Translation: from armenian

ԲԱԶՈՒՄ

Look at other dictionaries:

 • ԲԱԶՈՒՄ — (բազմի, մաւ, մաց, մօք.) NBH 1 420 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. πολύς, πολλή, πολύ multus, a, um, πλεῖον, ονος, πλεῖστος plus, plures, plurimus, ἰκανός sufficiens, satis Յոլով. շատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՒՍՏԵՔ — ( ) NBH 2 0556 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c մ. ա. Նոյն ընդ վ. (=ՈՒՍՏԵՄՆ). ποθέν aliunde, ab aliquo, ex quodam (loco, homine) եւն). (որպէս ուստ ոք, կամ իք. յուստ իմեքէ. ի տեղւոջէ իմեմնէ.) *Յորժամ հայր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՄԱՅՐ — ( ) NBH 2 0318 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c, 12c ա. Իբր Յամեալ. կամ ʼի բառէս Ամ, ամեր՝ իբր ամք, յամս. ուստի եւ ՅԱՄԵՐԱՄ. վասն որոյ ասի Յամայր ամս, իբր յամաց յամս, ընդ բազում կամ ընդ երկար ամս եւ ամանակս. ʼի բազում ժամանակաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅՈԼՈՎ — (ի, ից.) NBH 2 0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. πολύς, πολλοί multus, numerosus, amplus, plerique, bona pars, multitudo πλεῖον, πλείονες plus, plurimus, plures, complures. Բազում. շատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՐԱՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0629 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 14c գ. σχολή otium ἡρεμία tranquillitas εὑκαιρία opportunitas. Ժամ պարապոյ. անզբաղութիւն. հանդարտութիւն. պարապ գտնուիլը, բան չունենալը. *Թերեւս իսկ ըստ պարապութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՄԲՈԽ — ( ) NBH 1 411 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. πολύοχλος, πολυπληθής, πλῆθος multus numero, fequens Ուր է ամբոխ բազում. բազմաժողով, խուռն. շատւոր. ... *Զի մեզ զբազմամբոխ ժողովսդ ցուցանես. Ոսկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄՕՐԵԱՅ — (րէի, ից.) NBH 1 419 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c ա. πολυήμερος multorum dierum Բազում աւուրց. ʼի բազում աւուրց հետէ եղեալ, եւ տեւօղ ընդ բազում աւուրս. շատ օրուան. ... *Եւ եղիցես իբրեւ զկին մի սգացեալ ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՄ — (ես, է, էի, իցեմ, ել, ելոյ, ելով, եալ, ելոյ.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c εἵμι, εἷναι sum, esse (տե՛ս եւ Եղանիմ, Լինիմ, որք լնուն զայլ եւս ժամանակս չէզոքաբար): Էական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԾԵՄ — (եցի.) NBH 1 0890 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c ն. ζεύγνυμι jungo παραζευγνύω adjungo. Արկանել ընդ լծով զանասունս ʼի ձգել զսայլ, զկառս. ʼի նոյն լուծ կապել, կազմել, վարել. ... *Լծեցէ՛ք զերինջսն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.