչանք առ Աստուած. (որպէս լինի եւ յամաչելոյ՝ ամօթ. ʼի ճանաչելոյ՝ ծանօթ. յարածելոյ արօտ.) մաղթանք. խնդրուածք. պաղատանք. խօսք ընդ Աստուծոյ. եւ ուխտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱԶԱՏ — (ի կամ ոյ, աց.) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. ἁνελεύθερος illiberalis, δυσγενής ignobilis Որ չէ ազատազգի եւ ազատաբարոյ. նուաստատոհմ. սոսկական. անտոհմ. եւ ծառայական. ... *Ազատն եւ անազատն. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՏԵՍ — (ի, աց.) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ. ἁόρατος, ἁθέατος , ἁθεώρητος invisibilis, inconspicabilis, incomprehensibilis Աներեւոյթ. որ ոչն տեսանի զգալի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵԽՕՍԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 449 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. Բարեխօսութիւն, եւ աղաչանք. *Չարար երեսս նոցա բարեխօսանացնʼʼ. յն. արժանաւորութեան, կամ աղերսանաց. Ոսկ. մ. ՟Բ. 27: *Ոչ լուար բարեխօսանաց իմոց. Մեսր. եր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԵԿՈՅԻ — ( ) NBH 1 0675 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ԵՐԵԿՈՅԻ ԵՐԵԿՈՅԻՆ. ἐσπερινός vespertinus Ի սեռականէ ԵՐԵԿՈՅ բառին, որպէս Երեկոյեան. իրիկուան. ... *Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի. Սղ. ՟Ճ՟Խ. 2: *Զերեկոյի աղօթս մեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԵԿՈՅԻՆ — ( ) NBH 1 0675 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ԵՐԵԿՈՅԻ ԵՐԵԿՈՅԻՆ. ἐσπερινός vespertinus Ի սեռականէ ԵՐԵԿՈՅ բառին, որպէս Երեկոյեան. իրիկուան. ... *Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի. Սղ. ՟Ճ՟Խ. 2: *Զերեկոյի աղօթս մեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.