Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

пределен

 • 1 limitation

  {,limi'teiʃn}
  1. ограничение, ограничаване
  2. ограниченост
  he knows his LIMITATIONs знае какво може и какво не може
  to have one's LIMITATIONs има неща, за които не ме бива
  3. уговорка, резерва
  4. юр. краен/пределен срок
  * * *
  {,limi'teishn} n 1. ограничение; ограничаване; 2. ограничен
  * * *
  уговорка; ограничение; ограниченост; ограничаване;
  * * *
  1. he knows his limitations знае какво може и какво не може 2. to have one's limitations има неща, за които не ме бива 3. ограничение, ограничаване 4. ограниченост 5. уговорка, резерва 6. юр. краен/пределен срок
  * * *
  limitation[¸limi´teiʃən] n 1. ограничение; ограничаване; ограниченост; memory ( storage) \limitation комп. ограничение от обема на паметта; I know his \limitations знам какво може да се изисква от него, знам на какво е способен; he is brilliant administrator but has his \limitations as scholar той е превъзходен администратор, но като учен е доста ограничен; 2. уговорка, резерва; 3. юрид. краен (пределен) срок; давностен срок; \limitation of actions погасителна давност.

  English-Bulgarian dictionary > limitation

 • 2 marginal

  {'ma:dʒinl}
  1. страничен, написан на полето, маргинален
  2. краен, който е на ръба, пределен
  3. труден за обработване, недоходен (за земя)
  4. недостатъчен, оскъден (за съществувание и пр.), твърде малък (за мнозинство, печалба, способности и пр.), периферен
  MARGINAL subsistence крайно бедно съществувание
  * * *
  {'ma:jinl} а 1. страничен; написан на полето, маргинален;
  * * *
  страничен; периферен; краен; маргинален;
  * * *
  1. marginal subsistence крайно бедно съществувание 2. краен, който е на ръба, пределен 3. недостатъчен, оскъден (за съществувание и пр.), твърде малък (за мнозинство, печалба, способности и пр.), периферен 4. страничен, написан на полето, маргинален 5. труден за обработване, недоходен (за земя)
  * * *
  marginal[´ma:dʒinəl] adj 1. маргинален, страничен, написан в полето; 2. маловажен, незначителен, дребен; 3. краен, на ръба; 4. мед. маргинален; \marginal constuency с малко мнозинство от последните избори; \marginal land неплодородна земя; \marginal-marine геол. прибрежно-морски; FONT face=Times_Deutsch◊ adv marginally.

  English-Bulgarian dictionary > marginal

 • 3 overall

  {'ouvərɔ:l}
  I. 1. престилка (работническа, лекарска и пр.)
  2. pl комбинезон (работни дрехи, широки панталони с презрамки)
  3. pl воен. парадни панталони
  4. pl високи непромокаеми гамаши/гетри
  II. 1. пълен, цял, общ, пределен, външен
  OVERALL dimension габаритен/общ/пълен размер
  OVERALL efficiency тех. обща производителност/коефициент на полезно действие
  2. всеобщ, всеобемен, всеобхватен, цялостен
  III. adv общо
  * * *
  {'ouvъrъ:l} n 1. престилка (работническа, лекарска и пр.); 2.(2) {'ouvъrъ:l} а 1. пълен, цял, общ; пределен; външен; overall dim{3} {,ouvъr'ъ"l} adv общо.
  * * *
  цял; общо; общ; престилка; всеобщ; всеобхватен; пълен; комбинезон;
  * * *
  1. i. престилка (работническа, лекарска и пр.) 2. ii. пълен, цял, общ, пределен, външен 3. iii. adv общо 4. overall dimension габаритен/общ/пълен размер 5. overall efficiency тех. обща производителност/коефициент на полезно действие 6. pl високи непромокаеми гамаши/гетри 7. pl воен. парадни панталони 8. pl комбинезон (работни дрехи, широки панталони с презрамки) 9. всеобщ, всеобемен, всеобхватен, цялостен
  * * *
  overall[´ouvər¸ɔ:l] I. n 1. престилка (работническа, лекарска и пр.); 2. pl комбинезон, работни дрехи, гащеризон; 3. pl високи непромокаеми гамаши (гети); 4. pl воен. панталон към парадна офицерска униформа; II. adj 1. пълен, цял, общ; външен (за размери); the \overall cost пълната стойност; \overall dimensions габаритни размери, габарит; \overall housing строит. малко покрито отоплено помещение на открита работна площадка за временно затопляне на работниците при зимна работа; 2. всеобщ; всеобемащ, всеобхватен; III.[¸ouvər´ɔ:l] adv 1. ост. навсякъде; 2. общо.

  English-Bulgarian dictionary > overall

 • 4 supreme

  {sju:'pri:m}
  I. 1. най-висш, върховен
  SUPREME Court Върховен съд
  the SUPREME (Being) бог
  to make the SUPREME sacrifice жертвувам живота си
  to reign SUPREME властвувам неограничено/като абсолютен господар
  2. най-висок, найголям, най-важен, краен
  at the SUPREME moment в последния/критичния момент
  SUPREME end/good върховно/висше благо
  the SUPREME hour последният/смъртният час
  II. n ястие, сервирано с гъст сметанов сос
  * * *
  {sju:'pri:m} a 1. най-висш, върховен; S. Court Върховен съд; (2) {sju:'pri:m} n ястие, сервирано с гъст сметанов сос.
  * * *
  апогей; връх; висш; върховен; зенит; краен;
  * * *
  1. at the supreme moment в последния/критичния момент 2. i. най-висш, върховен 3. ii. n ястие, сервирано с гъст сметанов сос 4. supreme court Върховен съд 5. supreme end/good върховно/висше благо 6. the supreme (being) бог 7. the supreme hour последният/смъртният час 8. to make the supreme sacrifice жертвувам живота си 9. to reign supreme властвувам неограничено/като абсолютен господар 10. най-висок, найголям, най-важен, краен
  * * *
  supreme[su:´pri:m] I. adj 1. върховен, най-висш; to reign \supreme властвам неограничено (като пълен господар); 2. краен, най-висок; най-голям; пределен; at the \supreme moment в последния (критичния) час; \supreme good висше благо; the \supreme hour рядко смъртният час; чудесен, забележителен, страхотен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv supremely; II. n зенит, апогей, връх.

  English-Bulgarian dictionary > supreme

 • 5 terminal

  {'tə:minəl}
  I. 1. разположен/намиращ се накрая, краен, пограничен
  2. намиращ се в последен/неизлечим стадий
  the TERMINAL ward отделение в болница за неизлечимо болни
  3. последен, заключителен, завършващ
  4. извършван/повтарящ се периодически
  5. семестриален, сесиен
  6. пределен, краен (за скорост и пр.)
  7. срочен
  8. бот. намиращ се на върха на стебло и пр
  II. 1. край на жп/автобусна/въздушна и пр. линия, последна/крайна спирка
  2. семестриален/срочен изпит
  3. арх. украса на края на колона и пр
  4. ел. клема, извод, изводен изолатор, входно съединение, входен изолатор
  5. завършък, край, крайна сричка/буква/дума
  6. устройство за установяване на връзка с компютър и други съобщителни системи
  * * *
  {'tъ:minъl} а 1. разположен/намиращ се накрая, краен, погран(2) {'tъ:minъl} n 1. край на жп/автобусна/въздушна и пр. лин
  * * *
  спирка; терминал; клема; краен;
  * * *
  1. i. разположен/намиращ се накрая, краен, пограничен 2. ii. край на жп/автобусна/въздушна и пр. линия, последна/крайна спирка 3. the terminal ward отделение в болница за неизлечимо болни 4. арх. украса на края на колона и пр 5. бот. намиращ се на върха на стебло и пр 6. ел. клема, извод, изводен изолатор, входно съединение, входен изолатор 7. завършък, край, крайна сричка/буква/дума 8. извършван/повтарящ се периодически 9. намиращ се в последен/неизлечим стадий 10. последен, заключителен, завършващ 11. пределен, краен (за скорост и пр.) 12. семестриален, сесиен 13. семестриален/срочен изпит 14. срочен 15. устройство за установяване на връзка с компютър и други съобщителни системи
  * * *
  terminal[´tə:minəl] I. adj 1. разположен накрая, краен; заключителен; терминален; пограничен; \terminal corpuscle биол. крайно телце (на нервно окончание); \terminal figure = term I. 11.; 2. платим на известен срок; периодичен; 3. семестриален; 4. мед. със смъртен изход (за болест); II. n 1. архит. украса на края на фигура; 2. последна гара (станция, пункт, спирка); 3. семестриален изпит, изпит в края на срок; 4. ел. клема; извод; изводен изолатор; входно съединение; входен изолатор; test \terminal контролна клема; 5. терминал; batch \terminal терминал за пакетна обработка (на данни); clustered processing \terminals групови обработващи терминали; on-line \terminal неавтономен терминал; orphan \terminal единичен терминал; user \terminal терминал на ползвателя.

  English-Bulgarian dictionary > terminal

 • 6 terminative

  {'tə:minətiv}
  1. краен, заключителен, завършващ
  2. грам. пределен (за гл. форма)
  * * *
  {'tъ:minъtiv} а 1. краен, заключителен, завършващ; 2. гра
  * * *
  краен;
  * * *
  1. грам. пределен (за гл. форма) 2. краен, заключителен, завършващ
  * * *
  terminative[´tə:minətiv] adj 1. краен, последен; 2. ез. който различава начало и край на действието (за глаголна форма).

  English-Bulgarian dictionary > terminative

 • 7 ultimate

  {'ʌltimit}
  I. 1. най-последен, най-краен, най-далечен
  2. последен, краен, решителен
  3. основен (за принцип)
  4. максимален
  they hoped for ULTIMATE success те се надяваха, че в края на краищата ще успеят
  the ULTIMATE facts of nature необяснимите/неразгадаемите факти на природата
  II. 1. основен принцип
  2. решаващ факт
  3. връхна точка (и прен.)
  * * *
  {'^ltimit} I. a 1. най-последен, най-краен; най-далечен; 2.
  * * *
  решителен; последен; краен;
  * * *
  1. i. най-последен, най-краен, най-далечен 2. ii. основен принцип 3. the ultimate facts of nature необяснимите/неразгадаемите факти на природата 4. they hoped for ultimate success те се надяваха, че в края на краищата ще успеят 5. връхна точка (и прен.) 6. максимален 7. основен (за принцип) 8. последен, краен, решителен 9. решаващ факт
  * * *
  ultimate[´ʌltimit] I. adj 1. най-последен, най-краен; най-далечен; 2. последен, краен, решителен; окончателен; 3. основен, първичен, елементарен (за принцип и пр.); \ultimate particle физ. елементарна частица; \ultimate constituent най-малка (неделима) съставна част; 4. пределен, максимален; \ultimate strength пределна здравина; II. n 1. последен резултат; 2. основен принцип; решаващ факт.

  English-Bulgarian dictionary > ultimate

 • 8 utmost

  {'ʌtmoust}
  I. 1. най-отдалечен, краен, пределен
  2. най-голям, най-висок, максимален
  in the UTMOST degree във висша стелен, до краен предел
  with the UTMOST care възможно най-грижливо
  II. n възможно най-многото, висша степен, краен предел/точка
  to the UTMOST до краен предел
  to do one's UTMOST правя всичко, което мога, полагам свръхусилие
  * * *
  {'^tmoust} а 1. най-отдалечен; краен; пределен; 2. най-голям, (2) {'^tmoust} n възможно най-многото, висша степен, краен пре
  * * *
  краен;
  * * *
  1. i. най-отдалечен, краен, пределен 2. ii. n възможно най-многото, висша степен, краен предел/точка 3. in the utmost degree във висша стелен, до краен предел 4. to do one's utmost правя всичко, което мога, полагам свръхусилие 5. to the utmost до краен предел 6. with the utmost care възможно най-грижливо 7. най-голям, най-висок, максимален
  * * *
  utmost[´ʌtmoust] I. adj 1. най-далечен, най-отдалечен, краен; the \utmost limit крайният предел; 2. краен, най-голям, най-висок; in the \utmost degree в най-голяма (най-висока) степен; with the \utmost care най-грижливо; \utmost secrecy дълбока тайна; II. n най-многото, всичко възможно; to the \utmost до краен предел; to do o.'s \utmost правя всичко, което мога (възможно), което е по силите ми.

  English-Bulgarian dictionary > utmost

 • 9 head gate

  хидр.
  пределен затвор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > head gate

 • 10 head gates

  хидр.
  пределен затвор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > head gates

 • 11 major hysteresis loop

  пределен хистерезисен цикъл

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > major hysteresis loop

 • 12 major hysteresis loops

  пределен хистерезисен цикъл

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > major hysteresis loops

 • 13 ultimate vacuum

  пределен вакуум

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > ultimate vacuum

Look at other dictionaries:

 • пределен — прил. граничен, междинен, разграничителен, преграден, демаркационен прил. краен, ограничителен прил. пълен, цял, общ, външен …   Български синонимен речник

 • Ханенко Николай Данилович — Ханенко (Николай Данилович) генеральный хорунжий (1691 1760). Рано осиротев, поступил в киевскую духовную академию, образование доканчивал в львовской академии. Службу начал в 1710 г., когда дед его Ломиковский ушел из Малороссии вместе с Мазепой …   Биографический словарь

 • Замещение — (хим.) Так называется один из видов химических реакций, или взаимодействий, между веществами, приведенными в прикосновение, а именно такой случай, когда две химические единицы действуют и две происходят. Если под химическими единицами… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • външен — прил. лицев, вънкашен, фасаден, повърхностен прил. чужд, далечен, чуждестранен прил. несериозен, лекомислен, плитък, безсъдържателен, празен, привиден прил. показен, изтъкващ се прил. пълен, цял, общ, пределен прил. случа …   Български синонимен речник

 • граничен — прил. пределен, междинен, преграден, разграничителен, демаркационен, разделителен прил. пограничен прил. краен …   Български синонимен речник

 • демаркационен — прил. разделителен, разграничителен, пределен, преграден, междинен, граничен, пограничен …   Български синонимен речник

 • междинен — прил. промеждутъчен, среден, средищен, пределен, граничен прил. междувременен, временен, преходен прил. неопределен, трудно определим прил. умерен, мек …   Български синонимен речник

 • общ — прил. всеобхващащ, цялостен, всестранен, повсеместен, групов, безразборен прил. обикновен, делничен прил. обществен, колективен, комунален прил. пълен, в пълен състав прил. цял, пределен, външен прил. съвместен, задружен …   Български синонимен речник

 • преходен — прил. междинен, промеждутъчен, етапен, пределен, граничен, междувременен прил. временен, привременен, непостоянен, конюнктурен, кратък, нетраен, кратковременен, краткотраен, недълготраен, моментен, къс, мигновен, ефимерен, мимолетен, скоротечен… …   Български синонимен речник

 • пълен — прил. изпълнен, преизпълнен, препълнен, прелял, запълнен, напълнен, натъпкан, цял, цялостен, ненакърнен, целокупен, пълноценен прил. завършен, комплектен, свършен прил. изчерпателен, съдържателен, богат, обширен, подробен, всестранен, обстоен,… …   Български синонимен речник

 • цял — прил. всецял, целокупен, цялостен, комплектен, пълен прил. непокътнат, неначенат, ненакърнен, оцелял, запазен, интегрален, недокоснат, непипнат, здрав, читав прил. завършен, свършен, изработен прил. събран, сбит прил. същински, истински, еднакъв …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.