Translation: from bulgarian

химическа

 • 1 добив от химическа реакция

  chemical efficiency
  chemical efficiencys

  Български-Angleščina политехнически речник > добив от химическа реакция

 • 2 оцветяване чрез химическа обработка

  chemical colouring

  Български-Angleščina политехнически речник > оцветяване чрез химическа обработка

 • 3 химическа бомба

  gas bomb
  gas bombs

  Български-Angleščina политехнически речник > химическа бомба

 • 4 химическа дезинфекция

  chemical disinfection
  chemical disinfections

  Български-Angleščina политехнически речник > химическа дезинфекция

 • 5 химическа енергия

  chemical energies
  chemical energy
  chemical power
  chemical powers

  Български-Angleščina политехнически речник > химическа енергия

 • 6 химическа минерализация

  chemical mineralization
  chemical mineralizations

  Български-Angleščina политехнически речник > химическа минерализация

 • 7 химическа промишленост

  chemical industries
  chemical industry

  Български-Angleščina политехнически речник > химическа промишленост

 • 8 химическа формула ж

  chemische Formel {f}

  Bългарски-немски речник ново > химическа формула ж

 • 9 бомба

  1. bomb
  бомба със закъснител a time-bomb a delayed-action bomb
  2. прен. (сензация) bomb-shell
  3. прен. (нещо много хубаво) бомба I that's smashing!
  * * *
  бо̀мба,
  ж., -и 1. bomb; \бомбаа със закъснител time bomb, delayed-action bomb; запалителна \бомбаа incendiary bomb; защитен от \бомбаи bomb-proof; лъжлив слух за поставена \бомбаа bomb hoax; осколъчна \бомбаа fragmentation bomb; поставям \бомбаа (в кола и пр.) booby-trap; самонасочваща се \бомбаа self-homing bomb; химическа \бомбаа gas bomb;
  2. прен. ( сензация) bomb-shell;
  3. прен. ( нещо много хубаво) \бомба! that’s smashing!
  * * *
  bomb: a nuclear бомба - атомна бомба; superbomb (водородна)
  * * *
  1. 1 (бъчва за вино) tun 2. 1 bomb 3. БoМБАсъс закъснител а time-bomb a delayed-action bomb 4. запалителна БoМБА an incendiary bomb 5. защитен от бомби bomb-proof 6. прен. (нещо много хубаво) БoМБА I that's smashing! 7. прен. (сензация) bomb-shell

  Български-английски речник > бомба

 • 10 война

  war
  ам. World War I
  ам. World War II
  сирак от войната a war orphan
  спомени от войната war reminiscences
  въздушна война air/aerial warfare
  окопна война trench warfare
  партизанска война partisan/guerrilla warfare
  подвижна/маневрена война a war of movement, mobile warfare
  химическа война chemical/gas warfare
  война на живот и смърт a war to the knife
  война на изтощение a war of attrition
  война по море a naval war, a sea war
  война на нерви a war of nerves
  във война съм be at war (с with)
  водя война make/wage war (c on, against)
  почвам война go to war, take the field
  обявявам-на declare war on
  пренасям войната на противникова територия carry the war into the enemy's country/camp
  * * *
  война̀,
  ж., -ѝ war; ( воюване) warfare; водя \войнаа make/wage war (с on, against); \войнаа на живот и смърт war to the knife; \войнаа на изтощение war of attrition; \войнаа на нерви war of nerves; \войнаа по море naval war, sea war; във \войнаа съм be at war (с with); въздушна \войнаа air/aerial warfare; гражданска \войнаа civil war; започвам \войнаа go to war, take the field; избухване на \войнаа outbreak of war; истинска (не студена) \войнаа shooting/hot war; междуособна \войнаа internecine war; обявявам \войнаа на declare war on; окопна \войнаа trench warfare; освободителна \войнаа war of liberation; отечествена \войнаа Patriotic War; партизанска \войнаа partisan/guerrilla warfare; подвижна/маневрена \войнаа war of movement, mobile warfare; позиционна \войнаа stationary warfare; пренасям \войнаата на противникова територия carry the war into the enemy’s country/camp; Първата световна \войнаа истор. the First World War; амер. World War I; спомени от \войнаата war reminiscences; състояние на \войнаа state of war; студена \войнаа cold war; хвърлям страна във \войнаа precipitate a country into a war; химическа \войнаа chemical warfare.
  * * *
  belligerence: a state of война - състояние на война; warfare
  * * *
  1. (воюване) warfare 2. war 3. ВОЙНА на живот и смърт а war to the knife 4. ВОЙНА на изтощение а war of attrition 5. ВОЙНА на нерви a war of nerves 6. ВОЙНА по море a naval war, a sea war 7. ам. World War I 8. ам. World War II 9. водя ВОЙНА make/wage war (c on, against) 10. втората световна ВОЙНА the Second World War 11. във ВОЙНА съм be at war (c with) 12. въздушна ВОЙНА air/aerial warfare 13. гражданска ВОЙНА a civil war 14. избухване на ВОЙНА outbreak of war 15. истинска (не студена) ВОЙНА а shooting/hot war 16. междуособна ВОЙНА an internecine war 17. обявявам - на declare war on 18. окопна ВОЙНА trench warfare 19. освободителна ВОЙНА a war of liberation 20. отечествена ВОЙНА a Patriotic War 21. партизанска ВОЙНАpartisan/guerrilla warfare 22. подвижна/ маневрена ВОЙНА a war of movement, mobile warfare 23. почвам ВОЙНА go to war, take the field 24. пренасям ВОЙНАта на противникова територия carry the war into the enemy's country/camp 25. първата световна ВОЙНА the First World War 26. сирак от ВОЙНАта a war orphan 27. спомени от ВОЙНАта war reminiscences 28. студена ВОЙНА a cold war 29. състояние на ВОЙНА a state of war 30. химическа ВОЙНА chemical/gas warfare

  Български-английски речник > война

 • 11 газов

  gas (attr.)
  газов двигател gas-engine
  газов завод gas works
  газов мехур, газова шупла (в метал, стъкло) nipple
  газова война gas/chemical warfare
  газова горелка gas-burner, Bun sen-burner
  газова маска gas-mask, breathing-mask
  газова печка gas-cooker
  газова тревога gas alarm
  газово осветление gas light
  * * *
  га̀зов,
  прил. gas (attr.); автомобилна \газова уредба Liquid Petroleum Gas system, съкр. L. P. G.; \газов двигател gas-engine; \газов завод gas works; \газов мехур, \газова шупла (в метал, стъкло) nipple; \газова бутилка gas cylinder; \газова (химическа) война gas/chemical warfare; \газова горелка gas-burner, gas jet; Bunsen-burner; \газова маска gas-mask, breathing-mask; \газова печка gas-cooker; gas oven, gas range; \газова тревога gas alarm/alert; \газово осветление gas light.
  * * *
  gas-filled
  * * *
  1. gas (attr.) 2. ГАЗОВ двигател gas-engine 3. ГАЗОВ завод gas works 4. ГАЗОВ мехур, ГАЗОВа шупла (в метал, стъкло) nipple 5. ГАЗОВa война gas/ chemical warfare 6. ГАЗОВa горелка gas-burner, Bun sen-burner 7. ГАЗОВa маска gas-mask, breathing-mask 8. ГАЗОВa печка gas-cooker 9. ГАЗОВa тревога gas alarm 10. ГАЗОВo осветление gas light

  Български-английски речник > газов

 • 12 индустрия

  industry
  лека индустрия light industry/industries
  тежка индустрия heavy industry/industries
  тежка химическа индустрия a large-scale chemical industry
  * * *
  инду̀стрия,
  ж., -и industry; военна \индустрияя war industry; лека \индустрияя light industry/industries; тежка \индустрияя heavy industry/industries; тежка химическа \индустрияя large-scale chemical industry.
  * * *
  industry: heavy индустрия - тежка индустрия
  * * *
  1. industry 2. военна ИНДУСТРИЯ a war industry 3. лека ИНДУСТРИЯ light industry/ industries 4. тежка ИНДУСТРИЯ heavy industry/industries 5. тежка химическа ИНДУСТРИЯ a large-scale chemical industry

  Български-английски речник > индустрия

 • 13 отбрана

  defence (и сп. )
  (защита) protection
  активна отбрана aggressive defence
  противовъздушна отбрана anti-aircraft defence; airraid precautions
  в отбрана on the defence
  засилвам отбранатаси strengthen o.'s defences
  * * *
  отбра̀на,
  ж., само ед. defence (и спорт.); ( защита) protection; активна \отбрана aggressive defence; брегова \отбрана coast-defence; гражданска \отбрана civil defence; в \отбрана on the defence; подвижна \отбрана elastic defence; преминавам към \отбрана assume/take on the defensive; принуждавам към \отбрана throw on the defensive; противовъздушна \отбрана anti-aircraft defence; air-raid precautions; химическа \отбрана anti-gas defence.
  * * *
  defence (и сп.): anti-aircraft отбрана - противовъздушна охрана
  * * *
  1. (защита) protection 2. defence (u сn.) 3. активна ОТБРАНА aggressive defence 4. брегова ОТБРАНА coast-defence 5. в ОТБРАНА on the defence 6. гражданска ОТБРАНА civil defence 7. засилвам ОТБРАНАтаси strengthen o.'s defences 8. подвижна ОТБРАНА elastic defence 9. преминавам към ОТБРАНА assume the defensive 10. принуждавам към ОТБРАНА throw on the defensive 11. противовъздушна ОТБРАНА anti-aircraft defence;airraid precautions 12. химическа ОТБРАНА anti-gas defence

  Български-английски речник > отбрана

 • 14 промишленост

  industry
  тежка/лека промишленост a heavy/light industry
  едра промишленост a large-scale industry
  главни отрасли на промишлеността main branches of industry; basic/main industries
  * * *
  промѝшленост,
  ж., само ед. industry; авиационно-космическа \промишленост aerospace industry; главни отрасли на \промишлеността main branches of industry; basic/main industries; добивна \промишленост mining (industry); extractive industry; едра \промишленост a large-scale industry; енергийна \промишленост power industry; месопреработваща \промишленост meat industry; млекопреработвателна \промишленост dairy industry; нефтена \промишленост petroleum industry; нефтохимическа \промишленост petrochemical industry; самолетна \промишленост aircraft industry; тежка/лека \промишленост a heavy/light industry; целулозно-хартиена \промишленост pulp industry; шивашка \промишленост clothing industry.
  * * *
  industry: heavy промишленост - тежка промишленост, chemical промишленост - химическа промишленост; manufacture
  * * *
  1. industry 2. главни отрасли на ПРОМИШЛЕНОСТта main branches of industry; basic/ main industries 3. добивна ПРОМИШЛЕНОСТ mining (industry) 4. едра ПРОМИШЛЕНОСТ a large-scale industry 5. тежка/лека ПРОМИШЛЕНОСТ a heavy/ light industry

  Български-английски речник > промишленост

 • 15 тежък

  1. heavy; weighty; ponderous
  тежка промишленост/артилерия a heavy industry/artillery
  тежък бомбардировач a heavy bomber
  тежък като олово (за крайник и пр.) leaden
  2. (труден) hard, difficult; arduous
  burdensome, onerous; severe; tough
  (за човек, характер) difficult, trying
  тежък труд, тежка работа hard work, toil
  тежка задача a difficult problem
  a hard task, разг. a tall order
  тежка загуба a grievous loss, ( материална) a heavy loss
  тежки данъци heavy/oppressive/onerous taxes
  тежко чувство a feeling of oppression; a heavy feeling; a heaviness in o.'s heart
  тежко време oppressive/sultry weather
  тежка жега sultry heat
  тежко раждане a difficult confinement
  тежко дишане heavy/laboured breathing, ( много тежко) gasping for breath, ( при коне) broken wind
  тежки мисли gloomy/painful thoughts
  тежко впечатление a grim/painful impression
  тежка отговорност a heavy/weighty/grave responsibility
  тежко наказание a severe punishment; a heavy/severe penalty
  тежък упрек a bitter reproach
  положението е тежко things look black/grim
  уполучавам тежък удар suffer a severe blow/setback
  разг. get it in the neck
  3. (сериозен, значителен) serious, grave; important
  тежка болест a serious illness
  тежко престъпление/провинение a grave crime/offence
  4. (важен) weighty, that carries weight
  5. (ленив, тромав) clumsy, slow, sluggish; lazy
  тежък човек
  6. a clumsy man
  7. a difficult man, a man hard to please/to get on with
  8. a weighty man, a man who carries weight
  разг. a big shot/wig
  9. a hard word, a bitter reproach
  10. a weighty/final word
  тежка ръка a strong arm, a heavy fist
  тежък стил a laboured/heavy/ponderous style
  тежка сватба a grand wedding
  тежък на плащане slow in paying his debts
  тежка гемия разг. slowcoach, a slow goer
  тежка (за жена) with child, pregnant
  * * *
  тѐжък,
  прил., -ка, -ко, -ки 1. heavy; weighty; ponderous; elephantine; \тежъкка вода физ. heavy water; \тежъкка категория спорт. heavyweight; \тежъкка химическа промишленост large-scale chemical industry; \тежъкък водород физ. heavy hydrogen; \тежъкък като олово (за крайник и пр.) leaden;
  2. ( труден) hard, difficult; arduous; burdensome, cumbersome, cumbrous; onerous; severe; tough; ( изнурителен) gruel(l)ing; ( мъчителен) painful; ( усилен) effortful; (за човек, характер) difficult, trying; \тежъкка жега sultry heat; \тежъкка загуба grievous loss, ( материална) heavy loss; \тежъкка задача difficult problem; hard task, разг. tall order; \тежъкки данъци heavy/oppressive/onerous taxes; \тежъкки масови заболявания major health scourges; \тежъкки мисли gloomy/painful thoughts; \тежъкко впечатление grim/painful impression; \тежъкко време oppressive/sultry weather; \тежъкко дишане heavy/laboured breathing, ( много тежко) gasping for breath, ( при коне) broken wind; \тежъкко нараняване grievous injury; \тежъкко раждане difficult confinement; \тежъкко чувство a feeling of oppression; heavy feeling; a heaviness in o.’s heart; \тежъкко наказание severe punishment; heavy/severe penalty; положението е \тежъкко things look black/grim; получавам \тежъкък удар suffer a severe blow/setback; разг. get it in the neck; \тежъкък труд, \тежъкка работа hard work, toil; \тежъкък упрек bitter reproach;
  3. ( сериозен, значителен) serious, grave; important; \тежъкка болест serious/grave illness; \тежъкка телесна повреда юр. grievous bodily harm; \тежъкко поражение (на противник) resounding defeat, ( увреждане) severe injury; \тежъкко престъпление/провинение grave crime/offence; \тежъкко състояние grave condition;
  4. ( важен) weighty, that carries weight;
  5. ( ленив, тромав) clumsy, slow, sluggish; lazy; • \тежъкка (за жена) with child, pregnant; \тежъкка гемия разг. slowcoach, slow goer; \тежъкка дума
  1. hard word, bitter reproach;
  2. weighty/final word; \тежъкка ръка strong arm, heavy fist; \тежъкка сватба grand wedding; \тежъкък на плащане slow in paying his debts; \тежъкък стил laboured/heavy/ponderous style; \тежъкък човек
  1. clumsy man;
  2. difficult man, a man hard to please/to get on with;
  3. weighty man, a man who carries weight; разг. big shot/wig.
  * * *
  heavy: тежък industry - тежка промишленост, He took a тежък responsibility - Той пое тежка отговорност; weighty ; ponderous ; burdensome ; cumbersome (и труден): а тежък labor - тежък труд, a тежък life - тежък живот, тежък words - тежки думи; heavy-weight ; massive {`mEsiv}; massy ; muggy ; onerous: тежък taxes - тежки налози; painful ; plodding (за работа); pompous (помпозен); slow (бавен); solemn (сериозен); unwieldy (за довод, възражение и пр.); severe (строг)
  * * *
  1. (важен) weighty, that carries weight 2. (за човек, характер) difficult, trying 3. (ленив, тромав) clumsy, slow, sluggish;lazy 4. (мъчителен) painful 5. (сериозен, значителен) serious, grave;important 6. (труден) hard, difficult;arduous 7. 10) a weighty/final word 8. 6) a clumsy man 9. 7) a difficult man, a man hard to please/to get on with 10. 8) a weighty man, a man who carries weight 11. 9) a hard word, a bitter reproach 12. a hard task, разг. a tall order 13. burdensome, onеrous;severe;tough 14. heavy;weighty;ponderous 15. ТЕЖЪК бомбардировач a heavy bomber 16. ТЕЖЪК като олово (за крайник и пр.) leaden 17. ТЕЖЪК на плащане slow in paying his debts 18. ТЕЖЪК стил a laboured/heavy/ponderous style 19. ТЕЖЪК труд, тежка работа hard work, toil 20. ТЕЖЪК упрек a bitter reproach 21. ТЕЖЪК човек 22. положението е тежко things look black/grim 23. разг. a big shot/wig 24. разг. get it in the neck 25. тежка (за жена) with child, pregnant 26. тежка болест a serious illness 27. тежка гемия разг. slowcoach, a slow goer 28. тежка дума 29. тежка жега sultry heat 30. тежка загуба a grievous loss, (материална) a heavy loss 31. тежка задача a difficult problem 32. тежка категория сп. heavyweight 33. тежка отговорност а heavy/weighty/grave responsibility 34. тежка промишленост/артилерия a heavy industry/ artillery 35. тежка ръка a strong arm, a heavy fist 36. тежка сватба a grand wedding 37. тежка химическа промишленост a large-scale chemical industry 38. тежки времена hard times 39. тежки данъци heavy/oppressive/onerous taxes 40. тежки мисли gloomy/ painful thoughts 41. тежко впечатление a grim/ painful impression 42. тежко време oppressive/sultry weather 43. тежко дишане heavy/laboured breathing, (много тежко) gasping for breath, (при коне) broken wind 44. тежко наказание a severe punishment;a heavy/severe penalty 45. тежко поражение (на противник) а resounding defeat, (увреждане) a severe injury 46. тежко престъпление/провинение a grave crime/offence 47. тежко раждане a difficult confinement 48. тежко състояние a grave condition 49. тежко чувство a feeling of oppression;a heavy feeling;a heaviness in o.'s heart 50. уполучавам ТЕЖЪК удар suffer a severe blow/setback

  Български-английски речник > тежък

 • 16 тревога

  alarm; anxiety, uneasiness
  воен. (сигнал) alarm, alert
  бия тревога sound the alarm
  вдигам тревога raise an alarm, give the alarm
  вдигам лъжлива тревога raise a false alarm; cry wolf
  в тревога съм be alarmed/anxious/uneasy
  бойна тревога a battle alarm/alert
  въздушна тревога alert, an air-raid warning/alert
  тревога за пожар a fire alarm
  сигнал за тревога мор. воен. a distress signal
  * * *
  трево̀га,
  ж., само ед. alarm; anxiety, uneasiness; fluster; discomposure; disquiet, disquietedness, disquietude; воен. ( сигнал) alarm, alert; бия \тревогаа sound/ring the alarm; бойна \тревогаа a battle alarm/alert; в \тревогаа съм be alarmed/anxious/uneasy; вдигам \тревогаа raise an alarm, give the alarm; вдигам лъжлива \тревогаа raise a false alarm; cry wolf; въздушна \тревогаа alert, air-raid warning/alert; камбана за \тревогаа tocsin; сигнал за \тревогаа мор. воен. distress signal; \тревогаа за пожар fire alarm; химическа \тревогаа gas alert/alarm.
  * * *
  alarm: a battle тревога - бойна тревога, raise the тревога - вдигам тревога; anxiety (и въздушна); uneasiness ; discomposure ; disquietude; disturbance ; fuss {fXz}; harassment
  * * *
  1. alarm;anxiety, uneasiness 2. ТРЕВОГА за пожар a fire alarm 3. бия ТРЕВОГА sound the alarm 4. бойна ТРЕВОГА a battle alarm/alert 5. в ТРЕВОГА съм be alarmed/anxious/uneasy 6. вдигам ТРЕВОГА raise an alarm, give the alarm 7. вдигам лъжливаТРЕВОГА raise a false alarm;cry wolf 8. воен. (сигнал) alarm, alert 9. въздушна ТРЕВОГА alert, an air-raid warning/alert 10. камбана за ТРЕВОГА tocsin 11. сигнал за ТРЕВОГА мор. воен. a distress signal 12. химическа ТРЕВОГА a gas alert/alarm

  Български-английски речник > тревога

 • 17 химичен

  chemical
  химичен молив a copying/an indelible/an ink pencil
  химичен снаряд a gaz shell
  химическа война chemical/gas warfare
  * * *
  химѝчен,
  прил., -на, -но, -ни; химѝческ|и прил., -а, -о, -и chemical; \химичена бомба gas bomb; \химичена война chemical/gas warfare; \химичена тревога gas alarm, gas alert; \химичени молив copying/indelible/ink pencil; \химичени снаряд gas shell; \химичено вещество chemical (substance); \химичено нападение gas attack; \химичено чистене dry cleaning.
  * * *
  chemical: a химичен substance - химично вещество, a химичен reaction - химична реакция
  * * *
  1. chemical 2. ХИМИЧЕН молив a copying/an indelible/an ink pencil 3. ХИМИЧЕН снаряд a gaz shell 4. химическа бомба a gas bomb 5. химическа война chemical/gas warfare 6. химическо вещество a chemical (substance) 7. химическо нападение ХИМИЧЕН a gas attack 8. химическо чистене dry cleaning

  Български-английски речник > химичен

 • 18 бомба

  ж 1. воен bombe f; атомна бомба bombe atomique; аеропланна бомба bombe aérienne (d'avion); водородна бомба bombe H (а hydrogène); далеконосочвана бомба bombe télécommandée (téléguidée); запалителна бомба bombe incendiaire (flamboyante); напалмова бомба bombe au napalm; ръчна бомба grenade f; фугасна бомба bombe а souffle (soufflante); химическа бомба bombe а gaz, bombe chimique (bactériologique); чиста бомба bombe pure; хвърлям бомба lancer une bombe 2. прен bombe f, obus m; новина която избухва като бомба nouvelle qui éclate comme une bombe (obus).

  Български-френски речник > бомба

 • 19 лаборатория

  ж laboratoire m; химическа ? laboratoire de chimie.

  Български-френски речник > лаборатория

 • 20 химичен,

  химически прил chimique m; химическо съединение composé chimique; химичен, тор engrais chimique; химичен, молив crayon а copier, crayon а encre; химическа писалка porte-plume а bille; химическо чистене nettoyage а sec, dégraissage m; химическо вещество (продукт) produit (substance) chimique; химичен, анализ analyse chimique; химическа война guerre chimique; химичен, снаряд obus а gaz (de combat), obus asphyxiant (toxique); химическо нападение attaque par les gaz (aux gaz).

  Български-френски речник > химичен,

Look at other dictionaries:

 • Химические энциклопедии —         и словари, научные справочные издания, содержащие расположенные в алфавитном (реже в систематическом) порядке основные сведения по химии и химической технологии. Х. э. подразделяются на общие (охватывающие все области химии) и специальные …   Большая советская энциклопедия

 • ароматизация — и, ж. aromatisation f. 1. Придание приятного запаха продуктам питания, парфюмерным изделиям и т. п. путем добавления ароматизаторов. БАС 2. 2. Химическа переработка нефтепродуктов с целью увеличения содержания в них ароматических углеводородов.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.