Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

правя

 • 1 правя

  на/превръщам в правя reduce/burn to ashes
  ставам на правя be reduced to ashes
  посипвам си главата с правя do penance in sackcloth and ashes; put ashes on o.'s head, cover o.'s head with ashes
  тури му правя let bygones be bygones, forget it
  правя на езика ти touch wood
  1. (изработвам, произвеждам) make
  (извършвам, изпълнявам, уреждам) do
  (сграда, мост и пр.) make. build
  (грешка) make, perpetrate
  (чай, кафе и пр.) make
  правя гаргара gargle
  правя добро do good
  правя впечатление на някого make/produce an impression on s.o., impress s.o.
  правя всичко възможно do o.'s utmost, do what one can
  правя въпрос raise an issue, разг. make a fuss, kick up a fuss (за about)
  правя избори hold elections
  правя засечка misfire, hang fire
  правя изключение make/be an exception
  правя икономии make economies, economize
  правя един кръг сп. get round one lap
  правя комплимент pay/make a compliment
  правя магарии get into mischief
  правя опити make experiments, experiment
  правя посещение pay a visit (на to)
  правя преброяване на населението take a census. of the population
  правя предложение make it proposal (на to), ( на събрание) table a motion, ( за женитба) propose to a lady
  правя сватба get married; give a wedding party, make a wedding feast
  ще правите ли сватба? are you going to give a wedding party/reception/feast?
  правя сензация make/cause a sensation
  правя снимка take a picture/snapshot
  правя стъпка take a step
  ' правя състояние make money/a fortune
  правя услуга на някого do s.o. a favour/service/kindness
  2. (постъпвам, действувам) do, act
  прави, както ти казвам- do as I tell you
  прави, каквото прави, все-радиото слуша he does nothing but listen to the radio, he keeps listening to the radio
  правя, каквото си ща have o.'s own way; obtain o.'s way
  правя (с някого), каквото си ща turn/twist/wind (s.o.) round o.'s (little) finger; mould s.o. like wax
  добре прави той, че he does well to (c inf.)
  зле правите, като you are wrong to
  правя същото do the same; follow suit
  защо ме правиш на дете? why do you treat me like a child?
  тази рокля я пвави по-дебела, отколкото е this dress makes her look fatter than she is; this dress is not slimming
  4. (превръщам в) turn (s.th.) into, make into
  правя нощта на ден turn night into day, ( работя до късно) burn the midnight oil
  правяна пепел burn to ashes
  6. (ставам причина за, предизвиквам) cause, bring about
  град глад не прави hail will/does not cause hunger
  този. шум ме прави да пощурея this noise drives me mad
  какво правите? how are you? how are you getting along?
  какво ще я правиш тази къща? (за какво ти е) what are you going to do with this house? what earthly good will this house be to you?
  не знам какво ще правя с тези... (не ми са нужни) I have no earthly use for..., I have no idea what to do with...
  правя дългове make/contract debts
  правя мили очи fawn (upon), toady
  правя някому компания keep s.o. company
  правя поведение stand on o.'s good behaviour, put o.'s best foot forward
  правя подаръци give/make presents
  правя скомина на някого set s.o.'s teeth on edge
  правя-струвам contrive, leave no stone unturned
  правя температура run a temperature
  правя бебе на get (a girl) ; n trouble, make (a woman) pregnant; put (a woman) in the family way
  правя си застраховка take out an insurance
  правя си зъбите have o.'s teeth fixed, have o.'s teeth attended to
  правя си илюзии cherish illusions
  правяси косата на апарат have o.'s hair permed, have a perm
  правя си костюм (н пр.) have a suit (etc.) made
  правя си къща have a house built
  правя си сметката без
  правя make/stage/engineer a coup
  7. (обрат) turn, (radical) change
  * * *
  пра̀вя,
  гл., мин. св. деят. прич. пра̀вил 1. ( изработвам, произвеждам) make; ( извършвам, изпълнявам, уреждам) do; ( грешка) make, perpetrate; ( чай, кафе и пр.) make; има още много да се прави much yet remains to be done; \правя впечатление на някого make/produce an impression on s.o.; \правя всичко възможно do o.’s utmost, do what one can, do o.’s best, do all one can; \правя въпрос raise an issue, разг. make a fuss, kick up a fuss (за about); \правя добро do good; \правя една обиколка спорт. get round one lap; \правя изключение make/be an exception; \правя магарии get into mischief; \правя опити make experiments, experiment; \правя преброяване на населението take a census of the population; \правя сватба give a wedding party, make a wedding feast; \правя сензация make/cause a sensation; \правя снимка take a picture/snapshot; \правя сравнения/паралели/заключения draw comparisons/parallels/conclusions; \правя стъпка take a step; \правя състояние make money/a fortune;
  2. ( постъпвам, действам) do, act; зле правите като you are wrong to; прави, както ти казвам do as I tell you; \правя, каквото си ща have o.’s own way; obtain o.’s way; \правя (с някого), каквото си ща turn/twist/wind (s.o.) round o.’s (little) finger; mould s.o. like wax; \правя същото do the same; follow suit;
  3. ( представям някого за някакъв) take (s.o.) for; защо ме правиш на дете? why do you treat me like a child? тази рокля я прави по-дебела, отколкото е this dress makes her look fatter than she is;
  4. ( превръщам в) turn (s.th.) into, make into; \правя на пепел burn to ashes;
  6. ( ставам причина за, предизвиквам) cause, bring about;
  \правя се ( преструвам се) pretend, feign; \правя се на беден pretend to be poor; talk poor; \правя се на безразличен wear an air of indifference; \правя се на Ибрям башия play possum; \правя се на луд ( смахнат) play the fool/goat/monkey; \правя се на невинен put on an innocent air/look; \правя се, че върша нещо make a feint of doing s.th.; \правя се, че знам let on, look knowing; \правя се, че не виждам wink, connive, look the other way, (не обръщам внимание на) turn a blind eye to, pretend not to see; give (s.th./s.o.) the go-by; ( пренебрегвам) cut (s.o.) dead, give (s.o.) the cold shoulder; • какво правите? how are you? how are you getting along? не знам какво ще \правя с тези … (не ми са нужни) I have no earthly use for …, I have no idea what to do with …; \правя бебе на get (a girl) in trouble, make (a woman) pregnant; put (a woman) in the family way; \правя мили очи fawn (upon), toady; \правя някому компания keep s.o. company; \правя поведение stand on o.’s good behaviour, put o.’s best foot forward; \правя си застраховка take out an insurance; \правя си зъбите have o.’s teeth fixed, have o.’s teeth attended to; \правя си костюм (и пр.) have a suit (etc.) made; \правя си сметката без кръчмаря reckon without o.’s host; \правя си устата drop a hint (that one would like s.th.); \правя-струвам contrive, leave no stone unturned; това ви прави чест it does you credit.
  * * *
  make (изработвам, произвеждам): This house is made of bricks. - Тази къща е направена от тухли., He made money abroad. - Той направи пари в чужбина., She правяs experiments with white mice. - Тя прави експерименти с бели мишки., One and one правяs two. - Едно и едно прави две., The news made her happy. - Новината я направи щастлива., She made herself a cup of coffee. - Тя си направи чаша кафе.; do (извършвам, изпълнявам): Would you правя me a favor? - Ще ми направиш ли една услуга?, What am I going to правя now? - Какво ще правя сега?, She правяes her hair. - Тя си прави косата., I have lots of work to правя. - Имам да правя много неща.; pay (посещение): He paid me a visit. - Той ми направи посещение.; perpetrate (грешка); vitiate (недействителен за договор, юр.); pretend (се): She правяs to be sleeping. - Тя се прави на заспала.; take: правя a step ahead - правя стъпка напред;
  * * *
  1. 'ПРАВЯ състояние make money/a fortune 2. (грешка) make, perpetrate 3. (извършвам, изпълнявам, уреждам) do 4. (изработвам, произвеждам) make 5. (обрат) turn, (radical) change 6. (постъпвам, действувам) do, act 7. (превръщам в) turn (s.th.) into, make into 8. (представям някого за някакъв) take (s.o.) for 9. (при смятане) make 10. (сграда, мост и пр.) make. build 11. (ставам причина за, предизвиквам) cause, bring about 12. -ПРАВЯ си сметката без 13. ПРАВЯ (с някого), каквото си ща turn/ twist/wind (s.o.) round o.'s (little) finger;mould s.o. like wax 14. ПРАВЯ make/stage/engineer a coup 15. ПРАВЯ бебе на get (a girl) ;n trouble, make (a woman) pregnant;put (a woman) in the family way 16. ПРАВЯ впечатление на някого make/produce an impression on s.o., impress s.o. 17. ПРАВЯ всичко възможно do o.'s utmost, do what one can 18. ПРАВЯ въпрос raise an issue, разг. make a fuss, kick up a fuss (за about) 19. ПРАВЯ гаргара gargle 20. ПРАВЯ добро do good 21. ПРАВЯ дългове make/contract debts 22. ПРАВЯ един кръг сп. get round one lap 23. ПРАВЯ засечка misfire, hang fire 24. ПРАВЯ избори hold elections 25. ПРАВЯ изключение make/be an exception 26. ПРАВЯ икономии make economies, economize 27. ПРАВЯ комплимент pay/make a compliment 28. ПРАВЯ магарии get into mischief 29. ПРАВЯ мили очи fawn (upon), toady 30. ПРАВЯ на езика ти touch wood. 31. ПРАВЯ нощта на ден turn night into day, (работя до късно) burn the midnight oil 32. ПРАВЯ някому компания keep s.o. company 33. ПРАВЯ опити make experiments, experiment 34. ПРАВЯ поведение stand on o.'s good behaviour, put o.'s best foot forward 35. ПРАВЯ подаръци give/make presents 36. ПРАВЯ посещение pay a visit (на to) 37. ПРАВЯ преброяване на населението take a census. of the population 38. ПРАВЯ предложение make it proposal (на to), (на събрание) table a motion, (за женитба) propose to a lady: ПРАВЯ сватба get married;give a wedding party, make a wedding feast 39. ПРАВЯ сензация make/cause a sensation 40. ПРАВЯ си застраховка take out an insurance 41. ПРАВЯ си зъбите have o.'s teeth fixed, have o.'s teeth attended to 42. ПРАВЯ си илюзии cherish illusions 43. ПРАВЯ си костюм (н пр.) have a suit (etc.) made 44. ПРАВЯ си къща have a house built 45. ПРАВЯ скомина на някого set s.o.'s teeth on edge 46. ПРАВЯ снимка take a picture/snapshot 47. ПРАВЯ стъпка take a step 48. ПРАВЯ същото do the same;follow suit 49. ПРАВЯ температура run a temperature 50. ПРАВЯ услуга на някого do s.o. a favour/service/kindness 51. ПРАВЯ, каквото си ща have o.'s own way;obtain o.'s way 52. ПРАВЯ-струвам contrive, leave no stone unturned 53. ПРАВЯна пепел burn to ashes 54. ПРАВЯси косата на апарат have o.'s hair permed, have a perm 55. град глад не прави hail will/does not cause hunger 56. добре прави той, че he does well to (c inf.) 57. защо ме правиш на дете? why do you treat me like a child? 58. зле правите, като уоu are wrong to 59. има още много да се прави much yet remains to be done 60. какво правите? how are you?how are you getting along? 61. какво ще я правиш тази къща? (за какво ти е) what are you going to do with this house?what earthly good will this house be to you? 62. на/превръщам в ПРАВЯ reduce/burn to ashes 63. не знам какво ще правя с тези... (не ми са нужни) I have no earthly use for..., I have no idea what to do with... 64. пет по пет правят двадесет и пет five times five make twenty five 65. посипвам си главата с ПРАВЯ do penance in sackcloth and ashes;put ashes on o.'s head, cover o.'s head with ashes 66. прави, каквото прави, все-радиото слуша he does nothing but listen to the radio, he keeps listening to the radio 67. прави, както ти казвам-do as I tell you 68. ставам на ПРАВЯ be reduced to ashes 69. тази рокля я пвави по-дебела, отколкото е this dress makes her look fatter than she is;this dress is not slimming 70. това ви прави чест it does you credit 71. този. шум ме прави да пощурея this noise drives me mad 72. тури му ПРАВЯ let bygones be bygones, forget it 73. чaй, кафе и пр.) make 74. ще правите ли сватба? are you going to give a wedding party/reception/feast?

  Български-английски речник > правя

 • 2 правя

  to do

  Български-английски малък речник > правя

Look at other dictionaries:

 • правя — гл. върша, сторвам, извършвам, направям, осъществявам, изпълнявам, реализирам, действувам гл. работя, занимавам се, изработвам, създавам, произвеждам, творя, сътворявам гл. причинявам, предизвиквам, уреждам, организирам, устройвам гл. чиня,… …   Български синонимен речник

 • правя се — гл. преструвам се гл. подражавам, наподобявам, имитирам гл. симулирам, представям се гл. претендирам, изявявам претенции, твърдя …   Български синонимен речник

 • правя се на — словосъч. преструвам се, давам си вид, имитирам, позирам …   Български синонимен речник

 • правя-струвам — нар. правя каквото правя, работя си …   Български синонимен речник

 • правя беля — словосъч. не слушам, не мирувам, правя номера, капризнича, фукам се …   Български синонимен речник

 • правя намек — словосъч. намеквам, загатвам, споменавам, навеждам на мисълта, правя алюзия, подхвърлям, подмятам …   Български синонимен речник

 • правя номера — словосъч. не слушам, не мирувам, капризнича, фукам се, правя беля …   Български синонимен речник

 • правя бъркотии — словосъч. забърквам каши …   Български синонимен речник

 • правя впечатление — словосъч. произвеждам впечатление, обръщам внимание, проявявам се, изпъквам, отличавам се, проличавам, лича, бия на очи, виден съм, личен съм, привличам вниманието, хвърлям се в очи …   Български синонимен речник

 • правя възражение — словосъч. отговарям, възразявам, опонирам, противопоставям се …   Български синонимен речник

 • правя горд — словосъч. повдигам духа, ободрявам, обнадеждавам, въодушевявам, изпълвам с гордост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.