Translation: from armenian

ԱԼԵՒՈՐ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

 • ԱԼԵՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c ա.գ. πολιός canus Ալիս ունղ ʼի մօրուսն. սպիտակացեալ մօրուօք եւ հերովք. հասեալ ʼի խոր ծերութիւն. ծեր. հին աւուրց. հալւոր, ճերմակ մօրուք. ... *Ճշմարիտն ալեւորաց՝ ո՛չ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՆԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0106 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c, 14c չ. παλαόομαι veterasco, antiquor, vetus reddor Հին լինել. յերկարել զժամանակս. յերկարաձգիլ. ծերանալ. եւ Մաշիլ. ապականիլ. փտիլ. հիննալ. ... *Ոչ հնացան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԼԵՒՈՐԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 13c ձ. πολιοῦμαι canesco Ալեւոր լինել. ծերանալ յոյժ. հալւորնալ. ... *Ալեւորեալ եւ լի աւուրբք: Մինչեւ յալեւորել եւ ʼի ծերանալ մի՛ թողուր զիս. Ծն. ՟Ի՟Ե. 8: Սղ. ՟Հ. 18: *Յոլովակի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՃԱՏԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ձ. Զառամիլ. ցնորիլ. զառանցել. ցնդիլ. յիմարիլ. մոլիլ. եւ աղճատաբանել. ... *Մարգոյ աղճատելոյʼʼ. յն. զառանցելոյ, կամ յետին ծերոյ. Սիր. ՟Խ՟Ա. 4: *Աղճատեալ չարիմաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԵՑԿԱԿԵՐՊ — (ի, ից.) NBH 1 0537 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 11c, 14c ա. εὕμορφος, εὑμορφότατος formossus, speciosus Գեղեցիկ կերպարանօք. գեղեցկատեսիլ, գեղեցկազան. ... *Տեսն յերազի զոմն աստուած գեղեցկակերպ՝ ալեւոր հերով. Պտմ. աղեքս.: *Ծառայք եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾԵՐ — (ոյ, ոց.) NBH 1 1013 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. պ. զէր. յն. ղէրօն. γέρων senex. մանաւանդ՝ πρεσβύτερος senior. Այր հին աւուրց. երեցագոյն. ալեւոր. ծեր, հալուոր, խօճա. ... *Յերիտասարդաց մինչեւ ցծերս: Պսակ ծերոց՝ որդիք որդւոց. Ծերքն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾԵՐՈՒՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 1014 Chronological Sequence: Unknown date, 5c մ. γεροντικῶς, πρεσβυτικῶς siniliter, ut senex. Իբրեւ ծերունի. ծերաբար. որպէս ծեր, ալեւոր, եւ խոհական. *Ծերունաբար ʼի ցուպ յենելով: Ծերունաբար իմաստնասցուք. Ածաբ. ի պասեք.: Թէոփիլ. ի ղզր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾԵՐՈՒՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 1014 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա.գ. πρεσβύτης, γέρων, γεροντικόν senex, vetulus. Անձն ծերացեալ. ծեր պատուական. ալեւոր. ծերագոյն. հնագոյն. ծերուկ. ... *Ո՞րջ իցէ հայրն ձեր ծերունի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՈՒՆԴ — I. (կնդի.) NBH 1 1122 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c ա. ԿՈՒՆԴ որ եւ ԿՈՒՆՏ. φαλακρός calvus. (լծ. թ. քէլ ). Կնդակ, կնտակ. գնդաձեւ, գնտակաձեւ գլխով կամ գլուխ. հերաթափ. ճեղ. ճաղատ. գլուխը կունտ, կունտ գլուխ, տաղ, քէլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԻՆ — (հնոյ, ոց.) NBH 2 0098 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. παλαιός . (լծ. վաղեմի.) vetus, vetustus, antiquus ἁρχαῖος (լծ. առաջին). pristinus. Անցեալ կանխաւ. վաղեմի. եղեալն երբեմն՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՕՐՈՒԱՐՁԱԿՔ — (կաց.) NBH 2 0312 Chronological Sequence: 10c գ. γένειον gena, mentum. Արձակ վայր մօրուաց. ծնօտ. կզակք. *Տեսի յերազի զոմն աստուած գեղեցկակերպ՝ ալեւոր հերով, եւ ʼի մօրուարձակսն եղջերս խոյի ունելով առ ծամելեօքն. Պտմ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.