Translation: from greek

третья часть хора - после строфы и антистрофы

 • 1 επωδος

      I
      2
      1) зачаровывающий, исцеляющий магическими заклинаниями
      

  (μῦθοι Plat.)

      2) целебный, оказывающий помощь, полезный
      3) утешающий, дающий успокоение
      

  ἐ. τινι εἶναι Plut.служить утешением кому-л.;

      θῦσαί τινα ἐπῳδόν τινος Aesch.принести кого-л. в жертву для умилостивления кого-л.

      4) выражаемый в песне, пропетый
      

  (φωναί Plut.)

      ὄνομα μορφῆς ἐπῳδόν - v. l. ἐπώνυμον Eur. — имя, данное в соответствии с наружностью

      II
      ὅ
      1) заклинатель, волшебник, чародей
      

  (ἐ. καὴ γόης Eur., Plat.)

      2) стих. эпод, припев (второй стих ямбического двустишия, состоящего из триметра и диметра)
       III

  Древнегреческо-русский словарь > επωδος

 • 2 λειπω

       λείπω
      (aor. 2 ἔλιπον, поздн. aor. 1 ἔλειψα, pf. λέλοιπα, эп. inf. aor. λιπέειν; pass.: fut. λειφθήσομαι, aor. ἐλείφθην, pf. λέλειμμαι fut. 3 λελείψομαι) тж. med.
      1) оставлять, покидать
      

  (Ἑλλάδα, Τρῶας καὴ Ἀχαιούς, δώματα Hom.; med. τινος и ἀπό τινος Her.)

      λ. βίον ὑπό τινος Plat.погибнуть от чьей-л. руки;
      ψυχέ λέλοιπεν Hom. — жизнь оставила (его);
      σοῦ λελειμμένη Soph. — покинутая тобой (Исмена);
      λ. τάξιν Plat., Arst.; — оставлять строй, дезертировать

      2) оставлять после себя (умирая)
      

  (σκῆπτρόν τινι Hom.; θυγατέρας Plat.; εὔκλειαν ἐν δόμοισι Aesch.; med.: μνημόσυνα Her.; διαδόχους ἑαυτῷ Plut.)

      3) истощаться, кончаться
      4) недоставать, не хватать
      

  (τὰ λείποντα ἐπιδιορθῶσαι NT.; τι λείπει αὐτοῖς; Polyb.)

      τριάκοντα ἔτη λείποντα δυοῖν Polyb. — тридцать лет без двух;
      μικρῷ λείπουσι ἑπτακοσίοις σκάφεσι Polyb.почти с семьюстами лодок

      5) пренебрегать, отказываться, уклоняться
      

  (τέν μαρτυρίαν Dem.; med. τῆς ναυμαχιης Her.)

      λ. φόραν Xen. — не платить подати;
      6) исчезать, выпадать
      7) med.-pass. оставаться
      

  τὸ λειπόμενον и τὸ λειφθέν Arst. = τὸ λοιπόν I;

      τριτάτη ἔτι μοῖρα λέλειπται Hom. — оставалась еще третья часть (ночи);
      λείπεται Plat. — остается (сказать, добавить, предположить и т.п.)

      8) med.-pass. оставаться в живых, уцелевать
      

  (πολλοὴ μὲν δάμεν, πολλοὴ δὲ λίποντο Hom.)

      στρατὸν λελειμμένον δορός Aesch.уцелевшее от (вражеского) оружия войско

      9) med.-pass. оставаться позади, отставать
      μέ λ. τινος Thuc.не отставать от кого-л.;
      ἐς δίσκουρα λελεῖφθαι Hom. — отстать на расстояние дискового броска;
      τοῦ καιροῦ λειπόμενοι Xen. — не поспевающие, отстающие

      10) med.-pass. отставать (в чём-л), уступать, оказываться слабее
      

  λ. τινός τι, τινος ἔς τι и ἔν τινι Her., τινος περί τι Polyb., τινός τινος Eur. и τινός τινι Aesch., Plut.; — уступать кому-л. в чем-л.;

      λ. πλήθει τινός Xen.уступать кому-л. в численности;
      λ. μάχῃ Aesch. — быть побежденным в бою;
      ταῦτα οὐδὲν ἐμοῦ λείπει γιγνώσκων Xen. — ты знаешь это нисколько не хуже, чем я

      11) med.-pass. не знать, не понимать
      λελειμμαι τῶν ἐν Ἕλλησιν νόμων Eur.я не сведущ в эллинских законах

      12) med.-pass. не иметь, быть лишенным
      

  (τέκνων Eur.; κτεάνων καὴ φίλων Pind.)

      γνώμας λειπόμενος σοφᾶς Soph.лишенный здравого смысла

  Древнегреческо-русский словарь > λειπω

 • 3 σπειρα

       σπεῖρα
       иногда σπείρα, ион. σπείρη ἥ
      1) извив, изгиб, извилина
      

  σπείρασοιν εἱλίσσειν Eur. — извиваться, клубиться;

      σπεῖραι δικτυόκλωστοι Soph.густосплетенные сети

      2) pl. свитые канаты, снасти
      3) pl. (лат. caestus) цест (ремни, которыми обматывались кулаки кулачных бойцов, род боксерских перчаток)
      4) у римлян (лат. manipulus) манипул ( третья часть когорты)
      5) реже (лат. cohors) когорта
      

  σ. στρατηγίς Plut. (лат. cohors praetoria) — преторская когорта ( личная охрана командующего)

  Древнегреческо-русский словарь > σπειρα

 • 4 τριτημοριον

      τό третья часть, треть Her., Thuc. etc.

  Древнегреческо-русский словарь > τριτημοριον

 • 5 τριτημόριο(ν)

  το (одна) треть, третья часть

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > τριτημόριο(ν)

 • 6 στροφη

       στροφή
      ἥ
      1) поворачивание, поворот (sc. τοῦ ἵππου Xen.; στροφὰς παντοδαπὰς ὑπ΄ ὀδύνης στρεφόμενος Plut.)
      2) вращение
      3) смена, изменение
      4) увертка, уловка
      οὐ δεῖ στροφῆς! Arph.нечего вилять!

      5) строфа (в греч. трагедии - песнь хора, исполнявшаяся при его движении слева направо, в других случаях - метрически связанная часть поэтического произведения)

  Древнегреческо-русский словарь > στροφη

 • 7 αντιθετικος

  Древнегреческо-русский словарь > αντιθετικος

 • 8 αντιστροφη

      ἥ
      1) перемещение, перестановка, инверсия
      2) лог. обращение, обратимость
      3) антистрофа, «поворот» (в античной трагедии, часть песни, соответствующая предыдущей строфе, ее пел хор, возвращаясь к тому месту, с которого он начинал исполнение строфы)

  Древнегреческо-русский словарь > αντιστροφη

 • 9 δεκατη

       δεκάτη
       (ᾰ) ἥ
      1) (sc. μερίς или μοῖρα) десятая часть
      2) налог или пошлина в 10% стоимости
      

  (τέν δεκάτην ἀποδόσθαι Xen., Dem.; ἐκφόριον ἢ δ. Arst.)

      3) культ. десятина
      4) (sc. ἡμέρα) деката, день наречения имени (10-й день после рождения ребенка, когда ему давалось имя)
      

  (τέν δεκάτην θύειν Arph. и ποιεῖν Dem.)

      τέν δεκάτην ἑστιᾶσαι ὑπέρ τινος Dem.справлять день чьих-л. именин

  Древнегреческо-русский словарь > δεκατη

 • 10 εδρα

       ἕδρα
      эп.-ион. ἕδρη ἥ
      1) седалище, сиденье, кресло, стул или скамья
      2) почетное место
      3) престол
      4) ( у лошади) седловина
      

  (τοῦ ἵππου Xen.)

      5) место, область

  (τοῦ ἥπατος Plat.; ἕδραι τῶν ὀφθαλμῶν Arst.)

  ; в описаниях
      

  βλεφάρων или ὄμματος ἕ. Eur. = ὀφθαλμός;

      Παρνησοῦ ἕδραι Aesch. = Παρνησός

      6) местопребывание, жилище, обитель
      

  (Τίρυνθι ἔχειν ἕδραν Soph.; Πανὸς ἕ. Eur.)

      ἕδραι σκότιοι Eur.царство теней

      7) святилище, алтарь
      

  (ἕδραι θεῶν Aesch.)

      8) пристанище, убежище
      

  ναύλοχοι ἕδραι Soph. — стоянка кораблей, пристань

      9) русло
      10) оправа, обод
      

  (ἴτυος Eur.)

      11) основание, низ
      

  (ἑλέπολις, ἧς ἕ. ἦν τετράγωνος Plut.)

      12) задняя часть тела
      

  (κατὰ τέν ἕδρην ἐσηθέειν τό ἀπο κέδρου ἄλειφαρ Her.; ἥ κέρκος ἐστὴ φυλακέ τῆς ἕδρας Arst.)

      13) собрание, совещание, совет
      εὐθὺς ἐξ ἕδρας Soph.тотчас же после собрания

      14) сидение без дела, бездействие
      

  περιημέκτεε τῇ ἕδρῃ Her. — он тяготился бездействием;

      οὐχ ἕδρας ἀκμή Soph. — не время медлить;
      οὐκ ἔργον ἕδρας Eur.нельзя сидеть сложа руки

  Древнегреческо-русский словарь > εδρα

 • 11 εξοδος

       ἔξοδος
      ἥ
      1) место выхода, выход
      

  (ἔ. κατάγειος Plut.)

      πυλῶν ἔ. Aesch., Eur. или θυρῶνος ἔ. Soph. — выходные ворота;
      ἔ. ἐς θάλασσαν Her. — место впадения (реки) в море, устье;
      ἀποκλεισθεὴς ἐξόδου Arst. — не имеющий выхода, запертый

      2) анат. выходное отверстие
      

  (ἥ τῶν περιττωμάτων ἔ. Arst.)

      3) физиол. выделение
      

  (τῆς σπερματικῆς περιττώσεως Arst.)

      4) рождение, появление на свет
      5) уход, удаление, выход
      καλλίονες εἴσοδοι τῶν ἐξόδων Eur. — приходить (в родной дом) приятнее, чем уходить

      6) воен. (тж. ἥ πολεμικέ ἔ. Arst.) отправление, поход
      τέν ἐπὴ θανάτῳ ἔξοδον ποιεῖσθαι Her. — идти на смертный бой;
      ἐξόδους ἕρπειν κενάς Soph. — наступать впустую, т.е. не имея перед собой противника

      7) вылазка
      8) (торжественное) шествие, процессия
      ἐπ΄ ἐξόδῳ Her.во время торжественного выхода

      9) исход, развязка, окончание, конец
      

  ἐπ΄ ἐξόδῳ τῆς ἀοχῆς Xen. — с окончанием срока полномочий;

      ἐπ΄ ἐξόδῳ οἶναι Thuc. — быть на исходе, кончаться

      10) театр. эксод, уход хора ( заключительная часть трагедии)
      

  (ἔστιν ἔ. μέρος τραγῳδίας μεθ΄ ὃ οὐκ ἔστι χοροῦ μέλος Arst.; ἔξοδον αὐλεῖν τινι Arph.)

      11) прекращение, исчезновение
      

  (λήθη ἐπιστήμης ἔ., sc. ἐστιν Plat.)

      12) кончина, смерть
      13) расход, платеж

  Древнегреческо-русский словарь > εξοδος

 • 12 επεισοδιον

      τό
      1) эписодий (в староатт. трагедии, диалог между двумя выступлениями хора)
      2) вставка, интермедия, эпизод
      ἐπεισόδια τῆς τύχης Polyb.случайности судьбы

      3) прибавка, добавление
      

  γαστρὸς ἐπεισόδια Anth. — десерт, попойка после трапезы

      4) (sc. μορφῆς) прикраса, косметическое средство
      

  (φύκους ἄνθος ἐ. Anth.)

  Древнегреческо-русский словарь > επεισοδιον

 • 13 καταλειπω

      эп. καλλείπω (эп. fut. тж. καλλείψω, aor. 2 κατέλιπον, pf. καταλέλοιπα; pass.: fut. καταλειφθήσομαι, aor. κατελείφθην, pf. καταλέλειμμαι) тж. med.
      1) оставлять
      

  (τινὰ παρ΄ ὄχεσφιν Hom.; ἄφοδόν τινι Xen.; στενέν διέξοδον καταλιπέσθαι Plat.; ἑαυτῷ τι Arst.)

      ὅ στρατὸς καταλελειμμένος τοῦ ἄλλου στρατοῦ Her. — оставленная (для несения охраны) часть войска;
      κατελείφθη μόνος NT. — он остался один;
      διαλαβεῖν εἰς δύο, ὥστε μηδὲν καταλιπεῖν μέσον Arst.разделить пополам без остатка

      2) оставлять на поле сражения, т.е. терять убитыми
      3) покидать, бросать
      

  (Ἀχαιούς, πόλιν Hom.; οἰκίας τε καὴ ἱερά Thuc.)

      κ. σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι Hom. — бросить плот на произвол ветров;
      ἀλλ΄ ἀντιάζω, μή με καταλίπῃς μόνον Soph. — но прошу тебя, не покидай меня одного

      4) оставлять после себя или в наследство
      

  (τινὴ ὀδύνας τε γόους τε Hom.; αἰδῶ παισίν, οὐ χρυσόν Plat.; δύο θυγατέρας Arst.)

      τὰ ἐν μύθου σχήματι καταλελειμμένα τοῖς ὕστερον Arst.перешедшее в форме мифа к позднейшим поколениям

      5) оставлять, сохранять, сберегать
      

  (ὀκτὼ μόνους, sc. ἄνδρας Xen.; τριτάτην μοῖραν Arst.; ἑπτακισχιλίους ἄνδρας ἑαυτῷ NT.)

      τὰ μὲν ἄλλα περιῄρει, κατέλειπε δὲ τὸ εὐδαίμονας ποιεῖν Xen. (Сократ) отбрасывал все другое и интересовался лишь тем, как сделать счастливыми (людей);
      καταλείπεσθαι ἑαυτῷ Xen.сохранить для самого себя

      6) предоставлять

  Древнегреческо-русский словарь > καταλειπω

 • 14 προλογος

      ὅ
      1) пролог (вступительная часть в трагедии и староатт. комедии, начиная с Эврипида - вступительный монолог к трагедии: ἔστιν π. μέρος ὅλον τραγῳδίας τὸ πρὸ χοροῦ παρόδου Arst. пролог есть законченная часть трагедии, предшествующая выступлению хора; 2) актер, читающий пролог Luc.

  Древнегреческо-русский словарь > προλογος

 • 15 στασιμον

       (ᾰ) τό (sc. μέλος)
      1) стасим (в греч. трагедии, большая и ритмически однородная песнь, которую хор пел после πάροδος, находясь на орхестре) Arst.
      2) стойкость, выдержка
      

  (τῶν ἀνδρῶν Polyb.)

      3) устойчивая часть
      

  τὸ σ. τῆς ἵππου Polyb.тяжелая конница

  Древнегреческо-русский словарь > στασιμον

 • 16 τριτα

       τρίτα
       (ῐ) τά
      1) (sc. ἱερά) заупокойное жертвоприношение на третий день после смерти Arph.
      2) третья роль
      3) (sc. ἆθλα) третий приз Plut.

  Древнегреческо-русский словарь > τριτα

 • 17 ως

      I.
      ὠς
      Arph. в произнош. скифа = ὡς См. ως I и II
      II.
      ὡς
      I
      conj.
      1) (с ind. или conjct.) как, словно
      

  ὡς (δὲ) …ὡς Hom., ὡς …τώς Aesch., ὡς …οὕτω Hom., Soph., ὦδε (οὕτως) …ὡς Soph., Xen., αὕτως …ὡς Soph. — как …так;

      ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἐνορούσῃ Hom. — как лев нападает на овец;
      ἀνέμου ὡς πνοιή Hom. — словно порыв ветра;
      ὡς οὐκ ἀΐοντι ἐοικώς Hom. — словно ничего не слыша;
      βόες ὣς ἀγελαῖαι Hom.словно стадо коров

      

  ὡς ὅ μάντις φησίν Aesch. — как говорит прорицатель;

      ὡς ἐγὼ θέλω Soph. — как я (того) желаю;
      ὡς πάντες ἐπισθάμεθα Xen. — как все мы знаем;
      ὡς ἐμοί (sc. δοκεῖ) Soph., Plat. — как мне кажется;
      ὡς ᾤετο Xen. — как он думал;
      ὡς φάτις ἀνδρῶν Soph. — как говорят люди;
      ὡς τοῦ δαιμονίου προσημαίνοντος Xen. — в соответствии со знамениями божества;
      ὡς σφίσι δοκέειν Her. — по их мнению;
      ὡς ἐμοὴ καταφαίνεται εἶναι Her. — как мне представляется;
      ὡς ἔοικεν, οὐ νεμεῖν ἐμοὴ μοῖραν Soph. — он, кажется, не признает принадлежащего мне права (нередкий оборот, образовавшийся от слияния двух: οὐ νεμεῖ, ὡς ἔοικεν и ἔοικεν οὐ νεμεῖν) ; ὡς ἀπ΄ ὀμμάτων Soph. — судя по виду, на вид

      3) (с ind., conjct. или opt.) что
      

  ὡς μηδὲν εἰδότ΄ ἴσθι μ΄ ὧν ἀνιστορεῖς Soph. — знай, что мне ничего не известно из того, о чем ты расспрашиваешь;

      μέ δείσητε ὡς οὐχ ἡδέως καθευδήσετε Xen. — не бойтесь, что вам неудобно будет спать;
      ταύτην ποτ΄ οὐκ ἔσθ΄ ὡς γαμεῖς Soph.ты не сможешь на ней жениться

      4) (с ind., conjct. или opt.) чтобы, с целью
      παρεσκευάζοντο ὡς πολεμήσοντες Thuc. (афиняне) готовились к войне;
      φρύγανα συλλέγειν ὡς ἐπὴ πῦρ Xen. — собирать хворост для костра;
      ὡς ἡμῖν λέξειαν (v. l. λέξαι) τὰ γενόμενα Xen., — чтобы рассказать нам о происшедшем;
      ὡς πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον παράσχοι τοῦ στρατεῦσαί ποτε ἐπ΄ αὐτόν Xen. — чтобы у всех навсегда отбить охоту воевать против него;
      ἡνίχ΄ ἱκόμην ὡς μάθοιμι Soph. — когда я пришел узнать;
      ὡς τί δέ τόδε ; Eur. — к чему это?;
      ὡς ἔπος εἰπεῖν, реже ὡς εἰπεῖν ἔπος Plat. или ὡς εἰπεῖν Her. — так сказать;
      ὡς συντόμως или συνελόντι εἰπεῖν Xen.коротко говоря

      5) так как
      

  ὡς οὕτως ἐχόντων Her. — при таком положении вещей;

      τί ποτε λέγεις ; ὡς οὐ μανθάνω Soph.что это ты говоришь? ибо я не понимаю

      6) как только, когда
      

  ὡς δ΄ ἴδεν, ὣς … Hom. — лишь только он увидел (ее), так …;

      ὅ δ΄ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν Aesch.как только он это услышал

      7) (с conjct. или opt.) всякий раз как
      8) до тех пор, пока
      ὡς ἂν ἥλιος ταύτῃ μὲν αἴρῃ Soph. — до тех пор, пока солнце будет здесь восходить

      9) вследствие чего, так что
      

  (ἐνετύγχανον τάφροις, ὡς μέ δύνασθαι διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν Xen.)

      II
      adv.
      1) насколько, поскольку, в какой мере (степени)
      μή μου προκήδου μᾶσσον, ὡς ἐμοὴ γλυκύ Aesch. — не заботься обо мне больше, чем мне (было бы) приятно;
      μαλακώτερος ἢ ὡς κάλλιον Plut. — изнеженнее, чем подобает;
      ὡς ἕκαστος αὐτῶν Her. — кто по каким соображениям, т.е. каждый по тем или иным причинам;
      ὡς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων Thuc. — применительно к обстоятельствам;
      ὡς (ἐπὴ) τὸ πολύ Plat. — по большей части, чаще всего;
      ὡς ἐπὴ πλεῖστον Thuc. — как можно больше, всячески;
      ὡς τὸ ἐπίπαν Her. — вообще, обычно;
      ὡς ἀληθῶς Plut., ὡς ἐτύμως Aesch. и ὡς ἐτητύμως Soph. — поистине, в действительности;
      πότερον ὡς ἀληθεστέρως δοκεῖ σοι λέγεσθαι ; Plat. — которое высказывание кажется тебе истиннее?;
      ἦν δὲ οὐδὲ ἀδύνατος ὡς Λακεδαιμόνιος εἰπεῖν Thuc. — для лакедемонянина он не был лишен красноречия;
      μακρὰ ὡς γέροντι ὁδός Soph.долгое для старика путешествие

      2) (для усиления superl.)
      

  ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα Xen. — изо всех наших сил;

      προεῖπον ὡς ἐδύναντο ἀδηλότατα Thuc. — они объявили самым доверительным образом;
      ὡς ὅτι βέλτιστος Plat. — самый что ни на есть лучший;
      ὡς ἐν ἐχυρωτάτῳ ποιεῖσιθαί τι Xen.обеспечить что-л. самым надежным образом

      3) как, в качестве
      4) как, каким образом
      

  οἶσθ΄ ὡς ποίησον ; Soph. — поступи, знаешь как?;

      ὡς ἂν ποιήσῃς Soph.как бы ты ни поступил

      5) как бы, якобы, будто (с ind. и opt.)
      ὡς δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους Xen.(утверждали, что Кир сказал), будто солдат должен бояться (своего) начальника больше, чем неприятелей

      6) приблизительно, около
      ὡς τὸ τρίτον μέρος Thuc. — приблизительно треть;
      παῖς ὡς ἑπταετής Plat. — мальчик лет семи;
      διὰ σταδίων ὡς πέντε μάλιστα Her.стадиев приблизительно через пять

      7) (усилительное в возгласах удивления, нетерпения, пожелания)
      

  ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες! Hom. — как ты безрассуден!;

      ὡς ἀστεῖος ὅ ἄνθρωπος! Plat. — какой обходительный человек!;
      ἀλλ΄ ὡς πάρεστιν ἄγγελος οὐδείς! Arph. — но ведь нет же ни одного вестника!;
      ὡς ἔρις ἀπόλοιτο! Hom. — да погибнет вражда!;
      ὡς ὤφελε ζῆν! Xen. — ах, если бы он жил!;
      θαυμαστῶς ὡς! Plat. — прямо поразительно!;
      ἀλλ΄ ὑπερφυῶς ὡς ὁμολογῶ Plat. — да я совершенно согласен;
      ὑπερφυῶς δέ τὸ χρῆμα ὡς δύσγνωστον φαίνεται! Plat. — ну и до чего же, оказывается, это трудно!;
      ὡς ταραττέτω πάντα! Arph. — ах, да пусть он перевернет все вверх дном!

       III
      praep. cum acc. к
      

  (τινα Soph., Her., Arph., Thuc.)

      αἰεὴ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον погов. Hom.бог всегда толкает подобного к подобному

      III.
      ὥς
      I
      тж. ὧς adv. так, таким (следующим) образом
      

  (ὣς εἰπών Hom.)

      ὣς οὖν χρῆ καὴ ἡμᾶς ποιοῦντας Thuc. — так и нам следует поступить;
      οὐδ΄ ὣς οὐδὲν ἄναρχον κατελείπετο Xen.и таким образом ни одна часть не осталась без начальника

      II
      conj. так
      

  ὣς ἐμείναμεν Ἠῶ Hom. — так мы ждали Зари;

      ὡς …, ὥς Hom., Plat., Theocr. — как только …, так;
      ὥσπερ …ὣς δὲ καί … Plat. — как …, точно так же и …

       III
      (после слова, к которому относится) = ὡς См. ως (напр., ὄρνιθες ὥς)
      IV.
      ὦς
       ὠτός τό дор. Theocr. = οὖς См. ους
      V.
      ὧς
      дор. adv. (= οὗ См. ου) где
      

  ὧδε …, ὧς Theocr. — там …, где

  Древнегреческо-русский словарь > ως

 • 18 από

  (απ;
  αφ') πρόθ. I με ονομ., γεν., αίτιατ. (при обознач, времени) с, от; (γεν.) από γεννησιμιού του с самого его рождения; από μιάς αρχής с самого начала; από πολλού χρόνου с давнего времени, с давних пор; από της ημέρας εκείνης с того дня; από ημερών с некоторых пор; από καιρού εις καιρόν время от времени; με γνωρίζει από είκοσι ετών он(а) меня знает двадцать лет; (όνομ.) από μικρός τον ξέρω я с малых лет (когда я был ребёнком) знаю его;

  (αίτιατ.) τον ξέρω από μικρόν — я знаю его с детства (когда он был ещё ребёнком);

  από το πρωί с утра;
  από πέρυσι с прошлого года; από χτες со вчерашнего дня; από πότε; с каких пор?; από τότε с тех пор; απ' εδώ κ' εμπρός отныне, впредь; από τώρα с этих пор; από νωρίς, από τα πρίν заранее; II με γεν., αίτιατ. 1) (при обознач, пространства, места, направления) с, от; к; (γεν.) από της κορυφής τού βουνού с вершины горы; έρχομαι από τού θείου иду от дяди; (αιτιατ.) από τη στέγη с крыши; απ' αυτόν το δρόμο по этой дороге; πέρασα κι' απ' τον Κώστα я и к Косте заходил; περάστε απ' το σπίτι заходите ко мне; 2) (источник чего-л.) из, от; από (τού) λόγου του от него самого; αυτό το δώρο είναι από λόγου του этот подарок от него лично; III με ονομ. (при указании на изменение положения) с, со, из; από εργάτης μάστορας из рабочего стал мастером; IV με γεν. 1) (при обознач, качества, свойства): από φυσικού του по натуре; 2) (при обознач, способа, характера действия): από μνήμης наизусть; απ' ακοής понаслышке; από καρδίας от души; απ' την καρδιά μου от всего сердца, сердечно; V με αιτιατ. 1) (при обознач, происхождения) из; από καλή οικογένεια из хорошей семьи; είμαι από χωριό я из деревни; 2) (при обознач, лица или предмета, которого касаются) за; αρπάχτηκα από το κλαδί ухватиться за ветку; παίρνω απ' το χέρι брать за руку; 3) знач через): φεύγω από την πίσω πόρτα выходить через заднюю дверь; περνώ από το δάσος проходить через лес; τό φως μπαίνει από το φεγγίτη свет проникает через окно; πέρασε την κλωστή από τη βελόνα вдень нитку в иголку; 4) (при обознач, причины) от, по причине, из-за; από το πολύ σφίξιμο κόπηκε το σχοινί от сильного натяжения верёвка лопнула; έμεινε σκελετός απ' την πείνα он очень похудел от голода; πετώ από τη χαρά μου прыгать от радости; από την πίκρα μου от горя; от досады; από περιέργεια из любопытства; υποφέρω από το στομάχι μου страдать желудком; 5) (при.обознач, орудия, средства, способа): ζω από τη δουλειά μου жить своим трудом; από την προίκα της έχτισε το σπίτι дом он построил на её приданое; 6) (при обознач, материала) из; από πέτρα из камня, каменный; από ξύλο из дерева, деревянный; από δέρμα из кожи, кожаный; 7) (при обознач, частей, составляющих что-л, единое): στεφάνι από τριαντάφυλλα венок из роз; ομάδα από πέντε άτομα группа из пяти человек; 8) (при указании целого, от которого берётся часть) из; 8νας από τούς πολλούς один из многих; τίποτε δεν χρειάζομαι απ' αυτά из этих вещей мне ничего не надо; 9) (при обознач, удаления, отдаления) из, от; αποσύρομαι από τίς υποθέσεις отходить от дел; παρεκβαίνω από το θέμα отходить от темы; γλυτώνω από τον κίνδυνο избежать опасности; γλυτώνω απ' τίς φροντίδες освободиться от забот; φεύγω απ' το σπίτι уходить из дома; χώρισε από τον άντρα της она ушла от мужа, она разошлась с мужем; 10) (при обознач, частичности, разделения): κόψε μου από το ψωμί μιά φέτα отрежь мне ломоть хлеба; ήπια απ' αυτό το κρασί я выпил этого вина; πίνε από λίγο пей понемножку; λίγα απ' όλα обо всём понемногу; 11) (при указании на распределение поровну) по; από τρία τετράδια по три тетради; από ένας (-ενας) по одному; περάστε μέσα από λίγοι входите по нескольку человек; φταίνε κι' απ' τα δυό μέρη виноваты и те и другие; 12) (употр, в сравнениях): από σένα είναι εξυπνότερος он сообразительнее (или умнее) тебя; φαίνεται4 μεγαλύτερη από την αδελφή της она выглядит старше своей сестры; 13) (в соответствии с чём-л., согласно чему-л.) по; τον γνωρίζω από το βήμα του я узнаю его по походке; 14) (в отношении, в смысле): είναι ορφανός από πατέρα он сирота по отцу; είναι φτωχός από μυαλό он слабоумный; είναι στραβός από το ένα μάτι слепой на один глаз; είναι κουφός από το ένα αφτί глухой на одно ухо; άμαθος από τέτοιους δρόμους он не привык к таким дорогам; από υγεία είμαι καλά здоровье у меня хорошее; απο γράμματα δεν ξέρει πολλά он малограмотный; κάτι ξέρει από μουσική он немного разбирается в музыке; δεν καταλαβαίνει από τέτοια πράματα он в таких делах не разбирается; 15) (в пассивном обороте соотв. те. пад.): η πόλις κατελήφθη από τον εχθρό город занят врагом; 16) (соответствует род. пад.; переводится тж. прилагательным): ο κρότος από τα κανόνια гул орудий, орудийный гул; κέρδη απ' το εμπόριο прибыли от торговли, торговые прибыли; 17): (α)πάνω από на, над; κάτω από под; εμπρός από перед, впереди; напротив; (από) πίσω από сзади, позади, за; γύρω από вокруг; (από) μέσα από изнутри, из; πρίν από... перед тем, до; μετά από после; ύστερα από... после (того как); εκτός απ' αυτό кроме того; μακρυά από... далеко от...; από μακρυά издали; από πέρα издалека; από κοντά вблизи; από πού; откуда?; απ' εδώ отсюда; απ' εκεί а) оттуда; б) тот; τί θέλει ο κύριος από κεί; что нужно тому господину?; απ' εδώ και απ' εκεί со всех сторон; από τότε с тех пор; από τούδε с этого момента; αφ' ενός... αφ' ετέρου (тж. перен.) с одной стороны..., с другой стороны...; 18) (в зависимости от управления глагола): δεν στερούμαι από τίποτε я ни в чём не нуждаюсь; κρέμομαι από μιά κλωστή висеть на ниточке; φοβάμαι από τα σκυλιά бояться собак

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > από

 • 19 εκ

  (перед гласн. εξ) πρόθ. με γεν.
  1) (при обознач, места) из; с; εκ τού παραθύρου из окна; ανεχώρησεν εξ Αθηνών он выехал из Афин; αφίκετο εκ Παρισίων он прибыл из Парижа; κατέπεσεν εξ ΰψους δέκα μέτρων он упал с высоты десять метров; εκ δεξιών справа, с правой стороны; εξ αριστερών слева, с левой стороны; εκ τού πλησίον, εκ τού σύνεγγυς с близкого расстояния; εκ των πλαγίων сбоку; εκ των έμπροσθεν спереди; εκ των όπισθεν сзади, с тылу; 2) (при обознач, происхождения, источника): τα εκ τού εμπορίου κέρδη торговые доходы; κατάγεται εξ ευγενών он из дворян; κατάγεται εκ Πελοποννήσου он из Пелопоннеса; έλαβε τα χρήματα εκ τού ταμείου он получил деньги из кассы; 3) (при обознач, лица или предмета, которого касаются, который хватают, захватывают); τον ήρπασε εκ της κόμης он его схватил за волосы; κρατώ το παιδίον εκ της χειρός держать ребёнка за руку; 4) (при обознач, выбора или целого, часть которого выделяется) из; έν εκ των δύο одно из двух; εκ δεκαπέντε ψήφων έλαβε δέκα из пятнадцати голосов он получил десять; 5) (при обознач, материала или состава) из; οϊνος εκ σταφυλών виноградное вино; επιπλα εκ ξύλου δρυός дубовая мебель; λεξικόν εξ επτά τόμων словарь в семи томах; 6) (при обознач, причины) от; по; εκ χαράς от радости; εκ της οργής от гнева, ярости; θάνατος εξ ασιτίας смерть от голода, голодная смерть; εξ αγνοίας по незнанию; εξ αμελείας по легкомыслию; τον ανεγνώρισα εκ τού χρώματος της κόμης του я его узнал по цвету волос; εξ αιτίας из-за; вследствие; по причине; εξ αίτιας του благодаря ему; из-за него; по его вине; 7) (при обознач, времени) с; εξ αρχής или ξαρχής сначала; εξ υστερης затем, после; εξ αμνημονεύτων χρόνων с незапамятных времён; εξ απαλών ονύχων с юных лет; 8) (при обознач, превращения, перемены, изменения) из; ανέστη εκ νεκρών он воскрес из мёртвых; έγινε εξ αγαθοό κακός из доброго он стал злым; 9) (при обознач, родства): συγγενής εκ πατρός родственник по отцу; 10) (входит в состав наречных выражений): εξ άλλου вместе с тем; между прочим; εξ ονόματος μου от своего имени; εκ μέρους μου я со своей стороны, с моей стороны; εξ όψεως с виду; по виду; εξ ακοής понаслышке; εξ ανάγκης по необходимости; вынужденно; εξ Άπαντος или εξάπαντος безусловно, непременно; ως εκ τούτου вследствие этого; εξ ίσου или εξίσου поровну; в такой же мере; одинаково; εξ απρόοπτου внезапно, неожиданно;

  εκ του αφανούς — незаметно; — невидимо;

  εκ συμφώνου по соглашению;
  εκ των ενόντων исходя из обстоятельств, исходя из наших возможностей; θα εξοικονομήσουμε εκ των ενόντων что-нибудь придумаем; как-нибудь выйдем из положения; εκ πείρας по опыту; εκ νέου снова, заново; μάχη εκ τού συστάδην врукопашную; εκ ταχείας быстро

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > εκ

 • 20 επάνω

  1. επίρρ. I
  1) наверху, вверху; наверх, вверх; выше;

  εκεί επάνω — там наверху;

  εδώ επάνω — здесь наверху;

  ανεβείτε επάνω — поднимитесь наверх;

  σήκω επάνω — вставай, поднимайся;

  2) на (ком-л.); при (ком-л.);

  επάνω μου — а) на мне; — б) на меня, на себя;

  ρίξε επάνω σου το παλτό — накинь пальто;

  τό παίρνω επάνω μου το ζήτημα — этот вопрос я беру на себя;

  τό παίρνω επάνω μου το παιδί ο — ребёнке позабочусь я; — е) при мне, с собой;

  βαστώ ( — или έχω) επάνω μου — иметь при себе;

  δεν έχω χρήματα επάνω μου — у меня при себе нет денег;

  3) против, на;

  επάνω μας — на нас, против нас;

  επεσε επάνω μας σαν θηρίο — он набросился на нас как зверь;

  II με π ров.
  1):

  επάνω σε — а) на;

  επάνω στο τραπέζι — на столе;

  επάνω στο δέντρο — на дереве;

  τό σπίτι τώγραψα επάνω στη γυναίκα μου — дом я записал да жену;

  επάνω στο δρόμο — на улице;

  б) в момент, во время;

  ήλθε επάνω στον καυγά — он пришёл как раз в момент ссоры;

  επάνω στο θυμό μου — в момент гнева;

  επάνω στη δουλειά μου — во время работы;

  επάνω στην ώώρα — вовремя; — в) против;

  πλέουμε επάνωεπάνω στον καιρό — плывём против ветра;

  2):

  επάνω από — а) сверх, более; — выше;

  επάνω από χίλιοι — более тысячи;

  επάνω από είκοσι χρόνια — более двадцати лет;

  επάνω από τη ρίζα — выше корня;

  επάνω απ' όλα η αγάπη — превыше всего любовь; — б) над;

  επάνω από το τραπέζι — над столом;

  3):

  κατ' επάνω — против;

  ώρμησε κατ' επάνω μας — он набросился на нас;

  III με αντων.:

  επάνω πού — в тот момент, когда;

  επάνω πού λέγαμε γιά σένα — как раз в тот момент, когда говорили о тебе;

  επάνω πού είμαστε γιά να φύγουμε — в тот момент, когда мы собирались уходить;

  IV με σύνδ.
  1):

  έως ( — или ως) επάνω — доверху;

  γεμίζω το ποτήρι μου 'έως επάνω — наполнить свой стакан до краёв;

  2):

  κι' επάνω — выше; — более;

  τα παιδιά από έξ χρονών κι' επάνω — дети шести лет и старше;

  εκατό οκάδες κι' επάνω — более ста ока;

  τρείς μήνες κι' επάνω — более трёх месяцев;

  § επάνω - επάνω а) слегка;

  б) поверхностно;

  του τα είπα επάνω - επάνω — я ему только (слегка) намекнул;

  επάνω -κάτω — около, приблизительно, примерно;

  είμαστε είκοσι επάνω -κάτω — нас было около двадцати человек;

  είναι επάνω -κάτω το ίδιο — это примерно одно и то же;

  παίρνω επάνω μου — поправляться, набираться сил;

  πήρε επάνω του ο άρρωστος — больной поправился;

  η ελιά με το κλάδεμα πήρε επάνω της — после подрезания оливковое дерево ожило;

  τό παίρνω επάνω μου — много брать на себя; — зазнаваться, мнить о себе;

  πέφτω επάνω σ' έναν — случайно встретить кого-л.;

  τα κάνω επάνω μου — обделаться; — наложить в штаны (тж. перен.);

  τα έκανε επάνω του — он здорово струхнул;

  2. επίθ. άκλ. верхний;

  τό επάνω μέρος — верхняя часть;

  τό επάνω πάτωμα — верхний этаж;

  οι επάνω — живущие на верхнем этаже;

  ο επάνω κόσμος — жизнь на земле;

  § τό επάνω επάνωверхний слой (масла,.молока, супа)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > επάνω

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.