Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

тук планината достига най-голямата си

 • 1 принцип на най-голямата работа

  maximum-work principle

  Български-Angleščina политехнически речник > принцип на най-голямата работа

 • 2 височина

  1. height
  (ръст и) stature
  геогр., мат. altitude; eminence, hill, elevation
  на височина in height; at/to a height (of)
  се издига на 3 м is 3 m in height
  тук планината достига най-голямата си височина it is here that the mountain rises to its highest elevation
  каква е височината на...? how high is...? височина на летене ав. flying height
  височина на пад тех. fall
  надморска височина altitude, elevation above sea level
  свободна височина (до свод, трегер и пр.) тех. headway
  височина 4 метра от... до... a drop of 4 m from... to...
  средна височина човек a middle-sized man,a man of medium/average height
  2. муз. pitch
  * * *
  височина̀,
  ж., -ѝ 1. height; ( ръст и пр.) sta-ture; геогр., мат. altitude; eminence, hill, elevation; \височинаа на летене авиац. flying height; flight level; \височинаа на пад техн. fall; на \височинаа in height; at/to a height (of); \височинаа 5 метра отдо … a drop of 5 m from … to …; каква е \височинаата на …? how high is …? надморска \височинаа altitude, elevation above sea level; ние сме на еднаква \височинаа we are of the same height; свободна \височинаа (до свод, трегер и пр.) архит. headway; човек със средна \височинаа middle-sized man, man of medium/average height; тук планината достига най-голямата си \височинаа it is here that the mountain rises to its highest elevation; шеметна \височинаа towering height;
  2. муз. pitch.
  * * *
  altitude; drop{drOp}; elevation; height{`hait}: the височина of a mountain - височината на планина; highness; loftiness
  * * *
  1. (ръст и) stature 2... се издига на 3. 2 м.... is 4. 3 m in height 5. 4 метра от... до... a drop of 6. 5 m from... to... 7. height 8. ВИСОЧИНА 9. ВИСОЧИНА на пад тех. fall 10. геогр., мат. altitude;eminence, hill, elevation 11. каква е ВИСОЧИНАта на... ? how high is...? ВИСОЧИНА на летене ав. flying height 12. муз. pitch 13. на ВИСОЧИНА in height;at/to a height (of) 14. надморска ВИСОЧИНА altitude, elevation above sea level 15. ние сме на еднаква ВИСОЧИНА we are of the same height 16. свободна ВИСОЧИНА (до свод, трегер и пр.) тех. headway 17. средна ВИСОЧИНА човек a middle-sized man,a man of medium/ average height 18. тук планината достига най-голямата си ВИСОЧИНА it is here that the mountain rises to its highest elevation

  Български-английски речник > височина

 • 3 голям

  big, large
  (порасъл, възрастен) grown. old
  (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great
  (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large
  (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy
  (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe
  (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long
  (за цифра, скорост, похвала и пр.) high
  (възторжен, пламенен) keen, great
  (едър) walloping
  доста голям tolerable, of good proportions
  много голям sl. whopping
  твърде голям за too big/large for, ( в несъответствие с) out of (all) proportion to
  голям багаж bulky/heavy luggage
  голям бал/прием a grand ball/reception
  моят голям брат my elder/big brother
  той е с пет години по- голям от мене he's five years older than I (am)
  моят най- голям брат my eldest brother
  голям град a big/large/great city. a big/large town
  голям доход a large/high income
  голям залък too big a bite
  прен. a tall order; tough going
  голям залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure
  голям избор a big selection, a wide choice
  голям интерес deep/keen/great interest
  голям късмет a lot of luck; a great piece of luck
  в голям мащаб on a big/large scale; wholesale
  largescale (attr.), голям мраз hard frost
  голям огън a big/large fire
  воен. heavy fire
  голям опит wide/large experience
  голям почитател a great/dedicated admirer
  голям пръст thumb, ( на крак) big/great toe
  голям пушек clouds/volumes of smoke
  голям чиновник a high official
  голям човек (възрастен) a grown-up, an adult
  вж. големец
  голям шум a great/loud noise
  голяма буква a capital letter
  голяма гордост great/intense pride
  голяма грешка a serious/grave mistake, a major error; a blunder
  голяма заплата a high salary
  голяма дума a large statement
  голяма книга a long book. ( добра) a great book
  голяма конкуренция severe/keen competition
  голяма къща a large house
  голяма любов a grand passion
  голяма начетеност wide reading, knowledgeability
  голяма обиколка an extensive tour
  голям а опасност grave danger
  голяма прилика a strong resemblance
  голям а разлика a wide/big/great difference
  голяма река a big/great river
  голяма сватба a grand wedding
  голяма сила great strength
  по- голям а сила superior strength
  голяма смелост high/great courage
  голяма София greater Sofia
  голяма тежест a great/heavy weight
  голяма уста a large mouth
  с голяма бързина in great haste
  с голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed
  с най- голяма бързина in all haste
  с най- голяма скорост with all speed
  голяма крачка напред a long/great stride forward
  голяма промяна a great change, an upheaval
  до голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely
  в най- голяма степен in the utmost degree
  голяма част от a good/large part of
  по- голям ата част от the best/greater part of, most of
  в по- голямата си част for the most part, mainly, chiefly
  най- голям ата страст на o.'s ruling passion
  за моя голяма изненада to any great surprise, much to my surprise
  с голяма вътрешна борба with much mental conflict
  голямо внимание close attention
  с по- голямо внимание with more attention, more attentively
  голямо движение (на превозни сред-ства) heavy traffic
  голямо дете a grown-up/big child
  голямо име a great/big name
  голямо междучасие a long interval/break
  голямо облекчение intense/great relief
  голямо огледало a full-length mirror
  голямо парче chunk
  голямо прилежание steady/great application
  голямо разстояние a long distance
  от голямо разстояние from a far distance
  голямо семейство a large family
  голямо събитие a big/great event
  голямо търпение
  * * *
  голя̀м,
  прил., -а, -о, голѐми big, large; ( порасъл, възрастен) grown, old; ( важен, значителен ­ и за държавник, учен, писател и пр.) great; ( по-важен) major; (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large; (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy; (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe; (за ваканция, крачка, разстояние и пр.) long; (за цифра, скорост, похвала и пр.) high; ( възторжен, пламенен) keen, great; ( едър) walloping; разг. jumbo; в \голям мащаб on a big/large-scale; wholesale; large-scale (attr.); в най-\голяма степен in the utmost degree; в по-\голямата си част for the most part, mainly, chiefly; големи крайници large limbs; големи надежди great/sanguine hopes; големи приказки big/tall talk; големите ( възрастните) the grown-ups; големият свят the great/wide world; \голям багаж bulky/heavy luggage; \голям бал/прием grand ball/reception; \голям град big/large/great city, big/large town; \голям доход large/high income; \голям залък too big a bite; прен. tall order; tough going; \голям избор big selection, wide choice; \голям интерес deep/keen/great interest; \голям късмет a lot of luck; a great piece of luck; \голям късметлия е he is not half lucky; \голям огън big/large fire; \голям опит wide/large experience; \голям почитател great/dedicated admirer; fan; \голям чиновник high official; \голям човек ( възрастен) grown-up, adult; ( големец) important person, big cheese; \голям шум great/loud noise; \голяма авария major accident; \голяма буква capital letter; \голяма отговорност grave/big responsibility; \голяма гордост great/intense pride; \голяма грешка serious/grave mistake, major error; blunder; \голяма дума large statement; \голяма заплата high salary; \голяма книга long book, ( добра) great book; \голяма конкуренция severe/keen competition; \голяма крачка напред long/great stride forward; \голяма любов grand passion; \голяма начетеност wide reading, knowledgeability; \голяма обиколка extensive tour; \голяма опасност grave danger; \голяма прилика strong resemblance; \голяма промяна great change, upheaval; \голяма разлика wide/big/great difference; \голяма сватба grand wedding; \голяма сила great strength; \голяма смелост high/great courage; \голяма тежест great/heavy weight; \голяма уста large mouth; \голяма част от a good/large part of; \голямо внимание close attention; \голямо движение (на превозни средства) heavy traffic; \голямо дете grown-up/big child; \голямо име great/big name; \голямо междучасие long break; \голямо огледало full-length mirror; \голямо парче chunk; \голямо прилежание steady/great application; \голямо разстояние long distance; \голямо семейство large family; \голямо събитие big/great event; \голямо търсене great/keen demand; \голямо удоволствие intense/great pleasure, delight; \голямо усилие hard/great/strenuous effort; до \голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely; доста \голям tolerable, of good proportions; за моя \голяма изненада to my great surprise, much to my surprise; много \голям sl. whopping; моят \голям брат my elder/big brother; (на) големи интервали (at) long/wide/far-flung intervals; най-\голямата страст на o.’s ruling passion; недостатъчно \голям on the small side; от \голямо разстояние from a far distance; по-\голям, най-\голям (за членове на семейство) elder, eldest; по-\голяма сила superior strength; по-\голямата част от the best/greater part of, most of; с \голяма бързина in great haste; с \голяма вътрешна борба with much mental conflict; с \голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed; с най-\голяма бързина in all haste; с най-\голяма скорост with all speed; твърде \голям за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to; той е с пет години по-\голям от мене he’s five years older than I (am); • \голям ден, малка пита a short shrift and a long day; \голям залък лапни, \голяма дума не казвай don’t be too sure.
  * * *
  mountainous (прен.); big{big}; great; grand: a голям ball - голям бал; large; numerous; walloping (жарг.)
  * * *
  1. (no-важен) major 2. (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great 3. (възторжен, пламенен) keen, great 4. (едър) walloping 5. (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long 6. (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy 7. (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large 8. (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe 9. (за цифра, скорост, похвала и пр.) high 10. (порасъл, възрастен) grown. old 11. big, large 12. c ГОЛЯМa бързина in great haste 13. largescale (attr.), ГОЛЯМ мраз hard frost 14. ГОЛЯМ а разлика a wide/big/great difference 15. ГОЛЯМ багаж bulky/heavy luggage 16. ГОЛЯМ бал/прием a grand ball/reception 17. ГОЛЯМ град а big/large/great city. a big/large town 18. ГОЛЯМ доход a large/high income 19. ГОЛЯМ залък too big a bite 20. ГОЛЯМ залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure 21. ГОЛЯМ избор а big selection, a wide choice 22. ГОЛЯМ интерес deep/ keen/great interest 23. ГОЛЯМ късмет a lot of luck;a great piece of luck 24. ГОЛЯМ огън a big/large fire 25. ГОЛЯМ опит wide/large experience 26. ГОЛЯМ почитател a great/dedicated admirer 27. ГОЛЯМ пръст thumb, (на крак) big/great toe 28. ГОЛЯМ пушек clouds/volumes of smoke 29. ГОЛЯМ чиновник a high official 30. ГОЛЯМ човек (възрастен) a grown-up, an adult 31. ГОЛЯМ шум а great/ loud noise 32. ГОЛЯМa София greater Sofia 33. ГОЛЯМa буква a capital letter 34. ГОЛЯМa гордост great/intense pride 35. ГОЛЯМa грешка a serious/grave mistake, a major error;a blunder 36. ГОЛЯМa дума a large statement 37. ГОЛЯМa заплата a high salary 38. ГОЛЯМa книга a long book. (добра) a great book 39. ГОЛЯМa конкуренция severe/keen competition 40. ГОЛЯМa крачка напред a long/great stride forward 41. ГОЛЯМa къща a large house 42. ГОЛЯМa любов a grand passion 43. ГОЛЯМa начетеност wide reading, knowledgeability 44. ГОЛЯМa обиколка an extensive tour: ГОЛЯМ а опасност grave danger 45. ГОЛЯМa прилика a strong resemblance 46. ГОЛЯМa промяна a great change, an upheaval 47. ГОЛЯМa река a big/great river 48. ГОЛЯМa сватба a grand wedding 49. ГОЛЯМa сила great strength 50. ГОЛЯМa смелост high/great courage 51. ГОЛЯМa тежест a great/heavy weight 52. ГОЛЯМa уста a large mouth 53. ГОЛЯМa част от a good/large part of 54. ГОЛЯМo внимание close attention 55. ГОЛЯМo движение (на превозни сред-ства) heavy traffic 56. ГОЛЯМo дете a grown-up/ big child 57. ГОЛЯМo междучасие a long interval/break 58. ГОЛЯМo облекчение intense/great relief 59. ГОЛЯМo огледало a full-length mirror 60. ГОЛЯМo разстояние a long distance 61. ГОЛЯМo семейство a large family 62. ГОЛЯМo търпение 63. ГОЛЯМо име a great/big name 64. ГОЛЯМо парче chunk 65. ГОЛЯМо прилежание steady/great application 66. ГОЛЯМо събитие a big/great event 67. в ГОЛЯМ мащаб on a big/ large scale;wholesale 68. в най-ГОЛЯМа степен in the utmost degree 69. в по-ГОЛЯМата си част for the most part, mainly, chiefly 70. вж. големец 71. воен. heavy fire 72. до ГОЛЯМa степен in large measure/part, to a great degree/ extent, largely 73. доста ГОЛЯМ tolerable, of good proportions 74. за моя ГОЛЯМa изненада to any great surprise, much to my surprise 75. много ГОЛЯМ sl. whopping 76. моят ГОЛЯМ брат my elder/big brother 77. моят най-ГОЛЯМ брат my eldest brother 78. най-ГОЛЯМ ата страст на o.'s ruling passion 79. недостатъчно ГОЛЯМ on the small side 80. от ГОЛЯМо разстояние from a far distance 81. пo- ГОЛЯМ, най- ГОЛЯМ (за членове на семейство) elder, eldest 82. пo-ГОЛЯМ а сила superior strength 83. пo-ГОЛЯМ ата част от the best/greater part of, most of 84. прен. a tall order;tough going 85. с ГОЛЯМa вътрешна борба with much mental conflict 86. с ГОЛЯМa скорост with/at great speed, at (a) high speed 87. с най-ГОЛЯМa скорост with all speed 88. с най-ГОЛЯМа бързина in all haste 89. с пo-ГОЛЯМo внимание with more attention, more attentively 90. твърде ГОЛЯМ за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to 91. той е с пет години по-ГОЛЯМ от мене he's five years older than I (am)

  Български-английски речник > голям

 • 4 личност

  personality
  (човек) person; character
  най-голямата личност на епохата the greatest personality of that period
  съмнителна личност a suspicious/suspect character
  * * *
  лѝчност,
  ж., -и personality; ( човек) person; character; без оглед на \личността without exception of persons; важна \личност шег. V.I.P. (Very Important Person); високопоставена \личност highly placed official; съмнителна \личност suspicious/suspect character.
  * * *
  figure; individuality; person{`px;sn}; personage; personality: the greatest личност of this period - най - голямата личност на епохата
  * * *
  1. (човек) person;character 2. personality 3. важна ЛИЧНОСТ шег. V.I.P. (a Very Important Person) 4. високопоставена ЛИЧНОСТ a highly placed official 5. най-голямата ЛИЧНОСТ на епохата the greatest personality of that period 6. съмнителна ЛИЧНОСТ a suspicious/suspect character 7. юридическа ЛИЧНОСТ вж. лице

  Български-английски речник > личност

 • 5 увеличавам

  increase
  (разширявам) enlarge ( и снимка); extend, enhance
  (цени) raise, put up
  увеличавам скоростта (за влак и пр.) pick up speed
  увеличавам оборотите (на мотор) rev
  увеличавам до най-голямата възможна степен maximize
  увеличавам напрежението ел. step up
  увеличавам се increase, rise, grow, mount, be on the increase
  (за тълпа) grow thicker
  трудностите се увеличават от the difficulties are aggravated by
  * * *
  увелича̀вам,
  гл. increase; heighten; ( чрез добавки) augment; amplify; ( разширявам) broaden, widen, enlarge (и снимка); extend, enhance; ( снимка) blow up; (с увеличително стъкло) magnify; ( размножавам) multiply; ( заплата) raise; ( цени и пр.) raise, put up; inflate; разг. bump up; \увеличавам напрежението ел. step up; \увеличавам оборотите (на двигател) rev; (до най-голямата възможна степен) maximize; \увеличавам скоростта (за влак и пр.) pick up speed;
  \увеличавам се increase, rise, grow, mount, be on the increase; ( размножавам се) multiply; (за тълпа) grow thicker; трудностите се увеличават от the difficulties are aggravated by.
  * * *
  increase (се): увеличавам the speed - увеличавам скоростта, The population has увеличавамd from 2 000 000 to 2 500 000. - Населението се е увеличило от 2 000 000 на 2 500 000.; grow (се); mount (се); multiply ; magnify (образ, тон); accumulate ; amplify {Emplifai} ; (разширявам): enlarge (и снимка); expand ; extend ; greaten ; swell (подувам); raise (заплата, цена); maximize (до най-голяма степен)
  * * *
  1. (за тълпа) grow thicker 2. (заплата) raise 3. (размножавам се) multiply 4. (размножавам) multiply 5. (разширявам) enlarge (и снимка);extend, enhance 6. (с увеличително стъкло) magnify 7. (цени) raise, put up 8. (чрез добавки) augment 9. increase 10. УВЕЛИЧАВАМ до най-голямата възможна степен maximize 11. УВЕЛИЧАВАМ напрежението ел. step up 12. УВЕЛИЧАВАМ оборотите (на мотор) rev 13. УВЕЛИЧАВАМ се increase, rise, grow, mount, be on the increase 14. УВЕЛИЧАВАМ скоростта (за влак и пр.) pick up speed 15. трудностите се увеличават от the difficulties are aggravated by

  Български-английски речник > увеличавам

 • 6 увелича

  увелича̀,
  увелича̀вам гл. increase; heighten; ( чрез добавки) augment; amplify; ( разширявам) broaden, widen, enlarge (и снимка); extend, enhance; ( снимка) blow up; (с увеличително стъкло) magnify; ( размножавам) multiply; ( заплата) raise; ( цени и пр.) raise, put up; inflate; разг. bump up; \увелича напрежението ел. step up; \увелича оборотите (на двигател) rev; (до най-голямата възможна степен) maximize; \увелича скоростта (за влак и пр.) pick up speed;
  \увелича се increase, rise, grow, mount, be on the increase; ( размножавам се) multiply; (за тълпа) grow thicker; трудностите се увеличават от the difficulties are aggravated by.

  Български-английски речник > увелича

 • 7 най-

  част. most, в англ. и като наставка -est; \най--добрият възможен приятел the best friend that ever was, as good a friend as ever was; \най--дългият ден the longest day; \най--красивата жена the most beautiful woman; \най--последен rearmost.
  * * *
  1. most, или наставка -est 2. НАЙ--дългият ден the longest day 3. НАЙ--красивата жена the most beautiful woman

  Български-английски речник > най-

 • 8 най-голям

  (the) biggest; (the) greatest
  с най-голямо уважение with the greatest/with all respect
  с най-голям-а скорост at top speed
  * * *
  1. (the) biggest;(the) greatest 2. с НАЙ-ГОЛЯМ-a скорост at top speed 3. с НАЙ-ГОЛЯМо уважение with the greatest/with all respect

  Български-английски речник > най-голям

 • 9 най-горен

  uppermost
  * * *
  1. uppermost 2. най-горният етаж the top floor

  Български-английски речник > най-горен

 • 10 най-добре

  best
  тя пее най-добре от всички she sings best of all
  най-добре да почакаме the best thing to do is to wait; we had better wait
  най-добре ще бъде да го пуснем да си върви we had best let him go
  * * *
  1. best 2. НАЙ-ДОБРЕ да почакаме the best thing to do is to wait;we had better wait 3. НАЙ-ДОБРЕ ще бъде да го пуснем да си върви we had best let him go 4. тя пее НАЙ-ДОБРЕ от всички she sings best of all

  Български-английски речник > най-добре

 • 11 най-малко

  least; (none) at least
  най-малко от всички least of all
  ни най-малко not in the least; not a whit
  нямам ни най-малко понятие I haven't the slightest idea
  * * *
  1. least;(none) at least 2. НАЙ-МАЛКО от всички least of all 3. ни НАЙ-МАЛКО not in the least;not a whit 4. нямам ни НАЙ-МАЛКО понятие I haven't the slightest idea

  Български-английски речник > най-малко

 • 12 най-много

  most; mostly; at most
  това е най-многото което мога да направя за вас this is the most I can do for you
  най-много обичам сливи I like plums most
  най-много обичам френски филми I like French films best
  най-много съм чел романи I have read novels mostly
  трябва да е най-много 1 часа it must be five o'clock at most
  * * *
  1. most;mostly;at most 2. НАЙ-МНОГО обичам сливи I like plums most 3. НАЙ-МНОГО обичам френски филми I like French films best 4. НАЙ-МНОГО съм чел романи I have read novels mostly 5. това е НАЙ-МНОГОто което мога да направя за вас this is the most I can do for you 6. трябва да е НАЙ-МНОГО 1 часа it must be five o'clock at most

  Български-английски речник > най-много

 • 13 най-накрая

  (за време) in the end, finally; at last
  (за място) at the (very) back, in the rear
  * * *
  1. (за време) in the end, finally;at last 2. (за място) at the (very) back, in the rear 3. НАЙ-НАКРАЯ той каза... (с това завърши изказването си) he wound up by saying..

  Български-английски речник > най-накрая

 • 14 най-паче

  вж. най-вече, най-много
  * * *
  вж. най-вече, най-много

  Български-английски речник > най-паче

 • 15 най-после

  last (of all), at last; at length, finally, ultimately
  най-после не могат да те обесят after alt they can't hang you
  * * *
  1. last (of all), at last;at length, finally, ultimately 2. НАЙ-ПОСЛЕ не могат да те обесят after alt they can't hang you 3. няма ли да престанеш НАЙ-ПОСЛЕ? won't you ever stop?

  Български-английски речник > най-после

 • 16 най-сетне

  вж. най-после
  * * *
  1. вж. най-после 2. но защо НАЙ-СЕТНЕ? whatever for?

  Български-английски речник > най-сетне

 • 17 тук

  * * *
  ту̀к,
  ту̀ка нареч. here; (за посока) this way; (в адрес) local; ( обаждане при проверка по списък) present; \тук вода, там вода, не можахме да намерим we looked here, there and everywhere, and there was no water; \тук да си остане between you and me; \тук е Петър ( при обаждане по телефона) this is Peter speaking.
  * * *
  here: come тук - ела тук; this way (за посока); hither

  Български-английски речник > тук

 • 18 най

  най-дългият ден the longest day
  най-красивата жена the most beautiful woman

  Български-английски речник > най

 • 19 най-вече

  mostly, chiefly, mainly
  * * *
  на̀й-вѐче,
  нареч. mostly, chiefly, mainly.
  * * *
  mostly, chiefly, mainly

  Български-английски речник > най-вече

 • 20 най-долен

  lowest, undermost
  * * *
  lowest, undermost

  Български-английски речник > най-долен

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.