Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

пределна яснота

 • 1 accountability

  {ə'kauntə'biliti}
  1. отговорност
  2. фин. подотчетност
  * * *
  {ъ'kauntъ'biliti} n 1. отговорност; 2. фин. подотчетно
  * * *
  отговорност;
  * * *
  1. отговорност 2. фин. подотчетност
  * * *
  accountability[ə¸kauntə´biliti] n 1. отговорност; 2. фин. подотчетност; 3. обяснимост, разбираемост, понятност, яснота, логичност.

  English-Bulgarian dictionary > accountability

 • 2 audibility

  {ɔ:di'biliti}
  n яснота (на говор), възможност да се чуе
  * * *
  {ъ:di'biliti} n яснота (на говор); възможност да се чуе.
  * * *
  n яснота (на говор); възможност да се чуе;audibility; n яснота (на говор); възможност да се чуе.
  * * *
  n яснота (на говор), възможност да се чуе
  * * *
  audibility[¸ɔ:di´biliti] n чуваемост, качеството нещо да може да се чува, ясност.

  English-Bulgarian dictionary > audibility

 • 3 brilliance

  {'briliəns,-si}
  1. яркост, ослепителен блясък, сияние
  2. голяма интелигенгност/надареност
  3. великолепие
  4. колоритност, цветистост (на стил)
  * * *
  {'briliъns, -si} n 1. яркост, ослепителен блясък, сия
  * * *
  яркост; отличие; бля; великолепие; колоритност;
  * * *
  1. великолепие 2. голяма интелигенгност/надареност 3. колоритност, цветистост (на стил) 4. яркост, ослепителен блясък, сияние
  * * *
  brilliance, -cy [´briljəns, -si] n 1. блясък, сияние; прен. красота; 2. голяма интелигентност; 3. великолепие; 4. колоритност, цветистост (на стила); FONT face=TmsTr5. осветеност, яркост; screen \brilliance яркост на екрана (на електроннолъчева тръба);FONT face=TmsTr 6. акуст. чистота, яснота (на тон, звук).

  English-Bulgarian dictionary > brilliance

 • 4 ceil

  облицовам; намазвам;
  * * *
  ceil [si:l] v 1. покривам, намазвам (таван); 2. облицовам (стени на стая); 3. ав. достигам пределна височина.

  English-Bulgarian dictionary > ceil

 • 5 ceiling

  {'si:lin}
  1. таван (на стая и пр.), потон
  2. покрив (на кола и пр.)
  3. покриване (на таван), дъски за таван, облицовка
  4. горна граница (на цени, заплати и пр.) -
  5. ав. пределна височина, таван
  6. вътрешиата облицовка на дъното и стените на кораб
  * * *
  {'si:lin} n 1. таван (на стая и пр.), потон; 2.покрив (на кол
  * * *
  таван; облицовка; потон;
  * * *
  1. ав. пределна височина, таван 2. вътрешиата облицовка на дъното и стените на кораб 3. горна граница (на цени, заплати и пр.) - 4. покрив (на кола и пр.) 5. покриване (на таван), дъски за таван, облицовка 6. таван (на стая и пр.), потон
  * * *
  ceiling[´si:liʃ] n 1. таван (на стая), потон; 2. покрив (на кола); 3. покриване (на таван); дъски за таван; облицовка; 4. ав. таван, пределна височина; to fly at the \ceiling летя на пределна височина; 5. мор. вътрешна дървена облицовка на кораб; floor- \ceiling дъски (под) на дъното на кораб; 6. най-висока цена; най-голяма продукция; прен. таван; hit the \ceiling sl избухвам, изгубвам самообладание.

  English-Bulgarian dictionary > ceiling

 • 6 clarity

  {'klaeriti}
  1. чистота, яснота (на тон, стил и пр.)
  2. прозрачност
  * * *
  {'klaeriti} n 1. чистота, яснота (на тон, стил и пр.), 2. про
  * * *
  чистота; яснота;
  * * *
  1. прозрачност 2. чистота, яснота (на тон, стил и пр.)
  * * *
  clarity[´klæriti] n яснота; чистота, яснота (на тон).

  English-Bulgarian dictionary > clarity

 • 7 cleanness

  {'kli:nnis}
  n чистота (и прен.)
  * * *
  {'kli:nnis} n чистота (и прен.).
  * * *
  чистота; чистоплътност;
  * * *
  n чистота (и прен.)
  * * *
  cleanness[´kli:nnis] n 1. чистота; 2. яснота, чистота (на очертания).

  English-Bulgarian dictionary > cleanness

 • 8 clearness

  n яснота
  * * *
  яснота; бистрота;
  * * *
  n яснота
  * * *
  clearness[´kliənis] n яснота, бистрота и под. (вж clear I.).

  English-Bulgarian dictionary > clearness

 • 9 conspicuity

  conspicuity[¸kɔnspi´kjuiti] n яснота на зрението.

  English-Bulgarian dictionary > conspicuity

 • 10 crispness

  {'krispnis}
  1. хрупкавост, крехкост, твърдост (на сняг)
  2. свежест, освежителност
  3. отривистост, отсеченост, яснота, чистота, решителност
  4. къдравост
  * * *
  {'krispnis} n 1. хрупкавост; крехкост; твърдост (на сняг);
  * * *
  хрупкавост; яснота; твърдост; свежест; освежителност; отривистост; крехкост; къдравост;
  * * *
  1. къдравост 2. отривистост, отсеченост, яснота, чистота, решителност 3. свежест, освежителност 4. хрупкавост, крехкост, твърдост (на сняг)
  * * *
  crispness[´krispnis] n 1. хрупкавост, крехкост; твърдост (на сняг); 2. свежест (на въздух); 3. отривистост; отсеченост, лекота; яснота, чистота; твърдост, стегнатост; 4. къдравост.

  English-Bulgarian dictionary > crispness

 • 11 definiteness

  яснота; точност; определеност;
  * * *
  definiteness[´definitnis] n определеност, точност, яснота; категоричност, окончателност.

  English-Bulgarian dictionary > definiteness

 • 12 definition

  n определение
  * * *
  яснота; решение; определение; очертание; постановление; разграничаване; дефиниция;
  * * *
  n определение
  * * *
  definition[¸defi´niʃən] n 1. определение, дефиниция; to fall under the \definition of може да се определи като, спада към категорията на; by \definition по природа, в същността си; 2. очертание; яснота (на образ и пр.); сила (на обектив); a negative with fine \definition фот. ясен негатив; 3. рел. решение, постановление; 4. ост. разграничаване, разграничение.

  English-Bulgarian dictionary > definition

 • 13 distinctness

  {dis'tiŋktnis}
  1. яснота, отчетливост
  2. точност, определеност
  * * *
  {dis'tinktnis} n 1. яснота, отчетливост; 2. точност; опр
  * * *
  яснота; точност; определеност; отчетливост;
  * * *
  1. точност, определеност 2. яснота, отчетливост
  * * *
  distinctness[dis´tiʃktnis] n 1. яснота, отчетливост; 2. точност; определеност.

  English-Bulgarian dictionary > distinctness

 • 14 emphasis

  {'emfəsis}
  1. емфаза, емфатичност, подчертаност, ударение, наблягане, изтъкване
  to lay/place special EMPHASIS upon особено подчертавам/наблягам на, придавам особено значение на
  2. изк. яснота на контурите, живост на колорита
  * * *
  {'emfъsis} n 1. емфаза, емфатичност, подчертаност; ударение;
  * * *
  ударение; емфаза; емфатичност; наблягане; натъртеност;
  * * *
  1. to lay/place special emphasis upon особено подчертавам/наблягам на, придавам особено значение на 2. емфаза, емфатичност, подчертаност, ударение, наблягане, изтъкване 3. изк. яснота на контурите, живост на колорита
  * * *
  emphasis[´emfəsis] n (pl emphases [-i:z]) 1. емфаза, емфатичност, натъртеност, подчертаност, ударение; наблягане, изтъкване; to lay ( place) special \emphasis upon особено подчертавам, наблягам на; придавам особено значение на; 2. изк. ясност на контурите; живост на колорита.

  English-Bulgarian dictionary > emphasis

 • 15 fairness

  {'fεənis}
  1. справедливост, честност, безпристрастие
  in all FAIRNESS което си е право
  2. белота (на кожата), светъл цвят (на косата)
  3. хубост, красота
  4. безоблачност, яснота
  5. ост. любезност, вежливост
  6. ост. чистота, свежест
  * * *
  {'fЁъnis} n 1. справедливост, честност, безпристрастие; in a
  * * *
  хубост; честност; чистота; справедливост; свежест; безпристрастност; безоблачност; любезност;
  * * *
  1. in all fairness което си е право 2. безоблачност, яснота 3. белота (на кожата), светъл цвят (на косата) 4. ост. любезност, вежливост 5. ост. чистота, свежест 6. справедливост, честност, безпристрастие 7. хубост, красота
  * * *
  fairness[´fɛənis] n 1. справедливост, честност, безпристрастност; in all \fairness което си е право; 2. хубост, красота; 3. белота (на кожата), рус цвят (за коса); 4. безоблачност, яснота; 5. любезност, вежливост; 6. ост. чистота; свежест.

  English-Bulgarian dictionary > fairness

 • 16 intelligibility

  {in,telidʒə'biliti}
  n понятност, разбираемост
  * * *
  {in,telijъ'biliti} n понятност, разбираемост.
  * * *
  понятност; разбираемост;
  * * *
  n понятност, разбираемост
  * * *
  intelligibility[in¸telidʒi´biliti] n 1. понятност, разбираемост; 2. акуст. яснота, артикулация.

  English-Bulgarian dictionary > intelligibility

 • 17 law

  {lɔ:}
  1. закон, законност
  at/in LAW по/съобразно закона
  2. право, юриспруденция
  commercial/mercantile LAW, LAW merchant търговско право
  criminal LAW наказателно право
  customary LAW обичайно право
  LAW of nations, international LAW международно право
  private LAW частно право
  public LAW публично/държавно право
  statute LAW статутно право, писан закон
  3. право (като професия)
  to practise LAW, to go in for the LAW юрист съм, упражнявам юридическа професия
  Doctor of LAW s (съкр. LL. D.) доктор по правото
  4. съд, съдопроизводство, съдебна процедура
  action at LAW иск, дело, съдебен процес
  to be at LAW (with) водя процес/дело, съдя се (с)
  to go to LAW (with someone) отивам в съд, завеждам дело (против някого), привличам под съдебна отговорност
  to take the LAW into one's own hands саморазправям се
  5. съдийство
  адвокатура, адвокатско съсловие (често с the)
  6. правило, принцип (на игра, в изкуството и пр.)
  7. сп., лов. отстъпка, даване н преднина/преимущество (време, разстояние-на противник)
  8. природен закон, закономерност (и LAW of nature, natural LAW)
  to be a LAW into oneself не спазвам установените обичаи, действувам по собствени принципи
  to lay down the LAW прен. налагам се, не търпя възражения
  to give the LAW to налагам се на
  the LAW Мойсеевите закони, Старият завет, разг. полицията, полицай
  LAW and order ред и законност
  * * *
  {lъ:} n 1. закон; законност; at/in law по/съобразно закона; 2. прав
  * * *
  съдопроизводство; съдиийство; съд; принцип; правило; право; правен; адвокатура; законност; закон;
  * * *
  1. action at law иск, дело, съдебен процес 2. at/in law по/съобразно закона 3. commercial/mercantile law, law merchant търговско право 4. criminal law наказателно право 5. customary law обичайно право 6. doctor of law s (съкр. ll. d.) доктор по правото 7. law and order ред и законност 8. law of nations, international law международно право 9. private law частно право 10. public law публично/държавно право 11. statute law статутно право, писан закон 12. the law Мойсеевите закони, Старият завет, разг. полицията, полицай 13. to be a law into oneself не спазвам установените обичаи, действувам по собствени принципи 14. to be at law (with) водя процес/дело, съдя се (с) 15. to give the law to налагам се на 16. to go to law (with someone) отивам в съд, завеждам дело (против някого), привличам под съдебна отговорност 17. to lay down the law прен. налагам се, не търпя възражения 18. to practise law, to go in for the law юрист съм, упражнявам юридическа професия 19. to take the law into one's own hands саморазправям се 20. адвокатура, адвокатско съсловие (често с the) 21. закон, законност 22. правило, принцип (на игра, в изкуството и пр.) 23. право (като професия) 24. право, юриспруденция 25. природен закон, закономерност (и law of nature, natural law) 26. сп., лов. отстъпка, даване н преднина/преимущество (време, разстояние-на противник) 27. съд, съдопроизводство, съдебна процедура 28. съдийство
  * * *
  law[lɔ:] I. n 1. закон; законност; to carry out the \law прилагам закона (законите); to go beyond the \law престъпвам закона; to pass a \law гласувам закон; 2. право; юриспруденция; civil \law гражданско право; commercial, mercantile \law, \law merchant търговско право; criminal \law наказателно право; \law of nations, international \law международно право; statute \law статутно право; писан закон; \law of diminishing marginal utility закон за намаляващата пределна полезност; \law of diminishing returns закон за намаляващата възвръщаемост; \law of reciprocal demand закон за реципрочното търсене; \law of value закон за стойността; \law and economics икономика на правото; to lay down the \law тълкувам законите; прен. налагам се, не търпя възражения; to read ( study) \law следвам право; 3. право (като професия); to practice \law, go in for the \law юрист съм, практикувам (за адвокат); Doctor of Laws (съкр. LLD) доктор по право; 4. съд, съдопроизводство, съдебна процедура; action at \law иск, дело; to be at \law ( with) водя процес (дело), съдя се с; to go to \law отивам в съд, завеждам дело; to go to \law with s.o. завеждам дело срещу някого, съдя някого; to have ( take) the \law of (on) s.o. завеждам дело против някого; привличам под съдебна отговорност; judge-made \law съдебна практика; юриспруденция; to take the \law into o.'s own hands саморазправям се; 5. съдийство; адвокатура, адвокатско съсловие (често с the); 6. правило, принцип (на игри, в изкуствата и пр.); 7. закон, принцип, правило (в науката); the \law of gravitation законът за гравитацията; \law of chance вероятностен закон; 8. сп. преднина, преимущество (време, разстояние, дадено на противник); 9. отсрочка; necessity ( need) has no \law посл. мизерията си има свои закони, когато си в мизерия законът не важи; to be a \law (un) to o.s. не спазвам установените обичаи, карам на своя глава; his word is \law думата му е закон, думата му на две не става; the \law of self-preservation инстинкт за самосъхранение; blue \laws ам. пуритански, строги закони; the blue sky \law ам. закон, регулиращ пускането и продажбата на акции и ценни книжа; lunch ( mob) \law ам. саморазправа, закон на линча; martial \law военно положение; Draconian ( Draconic) \laws драконовски (сурови, жестоки) закони; the L. Мойсеевите закони; Старият Завет; разг., ам. полицията; стражар; the jungle \law, the \law of the jungle закон на джунглата, беззаконие; II. law int sl: \law! Господи! Боже Господи!

  English-Bulgarian dictionary > law

 • 18 limpidity

  {lim'piditi}
  1. прозрачност, бистрота
  2. прен. яснота
  * * *
  {lim'piditi} n 1. прозрачност; бистрота; 2. прен. яснота.
  * * *
  бистрота; прозрачност;
  * * *
  1. прен. яснота 2. прозрачност, бистрота
  * * *
  limpidity[lim´piditi] n прозрачност; бистрота; прен. яснота.

  English-Bulgarian dictionary > limpidity

 • 19 lucidity

  {lu:'siditi}
  1. яснота
  2. прозрачност
  3. разбираемост
  * * *
  {lu:'siditi} n 1. яснота; 2. прозрачност; 3. разбираемост.
  * * *
  яснота; прегледност; разбираемост; прозрачност;
  * * *
  1. прозрачност 2. разбираемост 3. яснота
  * * *
  lucidity[lu:´siditi] n 1. яснота; 2. прозрачност; чистота; 3. разбираемост, яснота.

  English-Bulgarian dictionary > lucidity

 • 20 neatness

  чистота; четливост; яснота; стегнатост; сръчност; стройност; спретнатост; точност; уредност; уместност; угледност; умение; гиздавост; елегантност; изкусност; кокетност; ловкост;
  * * *
  neatness[´ni:tnis] n 1. спретнатост, чистота, стегнатост; простота, добър вкус; кокетност, гиздавост; 2. елегантност, стройност, изисканост, изящество; 3. яснота, четливост; 4. изисканост; точност, яснота (на стил); 5. уместност (на отговор); 6. изкусност, ловкост; умение, сръчност, добро изпълнение.

  English-Bulgarian dictionary > neatness

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.