Translation: from english

ръка

 • 1 Missouri

  Missouri[mi´suəri] n Мисури (щат и река в САЩ); to be ( come) from \Missouri ам. скептичен съм, вярвам само на очите си; разг. око да види, ръка да пипне.

  English-Bulgarian dictionary > Missouri

 • 2 amain

  {ə'mein}
  1. adv ocm., поет. с все сила, бясно, яростно
  2. светкавично
  3. извънредно, много
  * * *
  {ъ'mein} adv ocm., поет. 1. с все сила; бясно, яростно; 2. свет
  * * *
  буйно;
  * * *
  1. adv ocm., поет. с все сила, бясно, яростно 2. извънредно, много 3. светкавично
  * * *
  amain[ə´mein] adv поет., мор. силно, с всичка сила; буйно; бясно; бързо, скоро, мигновено, веднага, тутакси, нар. чевръсто, моментално, на часа, разг. на бърза ръка, бързешком.

  English-Bulgarian dictionary > amain

 • 3 annulary

  annulary[´ænjuləri] n безименният пръст на лявата ръка (на който се носи венчалната халка или пръстен).

  English-Bulgarian dictionary > annulary

 • 4 arm

  {a:m}
  I. 1. ръка (от китката до рамото)
  to walk ARM in ARM with someone вървя подръка с някого
  under one's ARM под мишница
  to take someone's ARM хващам някого подръка
  to keep at ARM's length държа на разстояние
  to make a long ARM протягам ръка, протягам се (да стпигна нещо), baby/child/infant in ARM s бебе, пеленаче
  with open ARMs с отворени обятия
  to fly to someone's ARMs хвърлям се в прегръдките/обятията на някого
  within ARM's reach достатъчно близо да се стигне с ръка, под ръка
  2. преден крайник/лапа
  3. ръкав (на дреха)
  4. ръкав (на река и пр.)
  5. подпора за ръката (на кресло и пр.)
  6. голям клон
  7. власт
  the ARM of the law (ръката на) правосъдието
  long ARM силна власт
  strong ARM прен. здрава/твърда ръка
  8. тех. рамо, лост, ръчка, дръжка, конзола, стрела (на кран), напречна греда, траверса
  II. 1. обик. рl оръжие, въоръжение
  ARMs race надпревара във въоръжаването
  small ARMs лично огнестрелно оръжие, пушка, револвер
  by force of ARMs насила, с оръжие
  deeds of ARMs бойни подвизи
  in ARMs въоръжен
  to ARMs! на оръжие! under ARMs въоръжен и в бойна готовност
  up in ARMs готов за борба/съпротива, въстанал, прен. наежен
  to be up in ARMs against протестирам/боря се енергично срещу
  master of ARMs учител по фехтовка
  to appeal to ARMs прибягвам до оръжие
  comrade in ARMs другар по оръжие, боен другар
  to bear ARMs служа войник, войник съм
  to beat to ARMs вдигам на оръжие, свиквам под знамената
  to fly to ARM s грабвам оръжието, бързо се приготвям за война/съпротива
  to lay down/ground ARM s слагам оръжието, прекъсвам военните действия, търся примирие
  to rise in ARMs against въставам срещу, вдигам се на оръжие срещу
  cessation/suspension of ARMs примирие
  2. род войска
  3. рl герб (и coat of ARMs)
  College of ARM s Хералдически институт в Лондон. arm v 1. въоръжавам (се), укрепявам
  ARMed forces/services въоръжени сили
  2. зареждам (бомба)
  3. снабдявам, съоръжавам
  4. refl прен. въоръжавам се (with)
  * * *
  {a:m} n 1. ръка (от китката до рамото); to walk arm in arm with s.o. (2) n 1. обик. рl оръжие, въоръжение; arms race надпревара във в
  * * *
  ръкав; рамо; оръжие; въоръжавам; въоръжение;
  * * *
  1. armed forces/services въоръжени сили 2. arms race надпревара във въоръжаването 3. by force of arms насила, с оръжие 4. cessation/suspension of arms примирие 5. college of arm s Хералдически институт в Лондон. arm v въоръжавам (се), укрепявам 6. comrade in arms другар по оръжие, боен другар 7. deeds of arms бойни подвизи 8. i. ръка (от китката до рамото) 9. ii. обик. pl оръжие, въоръжение 10. in arms въоръжен 11. long arm силна власт 12. master of arms учител по фехтовка 13. pl герб (и coat of arms) 14. refl прен. въоръжавам се (with) 15. small arms лично огнестрелно оръжие, пушка, револвер 16. strong arm прен. здрава/твърда ръка 17. the arm of the law (ръката на) правосъдието 18. to appeal to arms прибягвам до оръжие 19. to arms! на оръжие! under arms въоръжен и в бойна готовност 20. to be up in arms against протестирам/боря се енергично срещу 21. to bear arms служа войник, войник съм 22. to beat to arms вдигам на оръжие, свиквам под знамената 23. to fly to arm s грабвам оръжието, бързо се приготвям за война/съпротива 24. to fly to someone's arms хвърлям се в прегръдките/обятията на някого 25. to keep at arm's length държа на разстояние 26. to lay down/ground arm s слагам оръжието, прекъсвам военните действия, търся примирие 27. to make a long arm протягам ръка, протягам се (да стпигна нещо), baby/child/infant in arm s бебе, пеленаче 28. to rise in arms against въставам срещу, вдигам се на оръжие срещу 29. to take someone's arm хващам някого подръка 30. to walk arm in arm with someone вървя подръка с някого 31. under one's arm под мишница 32. up in arms готов за борба/съпротива, въстанал, прен. наежен 33. with open arms с отворени обятия 34. within arm's reach достатъчно близо да се стигне с ръка, под ръка 35. власт 36. голям клон 37. зареждам (бомба) 38. подпора за ръката (на кресло и пр.) 39. преден крайник/лапа 40. род войска 41. ръкав (на дреха) 42. ръкав (на река и пр.) 43. снабдявам, съоръжавам 44. тех. рамо, лост, ръчка, дръжка, конзола, стрела (на кран), напречна греда, траверса
  * * *
  arm [a:m] I n 1. ръка (от китката до рамото); \arm in \arm ръка за ръка; to walk \arm in \arm with вървя под ръка с; to give ( offer) o.'s \arm to s.o. подавам някому ръка (за да ме хване под ръка); to keep at \arm's length държа на разстояние; to shorten the \arm of s.o. ограничавам властта на някого; stretch your \arm no farther than your sleeve will reach простирай се според чергата си; to chance o.'s \arm разг. пробвам си късмета; put the \arm on s.o. ам. жарг. притискам някого да направи нещо; right \arm рядко, прен. дясна ръка, пръв помощник; a child in \arms бебе, пеленаче; in the \arm of Morpheus заспал; to fly to s.o.'s \arms хвърлям се в обятията на някого; twist s.o.'s \arm принуждавам някого да направи нещо; to fold in o.'s \arms прегръщам, притискам в обятията си; to fold o.'s \arms скръствам ръце, бездействам; cost an \arm and a leg ам. разг. струва твърде скъпо; 2. преден крайник на всяко гръбначно животно, предна лапа; 3. ръкав (на дреха); 4. ръкав (на река); 5. облегалка за ръката (на кресло и пр.); 6. голям клон; 7. прен. власт; the \arm of the law ръката на закона; the secular \arm гражданска власт, която привежда в изпълнение решенията на църковен съд; 8. тех. рамо (на лост, пергел, семафор, везни); дръжка, ръкохватка, ръчка; конзола, стрела (на кран); спица (на колело); траверса, напречна греда; разклонение (на тръба); ( указателна) стрелка, показалец. II. n 1. обикн. pl оръжие; въоръжение; offensive \arms, \arms of offence оръжия за нападение, нападателно оръжие; small \arms пушка, револвер, оръжие, което човек може да носи със себе си; \arms race надпревара във въоръжаването; by force of \arms насилствено, със силата на оръжието; deeds of \arms военни подвизи; in \arms въоръжен; to \arms! на оръжие! under \arms въоръжен и в бойна готовност; мобилизиран; up in \arms готов за борба (за съпротива); прен. наежен; master of \arms учител по фехтовка; a stand of \arms пълна войнишка екипировка; to appeal to \arms прибягвам до оръжие, използвам оръжие; brothers in \arms братя по оръжие; to bear \arms служа, войник съм; to beat to \arms свиквам под знамената; to carry \arms нося оръжие (у себе си); to fly to \arms грабвам оръжието; to ground \arms, to lay down \arms слагам оръжието, предавам се, прекъсвам нападателни действия и давам мир; to present \arms вземам за почест; to rise in \arms ( against) вдигам се на оръжие (срещу); to take o.'s \arms against s.o. нападам; to throw down o.'s \arms слагам оръжие, предавам се; cessation ( suspension) of \arms примирие; ground \arms! order \arms! пушки при нозе! port \arms! пушки за прилез! shoulder \arms! пушки на рамо! slope \arms! пушки на ремък! 2. род войски; the air \arm въздушните войски; 3. герб (обикн. coat of \arms); to bear \arms нося (фамилен) герб; to grant ( assign) \arms to s.o. провъзгласявам някого за благородник, давам някому благородническа титла и герб; assumptive \arms хералд. новопридобит, ненаследствен герб; sergeant of \arms служител в Английския парламент, който носи жезъла на председателя на двете камари; III. v въоръжавам (се) (и прен.); \armed forces въоръжени сили; to \arm o.s. with letters of introduction снабдявам се с препоръчителни писма.

  English-Bulgarian dictionary > arm

 • 5 artifact

  {'a:tifækt}
  1. археол. артифакт, предмет, изработен от човешка ръка
  2. продукт, творение
  3. биол. промяна в резултат на човешка намеса, изкуствено предизвикана промяна
  * * *
  {'a:tifakt} n 1. археол. артифакт, предмет, изработен от чов
  * * *
  старина;
  * * *
  1. археол. артифакт, предмет, изработен от човешка ръка 2. биол. промяна в резултат на човешка намеса, изкуствено предизвикана промяна 3. продукт, творение
  * * *
  artifact[´a:ti¸fækt] n археол. артефакт, праисторически предмет, оръдие, което е дело на човек.

  English-Bulgarian dictionary > artifact

 • 6 available

  {ə'veiləbl}
  1. на разположение, разполагаем, на/под ръка, подръчен, наличен, налице, свободен
  to make AVAILABLE to поставям на разположение на, отпускам на
  with... AVAILABLE при наличността на...
  articles AVAILABLE at every shop неща, които се намират във вески магазин
  no tickets are AVAILABLEfor Friday няма билети за петък
  2. валиден (и юр.)
  3. (при) годен
  * * *
  {ъ'veilъbl} а 1. на разположение, разполагаем; на/под ръка,
  * * *
  валиден; разположение; достъпен; наличен;
  * * *
  1. (при) годен 2. articles available at every shop неща, които се намират във вески магазин 3. no tickets are availablefor friday няма билети за петък 4. to make available to поставям на разположение на, отпускам на 5. with... available при наличността на.. 6. валиден (и юр.) 7. на разположение, разполагаем, на/под ръка, подръчен, наличен, налице, свободен
  * * *
  available[ə´veiləbl] adj 1. на разположение, разполагаем, на (под) ръка, подръчен, налице, наличен; by all \available means по всички възможни начини; to make \available поставям на разположението на, отпускам (to); with... \available при наличността на; 2. юрид. валиден, в сила; 3. достъпен; not to be \available зает съм, не приемам; FONT face=Times_Deutsch◊ adv availably.

  English-Bulgarian dictionary > available

 • 7 backhanded

  a (удар) нанесен с обърната ръка, двусмислен, подигравателен, неочакван, наклонен наляво (почерк)
  * * *
  a (удар) нанесен с обърната ръка; двусмислен, подигравателен; неочакван; наклонен наляво (почерк
  * * *
  a (удар) нанесен с обърната ръка, двусмислен, подигравателен, неочакван, наклонен наляво (почерк)
  * * *
  backhanded[¸bæk´hændid] adj 1. нанесен с опакото на ръката (за удар); неочакван; 2. крив, наклонен наляво (за почерк); 3. двусмислен (за комплимент); FONT face=Times_Deutsch◊ adv backhandedly.

  English-Bulgarian dictionary > backhanded

 • 8 bangle

  {'bæŋgl}
  n вид гривна/лента (за ръка, крак)
  * * *
  {'bangl} n вид гривна/лента (за рька, крак).
  * * *
  гривна;
  * * *
  n вид гривна/лента (за ръка, крак)
  * * *
  bangle[bæʃgl] n гривна.

  English-Bulgarian dictionary > bangle

 • 9 big

  {big}
  1. голям, едър, висок, наедрял, прен. значителен, крупен
  the B-Four пол. Четиримата големи
  2. силен, висок (за глас)
  3. важен, виден, надменен, надут
  BIG bug/Chief/Daddy/gun/noise/pot/shot/wig sl. важна особа, голямаклечка. големец
  BIG talk/words самохвалство, големи приказки
  BIG head разг. самомнение, самомнителен/тщеславен човек
  4. порасъл, възрастен
  5. щедър, великодушен, благороден
  6. бременна (и BIG with child)
  7. главен, важен
  the BIG issue най-спорният/оспорваният въпрос
  too BIG for one's boots/breeches/shocs главозамаян, самонадеян, възгордял се
  to come/go over BIG имам успех, правя голямо впечатление
  * * *
  {big} а 1. голям, едър, висок; наедрял; прен. значителен, крупен;
  * * *
  голям; едър;
  * * *
  1. big bug/chief/daddy/gun/noise/pot/shot/wig sl. важна особа, голямаклечка. големец 2. big head разг. самомнение, самомнителен/тщеславен човек 3. big talk/words самохвалство, големи приказки 4. the b-four пол. Четиримата големи 5. the big issue най-спорният/оспорваният въпрос 6. to come/go over big имам успех, правя голямо впечатление 7. too big for one's boots/breeches/shocs главозамаян, самонадеян, възгордял се 8. бременна (и big with child) 9. важен, виден, надменен, надут 10. главен, важен 11. голям, едър, висок, наедрял, прен. значителен, крупен 12. порасъл, възрастен 13. силен, висок (за глас) 14. щедър, великодушен, благороден
  * * *
  big [big] adj 1. голям, едър, висок; прен. крупен, значителен; \big gun тежко оръдие; the \big toe палец на крака; in a \big way разг. в широк мащаб; по грандиозен начин, внушително; 2. силен, висок, мощен, гръмък (за глас); 3. разг. важен, виден, влиятелен; надменен, надут; Mr B., \big wig ( pot, gun; ам. cheese, noise, shot; sl bug, dog, fish, number) прен. важна особа, важна (голяма) клечка, големец; \big words ( talk) големи хвалби (приказки); to talk \big хваля се, бия се в гърдите, говоря на едро, на ангро; to look \big придавам си важен вид; надувам се; \big deal! много важно! голяма работа! (ирон.); to make a \big deal of обръщам прекалено голямо внимание на, отдавам прекомерно значение на; 4. пораснал, възрастен; \big boy разг. братче, бате, друже; 5. щедър, великодушен, благороден; a \big heart 1) великодушен, благороден човек, с широка ръка (сърце); 2) великодушие, благородство; that's very \big of you това е много благородно от ваша страна; 6. бременна (и \big with child); 7. пълен, наситен; to go over \big имам успех; (влияние); правя голямо впечатление ( with на); \big purse пълна кесия, богатство, имане, пари; обезпеченост; to think \big мисля мащабно; to make it \big успявам (в живота), преуспявам; \big stick политика на силата; to shake the \big stick провеждам политика на силата; to get too \big for o.'s shoes ( boots, breeches) прен. главозамайвам се, възгордявам се, ставам самонадеян; the \biggest frog in the pond местен управител; той коли, той беси.

  English-Bulgarian dictionary > big

 • 10 bongo

  {'bɔŋgou}
  I. n зоол. голяма африканска антилопа
  II. n малък тъпан, по който се удря с ръка/пръсти
  * * *
  {'bъngou} n зоол. голяма африканска антилопа. (2) n малък тъпан, по който се удря с ръка/пръсти.
  * * *
  1. i. n зоол. голяма африканска антилопа 2. ii. n малък тъпан, по който се удря с ръка/пръсти
  * * *
  bongo[´bɔʃgou] n (pl \bongos, \bongoes) (\bongo drum) бонго, малък барабан, който се бие с ръце.

  English-Bulgarian dictionary > bongo

 • 11 brachial

  {'breikiəl}
  a анат. раменен, подобен на ръка
  * * *
  {'breikiъl} а анат. раменен; подобен на ръка.
  * * *
  a анат. раменен, подобен на ръка
  * * *
  brachial[´breikiəl] adj анат. брахиален, ръчен, подобен на ръка; който се отнася до горната част на ръката.

  English-Bulgarian dictionary > brachial

 • 12 brawn drain

  brawn drain[´brɔ:n¸drein] n емиграция на неквалифицирани работници и спортисти в страни, обещаващи по-добри възможности; загуба на работна ръка.

  English-Bulgarian dictionary > brawn drain

 • 13 brush

  {brʌʃ}
  I. 1. четка (за метене, миене, чистене, рисуване, бо. ядисване и пр.)
  2. четкане, изчеткване
  3. рунтава (лисича) опашка
  4. ел. четка, изпразване във вид на искри
  BRUSH discharge корона
  5. опт. неясни контури на фигура
  6. сбиване, сблъскване, схватка
  7. ожулване/натъртване на крака (на кон)
  8. храсталак, шубрак, гъстак, млада гора
  9. ам. клечки, съчки, клонки
  II. 1. четкам, изчетквам
  2. излъсквам
  3. заглаждам, приглаждам
  4. сресвам
  5. докосвам леко при движение/минавайки
  6. докосвам се леко (against дo)
  минавам бързо, профучавам (by, past край)
  7. набивам, натъртвам, ожулвам (крака си за кон)
  8. развлачвам, кардирам
  brush aside отминавам, подминавам, не обръщам внимание на, отпъждам, отхвърлям, пренебрегвам
  brush away изчетквам (кал, прах), избърсвам леко (сълзи), отпъждам, прогонвам с ръка (муха и пр.)
  brush off изчетквам (кал, прах), избръсквам (трохи и пр.), разг. отпращам, отблъсквам, отхвърлям, зарязвам, разг. избягвам бързо, измитам се
  brush out изчетквам, сресвам (коса), измитам, почиствам основно (стая), отстранявам, махам
  brush over прекарвам леко с четка, докосвам леко (минавайки)
  brush up изчетквам (се), изчиствам (се), нагласявам (се), събирам, избръсквам (трохи и пр.), реша, сресвам (коса) назад, прен. опреснявам. подновявам, възстановявам (знания, умения)
  * * *
  {br^sh} n 1. четка (за метене, миене, чистене, рисуване, бо.ядис(2) v 1. четкам, изчетквам; 2. излъсквам; 3. заглаждам, приг
  * * *
  чистя; храсталак; четка; допирам; докосвам; гъстак; изчетквам; натъртвам се;
  * * *
  1. brush aside отминавам, подминавам, не обръщам внимание на, отпъждам, отхвърлям, пренебрегвам 2. brush away изчетквам (кал, прах), избърсвам леко (сълзи), отпъждам, прогонвам с ръка (муха и пр.) 3. brush discharge корона 4. brush off изчетквам (кал, прах), избръсквам (трохи и пр.), разг. отпращам, отблъсквам, отхвърлям, зарязвам, разг. избягвам бързо, измитам се 5. brush out изчетквам, сресвам (коса), измитам, почиствам основно (стая), отстранявам, махам 6. brush over прекарвам леко с четка, докосвам леко (минавайки) 7. brush up изчетквам (се), изчиствам (се), нагласявам (се), събирам, избръсквам (трохи и пр.), реша, сресвам (коса) назад, прен. опреснявам. подновявам, възстановявам (знания, умения) 8. i. четка (за метене, миене, чистене, рисуване, бо. ядисване и пр.) 9. ii. четкам, изчетквам 10. ам. клечки, съчки, клонки 11. докосвам леко при движение/минавайки 12. докосвам се леко (against дo) 13. ел. четка, изпразване във вид на искри 14. заглаждам, приглаждам 15. излъсквам 16. минавам бързо, профучавам (by, past край) 17. набивам, натъртвам, ожулвам (крака си за кон) 18. ожулване/натъртване на крака (на кон) 19. опт. неясни контури на фигура 20. развлачвам, кардирам 21. рунтава (лисича) опашка 22. сбиване, сблъскване, схватка 23. сресвам 24. храсталак, шубрак, гъстак, млада гора 25. четкане, изчеткване
  * * *
  brush[brʌʃ] I. n 1. четка; hair ( tooth) \brush четка за коса (за зъби); sweeping \brush метла; tarred with the same \brush от един калъп изляти, от един дол дренки; 2. ( paint-) \brush четка за боядисване, рисуване; the \brush прен. живописта; whitewash, ( distempering) \brush баданарка; air-\brush бояджийски пистолет; to paint with a full \brush дебело налагам, наслоявам боя, рисувам с много боя; 3. лисича опашка; to show o.'s \brush разг. офейквам, изчезвам, измъквам се, избягвам; 4. ел. четка; изпразване във вид на искри; 5. опт. неясни контури на фигура; 6. изчеткване, почистване; разг. правя мили очи; to give s.th. a \brush изчетквам нещо; 7. сблъсък (с неприятел), схватка; спор; недоразумение; ам. сп. среща; 8. ожулване, натъртване на крака (на кон); 9. храсталак, гъстак, гъсталак, шубрак, млада гора; II. v 1. четкам, почиствам, изчетквам; 2. сресвам; 3. леко докосвам ( повърхност); леко се докосвам (допирам) до ( against), бързо минавам край (by, past); 4. набивам, натъртвам, ожулвам си крака (за кон); 5. развлачвам, кардирам; 6. мия ( зъби);

  English-Bulgarian dictionary > brush

 • 14 buffet

  {'bʌfit}
  I. 1. удар с ръка
  2. побои
  3. прен. нещастие, беда, природна стихия
  II. 1. нанасям удар, залепям плесница, бия, блъскам, тласкам, шибам
  2. боря се (с вълни и пр.)
  3. с мъка си пробивам път
  III. n бюфет (мебел)
  IV. 1. бюфет, рестoрант (на гара и пр.)
  2. бюфет (маса със закуски)
  BUFFET luncheon лек обед (обик. на крак)
  3. закуски
  cold BUFFET студени закуски
  BUFFET supper вечеря, на която гостите се обслужват, без да сядат на маса
  BUFFET car жп. вагон, в който се сервират леки закуски
  * * *
  {'b^fit} n 1. удар с ръка; 2. побои; 3. прен. нещастие, беда; (2) v 1. нанасям удар, залепям плесница; бия, блъскам, тлас{3} n бюфет (мебел).{4} {'bufei} n 1. бюфет, рестoрант (на гара и пр.); 2. бюфет (
  * * *
  бюфет;
  * * *
  1. buffet car жп. вагон, в който се сервират леки закуски 2. buffet luncheon лек обед (обик. на крак) 3. buffet supper вечеря, на която гостите се обслужват, без да сядат на маса 4. cold buffet студени закуски 5. i. удар с ръка 6. ii. нанасям удар, залепям плесница, бия, блъскам, тласкам, шибам 7. iii. n бюфет (мебел) 8. iv. бюфет, рестoрант (на гара и пр.) 9. боря се (с вълни и пр.) 10. бюфет (маса със закуски) 11. закуски 12. побои 13. прен. нещастие, беда, природна стихия 14. с мъка си пробивам път
  * * *
  buffet[´bʌfit] I. n 1. удар (обикн. нанесен с ръка); 2. прен. удар, нещастие, беда, злочестина, премеждие; II. v 1. нанасям удар; 2. удрям плесница; бия с юмрук; нанасям побой; to \buffet ( with) the waves боря се с вълните; \buffeted by social and political upheavals разкъсвана от социални и политически катаклизми. III [´bufei] n 1. бюфет, ресторант (на гара и пр.); \buffet car англ. вагон-ресторант; 2. бюфет (маса със закуски); \buffet luncheon лек обед (на крак); 3. закуски; cold \buffet студени закуски. IV [´bʌfit] n диал. 1. табуретка; 2. възглавница за крака.

  English-Bulgarian dictionary > buffet

 • 15 bunch

  {bʌntʃ}
  I. 1. китка, връзка, грозд
  2. куп (книжа и пр.)
  3. разг. група, компания, банда, тайфа
  in a BUNCH вкупом
  the best of the BUNCH най-доброто, цветът, каймакът
  4. aм. издутина, подутина
  II. 1. вия/свивам/правя на китка
  2. събирам се на куп, струпвам се, тълпя се (често с together)
  3. надиплям
  * * *
  {b^ntsh} n 1. китка, връзка; грозд; 2. куп (книжа и пр.), 3. раз(2) v 1. вия/свивам/правя на китка; 2. събирам се на куп, ст
  * * *
  чепка; стадо; струпвам; събирам; връзка; буца; група; грозд; китка; изпъкналост; кичур;
  * * *
  1. aм. издутина, подутина 2. i. китка, връзка, грозд 3. ii. вия/свивам/правя на китка 4. in a bunch вкупом 5. the best of the bunch най-доброто, цветът, каймакът 6. куп (книжа и пр.) 7. надиплям 8. разг. група, компания, банда, тайфа 9. събирам се на куп, струпвам се, тълпя се (често с together)
  * * *
  bunch[bʌntʃ] I. n 1. китка; връзка; грозд; кичур; 2. куп (книжа и пр.); 3. разг. група, компания, антураж, банда ( разг.), тайфа; he's the best of the \bunch той е най-добрият (от компанията); the best ( pick) of the \bunch най-доброто, каймакът, цветът, отбраното, елитното; 4. стадо (говеда); 5. ам. буца, изпъкналост; \bunch of fives sl (в бокса) юмрук, ръка; II. v 1. правя, вия, свивам китка; 2. образувам грозд; 3. събирам се на куп; струпвам се (често с together); 4. събирам, запретвам (рокля, пола) (up); to sit \bunched up свивам се на стол.

  English-Bulgarian dictionary > bunch

 • 16 by

  {bai}
  I. 1. място при, край, до, близо до, у, по
  BY the road край шосето, по шосето
  BY me/my side до мене
  I haven't got her letter BY me now писмото и не e у мен сега
  2. посоки покрай, през
  to pass BY the theatre минавам (по) край театъра
  to pass BY the door минавам през вратата
  we went to London BY Paris отидохме в Лондон през Париж
  3. начин чрез, посредством, с, по, на, за, от
  BY air mail с въздушна поща, по въздуха
  relatives BY blood кръвни роднини
  BY the feel of it по пипането, на пипане, прен. усеща се, личи си
  we shall have frost BY the feel of it личи. си, че ще има/ще падне слана
  BY lamp light на (светлината на) лампа
  to take someone BY the hand хващам някого за ръка (та)
  one BY one един по един
  4. деятел, автор от
  invited BY поканен от
  a novel BY Scott роман от Скот
  BY oneself сам, самостоятелно, без чужда помощ
  to keep BY oneself държа се настрана, страня
  5. време до, най-късно до, не по-късно от
  BY tomorrow (най-късно) до утре
  BY Friday/five o'clock до/не по-късно от петък/от пет часа
  6. мярка, бройка на
  BY the metre на метър
  BY the pound на фунт
  BY the dozen на дузини
  to work/be paid BY the hour работя/плащат ми на час
  7. размери
  five BY four metres пет на четири метра
  8. при делене на
  to divide BY four деля на четири
  9. при сравнение с
  BY two pounds cheaper с две лири по-евтино
  10. според, съгласно, по
  BY this clock по/според този часовник
  11. в (името на)
  I swear BY all that is holy кълна се в името на/във всичко свято
  BY Jove! ей богу! бога ми!
  II. 1. близо, наблизо
  close/hard BY съвсем наблизо
  2. покрай, настрана
  the car sped BY колата префуча
  I have put some money BY отделил съм малко пари настрана. by a страничен, второстепенен, случаен
  * * *
  {bai} prep 1. място при, край, до, близо до; у; по; by the road 1) (2) adv 1. близо, наблизо; close/hard by съвсем наблизо; v 1. задминавам; 2. заобикалям, избягвам; 3. не вземам
  * * *
  чрез; съгласно; от; посредством; при; през; близо до; на;
  * * *
  1. 1 в (името на) 2. a novel by scott роман от Скот 3. by air mail с въздушна поща, по въздуха 4. by friday/five o'clock до/не по-късно от петък/от пет часа 5. by jove! ей богу! бога ми! 6. by lamp light на (светлината на) лампа 7. by me/my side до мене 8. by oneself сам, самостоятелно, без чужда помощ 9. by the dozen на дузини 10. by the feel of it по пипането, на пипане, прен. усеща се, личи си 11. by the metre на метър 12. by the pound на фунт 13. by the road край шосето, по шосето 14. by this clock по/според този часовник 15. by tomorrow (най-късно) до утре 16. by two pounds cheaper с две лири по-евтино 17. close/hard by съвсем наблизо 18. five by four metres пет на четири метра 19. i have put some money by отделил съм малко пари настрана. by a страничен, второстепенен, случаен 20. i haven't got her letter by me now писмото и не e у мен сега 21. i swear by all that is holy кълна се в името на/във всичко свято 22. i. място при, край, до, близо до, у, по 23. ii. близо, наблизо 24. invited by поканен от 25. one by one един по един 26. relatives by blood кръвни роднини 27. the car sped by колата префуча 28. to divide by four деля на четири 29. to keep by oneself държа се настрана, страня 30. to pass by the door минавам през вратата 31. to pass by the theatre минавам (по) край театъра 32. to take someone by the hand хващам някого за ръка (та) 33. to work/be paid by the hour работя/плащат ми на час 34. we shall have frost by the feel of it личи. си, че ще има/ще падне слана 35. we went to london by paris отидохме в Лондон през Париж 36. време до, най-късно до, не по-късно от 37. деятел, автор от 38. мярка, бройка на 39. начин чрез, посредством, с, по, на, за, от 40. покрай, настрана 41. посоки покрай, през 42. при делене на 43. при сравнение с 44. размери 45. според, съгласно, по
  * * *
  by [bai] I. prep 1. (за място); при, край, близо до, до; по; \by my side до мене; \by the way край пътя; впрочем, междувпрочем; \by land and sea по суша и по море; 2. (за посока) около, покрай, през; to pass \by the door минавам през вратата; to travel \by Sofia минавам (пътувам) през София; 3. (за начин) чрез, посредством, с, по; за; от; \by airmail по въздушна поща; relatives \by blood кръвни роднини; to know s.o. \by name познавам някого по име; Smith \by name на име Смит, наричан Смит; to know \by experience знам от опит; \by boat с параход (кораб, лодка); \by lamp light на лампа; to hang \by a thread вися на косъм, в опасност съм; \by this means по този начин; \by all means на всяка цена, непременно, сигурно, обезателно; \by no means в никакъв случай, по никакъв начин; he took me \by the hand той ме хвана за ръката; one \by one един по един, един след друг, поред; \by hundreds със стотици; little \by little малко по малко, едва-едва, мудно, бавно; 4. (за деятеля) от; a comedy \by Shakespeare комедия от Шекспир; (страдателен залог) I was called \by a friend повика ме един приятел; made \by hand ръчно изработен, ръчна изработка; \by o.s. сам, самичък, със собствени сили; \by doing that you will offend him ако (като) направиш това, ще го обидиш; 5. (за време) до; през; \by tomorrow до утре; \by then дотогава, до това време; \by now, \by this time досега, вече; \by day през деня, денем; \by night през нощта, нощем; day \by day ден след ден, всеки ден; to work \by the hour плаща ми се на час; 6. (за мярка) с, на; \by metres, \by the metre на метър; beef \by the pound говеждо на фунт; to divide \by three деля на три; a room six \by four metres стая с размери шест на четири метра; 7. (при сравнителна степен) с; \by two years older с две години по-възрастен; \by far the best далеч най-добрият; 8. според, съгласно, съответно, съобразно с, по; \by your leave с ваше разрешение; \by my watch по (според) моя часовник; 9. в името на; to swear \by all the saints кълна се във всичките светии; \by Jove! ост. \by Jupiter! \by George! ей Богу! II. adv 1. близо, в съседство, недалеч, наблизо; close ( hard) \by съвсем близо; 2. покрай; настрана; she passed \by me тя ме отмина; to stand \by 1) стоя настрана (без да вземам участие); 2) стоя в готовност; \by and \by след малко, скоро; ост. един след друг, поред; непрекъснато; \by and large ам. въобще, изобщо, общо взето, поначало; \by the by(e) всъщност, впрочем, междувпрочем; III. adj случаен, второстепенен; \by blow случаен удар.

  English-Bulgarian dictionary > by

 • 17 call

  {kɔ:l}
  I. 1. вик, крясък
  2. повик, повикване, зов, призив, апел, възвание
  3. влечение, призвание
  4. кратко посещение, визита
  to pay a CALL правя кратка визита (on на), посещавам
  рaзг. отивам в тоалетната
  a port of CALL пристанище, в което пътнически параходправи престой
  5. извикване/повикване на актъор и пр. за репетиция/изпълнение/покланяне, покана за заемане на катедра и пр
  6. повикване/позвъняване по телефон
  I'll give yoп a CALL ще ти се обадя по телефона
  7. искано, поискване, изискване, претенция
  a CALL loan заем/кредит при поискване
  8. нужда, необходимост, случай, повод, причина, задължение
  9. бридж (право на/ред за) анонс
  10. поименно повикване
  11. at/on CALL на разпoложение, под ръка, платим при поискване (за дълг и пр.)
  within CALL на6лизо, под ръка, на разположение
  II. 1. викам, повиквам
  2. наричам, назовавам, именувам
  3. повиквам, поканвам, призовавам, посочвам кандидат (to за)
  4. правя кратка официална визита, посещавам
  5. будя, събуждам
  6. обаждам се/повиквам/позвънявам по телефона
  7. бридж правя анонс
  8. свиквам, насрочвам (събрание и пр.)
  to CALL in question поставям под съмнение
  to CALL something one's own собственик съм на/притежавам нещо
  to CALL into being/existence създавам, сътворявам, раждам
  to CALL into play поставям в действие, пускам в ход
  to CALL to account потърсвам сметка, искам обяснение, порицавам
  to CALL attention to привличам/обръщам внимание върху, изтъквам, посочвам
  to CALL to attention воен. командувам мирно
  to CALL to mind/memory припомням
  to CALL to order призовавам/приканвам към ред, ам. откривам събрание
  to CALL the shots ам. отговарям за, контролирам, определям, насочвам (политиката, процедирането)
  to CALL a halt спирам, слагам край (to на)
  call at-наминавам към, -спирам се/отбивам се в/при, посещавам
  dall away извиквам да дойде, повиквам обратно
  CALL отклонявам внимание/мисли и пр. (from от)
  call back отзовавам, вземам обратно, отговарям, отвръщам
  call by намйнавам, отбивам се пътъом
  call down викам/приканвам (някого) да слезе, призовавам, зова
  to CALL down Messings/curses благославям/проклинам
  ам. sl. карам се, мъмря, порицавам, оспорвам
  call for отивам да взема някого/нещо
  letters to be CALL ed for писма до поискване, искам, изисквам, нуждая се от, налагам, заслужавам (внимание, такт и пр.), издавам нареждане за
  call forth пораждам, предизвиквам, събирам, напрягам, пущам в действие, използувам
  catl in извиквам, повиквам (лекар, полиция и пр), събирам/изваждам/изтеглям от обръщение/употреба (пари, дефектни стоки и пр.), наминавам, отбивам се за малко, поканвам (съседи, приятели), изисквам връщането на книги/дадени назаем пари и пр.
  обаждам се на някого/някъде по телефона
  to CALL in sick съобщавам по телефона, чс ще отсъствувам от работа по болеет, извиквам/свиквам за консултация/обсъждане и пр.
  call off отменям (събрание, пътуване и пр.), отказвам се от, отвличам, отклонявам (внимание, мисли), давам сигнал/нареждане за прекратяване на (стачка, атака и пр.), прочитам/извиквам по списък, подвиквам (на куче) да се махне/спре и пр.
  разтурвам (годеж и пр.), call oп наминавам, отбивам се у/при, навестявам, посещавам, обръщам се към (някого за помощ, услуга и пр.), призовавам, приканвам, изисквам от, задължавам
  to be CALLed upon to длъжен/задължен съм да, уч. вдигам на урок, изпитвам в час
  call out. викам, извиквам, подвиквам, извиквам, свиквам, викам, обаждам се, извиквам, повиквам спешно (лекар, войска и пр.) извиквам/съобщавам силно (име), призовавам/вдигам на стачка, предизвиквам, изкарвам наяве, извиквам на дуел
  call over извиквам/повиквам (келнер и пр.) да се приближи/да дойде, извиквам по списък (за проверка)
  call together събирам, свиквам (хора), събирам (мислите си и пр.)
  call up събуждам, вдигам от легло, обаждам се по телефона на, припомням, извиквам в съзнанието, събуждам, съживявам (спомени), повиквам, призовавам, повиквам на действителна военна служба, мобилизирам, предизвиквам да стане и говори, представям (законопроект и пр.) за разглеждане/одобрение
  call upon-call on
  * * *
  {kъ:l} n 1. вик, крясък; 2. повик, повикване, зов, призив; апел,(2) v 1. викам, повиквам; 2. наричам, назовавам, именувам; 3.
  * * *
  свиквам; посещение; призвание; призив; привиквам; апел; викам; визита; вик; възвание; разговор; именувам; зов; зова; кукам; наричам; назовавам; обаждам се; нужда;
  * * *
  1. 1 at/on call на разпoложение, под ръка, платим при поискване (за дълг и пр.) 2. a call loan заем/кредит при поискване 3. a port of call пристанище, в което пътнически параходправи престой 4. call at-наминавам към, -спирам се/отбивам се в/при, посещавам 5. call back отзовавам, вземам обратно, отговарям, отвръщам 6. call by намйнавам, отбивам се пътъом 7. call down викам/приканвам (някого) да слезе, призовавам, зова 8. call for отивам да взема някого/нещо 9. call forth пораждам, предизвиквам, събирам, напрягам, пущам в действие, използувам 10. call off отменям (събрание, пътуване и пр.), отказвам се от, отвличам, отклонявам (внимание, мисли), давам сигнал/нареждане за прекратяване на (стачка, атака и пр.), прочитам/извиквам по списък, подвиквам (на куче) да се махне/спре и пр 11. call out. викам, извиквам, подвиквам, извиквам, свиквам, викам, обаждам се, извиквам, повиквам спешно (лекар, войска и пр.) извиквам/съобщавам силно (име), призовавам/вдигам на стачка, предизвиквам, изкарвам наяве, извиквам на дуел 12. call over извиквам/повиквам (келнер и пр.) да се приближи/да дойде, извиквам по списък (за проверка) 13. call together събирам, свиквам (хора), събирам (мислите си и пр.) 14. call up събуждам, вдигам от легло, обаждам се по телефона на, припомням, извиквам в съзнанието, събуждам, съживявам (спомени), повиквам, призовавам, повиквам на действителна военна служба, мобилизирам, предизвиквам да стане и говори, представям (законопроект и пр.) за разглеждане/одобрение 15. call upon-call on 16. call отклонявам внимание/мисли и пр. (from от) 17. catl in извиквам, повиквам (лекар, полиция и пр), събирам/изваждам/изтеглям от обръщение/употреба (пари, дефектни стоки и пр.), наминавам, отбивам се за малко, поканвам (съседи, приятели), изисквам връщането на книги/дадени назаем пари и пр 18. dall away извиквам да дойде, повиквам обратно 19. i'll give yoп a call ще ти се обадя по телефона 20. i. вик, крясък 21. ii. викам, повиквам 22. letters to be call ed for писма до поискване, искам, изисквам, нуждая се от, налагам, заслужавам (внимание, такт и пр.), издавам нареждане за 23. to be called upon to длъжен/задължен съм да, уч. вдигам на урок, изпитвам в час 24. to call a halt спирам, слагам край (to на) 25. to call attention to привличам/обръщам внимание върху, изтъквам, посочвам 26. to call down messings/curses благославям/проклинам 27. to call in question поставям под съмнение 28. to call in sick съобщавам по телефона, чс ще отсъствувам от работа по болеет, извиквам/свиквам за консултация/обсъждане и пр 29. to call into being/existence създавам, сътворявам, раждам 30. to call into play поставям в действие, пускам в ход 31. to call something one's own собственик съм на/притежавам нещо 32. to call the shots ам. отговарям за, контролирам, определям, насочвам (политиката, процедирането) 33. to call to account потърсвам сметка, искам обяснение, порицавам 34. to call to attention воен. командувам мирно 35. to call to mind/memory припомням 36. to call to order призовавам/приканвам към ред, ам.. откривам събрание 37. to pay a call правя кратка визита (on на), посещавам 38. within call на6лизо, под ръка, на разположение 39. ам. sl. карам се, мъмря, порицавам, оспорвам 40. бридж (право на/ред за) анонс 41. бридж правя анонс 42. будя, събуждам 43. влечение, призвание 44. извикване/повикване на актъор и пр. за репетиция/изпълнение/покланяне, покана за заемане на катедра и пр 45. искано, поискване, изискване, претенция 46. кратко посещение, визита 47. наричам, назовавам, именувам 48. нужда, необходимост, случай, повод, причина, задължение 49. обаждам се на някого/някъде по телефона 50. обаждам се/повиквам/позвънявам по телефона 51. повик, повикване, зов, призив, апел, възвание 52. повиквам, поканвам, призовавам, посочвам кандидат (to за) 53. повикване/позвъняване по телефон 54. поименно повикване 55. правя кратка официална визита, посещавам 56. рaзг. отивам в тоалетната 57. разтурвам (годеж и пр.), call oп наминавам, отбивам се у/при, навестявам, посещавам, обръщам се към (някого за помощ, услуга и пр.), призовавам, приканвам, изисквам от, задължавам 58. свиквам, насрочвам (събрание и пр.)
  * * *
  call[kɔ:l] I. n 1. вик; 2. повик, зов, призив, апел, възвание; 3. призвание, влечение; 4. посещение, визита; to pay a \call правя посещение, посещавам; 5. покана (за заемане на преподавателска катедра и пр.); 6. театр. извикване на актьор на сцената (и curtain \call); 7. искане, изискване; претенция; to have first \call on първи имам право на избор, първи имам думата; 8. повикване (по телефона), позвъняване; 9. нужда, необходимост; you have no \call to blush няма защо да се червите от срам; 10. карти искане за откриване на картите; 11. поименно извикване (и roll); 12. обаждане (вик, крясък, рев) на птица или животно; звук, имитиращ зов на животно; within \call наблизо; 13. примамливост, привлекателност (особ. за място); the \call of the forest омаят на гората; on \call при поискване; II. v 1. викам, извиквам, повиквам; 2. наричам, казвам, наименувам, назовавам, именувам; 3. правя визита (посещение); 4. будя, събуждам; 5. свиквам, събирам (събрание и пр.); 6. обаждам се (по телефон), позвънявам; to \call collect обаждам се за сметка на абоната; 7. искам, изисквам ( плащане); 8. карти искам откриване на картите; letters to be \called писма до поискване; to \call in question поставям под съмнение; to \call into being ( existence) създавам, сътворявам; to \call to account искам сметка (обяснение) от; to \call to attention воен. давам команда "мирно"; to \call to mind ( memory) припомням; to \call to order призовавам (апелирам) към ред; ам. откривам събрание; to \call a halt давам команда за спиране; to \call a spade a spade наричам с точното име; to \call names ругая; викам на прякор; to \call it square удовлетворен съм; to \call it a day спирам, свършвам работа, доволен съм от направеното;

  English-Bulgarian dictionary > call

 • 18 carte blanche

  {'ka:t'bla:nJ}
  1. n фр. неограничено пълномощие, картбланш
  2. кирти ръка без нито един онъор
  * * *
  {'ka:t'bla:nJ} n фр. 1. неограничено пълномощие, картбл
  * * *
  картбланш;
  * * *
  1. n фр. неограничено пълномощие, картбланш 2. кирти ръка без нито един онъор
  * * *
  carte blanche[´ka:t¸bla:nʃ] n фр. картбланш; to give \carte blanche предоставям, давам пълна свобода на действие.

  English-Bulgarian dictionary > carte blanche

 • 19 cash down

  cash down разг. 1) осребрявам ( чек); 2) плащам в брой, на ръка; 3) прен. умирам;

  English-Bulgarian dictionary > cash down

 • 20 change

  {tJeindz}
  I. 1. сменям, променям
  слагам чисти дрехи, белъо (и на легло, завивки, покривки и пр.), to CHANGE q.'s coat обличам си друго палто
  it won't take me five minutes to CHANGE за по-малко от пет минути ще се преоблека
  to CHANGE for dinner преобличам се/обличам се официалио за вечеря
  he CHANGEd out of his overalls and into a lounge suit той съблече работния си комбинезон и си облече всекидневен костюм
  2. сменям, прекачвам се на друг влак/параход/самолет и пр
  3. меня, сменям, разменям
  to CHANGE hands сменям собственика си, минавам от ръка на ръка (за къща, кола и пр.), to CHANGE places with разменямe си местатa с
  to CHANGE foot оправям си крака, влизам в крак (при маршируване), to CHANGE one's feet разг. преобувам се
  4. меня (се), изменям (се), променям (се)
  обръщам (се), превръщам (се) (into в)
  to CHANGE for the better подобрявам се
  to CHANGE for the worse влошавам се
  his face CHANGEd back to its usual expression лицето му придоби отново обичайното си изражение
  5. разменям, развалям (обик. банкноти на по-дребни пари), to CHANGE a cheque/a postal order изплащам/получавам стойността на чек/пощенски запис
  6. променям се, мутирам (за глас)
  7. преминавам от една фаза в друга (за луна и пр.)
  8. променям се от прилив към отлив и обратно
  change aboat (постоянно) меня/променям решението, намерението, мнението/позициите си
  change down авт. (пре) минавам на по-малка скорост
  change for заменям за, сменям с
  change off редувам (се), сменям (се) (with с), променям, сменям (време, място и пр.)
  change over правя промяна, преминавам към нещо друго
  change round пpaвя разместване, размествам (мебели и пр.), сменям (тема на разговор и пр.)
  change to променям, сменям на/в, минавам от едно нещо на друго
  we've CHANGEd to central heating преминахме на парно отопление
  change up авт. (пре) минавам на по-голямя скорост, увеличавам скоростта
  II. 1. смяна, промяна, замяна
  for a CHANGE за разнообразие
  2. сменяне на дрехи/белъо (и на легло), дрехи за преобличане
  3. изменение, промяна
  CHANGE of life климактериум
  CHANGE of voice мутиране на гласа
  the last great CHANGE смъртта
  CHANGE for the better подобрение
  CHANGE for the worse влошаване
  the barometer is at CHANGE барометърът показва промяна на времето
  4. остатък, ресто, дребни пари
  to get CHANGE for a one-pound note разменям/развалям банкнота от една лира
  small CHANGE дребни пари, прен. лек разговор, незначителни/банални забележки
  to give CHANGE връщам ресто на купувач (за касиер в магазин и пр.), to get no CHANGE out of someone sl. не мога да надвия/надхитря/изиграя някого, от него нищо не мога да откопча
  take your CHANGE out of that! разг. нищо повече няма да получиш, ако щеш! много ти здраве
  5. борса (и 'Change)
  6. различии начини на биене на камбани
  to ring the CHANGEs прен. правя/казвам нещо по най-различни начини
  to ring the CHANGEs on a subject разг. опявам на някаква тема, повтарям и потретвам
  7. смяна на фазите на луната, особ. новолуние
  * * *
  {tJeindz} v 1. сменям, променям; слагам чисти дрехи, бельо (и (2) n 1. смяна, промяна; замяна; for a change за разнообразие; 2
  * * *
  смяна; сменям; сменявам; ресто; обменям; обръщам; перипетия; преобразявам; прекачване; преобличам; видоизменение; променям; промяна; разнообразие; разменям; изменение; изменям;
  * * *
  1. change aboat (постоянно) меня/променям решението, намерението, мнението/позициите си 2. change down авт. (пре) минавам на по-малка скорост 3. change for the better подобрение 4. change for the worse влошаване 5. change for заменям за, сменям с 6. change of life климактериум 7. change of voice мутиране на гласа 8. change off редувам (се), сменям (се) (with с), променям, сменям (време, място и пр.) 9. change over правя промяна, преминавам към нещо друго 10. change round пpaвя разместване, размествам (мебели и пр.), сменям (тема на разговор и пр.) 11. change to променям, сменям на/в, минавам от едно нещо на друго 12. change up авт. (пре) минавам на по-голямя скорост, увеличавам скоростта 13. for a change за разнообразие 14. he changed out of his overalls and into a lounge suit той съблече работния си комбинезон и си облече всекидневен костюм 15. his face changed back to its usual expression лицето му придоби отново обичайното си изражение 16. i. сменям, променям 17. ii. смяна, промяна, замяна 18. it won't take me five minutes to change за по-малко от пет минути ще се преоблека 19. small change дребни пари, прен. лек разговор, незначителни/банални забележки 20. take your change out of that! разг. нищо повече няма да получиш, ако щеш! много ти здраве 21. the barometer is at change барометърът показва промяна на времето 22. the last great change смъртта 23. to change foot оправям си крака, влизам в крак (при маршируване), to change one's feet разг. преобувам се 24. to change for dinner преобличам се/обличам се официалио за вечеря 25. to change for the better подобрявам се 26. to change for the worse влошавам се 27. to change hands сменям собственика си, минавам от ръка на ръка (за къща, кола и пр.), to change places with разменямe си местатa с 28. to get change for a one-pound note разменям/развалям банкнота от една лира 29. to give change връщам ресто на купувач (за касиер в магазин и пр.), to get no change out of someone sl. не мога да надвия/надхитря/изиграя някого, от него нищо не мога да откопча 30. to ring the changes on a subject разг. опявам на някаква тема, повтарям и потретвам 31. to ring the changes прен. правя/казвам нещо по най-различни начини 32. we've changed to central heating преминахме на парно отопление 33. борса (и 'change) 34. изменение, промяна 35. меня (се), изменям (се), променям (се) 36. меня, сменям, разменям 37. обръщам (се), превръщам (се) (into в) 38. остатък, ресто, дребни пари 39. преминавам от една фаза в друга (за луна и пр.) 40. променям се от прилив към отлив и обратно 41. променям се, мутирам (за глас) 42. различии начини на биене на камбани 43. разменям, развалям (обик. банкноти на по-дребни пари), to change a cheque/a postal order изплащам/получавам стойността на чек/пощенски запис 44. слагам чисти дрехи, белъо (и на легло, завивки, покривки и пр.), to change q.'s coat обличам си друго палто 45. сменям, прекачвам се на друг влак/параход/самолет и пр 46. сменяне на дрехи/белъо (и на легло), дрехи за преобличане 47. смяна на фазите на луната, особ. новолуние
  * * *
  change[tʃeindʒ] I. v 1. сменям, променям; \change jobs сменям работата си; to \change (o.'s clothes) преобличам се; I have nothing to \change into нямам какви други дрехи да облека; we have to \change at X трябва да сменим влака в Х; to \change colour променям си цвета, пребледнявам (от вълнение и пр.); to \change countenance променям изражението си, показвам смущение; to \change hands минавам от ръце на ръце (за имот); to \change o.'s tune запявам нова песен (прен.); to \change (o.'s) feet разг. сменям си обувките; to \change o.'s condition оженвам се; to chop and \change непрекъснато сменям становището си, непостоянен съм в решенията си; to \change step влизам в крак (при маршируване); 2. меня (се), изменям (се), променям (се), обръщам (се), превръщам (се) ( into); to \change for the better подобрявам се; his face \changed back to its usual expression лицето му прие обичайното си изражение; to \change tack променям подхода; 3. сменям, разменям; to \change sides преминавам на другата страна (и прен.); 4. разменям, развалям ( пари); 5. преминавам от една фаза в друга (за Луната); 6. променям се от прилив към отлив или обратно; to \change horses in the midle of a stream променям плановете си по средата на важна работа; правя рязък завой;

  English-Bulgarian dictionary > change

Look at other dictionaries:

 • ръка — същ. мишца, десница, длан, лапа същ. подкрепа, арка, сила, помощ, подпора, защита, покровителство, опора същ. сръчност, умение, майсторство …   Български синонимен речник

 • на бърза ръка — словосъч. набързо, набърже, неотложно, спешно, веднага, тутакси, на часа, завчас, скоро, без бавене, на крак, немедлено словосъч. през пръсти, отгоре отгоре, през куп за грош, незадълбочено, привидно, небрежно, повърхностно, надве натри, чат пат …   Български синонимен речник

 • под ръка — словосъч. на разположение, разполагаем, подръчен, наличен, налице, свободен …   Български синонимен речник

 • турям ръка — словосъч. обсебвам, крада, открадвам словосъч. заемам, завладявам, окупирам …   Български синонимен речник

 • мишца —   ръка; рамо; сила …   Църковнославянски речник

 • дружно — нар. заедно, задружно, съвместно, наведнъж, взаимно, колективно, групово, в крак, ръка за ръка, рамо до рамо, вкупом …   Български синонимен речник

 • задружно — нар. заедно, вкупом, съвместно, ръка за ръка, дружно, наедно, всички заедно, групово, колективно …   Български синонимен речник

 • заедно — нар. със, вкупом, купом, съвместно, ведно, наедно, колективно, дружно, задружно, ръка за ръка, изведнъж, наведнъж, изцяло, едновременно, солидарно, барабар, в крак, рамо до рамо …   Български синонимен речник

 • прося — гл. моля, умолявам, ходатайствувам, измолвам, изпросвам, искам, изисквам, апелирам, протягам ръка, искам милостиня, подлагам ръка …   Български синонимен речник

 • рука — вин. ед. руку, укр., блр. рука, др. русск. рука, ст. слав. рѫка χείρ (Остром., Мар., Зогр., Супр.), болг. ръка, сербохорв. рука, вин. ру̑ку, словен. roka, чеш., слвц. ruka, польск. ręka, в. луж., н. луж. ruka. Родственно лит. rankà, вин.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • рукав — род. п. а, рукавица, укр., блр. рукав, болг. ръкав, сербохорв. ру̀ка̑в, род. рукава, словен. rokav, чеш., слвц. rukav, польск. rękaw, в. луж., н. луж. rukaw, также болг. ръкавица, сербохорв. рука̀вица, словен. rоkаviса, чеш. rukavice, слвц.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.