Translation: from bulgarian

чаша кафе

 • 1 чаша

  ча̀ш|а ж., -и 1. ( стъклена) Glas n, Gläser; 2. ( порцеланова) Tasse f, -n; чаша вода ein Glas Wasser; чаша шампанско ein Glas Champagner; чаша кафе eine Tasse Kaffee; чаша сладолед Eisbecher m.

  Български-немски речник > чаша

 • 2 доисква

  ми се, доиска ми се feel like ( със същ. или ger.)
  доисква ми се да изпия чаша кафе/да се поразходя/да потанцувам I feel like a cup of coffee/a walk/dancing
  * * *
  1. ДОИСКВА ми се да изпия чаша кафе/ да се поразходя/ да потанцувам I feel like a cup of coffee/a walk/dancing 2. ми се, доиска ми се feel like (със същ. или ger.)

  Български-английски речник > доисква

 • 3 правя

  на/превръщам в правя reduce/burn to ashes
  ставам на правя be reduced to ashes
  посипвам си главата с правя do penance in sackcloth and ashes; put ashes on o.'s head, cover o.'s head with ashes
  тури му правя let bygones be bygones, forget it
  правя на езика ти touch wood
  1. (изработвам, произвеждам) make
  (извършвам, изпълнявам, уреждам) do
  (сграда, мост и пр.) make. build
  (грешка) make, perpetrate
  (чай, кафе и пр.) make
  правя гаргара gargle
  правя добро do good
  правя впечатление на някого make/produce an impression on s.o., impress s.o.
  правя всичко възможно do o.'s utmost, do what one can
  правя въпрос raise an issue, разг. make a fuss, kick up a fuss (за about)
  правя избори hold elections
  правя засечка misfire, hang fire
  правя изключение make/be an exception
  правя икономии make economies, economize
  правя един кръг сп. get round one lap
  правя комплимент pay/make a compliment
  правя магарии get into mischief
  правя опити make experiments, experiment
  правя посещение pay a visit (на to)
  правя преброяване на населението take a census. of the population
  правя предложение make it proposal (на to), ( на събрание) table a motion, ( за женитба) propose to a lady
  правя сватба get married; give a wedding party, make a wedding feast
  ще правите ли сватба? are you going to give a wedding party/reception/feast?
  правя сензация make/cause a sensation
  правя снимка take a picture/snapshot
  правя стъпка take a step
  ' правя състояние make money/a fortune
  правя услуга на някого do s.o. a favour/service/kindness
  2. (постъпвам, действувам) do, act
  прави, както ти казвам- do as I tell you
  прави, каквото прави, все-радиото слуша he does nothing but listen to the radio, he keeps listening to the radio
  правя, каквото си ща have o.'s own way; obtain o.'s way
  правя (с някого), каквото си ща turn/twist/wind (s.o.) round o.'s (little) finger; mould s.o. like wax
  добре прави той, че he does well to (c inf.)
  зле правите, като you are wrong to
  правя същото do the same; follow suit
  защо ме правиш на дете? why do you treat me like a child?
  тази рокля я пвави по-дебела, отколкото е this dress makes her look fatter than she is; this dress is not slimming
  4. (превръщам в) turn (s.th.) into, make into
  правя нощта на ден turn night into day, ( работя до късно) burn the midnight oil
  правяна пепел burn to ashes
  6. (ставам причина за, предизвиквам) cause, bring about
  град глад не прави hail will/does not cause hunger
  този. шум ме прави да пощурея this noise drives me mad
  какво правите? how are you? how are you getting along?
  какво ще я правиш тази къща? (за какво ти е) what are you going to do with this house? what earthly good will this house be to you?
  не знам какво ще правя с тези... (не ми са нужни) I have no earthly use for..., I have no idea what to do with...
  правя дългове make/contract debts
  правя мили очи fawn (upon), toady
  правя някому компания keep s.o. company
  правя поведение stand on o.'s good behaviour, put o.'s best foot forward
  правя подаръци give/make presents
  правя скомина на някого set s.o.'s teeth on edge
  правя-струвам contrive, leave no stone unturned
  правя температура run a temperature
  правя бебе на get (a girl) ; n trouble, make (a woman) pregnant; put (a woman) in the family way
  правя си застраховка take out an insurance
  правя си зъбите have o.'s teeth fixed, have o.'s teeth attended to
  правя си илюзии cherish illusions
  правяси косата на апарат have o.'s hair permed, have a perm
  правя си костюм (н пр.) have a suit (etc.) made
  правя си къща have a house built
  правя си сметката без
  правя make/stage/engineer a coup
  7. (обрат) turn, (radical) change
  * * *
  пра̀вя,
  гл., мин. св. деят. прич. пра̀вил 1. ( изработвам, произвеждам) make; ( извършвам, изпълнявам, уреждам) do; ( грешка) make, perpetrate; ( чай, кафе и пр.) make; има още много да се прави much yet remains to be done; \правя впечатление на някого make/produce an impression on s.o.; \правя всичко възможно do o.’s utmost, do what one can, do o.’s best, do all one can; \правя въпрос raise an issue, разг. make a fuss, kick up a fuss (за about); \правя добро do good; \правя една обиколка спорт. get round one lap; \правя изключение make/be an exception; \правя магарии get into mischief; \правя опити make experiments, experiment; \правя преброяване на населението take a census of the population; \правя сватба give a wedding party, make a wedding feast; \правя сензация make/cause a sensation; \правя снимка take a picture/snapshot; \правя сравнения/паралели/заключения draw comparisons/parallels/conclusions; \правя стъпка take a step; \правя състояние make money/a fortune;
  2. ( постъпвам, действам) do, act; зле правите като you are wrong to; прави, както ти казвам do as I tell you; \правя, каквото си ща have o.’s own way; obtain o.’s way; \правя (с някого), каквото си ща turn/twist/wind (s.o.) round o.’s (little) finger; mould s.o. like wax; \правя същото do the same; follow suit;
  3. ( представям някого за някакъв) take (s.o.) for; защо ме правиш на дете? why do you treat me like a child? тази рокля я прави по-дебела, отколкото е this dress makes her look fatter than she is;
  4. ( превръщам в) turn (s.th.) into, make into; \правя на пепел burn to ashes;
  6. ( ставам причина за, предизвиквам) cause, bring about;
  \правя се ( преструвам се) pretend, feign; \правя се на беден pretend to be poor; talk poor; \правя се на безразличен wear an air of indifference; \правя се на Ибрям башия play possum; \правя се на луд ( смахнат) play the fool/goat/monkey; \правя се на невинен put on an innocent air/look; \правя се, че върша нещо make a feint of doing s.th.; \правя се, че знам let on, look knowing; \правя се, че не виждам wink, connive, look the other way, (не обръщам внимание на) turn a blind eye to, pretend not to see; give (s.th./s.o.) the go-by; ( пренебрегвам) cut (s.o.) dead, give (s.o.) the cold shoulder; • какво правите? how are you? how are you getting along? не знам какво ще \правя с тези … (не ми са нужни) I have no earthly use for …, I have no idea what to do with …; \правя бебе на get (a girl) in trouble, make (a woman) pregnant; put (a woman) in the family way; \правя мили очи fawn (upon), toady; \правя някому компания keep s.o. company; \правя поведение stand on o.’s good behaviour, put o.’s best foot forward; \правя си застраховка take out an insurance; \правя си зъбите have o.’s teeth fixed, have o.’s teeth attended to; \правя си костюм (и пр.) have a suit (etc.) made; \правя си сметката без кръчмаря reckon without o.’s host; \правя си устата drop a hint (that one would like s.th.); \правя-струвам contrive, leave no stone unturned; това ви прави чест it does you credit.
  * * *
  make (изработвам, произвеждам): This house is made of bricks. - Тази къща е направена от тухли., He made money abroad. - Той направи пари в чужбина., She правяs experiments with white mice. - Тя прави експерименти с бели мишки., One and one правяs two. - Едно и едно прави две., The news made her happy. - Новината я направи щастлива., She made herself a cup of coffee. - Тя си направи чаша кафе.; do (извършвам, изпълнявам): Would you правя me a favor? - Ще ми направиш ли една услуга?, What am I going to правя now? - Какво ще правя сега?, She правяes her hair. - Тя си прави косата., I have lots of work to правя. - Имам да правя много неща.; pay (посещение): He paid me a visit. - Той ми направи посещение.; perpetrate (грешка); vitiate (недействителен за договор, юр.); pretend (се): She правяs to be sleeping. - Тя се прави на заспала.; take: правя a step ahead - правя стъпка напред;
  * * *
  1. 'ПРАВЯ състояние make money/a fortune 2. (грешка) make, perpetrate 3. (извършвам, изпълнявам, уреждам) do 4. (изработвам, произвеждам) make 5. (обрат) turn, (radical) change 6. (постъпвам, действувам) do, act 7. (превръщам в) turn (s.th.) into, make into 8. (представям някого за някакъв) take (s.o.) for 9. (при смятане) make 10. (сграда, мост и пр.) make. build 11. (ставам причина за, предизвиквам) cause, bring about 12. -ПРАВЯ си сметката без 13. ПРАВЯ (с някого), каквото си ща turn/ twist/wind (s.o.) round o.'s (little) finger;mould s.o. like wax 14. ПРАВЯ make/stage/engineer a coup 15. ПРАВЯ бебе на get (a girl) ;n trouble, make (a woman) pregnant;put (a woman) in the family way 16. ПРАВЯ впечатление на някого make/produce an impression on s.o., impress s.o. 17. ПРАВЯ всичко възможно do o.'s utmost, do what one can 18. ПРАВЯ въпрос raise an issue, разг. make a fuss, kick up a fuss (за about) 19. ПРАВЯ гаргара gargle 20. ПРАВЯ добро do good 21. ПРАВЯ дългове make/contract debts 22. ПРАВЯ един кръг сп. get round one lap 23. ПРАВЯ засечка misfire, hang fire 24. ПРАВЯ избори hold elections 25. ПРАВЯ изключение make/be an exception 26. ПРАВЯ икономии make economies, economize 27. ПРАВЯ комплимент pay/make a compliment 28. ПРАВЯ магарии get into mischief 29. ПРАВЯ мили очи fawn (upon), toady 30. ПРАВЯ на езика ти touch wood. 31. ПРАВЯ нощта на ден turn night into day, (работя до късно) burn the midnight oil 32. ПРАВЯ някому компания keep s.o. company 33. ПРАВЯ опити make experiments, experiment 34. ПРАВЯ поведение stand on o.'s good behaviour, put o.'s best foot forward 35. ПРАВЯ подаръци give/make presents 36. ПРАВЯ посещение pay a visit (на to) 37. ПРАВЯ преброяване на населението take a census. of the population 38. ПРАВЯ предложение make it proposal (на to), (на събрание) table a motion, (за женитба) propose to a lady: ПРАВЯ сватба get married;give a wedding party, make a wedding feast 39. ПРАВЯ сензация make/cause a sensation 40. ПРАВЯ си застраховка take out an insurance 41. ПРАВЯ си зъбите have o.'s teeth fixed, have o.'s teeth attended to 42. ПРАВЯ си илюзии cherish illusions 43. ПРАВЯ си костюм (н пр.) have a suit (etc.) made 44. ПРАВЯ си къща have a house built 45. ПРАВЯ скомина на някого set s.o.'s teeth on edge 46. ПРАВЯ снимка take a picture/snapshot 47. ПРАВЯ стъпка take a step 48. ПРАВЯ същото do the same;follow suit 49. ПРАВЯ температура run a temperature 50. ПРАВЯ услуга на някого do s.o. a favour/service/kindness 51. ПРАВЯ, каквото си ща have o.'s own way;obtain o.'s way 52. ПРАВЯ-струвам contrive, leave no stone unturned 53. ПРАВЯна пепел burn to ashes 54. ПРАВЯси косата на апарат have o.'s hair permed, have a perm 55. град глад не прави hail will/does not cause hunger 56. добре прави той, че he does well to (c inf.) 57. защо ме правиш на дете? why do you treat me like a child? 58. зле правите, като уоu are wrong to 59. има още много да се прави much yet remains to be done 60. какво правите? how are you?how are you getting along? 61. какво ще я правиш тази къща? (за какво ти е) what are you going to do with this house?what earthly good will this house be to you? 62. на/превръщам в ПРАВЯ reduce/burn to ashes 63. не знам какво ще правя с тези... (не ми са нужни) I have no earthly use for..., I have no idea what to do with... 64. пет по пет правят двадесет и пет five times five make twenty five 65. посипвам си главата с ПРАВЯ do penance in sackcloth and ashes;put ashes on o.'s head, cover o.'s head with ashes 66. прави, каквото прави, все-радиото слуша he does nothing but listen to the radio, he keeps listening to the radio 67. прави, както ти казвам-do as I tell you 68. ставам на ПРАВЯ be reduced to ashes 69. тази рокля я пвави по-дебела, отколкото е this dress makes her look fatter than she is;this dress is not slimming 70. това ви прави чест it does you credit 71. този. шум ме прави да пощурея this noise drives me mad 72. тури му ПРАВЯ let bygones be bygones, forget it 73. чaй, кафе и пр.) make 74. ще правите ли сватба? are you going to give a wedding party/reception/feast?

  Български-английски речник > правя

 • 4 доиска ми (ти

  доѝска ми (ти,
  доѝсква ми (ти безл. възвр. гл. feel like ( със същ. или ger.); \доиска ми (ти да изпия чаша кафе/да се поразходя/да потанцувам I feel like a cup of coffee/a walk/dancing.

  Български-английски речник > доиска ми (ти

 • 5 доисква ми (ти

  доѝсква ми (ти,
  безл. възвр. гл. feel like ( със същ. или ger.); \доисква ми (ти да изпия чаша кафе/да се поразходя/да потанцувам I feel like a cup of coffee/a walk/dancing.

  Български-английски речник > доисква ми (ти

 • 6 чаша

  ж verre m, tasse f, chope f, coupe f; черковна чаша calice m; чаша вино verre de vin; чаша за вино verre а vin; чаша бира un demi, une chope; пия чаша шампанско boire une coupe (verre) de champagne; пия чаша чай (мляко, кафе) boire une tasse de thé (de lait, de café); чукам чашите trinquer а вдигам чашата за здравето на някого lever le verre а la santé de qn; изпивам чашата до дъно boire de calice jusqu'а la lie; чашата на търпението преля la coupe est pleine, ma patience est poussée а bout, il mit ma patience а bout.

  Български-френски речник > чаша

 • 7 кафе

  1. coffee
  печено кафе roasted coffee
  кафе на зърна coffee beans, unground coffee
  зърно кафе a coffee bean
  смляно кафе ground coffee
  кафе с мляко white coffee
  турско кафе Turkish coffee
  кафе-експресо extract-coffee, espresso
  нес кафе instant coffee, soluble coffee
  шварц кафе black coffee, plain coffee
  варя кафе make coffee
  гледам някому на кафе tell s.o.'s fortune by the coffee-grounds
  2. (кафене, кафе-сладкарница) cafe; coffee-house
  * * *
  кафѐ,
  ср., само ед.
  1. coffee; варя \кафе make coffee; гледам някому на \кафе tell s.o.’s fortune by the coffee-grounds; \кафе без мляко black coffee; \кафе еспресо extract-coffee, espresso; \кафе на зърна coffee beans, unground coffee; \кафе с мляко white coffee; мелница за \кафе coffee-grinder; нес\кафе instant coffee, soluble coffee; печено \кафе roasted coffee; смляно \кафе ground coffee; турско \кафе Turkish coffee; шварц \кафе black coffee, plain coffee;
  2. ( кафене, кафе-сладкарница) café; coffee-house; разг. Caff.
  * * *
  coffee: ground кафе - смляно кафе
  * * *
  1. (кафене, кафе-сладкарница) cafe; coffee-house 2. coffee 3. КАФЕ на зърна coffee beans, unground coffee 4. КАФЕ с мляко white coffee 5. КАФЕ-експресо extract-coffee, espresso 6. варя КАФЕ make coffee 7. гледам някому на КАФЕ tell s. o.'s fortune by the coffee-grounds 8. зърно КАФЕ a coffee bean 9. мелница за КАФЕ coffee-grinder 10. нес КАФЕ instant coffee, soluble coffee 11. печено КАФЕ roasted coffee 12. смляно КАФЕ ground coffee 13. турско КАФЕ Turkish coffee 14. шварц КАФЕ black coffee, plain coffee

  Български-английски речник > кафе

 • 8 чаша

  (количество) glassful, cupful
  чаша с капак tankard
  чаша със столче a stemmed glass, goblet
  чаша чай a cup of tea
  препълвам чашата на fill up the measure of
  карам чашата на тьрпението да прелее break the camel's back
  на чаша over a glass of wine, over a-bottle
  * * *
  ча̀ша,
  ж., -и ( стъклена) glass, (за вода) tumbler; ( порцеланова) cup, (с прави стени) mug; ( количество) glassful, cupful; препълнена \чашаа brimmer; \чашаа с капак tankard; ( църковна) chalice; \чашаа със столче stemmed glass, goblet; • карам \чашаата на търпението да прелее break the camel’s back; на \чашаа over a glass of wine, over a bottle; препълвам \чашаата на fill up the measure of.
  * * *
  glass (стъклена): a water-чаша - водна чаша; cup (порцеланова): I would like a чаша of tee. - Бих искал чаша чай.; tumbler (за вода); beaker ; chalice (църк.); mug ; (за количество): glassful
  * * *
  1. (количество) glassful, cupful 2. (порцеланова) cup, (с прави стени) mug 3. (стъклена) glass, (за вода и) tumbler 4. (църковна) chalice 5. ЧАША с капак tankard 6. ЧАША със столче a stemmed glass, goblet 7. ЧАША чай a cup of tea 8. карам ЧАШАта на тьрпението да прелее break the camel's back 9. на ЧАША over a glass of wine, over a -bottle 10. препълвам ЧАШАта на fill up the measure of 11. препълнена ЧАША brimmer

  Български-английски речник > чаша

 • 9 кафе

  кафе́ ср., -та 1. Kaffee u: [ ka'fei ] австр. m, -s; 2. ( кафене) Café n, -s; Черно кафе Schwarzkaffee m; кафе еспресо Espresso m; Три кафета еспресо, моля! Drei Espresso, bitte!; Турско кафе Mocca m; кафе без кофеин Koffeinfreier Kaffee m; Късо/дълго кафе Kurzer/länger Kaffee m; Отивам в кафето Ich gehe ins Café.

  Български-немски речник > кафе

 • 10 интернет кафе

  ѝнтернет кафѐ,
  ср., -та cybercafe.

  Български-английски речник > интернет кафе

 • 11 кафе

  кофе
  * * *
  кафе́ с
  кофе

  Български-руски речник > кафе

 • 12 кафе

  ср 1. (зърно) café m; печено кафе café torréfié; 3. (питие) café m; пия кафе boire du café; турско кафе café turc ( а la turque); мляко с кафе café au lait; шварц кафе café filtre.

  Български-френски речник > кафе

 • 13 кафе

  кафѐ <- та>
  същ ср caffè m
  кафе на зърна caffè in grani

  Български-италиански речник > кафе

 • 14 ахатова чаша

  agate cup

  Български-Angleščina политехнически речник > ахатова чаша

 • 15 бунзенова чаша

  bunsen beaker

  Български-Angleščina политехнически речник > бунзенова чаша

 • 16 екранизираща чаша

  ядр.
  shield pot
  ядр.
  shield pots

  Български-Angleščina политехнически речник > екранизираща чаша

 • 17 клапанова чаша

  valve cup
  valve cups

  Български-Angleščina политехнически речник > клапанова чаша

 • 18 коничняа чаша

  conical beaker

  Български-Angleščina политехнически речник > коничняа чаша

 • 19 конусна чаша с чучурче

  beaker flask
  beaker flasks

  Български-Angleščina политехнически речник > конусна чаша с чучурче

 • 20 лагерна чаша за водещо зъбно колело

  pinion carrier
  pinion carriers

  Български-Angleščina политехнически речник > лагерна чаша за водещо зъбно колело

Look at other dictionaries:

 • Пятигорск — Город Пятигорск Флаг Герб …   Википедия

 • Узбекская Советская Социалистическая Республика — (Узбекистон Совет Социалистик Республикаси)         Узбекистан.          I. Общие сведения          Узбекская ССР образована 27 октября 1924. Расположена в центральной и северной частях Средней Азии. Граничит на С. и С. З. с Казахской ССР, на Ю.… …   Большая советская энциклопедия

 • Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны — У этого термина существуют и другие значения, см. Мемориальный парк. У этого термина существуют и другие значения, см. Братское кладбище. Мемориальный парк Мемориально парковый комплекс героев Первой мировой войны …   Википедия

 • Всероссийский выставочный центр — Запрос «ВДНХ» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Достопримечательность Всероссийский Выставочный Центр Выставка Достижений Народного Хозяйства …   Википедия

 • Родин, Борис Аркадьевич — Борис Аркадьевич Родин Дата рождения: 8 апреля 1955(1955 04 08) (57 лет) Место рождения: Ленинград Род деятельности: поэт, продюсер, бизнесмен, общественный деятель Язык произведений …   Википедия

 • ВЫПИТЬ ГОРЬКУЮ ЧАШУ — кто Испытать, перенести страдания или жизненные испытания в полной мере, до конца. Подразумевается, что кто л. достойно претерпел все невзгоды, которые выпали на его долю (часто в связи с какими л. трагическими событиями истории). Имеется в виду …   Фразеологический словарь русского языка

 • ВЫПИТЬ ГОРЬКУЮ ЧАШУ ДО ДНА — кто Испытать, перенести страдания или жизненные испытания в полной мере, до конца. Подразумевается, что кто л. достойно претерпел все невзгоды, которые выпали на его долю (часто в связи с какими л. трагическими событиями истории). Имеется в виду …   Фразеологический словарь русского языка

 • ВЫПИТЬ ЧАШУ — кто Испытать, перенести страдания или жизненные испытания в полной мере, до конца. Подразумевается, что кто л. достойно претерпел все невзгоды, которые выпали на его долю (часто в связи с какими л. трагическими событиями истории). Имеется в виду …   Фразеологический словарь русского языка

 • ВЫПИТЬ ЧАШУ ДО ДНА — кто Испытать, перенести страдания или жизненные испытания в полной мере, до конца. Подразумевается, что кто л. достойно претерпел все невзгоды, которые выпали на его долю (часто в связи с какими л. трагическими событиями истории). Имеется в виду …   Фразеологический словарь русского языка

 • ДОПИТЬ ГОРЬКУЮ ЧАШУ — кто Испытать, перенести страдания или жизненные испытания в полной мере, до конца. Подразумевается, что кто л. достойно претерпел все невзгоды, которые выпали на его долю (часто в связи с какими л. трагическими событиями истории). Имеется в виду …   Фразеологический словарь русского языка

 • ДОПИТЬ ГОРЬКУЮ ЧАШУ ДО ДНА — кто Испытать, перенести страдания или жизненные испытания в полной мере, до конца. Подразумевается, что кто л. достойно претерпел все невзгоды, которые выпали на его долю (часто в связи с какими л. трагическими событиями истории). Имеется в виду …   Фразеологический словарь русского языка

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.