Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

река

 • 1 Acheron

  Acheron[´ækərən] n 1. геогр. Ахеронт, река в Гърция; 2. мит. Ахеронт, реката в подземното царство; 3. прен. подземното царство.

  English-Bulgarian dictionary > Acheron

 • 2 Euphrates

  Euphrates[¸ju:´freiti:z] n геогр. река Ефрат.

  English-Bulgarian dictionary > Euphrates

 • 3 Missouri

  Missouri[mi´suəri] n Мисури (щат и река в САЩ); to be ( come) from \Missouri ам. скептичен съм, вярвам само на очите си; разг. око да види, ръка да пипне.

  English-Bulgarian dictionary > Missouri

 • 4 Stygian

  {'stidʒiən}
  a гр. мит. тъмен, мрачен, ужасен, страхотен
  * * *
  {'stijiъn} а гр. мит. тъмен, мрачен; ужасен, страхотен.
  * * *
  a гр. мит. тъмен, мрачен, ужасен, страхотен
  * * *
  Stygian[´stidʒiən] adj стигийски, който се отнася до река Стикс; адски, мрачен.

  English-Bulgarian dictionary > Stygian

 • 5 abundant

  {ə'bʌndənt}
  a (из) обилен, прен. богат
  to be ABUNDANT изобилствувам
  there is ABUNDANT time има предостатъч-но време
  ABUNDANT number голям брой, множество
  ABUNDANT in изобилствуващ с
  * * *
  {ъ'b^ndъnt} а (из)обилен; прен. богат; to be abundant изобилствувам
  * * *
  обилен; охолен; предостатъчен; богат; изобилен;
  * * *
  1. a (из) обилен, прен. богат 2. abundant in изобилствуващ с 3. abundant number голям брой, множество 4. there is abundant time има предостатъч-но време 5. to be abundant изобилствувам
  * * *
  abundant[ə´bʌndənt] adj изобилен, обилен; богат; to be \abundant изобилствам изобилие съм); an \abundant supply обилно количество; a river \abundant in carp река, в която има много шарани; FONT face=Times_Deutsch◊ FONT face=Symbol adv abundantly.

  English-Bulgarian dictionary > abundant

 • 6 across

  {ə'krɔs}
  I. 1. напреко, през средата, напречно
  2. отвъд, оттатък, от/на другата страна
  3. на кръст
  with arms ACROSS със скръстени ръце
  4. в диаметър, на ширина
  river more than a mile ACROSS река, широка повече от (една) миля
  II. 1. през, от едйния край до другия
  to swim ACROSS the river преплувам реката
  to get/walk ACROSS the street пресичам улицата
  2. отвъд, оттатък, от/на другата страна на
  he lives ACROSS the street той живее насреща/на другата страна на улицата
  3. напреко на
  * * *
  {ъ'krъs} adv 1. напреко; през средата, напречно; 2. отвъд, оттатък (2) prep 1. през; от едйния край до другия; to swim across the r
  * * *
  хоризонтално; отвъд; оттатък; през; напречно; напреко; напреко; насреща;
  * * *
  1. he lives across the street той живее насреща/на другата страна на улицата 2. i. напреко, през средата, напречно 3. ii. през, от едйния край до другия 4. river more than a mile across река, широка повече от (една) миля 5. to get/walk across the street пресичам улицата 6. to swim across the river преплувам реката 7. with arms across със скръстени ръце 8. в диаметър, на ширина 9. на кръст 10. напреко на 11. отвъд, оттатък, от/на другата страна 12. отвъд, оттатък, от/на другата страна на
  * * *
  across[ə´krɔs] I. adv 1. напряко, напреки, през средата; напречно; 2. отвъд, от другата страна; оттатък; 3. на кръст; to run ( come) \across натъквам се на; срещам; 4. с широчина, в диаметър; a river more than a mile \across река, широка над една миля; II. prep 1. напряко, напреки, през, от край до край; to walk \across the country ходя без пътека, напряко; to walk \across the street пресичам улицата; \across lots ам. направо; 2. отсреща, насреща, отвъд, оттатък; от другата страна; the house \across the street насреща (от другата страна на улицата); the play couldn't get ( put) it \across пиесата не можа да предаде нещо на публиката; come \across ! ам. разг. 1) признай си! 2) развързвай (отвързвай) кесията! плащай! to lay s.th. \across препречвам с нещо; to put it \across a person разг. 1) натупвам (опухвам) някого; 2) оправям си сметките с някого; 3. в целия, навсякъде из; from \across Europe от цяла Европа; \across the board всеобхватен, обхващащ всички нива; 4. ел. включен паралелно, шунтиран; \across the line ел. под пълно напрежение.

  English-Bulgarian dictionary > across

 • 7 adolescent

  {,ædə'lesnt}
  I. a юношески, младежки, млад
  II. юноша, младеж, девойка
  * * *
  {,adъ'lesnt} 1. а юношески, младежки; млад; II.юноша, млад
  * * *
  юноша; девойка; младежки;
  * * *
  1. i. a юношески, младежки, млад 2. ii. юноша, младеж, девойка
  * * *
  adolescent[¸ædə´lesənt] I. adj юношески, млад, младежки; \adolescent river геол. млада река; II. n юноша, младеж, девойка.

  English-Bulgarian dictionary > adolescent

 • 8 affluent

  {'æfluənt}
  I. и (из) обилен, богат, охолен, благоденствуващ
  AFFLUENT society благоденствуващо общество
  II. приток (на река)
  * * *
  {'afluъnt} 1. и (из)обилен, богат, охолен;благоденствуващ; affluent
  * * *
  охолен; приток; изобилен;
  * * *
  1. affluent society благоденствуващо общество 2. i. и (из) обилен, богат, охолен, благоденствуващ 3. ii. приток (на река)
  * * *
  affluent[´æfluənt] I. adj изобилен, охолен, богат; FONT face=Times_Deutsch◊ adv affluently; II. n геогр. приток.

  English-Bulgarian dictionary > affluent

 • 9 air hole

  {'εəhoul}
  1. отдушник
  2. незамръзнало място в река и пр
  3. ав. въздушна яма
  * * *
  {'Ёъhoul} n 1. отдушник; 2. незамръзнало място в река и пр.;
  * * *
  1. ав. въздушна яма 2. незамръзнало място в река и пр 3. отдушник
  * * *
  air hole[´ɛə¸houl] n 1. отдушник; 2. незамръзнало място в река; 3. ав. въздушна яма, низходящо въздушно течение.

  English-Bulgarian dictionary > air hole

 • 10 ait

  средорек;
  * * *
  ait [eit] n островче (обикн. в река), средорек.

  English-Bulgarian dictionary > ait

 • 11 alluvion

  {ə'l(j)u:viən}
  1. нанос
  2. наводнение
  3. геол. alluvium
  4. юр. увеличаванe на суша чрез наноси/изместване на коритото на река
  * * *
  {ъ'l(j)u:viъn} n 1. нанос; 2. наводнение; 3. геол. alluvium;
  * * *
  алувий; нанос; наводнение;
  * * *
  1. геол. alluvium 2. наводнение 3. нанос 4. юр. увеличаванe на суша чрез наноси/изместване на коритото на река
  * * *
  alluvion[ə´lu:viən] n 1. нанос; 2. наводнение; 3. геол. алувий; 4. юрид. увеличаване на суша чрез наноси или изместване на река.

  English-Bulgarian dictionary > alluvion

 • 12 anabranch

  anabranch[¸ænə´bra:nʃ] n геогр. ръкав на река.

  English-Bulgarian dictionary > anabranch

 • 13 anchor-ice

  anchor-ice[´æʃkə¸ais] n лед по дъното на езеро или река.

  English-Bulgarian dictionary > anchor-ice

 • 14 arm

  {a:m}
  I. 1. ръка (от китката до рамото)
  to walk ARM in ARM with someone вървя подръка с някого
  under one's ARM под мишница
  to take someone's ARM хващам някого подръка
  to keep at ARM's length държа на разстояние
  to make a long ARM протягам ръка, протягам се (да стпигна нещо), baby/child/infant in ARM s бебе, пеленаче
  with open ARMs с отворени обятия
  to fly to someone's ARMs хвърлям се в прегръдките/обятията на някого
  within ARM's reach достатъчно близо да се стигне с ръка, под ръка
  2. преден крайник/лапа
  3. ръкав (на дреха)
  4. ръкав (на река и пр.)
  5. подпора за ръката (на кресло и пр.)
  6. голям клон
  7. власт
  the ARM of the law (ръката на) правосъдието
  long ARM силна власт
  strong ARM прен. здрава/твърда ръка
  8. тех. рамо, лост, ръчка, дръжка, конзола, стрела (на кран), напречна греда, траверса
  II. 1. обик. рl оръжие, въоръжение
  ARMs race надпревара във въоръжаването
  small ARMs лично огнестрелно оръжие, пушка, револвер
  by force of ARMs насила, с оръжие
  deeds of ARMs бойни подвизи
  in ARMs въоръжен
  to ARMs! на оръжие! under ARMs въоръжен и в бойна готовност
  up in ARMs готов за борба/съпротива, въстанал, прен. наежен
  to be up in ARMs against протестирам/боря се енергично срещу
  master of ARMs учител по фехтовка
  to appeal to ARMs прибягвам до оръжие
  comrade in ARMs другар по оръжие, боен другар
  to bear ARMs служа войник, войник съм
  to beat to ARMs вдигам на оръжие, свиквам под знамената
  to fly to ARM s грабвам оръжието, бързо се приготвям за война/съпротива
  to lay down/ground ARM s слагам оръжието, прекъсвам военните действия, търся примирие
  to rise in ARMs against въставам срещу, вдигам се на оръжие срещу
  cessation/suspension of ARMs примирие
  2. род войска
  3. рl герб (и coat of ARMs)
  College of ARM s Хералдически институт в Лондон. arm v 1. въоръжавам (се), укрепявам
  ARMed forces/services въоръжени сили
  2. зареждам (бомба)
  3. снабдявам, съоръжавам
  4. refl прен. въоръжавам се (with)
  * * *
  {a:m} n 1. ръка (от китката до рамото); to walk arm in arm with s.o. (2) n 1. обик. рl оръжие, въоръжение; arms race надпревара във в
  * * *
  ръкав; рамо; оръжие; въоръжавам; въоръжение;
  * * *
  1. armed forces/services въоръжени сили 2. arms race надпревара във въоръжаването 3. by force of arms насила, с оръжие 4. cessation/suspension of arms примирие 5. college of arm s Хералдически институт в Лондон. arm v въоръжавам (се), укрепявам 6. comrade in arms другар по оръжие, боен другар 7. deeds of arms бойни подвизи 8. i. ръка (от китката до рамото) 9. ii. обик. pl оръжие, въоръжение 10. in arms въоръжен 11. long arm силна власт 12. master of arms учител по фехтовка 13. pl герб (и coat of arms) 14. refl прен. въоръжавам се (with) 15. small arms лично огнестрелно оръжие, пушка, револвер 16. strong arm прен. здрава/твърда ръка 17. the arm of the law (ръката на) правосъдието 18. to appeal to arms прибягвам до оръжие 19. to arms! на оръжие! under arms въоръжен и в бойна готовност 20. to be up in arms against протестирам/боря се енергично срещу 21. to bear arms служа войник, войник съм 22. to beat to arms вдигам на оръжие, свиквам под знамената 23. to fly to arm s грабвам оръжието, бързо се приготвям за война/съпротива 24. to fly to someone's arms хвърлям се в прегръдките/обятията на някого 25. to keep at arm's length държа на разстояние 26. to lay down/ground arm s слагам оръжието, прекъсвам военните действия, търся примирие 27. to make a long arm протягам ръка, протягам се (да стпигна нещо), baby/child/infant in arm s бебе, пеленаче 28. to rise in arms against въставам срещу, вдигам се на оръжие срещу 29. to take someone's arm хващам някого подръка 30. to walk arm in arm with someone вървя подръка с някого 31. under one's arm под мишница 32. up in arms готов за борба/съпротива, въстанал, прен. наежен 33. with open arms с отворени обятия 34. within arm's reach достатъчно близо да се стигне с ръка, под ръка 35. власт 36. голям клон 37. зареждам (бомба) 38. подпора за ръката (на кресло и пр.) 39. преден крайник/лапа 40. род войска 41. ръкав (на дреха) 42. ръкав (на река и пр.) 43. снабдявам, съоръжавам 44. тех. рамо, лост, ръчка, дръжка, конзола, стрела (на кран), напречна греда, траверса
  * * *
  arm [a:m] I n 1. ръка (от китката до рамото); \arm in \arm ръка за ръка; to walk \arm in \arm with вървя под ръка с; to give ( offer) o.'s \arm to s.o. подавам някому ръка (за да ме хване под ръка); to keep at \arm's length държа на разстояние; to shorten the \arm of s.o. ограничавам властта на някого; stretch your \arm no farther than your sleeve will reach простирай се според чергата си; to chance o.'s \arm разг. пробвам си късмета; put the \arm on s.o. ам. жарг. притискам някого да направи нещо; right \arm рядко, прен. дясна ръка, пръв помощник; a child in \arms бебе, пеленаче; in the \arm of Morpheus заспал; to fly to s.o.'s \arms хвърлям се в обятията на някого; twist s.o.'s \arm принуждавам някого да направи нещо; to fold in o.'s \arms прегръщам, притискам в обятията си; to fold o.'s \arms скръствам ръце, бездействам; cost an \arm and a leg ам. разг. струва твърде скъпо; 2. преден крайник на всяко гръбначно животно, предна лапа; 3. ръкав (на дреха); 4. ръкав (на река); 5. облегалка за ръката (на кресло и пр.); 6. голям клон; 7. прен. власт; the \arm of the law ръката на закона; the secular \arm гражданска власт, която привежда в изпълнение решенията на църковен съд; 8. тех. рамо (на лост, пергел, семафор, везни); дръжка, ръкохватка, ръчка; конзола, стрела (на кран); спица (на колело); траверса, напречна греда; разклонение (на тръба); ( указателна) стрелка, показалец. II. n 1. обикн. pl оръжие; въоръжение; offensive \arms, \arms of offence оръжия за нападение, нападателно оръжие; small \arms пушка, револвер, оръжие, което човек може да носи със себе си; \arms race надпревара във въоръжаването; by force of \arms насилствено, със силата на оръжието; deeds of \arms военни подвизи; in \arms въоръжен; to \arms! на оръжие! under \arms въоръжен и в бойна готовност; мобилизиран; up in \arms готов за борба (за съпротива); прен. наежен; master of \arms учител по фехтовка; a stand of \arms пълна войнишка екипировка; to appeal to \arms прибягвам до оръжие, използвам оръжие; brothers in \arms братя по оръжие; to bear \arms служа, войник съм; to beat to \arms свиквам под знамената; to carry \arms нося оръжие (у себе си); to fly to \arms грабвам оръжието; to ground \arms, to lay down \arms слагам оръжието, предавам се, прекъсвам нападателни действия и давам мир; to present \arms вземам за почест; to rise in \arms ( against) вдигам се на оръжие (срещу); to take o.'s \arms against s.o. нападам; to throw down o.'s \arms слагам оръжие, предавам се; cessation ( suspension) of \arms примирие; ground \arms! order \arms! пушки при нозе! port \arms! пушки за прилез! shoulder \arms! пушки на рамо! slope \arms! пушки на ремък! 2. род войски; the air \arm въздушните войски; 3. герб (обикн. coat of \arms); to bear \arms нося (фамилен) герб; to grant ( assign) \arms to s.o. провъзгласявам някого за благородник, давам някому благородническа титла и герб; assumptive \arms хералд. новопридобит, ненаследствен герб; sergeant of \arms служител в Английския парламент, който носи жезъла на председателя на двете камари; III. v въоръжавам (се) (и прен.); \armed forces въоръжени сили; to \arm o.s. with letters of introduction снабдявам се с препоръчителни писма.

  English-Bulgarian dictionary > arm

 • 15 armlet

  {'a:mlit}
  1. лента на ръкав
  2. заливче, ръкав на река
  * * *
  {'a:mlit} n 1. лента на ръкав; 2. заливче; ръкав на река.
  * * *
  1. заливче, ръкав на река 2. лента на ръкав
  * * *
  armlet[´a:mlit] n 1. лента, която се носи на ръкава; 2. малък ръкав на река; заливче.

  English-Bulgarian dictionary > armlet

 • 16 ascend

  {ə'send}
  1. изкачвам се на/по, възлизам (по), покачвам се на, ав. набирам височина
  to ASCEND a river вървя нагоре по течението на река
  2. издигам се, извишавам се
  3. водя началото си. датирам (from от)
  * * *
  {ъ' send} v 1. изкачвам се на/по, възлизам (по); покачвам се н
  * * *
  възнасям се; възлизам; качвам се;
  * * *
  1. to ascend a river вървя нагоре по течението на река 2. водя началото си. датирам (from от) 3. издигам се, извишавам се 4. изкачвам се на/по, възлизам (по), покачвам се на, ав. набирам височина
  * * *
  ascend[ə´send] v 1. изкачвам се на, по, възлизам по; възкачвам се; покачвам се на (to до); to \ascend a river вървя нагоре по течението на река; to \ascend the throne възкачвам се на престол; 2. издигам се; 3. извисявам се (за звук); 4. водя началото си, датирам (to от).

  English-Bulgarian dictionary > ascend

 • 17 assault

  {ə'sɔ:lt}
  I. 1. нападение, покушение
  пристъп, щурм (on, upon)
  to take by ASSAULT превземам с щурм
  2. прен. кампания, нападение, атака (on)
  3. юр. (опит за) физическо насилие
  ASSAULT and battery телесна повреда
  4. изнасилване
  ASSAULT boat/craft воен. портативна/преносима лодка за нападение през река и пр.
  ASSAULT on one's nerves нещо, което силно дразни нервите, силен дразнител
  II. 1. нападам, нахвърлям се върху (и прен.) 2. воен. щурмувам
  3. юр. заплашвам с/извършвам физическо насилие над, нанасям побои на
  4. изнасилвам
  * * *
  {ъ'sъ:lt} n 1. нападение; покушение; пристъп, щурм (on, upon) (2) v 1. нападам, нахвърлям се върху (и прен.) 2. воен. щу
  * * *
  юруш; щурм; оскърбление; пристъп; атака; нападение; нападам;
  * * *
  1. assault and battery телесна повреда 2. assault boat/craft воен. портативна/преносима лодка за нападение през река и пр 3. assault on one's nerves нещо, което силно дразни нервите, силен дразнител 4. i. нападение, покушение 5. ii. нападам, нахвърлям се върху (и прен.) воен. щурмувам 6. to take by assault превземам с щурм 7. изнасилвам 8. изнасилване 9. прен. кампания, нападение, атака (on) 10. пристъп, щурм (on, upon) 11. юр. (опит за) физическо насилие 12. юр. заплашвам с/извършвам физическо насилие над, нанасям побои на
  * * *
  assault[ə´sɔ:lt] I. n 1. нападение, атака; пристъп, щурм; ръкопашен бой; \assault course терен с препятствия при обучение на войници, полигон; to carry by \assault превземам с пристъп; \assault craft малък кораб за стоварване на щурмоваци на брега при десант; 2. юрид. (опит за) физическо насилие; criminal \assault (опит за) физическо насилие върху малолетен; \assault and battery нападение с телесна повреда; 3. прен. атака, нападение, кампания (on); \assault of arms нападение (при фехтовка); демонстриране на военни упражнения; II. v 1. нападам, нахвърлям се върху; 2. щурмувам; 3. юрид. извършвам (заплашвам с) физическо насилие; нанасям побой на.

  English-Bulgarian dictionary > assault

 • 18 bank

  {'bæŋk}
  I. 1. насип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина
  2. изкуствен наклон навътре (при завой на шосе)
  3. бряг (на река, канал, езеро), крайбрежие
  4. плитчина
  5. натрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.)
  6. повърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка
  II. 1. правя насип, ограждам с насип, укрепявам
  2. натрупвам се на куп
  3. накланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж
  4. образувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.)
  III. 1. банка
  The BANK of England Английската банка
  BANK of issue емисионна банка
  branch BANK банков клон
  discount BANK сконтова банка
  State BANK държавна банка
  2. карти и пр. каса, банка
  to break the BANK обирам всичко, разорявам банката
  3. резерва
  IV. 1. влагам/държа пари в банка
  2. превръщам в пари
  3. карти и пр. държа банката
  4. to BANK on/upon разчитам/осланям се на
  * * *
  {'bank} n 1. насип, купчина; тераса, вал, рид, бърдо, издатина; (2) v 1. правя насип; ограждам с насип; укрепявам; 2. натрупв{3} n 1. банка; The B. of England Английската банка; bank of iss{4} v 1. влагам/държа пари в банка; 2. превръщам в пари; 3. к
  * * *
  тераса; резерва; откос; плитчина; банкирам; бря; банка; вираж; пряспа; издигнатина; крайбрежие; насип;
  * * *
  1. bank of issue емисионна банка 2. branch bank банков клон 3. discount bank сконтова банка 4. i. насип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина 5. ii. правя насип, ограждам с насип, укрепявам 6. iii. банка 7. iv. влагам/държа пари в банка 8. state bank държавна банка 9. the bank of england Английската банка 10. to bank on/upon разчитам/осланям се на 11. to break the bank обирам всичко, разорявам банката 12. бряг (на река, канал, езеро), крайбрежие 13. изкуствен наклон навътре (при завой на шосе) 14. карти и пр. държа банката 15. карти и пр. каса, банка 16. накланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж 17. натрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.) 18. натрупвам се на куп 19. образувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.) 20. плитчина 21. повърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка 22. превръщам в пари 23. резерва
  * * *
  bank[bæʃk] I. n 1. банка; B. of England, The B. Английската централна банка; \bank of issue емисионна банка; branch \bank банков клон; State B. държавна банка; B. for International Settlements Банка за международни разплащания; discount \bank сконтова банка; you can't put it in the \bank ам. разг. няма смисъл, от това няма полза; to laugh all the way to the \bank печеля луди пари; 2. карти каса, банка; to break the \bank разорявам банката, обирам всичко; 3. резерв, запас, наличност; blood \bank център за кръводаряване, кръвна банка; кръв за преливане; 4. игра на карти (и banker); 5. attr банков; \bank clerk банков чиновник; \bank rate сконтов процент; \bank holding company банкова холдингова компания; \bank settlement system банкова разплащателна система; II. v 1. банкер съм, имам банка; 2. влагам (внасям, държа) пари в банка; who do you \bank with? в коя банка си държите парите? 3. превръщам в пари; 4. карти държа касата, банката; to \bank (up) on разчитам, осланям се на, уповавам се, доверявам се. III. n 1. насип, тераса, вал, рид, рът, рътлина, издигнатина; \bank of earth насип; 2. бряг (на река, езеро); крайбрежие, кей, пристанище; 3. плитчина, плитко място; 4. облачна маса; пряспа; ледена маса; \bank of clouds хоризонтални облаци; 5. ред, серия, група (от еднотипни машини); 6. откос; ав. вираж; 7. повърхност на рудна жила, въглищен пласт; връх, начало на минна галерия; 8. пласт миди; IV. v 1. правя насип (откос), ограждам с насип(и); укрепявам, подсилвам, подкрепвам; 2. натрупвам (се) на куп; групирам, съединявам за съвместна работа; 3. ав. навеждам се, накланям се, правя вираж; to \bank up натрупвам (се) на куп (купища, пряспа, преспи), образувам маса (за облаци и пр.); затрупвам ( огън); to \bank up a stream заприщвам поток; разг. подлагам си, хапвам, вкусвам, лапвам. V. n 1. пейка за гребци (в галера); 2. клавиатура на орган; 3. нещо, наредено амфитеатрално; 4. печ. маса за коли; 5. банка, батерия (от трансформатори, акумулаторни клетки и т. н.); VI. v 1. нареждам на редици; 2. свързвам в батерия.

  English-Bulgarian dictionary > bank

 • 19 bar

  {ba:}
  I. 1. пръчка, прът
  pl решетки, пречки, преграда, препятствие, бариера (и прен.)
  the colour BAR расова дискриминация
  behind (prison) BAR в затвора, зад решетките
  2. лом, лост
  3. парче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
  4. резе, лост
  5. геогр. наносна ивица (при устието на река, в пристанище)
  6. муз. тактова черта, такт
  7. лента, сноп лъчи
  8. адвокатска професия, адвокатура
  to read for the BAR следвам право
  to go/be called/admitted to the BAR получавам право на адвокатска практика
  9. юр. възражение, което спира по-нататъшния ход на делото
  10. място на подсъдимия в съда
  at/to the BAR на подсъдимата скамейка
  the BAR of public opinion съдът на общественото мнение
  11. прен. съд
  12. бар, тезгях (в кръчма и пр.)
  II. 1. преграждам, препречвам, запречвам, залоствам
  all exits are BAR red всички изходи ca затворени, прен. няма вече изход
  2. изключвам, не допускам (from)
  3. разг. не одобрявам, възразявам срещу, мразя
  4. BAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
  5. BAR out не пускам да влезе
  III. prep освен (ако не), без, с изключение на, като се изключи
  BAR none без изключение
  BAR accidents ако не се случи нещо
  IV. n физ., метеор, бар
  V. n голяма средиземноморска ядивна риба (Sciaena aquila)
  * * *
  {ba:} n 1. пръчка, прът; pl решетки, пречки; преграда, препятстви(2) v (-rr-) 1. преграждам, препречвам, запречвам; залоствам; {3} prep освен (ако не); без, с изключение на, като се изключи{4} n физ., метеор, бар.{5} n голяма средиземноморска ядивна риба (Sciaena aquila).
  * * *
  юздечка; щанга; тезгях; слитък; парче; препречвам; преграждам; блокче; адвокатура; бар; бар; пръчка; прът; залоствам; калъп; кръчма; лост; кюлче;
  * * *
  1. 1 бар, тезгях (в кръчма и пр.) 2. 1 прен. съд 3. all exits are bar red всички изходи ca затворени, прен. няма вече изход 4. at/to the bar на подсъдимата скамейка 5. bar accidents ако не се случи нещо 6. bar in затварям, заключвам, не пускам да излезе 7. bar none без изключение 8. bar out не пускам да влезе 9. behind (prison) bar в затвора, зад решетките 10. i. пръчка, прът 11. ii. преграждам, препречвам, запречвам, залоствам 12. iii. prep освен (ако не), без, с изключение на, като се изключи 13. iv. n физ., метеор, бар 14. pl решетки, пречки, преграда, препятствие, бариера (и прен.) 15. the bar of public opinion съдът на общественото мнение 16. the colour bar расова дискриминация 17. to go/be called/admitted to the bar получавам право на адвокатска практика 18. to read for the bar следвам право 19. v. n голяма средиземноморска ядивна риба (sciaena aquila) 20. адвокатска професия, адвокатура 21. геогр. наносна ивица (при устието на река, в пристанище) 22. изключвам, не допускам (from) 23. лента, сноп лъчи 24. лом, лост 25. муз. тактова черта, такт 26. място на подсъдимия в съда 27. парче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.) 28. разг. не одобрявам, възразявам срещу, мразя 29. резе, лост 30. юр. възражение, което спира по-нататъшния ход на делото
  * * *
  bar [ba:] I n 1. бар; кръчма; питейно заведение; 2. бар, тезгях (в питейно заведение). II. n 1. пръчка, прът; pl решетки, пречки; преграда, препятствие; he's behind ( prison) \bars той е вътре (в затвора); той е зад решетките; a \bar to communication пречка в общуването; 2. лом, лост; 3. парче, калъп (напр. сапун); слитък (злато или сребро); \bar of chocolate парче шоколад; 4. място на подсъдимия в съда; at (to) the \bar на подсъдимата скамейка; the \bar of public opinion съдът на общественото мнение; prisoner at the \bar подсъдим, обвиняем, виновник; 5. адвокатска професия, адвокатура; B. адвокатска колегия; B. Council Съвет на баристерите; to be called within the B. назначен съм за кралски адвокат; to read for the \bar следвам право; to go ( be called) to the \bar получавам право на адвокатска практика; 6. юрид. възражение, което спира по-нататъшния ход на делото; 7. прен. съд; 8. геогр. крайбрежна ивица от чакъл или пясък, плитчина; 9. лента, полоса; сноп (лъчи); 10. муз. тактова черта, такт; 11. резе, лост; 12. греда (гимнастически уред) (и horizontal \bar); 13. място в устата на коня (между кътните и кучешките зъби), където се поставя юздата; прен. юздечка; 14. ам. мрежа за комари; III. v 1. преграждам; препречвам; запречвам, запирам ( врата), залоствам; all exits are \barred всички изходи са затворени; няма вече изход; 2. изключвам, забранявам, не допускам; many jobs are \barred to them те не се допускат до много от работните места; no holds \barred всичко е позволено, няма правила; 3. затварям, заключвам, не пускам (да излезе) (\bar in); не пускам (да влезе) (\bar out); VI. prep разг. освен, без; изключая, независимо, бездруго; \bar none без изключение; \bar one с едно изключение; \bar accidents ако не се случи нещо. V n бар, единица за измерване на атмосферно налягане.

  English-Bulgarian dictionary > bar

 • 20 bathe

  {beið}
  I. 1. къпя (се), окъпвам (се) (и в река, море)
  2. потапям, намокрям
  3. мия, измивам, обливам, промивам
  BATHEd in sunlight окъпан/облян в слънце/слънчева светлина
  II. n потапяне, къпане (в море, река, басеин)
  to go for a BATHE отивам да се къпя
  * * *
  {bei­} v 1. къпя (се), окъпвам (се) (и в река, море); 2. потапя(2) n потапяне, къпане (в море, река, басеин); to go for a bathe
  * * *
  обливам; окъпвам се; потапям; промивам; изкъпвам; къпя се; мия; намокрям;
  * * *
  1. bathed in sunlight окъпан/облян в слънце/слънчева светлина 2. i. къпя (се), окъпвам (се) (и в река, море) 3. ii. n потапяне, къпане (в море, река, басеин) 4. to go for a bathe отивам да се къпя 5. мия, измивам, обливам, промивам 6. потапям, намокрям
  * * *
  bathe[beið] I. v 1. къпя (се), окъпвам (се), изкъпвам (се); 2. потапям, намокрям, измокрям, навлажнявам, наквасвам; 3. мия, умивам, измивам; промивам; обливам; a room \bathed in sunlight стая, обляна в слънчева светлина; \bathed in sweat облян в пот; \bathed in love обграден с любов; II. n къпане (в море, река).

  English-Bulgarian dictionary > bathe

Look at other dictionaries:

 • река — водный поток сравнительно больших размеров, как правило, постоянный (в ряде районов на отдельных участках временно пересыхающий или перемерзающий), текущий в выработанном им русле, питающийся за счёт стока с его водосбора. К гл. характеристикам… …   Географическая энциклопедия

 • река — РЕКА1, и, вин. реку и реку, мн реки, рек, дат. рекам и рекам, тв. реками и реками, предл. о реках и в реках, ж Естественный значительный и непрерывный водный поток, текущий в разработанном им русле от истока к устью, берущий поверхностные или… …   Толковый словарь русских существительных

 • РЕКА — Важный мифологический символ, элемент сакральной топографии. В ряде мифологий, прежде всего шаманского типа, в качестве некоего «стержня» вселенной, мирового пути, пронизывающего верхний, средний и нижний миры, выступает т. н. космическая (или… …   Энциклопедия мифологии

 • река — реки, вин. реку, мн. реки, рекам–рекам, жен. 1. Постоянный водоем, представляющий собою естественный сток воды от истока вниз до устья, значительный по своим размерам. Советская власть соединила две русские реки, Москву и Волгу, каналом Москва… …   Толковый словарь Ушакова

 • река — сущ., ж., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? реки, чему? реке, (вижу) что? реку и реку, чем? рекой, о чём? о реке; мн. что? реки, (нет) чего? рек, чему? рекам, чему? рекам, (вижу) что? реки, чем? реками, о чём? о реках 1. Рекой называется …   Толковый словарь Дмитриева

 • РЕКА — жен. (от реять, течь, общего корня с речь?) поток водный, проточная по земляному ложу вода, большего объема, чем речка и ручей; речажина пск. речка, реченька, речушка: речушка, реченка; речища. | * Река, рекой, говорят о чем либо с виду схожем с… …   Толковый словарь Даля

 • река — реченька, речка, речонка, речушка, (водная, голубая) (артерия, дорога, магистраль, трасса), голубой нил, устье, приток, поток, протока Словарь русских синонимов. река поток / образно: голубая дорога Словарь синонимов русского языка. Практический… …   Словарь синонимов

 • река — и, вин. реку и реку; мн. реки, дат. рекам и рекам, тв. реками и реками, предл. о реках и в реках; ж. 1. Естественный значительный и непрерывный водный поток, питающийся поверхностным или подземным стоком с площадей своих бассейнов и текущий в… …   Энциклопедический словарь

 • река — мн. реки, укр. рiка, др. русск., ст. слав. рѣка ποταμός, κρημνός (Остром., Супр.), болг. река, сербохорв. риjѐка, мн. ри̏jеке̑, словен. rẹka, чеш. řеkа, слвц. rieka, польск. rzeka, в. луж., н. луж. rěka, полаб. rėka. Родственно рой,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • река — река: Водоток значительных размеров, питающийся атмосферными осадками со своего водосбора и имеющий четко выраженное русло. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • РЕКА — РЕКА, большой естественный канал, наполненный водой, которая течет за счет перепада высот под действием силы тяжести. Вода в реке пополняется из притоков, подземных источников, дождевых вод, стекающих со склонов в долину и падающих на поверхность …   Научно-технический энциклопедический словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.