Translation: from bulgarian

работническо

 • 1 временно работническо селище

  construction camp

  Български-Angleščina политехнически речник > временно работническо селище

 • 2 движение

  1. motion ( и на планета), movement
  движение напред forward/progressive motion
  движение назад backward/regressive motion
  равномерно движение uniform motion/velocity
  2. (телесно) movement, motion
  движение с ръка gesture
  правя движение make a movement/motion/gesture
  3. (разходки) excercise
  той е винаги в движение he is always on the move/go/run
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic
  голямо движение heavy/dense traffic
  автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно движение road/aircraft/rail/tramway traffic
  движение на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic
  движение на автобуси bus service
  движение на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic
  движение то е на дясната страна traffic keeps to the right
  движението е нормално traffic runs smoothly
  път, по който няма много движение a quiet road, a road of little traffic
  в движение in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly
  качвам се/скачам на трамвай и пр. в движение get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.
  ам. jump a tram etc.
  не спирайте движението don't block the traffic
  правила за движението rule of the road; traffic code
  6. (шетня, блъсканица) bustle
  7. прен. movement
  всенародно движение a national/nationwide movement
  движението за мир the peace movement
  национално-освободително-a national liberation movement, a movement for national liberation
  профсъюзно движение a trade union movement, trade-unionism
  работническо движение a labour/working class movement
  8. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street
  движение на населението population shift
  движение на капитали/идеи flow of capital/ideas
  движение на скали rock subsidence
  * * *
  движѐние,
  ср., -я 1. motion (и на планета), movement; ( внезапно; рязко) jerk; ( ходене насам-натам) coming and going; бързо \движениее (на снаряд) flight; \движениее назад backward/regressive motion; \движениее напред forward/progressive motion; непрекъснато \движениее мат. flux; равномерно \движениее uniform motion/velocity; равномерно-закъснително \движениее uniformly decelerated motion; равномерно-ускорително \движениее uniformly accelerated motion;
  2. ( телесно) movement, motion; \движениее с ръка gesture; правя \движениее make a movement/motion/gesture;
  3. ( разходки) exercise; постоянно съм в \движениее keep on the move; той е винаги в \движениее he is always on the move/go/run;
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion; моторът е в \движениее the motor is running; привеждам в \движениее set/put in motion;
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic; автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно \движениее road/aircraft/rail/tramway traffic; в \движениее in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly; голямо \движениее heavy/dense traffic; \движениее на автобуси bus service; \движениее на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic; \движениее на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic; \движениеето е на дясната страна traffic keeps to the right; \движениеето е нормално traffic runs smoothly; качвам се/скачам на трамвай и пр. в \движениее get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.; амер. jump a tram etc.; не спирайте \движениеето don’t block the traffic; правила за \движениеето rule of the road; traffic code, highway code; път, по който няма много \движениее a quiet road, a road of little traffic; улично \движениее street traffic;
  7. прен. movement; всенародно \движениее national/nation-wide movement; \движениее против абортите pro-life movement; \движениеето за мир the peace movement; националноосвободително \движениее movement for national liberation, national liberation movement; профсъюзно \движениее trade union movement, trade-unionism; работническо \движениее labour/working class movement;
  8. ( улица, където хората се разхождат) promenade, main street; • в \движениее съм be on the move; в постоянно \движениее ( променя се) in a state of flux; \движениее на населението population shift; \движениее на капитали/идеи flow of capital/ideas; \движениее на скали rock subsidence.
  * * *
  course ; headway ; locomotion: He made a slight движение. - Той направи леко движение.; race ; stir ; traffic (улично); exercise (се)
  * * *
  1. (внезапно 2. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion 3. (на хора, превозни средства) movement, traffic 4. (разходки) excercise 5. (телесно) movement, motion 6. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street 7. (ходене насам-натам) coming and going 8. (шетня, блъсканица) bustle 9. motion (и на планета), movement 10. ДВИЖЕНИЕ на автобуси bus service 11. ДВИЖЕНИЕ на капитали/идеи flow of capital/ideas 12. ДВИЖЕНИЕ на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic 13. ДВИЖЕНИЕ на населението population shift 14. ДВИЖЕНИЕ на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic 15. ДВИЖЕНИЕ на скали rock subsidence 16. ДВИЖЕНИЕ назад backward/ regressive motion 17. ДВИЖЕНИЕ напред forward/progressive motion 18. ДВИЖЕНИЕ с ръка gesture 19. ДВИЖЕНИЕ то е на дясната страна traffic keeps to the right 20. ДВИЖЕНИЕто е нормално traffic runs smoothly 21. ДВИЖЕНИЕто за мир the peace movement 22. автомобилно/ въздушно/железопътно/трамвайно ДВИЖЕНИЕ road/ aircraft/rail/tramway traffic 23. ам. jump a tram etc. 24. бързо ДВИЖЕНИЕ (на снаряд) flight 25. в ДВИЖЕНИЕ in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly 26. в постоянно ДВИЖЕНИЕ (променя се) in a state of flux 27. всенародно ДВИЖЕНИЕ a national/nationwide movement 28. голямо ДВИЖЕНИЕ heavy/dense traffic 29. имам нужда от повече ДВИЖЕНИЕ need more excercise 30. качвам се/скачам на трамвай и пр. в ДВИЖЕНИЕ get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc. 31. моторът е в ДВИЖЕНИЕ the motor is running 32. национално-освободително - a national liberation movement, a movement for national liberation 33. не спирайте ДВИЖЕНИЕто don't block the traffic 34. непрекъснато ДВИЖЕНИЕ мат. flux 35. постоянно съм в ДВИЖЕНИЕ keep on the move 36. правила за ДВИЖЕНИЕто rule of the road;traffic code 37. правя ДВИЖЕНИЕ make a movement/motion/gesture 38. прен. movement 39. привеждам в ДВИЖЕНИЕ set/put in motion 40. профсъюзно ДВИЖЕНИЕ a trade union movement, trade-unionism 41. път, по който няма много ДВИЖЕНИЕ a quiet road, a road of little traffic 42. работническо ДВИЖЕНИЕ a labour/working class movement 43. равномерно ДВИЖЕНИЕ uniform motion/velocity 44. равномерно-закъснително ДВИЖЕНИЕ uniformly decelerated motion 45. равномерно-ускорително ДВИЖЕНИЕ uniformly accelerated motion 46. рязко) jerk 47. той е винаги в ДВИЖЕНИЕ he is always on the move/go/run 48. улично ДВИЖЕНИЕ street traffic

  Български-английски речник > движение

 • 3 работнически

  worker's, workers'; working; labour (attr.)
  работнически контрол workers' control
  работнически квартал/произход a working-class quarter/origin
  работническа книжка work-card; time-book/-card
  * * *
  рабо̀тнически,
  прил., -а, -о, -и worker’s, workers’; working; labour (attr.); \работническии квартал/произход working-class quarter/origin; \работническио движение working-class movement; \работническио-селски съюз worker-peasant alliance.
  * * *
  working: a работнически class - работническа класа; workers'
  * * *
  1. worker's, workers';working;labour (attr.) 2. РАБОТНИЧЕСКИ квартал/произход a working-class quarter/ origin 3. РАБОТНИЧЕСКИ контрол workers' control 4. работническа класа a working class 5. работническа книжка work-card; time-book/-card 6. работническа партия а workers' party 7. работническо движение a working-class movement 8. работническо-селски съюз a worker-peasant alliance

  Български-английски речник > работнически

 • 4 съюз

  1. union; alliance; league
  военен съюз a military alliance
  търговски съюз a trade agreement
  съюзът на работническата класа и трудещите се селяни the alliance/union between the working class and the working peasantry
  Съветският съюз the Soviet Union
  Свещеният съюз ист. the Holy Alliance
  таен съюз a secret alliance; conspiracy
  в таен съюз съм с (с цел за измама) be in collusion with, разг. be in with
  в съюз с in alliance/union/league with
  влизам в съюз с enter into an alliance with, form/make an alliance with, ally o.s. with
  сключвам съюз с conclude an alliance with
  2. грам. conjunction
  * * *
  съю̀з,
  м., -и, (два) съю̀за 1. union; alliance; league; coalition; association; Атлантически \съюз Atlantic Alliance; в \съюз с in alliance/union/league with; в таен \съюз съм с (с цел измама) be in collusion with; разг. be in with; валутен \съюз monetary union; военен \съюз military alliance; Димитровски комунистически младежки \съюз истор. the Dimitrov Young Communist League; професионален \съюз trade union; Свещеният \съюз истор. the Holy Alliance; Съветският \съюз истор. the Soviet Union; таен \съюз secret alliance; conspiracy; търговски \съюз trade agreement;
  2. език. conjunction.
  * * *
  union: marriage съюз - брачен съюз, a trade съюз - професионален съюз; alliance: enter into an съюз with a country - влизам в съюз със страна; league ; combination ; conjunction {kxn`djXNkSxn} (грам.); federation (гилдия); joinder (юр.)
  * * *
  1. paботническо-селски СЪЮЗ a worker-peasant alliance 2. union;alliance;league 3. Димитровски комунистически младежки СЪЮЗ the Dimitrov Young Communist League 4. СЪЮЗът на работническата класа и трудещите се селяни the alliance/union between the working class and the working peasantry 5. Свещеният СЪЮЗ ucm. the Holy Alliance 6. Съветският СЪЮЗ the Soviet Union 7. в СЪЮЗ с in alliance/union/league with 8. в таен СЪЮЗ съм с (с цел за измама) be in collusion with, разг. be in with 9. влизам в СЪЮЗ с enter into an alliance with, form/make an alliance with, ally o.s. with 10. военен СЪЮЗ a military alliance 11. грам. conjunction 12. професионален СЪЮЗ a trade union 13. сключвам СЪЮЗ с conclude an alliance with 14. таен СЪЮЗ a secret alliance;conspiracy 15. търговски СЪЮЗ a trade agreement

  Български-английски речник > съюз

Look at other dictionaries:

 • Работническо дело — («Работническо дело»)         ежедневная газета, орган ЦК Болгарской коммунистической партии. Начала выходить 5 марта 1927, является преемницей газеты «Работнически вестник» (основана в сентябре 1897). Издаётся в Софии. Тираж (1974) 750 тыс. экз …   Большая советская энциклопедия

 • Совместные учения болгарских и советских войск в июле 1958 года — стали одними из первых совместных учений советских войск и войск стран участниц Организации Варшавского договора, включили в себя сухопутную, военно морскую и военно воздушную компоненту[1]. Содержание 1 Подоплёка учений 2 …   Википедия

 • Ганев —         Димитр (28.10.1898, с. Градец, Сливенский округ, 20.4.1964, София), болгарский государственный и политический деятель. Родился в семье крестьянина бедняка. По профессии учитель. С 1921 член Болгарской коммунистической партии (БКП).… …   Большая советская энциклопедия

 • БОЛГАРСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — (БКП). Основы БКП были заложены в 1891, когда по инициативе болг. революционера марксиста Димитра Благоева первые социалистич. кружки, возникшие в 1890, объединились в Болг. социал демократич. партию (БСДП). В 1903 на X съезде партии (с 1894… …   Советская историческая энциклопедия

 • КОСТОВ — Трайчо (5.VI.1897 16.XII.1949) болг. гос. и политич. деятель. С 1920 чл. Болг. коммунистич. партии (БКП). В 1924 работал в аппарате ЦК БКП. В связи с провалом нелегальной типографии БКП в 1924 К. был арестован и находился в заключении до 1929. В… …   Советская историческая энциклопедия

 • Болгарская коммунистическая партия — Българска комунистическа партия Лидер: Болгарская коммунистическая партия#Руководство Дата основания: июль 1891 Дата роспуска: 3 апреля 1990 …   Википедия

 • Болгария — (България)         Народная Республика Болгария, НРБ (Народна република България).          I. Общие сведения          Б. государство в Юго Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова. На В. омывается Чёрным морем. Граничит на С.… …   Большая советская энциклопедия

 • Болгаро-венгерский договор 1969 —         О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписан в Софии 10 июля со стороны Болгарии первым секретарём ЦК БКП, председателем Совета Министров НРБ Т. Живковым, со стороны Венгрии первым секретарём ЦК ВСРП Я. Кадаром и членом Политбюро… …   Большая советская энциклопедия

 • Болгаро-монгольский договор 1967 —         О дружбе и сотрудничестве, подписан в Улан Баторе 21 июля со стороны Болгарии первым секретарём ЦК БКП, председателем Совета Министров НРБ Т. Живковым и председателем Президиума Народного собрания НРБ Г. Трайковым, со стороны Монголии… …   Большая советская энциклопедия

 • Болгаро-польский договор 1967 —         О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписан в Софии 6 апреля со стороны Болгарии первым секретарём ЦК БКП, председателем Совета Министров НРБ Т. Живковым, со стороны Польши Генеральным секретарём ЦК ПОРП, членом Государственного… …   Большая советская энциклопедия

 • Болгаро-чехословацкий договор 1968 —         О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписан в Праге 26 апреля со стороны Болгарии первым секретарём ЦК БКП, председателем Совета Министров НРБ Т. Живковым, со стороны Чехословакии первым секретарём ЦК КПЧ А. Дубчеком и… …   Большая советская энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.