Translation: from english

ръгби

 • 1 Rugbeian

  Rugbeian[´rʌgbiən] I. adj от колежа в Ръгби; II. n колежанин от Ръгби.

  English-Bulgarian dictionary > Rugbeian

 • 2 Rugby

  {'rʌgbi}
  n cn. ръгби (и RUGBY football) (u R)
  * * *
  {'r^gbi} n cn. ръгби (и rugby football) (u R).
  * * *
  n cn. ръгби (и rugby football) (u r)
  * * *
  Rugby[´rʌgbi] n 1. град (колежът) Ръгби; 2. сп. ръгби (и \Rugby football); \Rugby ball топка за ръгби; \Rugby League сп. ръгби лига за професионалисти с отбори от по 13 души; \Rugby Union ръгби за аматьори с отбори от по 15 души.

  English-Bulgarian dictionary > Rugby

 • 3 association

  {ə.souʃi'eiʃn}
  1. свързване, сдружаване
  2. връзка, асоциация
  3. сдружение, дружество
  4. общуване, другарство, близост, връзка
  5. биол. група растения/животни, характерни за дадена жизнена среда, асоциация
  * * *
  {ъ.soushi'eishn} n 1. свързване, сдружаване; 2. връзка,
  * * *
  съединяване; съдружие; сдружение; сдружаване; свързване; асоциация; дружество; колегия;
  * * *
  1. биол. група растения/животни, характерни за дадена жизнена среда, асоциация 2. връзка, асоциация 3. общуване, другарство, близост, връзка 4. свързване, сдружаване 5. сдружение, дружество
  * * *
  association[ə¸sousi´eiʃən, -ʃi-] n 1. свързване, съединяване, сдружаване; 2. сдружение, асоциация, дружество; European Free Trade \association ( EFTA) Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ); 3. връзка, асоциация; 4. общуване, другаруване, партньорство, близост; 5. група растения, които растат заедно и при еднакви условия; stellar \association астр. звезден куп; 6.: \association football футбол (за разлика от ръгби).

  English-Bulgarian dictionary > association

 • 4 back

  {bæk}
  I. 1. гръб, гърбина
  BACK to BACK гръб с гръб, съвсем наблизо, плътно прилепнал (за къщи и пр.)
  BACK to front заднишком, с гърба напред, обърнат наопаки
  at the BACK отзад
  behind one's BACK зад гърба на, отзад
  oп one's BACK легнал по гръб, болен на легло
  with one's BACK to с гръб/гърбом към
  with one's BACK to the wall притиснат до стената, в безизходно положение
  to give/make a BACK навеждам се (при прескочи кобила), to have a broad BACK търпелив съм, гърбът ми е широк нося
  to straighten one's BACK изправям се
  to turn one's BACK on обръщам гръб/не обръщам внимание на, напускам, изоставям, избягвам от
  to turn the BACK обръщам гръб, побягвам
  excuse my BACK извинявайте, че съм с гръб към вас
  2. облегало (на стол и пр.)
  3. задна част, обратна страна, гръб, тил, опако, хастар, подплата, дъно
  BACK of the hand опакото на ръката (не дланта)
  BACK of the head тил
  BACK of the house задна част на къща
  BACK of the neck тил, врат
  BACK of a ship кил на кораб
  at the BACK of зад, отзад на, на дъното на
  at the BACK of one's mind посъзнателно
  to be at the BACK of стоя в дъното на, тайната причина съм за
  what's at the BACK of it? какво се крие зад всичко това
  4. дебел край, тъпа задна част, тъпата страна (на сечиво и пр.)
  5. мин. най-горната страна на въглищен пласт
  6. футб. защитник, бек
  BACK and edge напълно, с всички сили
  to be at the BACK of someone подкрепям, вървя по петите на
  to be/lie/be thrown on one's BACK сn. бивам победен
  to have someone on one's BACK нося някого на гърба си, някой се нахвърля върху ми
  to break the BACK of someone смазвам някого от работа
  to break the BACK of something смазвам/погубвам/подкопавам нещо, свършвам най-важната и най-трудната част от нещо
  to get/put/set someone's BACK up разгневявам някого, карам го да се наежи/заинати
  to get to the BACK of идвам до същината на, проумявам, разбирам
  to put one's BACK into заемам се здравата с/за
  to see someone's BACK виждам гърба на/отървавам се от някого
  to set one's BACK against the wall оказвам отчаяна съпротива, готов съм да се съпротивлявам докрай
  II. 1. назад, обратно, отново, пак
  BACK and forth напред-назад, насам-натам, нагоре-надолу
  BACK of/from ам. зад, след, подир
  BACK to назад към
  2. в съчет. с гл. to get/go BACK връщам се
  to answer BACK сопвам се, отвръщам грубо
  to buy BACK откупвам
  to go there and BACK отивам и се връщам
  to hit BACK отвръщам на удара с удар
  to order BACK заповядам на някого да се върне
  3. връщам към първоначално положение, състояние
  the way BACK обратният път
  to bend BACK оправям нещо изкривено/прегънато
  4. време
  as far BACK as, BACKay BACK in още през
  5. настрана, навътре, на известно разстояние (from от)
  III. 1. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам, подпомагам, субсидирам
  2. поставям/служа за гръб/облегало/фон/основа и пр
  3. ам. разг. нося на гърба си
  4. движа (се) в обратна посока, връщам, карам на заден ход, оттеглям се, отдръпвам се, отстъпвам
  5. залагам на
  to BACK the wrong horse прен. излъгвам се в очакванията си
  6. подписвам се на гърба, джиросвам, преподписвам (заповед и пр.)
  7. гранича с, опирам със задната си страна в (on, upon, onto)
  8. яхвам/яздя кон
  9. мор. обръщам по посоката на вятъра
  back down слизам заднишком
  връщам се нa заден ход при вагоните (за локомотив), оттеглям се, отдръпвам се
  отказвам се, отстъпвам (от поето задължение и пр.), back in влизам заднишком/на заден ход
  back off/back down
  back out излизам заднишком/на заден ход, прен. измъквам се, не си устоявам на думата
  back up подкрепям, поддържам, муз. акомпанирам
  IV. 1. заден, отдалечен, по-долен, по-лош
  2. закъснял, просрочен, стар, остарял
  3. обратен
  BACK current обратно течение
  * * *
  {bak} n 1. гръб, гърбина; back to back гръб с гръб; съвсем наблизо, пл(2) adv 1. назад; обратно; отново, пак; back and forth напред-на{3} v 1. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам; подпомага{4} а 1. заден; отдалечен; по-долен, по-лош; 2. закъснял, про
  * * *
  хастар; опако; отзад; обратно; облегалка; обяздвам; гърбина; джиросвам; гръб; задна страна; заден; назад;
  * * *
  1. 3 връщанг към първоначално положение, състояние 2. as far back as, backay back in още през 3. at the back of one's mind посъзнателно 4. at the back of зад, отзад на, на дъното на 5. at the back отзад 6. back and edge напълно, с всички сили 7. back and forth напред-назад, насам-натам, нагоре-надолу 8. back current обратно течение 9. back down слизам заднишком 10. back of a ship кил на кораб 11. back of the hand опакото на ръката (не дланта) 12. back of the head тил 13. back of the house задна част на къща 14. back of the neck тил, врат 15. back of/from ам. зад, след, подир 16. back off back down 3 17. back out излизам заднишком/на заден ход, прен. измъквам се, не си устоявам на думата 18. back to back гръб с гръб, съвсем наблизо, плътно прилепнал (за къщи и пр.) 19. back to front заднишком, с гърба напред, обърнат наопаки 20. back to назад към 21. back up подкрепям, поддържам, муз. акомпанирам 22. behind one's back зад гърба на, отзад 23. excuse my back извинявайте, че съм с гръб към вас 24. i. гръб, гърбина 25. ii. назад, обратно, отново, пак 26. iii. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам, подпомагам, субсидирам 27. iv. заден, отдалечен, по-долен, по-лош 28. oп one's back легнал по гръб, болен на легло 29. the way back обратният път 30. to answer back сопвам се, отвръщам грубо 31. to back the wrong horse прен. излъгвам се в очакванията си 32. to be at the back of someone подкрепям, вървя по петите на 33. to be at the back of стоя в дъното на, тайната причина съм за 34. to be/lie/be thrown on one's back сn. бивам победен 35. to bend back оправям нещо изкривено/прегънато 36. to break the back of someone смазвам някого от работа 37. to break the back of something смазвам/погубвам/подкопавам нещо, свършвам най-важната и най-трудната част от нещо 38. to buy back откупвам 39. to get to the back of идвам до същината на, проумявам, разбирам 40. to get/put/set someone's back up разгневявам някого, карам го да се наежи/заинати 41. to give/make a back навеждам се (при прескочи кобила), to have a broad back търпелив съм, гърбът ми е широк нося 42. to go there and back отивам и се връщам 43. to have someone on one's back нося някого на гърба си, някой се нахвърля върху ми 44. to hit back отвръщам на удара с удар 45. to order back заповядам на някого да се върне 46. to put one's back into заемам се здравата с/за 47. to see someone's back виждам гърба на/отървавам се от някого 48. to set one's back against the wall оказвам отчаяна съпротива, готов съм да се съпротивлявам докрай 49. to straighten one's back изправям се 50. to turn one's back on обръщам гръб/не обръщам внимание на, напускам, изоставям, избягвам от 51. to turn the back обръщам гръб, побягвам 52. what's at the back of it? какво се крие зад всичко това 53. with one's back to the wall притиснат до стената, в безизходно положение 54. with one's back to с гръб/гърбом към 55. ам. разг. нося на гърба си 56. в съчет. с гл. to get/go back връщам се 57. време 58. връщам се на заден ход при вагоните (за локомотив), оттеглям се, отдръпвам се 59. гранича с, опирам със задната си страна в (on, upon, onto) 60. движа (се) в обратна посока, връщам, карам на заден ход, оттеглям се, отдръпвам се, отстъпвам 61. дебел край, тъпа задна част, тъпата страна (на сечиво и пр.) 62. задна част, обратна страна, гръб, тил, опако, хастар, подплата, дъно 63. закъснял, просрочен, стар, остарял 64. залагам на 65. мин. най-горната страна на въглищен пласт 66. мор. обръщам по посоката на вятъра 67. настрана, навътре, на известно разстояние (from от) 68. облегало (на стол и пр.) 69. обратен 70. отказвам се, отстъпвам (от поето задължение и пр.), back in влизам заднишком/на заден ход 71. подписвам се на гърба, джиросвам, преподписвам (заповед и пр.) 72. поставям/служа за гръб/облегало/фон/основа и пр 73. футб. защитник, бек 74. яхвам/яздя кон
  * * *
  back[bæk] I. n 1. гръб, гърбина, плещи; тил; прен. задница; \back to front обърнат наопаки, с гърба напред; at the \back отзад; отзад; on o.'s \back легнал по гръб, на гърба си; болен; with o.'s \back to the wall притиснат до стената; ( flat) on o.'s \back на легло; нетрудоспособен (поради болест); to have a broad \back търпелив съм, "нося"; to have s.o. at o.'s \back получавам нечия подкрепа; to straighten o.'s \back изправям се; to turn o.'s \back обръщам (се с) гръб, обръщам си гърба, обръщам се гърбом (to); excuse my \back извинявай, че съм с гръб към тебе; to stab s.o. in the \back нанасям удар в гърба; 2. облегалка (на стол); 3. гребен, било, хребет, рид, превал; 4. задна част, обратна страна, гръб, тил, опако, дъно; подложка, основа; хастар, подплата; the \back of the hand опакото на ръката (не дланта); the \back of my hand to you! презр. да имаш да вземаш! има да чакаш!; the \back of the head тил; the \back of the neck тил, врат; to talk through the \back of o.' s neck говоря (дрънкам) глупости; at the \back of зад, отзад на, на дъното на; at the very \back of най-отзад; at the \back of o.'s mind подсъзнателно, инстинктивно, индуктивно; машинално; out ( round) the \back отзад, зад къщата (сградата); 5. дебел край, тъпа задна част, тъпото (на сечиво); the \back of the knife обратната страна на ножа; 6. мин. открита страна (най-горна част) на въглищен пласт; 7. сп. защитник; full \back краен защитник; three-quarter \back среден защитник ( ръгби); at the \back of beyond Бог знае къде; on the \back of след, подир, после, освен; отгоре на; to be ( lie, be thrown) on o.'s \back сп. бивам победен; to turn o.'s \back on обръщам гръб на, напускам, изоставям, избягвам от; to break the \back of унищожавам, смазвам, пречупвам; справям се (с проблем); to break the camel's \back преливам чашата на търпението, ставам причина за нещастие, злополука; изкарвам работа докрай; to break o.'s \back (to с inf) скъсвам се от работа, давам всичко от себе си (за да); to break her \back разделям се на две (за кораб); to get ( put, set) s.o.'s (o.'s) \back up, to raise ( hump, hump up) s.o.'s (o.'s) \back наежвам (се), разсърдвам (се), ядосвам (се), разлютявам (се), кипвам; оказвам съпротива, противодействам, протестирам, въставам, бунтувам се ( against); to have s.o. on o.'s \back нося някого на гърба си, изхранвам някого; to be on s.o.'s \back досаждам на някого, критикувам някого, заяждам се; get off my \back! остави ме намира! престани да се заяждаш (да ме критикуваш)!; to put o.'s \back into заемам (хващам) се здравата за; to see s.o.'s \back виждам гърба на, отървавам се от; to set o.'s \back against the wall оказвам отчаяна съпротива, съпротивлявам се отчаяно, боря се, опълчвам се; you scratch my \back and I' ll scratch yours ти на мене, аз на тебе; услуга за услуга; to go behind s.o.'s \back върша нещо зад гърба на някого (тайно); off the \back of a lorry краден (придобит) по нечестен начин; to live off the \backs of the people живея на гърба на хората; живея за чужда сметка; on the \back of an envelope който не е доведен докрай (за план и пр.), недовършен; II. adv 1. назад, обратно; отново, пак, отначало, още веднъж; \back and forth напред-назад, насам-натам, нагоре-надолу; \back to назад към; \back to \back плътно, един до друг; to answer ( talk) \back отговарям дръзко; to be \back 1) върнал съм се (от пътуване); 2) отново съм на мода; to bring \back връщам, идвам си, прибирам се; to buy \back откупвам; to put the clock \back връщам часовника назад; to get \back at s.o., to get o.'s own \back уреждам си сметките с някого, връщам си; to go \back on не спазвам, не удържам на (дума, обещание); to go there and \back отивам и се връщам; to hit \back отвръщам на удара с удар; to keep \back скривам, не съобщавам; задържам, не плащам; to lie ( sit) \back ( in a chair) облягам се (на стол); to order \back заповядвам на някого да се върне; to play \back прослушвам (запис и др.); to think \back to сещам се; опитвам се да си спомня; връщам мисълта си към; the way \back обратен път; and \back again и назад (обратно); 2. обратно (за връщане към първоначално положение, състояние); to bend \back оправям (нещо изкривено); 3. отново, отначало, още веднъж, повторно; to turn \back to s.o. for support обръщам се отново към някого за помощ; 4. за време; as far \back as, away \back in още през; way \back в миналото; 5. настрана, навътре, на известно разстояние ( from); III. adj 1. заден; отдалечен; по-долен, по-лош; \back areas воен. тил, тилови райони; \back door задна врата; to take a \back seat спотайвам се, тая се, стоя в сянка, не излизам наяве; заемам скромно положение; \back vowel ез. задна гласна; 2. закъснял, стар, остарял, просрочен; \back number стар брой (на периодично издание), прен. минала слава; \back pay ам. неизплатена надница; заплата; \back order неизпълнена поръчка; \back rent неизплатен наем; 3. обратен; \back flow обратно течение; IV. v 1. гранича, опирам със задната си страна (on, upon, on to); his garden \backs onto a school градината му граничи с училище; 2. движа (се) в обратна посока, връщам, давам заден ход (на); оттеглям се, отдръпвам се, отстъпвам; to \back out of the garage излизам от гаража на заден ход (за автомобил); 3. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам; подпомагам, субсидирам, финансирам, спонсорирам; 4. залагам на; to \back the wrong horse не сполучвам с избора си, сбърквам, излъгвам се в сметките си; 5. подписвам се, написвам на гърба на, джиросвам, прехвърлям, приподписвам ( заповед); адресирам, изпращам ( писмо); 6. поставям (служа за) гръб, облегало, фон, основа, хастар, подплата (вж и backing); 7. разг. нося на гърба си; 8. яздя, възсядам, яхвам ( кон); обяздвам; 9. мор. обръщам по посоката на вятъра; започвам да духам в противоположна на слънцето посока (за вятър);

  English-Bulgarian dictionary > back

 • 5 buck

  {bʌk}
  I. 1. мъжки елен, самец, мъжкото на антилопа/заек/козел и пр.
  BUCK fever ам. нервна възбуда у неопитен ловец
  2. прен. ост. конте. франт
  II. n кошница за ловене на змиорки
  III. 1. aм. магаре (за рязане на дърва)
  2. сп. коза (гимнастически уред)
  IV. n sl. покер предмет, поставян пред играч, чийто ред е да раздава картите, знак за припомняне
  to pass the BUCK прен. разг. прехвърлям отговорността върху друг
  the BUCK stops here прен. отговорността не може повече да бъде прехвърляна
  V. 1. разговор
  2. хвалби, самохвалство
  VI. n ам. долар
  a fast BUCK лесно спечелени пари
  big BUCKs sl. луди пари
  VII. 1. sl. мъжки
  2. най-низш по ранг в дадена военна категория
  VIII. 1. подскачам вертикално, за да изхвърля ездача си (за кон)
  2. ам. разг. опъвам се, запъвам се, отказвам
  3. хваля се, перча се, говоря на едро
  buck off хвърлям ездача/товара си (за кон), buck up разг. раздвижвам се, забързвам, ободрявам (се), развеселявам (се)
  окуражавам (се) (особ. в imp), BUCK up! хайде! побързай! кураж! съвземи се! BUCKed up ободрен, оживен, въодушевен, ликуващ
  IX. adv ам. съвсем
  BUCK naked съвсем гол, гол-голеничък
  * * *
  {b^k} n 1. мъжки елен, самец:, мъжкото на антилопа/заек/козел и (2) n кошница за ловене на змиорки.{3} n 1. aм. магаре (за рязане на дьрва); 2. сп. коза (гимнас{4} n sl. покер предмет, поставян пред играч, чийто ред е да {5} n 1. разговор; 2. хвалби, самохвалство.{6} n ам. долар; a fast buck лесно спечелени пари; big bucks sl. лу{7} а 1. sl. мъжки; 2. най-низш по ранг в дадена военна катег{8} v 1. подскачам вертикално, за да изхвърля ездача си {9} adv ам. съвсем; buck naked съвсем гол, гол-голеничък.
  * * *
  самец; бича; долар;
  * * *
  1. a fast buck лесно спечелени пари 2. big bucks sl. луди пари 3. buck fever ам. нервна възбуда у неопитен ловец 4. buck naked съвсем гол, гол-голеничък 5. buck off хвърлям ездача/товара си (за кон), buck up разг. раздвижвам се, забързвам, ободрявам (се), развеселявам (се) 6. i. мъжки елен, самец, мъжкото на антилопа/заек/козел и пр 7. ii. n кошница за ловене на змиорки 8. iii. aм. магаре (за рязане на дърва) 9. iv. n sl. покер предмет, поставян пред играч, чийто ред е да раздава картите, знак за припомняне 10. ix. adv ам. съвсем 11. the buck stops here прен. отговорността не може повече да бъде прехвърляна 12. to pass the buck прен. разг. прехвърлям отговорността върху друг 13. v. разговор 14. vi. n ам. долар 15. vii. sl. мъжки 16. viii. подскачам вертикално, за да изхвърля ездача си (за кон) 17. ам. разг. опъвам се, запъвам се, отказвам 18. най-низш по ранг в дадена военна категория 19. окуражавам (се) (особ. в imp), buck up! хайде! побързай! кураж! съвземи се! bucked up ободрен, оживен, въодушевен, ликуващ 20. прен. ост. конте. франт 21. сп. коза (гимнастически уред) 22. хвалби, самохвалство 23. хваля се, перча се, говоря на едро
  * * *
  buck[bʌk] I. n 1. мъжки елен, самец; мъжкото на антилопа, заек, козел; ам. овен; 2. ам. разг. конте, префинен, денди; глупак; old \buck стар мераклия, коцкар; 3. sl презр. индианец, негър; 4. ам. разг. долар; to get more bang for the \buck ам. разумно харча парите си; получавам повече от парите си; to make a fast ( quick) \buck правя удар, печеля големи пари (без много труд); to try to make a \buck опитвам се да спечеля някой лев; 5. знак в покера, който показва кой е на ред да раздава картите; 6. буен, избухлив; невъздържан човек; to pass the \buck to s.o. ам. прехвърлям отговорност или вина върху друг; измамвам, изигравам, подвеждам; the \buck stops here, the \buck stops with you отговорността е у теб, ти отговаряш; нещата са в твои ръце; II. adj attr sl мъжки; \buck naked чисто гол. III v 1. подскачам (с извит гръб и изпънати крака - за кон); разг. опъвам се, противя се, запъвам се, отказвам да (at); 2. упорствам, инатя се, противя се; 3. ав., разг. изкачвам се право нагоре; 4. разг. подскачам, друсам се (за кола); 5. ам. разг. удрям с глава; 6. сп. ам. нападам с топка (в ръгби); 7. прен. перча се, фукам се, придавам си важност, хваля се; to \buck the system противопоставям се на системата; 8. стремя се към ( for); IV n кошница за ловене на змиорки. V n 1. магаре за рязане на дърва; 2. коза (гимнастически уред); 3. каса (рамка) на врата; VI. v 1. бича ( трупи); 2. троша, разтрошавам, раздробявам ( руда); 3.: \bucks (\buck loads) of куп, купища, голямо количество;

  English-Bulgarian dictionary > buck

 • 6 fifteen

  {'fifti:n}
  1. петнадесет
  2. сn. отбор по ръгби
  * * *
  {'fifti:n} n 1. петнадесет; 2. сn. отбор по ръгби.
  * * *
  петнадесет;
  * * *
  1. петнадесет 2. сn. отбор по ръгби
  * * *
  fifteen[´fif´ti:n] num 1. петнадесет; 2. група от петнадесет души; сп. отбор по ръгби или американски футбол; the F. въстание за възстановяване на Стюартите на английския престол през 1715 г.

  English-Bulgarian dictionary > fifteen

 • 7 football

  {'futbɔ:l}
  1. футбол (на топка)
  2. футбол (играта) (и association FOOTBALL)
  Rugby FOOTBALL ръгби
  * * *
  {'futbъ:l} n 1. футбол(на топка); 2. футбол (играта) (и asso
  * * *
  футбол;
  * * *
  1. rugby football ръгби 2. футбол (играта) (и association football) 3. футбол (на топка)
  * * *
  football[´fut¸bɔ:l] n 1. футболна топка; 2. (и association \football) играта футбол; Rugby \football ръгби; 3. ам. въпрос, който преминава през много ръце; отговорност, която се прехвърля от една инстанция на друга.

  English-Bulgarian dictionary > football

 • 8 hooker

  {'hukə}
  I. 1. човек, който хваща/улавя/закача (нещо) с кука
  2. ръгби нападател
  3. ам. sl. проститутка
  II. 1. двумачтов холандски рибарски кораб
  2. малка английска рибарска лодка
  3. ам. пренебр. стара черупка
  * * *
  {'hukъ} n 1. човек, който хваща/улавя/закача (нещо) с кука; 2.(2) {'hukъ} n мор. 1. двумачтов холандски рибарски кораб; 2. м
  * * *
  проститутка;
  * * *
  1. i. човек, който хваща/улавя/закача (нещо) с кука 2. ii. двумачтов холандски рибарски кораб 3. ам. sl. проститутка 4. ам. пренебр. стара черупка 5. малка английска рибарска лодка 6. ръгби нападател
  * * *
  hooker[´hukə] n 1. двумачтов холандски рибарски кораб; 2. малка рибарска английска лодка; 3. sl проститутка; 4. sl алкохолно питие.

  English-Bulgarian dictionary > hooker

 • 9 pack

  {pæk}
  I. 1. пакет, вързоп, бала, денк, тесте, топ, стока на амбулантен търговец
  2. (войнишка) раница/торба, парашут в калъф
  3. глутница, стадо, ято, сюрия ловджийски кучета
  4. ръгби нападатели
  5. воен. мор. глутница (подводници)
  6. презр. банда, хайка
  7. презр. куп, маса
  8. карти тесте, колода
  9. PACK-ice
  10. количество риба/месо/плодове и пр., консервирани през един сезон
  11. козметична маска
  12. мед. компрес
  13. attr опаковъчен, товарен
  PACK animal товарно животно
  II. 1. опаковам, свързвам
  нареждам, стягам (и с up)
  these books PACK easily тези книги лесно се опаковат
  we are PACKcd багажът ни е опакован
  PACKed lunch суха храна в кутия и пр
  2. натъпквам (се), тъпча (се) (into в)
  3. консервирам
  4. натрупвам се (за лед и пр.), слягам се, сбивам се
  5. събирам се на стадо/глутница
  6. товаря (кон и пр.)
  7. нося/пренасям товар
  8. нося (пушка и пр.)
  9. обвивам, увивам
  10. мед. обвивам с мокри компреси
  11. sl. имам силен удар (за боксъор и пр.)
  12. имам силно въздействие
  13. избирам (членове на комисия, жури и пр.) в свой интерес
  to send PACKing изпъждам, изгонвам
  pack away разг. прибирам, опаковам
  pack in разг. натъпквам, наблъсквам, зарязвам, изоставям
  PACK it in! sl. стига! спри! pack off изпращам, отпращам
  refl махам се
  pack out подпълвам, препълвам (салон и пр.)
  pack up стягам си багажа, опаковам, прибирам, разг. прекратявам работа, отказвам се
  sl. излизам от строя, отказвам (за мотор и пр.)
  PACK it up! sl. стига! престани! спри!
  * * *
  {pak} n 1. пакет, вързоп; бала; денк; тесте; топ; стока на амбул(2) {pak} v 1. опаковам; свързвам; нареждам, стягам (и с up); th
  * * *
  ято; сюрия; стягам; стягам; стадо; уплътнявам; тъпча; топ; товаря; тесте; товарен; складирам; сбутвам; свързвам; опаковам; опаковъчен; опаковка; пакет; пачка; багаж; бала; банда; вързоп; глутница; денк; компрес; куп; консервирам; колода; натъпквам; нареждам; обвивам;
  * * *
  1. (войнишка) раница/торба, парашут в калъф 2. 1 attr опаковъчен, товарен 3. 1 sl. имам силен удар (за боксъор и пр.) 4. 1 избирам (членове на комисия, жури и пр.) в свой интерес 5. 1 имам силно въздействие 6. 1 козметична маска 7. 1 мед. компрес 8. i. пакет, вързоп, бала, денк, тесте, топ, стока на амбулантен търговец 9. ii. опаковам, свързвам 10. pack animal товарно животно 11. pack away разг. прибирам, опаковам 12. pack in разг. натъпквам, наблъсквам, зарязвам, изоставям 13. pack it in! sl. стига! спри! pack off изпращам, отпращам 14. pack it up! sl. стига! престани! спри! 15. pack out подпълвам, препълвам (салон и пр.) 16. pack up стягам си багажа, опаковам, прибирам, разг. прекратявам работа, отказвам се 17. pack-ice 18. packed lunch суха храна в кутия и пр 19. refl махам се 20. sl. излизам от строя, отказвам (за мотор и пр.) 21. these books pack easily тези книги лесно се опаковат 22. to send packing изпъждам, изгонвам 23. we are packcd багажът ни е опакован 24. воен. мор. глутница (подводници) 25. глутница, стадо, ято, сюрия ловджийски кучета 26. карти тесте, колода 27. количество риба/месо/плодове и пр., консервирани през един сезон 28. консервирам 29. мед. обвивам с мокри компреси 30. нареждам, стягам (и с up) 31. натрупвам се (за лед и пр.), слягам се, сбивам се 32. натъпквам (се), тъпча (се) (into в) 33. нося (пушка и пр.) 34. нося/пренасям товар 35. обвивам, увивам 36. презр. банда, хайка 37. презр. куп, маса 38. ръгби нападатели 39. събирам се на стадо/глутница 40. товаря (кон и пр.)
  * * *
  pack[pæk] I. n 1. пакет, вързоп, бохча; бала, денк; тесте, топ; багаж на амбулантен търговец; 2. войнишка раница, мешка, торба; 3. глутница; стадо; ято; глутница ловджийски кучета; сп. нападатели (в ръгбито); to be ahead of ( leading) the \pack водач съм, водя (в състезание); 4. презр. банда, шайка; 5. презр. куп, камара, маса; 6. карти тесте, колода; 7. = \pack-ice; 8. количеството риба или плодове, което се консервира през един сезон; промишлеността); 9. козметична маска; 10. компрес; тампон; 11. участък в морето, покрит с пак; 12. мин. пълнеж; 13. ост. безсрамница; 14. attr опаковъчен; 15. attr товарен; to go to the \pack австр. разг. западам, влошавам се; II. v 1. опаковам, свързвам; нареждам, стягам (обикн. up); the books \pack easily книгите лесно се опаковат; we are \packed багажът ни е опакован; 2. натъпквам (се), тъпча (се); 3. затварям херметически; консервирам; 4. натрупвам се (за лед и пр.); събирам се на стадо, глутница; 5. товаря (кон и пр.); нося товар; ам. разг. нося (снаряжение и пр.); 6. обвивам; мед. обвивам с мокри компреси; 7. сп. sl нанасям силен удар (при бокс); 8. избирам членовете на комисия и пр. в мой интерес ( with); \pack away, off изпращам набързо, експедирам, изгонвам, изпъждам; напускам бързо; to send \packing изпъждам, изгонвам; to \pack a punch оказвам силно въздействие, имам мощен ефект;

  English-Bulgarian dictionary > pack

 • 10 rugger

  {'rʌgə}
  сп. разг. rugby
  * * *
  {'r^gъ} сп. разг. rugby.
  * * *
  n разг. ръгби;rugger; сп. разг. rugby.
  * * *
  сп. разг. rugby
  * * *
  rugger[´rʌgə] n сп. sl ръгби.

  English-Bulgarian dictionary > rugger

 • 11 scrimmager

  scrimmager[´skrimidʒə] n сп. нападател (при ръгби).

  English-Bulgarian dictionary > scrimmager

 • 12 three-quarter

  {'θri:kwɔ:tə}
  1. три-четвърти, за портрет и пр. до ханша
  2. ръгби междинен защитник (и THREE-QUARTER back)
  * * *
  {'dri:kwъ:tъ} а 1. три-четвърти; за портрет и пр. до ха
  * * *
  1. ръгби междинен защитник (и three-quarter back) 2. три-четвърти, за портрет и пр. до ханша
  * * *
  three-quarter[´uri:¸kwɔ:tə] adj 1. три четвърти; 2. до кръста или с обръщане на лицето на три четвърти (за портрет - и пр.); 3. ( ръгби) междинен защитник (и \three-quarter back).

  English-Bulgarian dictionary > three-quarter

 • 13 touch

  {tʌtʃ}
  I. 1. докосвам/допирам се до, долепен съм до, докосвам леко (клавиш), дръпвам леко (струна)
  to TOUCH one's hat to поздравявам (някого) с докосване на шапката си
  to TOUCH a match to запалвам с клечка кибрит
  I wouldn't TOUCH him/it with a barge-pole/a pair of tongs не искам да имам нищо общо/никакво вземане-даване с него/с това
  to be TOUCHed by the King ист. бивам докоснат от краля (за излекуване от скрофула)
  2. слагам в уста, вкусвам, хапвам, пия (обик. отрицателно)
  I never TOUCH wine не слагам капка вино в устата си
  he hasn't TOUCHed food all day не e сложил нищо в устата си/не e ял цял ден
  3. стигам/допирам се до
  гранича (on с)
  to TOUCH the spot правя/намирам точно това, което е нужно, оказвам нужното въздействие, попадам в целта, отговарям на предназначението си
  4. меря се/сравнявам се с
  no one can TOUCH her in cooking никой не готви по-хубаво от нея
  5. засягам, интересувам, свързан съм/имам общо с, имам ефект, оказвам нужното въздействие, справям се с
  to TOUCH the spot действувам благотворно, помагам много
  your argument doesn't TOUCH the point at issue твоят довод няма нищо общо с въпроса, който разискваме
  he just TOUCHed (on) this question той само бегло засегна този въпрос
  6. трогвам, вълнувам, засягам, накърнявам честолюбие и пр.
  to TOUCH to the heart трогвам дълбоко
  to be TOUCHed with remorse/pity изпитвам разкаяние/състрадание
  to TOUCH someone on the raw/tender spot, to TOUCH someone home/on the raw засягам някого на болното място, настъпвам го по мазола
  7. попарвам, повреждам (леко) (за слана и пр.)
  the plants are TOUCHed with the wind растенията леко пострадаха от вятъра
  8. размесвам, леко оцветявам
  the sky was TOUCHed with pink/gold небето се розовееше/имаше златист оттенък
  a smile TOUCHed her lips лека усмивка заигра по устните и
  religion TOUCHed with superstition вяра, примесена със суеверие
  9. докосвам се до, развивам, справям се с (въпроси, тема на изпит и пр.), получавам (добър) резултат от
  nothing I have tried will TOUCH this ink spot нищо от средствата, които опитах, не помага за изчистването на това мастилено петно
  10. sl. измъквам пари от/закърпвам някого (for)
  he TOUCHed me for ten pounds той изкрънка от мен десет лири
  11. получавам, вземам, печеля (надница и пр.)
  12. докосвам се/достигам до
  the speedometer needle TOUCHed 80 стрелката на скоростомера отбелязваше 80 км в час
  he TOUCHed his spurs to his horse той пришпори коня си
  13. изпитвам (сплав) с пробен камък, слагам печат върху изпитана сплав
  touch at мор. спирам/отбивам се в (пристанище и пр.)
  touch down приземявам се, кацам (за самолет), ръгби докосвам топката в мъртво поле
  II. 1. осезание, пипане, усещане от пипане
  rough/hot, etc. to the TOUCH грапав/горещ и пр. на пипане
  the cold TOUCH of the iron студенината на (докоснато) желязо
  2. докосване, допиране, допир, контакт (и прен.), общуване, връзка
  to have a soft/slimy, etc. TOUCH мек/лигав и пр. съм при докосване
  at a TOUCH при (леко) докосване
  to be in TOUCH with someone във връзка съм с някого
  3. лек пристъп/атака (на болест и пр.), леко вълнение
  a TOUCH of flu/indigestion лек грип/стомашно разстройство
  a TOUCH of the sun леко слънчасване, замайване от слънце
  4. малко количество, мъничко, прен. следа, оттенък, отсенка, нюанс, примес, нотка
  a TOUCH of salt мъничко сол
  the first TOUCHes of spring първите признаци/полъх на пролетта
  a TOUCH of bitterness/envy, etc. нотка на горчивина/завист и пр.
  a TOUCH of nature проява на човещина/човешко чувство (често ирон.)
  5. щрих
  to put the finishing/final TOUCHes to довършвам, доизкусурявам, слагам последните щрихи на
  6. маниер, стил, похват, прийом, (майсторска) ръка
  a sculpture with a bold TOUCH скулптура, изработена със смел замах
  to write with a light TOUCH пиша леко, имам лек стил
  a dress with an individual TOUCH about it рокля, в която има вложено нещо индивидуално
  the Nelson TOUCH смел начин за справяне с положението (характерен за адмирал Нелсън)
  7. муз. туше, удар
  8. сп. тъч, територията извън тъчлиниите
  9. гоненица (игра)
  10. мед. туширане, палпиране
  11. sl. измъкване на пари, закърпване, измъкнати пари
  he is a soft/easy TOUCH той e човек, от когото лесно могат да се измъкнат пари
  the dinner was a two pound TOUCH за обеда ни оскубаха по две лири
  12. пробен камък (и прен.), печат върху изпробвана сплав
  to put to the TOUCH поставям на изпитание, изпитвам
  to win by a TOUCH едва спечелвам, печеля с много мъничко (състезание и пр.)
  * * *
  {t^tsh} v 1. докосвам/допирам се до; долепен съм до; докосвам ле(2) {t^tsh} n 1. осезание, пипане; усещане от пипане; rough/hot,
  * * *
  щрих(а); съприкосновение; трогвам; тъч; туширане; осезание; попарвам; пипане; пипам; вълнувам; допиране; допирам; гоненица; докосвам; допир; докосване; досягам; засягам; касая; напипвам; нотка;
  * * *
  1. 1 sl. измъкване на пари, закърпване, измъкнати пари 2. 1 докосвам се/достигам до 3. 1 изпитвам (сплав) с пробен камък, слагам печат върху изпитана сплав 4. 1 получавам, вземам, печеля (надница и пр.) 5. 1 пробен камък (и прен.), печат върху изпробвана сплав 6. a dress with an individual touch about it рокля, в която има вложено нещо индивидуално 7. a sculpture with a bold touch скулптура, изработена със смел замах 8. a smile touched her lips лека усмивка заигра по устните и 9. a touch of bitterness/envy, etc. нотка на горчивина/завист и пр 10. a touch of flu/indigestion лек грип/стомашно разстройство 11. a touch of nature проява на човещина/човешко чувство (често ирон.) 12. a touch of salt мъничко сол 13. a touch of the sun леко слънчасване, замайване от слънце 14. at a touch при (леко) докосване 15. he hasn't touched food all day не e сложил нищо в устата си/не e ял цял ден 16. he is a soft/easy touch той e човек, от когото лесно могат да се измъкнат пари 17. he just touched (on) this question той само бегло засегна този въпрос 18. he touched his spurs to his horse той пришпори коня си 19. he touched me for ten pounds той изкрънка от мен десет лири 20. i never touch wine не слагам капка вино в устата си 21. i wouldn't touch him/it with a barge-pole/a pair of tongs не искам да имам нищо общо/никакво вземане-даване с него/с това 22. i. докосвам/допирам се до, долепен съм до, докосвам леко (клавиш), дръпвам леко (струна) 23. ii. осезание, пипане, усещане от пипане 24. no one can touch her in cooking никой не готви по-хубаво от нея 25. nothing i have tried will touch this ink spot нищо от средствата, които опитах, не помага за изчистването на това мастилено петно 26. religion touched with superstition вяра, примесена със суеверие 27. rough/hot, etc. to the touch грапав/горещ и пр. на пипане 28. sl. измъквам пари от/закърпвам някого (for) 29. the cold touch of the iron студенината на (докоснато) желязо 30. the dinner was a two pound touch за обеда ни оскубаха по две лири 31. the first touches of spring първите признаци/полъх на пролетта 32. the nelson touch смел начин за справяне с положението (характерен за адмирал Нелсън) 33. the plants are touched with the wind растенията леко пострадаха от вятъра 34. the sky was touched with pink/gold небето се розовееше/имаше златист оттенък 35. the speedometer needle touched 80 стрелката на скоростомера отбелязваше 80 км в час 36. to be in touch with someone във връзка съм с някого 37. to be touched by the king ист. бивам докоснат от краля (за излекуване от скрофула) 38. to be touched with remorse/pity изпитвам разкаяние/състрадание 39. to have a soft/slimy, etc. touch мек/лигав и пр. съм при докосване 40. to put the finishing/final touches to довършвам, доизкусурявам, слагам последните щрихи на 41. to put to the touch поставям на изпитание, изпитвам 42. to touch a match to запалвам с клечка кибрит 43. to touch one's hat to поздравявам (някого) с докосване на шапката си 44. to touch someone on the raw/tender spot, to touch someone home/on the raw засягам някого на болното място, настъпвам го по мазола 45. to touch the spot действувам благотворно, помагам много 46. to touch the spot правя/намирам точно това, което е нужно, оказвам нужното въздействие, попадам в целта, отговарям на предназначението си 47. to touch to the heart трогвам дълбоко 48. to win by a touch едва спечелвам, печеля с много мъничко (състезание и пр.) 49. to write with a light touch пиша леко, имам лек стил 50. touch at мор. спирам/отбивам се в (пристанище и пр.) 51. touch down приземявам се, кацам (за самолет), ръгби докосвам топката в мъртво поле 52. your argument doesn't touch the point at issue твоят довод няма нищо общо с въпроса, който разискваме 53. гоненица (игра) 54. гранича (on с) 55. докосвам се до, развивам, справям се с (въпроси, тема на изпит и пр.), получавам (добър) резултат от 56. докосване, допиране, допир, контакт (и прен.), общуване, връзка 57. засягам, интересувам, свързан съм/имам общо с, имам ефект, оказвам нужното въздействие, справям се с 58. лек пристъп/атака (на болест и пр.), леко вълнение 59. малко количество, мъничко, прен. следа, оттенък, отсенка, нюанс, примес, нотка 60. маниер, стил, похват, прийом, (майсторска) ръка 61. мед. туширане, палпиране 62. меря се/сравнявам се с 63. муз. туше, удар 64. попарвам, повреждам (леко) (за слана и пр.) 65. размесвам, леко оцветявам 66. слагам в уста, вкусвам, хапвам, пия (обик. отрицателно) 67. сп. тъч, територията извън тъчлиниите 68. стигам/допирам се до 69. трогвам, вълнувам, засягам, накърнявам честолюбие и пр 70. щрих
  * * *
  touch[tʌtʃ] I. v 1. докосвам (се до), допирам (се) до; долепен съм (до); в съприкосновение съм (с); пипам; докосвам леко ( клавиши), дръпвам леко ( струни); to \touch o.'s hat to s.o. поздравявам някого, като докосвам шапката си; to \touch a match to запалвам с кибрит; to \touch land мор. стигам до земя (суша); слизам на сушата; I wouldn't \touch him with a barge-pole ( a pair of tongs) не искам да имам нищо общо (вземане-даване) с него, не искам да контактувам; to be \touched by the King ист. бивам докоснат от краля (с вярата, че ще бъда излекуван от скрофула); \touch wood! чукни на дърво! to \touch pitch прен. мърся си ръцете (при нечестна сделка); 2. слагам в устата си, вкусвам, хапвам, ям, пия (обикн. отрицателно); I never \touch wine не слагам вино в устата си, не пия; I haven't \touched food all day нищо не съм сложил в устата си (не съм ял) цял ден; 3. стигам до, допирам се до, гранича с; to \touch bottom стигам (стъпвам на) дъното (при плуване и пр.); прен. стигам до най-ниското ниво; изпадам много ниско ( морално); the winds \touched storm-force силата на вятъра граничеше с ураган; to \touch the spot правя (намирам) точно това, което е нужно; имам нужния ефект (въздействие); 4. меря се с, сравнявам се с; no one can \touch him in никой не може да се мери с него (той няма равен на себе си) в; 5. засягам, интересувам, свързан съм с, имам общо с; имам ефект (оказвам въздействие) върху, действам; this question \touches you nearly този въпрос ви засяга отблизо; he just \touched (on) this question той само засегна (спомена) този въпрос; 6. трогвам, (раз)вълнувам; засягам, накърнявам (честолюбие и пр.); to \touch to the heart трогвам дълбоко; to \touch to the quick засягам дълбоко, жегвам; to \touch s.o. on a raw ( tender) spot, to \touch s.o. home ( on the raw) засягам някого на болното място, настъпвам по мазола; 7. попарвам (за слана и пр.); повреждам малко; the plants are \touched with the wind растенията са малко повредени (пострадаха) от вятъра; 8. главно pp леко оцветявам; размесвам; придавам оттенък; the sky was \touched with gold ( pink) небето имаше златист оттенък (розовееше); religion \touched with superstition вяра, размесена със суеверие; 9. sl измъквам пари (назаем или безвъзмездно) (от някого); he \touched me for a pound той ми изкрънка една лира; 10. получавам, вземам, печеля (надница и пр.); 11. изпитвам ( сплав) с пробен камък; слагам печат на изпитана сплав; 12. пипам, присвоявам си (чужди пари и пр.); 13. (само в pp) луднал, мръднал е; the guy is \touched този е нещо мръднал, полудял е, откачил; 14. геом. допирам се, допирателен съм; 15. мед. палпирам, изследвам мануално; II. n 1. осезание, пипане; усещане от пипане; sense of \touch осезание; rough to the \touch груб на пипане; the cold \touch of the iron студеният допир на желязото; 2. докосване, допиране; допир, контакт (и прен.); общуване, връзка; at a \touch при най-малко (леко) докосване; to be ( keep, stay) in \touch with s.o. във връзка съм с някого, виждам (срещам) често, общувам с някого; to get in \touch with влизам във връзка с, свързвам се с; to keep in \touch with the situation следя положението; to lose \touch with изгубвам (прекъсвам) връзка с, не се виждам (срещам) с; отчуждавам се от; to be out of \touch with не съм в течение на, не следя, не се интересувам; in ( within) \touch наблизо, под ръка; достъпно; 3. прен. (лек) натиск; 4. лек пристъп, атака (на болест и пр.); леко вълнение; a \touch of 'flu лека инфлуенца; a \touch of the sun лек слънчев удар (слънчасване), леко замайване от слънцето; 5. малко, мъничко (количество от нещо); прен. следа, оттенък, отсянка, нюанс, примес; нотка; a \touch of salt малко сол; the first \touches of spring първите следи (признаци) на пролетта; a \touch of bitterness (envy etc.) оттенък (нотка) на горчивина (завист и пр.); малко горчивина (завист и пр;); a \touch of nature проява на човешко чувство; to have a \touch of the tar-brush презр. имам примес от негърска кръв; the common \touch подход към обикновения човек, способност за общуване с хората (масите); 6. щрих; a few deft ( last) \touches няколко майсторски (последни) щрихи; to put the finishing \touches to слагам последните щрихи на, прен. довършвам, доизкусурявам; 7. прен. ръка (на майстор и пр.); маниер, стил; прийом; to write with a light \touch пиша леко, имам лек стил; a composition with an individual \touch about it в която има вложено нещо оригинално; the Nelson \touch Нелсъновият начин да се справя с положението (да нападам и пр.); 8. муз. туше, удар; 9. сп. тъч; to kick into \touch 1) изкарвам в тъч; 2) временно преустановявам, отлагам; "замразявам"; 10. гоненица ( игра); 11. мед. туширане, палпиране; "no \touch" мед. тактика на "неприкосновеност" (по отношение на някои тумори); double \touch бимануално изследване; rectal \touch ректална палпация; vaginal \touch вагинална палпация; 12. магнетизиране; 13. sl нещо, което струва (за което се взема) дадена цена; измъкване (на пари); измъкнати пари; the dinner was a pound \touch за обеда ни оскубаха по една лира; 14. ост. пробен камък (и прен.); печат върху изпитана сплав; to put to the \touch поставям на изпитание, изпитвам; 15. гриф (на кожа); an easy ( a soft) \touch 1) балама; човек от когото лесно могат да се измъкнат пари; 2) лесен противник; a near \touch отърваване на косъм; to cup up ( old) \touches ам. sl спомням си миналото; to have a near \touch едва отървавам кожата; to put the \touch on s.o. ам. разг. опитвам се да изкрънкам пари от някого; the match was won by a \touch едва спечелиха мача; no \touch to ам. разг. нищо в сравнение с.

  English-Bulgarian dictionary > touch

 • 14 touch down

  touch down 1) сп. постигам тъчдаун, докосвам топката в мъртвото поле; докосвам (в ам. футбол и ръгби); 2) кацам (за самолет);

  English-Bulgarian dictionary > touch down

 • 15 touch-down

  {'tʌtʃdaun}
  1. ръгби (моментът на) докосване на топката в мъртво поле
  2. ав. кацане, приземяване
  * * *
  {'t^tshdaun} n 1. рьгби (моментът на) докосване на топката
  * * *
  приземяване;
  * * *
  1. ав. кацане, приземяване 2. ръгби (моментът на) докосване на топката в мъртво поле
  * * *
  touch-down[´tʌtʃ¸daun] n сп. тъчдаун, докосване на топката в мъртвото поле (в ам. футбол и ръгби); гол, точка; ав. кацане, приземяване.

  English-Bulgarian dictionary > touch-down

 • 16 touch-judge

  touch-judge[´tʌtʃ¸dʒʌdʒ] сп. страничен съдия при ръгби.

  English-Bulgarian dictionary > touch-judge

 • 17 association football

  {ə.souʃi'eiʃn,futbɔ:l}
  n сn. футбол (за разлика от ръгби)
  * * *
  {ъ.soushi'eishn,futbъ:l} n сn. футбол (за разлика
  * * *
  n сn. футбол (за разлика от ръгби)

  English-Bulgarian dictionary > association football

 • 18 test-match

  {'testmætʃ}
  n cn. мач от международно състезание по крикет/ръгби
  * * *
  {'testmatsh} n cn. мач от международно състезание по крикет
  * * *
  n cn. мач от международно състезание по крикет/ръгби

  English-Bulgarian dictionary > test-match

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.