Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

човек

 • 1 A

  {ei}
  I. 1. буквата A
  from A to Z от начало до край от край до край, изцяло, напълно
  2. A уч. оценка отличен
  straight A ам. пълно отличие
  3. A1 мор. първокласен (за плавателен съд), разг. първостепенен, превъзходен
  4. A муз. ла
  II. 1. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book) (обикн. не се превежда)
  2. един, една, едно (често не се превежда)
  not A нито един/една/едно
  not A word нито/ни (една) дума
  3. за разпределяне на, за, в (често не се превежда)
  he gets... A day/week, etc. той получава по... на ден/седмица и пр. /дневно/седмично и пр.
  one pound A dozen (по) една лира дузината
  four levs A kilo по четири лева килото
  fifty lew A person по петдесет лева на човек
  4. със собствени имена като, който прилича на
  he thinks he is A Napoleon той се мисли, че е (като) Наполеон
  5. (с all of) еднакъв, един и същ
  they are all of A size те всички ca еднакви/една и съща големина
  6. известен, някакъв
  in A measure в известна/някаква стелен
  in A sense в известен смисъл
  7. някакъв, някой си
  A Мr B. has come някой си г-н Б. е дошъл
  A man is asking to see you някакъв човек иска да те види
  they were killed to A man те бяха избити до един
  * * *
  {ei} n 1. буквата A; from A to Z от начало до край от край до край (2){ei} 1. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (н
  * * *
  1 n - буквата A;- A уч. оценка отличен;- A1 мор. първокласен; разг. първостепенен, превъзходен;- A муз. ла;2 определителен член (обикновено не се превежда) напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book;a fortiori; adv лат. с още по-голямо основание/причина; още по-решително.
  * * *
  1. (с all of) еднакъв, един и същ 2. a man is asking to see you някакъв човек иска да те види 3. a mr b. has come някой си г-н Б. е дошъл 4. a муз. ла 5. a уч. оценка отличен 6. a1 мор. първокласен (за плавателен съд), разг. първостепенен, превъзходен 7. fifty lew a person по петдесет лева на човек 8. four levs a kilo по четири лева килото 9. from a to z от начало до край от край до край, изцяло, напълно 10. he gets... a day/week, etc. той получава по... на ден/седмица и пр. /дневно/седмично и пр 11. he thinks he is a napoleon той се мисли, че е (като) Наполеон 12. i. буквата a 13. ii. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book) (обикн. не се превежда) 14. in a measure в известна/някаква стелен 15. in a sense в известен смисъл 16. not a word нито/ни (една) дума 17. not a нито един/една/едно 18. one pound a dozen (по) една лира дузината 19. straight a ам. пълно отличие 20. they are all of a size те всички са еднакви/една и съща големина 21. they were killed to a man те бяха избити до един 22. един, една, едно (често не се превежда) 23. за разпределяне на, за, в (често не се превежда) 24. известен, някакъв 25. някакъв, някой си 26. със собствени имена като, който прилича на
  * * *
  A, a [ei] I. n (pl As, A's [eiz]) 1. буквата А; from A to Z от край до край, от началото до края, изцяло; напълно, от игла до конец (разг.), всичко, подробно, докрай, изведнъж, анблок; 2. уч. отлична оценка; straight \A ам. пълен отличен; 3. муз. ла; \A flat ла бемол; \A sharp ла диез; II. [ə, ei] 1. indefinite article пред съгласни звуци (напр. a pen); пред гласни звуци, а понякога и пред "h" в неударена сричка се употребява дублетната форма an (напр. an hour): what \A mistake каква грешка! what \A pity! колко жалко! 2. пред съществителни за брой: \A lot много; \A great many множество, много; \A hundred сто; 3. пред собствени имена: he is \A Mozart in composing в композирането той е (истински) Моцарт; 4. един и същ; of \A height с една и съща височина, еднакво високи; 5. известен, познат, точно определен, някакъв: in \A way в известен (някакъв) смисъл; 6. който и да е, всеки; \A man must eat човек трябва да се храни; 7. при означаване на очевидно мн.: many \A year много години; 8. някой си, кой да е, еди-кой си (разг.), неопределен [ei]; \A Mr. Smith някой си г-н Смит; III.[ə] ост., диал. = of; house \A wood къща от дърво, дървена къща, хижа; IV. aa [a:] шотл. = all; V. a- представка 1. със значение на предлога on: aboard на борда; aside настрана; 2. редуцирана форма на староанглийското of: anew, afresh наново, отново, пак, отначало, още веднъж, повторно, втори път; VI. prep ист., непр., смесено с indef. art. (в думи като: aglow, ablaze) всеки, за, на; three times \A day три пъти дневно.

  English-Bulgarian dictionary > A

 • 2 A. N. Other

  A. N. Other[¸eien´ʌðə] n разг. някой си (използва се за назоваване на човек, чието име няма да се споменава).

  English-Bulgarian dictionary > A. N. Other

 • 3 Adamite

  {'ædəmait}
  1. човек, човешко същество
  2. адамит, нудист
  * * *
  {'adъmait} n 1. човек, човешко същество; 2. адамит, нудист.
  * * *
  адамит; нудист;
  * * *
  1. адамит, нудист 2. човек, човешко същество
  * * *
  Adamite[´ædə¸mait] n 1. човешко същество; 2. адамит; нудист.

  English-Bulgarian dictionary > Adamite

 • 4 April

  {'eiprl}
  n април
  * * *
  {'eiprl} n април.
  * * *
  април;
  * * *
  n април
  * * *
  April[´eipril] n април; \April fool човек, който е излъган на първи април; he made an \April fool of me излъга ме на първи април; \April Fool's Day Първи април.

  English-Bulgarian dictionary > April

 • 5 Arabian

  {ə'reibiən}
  I. a арабски
  ARABIAN Nights Хиляда и една нощ
  ARABIAN bird феникс
  II. n арабин
  * * *
  {ъ'reibiъn} I. а арабски; Arabian Nights Хиляда и една нощ; Arabian bird
  * * *
  арабски;
  * * *
  1. arabian bird феникс 2. arabian nights Хиляда и една нощ 3. i. a арабски 4. ii. n арабин
  * * *
  Arabian[ə´reibiən] I. adj арабски; \Arabian Nights 1001 нощ; \Arabian bird феникс; прен. прекрасен човек; II. n 1. арабин; 2. арабски език.

  English-Bulgarian dictionary > Arabian

 • 6 Aries

  {εəri:z}
  n астр. Овен
  * * *
  {Ёъri:z} n астр. Овен.
  * * *
  n астр. Овен
  * * *
  Aries[´ɛərii:z] n астр. 1. съзвездие Овен; 2. зодиакален знак Овен; 3. човек зодия Овен.

  English-Bulgarian dictionary > Aries

 • 7 Baconian

  Baconian[bə´kouniən] I. adj бейкъновски, който се отнася до Бейкън; II. n 1. последовател на Бейкън; 2. човек, който вярва, че истинският автор на Шекспировите произведения е Бейкън.

  English-Bulgarian dictionary > Baconian

 • 8 Balaam

  Balaam[´beilæm] n sl 1. резервен материал за вестник; 2. човек, който хвали, вместо да осъжда.

  English-Bulgarian dictionary > Balaam

 • 9 Bluebeard

  {'blu:biəd}
  1. човек, който се жени няколко пъти и убива жените си, мистериозен престъпник
  2. Синята брада (герой от приказка)
  * * *
  {'blu:biъd} n 1. човек, който се жени няколко пъти и убива
  * * *
  1. Синята брада (герой от приказка) 2. човек, който се жени няколко пъти и убива жените си, мистериозен престъпник
  * * *
  Bluebeard[´blu:¸biəd] n Синята брада (герой от приказка).

  English-Bulgarian dictionary > Bluebeard

 • 10 Caesar

  {'si:zə}
  n Цезар, прен. властелин, тиран, диктатор, автократ
  CAESAR's wife прен. лице, върху което не трябва да пада никакво съмнение
  * * *
  {'si:zъ} n Цезар; прен. властелин; тиран, диктатор, автократ;
  * * *
  тиран; самодържец; властелин;
  * * *
  1. caesar's wife прен. лице, върху което не трябва да пада никакво съмнение 2. n Цезар, прен. властелин, тиран, диктатор, автократ
  * * *
  Caesar[´si:zə] n 1. ист. Цезар, фамилно име на династията на Юлиите; 2. прен. император, цезар; цар, самодържец, владетел; кесар; \Caesar's wife прен. човек, върху който не може да падне никакво съмнение.

  English-Bulgarian dictionary > Caesar

 • 11 Capricorn

  {'кæрrikə:n}
  n Козирог (съзвездие и знак на зодиака)
  * * *
  {'кaрrikъ:n} n Козирог (съзвездие и знак на зодиака).
  * * *
  n съзвездието Козирог;capricorn; n Козирог (съзвездие и знак на зодиака).
  * * *
  n Козирог (съзвездие и знак на зодиака)
  * * *
  Capricorn[´keipri¸kɔ:n] n 1. астр. съзвездието Козирог; Каприкорн; 2. Козирог, знак от зодиака; човек от зодия Козирог; Tropic of \Capricorn Тропик на Козирога, южният тропик (23°27' ю.ш.).

  English-Bulgarian dictionary > Capricorn

 • 12 Caucasian

  {k3:'keiJn}
  I. 1. кавказки
  2. от бялата раса
  II. n човек от бялата раса, бял
  * * *
  {k3:'keiJn} 1. a 1. кавказки; 2. от бялата раса; II. п чове
  * * *
  кавказки;
  * * *
  1. i. кавказки 2. ii. n човек от бялата раса, бял 3. от бялата раса
  * * *
  Caucasian[kɔ:´keiʒən] I. adj 1. от бялата раса; 2. европеиден; II. n бял, човек от европеидната раса.

  English-Bulgarian dictionary > Caucasian

 • 13 Christian

  {'kristjan}
  I. 1. християнски
  2. благочестив
  3. разг. благоприличен, културен, свестен
  II. 1. християнин
  2. разг. свестен/разбран човек
  * * *
  {'kristjan} 1. a 1. християнски; 2. благочестив; 3. разг. б
  * * *
  християнин;
  * * *
  1. i. християнски 2. ii. християнин 3. благочестив 4. разг. благоприличен, културен, свестен 5. разг. свестен/разбран човек
  * * *
  Christian[´kristʃən] I. adj 1. християнски; \Christian name малко (собствено) име; 2. разг. цивилизован, свестен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv christianly; II. n 1. християнин, християнка; 2. разг. цивилизован, свестен човек.

  English-Bulgarian dictionary > Christian

 • 14 Croesus

  {'krilsəs}
  n Крез, богаташ
  * * *
  {'krilsъs} n Крез, богаташ.
  * * *
  n Крез, богаташ
  * * *
  Croesus[´kri:səs] n 1. ист. Крез, лидийски цар (ок. 560 - 546 г.); 2. прен. много богат човек; as rich as \Croesus богат като Крез.

  English-Bulgarian dictionary > Croesus

 • 15 Dives

  Dives[´daivi:z] n 1. библ. лошият богаташ; 2. прен. богат човек, богаташ; \Dives costs юрид. разноски, пресметнати по по-висока тарифа.

  English-Bulgarian dictionary > Dives

 • 16 Dutchman

  {'dʌtʃmən}
  1. холандец, ост. германец, немец
  well, I'm a DUTCHMAN и таз хубава/добра, не може да бъде
  or I'm a DUTCHMAN, I'm a DUTCHMAN if да не съм човек, ако
  2. ам. приспособление за прикриване/отстраняване на структурни дефекти, мор. холандски кораб
  * * *
  {'d^tshmъn} n (рl-men) 1. холандец; ост. германец, немец; wel
  * * *
  холандец;
  * * *
  1. or i'm a dutchman, i'm a dutchman if да не съм човек, ако 2. well, i'm a dutchman и таз хубава/добра, не може да бъде 3. ам. приспособление за прикриване/отстраняване на структурни дефекти, мор. холандски кораб 4. холандец, ост. германец, немец
  * * *
  Dutchman[dʌtʃmən] n (pl - men) 1. холандец; разг. германец; well, I'm a \Dutchman! не може да бъде! и таз добра (хубава)! I'm a \Dutchman if... да не съм човек (да пукна), ако ...; 2. мор. непознат моряк; 3. мор. холандски кораб; the Flying \Dutchman Летящият холандец.

  English-Bulgarian dictionary > Dutchman

 • 17 Etonian

  {i'touniən}
  I. a итънски, на колежа в Итън
  II. n ученик от колежа в Итън
  Old Е. завършил колежа в Итън
  * * *
  {i'touniъn} I. а итънски; на колежа в Итън; II. п ученик от к
  * * *
  1. i. a итънски, на колежа в Итън 2. ii. n ученик от колежа в Итън 3. old Е. завършил колежа в Итън
  * * *
  Etonian[i(:)´tounjən] I. adj итънски, от колежа Итън; II. n 1. ученик от колежа в Итън; 2. ( old) E. човек, завършил този колеж.

  English-Bulgarian dictionary > Etonian

 • 18 Falstaffian

  Falstaffian[fɔl´stæfiən] adj характерен за Фалстаф; дебел, добър и весел човек.

  English-Bulgarian dictionary > Falstaffian

 • 19 Glaswegian

  {glæs'wi:dʒjən}
  I. a от гр. Глазгоу (в Шотландия)
  II. n жител на/човек родом от гр. Глазгоу
  * * *
  {glas'wi:jjъn} I. а от гр. Глазгоу (в Шотландия); II. п
  * * *
  1. i. a от гр. Глазгоу (в Шотландия) 2. ii. n жител на/човек родом от гр. Глазгоу
  * * *
  Glaswegian[glæs´wi:dʒiən] I. adj от гр. Глазгоу (в Шотландия); II. n жител на (човек родом от) гр. Глазгоу.

  English-Bulgarian dictionary > Glaswegian

 • 20 Hellenist

  {'helinist}
  1. елинист (специалист)
  2. човек, който се гърчее
  * * *
  {'helinist} n 1. елинист (специалист); 2. човек, който се г
  * * *
  1. елинист (специалист) 2. човек, който се гърчее
  * * *
  Hellenist[´helinist] n елинист.

  English-Bulgarian dictionary > Hellenist

Look at other dictionaries:

 • човек — същ. личност, человек, особа, лице, същество, твар, човече, индивид, смъртен същ. мъж, съпруг същ. субект същ. тип същ. създание същ. фигура, тяло, телосложение, външен вид, образ, облик …   Български синонимен речник

 • човек без късмет — словосъч. неудачник, несретник, непрокопсаник …   Български синонимен речник

 • дилувијален човек — праисториски човек, прачовек …   Macedonian dictionary

 • лимфатичен човек — блед човек, како подуен, лимфните јазли му се отечени и лесно се воспалуваат …   Macedonian dictionary

 • пекиншки човек — (лат. Homo erectus pekinensis) тип на човек сличен на неандерталецот чиј костур е пронајден недалеку од Пекинг …   Macedonian dictionary

 • долен човек — словосъч. мерзавец, злодей, изверг …   Български синонимен речник

 • дребен човек — словосъч. джудже, завързак, слабак …   Български синонимен речник

 • духовит човек — словосъч. шегаджия, шегобиец, смешник …   Български синонимен речник

 • ексцентричен човек — словосъч. чудак, маниак, мърморко …   Български синонимен речник

 • коравосърдечен човек — словосъч. дръвник, пън, тъпак …   Български синонимен речник

 • намусен човек — словосъч. темерут, проклетия …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.