Translation: from armenian

ԱԼԷԿՈԾ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

  • ԱԼԷԿՈԾ — ( ) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c, 14c ա. Կոծեալ՝ ծփեալ՝ բախեալ յալեաց. խռովեալ. ուր իցեն յոյզք ինչ եւ ծփանք. ... *Մինչդեռ ալէկոծն ծովածուփ իցէ ʼի մէջ բազում փորձութեանց: Նմանեալ իսկ էր ծովածուփ ալէկոծն խռովութեանց:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԷԿՈԾԵՄ — (եցի.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 10c, 12c ն. κυμαίνω fluctuo Կոծել ալեօք. ալէկոծ առնել. ծփել. տատանել. եւ նմանութեամբ՝ խռովել. տակնուվրայ ընել. ... *Ալեաց սաստումն ալէկոծէ զնա անհաստատուն: Ալիք յանցանաց զիս ալէկոծեն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԷԿՈԾԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c կր. եւ ձ. Ալէկոծ լինել. ծփիլ. տատանիլ. խռովիլ. ... *Ալէկոծիմ հողմով անօրէնութեան իմոյ: Ալէկոծի անհնարին ծփանօք. Շար.: Պիտ.: *Մի՛ նաւ հոգւոյս ալէկոծեալ (լիցի): Մի՛ ընկղմեսցի նաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԻԱՍԱՍՏ — ( ) NBH 1 0014 Chronological Sequence: 15c ա. Ուր իցէ սաստ կամ սաստկութիւն ալեաց. ալէկոծ. ալէտանջ. *Աշխարհս է ծով ալիասաստ. Կրպտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Է — I. (էի. մանաւանդ էն կամ էնն, էին, զէն, յէէն.) NBH 1 0758 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ὥν ens, qui est, deus Որ էն. Աստուած. ինքնագոյակ անեղ. Էակ ըստ ինքեան՝ առաջին եւ հարկաւոր, որոյ ելն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՎԱԾՈՒՓ — ( ) NBH 1 1024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. θαλασσοπλήκτος fluctibus maris expositus. Ծփեալ ʼի ծովու, եւ նման ծովու. ալէկոծ. *Ծովածուփ նաւ. Ճ. ՟Ը.: Կանոն.: *Ծովածուփ ալիք. Յճխ. ՟Թ: յհ. կթ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՓԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1029 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. Ուր իցեն ծուփք. ծփեալ. ծփալի. ալէկոծ. յուզեալ. խռովայոյզ. *Ծփական ալիք. Անյաղթ եւ Շ. բարձր.: Անան. եկեղ.: *Ալեկոծութիւն ծփականք խաղաղանան. Լծ. ածաբ.: *Ծփական ջուրք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁՄԵՐԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 2 0159 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. ՁՄԵՐԱՅԻՆ կամ ՁՄԵՌՆԱՅԻՆ. χειμερινός, χειμέριος hiemalis, hybernus. գրի եւ ՁՄԵՌԱՅԻՆ. ՁՄԵՐՆԱՅԻՆ. Սեպհական ձմերան. ձմերական. ձմեռնական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՒԶԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0373 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա. Յուզեալ. յուզելի. ծփական. ալէկոծ. *Ի բա՛ց ընկեա՛ ʼի քէն զհոգս, եւ զյուզական միտս. ՟Դ. Եզր. ՟Ժ՟Դ. 14: ՅՈՒԶԱԿԱՆ. Յուզօղ. յուզակ. խուզարկու. *Խնդրելն է յուզելն եւ գտանելն՝ զօրէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՒԶԱԿՈՅՏ — ( ) NBH 2 0373 Chronological Sequence: Unknown date ա. ζαλόεις, ζαλώδης procellosus. Կուտակեալ յուզմամբ հողմոց. մրրկայոյզ. ալէկոծ. *Ոչ մոլելոց ալեացն վայրենի սրտմտութիւն, եւ ոչ յուզակոյտ եռալիութիւնն արկ ʼի հեղգումն. Կիւրղ. ի կոյսն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.