Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

повече от

 • 1 повече

  more
  малко повече a little more
  нещо повече what is more, furthermore
  още повече still more
  не повече no more (от than)
  повече от more than, above
  все повече и повече (ever) more and more. increasingly
  още повече че, толкова повече че all the more that, especially as
  два пъти повече twice as much/many
  с едни цол/метър повече one inch/metre too much
  повече от една миля over a mile, a mile and better
  повече от всичко друго most of all
  обичам я повече от всичко I love her most/best of all
  това повече ми харесва I like this (one) better
  повече или по-малко more or less
  ни повече,ни по-малко от neither more nor less than, no less than
  колкото повече..., толкова повече... the more... the more...
  той е повече учен, отколкото адвокат he is more of a scientist than a lawyer
  повече, отколкото трябва more than is required/necessary/enough, ( прекалено) unduly
  (в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess
  повече от половината a good half
  повече от две години over two years, more than two years
  повечето the (great) mass of
  повечеот хора most people, the majority of the people
  в повечето случаи for the most part, in most cases, mostly
  1. (за време-по-дълго, отново) any longer/more, no more. again
  той повече няма да отива там he will not go there any more, he will not go there again, he will go there no more
  повече не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more
  да ги нямаме повече такива разг. no more of this; don't let this happen again
  не мога повече I can't stand (it) any more
  * * *
  по̀вече,
  нареч.
  1. more; в \повече от случаите for the most part, in most cases, mostly; два пъти \повече twice as much/many; една карта в \повече one card too many; не \повече от (час) (an hour) at the most/разг. at the outside; нещо \повече what is more, furthermore; още \повече still more; още \повече че, толкова \повече че all the more that, especially as; \повече от две години over two years; \повече от една миля over a mile, a mile and better; \повече от половината a good half; \повече от хората most people, the majority of the people; \повече отколкото се вижда на пръв поглед more than meets the eye; това \повече ми харесва I like this (one) better; той е \повече учен, отколкото лекар he is more of a scientist than a doctor; (в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess;
  2. (за време ­ по-дълго, отново) any longer/more, no more, again; без да отлагам \повече without further delay; да ги нямаме \повече такива разг. no more of this; don’t let this happen again; не мога \повече I can’t stand (it) any more; \повече не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more.
  * * *
  1. (в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess 2. (за време - no-дълго, отново) any longer/more, no more. again 3. more 4. ПОВЕЧЕ или no-малко more or less 5. ПОВЕЧЕ не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more 6. ПОВЕЧЕ от more than, above 7. ПОВЕЧЕ от всичко друго most of all 8. ПОВЕЧЕ от две години over two years, more than two years 9. ПОВЕЧЕ от една миля over a mile, a mile and better 10. ПОВЕЧЕ от половината a good half 11. ПОВЕЧЕ, отколкото трябва more than is required/ necessary/enough, (прекалено) unduly 12. ПОВЕЧЕот хора most people, the majority of the people 13. ПОВЕЧЕто the (great) mass of 14. без да отлагам ПОВЕЧЕ without further delay 15. в ПОВЕЧЕто случаи for the most part, in most cases, mostly 16. все ПОВЕЧЕ и ПОВЕЧЕ (ever) more and more. increasingly 17. да ги нямаме ПОВЕЧЕ такива разг. no more of this;don't let this happen again 18. два пъти ПОВЕЧЕ twice as much/many 19. една карта в ПОВЕЧЕ one card too many 20. колкото ПОВЕЧЕ..., толкова ПОВЕЧЕ... the more... the more... 21. колкото е възможно ПОВЕЧЕ as much/many as possible 22. малко ПОВЕЧЕ a little more 23. не ПОВЕЧЕ no more (от than) 24. не мога ПОВЕЧЕ I can't stand (it) any more 25. не мога да чакам ПОВЕЧЕ I cannot wait any longer 26. нещо ПОВЕЧЕ what is more, furthermore 27. ни ПОВЕЧЕ,ни no-малко oт neither more nor less than, no less than 28. обичам я ПОВЕЧЕ от всичко I love her most/ best of all 29. отколкото се вижда на пръв поглед more than meets the eye 30. още ПОВЕЧЕ still more 31. още ПОВЕЧЕ че, толкова ПОВЕЧЕ че all the more that, especially as 32. с едни цол/метър ПОВЕЧЕ one inch/ metre too much 33. това ПОВЕЧЕ ми харесва I like this (one) better 34. той ПОВЕЧЕ няма да отива там he will not go there any more, he will not go there again, he will go there no more 35. той е ПОВЕЧЕ учен, отколкото адвокат he is more of a scientist than a lawyer

  Български-английски речник > повече

 • 2 повече

  more

  Български-английски малък речник > повече

 • 3 повече от доволен

  more than pleased

  Български-английски малък речник > повече от доволен

Look at other dictionaries:

 • повече — нар. още, отгоре, на туй отгоре, извън, по много, над, свръх нар. по скоро …   Български синонимен речник

 • повече́рять — повечерять, яю, яешь …   Русское словесное ударение

 • повече́рять — яю, яешь и повечерять, яю, яешь. сов. к вечерять …   Малый академический словарь

 • в повече — словосъч. добавъчен, допълнителен, извънреден словосъч. свободен, излишен, неизползуван …   Български синонимен речник

 • все повече — словосъч. от ден на ден, ден след ден, ден из ден, от минута на минута …   Български синонимен речник

 • нещо повече — словосъч. дори, даже, всъщност словосъч. освен това, при това, на това отгоре, в допълнение, още …   Български синонимен речник

 • повечерять — повечерять, повечеряю, повечеряем, повечеряешь, повечеряете, повечеряет, повечеряют, повечеряя, повечерял, повечеряла, повечеряло, повечеряли, повечеряй, повечеряйте, повечерявший, повечерявшая, повечерявшее, повечерявшие, повечерявшего,… …   Формы слов

 • повечерие — повечерие, повечерия, повечерия, повечерий, повечерию, повечериям, повечерие, повечерия, повечерием, повечериями, повечерии, повечериях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • Повечерие — ср. Одна из церковных служб у православных христиан. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Повечерие — Повечерие, у старообрядцев павечерница (греч. Απόδειπνον «после вечери, ужина») в византийском обряде служба суточного богослужебного круга, совершаемая в дни, установленные Типиконом. Различают великое и малое повечерие. В латинском обряде… …   Википедия

 • повечерять — яю, яешь; ПОВЕЧЕРЯТЬ, яю, яешь; св. Нар. разг. Поужинать …   Энциклопедический словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.