Translation: from italianko to bulgarian

from bulgarian to italianko

през

 • 1 angùsto

  agg тесен, неудобен. аnice m бот. анасон. аnima f 1) душа: tu sei l'angùsto mia ти си моята душа; angùsto gemella сродна душа; 2) човек, живо същество: in agosto in cittа non c'и angùsto viva през август в града няма жива душа; Ќ rodersi l'angùsto изяждам се от яд; darsi angùsto e corpo отдавам се тялом и духом; volere un bene dell'angùsto обичам от все сърце.

  Dizionario italiano-bulgaro > angùsto

 • 2 anulàre

  m безименен пръст. аnzi 1. prep преди: anulàre tempo предварително, преждевременно; 2. cong напротив, даже, дори: durante le vacanze non ho riposato, anzi, sono piщ stanco di prima през ваканцията не си починах, напротив, по-уморен съм от преди.

  Dizionario italiano-bulgaro > anulàre

 • 3 attraversàre

  v 1) преминавам, прекосявам: attraversàre la strada прекосявам улицата; attraversàre mezzo mondo преброждам половината свят; 2) минавам през, пронизвам: il proiettile ha attraversato il cranio куршумът е пронизал черепа; Ќ attraversàre un brutto periodo преживявам труден момент (период).

  Dizionario italiano-bulgaro > attraversàre

 • 4 attravèrso

  avv prep 1) през, по из: attravèrso il bosco през гората; girare attravèrso i campi обикалям из полята; 2) напреки, напречно: il camion era parcheggiato attravèrso la strada камионът беше паркиран напречно на улицата; 3) чрез: ho saputo la notizia attravèrso i giornali научих новината от вестниците.

  Dizionario italiano-bulgaro > attravèrso

 • 5 buttàre

  1. v хвърлям, мятам: buttàre in mare хвърлям в морето; buttàre dalla finestra хвърлям през прозореца; buttàre giщ събарям; buttàre giщ due righe написвам, нахвърлям няколко реда; 2. v rifl buttàresi хвърлям се, нахвърлям се: si и buttato giщ dal quarto piano хвърли се от четвъртия етаж.

  Dizionario italiano-bulgaro > buttàre

 • 6 cànone

  m 1) правило, норма, основен принцип; 2) рел. канон; 3) абонамент: il cànone di abbonamento scade a dicembre годишният абонамент изтича през декември.

  Dizionario italiano-bulgaro > cànone

 • 7 capriòla

  f 1) сърна; 2) скок през глава.

  Dizionario italiano-bulgaro > capriòla

 • 8 cicisbèo

  m кавалер, любовник (през XVIII век).

  Dizionario italiano-bulgaro > cicisbèo

 • 9 dogàna

  f 1) митница: fare la dogàna минавам през митницата; 2) мито: pagare la dogàna плащам мито.

  Dizionario italiano-bulgaro > dogàna

 • 10 durànte

  prep през, през време на, по време на: durànte la guerra през войната; durànte l'inverno през зимата.

  Dizionario italiano-bulgaro > durànte

 • 11 entràta

  f 1) вход: entràta libera (a pagamento) вход свободен (със заплащане); 2) влизане; 3) доход, печалба, приход: lo stipendio non basta, ma ho altre entrate заплатата не стига, но имам други приходи. иntro 1. avv лит. вътре, в: entràta l'anima в душата; 2. prep в срок от, до, след, през: aspetto la relazione entràta la fine della settimana чакам доклада до края на седмицата; entràta l'anno до края на годината.

  Dizionario italiano-bulgaro > entràta

 • 12 espùlso

  agg изгонен: nel secondo tempo il portiere и stato espùlso през второто полувреме вратарят беше изгонен. иssa pron тя.

  Dizionario italiano-bulgaro > espùlso

 • 13 estàte

  f лято: l'estàte finisce лятото свършва; d'estàte през лятото; Ќ l'estàte di San Martino сиромашко лято.

  Dizionario italiano-bulgaro > estàte

 • 14 fissàre

  1. v 1) закрепвам, заковавам: devo fissàre due mensole alla parete трябва да закова две етажерки на стената; 2) определям, насрочвам: fissàre un appuntamento определям среща; 3) гледам втренчено, взирам се: tutta la sera la ragazza mi fissava през цялата вечер момичето ме гледаше изпитателно; 2. v rifl fissàresi втълпявам си.

  Dizionario italiano-bulgaro > fissàre

 • 15 giornàta

  f ден: giornàta indimenticabile незабравим ден; una giornàta di grande fatica ден на непосилен труд; giornàta lavorativa работен ден; Ќ vivere alla giornàta живея ден за ден; in giornàta през деня; lavorare a giornàta работя на надница.

  Dizionario italiano-bulgaro > giornàta

 • 16 in

  prep през, за, в, на, с: in primavera през пролетта; in alcuni giorni sarт pronto за няколко дни ще съм готов; andare in Italia отивам в Италия; scendere in piazza излизам на площада; arrivare in macchina пристигам с кола; nella casa в къщата; nel giardino в градината; nei parchi в парковете; Ќ in fretta набързо; in cambio в замяна; in teoria на теория; in nome di в името на; in disparte настрана; di male in peggio от трън та на глог.

  Dizionario italiano-bulgaro > in

 • 17 nàscita

  f 1) раждане, рождение: ho visto "La nàscita di Venere" di Botticelli видях "Раждането на Венера" от Ботичели; certificato di nàscita акт за раждане; dopo la mia nàscita след моето раждане; 2) pl раждаемост: negli ultimi anni le nascite sono calate през последните години раждаемостта е намаляла.

  Dizionario italiano-bulgaro > nàscita

 • 18 neànche

  avv нито даже, дори не: non voglio neànche ricordarmelo не искам дори да си го спомням; tu non vieni, lui non viene, allora non vado neànche io ти няма да ходиш, той няма да ходи, тогава и аз няма да отида; Ќ neànche per idea! за нищо на света!; non ci penso neànche ! и през ум не ми минава!; neànche per sogno! в никакъв случай! изключено!

  Dizionario italiano-bulgaro > neànche

 • 19 per

  prep за, по, през, поради, на, към, за да: lui parte per la Spagna той заминава за Испания; questo и un regalo per te това е подарък за теб; dobbiamo passare per il bosco трябва да минем през гората; non sono venuto alla riunione per motivi di salute не дойдох на събранието поради здравословни причини; vendita per corrispondenza продажби по каталог; ho un debole per te имам слабост към теб; il salame и caduto per terra саламът падна на земята; dobbiamo essere uniti per superare la crisi трябва да бъдем единни, за да преодолеем кризата; Ќ per fortuna за щастие; per combinazione случайно; per l'appunto именно; per poco почти, за малко; per Bacco! гледай ти!; per miracolo по чудо; stare per каня се да.

  Dizionario italiano-bulgaro > per

 • 20 primavèra

  f пролет: di, in primavèra през пролетта; Ќ una rondine non fa primavèra една лястовица пролет не прави.

  Dizionario italiano-bulgaro > primavèra

Look at other dictionaries:

 • През. — През. Президиум през. Ц президент ж. д., организация през. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. Ц ОАО «РЖД» Словарь: Перечень условных (сокращенных) наименований должностных лиц… …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • през — а, м. préservatif m. мол., угол. Презерватив. Синь уже вскрыл один презик, показывает мне розовый кружочек, сладко приговаривает: Неужели опидарасились . Р. Сенчин Афинские ночи. // Знамя 2000 9 112. Лекс. Мокиенко 2000: през, пре/зик …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • през — прийм. Ол. Через, без. Ишов пес през овес и нич псови ни вівсови. (нар. пр.) …   Словник лемківскої говірки

 • през — предл. через (Куракин; см. Смирнов 237), др. русск. прѣзъ, сербохорв. цслав. прѣзъ ὑπέρ (Мi. LР 728). Заимств. из цслав.; ср. перез …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • през — присл., заст. Через …   Український тлумачний словник

 • през — предл. прямо, пряко, чрез …   Български синонимен речник

 • през — через, протягом …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

 • през — через …   Лемківський Словничок

 • през куп за грош — словосъч. небрежно, през пръсти, отгоре отгоре, как да е, повърхностно, през просото, надве натри, кестерме словосъч. набързо, на бърза ръка …   Български синонимен речник

 • през просото — словосъч. през куп за грош, небрежно, през пръсти, отгоре отгоре, как да е, повърхностно, надве натри, кестерме словосъч. набързо, на бърза ръка …   Български синонимен речник

 • през пръсти — словосъч. през куп за грош, небрежно, отгоре отгоре, как да е, повърхностно, през просото, надве натри, кестерме словосъч. набързо, на бърза ръка …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.