Translation: from english to macedonian

from macedonian to english

список активов ценных бумаг

 • 1 arm list

  регрутен список
  * * *

  English-Macedonian dictionary > arm list

 • 2 axe

  секира
  v укинува (работа), брише (од список на кандидати)
  * * *
  v. укинува (работа), брише (од список на кандидати)

  English-Macedonian dictionary > axe

 • 3 backlist

  n. список на поранешни изданија

  English-Macedonian dictionary > backlist

 • 4 bad sector

  компј. лош сектор. Дел од флопи дискета или тврд диск каде не може или не е безбедно да се запишуваат информации. За да се обезбедите од запис врз лош сектор, врз вашиот диск стартувајте некој од дијагностичките програми кои ќе ги откријат и ќе ги заклучат за запишување лошите сектори. Види sector. bad track table компј. табела на лоши патеки. Список на фабрички неисправни и за запис несигурни делови прилепен на задната страна од тврдиот диск. Во текот на форматирање на дискот од ниско ниво, дефектните делови се изолираат и не се достапни за запис. Види low-level format, track. ВАК file ВАК фајл. Во мС-ДОС или мајкрософт виндоус (Microsoft Windows) околина, документ со екстензија.ВАК создаден со мС-ДОС командата BACKUP или од апликација

  English-Macedonian dictionary > bad sector

 • 5 ballot

  гласање (тајно), гласачко ливче (топче)
  тајно гласа, влече жрепка
  * * *
  n. гласачко топче, гласачки список; to elect by ballot избирање со гласање; ballot II v intr гласање; (vi) влече жрепка, тајно гласа; гласање (тајно), гласачко ливче (топче)
  n. гласачко ливче
  (vi) тајно гласа, влече жрепка

  English-Macedonian dictionary > ballot

 • 6 billing

  n. список на глумци (во емисијата; billing II n наплатување

  English-Macedonian dictionary > billing

 • 7 black book

  English-Macedonian dictionary > black book

 • 8 blacklist

  n. црна листа; on a blacklist на црна листа blacklist I==n црн список; blacklist II v tr запишување во црн список; blackmail I n уцена; to extract blacklist изнудување на уцена; blackmail II v tr уценување

  English-Macedonian dictionary > blacklist

 • 9 blue book

  владин билтен
  * * *
  blue book
  1.(Br.; pol.) Плава книга;
  2. (Am.) список на државните службеници

  English-Macedonian dictionary > blue book

 • 10 browse

  компј. листа(ње), прелистува(ње), разгледува(ње). 1. Операција на барање на фајл или документ од даден список.
  2. Кај програмите за управување со бази на податоци, операција на барање на запис.; прелистување

  English-Macedonian dictionary > browse

 • 11 bullet

  зрно, куршум, кугла
  * * *
  кугла, куршум, зрно
  n. куршум куршум компј. знак за подредување. Кај програмите за обработка на текст, знак во висина на мала буква од некој фонт што се користи како репер за подредување на редовите во еден список. Најчесто се користи за списоци каде елементите имаат еднаква важност.; зрно, кугла, куршум

  English-Macedonian dictionary > bullet

 • 12 call over

  прозива (по список), прозивка
  * * *
  прозива (по список), прозивка

  English-Macedonian dictionary > call over

 • 13 catalog

  English-Macedonian dictionary > catalog

 • 14 catalogue

  каталог список; компј. каталог. Во софтверскиот пакет dBASE, множество од слични фајлови со податоци заедно групирани за полесно да се распозваат од другите.; каталог; попис catalogue; list; register; roll попис; каталог; листа; регистер; именик

  English-Macedonian dictionary > catalogue

 • 15 database structure

  компј. стурктура на бази на податоци. Структурата на записите со податоци; број на полиња со податоци, список на полиња со податоци, видот на податоци што може да се смести во секое поле, должина на запис и други карактеристики.

  English-Macedonian dictionary > database structure

 • 16 dean

  декан dean’s office деканат dean's list n. amer. univ. список на најдобри студенти на универзитет

  English-Macedonian dictionary > dean

 • 17 electoral register

  n. pol. (исто и electoral roll) избирачки список

  English-Macedonian dictionary > electoral register

 • 18 empanel

  v. t. law(исто и impanel) става на список (на поротници); empanel a juror става (некого) на список на поротници; именува некого за поротник

  English-Macedonian dictionary > empanel

 • 19 enchilada

  n. 1. cu/т. мексиканско јадење (ситнето месо завиткано во печена кора прелиена со лут сос)
  2. amer. inf. the whole enchilada се (по ред/список)

  English-Macedonian dictionary > enchilada

 • 20 enlist

  повикува во војска, регрутира
  v стапува (војска), придобива (помош)
  * * *
  v. стапува (војска), придобива (помош); повикува во војска, регрутира; воведува во список; регрутира, повикува во војска, регрутира; придобива (помош), стапува (војска)

  English-Macedonian dictionary > enlist

Look at other dictionaries:

 • ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ — (portfolio) 1. Список ценных бумаг, находящихся в собственности физического или юридического лица. В процессе создания портфеля инвестиций компания может обратиться к услугам собственных финансовых аналитиков, физическое лицо – к услугам… …   Финансовый словарь

 • Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг — не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан представить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в регистрирующий орган. Отчет об итогах выпуска (дополнительного… …   Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия

 • Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг — (англ. results of issue securities statement) в РФ документ установленной формы, представляемый эмитентом в регистрирующий орган не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг. О. об и.в.э.ц.б. должен содержать следующую …   Энциклопедия права

 • Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг — (англ. results of issue securities statement) в РФ документ установленной формы, представляемый эмитентом в регистрирующий орган не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг. О. об и.в.э.ц.б. должен содержать следующую… …   Большой юридический словарь

 • Список крупнейших компаний России по версии Forbes (2012) — Список крупнейших публичных компаний России составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000, опубликованного в журнале Forbes в апреле 2012 года[1]. В рейтинг попали 28 российских компаний, что на 2 компании больше, чем в рейтинге 2011 года.… …   Википедия

 • Список списаний в результате кризиса субстандартного кредитования в США — В таблице приведён список списаний денежных средств, ипотечных ценных бумаг и облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами в результате кризиса высокорискованного кредитования в США в 2007 2008 годах. Название компании Тип бизнеса Потери… …   Википедия

 • Список сохраняемых активов — (DEMAND TO HOLD SCHEDULE) перечень количеств ценных бумаг, которые инвестор хочет сохранить в своем портфеле при соответствующих ценах …   Финансовый глоссарий

 • Раскрытие информации о ценных бумагах — (англ. revelation/unfolding of information of stocks) в РФ обеспечение доступности информации о ценных бумагах всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее… …   Большой юридический словарь

 • Раскрытие информации о ценных бумагах — (англ. revelation/unfolding of information of stocks) в РФ обеспечение доступности информации о ценных бумагах всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее… …   Энциклопедия права

 • Листинг — (Listing) Листинг это совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению на фондовой бирже Определение листинга, преимущества и недостатки листинга, виды листинга, этапы процедуры листинга, котировальный список листинга, делистинг… …   Энциклопедия инвестора

 • Рынок — (Market) Рынок это система отношений между продавцом (производителем услуг/товаров) и покупателем (потребителем услуг/товаров) История возникновения рынка, функции ранка, законы рынка, виды рынков, свободный рынок, государственное регулирование… …   Энциклопедия инвестора

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.