Translation: from bulgarian

период на национално

 • 101 вече

  1. already
  (при въпрос, изречения) yet
  влакът вече е пристигнал the train has already arrived, the train is already in
  мина ли вече болката? has the pain passed away yet?
  2. (с отрицание) вече не no longer, not any more; (never) again
  той не е вече тук he is no longer here
  той не идва вече he no longer comes, he doesn't come any more
  вече не съм такъв глупак I'm no longer such a fool, I'm through being such a fool
  никога вече няма да го видя I shall never see him again
  докладът трае вече час и половина the report has already been going on for an hour and a half
  вече от два часа чакаме we have already been waiting for two hours
  това отдавна вече е забравено it has long since been forgotten
  година вече става откак by now it is a year since, by now a year has passed since
  време е вече да it is already time to
  ето вече 3 години как for three years now (с perfect tense)
  вятърът още духаше, но вече по-слабо the wind was still blowing, but with less force now/but it was no longer so strong
  няма вече there is no more; it's all gone
  няма вече да правя това I won't do it any more
  крайно време е вече да it is high time to
  стига вече that's enough! no more (of that)! най- вече mostly
  predominantly. вечен eternal; everlasting, perpetual, unending; unperishing
  (непрекъснат) ceaseless, incessant, endless, never-ending
  (за оплаквания и пр.) continual, unceasing
  (за младост и пр.) perennial
  (за тревоги и пр.) never-ending
  (за красота) imperishable, timeless
  за/на вечни времена in perpetuity, for ever
  вечно жилище a resting place, a long home
  вечна слава eternal glory
  вечният град the Eternal City, Rome
  вечна му памет long may he be remembered, may his memory live forever
  вече сън sleep of death
  вечни мъки рел. eternal torment, spiritual death
  * * *
  вѐче,
  нареч.
  1. already; ( при въпрос) yet; влакът \вече е пристигнал the train has already arrived, the train is already in; мина ли \вече болката? has the pain passed away yet?;
  2. (с отрицание) \вече не no longer, not any more; (never) again; никога \вече няма да го видя I shall never see him again; той не е \вече тук he is no longer here;
  3. (за период от време) already, by now; година \вече става, откакто by now it is a year since, by now a year has passed since; докладът трае \вече час и половина the report has already been going on for an hour and a half; ето \вече 3 години откакто for three years now (с perfect tense); това е \вече отдавна забравено it has long since been forgotten;
  4. ( промяна на условия) now; вятърът още духаше, но \вече по-слабо the wind was still blowing, but with less force now/but it was no longer so strong; няма \вече there is no more, it’s all gone; • крайно време е \вече да it is high time to; най-\вече mostly; predominantly; стига \вече that’s enough! no more (of that)!
  * * *
  already: It's вече dark outside. - Вече е тъмно навън.; yet
  * * *
  1. (за движение) perpetual 2. (за красота) imperishable, timeless 3. (за младост и пр.) perennial 4. (за оплаквания и пр.) continual, unceasing 5. (за период от време) already, by now 6. (за съмнения и) chronic 7. (за тревоги и пр.) never-ending 8. (непрекъснат) ceaseless, incessant, endless, never-ending 9. (при въпрос, изречения) yet 10. (промяна на условия) now 11. (с отрицание) ВЕЧЕ не no longer, not any more;(never) again 12. 4 години как for three years now (с perfect tense) 13. already 14. predominantly. вечен eternal;everlasting, perpetual, unending;unperishing 15. ВЕЧЕ не съм такъв глупак I'm no longer such a fool, I'm through being such a fool 16. ВЕЧЕ от два часа чакаме we have already been waiting for two hours 17. ВЕЧЕ сън sleep of death 18. вечна му памет long may he be remembered, may his memory live forever 19. вечна слава eternal glory 20. вечни мъки рел. eternal torment, spiritual death 21. вечният град the Eternal City, Rome 22. вечно жилище а resting place, a long home 23. влакът ВЕЧЕ е пристигнал the train has already arrived, the train is already in 24. време е ВЕЧЕ да it is already time to 25. вятърът още духаше, но ВЕЧЕ по-слабо the wind was still blowing, but with less force now/but it was no longer so strong 26. година ВЕЧЕ става откак by now it is a year since, by now a year has passed since 27. докладът трае ВЕЧЕ час и половина the report has already been going on for an hour and a half 28. ето ВЕЧЕ 29. за/на вечни времена in perpetuity, for ever 30. крайно време е ВЕЧЕ да it is high time to 31. мина ли ВЕЧЕ болката? has the pain passed away yet? 32. никога ВЕЧЕ няма да го видя I shall never see him again 33. няма ВЕЧЕ there is no more;it's all gone 34. няма ВЕЧЕ да правя това I won't do it any more 35. стига ВЕЧЕ that's enough! no more (of that)! най- ВЕЧЕ mostly 36. това отдавна ВЕЧЕ е забравено it has long since been forgotten 37. той не е ВЕЧЕ тук he is no longer here 38. той не идва ВЕЧЕ he no longer comes, he doesn't come any more 39. трябва ли да си ходите ВЕЧЕ ? need you go yet?

  Български-английски речник > вече

 • 102 вменяемост

  юр. responsibility
  (на деяние) imputability
  * * *
  вменя̀емост,
  ж., само ед. юр. responsibility; (на деяние) imputability; sanity, mental capacity; период на \вменяемост ( при душевноболен) мед. lucid interval; презумпция за \вменяемост юр. presumption of sanity.
  * * *
  1. (на деяние) imputability 2. юр. responsibility

  Български-английски речник > вменяемост

 • 103 възраждане

  regeneration, rebirth, revival, resurgence
  (културно) renaissance
  възраждане на културата a cultural revival/awakening
  възраждане на науката a revival of learning
  * * *
  възра̀ждане,
  ср., само ед. regeneration, rebirth, revival, revitalization, resurgence; ( културно) renaissance; ( епохата на) Възраждането истор. the Renaissance; \възраждане на културата cultural revival/awakening; \възраждане на науката revival of lear-ning; национално \възраждане national revival.
  * * *
  palingenesis; regenesis{ri`djenizis}; renaissance; renascence
  * * *
  1. (епохата на) ВЪЗРАЖДАНЕто the Renaissance 2. (културно) renaissance 3. regeneration, rebirth, revival, resurgence 4. ВЪЗРАЖДАНЕ на културата a cultural revival/awakening 5. ВЪЗРАЖДАНЕ на науката a revival of learning 6. национално ВЪЗРАЖДАНЕ a national revival

  Български-английски речник > възраждане

 • 104 възстановителен

  restoration, reconstruction, rehabilitation (attr.)
  възстановителен заем a rehabilitation loan
  възстановителен период a period of reconstruction
  възстановителна работа restoration work, restorations
  възстановително средство/лекарство restorative
  * * *
  възстановѝтелен,
  прил., -на, -но, -ни restoration, restorative, reconstruction, rehabilitation (attr.); \възстановителенен заем икон. rehabilitation loan; \възстановителенен период recovery; period of reconstruction; \възстановителенна работа restoration work, restorations; \възстановителенно средство/лекарство restorative.
  * * *
  reconstructive; reparative{re`pxrxtiv}; restorative: възстановителен medicine - възстановително лекарство
  * * *
  1. restoration, reconstruction, rehabilitation (attr.) 2. ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН заем a rehabilitation loan 3. ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН период a period of reconstruction 4. възстановителна работа restoration work,. restorations 5. възстановително средство/лекарство restorative

  Български-английски речник > възстановителен

 • 105 гоня

  1. chase, give chase to, pursue, be in pur-suit of, run/be after
  (гледам да настигна) hurry to catch up with
  гоня по петите be upon s.o.'s heels. pursue closely
  гоня дивеч chase/hunt game
  гоня неприятеля pursue the enemy
  гоним се chase each other/one another
  2. (преследвам) persecute, hound
  (имам зъб на) be down on, have a down on
  гоня до дупка run to earth
  прен. get o.'s knife into, hound to death
  3. (стремя се към) seek/strain after, strive for, be out for
  гоня печалби be out for profit
  гоня слава/богатство seek/hunt after glory, fame/fortune
  гоня цел aim at a goal, pursue a goal
  гоня лични цели seek private ends
  гоня разни цели have several aims in view
  гоня конете urge on the horses
  гоня път pursue o.'s journey
  гоня слънцето seek the sun
  влакът гони Пловдив the train is making for Plovdiv
  гоня седемдесетте be getting on for/be nearing/be hard on seventy
  гоня вятъра/Михаля be on a fool's errand, go on a wild-goose chase, beat the air, chase a will-o'-the-wisp, plough the sands, lash the waves
  * * *
  го̀ня,
  гл., мин. св. деят. прич. го̀нил 1. chase, give chase to, pursue, be in pursuit of, run/be after; ( гледам да настигна) hurry to catch up with; ( дивеч за куче) course; гоним се chase each other/one another; \гоня дивеч chase/hunt game; \гоня неприятеля pursue the enemy; \гоня по петите be upon s.o.’s heels, pursue closely;
  2. ( преследвам) persecute, hound; (по полит. причини) victimize; ( имам зъб на) be down on, have a down on; \гоня до дупка run to earth; прен. get o.’s knife into, hound to death;
  3. ( стремя се към) seek/strain after, strive for, be out for; \гоня лични цели seek private ends; \гоня печалби be out for profit; \гоня разни цели have several aims in view; \гоня слава/богатство seek/hunt after glory, fame/fortune; \гоня цел aim at a goal, pursue a goal; • влакът гони Пловдив the train is making for Plovdiv; \гоня вятъра/Михаля be on a fool’s errand, go on a wild-goose chase, beat the air, chase a will-o’-the-wisp, plough the sands, lash the waves; \гоня конете urge on the horses; \гоня път pursue o.’s journey; \гоня седемдесетте be getting on for/be nearing/be hard on seventy; \гоня слънцето seek the sun; гонят се (за ветрове) dance; (за животни в период на чифтосване) rut.
  * * *
  chase: гоня game - гоня дивеч; feeze; follow; make after; push (длъжник){pXS}; victimize
  * * *
  1. (no политически причини) victimize 2. (гледам да настигна) hurry to catch up with 3. (дивеч - за куче) course 4. (за животни в раз-гонен период) rut 5. (имам зъб на) be down on, have a down on 6. (преследвам) persecute, hound 7. (стремя се към) seek/strain after, strive for, be out for 8. chase, give chase to, pursue, be in pur-suit of, run/be after 9. ГОНЯ вятъра/ Михаля be on a fool's errand, go on a wild-goose chase, beat the air, chase a will-o'-the-wisp, plough the sands, lash the waves 10. ГОНЯ дивеч chase/hunt game 11. ГОНЯ до дупка run to earth 12. ГОНЯ конете urge on the horses 13. ГОНЯ лични цели seek private ends 14. ГОНЯ неприятеля pursue the enemy 15. ГОНЯ печалби be out for profit 16. ГОНЯ по петите be upon s.o.'s heels. pursue closely 17. ГОНЯ път pursue o.'s journey 18. ГОНЯ разни цели have several aims in view 19. ГОНЯ седемдесетте be getting on for/ be nearing/be hard on seventy 20. ГОНЯ слава/богатство seek/hunt after glory, fame/fortune 21. ГОНЯ слънцето seek the sun 22. ГОНЯ цел aim at a goal, pursue a goal 23. влакът гони Пловдив the train is making for Plovdiv 24. гоним се chase each other/one another 25. гонят се (за ветрове) dance 26. прен. get o.'s knife into, hound to death

  Български-английски речник > гоня

 • 106 движение

  1. motion ( и на планета), movement
  движение напред forward/progressive motion
  движение назад backward/regressive motion
  равномерно движение uniform motion/velocity
  2. (телесно) movement, motion
  движение с ръка gesture
  правя движение make a movement/motion/gesture
  3. (разходки) excercise
  той е винаги в движение he is always on the move/go/run
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic
  голямо движение heavy/dense traffic
  автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно движение road/aircraft/rail/tramway traffic
  движение на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic
  движение на автобуси bus service
  движение на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic
  движение то е на дясната страна traffic keeps to the right
  движението е нормално traffic runs smoothly
  път, по който няма много движение a quiet road, a road of little traffic
  в движение in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly
  качвам се/скачам на трамвай и пр. в движение get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.
  ам. jump a tram etc.
  не спирайте движението don't block the traffic
  правила за движението rule of the road; traffic code
  6. (шетня, блъсканица) bustle
  7. прен. movement
  всенародно движение a national/nationwide movement
  движението за мир the peace movement
  национално-освободително-a national liberation movement, a movement for national liberation
  профсъюзно движение a trade union movement, trade-unionism
  работническо движение a labour/working class movement
  8. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street
  движение на населението population shift
  движение на капитали/идеи flow of capital/ideas
  движение на скали rock subsidence
  * * *
  движѐние,
  ср., -я 1. motion (и на планета), movement; ( внезапно; рязко) jerk; ( ходене насам-натам) coming and going; бързо \движениее (на снаряд) flight; \движениее назад backward/regressive motion; \движениее напред forward/progressive motion; непрекъснато \движениее мат. flux; равномерно \движениее uniform motion/velocity; равномерно-закъснително \движениее uniformly decelerated motion; равномерно-ускорително \движениее uniformly accelerated motion;
  2. ( телесно) movement, motion; \движениее с ръка gesture; правя \движениее make a movement/motion/gesture;
  3. ( разходки) exercise; постоянно съм в \движениее keep on the move; той е винаги в \движениее he is always on the move/go/run;
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion; моторът е в \движениее the motor is running; привеждам в \движениее set/put in motion;
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic; автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно \движениее road/aircraft/rail/tramway traffic; в \движениее in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly; голямо \движениее heavy/dense traffic; \движениее на автобуси bus service; \движениее на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic; \движениее на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic; \движениеето е на дясната страна traffic keeps to the right; \движениеето е нормално traffic runs smoothly; качвам се/скачам на трамвай и пр. в \движениее get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.; амер. jump a tram etc.; не спирайте \движениеето don’t block the traffic; правила за \движениеето rule of the road; traffic code, highway code; път, по който няма много \движениее a quiet road, a road of little traffic; улично \движениее street traffic;
  7. прен. movement; всенародно \движениее national/nation-wide movement; \движениее против абортите pro-life movement; \движениеето за мир the peace movement; националноосвободително \движениее movement for national liberation, national liberation movement; профсъюзно \движениее trade union movement, trade-unionism; работническо \движениее labour/working class movement;
  8. ( улица, където хората се разхождат) promenade, main street; • в \движениее съм be on the move; в постоянно \движениее ( променя се) in a state of flux; \движениее на населението population shift; \движениее на капитали/идеи flow of capital/ideas; \движениее на скали rock subsidence.
  * * *
  course ; headway ; locomotion: He made a slight движение. - Той направи леко движение.; race ; stir ; traffic (улично); exercise (се)
  * * *
  1. (внезапно 2. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion 3. (на хора, превозни средства) movement, traffic 4. (разходки) excercise 5. (телесно) movement, motion 6. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street 7. (ходене насам-натам) coming and going 8. (шетня, блъсканица) bustle 9. motion (и на планета), movement 10. ДВИЖЕНИЕ на автобуси bus service 11. ДВИЖЕНИЕ на капитали/идеи flow of capital/ideas 12. ДВИЖЕНИЕ на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic 13. ДВИЖЕНИЕ на населението population shift 14. ДВИЖЕНИЕ на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic 15. ДВИЖЕНИЕ на скали rock subsidence 16. ДВИЖЕНИЕ назад backward/ regressive motion 17. ДВИЖЕНИЕ напред forward/progressive motion 18. ДВИЖЕНИЕ с ръка gesture 19. ДВИЖЕНИЕ то е на дясната страна traffic keeps to the right 20. ДВИЖЕНИЕто е нормално traffic runs smoothly 21. ДВИЖЕНИЕто за мир the peace movement 22. автомобилно/ въздушно/железопътно/трамвайно ДВИЖЕНИЕ road/ aircraft/rail/tramway traffic 23. ам. jump a tram etc. 24. бързо ДВИЖЕНИЕ (на снаряд) flight 25. в ДВИЖЕНИЕ in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly 26. в постоянно ДВИЖЕНИЕ (променя се) in a state of flux 27. всенародно ДВИЖЕНИЕ a national/nationwide movement 28. голямо ДВИЖЕНИЕ heavy/dense traffic 29. имам нужда от повече ДВИЖЕНИЕ need more excercise 30. качвам се/скачам на трамвай и пр. в ДВИЖЕНИЕ get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc. 31. моторът е в ДВИЖЕНИЕ the motor is running 32. национално-освободително - a national liberation movement, a movement for national liberation 33. не спирайте ДВИЖЕНИЕто don't block the traffic 34. непрекъснато ДВИЖЕНИЕ мат. flux 35. постоянно съм в ДВИЖЕНИЕ keep on the move 36. правила за ДВИЖЕНИЕто rule of the road;traffic code 37. правя ДВИЖЕНИЕ make a movement/motion/gesture 38. прен. movement 39. привеждам в ДВИЖЕНИЕ set/put in motion 40. профсъюзно ДВИЖЕНИЕ a trade union movement, trade-unionism 41. път, по който няма много ДВИЖЕНИЕ a quiet road, a road of little traffic 42. работническо ДВИЖЕНИЕ a labour/working class movement 43. равномерно ДВИЖЕНИЕ uniform motion/velocity 44. равномерно-закъснително ДВИЖЕНИЕ uniformly decelerated motion 45. равномерно-ускорително ДВИЖЕНИЕ uniformly accelerated motion 46. рязко) jerk 47. той е винаги в ДВИЖЕНИЕ he is always on the move/go/run 48. улично ДВИЖЕНИЕ street traffic

  Български-английски речник > движение

 • 107 единство

  (единомислие, съгласие) unanimity, accord, harmony, agreement, oneness
  (единство) unity, entity, oneness
  (на стил и пр.) uniformity
  единство на противоположностите a unity of opposites
  единство на възгледите agreement/unity of opinion/views
  единство в думи и дела unity of words and actions
  единство на чувства и мисли harmony/identity of thoughts and feelings
  * * *
  едѝнство,
  ср., само ед. ( единомислие, съгласие) unanimity, accord, harmony, agreement, oneness; ( задружност) unity, union; ( единство) unity, entity, oneness; ( съгласуваност) unity; (на стил и пр.) uniformity; \единство на възгледите agreement/unity of words and actions; \единство на чувства и мисли harmony/identity of thoughts and feelings; национално \единство national unity.
  * * *
  marriage (прен.); oneness ; uniformity (на стил и пр.); unity: a national единство - народно единство
  * * *
  1. (единомислие, съгласие) unanimity, accord, harmony, agreement, oneness 2. (единство) unity, entity, oneness 3. (задружност) unity, union 4. (на стил и пр.) uniformity 5. (съгласуваност) unity 6. ЕДИНСТВО в думи и дела unity of words and actions 7. ЕДИНСТВО на възгледите agreement/unity of opinion/views 8. ЕДИНСТВО на противоположностите a unity of opposites 9. ЕДИНСТВО на чувства и мисли harmony/identity of thoughts and feelings 10. драматичните единства the dramatic unities 11. народно ЕДИНСТВО national unity

  Български-английски речник > единство

 • 108 експлоатационен

  operating; exploitation (attr); operation (attr.); utilization (attr.); тех. running
  * * *
  експлоатацио̀нен,
  прил., -на, -но, -ни operating; exploitation (attr.); operation (attr.); utilization (attr.); техн. running; \експлоатационенен период life-time (of a machine); \експлоатационенен срок (на машина и пр.) (operation) life; \експлоатационенни възможности operational capacities; \експлоатационенни условия working environment.
  * * *
  1. operating;exploitation (attr);operation (attr.);utilization (attr.);mex. running 2. ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН период life-time (of a machine) 3. експлоатационни възможности operational capacities 4. експлоатационни разноски operating expenses

  Български-английски речник > експлоатационен

 • 109 живот

  1. life; the vital spark
  възникване на живота на земята the origin of life on earth
  давам живот на give life/birth to
  той ни спаси живота he saved our lives
  между живота и смъртта between life and death, within an inch of death
  борба на живот и смърт a life-and-death struggle, a war/fight to the death/to the knife, a mortal combat
  боря се на животи смърт fight for dear life
  въпрос на живот и смърт a matter of life and death
  борба за живот a fight/struggle for life/existence
  свършвам с/слагам край на живота си put an end to o.'s life
  живот и здраве да е God willing, if all goes well
  2. (жизненост) life, vitality, energy
  изпълнен с живот full of life/ам. pep, brimming over with life/vitality
  лице, лишено от живот a face devoid of animation
  3. (период) life, lifetime
  до живот till o.'s death, as long as one lives
  за цял живот for life, until death, for the term of o.'s life
  през живота си in/during o.'s life (time), through life, through o.'s life span
  през целия си живот in all o.'s born days, in all o.'s life/days
  той цял живот работи върху това it was his lifework, he worked on it all his life
  прекарвам живота си spend o.'s life
  животът на великите хора the lives of the great/of great men
  5. прен. (съществувание) life, existence; the world
  няма живот life is hard
  няма живот за мен I'm done for, it's all over with me
  това живот ли е? it's a dog's life
  какъв живот се живееше тогава those were' (good) times
  това е животът such is the world, that's life; such is life
  успявам в живота get on in life; rise in the world
  заседнал живот a sedentary life
  редовен живот regular habits, a regular way of life
  водя редовен живот lead a regular life, keep regular hours
  водя безпътен живот live a dissipated life, fling o.'s cap over the mill
  водя скромен живот live in a small way
  удрям го на живот go on the burst, burn the candle at both ends. go the pace
  приятен живот a pleasant life; cakes and ale
  това не е живот за човек като тебе this is not a fit life for you
  започвам нов живот start a new life, turn over a new leaf
  животът поскъпва the cost of living is rising
  условия за живот living conditions
  икономическият живот на страната the country's economic life
  8. (действителност) life, real life, reality
  9. (сговор) agreement, harmony
  няма живот с тях they are hard to get on with
  средства за живот livelihood, means of subsistence
  гледам си живота take good care of o.s.
  те са хора на живота they like to live it up, they indulge themselves
  свършил с живота си dead to the world. животворен life-giving; invigorating
  * * *
  живо̀т,
  м., само ед.
  1. life; the vital spark; борба на \живот и смърт a life-and-death struggle, a war/fight to the death/to the knife, a mortal combat; боря се на \живот и смърт fight for dear life; връщам към \живот restore to life; възникване на \живота на Земята the origin of life on earth; давам \живот на give life/birth to; давам нов \живот reinvigorate; \живот и здраве да е God willing, if all goes well; \животът ни е много кратък our life is but a span; между \живота и смъртта between life and death, within an inch of death;
  2. ( жизненост) life, vitality, energy; изпълнен с \живот full of life/амер. pep, brimming over with life/vitality; лице, лишено от \живот a face devoid of animation;
  3. ( период) life, lifetime; до \живот till o.’s death, as long as one lives; за цял \живот for life, until death, for the term of o.’s life; застраховка за \живот life insurance; през целия си \живот in all o.’s born days, in all o.’s life/days; той цял \живот работи върху това it was his lifework, he worked on it all his life;
  4. ( биография) life;
  5. прен. ( съществувание) life, existence; the world; какъв \живот се живееше тогава those were (good) times; няма \живот life is hard; няма \живот за мен I’m done for, it’s all over with me; това е \животът such is life; това \живот ли е? it’s a dog’s life; успявам в \живота get on in life; rise in the world;
  6. ( начин на живеене) life, living; водя безпътен \живот live a dissipated life, fling o.’s cap over the mill; водя редовен \живот lead a regular life, keep regular hours; водя скромен \живот live in a small way; \животът не е само удоволствия life is not a bed of roses, life is not roses all the way; започвам нов \живот start a new life, turn over a new leaf; приятен \живот a pleasant life; cakes and ale; редовен \живот regular habits, a regular way of life; удрям го на \живот go on the burst, burn the candle at both ends, go the pace, live it up;
  7. ( икономически условия) cost of living; икономическият \живот на страната the country’s economic life; условия за \живот living conditions;
  8. ( действителност) life, real life, reality;
  9. ( сговор) agreement, harmony; няма \живот с тях they are hard to get on with; • гледам си \живота take good care of o.s.; \животът му висеше на косъм it was touch-and-go with him; средства за \живот livelihood, means of subsistence; те са хора на \живота they like to live it up, they indulge themselves.
  * * *
  being ; life: put an end to one's живот - слагам край на живота си; living ; snap
  * * *
  1. (биография) life 2. (действителност) life, real life, reality 3. (жизненост) life, vitality, energy 4. (икономически условия) cost of living 5. (начин на живеене) life, living 6. (период) life, lifetime 7. (сговор) agreement, harmony 8. life;the vital spark 9. ЖИВОТ и здраве да е God willing, if all goes well 10. ЖИВОТът на великите хора the lives of the great/of great men 11. ЖИВОТът поскъпва the cost of living is rising 12. борба за ЖИВОТ a fight/struggle for life/existence 13. борба на ЖИВОТ и смърт a life-and-death struggle, a war/fight to the death/ to the knife, a mortal combat 14. боря се на ЖИВОТи смърт fight for dear life 15. водя безпътен ЖИВОТ live a dissipated life, fling o.'s cap over the mill 16. водя редовен ЖИВОТ lead a regular life, keep regular hours 17. водя скромен ЖИВОТ live in a small way 18. връщам към ЖИВОТ restore to life 19. възникване на ЖИВОТа на земята the origin of life on earth 20. въпрос на ЖИВОТ и смърт a matter of life and death 21. гледам си ЖИВОТa take good care of o.s. 22. давам ЖИВОТ на give life/birth to 23. давам нов ЖИВОТ reinvigorate 24. до ЖИВОТ till o.'s death, as long as one lives 25. за цял ЖИВОТ for life, until death, for the term of o.'s life 26. започвам нов ЖИВОТ start a new life, turn over a new leaf 27. заседнал ЖИВОТ а sedentary life 28. застраховка за ЖИВОТ a life insurance 29. изпълнен с ЖИВОТ full of life/а.м. pep, brimming over with life/vitality 30. икономическият ЖИВОТ на страната the country's economic life 31. какъв ЖИВОТ се живееше тогава those were'(good) times 32. литературата трябва да отразява ЖИВОТа literature must reflect life/reality 33. лице, лишено от ЖИВОТ a face devoid of animation 34. между ЖИВОТа и смъртта between life and death, within an inch of death 35. начин на ЖИВОТ a way of life 36. няма ЖИВОТ life is hard 37. няма ЖИВОТ за мен I'm done for, it's all over with me 38. няма ЖИВОТ с тях they are hard to get on with 39. през ЖИВОТа си in/during o.'s life(time), through life, through o.'s life span 40. през целия си ЖИВОТ in all o.'s born days, in all o.'s life/days 41. прекарвам ЖИВОТа си spend o.'s life 42. прен. (съществувание) life, existence;the world 43. приятен ЖИВОТ a pleasant life;cakes and ale 44. разпуснат ЖИВОТ loose living 45. редовен ЖИВОТ regular habits, a regular way of life 46. свършвам с/слагам край на ЖИВОТа си put an end to o.'s life 47. свършил с ЖИВОТа си dead to the world. животворен life-giving; invigorating 48. средства за ЖИВОТ livelihood, means of subsistence 49. те са хора на ЖИВОТа they like to live it up, they indulge themselves 50. това е ЖИВОТът such is the world, that's life;such is life 51. това не е ЖИВОТ за човек като тебе this is not a fit life for you 52. това рядко се среща в ЖИВОТa it is rarely met with in (real) life 53. товаЖИВОТ ли е? it's a dog's life 54. той ни спаси ЖИВОТа he saved our lives 55. той цял ЖИВОТ работи върху това it was his lifework, he worked on it all his life 56. удрям го на ЖИВОТ go on the burst, burn the candle at both ends. go the pace 57. условия за ЖИВОТ living conditions 58. успявам в ЖИВОТа get on in life;rise in the world

  Български-английски речник > живот

 • 110 за

  1. предл. (полза) for
  направих го за него I did it for him
  за кого е това? who is that for?
  три на два за нас (спортен резултат) two to three for us
  аргументи за и против arguments pro and con
  гласувам за предложението vote for the proposal
  2. (посока, цел на движение) to, for
  пътувам за Варна I am going/travelling to Varna
  заминавам за Англия I am leaving for England
  влакът за Пловдив the train for Plovdiv, the Plovdiv train
  3. (времетраене, определен период, момент), in, for, till
  ще свърша тази работа за един ден I shall do this work in a day
  не може да се свърша за един час it can't be done in an hour
  заседанието се отложи за утре/понеделник the meeting was put off/postponed for tomorrow/till Monday
  за колко време ще стигнем? how long will it take us to get there?
  за кога го искаш? when do you want it for?
  за последните пет години during the last five years
  взехме храна за два дни we took enough food for two days
  дойдох за една седмица I came for a week/on a week's visit
  5. (предназначение на предмет) обик. без предл.; for
  четка за зъби tooth-brush
  чаша за вода drinking-glass, tumbler
  чаша за вино wineglass
  чаша за чай tea-cup
  вода за пиене drinking water
  това е за тебе this is for you
  купих го за подарък I bought it for a present
  6. (цел на действието) to (c inf.), to, for
  отивам за хляб I'm going to get bread
  време е за вечеря it's time to have dinner, it's time for dinner
  време е за лягане it's time to go to bed, it's bedtime
  не за това дойдох тук that's not what I came here for
  готови сме за път we are ready to start
  за тази цел to this end, for the/this purpose
  мисля/говоря за нещо think/speak about/of s.th
  за какво говорите? what are you talking about?
  спомням си за нещо remember s.th.
  напомням за remind of
  женя се за някого marry s.o.
  годявам се за някого get engaged to s.o.
  копнея за нещо/някого long for s.th./s.o.
  жал ми е за нещо/някого be sorry for s.th./s.o.
  тревожа се за децата be worried about the children
  той бе избран за секретар he was elected secretary
  за глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool?
  за какво ме вземате? what are you taking me for? what do you think I am?
  9. (това, за което хващам нещо) by, on, to
  тя водеше детето си за ръка she led the child by the hand
  държа се за перилата hold on to the bannister, hold the rail
  той бе награден за добрата си работа he was rewarded for his excellent work
  съдят го за убийство he is being charged for murder
  11.(цена, размяна) for
  тя купи роклята за десет лева she bought the dress for ten levs
  плащам за работата pay for the work
  той размени писалката си за три нови книги he exchanged his pen for three new books
  търг за (някаква сума) a contract worth
  марки за един лев a lev's worth of stamps
  той го направи за първи път he did it for the first time
  за първи път опитвам... I've tasted... for the first time
  за мене това е невъзможно to my mind/in my opinion/to me this is impossible
  това е ново за мене this is quite new to me
  това е важно/интересно/полезно за нас it is of importance/interest/use to us
  отговарям за be responsible for; be in charge of
  15. предст. (начало на действие) start, begin (с ger. и с inf.)
  за броявам begin counting/to count
  за жълтявам begin to look yellow
  завайквам се start moaning, set up a howl/wail
  завързвам спор enter on/start an argument
  за писах адреса I wrote down the address
  завинтих бурмата I drove the screw home
  за топлих водата I heated (up) the water
  той зазубри урока he swatted/has swatted up the lesson
  закръглям цена round off/out a price
  раната заздравя the wound has healed
  17. (преминаване в ново състояние, образуване на глаголи от същ. и прил.) become, turn into, make... ;-en,-ify, be-
  обременявам become pregnant
  замърсявам make dirty, soil; befoul
  загрозявам uglify
  заякчавам strengthen, consolidate
  замъглявам прен. bedim
  * * *
  за,
  предл.
  1. ( полза) for; аргументи\заи против” arguments pro and con; \за кого е това? who is that for?;
  2. ( посока, цел) to, for; заминавам \за Англия I am leaving for England; пътувам \за Варна I am going/travelling to Varna;
  3. ( времетраене, определен период, момент) in, for, till; \за кога го искаш? when do you want it for? \за колко време ще стигнем? how long will it take us to get there? \за последните пет години during the last five years; ще свърша тази работа \за един ден I shall do this work in a day;
  4. ( времетраене като цел на действието) for; взехме храна \за два дни we took enough food for two days;
  5. ( предназначение на предмет) обикн. без предл. for; вода \за пиене drinking water; това е \за тебе this is for you; чаша \за вода drinking-glass, tumbler; четка \за зъби tooth-brush;
  6. ( цел на действието) to (с inf.), to, for; време е \за вечеря it’s time to have dinner, it’s time for dinner; \за тази цел to this end, for the/this purpose; отивам \за хляб I’m going to get bread;
  7. ( въвежда предложно допълнение) of, for, about, to, без предл.; жал ми е \за нещо/някого be sorry for s.th./s.o.; женя се \за някого marry s.o.; мисля/говоря \за нещо think/speak about/of s.th.; напомням \за remind of; спомням си \за нещо remember s.th.; тревожа се \за децата be worried about the children;
  8. ( въвежда сказуемо определение) без предл.; for; \за глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool? той бе избран \за секретар he was elected secretary;
  9. ( това, за което хващам нещо) by, on, to; държа се \за перилата hold on to the bannister, hold the rail; тя водеше детето си \за ръка she led the child by the hand;
  10. ( причина) for; съдят го \за убийство he is being tried for murder;
  11. ( цена, размяна) for; марки \за един долар a dollar’s worth of stamps; търг \за ( някаква сума) a contract worth;
  12. (за кой път се върши нещо) for; той го направи \за първи път he did it for the first time;
  13. (от гледище на) to, in; \за мене to my mind, in my opinion, to me; това е важно/интересно/полезно \за нас it is of importance/interest/use to us; това е ново \за мене this is quite new to me;
  14. (за уречена област/ сфера на дейност) for, of; отговарям \за be responsible for; be in charge of; търговски пътник \за югоизточния район a traveller working the south-eastern district; • \за да to, in order to (с inf.); \за да не lest; so as not to; \за моя голяма изненада much to my surprise; \за съжаление to my/our regret; it is to be regretted (that); \за щастие luckily, fortunately, happily; изпуснах влака \за две минути I missed the train by two minutes; пиши му веднага, \за да знае навреме write to him at once so that he may know in time; той умря, \за да живеем ние he died that others might live; що \за what kind of.
  * * *
  for: Those flowers are за you. - Онези цветя са за теб.; to (цел)
  * * *
  1. (времетраене като цел на действие) for 2. (времетраене, определен период, момент), in, for, till 3. (въвежда предложно допълнение) of, about, for, to, без предлог 4. (въвежда сказуемно определение) без предл.;for 5. (посока, цел на движение) to, for 6. (предназначение на предмет) обик. без предл.;for 7. (причина) for 8. (това, за което хващам нещо) by, on, to 9. 1 (за кой път се върши нещо) for 10. 1 (за уречена област иди сфера на дейност) for, of 11. 1 (образува глаголи от свършен вид 12. 1 (от гледище на) to in 13. 1 (преминаване в ново състояние 14. 1 предл. (полза) for 15. 1(цена, размяна) for 16. 10ried for murder 17. 15 предст. (начало на действие) start, begin (с ger. и с inf.) 18. ЗА броявам begin counting/to count 19. ЗА глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool? 20. ЗА жълтявам begin to look yellow 21. ЗА какво говорите? what are you talking about? 22. ЗА какво ме вземате? what are you taking me for?what do you think I am? 23. ЗА кога го искаш? when do you want it for? 24. ЗА кого е това? who is that for? 25. ЗА колко време ще стигнем? how long will it take us to get there? 26. ЗА мене това е невъзможно to my mind/in my opinion/to me this is impossible 27. ЗА писах адреса I wrote down the address 28. ЗА последните пет години during the last five years 29. ЗА първи път опитвам... I've tasted... for the first time 30. ЗА тази цел to this end, for the/this purpose 31. ЗА топлих водата I heated (up) the water 32. ЗАвайквам се start moaning, set up a howl/wail 33. ЗАвинтих бурмата I drove the screw home 34. ЗАвързвам спор enter on/ start an argument 35. ЗАгрозявам uglify 36. ЗАкръглям цена round off/out a price 37. ЗАмъглявам прен. bedim 38. ЗАмърсявам make dirty, soil;befoul 39. ЗАякчавам strengthen, consolidate 40. аргументи ЗА и против arguments pro and con 41. б (цел на действието) to (c inf.), to, for 42. взехме храна ЗА два дни we took enough food for two days 43. влакът ЗА Пловдив the train for Plovdiv, the Plovdiv train 44. вода ЗА пиене drinking water 45. време е ЗА вечеря it's time to have dinner, it's time for dinner 46. време е ЗА лягане it's time to go to bed, it's bedtime 47. гласувам ЗА предложението vote for the proposal 48. годявам се ЗА някого get engaged to s.o. 49. готови сме ЗА път we are ready to start 50. дойдох ЗА една седмица I came for a week/on a week's visit 51. държа се ЗА перилата hold on to the bannister, hold the rail 52. жал ми е ЗА нещо/някого be sorry for s.th./s.o. 53. женя се ЗА някого marry s.o. 54. заминавам ЗА Англия I am leaving for England 55. заседанието се отложи ЗА утре/понеделник the meeting was put off/postponed for tomorrow/till Monday 56. копнея ЗА нещо/някого long for s.th./s.o. 57. купих го ЗА подарък I bought it for a present 58. марки ЗА един лев а lev's worth of stamps 59. мисля/говоря ЗА нещо think/speak about/of s.th 60. напомням ЗА remind of 61. направих го ЗА него I did it for him 62. не ЗА това дойдох тук that's not what I came here for 63. не може да се свърша ЗА един час it can't be done in an hour 64. образуване на глаголи от същ. и прил.) become, turn into, make... ;-en, -ify, be- 65. обременявам become pregnant 66. означава действие извършено докрай) out, up, down 67. отговарям ЗА be responsible for;be in charge of; 68. отивам ЗА хляб I'm going to get bread 69. плащам ЗА работата pay for the work 70. пътувам ЗА Варна I am going/travelling to Varna 71. раната ЗАздравя the wound has healed 72. спомням си ЗА нещо remember s.th. 73. съдят го ЗА убийство he is being 74. това е ЗА тебе this is for you 75. това е важно/интересно/полезно ЗА нас it is of importance/interest/use to us 76. това е ново ЗА мене this is quite new to me 77. той ЗАзубри урока he swatted/has swatted up the lesson 78. той бе избран ЗА секретар he was elected secretary 79. той бе награден ЗА добрата си работа he was rewarded for his excellent work 80. той го направи ЗА първи път he did it for the first time 81. той размени писалката си ЗА три нови книги he exchanged his pen for three new books 82. тревожа се ЗА децата be worried about the children 83. три на два ЗА нас (спортен резултат) two to three for us 84. търг ЗА (някаква сума) a contract worth 85. тя водеше детето си ЗА ръка she led the child by the hand 86. тя купи роклята ЗА десет лева she bought the dress for ten levs 87. чаша ЗА вино wineglass 88. чаша ЗА вода drinking-glass, tumbler 89. чаша ЗА чай tea-cup 90. четка ЗА зъби tooth-brush 91. ще свърша тази работа ЗА един ден I shall do this work in a day

  Български-английски речник > за

 • 111 заемане

  * * *
  заѐмане,
  ср., само ед.: период на \заемане на служба и пр. tenure.
  * * *
  hire; lending
  * * *
  период на ЗАЕМАНЕ на служба и пр

  Български-английски речник > заемане

 • 112 инкубационен

  incubation (attr.)
  инкубационен период incubation (period), a period of incubation, ( на болест) a latent/latency period
  * * *
  инкубацио̀нен,
  прил., -на, -но, -ни incubation (attr.); \инкубационенен период incubation (period), period of incubation, (на болест) latent/latency period.
  * * *
  incubative
  * * *
  1. incubation (attr.) 2. ИНКУБАЦИОНЕН период incubation (period), a period of incubation, (на болест) a latent/latency period

  Български-английски речник > инкубационен

 • 113 конвалесцентен

  мед. convalescent, recuperating
  конвалесцентен период convalescence
  * * *
  конвалесцѐнтен,
  прил., -на, -но, -ни мед. convalescent, recuperating; \конвалесцентенен период convalescence.
  * * *
  convalescent
  * * *
  1. КОНВАЛЕСЦЕНТЕН период convalescence 2. мед. convalescent, recuperating

  Български-английски речник > конвалесцентен

 • 114 кризисен

  crisis (attr.); paroxysmal
  кризисно явление a crisis phenomenon
  * * *
  крѝзисен,
  прил., -на, -но, -ни crisis (attr.); paroxysmal; \кризисенен момент flash/flashing point; \кризисенен период period of crisis; \кризисенно състояние мед. state of crisis; \кризисенно явление crisis phenomenon.
  * * *
  paroxysmal; crisis: a кризисен phenomenon - кризисно явление
  * * *
  1. crisis (attr.);paroxysmal 2. кризисно явление a crisis phenomenon

  Български-английски речник > кризисен

 • 115 късмет

  1. (щастие) luck, книж. fortune
  (щастлив случай) piece/stroke of luck/of good fortune, windfall
  (неочакван) разг. a bit of fat
  имам късмет be lucky/fortunate, be in luck, have (the best of) luck
  нямам късмет be out of luck, have no luck, be unlucky
  лош късмет разг. hard lines
  имам лош късмет strike a bad patch
  лесно му е, която има късмет he dances well to whom fortune pipes
  имахме късмет, че we were lucky that, it was lucky that, it's a good job that
  какъв късмет, че it's a mercy that
  излиза ми късметът be lucky, ( за мома) meet the right man
  ако е късмет if all goes well, if it is fated
  осланям се на късмета си ride o.'s luck
  опитвам си късмета try o.'s luck/fortune; chance o.'s luck
  оставям на късмет take o.'s chance, trust to chance
  изтеглям късмета find the bean in the cake, draw a winner
  имам късмет в нещастието си fall on o.s legs/feet
  на късмет on the off chance, at hazard, at a venture
  късмет! (за добро, зло) as luck would have it
  това е то моят късмет! just my luck! за мой късмет I was lucky (to с inf.), as good luck would have it
  късметът му работя fortune favours him, he is in luck, he's got the plum
  роден с късмет born with a silver spoon in his mouth
  роди ме, мамо, с късмет, па ме хвърли на смет give a man fortune/luck and cast him into the sea
  2. (съдба) fortune, lot
  * * *
  късмѐт,
  м., -и, (два) късмѐта 1. ( щастие) luck, книж. fortune; ( щастлив случай) piece/stroke of luck/of good fortune, windfall; ( неочакван) fluke; разг. a bit of fat; (за известен период) a run of luck; ако е \късмет if all goes well, if it is fated; изтеглям \късмета find the bean in the cake, draw a winner; имам голям \късмет strike oil; имам \късмет be lucky/fortunate, be in luck, have (the best of) luck; имам \късмет в нещастието си fall on o.’s legs/feet; имам лош \късмет strike a bad patch; имахме \късмет, че we were lucky that, it was lucky that, it’s a good job that; \късмет! (за добро, зло) as luck would have it; \късметът му работи fortune favours him, he is in luck, he’s got the plum; лесно му е, който има \късмет he dances well to whom fortune pipes; лош \късмет unluckiness, rough luck, разг. hard lines; that’s tough; на \късмет on the off chance, at hazard, at a venture; нямам \късмет be out of luck, have no luck, be unlucky; опитвам си \късмета try o.’s luck/fortune; chance o.’s luck; осланям се на \късмета си ride o.’s luck; оставям на \късмет take o.’s chance, trust to chance; родѐн без \късмет evil-starred, star-crossed; родѐн с \късмет born with a silver spoon in his mouth;
  2. ( съдба) fortune, lot; • роди ме, мамо, с \късмет, па ме хвърли на смет give a man fortune/luck and cast him into the sea.
  * * *
  fortune; hap{hEp}; kismet: I'm out of късмет. - Нямам късмет.; mercy; stroke of luck
  * * *
  1. (за известен период) a run of luck 2. (неочакван) разг. a bit of fat 3. (съдба) fortune, lot 4. (щастие) luck, книж. fortune 5. (щастлив случай) piece/stroke of luck/of good fortune, windfall 6. КЪСМЕТ! (за добро, зло) as luck would have it 7. КЪСМЕТът му работя fortune favours him, he is in luck, he's got the plum 8. ако е КЪСМЕТ if all goes well, if it is fated 9. излиза ми КЪСМЕТът be lucky, (за мома) meet the right man 10. изтеглям КЪСМЕТа find the bean in the cake, draw a winner 11. имам КЪСМЕТ be lucky/fortunate, be in luck, have (the best of) luck 12. имам КЪСМЕТ в нещастието си fall on o.s legs/feet 13. имам голям КЪСМЕТ strike oil 14. имам лош КЪСМЕТ strike a bad patch 15. имахме КЪСМЕТ, че we were lucky that, it was lucky that, it's a good job that 16. какъв КЪСМЕТ, че it's a mercy that 17. лесно му е, която има КЪСМЕТ he dances well to whom fortune pipes 18. лош КЪСМЕТ разг. hard lines 19. на КЪСМЕТ on the off chance, at hazard, at a venture 20. нямам КЪСМЕТ be out of luck, have no luck, be unlucky 21. опитвам си КЪСМЕТа try o.'s luck/fortune;chance o.'s luck 22. осланям се на КЪСМЕТа си ride o.'s luck 23. оставям на КЪСМЕТ take o.'s chance, trust to chance 24. роден без КЪСМЕТ evil-starred 25. роден с КЪСМЕТ born with a silver spoon in his mouth 26. роди ме, мамо, с КЪСМЕТ, па ме хвърли на смет give a man fortune/luck and cast him into the sea 27. това е то моят КЪСМЕТ! just my luck! за мой КЪСМЕТ I was lucky (to c inf.), as good luck would have it

  Български-английски речник > късмет

 • 116 латентен

  latent, delitescent, dormant, мед. и larval
  латентно състояние latency, latence, delitescence, dormacy
  латентен период a latent period
  * * *
  латѐнтен,
  прил., -на, -но, -ни latent, delitescent, dormant, мед. larval; в \латентенно състояние съм lie dormant; \латентенен период latent period; \латентенни сили dormant forces.
  * * *
  delitescent: lie латентен - в латентно състояние; larval (мед.): латентен period - латентен период; quiescent
  * * *
  1. latent, delitescent, dormant, мед. и larval 2. ЛАТЕНТЕН период а latent period 3. в латентно състояние съм lie dormant 4. латентни сили dormant forces 5. латентно състояние latency, latence, delitescence, dormacy

  Български-английски речник > латентен

 • 117 леден

  (of) ice
  науч. glacial
  (много студен) icy; ice-cold, chilly, freezing
  прен. icy, glacial
  (за вятър) icy, nipping
  ледена планина iceberg
  леден пояс an ice belt
  ледена висулка icicle
  ледено мълчание icy silence
  леден период Glacial Period, Ice Age
  ледена площадка (за кънки) ice-rink
  леден блок/къс floe
  * * *
  лѐден,
  прил. (of) ice; glacial; ( много студен) icy; ice-cold, chilly, freezing; прен. icy, glacial; (за вятър) icy, nipping; \леден блок/къс floe; \ледена висулка icicle; \ледена планина iceberg; \ледена площадка (за кънки) ice-rink; \ледено мълчание прен. icy silence.
  * * *
  algid; freezing; frosty{`frOsti}; frozen; glacial; ice{ais}: an леден belt - леден пояс; ice-cold; icy: леден silence - ледено мълчание
  * * *
  1. (of) ice 2. (за вятър) icy, nipping 3. (много студен) icy;ice-cold, chilly, freezing 4. ЛЕДЕН блок/къс floe 5. ЛЕДЕН период Glacial Period, Ice Age 6. ЛЕДЕН пояс an ice belt 7. ЛЕДЕНa висулка icicle 8. ЛЕДЕНa планина iceberg 9. ЛЕДЕНa площадка (за кънки) ice-rink 10. ЛЕДЕНo мълчание icy silence 11. науч. glacial 12. прен. icy, glacial

  Български-английски речник > леден

 • 118 ледников

  glacial
  ледников период Glacial Period, Ice Age
  * * *
  лѐдников,
  прил. glacial; • \ледников период геол. Ice Age, Glacial Period, Drift Epoch.
  * * *
  glacial; ice{ais}
  * * *
  1. glacial 2. ЛЕДНИКОВ период Glacial Period, Ice Age

  Български-английски речник > ледников

 • 119 любовен

  1. love (attr.)
  любовен роман love-story
  2. (изразяващ любов) loving, amorous, affectionate, tender
  любовен поглед a loving/tender glance
  любовен период (у животните) a mating season
  * * *
  любо̀вен,
  прил., -на, -но, -ни 1. love (attr.); \любовенен роман love-story; \любовенна игра foreplay; \любовенни мъки pangs of love;
  2. ( изразяващ любов) loving, amorous, affectionate, tender; \любовенен период (у животните) a mating season.
  * * *
  amatory; loverly{`lXvli}; loving: a любовен glance - любовен поглед
  * * *
  1. (изразяващ любов) loving, amorous, affectionate, tender 2. love (attr.) 3. ЛЮБОВЕН период (у животните) а mating season 4. ЛЮБОВЕН поглед a loving/tender glance 5. ЛЮБОВЕН роман love-story 6. любовна песен a love song 7. любовни мъки pangs of love

  Български-английски речник > любовен

 • 120 малцинство

  minority
  * * *
  малцинство̀,
  ср., -а̀ minority.
  * * *
  minority
  * * *
  1. minority 2. национално МАЛЦИНСТВО a national minority

  Български-английски речник > малцинство

Look at other dictionaries:

 • БОЛГАРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ — [БПЦ; болг. Българска Православна Църква]. Современное положение В наст. время юрисдикция БПЦ распространяется на территорию Болгарии, а также на правосл. болг. общины Зап. Европы, Сев. и Юж. Америки и Австралии. Высшая духовная власть в БПЦ… …   Православная энциклопедия

 • Возрождение (значения) — Возрождение: Содержание 1 История 2 Населенные пункты 2.1 Белоруссия 2.2 Россия …   Википедия

 • МАКЕДОНИЯ — 1 . ист. область в центр. части Балканского п ова. Tepp. M. заселена со времени неолита. Первым исторически известным населением были иллирийские и фракийские племена. В 5 в. до н. э. возникло рабовладельч. Македонское гос во (см. ст. Македония… …   Советская историческая энциклопедия

 • Первая Балканская война — Балканские войны Вверху: Картина Василиоса Хадзиса …   Википедия

 • Балканский театр военных действий Первой мировой войны — Балканский театр военных действий Первая мировая война …   Википедия

 • Первая балканская война — Балканские войны Константин I вступает с армией в Салоники Дата 9 октября 1912 года  …   Википедия

 • Дрангов, Борис — Борис Дрангов болг. Борис Дрангов …   Википедия

 • Альянс либералов и демократов за Европу (партия) — Альянс либералов и демократов за Европу АЛДЕ англ. The Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, ALDE Party Лидер …   Википедия

 • ВНУТРЕННЯЯ МАКЕДОНСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — (ВМРО). Была осн. с целью борьбы за освобождение Македонии от тур. ига. Начало ВМРО (или Македонской революц. орг ции МРО, как она называлась первое время) принято связывать с созданием в Салониках осенью 1893 Д. Груевым и др. революционного… …   Советская историческая энциклопедия

 • Болгарское национальное возрождение — (болг. Българскот …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.