Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

прен

 • 1 Abraham

  {'eibrəhæm}
  n библ. Аврам
  * * *
  {'eibrъham} n библ. Аврам.
  * * *
  n библ. Аврам
  * * *
  Abraham[´eibrəhəm] n староевр. библ. Авраам; to sham \Abraham ост., прен. правя се на болен (епилептик).

  English-Bulgarian dictionary > Abraham

 • 2 Acheron

  Acheron[´ækərən] n 1. геогр. Ахеронт, река в Гърция; 2. мит. Ахеронт, реката в подземното царство; 3. прен. подземното царство.

  English-Bulgarian dictionary > Acheron

 • 3 Adam

  {'ædəm}
  n библ. Адам
  the old ADAM лошите инстинкти у човека, грешникът
  I don't know him from ADAM нямам понятие кой e, никога не съм ro виждал
  ADAM's apple анат. адамова ябълка
  ADAM's ale/wine вода
  ADAM's needle бот. юка (Yucca)
  * * *
  {'adъm} n библ. Адам; the old Adam лошите инстинкти у човека, грешн
  * * *
  1. adam's ale/wine вода 2. adam's apple анат. адамова ябълка 3. adam's needle бот. юка (yucca) 4. i don't know him from adam нямам понятие кой e, никога не съм ro виждал 5. n библ. Адам 6. the old adam лошите инстинкти у човека, грешникът
  * * *
  Adam[´ædəm] n Адам; \Adam's apple 1) анат. адамова ябълка; 2) бот. райска ябълка; \Adam's ale, \Adam's wine шотл. ирон. вода; \Adam's needle ам. бот. декоративна юка; the old \Adam прен. лошите инстинкти у човека; the faithful \Adam стар и верен слуга; o.'s outward \Adam ам. ирон. плътта, тялото; since \Adam was a boy ам. разг. от памтивека, от незапомнени времена, много отдавна; I don't know s.o. from \Adam никога не съм чувал за него, изобщо не го познавам.

  English-Bulgarian dictionary > Adam

 • 4 Alsatia

  Alsatia[æl´seiʃə] n 1. ост. Елзас; 2. ист. и прен. част от квартала Whitefriars в Лондон, където през ХVI и ХVII в. намирали убежище престъпници и длъжници.

  English-Bulgarian dictionary > Alsatia

 • 5 Amazon

  {'æməzən}
  n ист. амазонка
  a. прен. амазонка
  * * *
  {'amъzъn} n ист. амазонка; a. прен. амазонка.
  * * *
  амазонка;
  * * *
  1. a. прен. амазонка 2. n ист. амазонка
  * * *
  Amazon[´æməzən] n амазонка.

  English-Bulgarian dictionary > Amazon

 • 6 Arabian

  {ə'reibiən}
  I. a арабски
  ARABIAN Nights Хиляда и една нощ
  ARABIAN bird феникс
  II. n арабин
  * * *
  {ъ'reibiъn} I. а арабски; Arabian Nights Хиляда и една нощ; Arabian bird
  * * *
  арабски;
  * * *
  1. arabian bird феникс 2. arabian nights Хиляда и една нощ 3. i. a арабски 4. ii. n арабин
  * * *
  Arabian[ə´reibiən] I. adj арабски; \Arabian Nights 1001 нощ; \Arabian bird феникс; прен. прекрасен човек; II. n 1. арабин; 2. арабски език.

  English-Bulgarian dictionary > Arabian

 • 7 Arcadia

  Arcadia[a:´keidiə] n 1. Аркадия (област в Пелопонес); 2. спокойна, идилична местност; прен. щастлива страна; 3. спокойствие, идиличност, простота.

  English-Bulgarian dictionary > Arcadia

 • 8 Argus

  Argus[´a:gəs] n 1. мит. Аргус, стоок великан; 2. прен. ревностен, строг, бдителен пазач; наблюдател; \Argus eyes остри, проницателни очи; 3. вид малайски фазан.

  English-Bulgarian dictionary > Argus

 • 9 Armageddon

  {a:mə'gedən}
  1. библ. последно сражение между силите на доброто и злото
  2. решителна борба, обща/световна война
  * * *
  {a:mъ'gedъn} n 1. библ. последно сражение между силите на
  * * *
  1. библ. последно сражение между силите на доброто и злото 2. решителна борба, обща/световна война
  * * *
  Armageddon[¸a:mə´gedən] n 1. библ. Армагедон, град в подножието на планината Кармил, който в Откровението на св. Иоан символизира последното сражение преди Второто пришествие на Христа; 2. прен. голямо, решително сражение между народите; световна война.

  English-Bulgarian dictionary > Armageddon

 • 10 Augean

  {ɔ:'dʒiən}
  a мит. авгиев, мръсен
  AUGEAN stables авгиеви обори
  * * *
  {ъ:'jiъn} а мит. авгиев; мръсен; Augean stables авгиеви обори.
  * * *
  1. a мит. авгиев, мръсен 2. augean stables авгиеви обори
  * * *
  Augean[ɔ:´dʒi:ən] adj авгиеви; (прен.) изключително мръсен, нечист; \Augean stables авгиеви обори.

  English-Bulgarian dictionary > Augean

 • 11 Beelzebub

  Beelzebub[bi:´elzi¸bʌb] n Велзевул, сатана, дявол, демон, зъл дух; прен. коварен, пъклен, зъл.

  English-Bulgarian dictionary > Beelzebub

 • 12 Benjamin

  Benjamin[´bendʒəmin] n най-малкото, галеното дете; изтърсак, прен. дребосък, завързак ( разг.).

  English-Bulgarian dictionary > Benjamin

 • 13 Bible

  {'baibl}
  1. библия
  2. настолна книга, ръководство
  * * *
  {'baibl} n 1. библия; 2. настолна книга, ръководство.
  * * *
  n библия;bible; n 1. библия; 2. настолна книга, ръководство.
  * * *
  1. библия 2. настолна книга, ръководство
  * * *
  Bible[´baibl] n Библията (the \Bible); библия, екземпляр от Библията ( a bible); прен. авторитетна книга по даден предмет; \Bible societies несектантски организации, чиято цел е да превеждат, отпечатват и разпространяват Библията.

  English-Bulgarian dictionary > Bible

 • 14 Byzantine

  {bi'zæntain}
  I. a византийски
  II. n византиец
  * * *
  {bi'zantain} I. а византийски; II. п византиец.
  * * *
  1 a византийски;2 n византиец;byzantine; I. а византийски; II. п византиец.
  * * *
  1. i. a византийски 2. ii. n византиец
  * * *
  Byzantine[bi´zæn¸tain] I. adj византийски, прен. лукав, интригантски, подъл; II. n византиец, лицемер, интригант, подлец.

  English-Bulgarian dictionary > Byzantine

 • 15 CORE

  {kɔ:}
  I. 1. сърцевина (и прен.), ядро (и на земята), вътрещност, център, среда, прен. същина, ядка
  to the CORE съвсем, напълно, до мозъка на костите
  to get to the CORE of стигам до същността на
  2. метал. леярско сърце
  3. ел. жило на кабел
  4. физ. активна зона (на реактор)
  hard CORE упорити хора, хора, неподатливи на убеждение
  II. v изрязвам сърцевината на (плод и пр.)
  * * *
  {kъ:} n 1. сърцевина (и прен.); ядро (и на земята); вътрещност; (2) {kъ:} v изрязвам сърцевината на (плод и пр.).
  * * *
  ядка; същина; среда; сърцевина; вътрешност; жило; магнитопровод;
  * * *
  1. hard core упорити хора, хора, неподатливи на убеждение 2. i. сърцевина (и прен.), ядро (и на земята), вътрещност, център, среда, прен. същина, ядка 3. ii. v изрязвам сърцевината на (плод и пр.) 4. to get to the core of стигам до същността на 5. to the core съвсем, напълно, до мозъка на костите 6. ел. жило на кабел 7. метал. леярско сърце 8. физ. активна зона (на реактор)
  * * *
  CORE, Core abbr ( Congress of Racial Equality) Конгрес за расово равенство - американска организация за борба с расовата дискриминация.

  English-Bulgarian dictionary > CORE

 • 16 Caesar

  {'si:zə}
  n Цезар, прен. властелин, тиран, диктатор, автократ
  CAESAR's wife прен. лице, върху което не трябва да пада никакво съмнение
  * * *
  {'si:zъ} n Цезар; прен. властелин; тиран, диктатор, автократ;
  * * *
  тиран; самодържец; властелин;
  * * *
  1. caesar's wife прен. лице, върху което не трябва да пада никакво съмнение 2. n Цезар, прен. властелин, тиран, диктатор, автократ
  * * *
  Caesar[´si:zə] n 1. ист. Цезар, фамилно име на династията на Юлиите; 2. прен. император, цезар; цар, самодържец, владетел; кесар; \Caesar's wife прен. човек, върху който не може да падне никакво съмнение.

  English-Bulgarian dictionary > Caesar

 • 17 Caesarean

  {si'zεəriən}
  a цезаров, диктаторски
  CAESAREAN operation/section/birth раждяне със цезарово сечение
  * * *
  {si'zЁъriъn} а цезаров; диктаторски; Caesarean operation/section/bi
  * * *
  1. a цезаров, диктаторски 2. caesarean operation/section/birth раждяне със цезарово сечение
  * * *
  Caesarean[si´zɛəriən] I. adj цезаров, кесарев, императорски; прен. самодържавен, автократичен; II. n мед. цезарево сечение (и \Caesarean operation).

  English-Bulgarian dictionary > Caesarean

 • 18 Cain

  {kein}
  n Каин, прен. братоубиец
  to raisc CAIN създавам смут
  * * *
  {kein} n Каин; прен. братоубиец; to raisc Cain създавам смут.
  * * *
  1. n Каин, прен. братоубиец 2. to raisc cain създавам смут
  * * *
  Cain [kein] n 1. библ. Каин; 2. прен. братоубиец; to raise \Cain вдигам голяма олелия; оревавам света; беснея.

  English-Bulgarian dictionary > Cain

 • 19 Cinderella

  {sinda'rela}
  и Пепеляшка (м прен.)
  * * *
  {sinda'rela} и Пепеляшка (м прен.).
  * * *
  n Пепеляшка;cinderella; и Пепеляшка (м прен.).
  * * *
  и Пепеляшка (м прен.)
  * * *
  Cinderella[¸sində´relə] n Пепеляшка.

  English-Bulgarian dictionary > Cinderella

 • 20 Cocker

  {'kaka}
  I. v глезя, разглезвам (дете, болен и пр.)
  II. n дребна порода ловджийско куче (COCKER spaniel)
  * * *
  {'kaka} v глезя, разглезвам (дете, болен и пр.)(2) n дребна порода ловджийско куче (cocker spaniel).
  * * *
  разглезвам; разгалвам;
  * * *
  1. i. v глезя, разглезвам (дете, болен и пр.) 2. ii. n дребна порода ловджийско куче (cocker spaniel)
  * * *
  Cocker[´kɔkə] n: according to \Cocker прен. точно, правилно (по името на автор на учебник по аритметика от ХVII в.).

  English-Bulgarian dictionary > Cocker

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.