Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

шипове-за кон

 • 1 подкован

  (за обуща, ботуши) hobnailed
  2. прен. well-trained, versed (in)
  * * *
  подкова̀н,
  мин. страд. прич.
  1. (за животно) shod; (с шипове ­ за кон) rough-shod; (за обуща, ботуши) hobnailed;
  2. прен. well-trained, versed (in).
  * * *
  1. (c шипове - за кон) rough-shod 2. (за животно) shod 3. (за обуща, ботуши) hobnailed 4. прен. well-trained, versed (in)

  Български-английски речник > подкован

 • 2 кон

  horse, поет. steed, ам. разг. bronch, bronco
  шах knight
  кон-бегач spanker
  кавалерийски кон charger, troop-horse, trooper
  каруцарски кон cart-/dray-horse
  процепен кон shaft-/wheel-horse
  кон за езда saddle-horse
  кон за надбягване race-horse
  кон от същата конюшна a stable companion
  на кон on horseback
  на коне! to horse! boot and saddle! качвам се на кон mount a horse
  разигравам си коня carry things with a high hand, ride roughshod (over s.th.), kick over the traces, throw o.'s weight about
  на харизан кон зъбите не се гледат you should not look a gift horse in the mouth
  умрял кон не рита dead dogs don't bite, dead men tell no tales
  трай коньо за зелена трева while the grass grows the horse starves
  отиде коня у ряката now we're in for it, now we've had it
  кон с халки сп. a vaulting horse
  * * *
  м., -ѐ, (два) ко̀ня horse, поет. steed, амер. разг. bronch, bronco; шах. knight; арабски \кон barb; дорест \кон chestnut; кавалерийски \кон charger, troop-horse, trooper; каруцарски \кон cart-/dray-horse; кастриран \кон gelding; качвам се на \кон mount a horse; кираджийски \кон hack; \кон бегач spanker; \кон за езда saddle horse; \кон за надбягване race-horse; \кон от същата конюшня stable companion; на \кон on horseback; на \коне! to horse! boot and saddle! процепен \кон shaft-/wheel-horse; товарен \кон pack-horse; чистокръвен \кон thoroughbred; • \кон с халки спорт. a vaulting horse; на харизан \кон зъбите не се гледат you should not look a gift horse in the mouth; отиде \коня у ряката now we’re in for it, now we’ve had it; разигравам си \коня carry things with a high hand, ride roughshod (over s.th.), kick over the traces, throw o.’s weight about; трай \коньо за зелена трева while the grass grows the horse starves; умрял \кон не рита dead dogs don’t bite, dead men tell no tales.
  * * *
  horse: race- кон - кон за надбягване; knight (шах); vaulting-horse (сп.)
  * * *
  1. horse, поет. steed, ам. разг. bronch, bronco 2. КОН -бегач spanker 3. КОН за езда saddle-horse 4. КОН за надбягване race-horse 5. КОН от същата конюшна a stable companion 6. КОН с халки сп. a vaulting horse 7. арабски КОН barb 8. дорест КОН chestnut 9. кавалерийски КОН charger, troop-horse, trooper 10. каруцарски КОН cart-/dray-horse 11. кастриран КОН gelding 12. кираджийски КОН hack 13. на КОН on horseback 14. на КОНе! to horse! boot and saddle! качвам се на КОН mount a horse 15. на харизан КОН зъбите не се гледат you should not look a gift horse in the mouth 16. отиде КОНя у ряката now we're in for it, now we've had it 17. процепен КОН shaft-/wheel-horse 18. разигравам си КОНя carry things with a high hand, ride roughshod (over s.th.), kick over the traces, throw o.'s weight about 19. товарен КОН pack-horse 20. трай КОНьо за зелена трева while the grass grows the horse starves 21. умрял кон не рита dead dogs don't bite, dead men tell no tales 22. чистокръвен КОН thoroughbred 23. шах knight

  Български-английски речник > кон

 • 3 гума със стоманени шипове

  riveted tyre
  riveted tyres
  steel-studded tyre
  steel-studded tyres
  studded tyre
  studded tyres

  Български-Angleščina политехнически речник > гума със стоманени шипове

 • 4 с шипове

  barbed

  Български-Angleščina политехнически речник > с шипове

 • 5 снабден с шипове

  studded

  Български-Angleščina политехнически речник > снабден с шипове

 • 6 специален шублер за измерване на прорези и шипове

  dovetail vernier callipers
  dovetail vernier calliperses

  Български-Angleščina политехнически речник > специален шублер за измерване на прорези и шипове

 • 7 съединявам чрез шипове

  tongue

  Български-Angleščina политехнически речник > съединявам чрез шипове

 • 8 теглене от кон

  horse traction

  Български-Angleščina политехнически речник > теглене от кон

 • 9 дорест кон

  sorrel

  Български-английски речник > дорест кон

 • 10 кавалерийски кон

  charger

  Български-английски речник > кавалерийски кон

 • 11 кон м

  horse

  Български-английски малък речник > кон м

 • 12 арабски

  Arabian
  (за език, числителни) Arabic
  арабска камила an Arabian camel
  арабски кон barb
  * * *
  ара̀бски,
  прил., -а, -о, -и Arabian; (за език, числителни) Arabic; \арабскии кон barb; Арабски общ пазар Arab Common Market; Обединените \арабскии емирства (ОАЕ) the United Arab Emirates, съкр. UAE.
  * * *
  Arab; Arabian; arabesque
  * * *
  1. (за език, числителни) Arabic 2. Arabian 3. АРАБСКИ кон barb 4. арабска камила an Arabian camel

  Български-английски речник > арабски

 • 13 архидякон

  archdeacon
  * * *
  архидя̀кон,
  м., -и църк. archdeacon; епархия на \архидякон archdeaconry.
  * * *
  archdeacon
  * * *
  archdeacon

  Български-английски речник > архидякон

 • 14 ат

  1. (кон) courser
  2. (жребец) stallion
  * * *
  ат,
  м., -ове, (два) а̀та 1. ( кон) courser;
  2. ( жребец) stallion.
  * * *
  courser
  * * *
  1. (жребец) stallion 2. (кон) courser

  Български-английски речник > ат

 • 15 бегач

  сп. runner, ам. track man
  (колело) racing cycle/bicycle, racer
  бегач на къси разстояния sprinter
  бегач на дълги разстояния a long-distance runner
  * * *
  бега̀ч,
  м., -и спорт. runner, амер. track man; (за кон) racer; ( колело) racing cycle/bicycle, racer; \бегач на дълги разстояния a long-distance runner; \бегач на къси разстояния sprinter.
  * * *
  racer; runner
  * * *
  1. (за кон) racer 2. (колело) racing cycle/bicycle, racer 3. БЕГАЧ на дълги разстояния a long-distance runner 4. БЕГАЧ на къси разстояния sprinter 5. сп. runner, ам. track man

  Български-английски речник > бегач

 • 16 бода

  бодна 1. непрех. prick
  (за плат, тъкан) feel rough
  (за растения) prick. prickle
  2. прех. (с остен) goad
  той бодна коня си he set/put/clapped spurs to his horse, he spurred away
  (за бик и пр., с рога) butt; gore
  3. (при шев) stitch
  5. безл. (с лично мест. във вин. падеж)
  боде ме have/feel a shooting/stabbing pain
  6. прен. vex, annoy
  бода на очите прен. offend the eye, be an eyesore, strike s.o. unpleasantly
  бода в очите прен. leap to the eye
  бода се prick o. s
  * * *
  бода̀,
  гл., мин. св. деят. прич. бол; бо̀двам, бо̀дна гл.
  1. непрех. prick; (за плат, тъкан) feel rough; (за растения) prick, prickle;
  2. прех. (с остен) goad; ( кон с шпори) spur; той бодна коня си he set/put/clapped spurs to his horse, he spurred away; (за бик ­ с рога) butt; gore;
  3. ( при шев) stitch;
  4. ( набождам) stick (into), pin;
  5. безл. + лично мест. във вин. пад. (ме, те, го, я, ни, ви, ги): боде ме have/feel a shooting/stabbing pain;
  6. прен. vex, annoy; • бода в очите прен. leap to the eye; бода на очите прен. offend the eye, be an eyesore, strike s.o. unpleasantly;
  \бода се prick o.s.
  * * *
  needle; prick; prickle
  * * *
  1. (за бик и пр., с рога) butt;gore 2. (за плат, тъкан) feel rough 3. (за растения) prick. prickle 4. (кон с шпори) spur 5. (набождам) stick (into), pin 6. (при шев) stitch 7. БОДА ce prick o. s 8. БОДА в очите прен. leap to the eye 9. БОДА на очите прен. offend the eye, be an eyesore, strike s. o. unpleasantly 10. безл. (с лично мест. във вин. падеж) 11. боде ме have/feel a shooting/stabbing pain 12. бодна непрех. prick 13. прен. vex, annoy 14. прех. (с остен) goad 15. той бодна коня си he set/put/ clapped spurs to his horse, he spurred away

  Български-английски речник > бода

 • 17 боен

  1. (отнасящ се до война, бой) fighting; battle (attr.); combat (attr.)
  бойна задача воен. ав. mission
  в бойна готовност on a war footing; on war establishment; in fighting trim; ready for action
  (за кораб) cleared for action
  бойни действия military operations; hostilities
  боен другар comrade-in-arms
  бойна единица a military unit
  боен кон charger, a war horse
  боен кораб a warship, a naval unit; a man-of-war
  бойно кръщение a baptism of fire; a maiden battle
  получавам бойно кръщение have o.'s first taste of gunpowder; see action for the first time; be under fire for the first time
  бойна линия fighting line
  бойна мощ fighting strength
  на бойна нога in fighting trim, under arms; ready for action
  боен патрон a live cart-ridge
  бойни припаси ammunition, munition; war supplies
  бойни подвизи military exploits
  comba instruction/ам. training
  бойно поле battle-field, battle ground
  боен ред battle formation/array; line of battle
  в боен ред embattled
  боен самолет a war-plane, a military aircraft
  на бойна служба on active duty/service
  боен вик war-cry
  боен театър a theatre of war
  2. прен. (годен, готов за борба) militant
  * * *
  бо̀ен,
  прил., -йна, -йно, -йни 1. ( свързан с война, бой) fighting; battle (attr.); \боенен вик war-cry; \боенен другар comrade-in-arms; \боенен кон charger, war horse; \боенен кораб warship, naval unit; man-of-war; \боенен патрон live cartridge; \боенен ред battle formation/array; line of battle; \боенен самолет war-plane, military aircraft; \боенйна единица military unit; \боенйна задача воен., авиац. mission; \боенйна линия firing/front line; \боенйна подготовка battle training; combat instruction/амер. training; \боенйни действия military operations; hostilities; \боенйни подвизи military exploits; \боенйно кръщение baptism of fire; maiden battle; в \боенен ред embattled; в \боенйна готовност on a war footing; on war establishment; in fighting trim; ready for action; (за кораб) cleared for action; на \боенйна нога in fighting trim; fighting-fit, under arms; ready for action; на \боенйна служба on active duty/service; отделение за \боенйни припаси мор. war-head; получавам \боенйно кръщение have o.’s first taste of gunpowder; see action for the first time; be under fire for the first time;
  2. прен. ( годен, готов за борба) militant.
  * * *
  army; combat; combatan; battle{bEtl}: боен- cry - боен вик
  * * *
  1. (за кораб) cleared for action 2. (отнасящ се до война, бой) fighting;battle (attr.);combat (attr.) 3. comba instruction/ам. training 4. БОЕН вик war-cry 5. БОЕН другар comrade-in-arms 6. БОЕН кон charger, a war horse 7. БОЕН кораб a warship, a naval unit;a man-of-war 8. БОЕН патрон a live cart-ridge 9. БОЕН ред battle formation/ array;line of battle 10. БОЕН самолет a war-plane, a military aircraft 11. БОЕН театър a theatre of war 12. бойна единица a military unit 13. бойна задача воен. ав. mission 14. бойна кола tank 15. бойна линия fighting linе 16. бойна мощ fighting strength 17. бойна песен a war-song 18. бойна подготовка battle training 19. бойни действия military operations;hostilities 20. бойни подвизи military exploits 21. бойни припаси ammunition, munition;war supplies 22. бойно кръщение a baptism of fire;a maiden battle 23. бойно поле battle-field, battle ground 24. в БОЕН ред embattled 25. в бойна готовност on a war footing;on war establishment;in fighting trim;ready for action 26. на бойна нога in fighting trim, under arms;ready for action 27. на бойна служба on active duty/service 28. отделение за бойни припаси мор. war-head 29. получавам бойно кръщение have o.'s first taste of gunpowder;see action for the first time;be under fire for the first time 30. прен. (годен, готов за борба) militant

  Български-английски речник > боен

 • 18 буен

  1. (силен, могъщ) (за огън) blazing, brisk, bright
  (за води) turbulent
  (за река) swift-flowing; torrential
  (за поток и пр.) impetuous, sweeping
  (за вятър) violent, high, buffeting; wanton
  (за смях) uproarious, loud
  (за къдрици) unruly, поет. wanton (tresses)
  2. (необуздан) ungovernable, unruly, uncontrollable, unchecked; wanton; heady
  (буйствуващ) rampant-obstreperous
  (невъздържан) hot/quick-tempered; passionate
  буйно дете an unruly/a naughty/an intractable child
  (за детски игри и пр.) knock-about
  (за кон) (high-) spirited, fiery, wild. full of mettle
  (за кръв) wild, hot
  (за страсти) turbulent, fiery, wild
  3. (сочен, за растителност) lush, luxuriant, rank, exuberant, wanton
  буйна реакция хим. a livey reaction
  * * *
  бу̀ен,
  прил., -йна, -йно, -йни 1. ( силен, могъщ) (за огън) blazing, brisk, bright; (за води) turbulent; (за река) swift-flowing; torrential; (за поток и пр.) impetuous, sweeping; (за вятър) violent, high, buffeting; wanton; (за смях) uproarious, loud; (за къдрици) unruly, flowing; поет. wanton (tresses);
  2. ( необуздан) ungovernable, unmanageable, unruly, unbridled, uncontrollable, unchecked; wanton; heady; ( буйстващ) rampant; obstreperous; rowdy; raging; ( невъздържан) hot/quick-tempered; hot-blooded, passionate; \буенен ум esprit; \буенйно дете unruly/naughty/intractable child; (за детски игри и пр.) knock-about; (за кон) (high-)spirited, fiery, wild, full of mettle; (за кръв) wild, hot; (за младост) wild; (за страсти) turbulent, fiery, wild; (за ръкопляскания) wild, frenetic;
  3. ( сочен, за растителност) lush, luxuriant, rank, exuberant, wanton; \буенйна растителност overgrowth.
  * * *
  boisterous; lawy{`lO;ui}; headlong; hot-headed{hOt `hEdid}; hotspur; impetuous; puffy{`pXfi}; rampant; rebellious; unruly{Xn`ru;li}: буен child - буйно дете; roaring; rompish{`rOmpiS}; rowdy; turbulent{`tx;byulxnt}; untamed; vehement; vigorous; wanton{`wOntxn}; wanton (за растителност)
  * * *
  1. (буйствуващ) rampant- obstreperous 2. (за води) turbulent 3. (за вятър) violent, high, buffeting;wanton 4. (за детски игри и пр.) knock-about 5. (за кон) (high-) spirited, fiery, wild. full of mettle 6. (за кръв) wild, hot 7. (за къдрици) unruly, поет. wanton (tresses) 8. (за младост) wild 9. (за поток и пр.) impetuous, sweeping 10. (за река) swift-flowing;torrential 11. (за ръкопляскания) wild, frenetic 12. (за смях) uproarious, loud 13. (за страсти) turbulent, fiery, wild 14. (невъздържан) hot/quick-tempered;passionate 15. (необуздан) ungovernable, unruly, uncontrollable, unchecked;wanton;heady 16. (силен, могъщ) (за огън) blazing, brisk, bright 17. (сочен, за растителност) lush, luxuriant, rank, exuberant, wanton 18. буйна растителност overgrowth 19. буйна реакция хим. a livey reaction 20. буйно дете an unruly/a naughty/an intractable child

  Български-английски речник > буен

 • 19 букаи

  1. (на кон) fetlock; fetters, fetterlock; trammel
  2. (окови) fetters, shackles; chains; irons
  (ръчни) handcuffs, manacles
  оковавам в букаи put in irons/chains
  * * *
  букаѝ,
  само мн.
  1. (на кон) fetlock; fetters, fetterlock; trammel;
  2. ( окови) fetters, shackles; chains; irons; (за ръце) handcuffs, manacles; оковавам в \букаи put in irons/chains.
  * * *
  fetlock; fetterlock; shackles (окови)
  * * *
  1. (на кон) fetlock;fetters, fetterlock;trammel 2. (окови) fetters, shackles;chains;irons 3. (ръчни) handcuffs, manacles 4. оковавам в БУКАИ put in irons/chains

  Български-английски речник > букаи

 • 20 бърз

  1. (за движение) fast, swift, quick, rapid; fleet; light-heeled; unleisurely
  (пъргав) nippy, natty
  бърз като сърна (as) fleet as a deer
  бърз влак an express (train), a fast/through train
  бърз о движение (на опашка, с парцал за прах) whisk
  (за кон) fast, fleet
  (за поглед) swift, quick
  бързи поправки (на обуща) rapid shoe repairs
  писмо с бърза поща an express letter, ам. a special delivery
  бързо приключване (на преговори) a speedy conclusion (of negotiations)
  (за пулс) fast, quick
  бърза работа rush work
  бързата работа срам за майстора haste makes waste
  бърза разходка a quick/fast/sharp walk
  на бърза ръка off-hand; hurriedly
  хапнахме на бърза ръка we had a quick lunch
  бърз ход a quick/brisk/lively pace, ( много бърз) a spanking pace
  2. (спешен, неотложен) pressing, urgent
  бърз и мерки prompt measures
  няма бърза работа there's no (special) hurry
  бърза помощ first/emergency aid
  бърза поръчка a pressing/rush order
  бърз разговор an express (telephone) call
  бърза телеграма an express wire/cable
  бързата кучка слепи ги ражда haste makes waste. бързам (ходя) hurry (on, along), hasten (for-ward), make haste; walk'run/ride/drive fast
  книж. speed
  разг. nip along; pelt
  бърз за в къщи hurry home
  бързай! hurry up! make haste! be quick (about it)! ( зает съм) друг път, бърз сега another time, I'm in a hurry now
  бърз с нещо (някаква работа) be in a hurry to finish s.th.
  не бързай толкова don't be in such a hurry
  не бърз be in no hurry
  не бърз (с нещо) take o.'s time (over s.th.)
  не бърз да почна be slow to start
  * * *
  прил.
  1. (за движение) fast, swift, quick, rapid; sweeping; fleet; light; heeled; unleisu-rely; ( пъргав) nippy, natty; ( сръчен) quick; \бърз влак express (train), fast/through train; \бърз електрон физ. high-energy electron; \бърз като сърна (as) fleet as a deer; \бърз ход quick/brisk/lively pace, ( много) spanking pace; \бърза работа rush work; \бърза разходка quick/fast/sharp walk; \бързо движение (на опашка; с парцал за прах) whisk; (за кон) fast, fleet; (за кола) sporty; (за отговор) prompt; (за поглед) swift, quick; \бързо приключване (на преговори) speedy conclusion (of negotiations); (за пулс) fast, quick; много \бърз double quick; на \бърза ръка off-hand; hurriedly; писмо с \бърза поща express letter, амер. special delivery; хапнахме на \бърза ръка we had a quick lunch;
  2. ( спешен, неотложен) pressing, urgent, speedy; \бърза помощ first/emergency aid; \бърза поръчка pressing/rush order; \бърза телеграма express wire/cable; \бързи мерки prompt measures; няма \бърза работа there’s no (special) hurry; • \бързата кучка слепи ги ражда haste makes waste; \бързата работа, срам за майстора haste makes waste.
  * * *
  ; dapper; expeditious; fast{fa;st}; fly; hasty; hurried; lively; mobile; nippy{`nipi}; precipitate; prompt{prOmpt}; rapid; slick{slik}; smart; speedy; sweeping; swift (и за време); swift-handed; urgent{`x;djxnt}
  * * *
  1. (за движение) fast, swift, quick, rapid;fleet;light-heeled;unleisurely 2. (за кон) fast, fleet 3. (за отговор) prompt 4. (за поглед) swift, quick 5. (за пулс) fast, quick 6. (пъргав) nippy, natty 7. (спешен, неотложен) pressing, urgent 8. (сръчен) quick 9. БЪРЗ влак an express (train), a fast/through train 10. БЪРЗ за в къщи hurry home 11. БЪРЗ и мерки prompt measures 12. БЪРЗ като сърна (as) fleet as a deer 13. БЪРЗ о движение (на опашка, с парцал за прах) whisk 14. БЪРЗ разговор an express (telephone) call 15. БЪРЗ с нещо (някаква работа) be in a hurry to finish s.th. 16. БЪРЗ ход a quick/brisk/lively pace, (много БЪРЗ) a spanking pace 17. БЪРЗa помощ first/emergency aid 18. БЪРЗa поръчка a pressing/rush order 19. БЪРЗa работа rush work 20. БЪРЗa разходка а quick/ fast/sharp walk 21. БЪРЗa телеграма an express wire/cable 22. БЪРЗo приключване (на преговори) a speedy conclusion (of negotiations) 23. БЪРЗата кучка слепи ги ражда haste makes waste. бързам (ходя) hurry (on, along), hasten (for-ward), make haste;walk'run/ride/drive fast 24. БЪРЗата работа срам за майстора haste makes waste 25. БЪРЗи поправки (на обуща) rapid shoe repairs 26. бързай! hurry up! make haste! be quick (about it)! (зает съм): друг път, БЪРЗ сега another time, I'm in a hurry now 27. книж. speed 28. на БЪРЗа ръка off-hand;hurriedly 29. не БЪРЗ (с нещо) take o.'s time (over s.th.) 30. не БЪРЗ be in no hurry 31. не БЪРЗ да почна be slow to start 32. не бързай толкова don't be in such a hurry 33. няма БЪРЗа работа there's no (special) hurry 34. писмо с БЪРЗа поща an express letter, ам. a special delivery 35. работата е много БЪРЗа the matter is urgent 36. разг. nip along;pelt 37. хапнахме на БЪРЗа ръка we had a quick lunch

  Български-английски речник > бърз

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.