Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

огън

 • 1 Bengal light

  {ben'gɔ:l(i)lait}
  n бенгалски огън
  * * *
  {ben'g£:l(i)lait} n бенгалски огън.
  * * *
  бенгалски огън;
  * * *
  n бенгалски огън
  * * *
  Bengal light[beʃ´gɔ:l¸lait] n синкав огън, използван за сигнализиране; бенгалски огън.

  English-Bulgarian dictionary > Bengal light

 • 2 Dutch

  {dʌtʃ}
  I. 1. холандски, нидерландски
  2. ост. немски
  DUTCH auction търг, при който цената постепенно се намалява, докато се яви купувач
  DUTCH bargain сделка, изгодна само за едната страна
  DUTCH barn голям навес за сено и пр.
  DUTCH cap холандска дамска шапка, халка срещу забременяване
  DUTCH clover бяла детелина (Trifolium repens)
  DUTCH comfort/consolation слабо утешение
  DUTCH concert разбъркано/нестройно пеeне, шум, гюрултия
  DUTCH courage смелост, придобита след напиване
  DUTCH defence привидна защита
  DUTCH feast гуляй, на който домакинът първи се напива
  DUTCH lunch/supper/treat обед и пр., на който всеки сам си плаща
  to go DUTCH плащам своята част от яденето/пиенето
  DUTCH pink s1. кръв
  DUTCH oven приспособление за печене на месо на открит огън
  DUTCH rush зимен хвощ (Equisetum hyemale)
  DUTCH wife тръстикова рамка за подпиране на краката в креват
  to talk to someone like a DUTCH uncle чета някому морал
  II. 1. холандски език, ост. немски език
  2. the DUTCH pl холандците, ост. германците, немците
  that beats the DUTCH не e възможно, и таз хубава, хайде де
  double DUTCH неразбран говор, безсмислици
  in DUTCH в немилост, на зор
  his DUTCH is up ам. ядосан е
  * * *
  {d^tsh} а 1. холандски, нидерландски; 2. ост. немски; Dutch auction (2) {d^tsh} n 1. холандски език; ост. немски език; 2. the D. pl
  * * *
  холандски; нидерландски; нидерландец;
  * * *
  1. double dutch неразбран говор, безсмислици 2. dutch auction търг, при който цената постепенно се намалява, докато се яви купувач 3. dutch bargain сделка, изгодна само за едната страна 4. dutch barn голям навес за сено и пр 5. dutch cap холандска дамска шапка, халка срещу забременяване 6. dutch clover бяла детелина (trifolium repens) 7. dutch comfort/consolation слабо утешение 8. dutch concert разбъркано/нестройно пеeне, шум, гюрултия 9. dutch courage смелост, придобита след напиване 10. dutch defence привидна защита 11. dutch feast гуляй, на който домакинът първи се напива 12. dutch lunch/supper/treat обед и пр., на който всеки сам си плаща 13. dutch oven приспособление за печене на месо на открит огън 14. dutch pink s кръв 15. dutch rush зимен хвощ (equisetum hyemale) 16. dutch wife тръстикова рамка за подпиране на краката в креват 17. his dutch is up ам. ядосан е 18. i. холандски, нидерландски 19. ii. холандски език, ост. немски език 20. in dutch в немилост, на зор 21. that beats the dutch не e възможно, и таз хубава, хайде де 22. the dutch pl холандците, ост. германците, немците 23. to go dutch плащам своята част от яденето/пиенето 24. to talk to someone like a dutch uncle чета някому морал 25. ост. немски
  * * *
  Dutch[dʌtʃ] I. adj 1. холандски, нидерландски; \Dutch auction търг, при който обявената цена постепенно се намалява, докато се яви купувач; \Dutch bargain сделка, която е изгодна само за едната страна; \Dutch barn плевня; \Dutch clinker твърда жълта холандска тухла; \Dutch clock часовник с кукувица; \Dutch clover бяла детелина; \Dutch comfort ( consolation) слабо утешение; \Dutch concert шум, гюрултия; разбъркано (нестройно) пеене; \Dutch courage пиянска храброст; бабаитлък; \Dutch defence привидна защита; \Dutch doll дървена кукла; \Dutch door врата, разделена хоризонтално на две части; \Dutch feast гуляй, на който домакинът първи се напива; \Dutch foil ( gold leaf) медно-цинков варак; \Dutch hoe вид градинарско гребло; \Dutch nightingale ост., диал. жаба; \Dutch pink кръв; \Dutch oven приспособление за печене на месо на открит огън - металическа кутия с една страна открита към огъня; \Dutch tile гланцирана керамична плочка; \Dutch treat гуляй, на който всеки си плаща; to go \Dutch плащам своята част от гуляй; \Dutch wife тръстикова рамка или дълга възглавница за подпиране на краката в кревата; to talk to s.o. like a \Dutch uncle чета някому морал (конско); 2. ост. немски; II. n 1.: the \Dutch холандците, холандският народ; that beats the \Dutch не може да бъде, не е възможно, и таз добра (хубава); the \Dutch have taken Holland! открил Америка! 2. холандски език; ост. немски език; High D. ост. високонемски език; Low D. ост. ниско(долно)немски език; double \Dutch неразбран говор, безсмислици; in \Dutch sl на зор, в затруднение; в немилост.

  English-Bulgarian dictionary > Dutch

 • 3 ablaze

  {ə'bleiz}
  1. пламнал, лумнал, пламтящ, горящ, в пламъци
  to set a house ABLAZE подпалвам къща
  to be ABLAZE светя, горя, блестя
  2. силно възбуден, горящ от желание
  ABLAZE with anger вбесен, побеснял от яд
  * * *
  {ъ'bleiz} а predic, adv 1. пламнал, лумнал; пламтящ, горящ, в
  * * *
  пламнал; възбуден; горящ; лумнал;
  * * *
  1. ablaze with anger вбесен, побеснял от яд 2. to be ablaze светя, горя, блестя 3. to set a house ablaze подпалвам къща 4. пламнал, лумнал, пламтящ, горящ, в пламъци 5. силно възбуден, горящ от желание
  * * *
  ablaze[ə´bleiz] adj 1. в пламъци, в огън; 2. разпален, пла́менен, възпламене́н; прен. пламнал, изгарящ, горящ; \ablaze with excitement пламнал от възбуда (вълнение, въодушевление).

  English-Bulgarian dictionary > ablaze

 • 4 adjust

  {ə'dʒʌst}
  1. нагласявам, приспособявам
  2. oпpaвям, подреждам, поправям
  3. изглаждам (спор)
  to ADJUST differences отстранявам/изглаждам различия
  4. тех. регулирам
  5. воен. коригирам (стрелба)
  6. и reft приспособявам се, свиквам, привиквам, нагаждам се (to)
  7. фин. уреждам (застрахователна полица)
  * * *
  {ъ'j^st} v 1. нагласявам; приспособявам: 2. oпpaвям,подрежд
  * * *
  уреждам; пригласявам; пригаждам; привиквам; адаптирам; коригирам; намествам; натъкмявам; нагаждам; нагласявам;
  * * *
  1. oпpaвям, подреждам, поправям 2. to adjust differences отстранявам/изглаждам различия 3. воен. коригирам (стрелба) 4. и reft приспособявам се, свиквам, привиквам, нагаждам се (to) 5. изглаждам (спор) 6. нагласявам, приспособявам 7. тех. регулирам 8. фин. уреждам (застрахователна полица)
  * * *
  adjust[ə´dʒʌst] v 1. нагласям, нагласявам; приспособявам, пригласявам; напасвам, натъкмявам (при монтаж); 2. оправям, поправям, подреждам; коригирам; 3. изглаждам ( различия); to \adjust differences отстранявам различията; 4. тех. регулирам; настройвам; to \adjust a bearing регулирам хлабината на лагер; \adjusted fire воен. точен (коригиран) огън; 5. refl приспособявам се; привиквам, свиквам (to); 6. фин. уреждам (застрахователна полица).

  English-Bulgarian dictionary > adjust

 • 5 afire

  {ə'fаiə}
  adv, a predic пламнал, запален (и прен.), горящ, в огън
  to set AFIRE подпалвам, запалвам
  * * *
  {ъ'fаiъ} adv, а predic пламнал, запален (и прен.); горящ, в огъ
  * * *
  горящ; запален;
  * * *
  1. adv, a predic пламнал, запален (и прен.), горящ, в огън 2. to set afire подпалвам, запалвам
  * * *
  afire[ə´faiə] adv в огън, запален, горящ; to set \afire запалвам, подпалвам.

  English-Bulgarian dictionary > afire

 • 6 aflame

  {ə'fleim}
  adv, a predic пламнал, пламтящ (и прен.), в пламъци
  AFLAME with curiosity/passion горящ от любопитство/страст
  * * *
  {ъ'fleim} adv, a predic пламнал, пламтящ (и прен.); в пламъци;
  * * *
  пламтящ;
  * * *
  1. adv, a predic пламнал, пламтящ (и прен.), в пламъци 2. aflame with curiosity/passion горящ от любопитство/страст
  * * *
  aflame[ə´fleim] adv 1. в пламъци, пламтящ; 2. прен. горящ, пламтящ като огън, искрящ, светещ, блестящ; all \aflame with curiosity горящ от любопитство.

  English-Bulgarian dictionary > aflame

 • 7 alive

  {ə'laiv}
  1. жив
  ALIVE and kicking жив и здрав, здрав и читав
  to keep ALIVE поддържам (интерес, надежда и пр.)
  2. действуващ, в сила/действие
  3. буден, пъргав, бодър
  look ALIVE! по-бързо/живо
  4. ел. под напрежение
  5. гъмжащ, пълен (with), оживен
  to be ALIVE with гъмжа от
  6. ALIVE to съзнаващ, схващащ
  to be ALIVE to the danger съзнавам/виждам опасността
  man/sakesALIVE боже господи! човече божи! the proudest/best man ALIVE най-гордият/добрият човек на света
  any man ALIVE вески (човек)
  * * *
  {ъ'laiv} a predic 1. жив; alive and kicking жив и здрав, здрав и чи
  * * *
  оживен; бодър; пъргав; гъмжащ; жив;
  * * *
  1. alive and kicking жив и здрав, здрав и читав 2. alive to съзнаващ, схващащ 3. any man alive вески (човек) 4. look alive! по-бързо/живо 5. man/sakesalive боже господи! човече божи! the proudest/best man alive най-гордият/добрият човек на света 6. to be alive to the danger съзнавам/виждам опасността 7. to be alive with гъмжа от 8. to keep alive поддържам (интерес, надежда и пр.) 9. буден, пъргав, бодър 10. гъмжащ, пълен (with), оживен 11. действуващ, в сила/действие 12. ел. под напрежение 13. жив
  * * *
  alive[ə´laiv] adj predic 1. жив; \alive and kicking жив и здрав; пълен с живот; здрав и читав; to keep \alive поддържам (огън, интерес); 2. действащ, в сила; to keep a tradition \alive поддържам традиция; 3. буден, бодър, пъргав, енергичен; look \alive! бързай! по-живо! 4. ел. под напрежение; 5. съзнаващ, разбиращ; he is \alive to the problem той разбира проблема; 6. гъмжащ, оживен, кипящ ( with); the sea is \alive with ships морето гъмжи от кораби; man \alive, sakes \alive! човече Божи!

  English-Bulgarian dictionary > alive

 • 8 ash-fire

  ash-fire[´æʃ¸faiə] n бавен огън за химически опити.

  English-Bulgarian dictionary > ash-fire

 • 9 ball

  {bɔ:l}
  I. 1. топка, топче, кълбо, кълбенце, чиле, прен. огън човек
  2. нещо с формата на топка, кюфте (нце)
  3. игра на топка, хвърляне на топка, удар
  пo BALL сп. неправилно хвърлена топка
  4. куршум, сачма, гюлле
  5. топка за гласуване в избори
  to have the BALL at one's feet намирам се в изгодна позиция
  to keep the BALL rolling поддържам разговора, продължавам да върша нещо без прекъсване
  on the BALL разг. буден, сръчен, експедитивен, сведущ
  to start/set the BALL rolling слагам начало на нещо
  II. 1. събирам (се), натрупвам (се), свивам (се) на топка
  2. навивам на кълбо
  3. sl. вулг. съвъкуплявам се с. ball n бал
  to open the BALL откривам бала, прен. повеждам хорото, започвам да действу вам
  * * *
  {bъ:l} n 1. топка, топче; кълбо, кълбенце; чиле; прен. огън чове(2) v 1. събирам (се), натрупвам (се), свивам (се) на топка;
  * * *
  топка; топче; сачма; бал; валмо; куршум; кълбо;
  * * *
  1. i. топка, топче, кълбо, кълбенце, чиле, прен. огън човек 2. ii. събирам (се), натрупвам (се), свивам (се) на топка 3. on the ball разг. буден, сръчен, експедитивен, сведущ 4. sl. вулг. съвъкуплявам се с. ball n бал 5. to have the ball at one's feet намирам се в изгодна позиция 6. to keep the ball rolling поддържам разговора, продължавам да върша нещо без прекъсване 7. to open the ball откривам бала, прен. повеждам хорото, започвам да действу вам 8. to start/set the ball rolling слагам начало на нещо 9. игра на топка, хвърляне на топка, удар 10. куршум, сачма, гюлле 11. навивам на кълбо 12. нещо с формата на топка, кюфте (нце) 13. пo ball сп. неправилно хвърлена топка 14. топка за гласуване в избори
  * * *
  ball[bɔ:l] I. n 1. топка, топче, топчица, кълбо, клъбце, кълбенце, валмо, чиле, чиленце; \ball of fire 1) огнено кълбо; 2) жизнен, енергичен човек, "огън" човек; to roll (o.s. up) into a \ball свивам се на топка; 2. игра на топка; хвърляне на топка, удар; a good ( difficult) \ball добър (труден) удар; a slow \ball бавно хвърляне на топка; 3. куршум; сачма; гюлле; 4. топка за гласуване; black \ball черна топка (глас против); 5. вет. голяма таблетка, хап; 6. pl sl тестикули, "топки"; 7. pl разг. кураж, смелост, решителност; 8. pl sl глупости, врели-некипели; \ball and socket ябълковидно съединение; \ball of the eye очна ябълка, око; \ball of fortune играчка на съдбата; the \ball of the thumb закръглената част (началото) на палеца; a \ball of lead sl глава, тиква, кратуна; a curve \ball ам. хитрост, уловка; a \ball and a chain нещо (някой), който ограничава свободата (ми); спънка, пречка; a new ( different) \ball game нова (изменена) ситуация, променени условия; the whole \ball of wax ам. всичко; пълен комплект; to have the \ball at o.'s feet имам свободно поле за действие, работите се развиват в моя полза; on the \ball разг. буден, отворен, схватлив; to be on the \ball разг. следя събитията, внимавам, час" съм; нащрек съм; to carry the \ball sl действам, деен съм; to get on the \ball ! sl по-бързо! мърдай!; to drop the \ball ам. разг. правя гаф; греша; to bounce like a \ball енергичен съм; to have a \ball (разг.) забавлявам се, прекарвам добре, доставям си удоволствие; to have a lot on the \ball ам. разг. имам голям опит, много съм способен; to catch ( take) the \ball before the bound действам прибързано, не изчаквам удобния момент; to keep the \ball rolling, to keep the \ball up поддържам разговор, не го оставям да замре; продължавам да върша нещо, не го оставям да замре; правя нещо редовно, без прекъсване; to set ( start) the \ball rolling давам начален тласък, поставям началото на нещо; започвам да действам; to open the \ball започвам да действам, проявявам инициатива; to play \ball сътруднича, постъпвам честно; the \ball is at his feet той е господар на положението; the \ball is in your court нещата са в твои ръце; ти решаваш; ти си на ход; to take up the \ball намесвам се в разговор; to take ( pick) the \ball and run ( with it) заемам се с нещо; подхващам и доразвивам (идея, намерение); продължавам чуждо дело; to keep several \balls in the air нося няколко дини под една мишница; to shoot the \ball into o.' s own goal вкарвам си автогол, навреждам на себе си; that's the way the \ball bounces разг. така стоят нещата; такъв е животът; II. v 1. събирам (се), натрупвам (се), свивам се на топка; 2. навивам на кълбо; \balls up sl обърквам, забърквам. III n бал; to open the \ball откривам бала; повеждам хорото; започвам да действам.

  English-Bulgarian dictionary > ball

 • 10 bank

  {'bæŋk}
  I. 1. насип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина
  2. изкуствен наклон навътре (при завой на шосе)
  3. бряг (на река, канал, езеро), крайбрежие
  4. плитчина
  5. натрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.)
  6. повърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка
  II. 1. правя насип, ограждам с насип, укрепявам
  2. натрупвам се на куп
  3. накланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж
  4. образувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.)
  III. 1. банка
  The BANK of England Английската банка
  BANK of issue емисионна банка
  branch BANK банков клон
  discount BANK сконтова банка
  State BANK държавна банка
  2. карти и пр. каса, банка
  to break the BANK обирам всичко, разорявам банката
  3. резерва
  IV. 1. влагам/държа пари в банка
  2. превръщам в пари
  3. карти и пр. държа банката
  4. to BANK on/upon разчитам/осланям се на
  * * *
  {'bank} n 1. насип, купчина; тераса, вал, рид, бърдо, издатина; (2) v 1. правя насип; ограждам с насип; укрепявам; 2. натрупв{3} n 1. банка; The B. of England Английската банка; bank of iss{4} v 1. влагам/държа пари в банка; 2. превръщам в пари; 3. к
  * * *
  тераса; резерва; откос; плитчина; банкирам; бря; банка; вираж; пряспа; издигнатина; крайбрежие; насип;
  * * *
  1. bank of issue емисионна банка 2. branch bank банков клон 3. discount bank сконтова банка 4. i. насип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина 5. ii. правя насип, ограждам с насип, укрепявам 6. iii. банка 7. iv. влагам/държа пари в банка 8. state bank държавна банка 9. the bank of england Английската банка 10. to bank on/upon разчитам/осланям се на 11. to break the bank обирам всичко, разорявам банката 12. бряг (на река, канал, езеро), крайбрежие 13. изкуствен наклон навътре (при завой на шосе) 14. карти и пр. държа банката 15. карти и пр. каса, банка 16. накланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж 17. натрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.) 18. натрупвам се на куп 19. образувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.) 20. плитчина 21. повърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка 22. превръщам в пари 23. резерва
  * * *
  bank[bæʃk] I. n 1. банка; B. of England, The B. Английската централна банка; \bank of issue емисионна банка; branch \bank банков клон; State B. държавна банка; B. for International Settlements Банка за международни разплащания; discount \bank сконтова банка; you can't put it in the \bank ам. разг. няма смисъл, от това няма полза; to laugh all the way to the \bank печеля луди пари; 2. карти каса, банка; to break the \bank разорявам банката, обирам всичко; 3. резерв, запас, наличност; blood \bank център за кръводаряване, кръвна банка; кръв за преливане; 4. игра на карти (и banker); 5. attr банков; \bank clerk банков чиновник; \bank rate сконтов процент; \bank holding company банкова холдингова компания; \bank settlement system банкова разплащателна система; II. v 1. банкер съм, имам банка; 2. влагам (внасям, държа) пари в банка; who do you \bank with? в коя банка си държите парите? 3. превръщам в пари; 4. карти държа касата, банката; to \bank (up) on разчитам, осланям се на, уповавам се, доверявам се. III. n 1. насип, тераса, вал, рид, рът, рътлина, издигнатина; \bank of earth насип; 2. бряг (на река, езеро); крайбрежие, кей, пристанище; 3. плитчина, плитко място; 4. облачна маса; пряспа; ледена маса; \bank of clouds хоризонтални облаци; 5. ред, серия, група (от еднотипни машини); 6. откос; ав. вираж; 7. повърхност на рудна жила, въглищен пласт; връх, начало на минна галерия; 8. пласт миди; IV. v 1. правя насип (откос), ограждам с насип(и); укрепявам, подсилвам, подкрепвам; 2. натрупвам (се) на куп; групирам, съединявам за съвместна работа; 3. ав. навеждам се, накланям се, правя вираж; to \bank up натрупвам (се) на куп (купища, пряспа, преспи), образувам маса (за облаци и пр.); затрупвам ( огън); to \bank up a stream заприщвам поток; разг. подлагам си, хапвам, вкусвам, лапвам. V. n 1. пейка за гребци (в галера); 2. клавиатура на орган; 3. нещо, наредено амфитеатрално; 4. печ. маса за коли; 5. банка, батерия (от трансформатори, акумулаторни клетки и т. н.); VI. v 1. нареждам на редици; 2. свързвам в батерия.

  English-Bulgarian dictionary > bank

 • 11 barbecue

  {'ba:bikju:}
  I. 1. подставка за опушване/печене на месо на открит огън
  2. цяло животно, опечено на шиш на открит огън
  3. печене на месо върху жарава на открито
  4. празненство на открито, на което се яде печено на жарава месо
  II. v пека (месо, цяло животно) върху жарава на открито
  * * *
  {'ba:bikju:} n 1. подставка за опушване/печене на месо на от(2) v пека (месо, цяло животно) върху жарава на открито.
  * * *
  барбекю;
  * * *
  1. i. подставка за опушване/печене на месо на открит огън 2. ii. v пека (месо, цяло животно) върху жарава на открито 3. печене на месо върху жарава на открито 4. празненство на открито, на което се яде печено на жарава месо 5. цяло животно, опечено на шиш на открит огън
  * * *
  barbecue[´ba:bi¸kju:] I. n 1. станок за опушване или печене на открит огън; 2. барбекю; 3. цяло животно, опечено на голям огън; 4. месо, печено на жарава; 5. площадка за сушене на кафени зърна; II. v пека (цяло животно) на жарава.

  English-Bulgarian dictionary > barbecue

 • 12 barrage

  {'bæra:ʒ}
  1. бараж, преграждане
  2. бент, яз
  artillery BARRAGE воен. преграден/масивен артилерийски огън
  * * *
  {'bara:(c) n 1. бараж, преграждане; 2. бент, яз; artillery barrage
  * * *
  язовир; бараж; заграждане;
  * * *
  1. artillery barrage воен. преграден/масивен артилерийски огън 2. бараж, преграждане 3. бент, яз
  * * *
  barrage[´bæra:ʒ] I. n 1. бараж, стена, преграда, заграждение; 2.: ( artillery) \barrage воен. преграден артилерийски огън, огневи вал; \barrage balloon воен. преграден (баражен) балон; 3. поток въпроси и оплаквания; \barrage of criticism поток от критика; 4. бент, язовирна стена, зид; прен. препятствие, пречка; II. v заливам, затрупвам, засипвам (с въпроси, проблеми).

  English-Bulgarian dictionary > barrage

 • 13 batter

  {'bætə}
  I. 1. бия, бухам, блъскам, сипя удари върху, разнебитвам
  2. воен. обстрелвам с артилерия, разрушавам
  3. сплееквам, спитвам, смачквам
  4. набивам, очуквам, нащърбявам (монета и пр.)
  5. разбивам/правя на пух и прах (теория и пр.)
  II. n лек наклон (на стена и пр.)
  III. 1. тесто за палачинки/паниране и пр
  2. печ. побито място, размазан печат
  IV. вж. batsman
  * * *
  {'batъ} v 1. бия, бухам, блъскам, сипя удари върху; разнебитва(2) n лек наклон (на стена и пр.).{3} n 1. тесто за палачинки/паниране и пр.; 2. печ. побито {4} batsman.
  * * *
  сплесквам; смачквам; удрям; тесто; очукан; бия; блъскам; бухам; разнебитвам; набивам;
  * * *
  1. i. бия, бухам, блъскам, сипя удари върху, разнебитвам 2. ii. n лек наклон (на стена и пр.) 3. iii. тесто за палачинки/паниране и пр 4. iv. вж. batsman 5. воен. обстрелвам с артилерия, разрушавам 6. набивам, очуквам, нащърбявам (монета и пр.) 7. печ. побито място, размазан печат 8. разбивам/правя на пух и прах (теория и пр.) 9. сплееквам, спитвам, смачквам
  * * *
  batter [´bætə] I. v 1. удрям, бия, бухам; нанасям побой (на съпруга, дете); \battered by wind обрулен от вятъра; 2. воен. разрушавам, пробивам (с артилерийски огън); \battering charge воен. пълен заряд (за оръдие); \battering train воен. група обсадни оръдия; 3. сплесквам; смачквам (метал, глина); 4. набивам; очуквам (монета, букви и пр.); II. n 1. тесто за палачинки; 2. печ. сплеснато място (в шрифт или клише). III. n наклон (на стена); IV. v наклонявам се навътре, вдавам се (за стена). V = batsman.

  English-Bulgarian dictionary > batter

 • 14 be

  {bi:}
  I. 1. v was, were, been
  pres p being, are, is, pl are
  pt. sing was were was, pl were
  pres subj be, past subj were
  2. гл. връзка
  he is a teacher той e учител
  the roses are beautiful розите ca красиви
  3. съществувам, живея
  I think, therefore, I am мисля, следователно съществувам
  he is no more той не e вече жив
  4. наличие, местонахождение
  there is a man in the garden в градината има човек
  the book is йп the table книгата e на масата
  5. случвам се, състоя се, съм, ставам
  that was yesterday това беше/се случи вчера
  tomorrow is the last session утре ще бъде/ще се състои последното заседание
  this will not BE това няма да стане
  it was not to BE не било писано (да стане)
  6. притежание, предназначение съм
  this book is mine тази книга e моя
  the flowers are for you цветята ca за теб
  7. приcъcтвue съм
  she was at the concert тя беше на концерта
  8. пребиваване съм
  I've BEeп here twice бил съм тук два пъти
  9. струвам
  this skirt is five pounds тази пола струва пет лири
  the oranges are three pence a piece портокалите са/струват (по) три пенса парчето
  10. причина
  this girl will BE the death of me това момиче ще ме умори
  you've BEen and bought that house! разг. шег. ти хем взе, че купи тази къща! who's BEen and taken my new ball-pen again? кой пак мие задигнал новата химикалка? for the time BE ing за сега, понастоящем
  BE that as it may както и да е, дори и да е така
  to let something BEне закачам/не бутам, оставям (на мира) нещо
  his wife-to-BE бъдещата му съпруга
  the to-BE бъдещето
  11. в съчет. с предлози и наречия и при съответните предлози и наречия
  be about налице/наоколо/наблизо съм
  what are you BE? какво правиш? какво си намислил? to BE about to каня се/готвя се да
  be after търся, преследвам
  they are still after the thief все още търсят крадеца, търся, стремя се (да получа, да се сдобия с)
  there are too many men after the same job твърде много хора аспирират за/гонят същата работа
  he is after the family silver той иска да открадне семейните сребърни прибори/предмети
  be around проявявам се, работя (в дадена област)
  съм, идвам (някъде), вж. around
  be at занимавам се с
  what is she at now? с какво се занимава тя сега? разг. пипвам, бърникам
  someone has been at my books again някой пак е пипал книгите ми, нападам, нахвърлям се на, разг. тормозя, врънкам
  to BE at a halt/standstill в застой съм, спрял съм
  be away няма ме, отсъствувам
  be back завръщам се, върнат/поставен съм обратно (някъде)
  be behind закъснял/изостанал съм, изоставам
  прен. крия се зад (за подбуди и пр.), be in вкъщи/в къщата/помещението/кантората и пр. съм, на мода съм, прибран съм (за реколта), намирам се, има ме по магазините (за стока), избран съм, на власт съм, горя (за огън, печка и пр.)
  to BE all in изтощен/капнал съм
  to BE in at участвувам в (пакост и пр.)
  to BE in for включен съм като участник/ще участвувам в
  кандидатствувам (за длъжност, пост), разг. предстои ми, очаква ме (нещо неприятно), to BE in for it изложен/застрашен съм, лошо ми се пише, нямам изход
  to BE in on участвувам в (план, сделка и пр.), осведомен съм за
  to BE (all) in with близък съм/имам връзки/дружа с, в добри отношения съм с
  be off тръгвам (си), отивам (си), заминавам (си)
  BE off! махай се! да те няма! be out не съм в къщи/помещението/кантората и пр., няма ме
  to BE out of (tea, etc.) нямам вече, свърши ми се (чаят и пр.)
  be over свършвам, преминавам
  winter is over зимата свърши
  be up на крак съм, станал съм, свършвам, минавам, изтичам
  time is up времето мина/изтече, свърши се, край! to BE up against someone /something изправен съм пред някого/нещо
  to BE up against it разг. ирон. добре съм се наредил
  it is all up with him свърши се с него, отпиши го
  II. 1. с pres р-за образовано на продължителните времена
  she was watching Т. V. тя гледаше телевизия
  2. с рр-за образуване на pаss
  the book was found книгата се намери
  he will BE informed той ще бъде уведомен
  3. с рр на някой глаголи-за образуване на перфектните времена
  you may go when you are finished след като свършнте, можете да си отидете
  she was gone тя си беше отишла
  4. с prеs р или inf-за изразяване на бъдещност, възможност, задължение, намерение и пp
  she is coming tomorrow тя ще дойде утре
  I was to BE there about noon трябваше да бъда там към обед
  the house is not to let it is to be pulled down къщата няма да се дава под наем ще я събарят
  where am 1 to come? къде трябва да дойда? nobody is to know никой не трябва да знае
  * * *
  {bi:} v (was {wъz. wъz}: were {wъ(:); been {bi:n}; pres p (2) аих 1. с pres р - за образовано на продьлжителните времена:
  * * *
  съм; съществувам; представлявам; be a farm-hand ратайствам; be a prostitute проституирам; be ablaze съумявам; умея; be about понечвам; имам намерение; be about to каня се; be absent отсъствам; be affected превземам; be affected - by пострадвам; be afraid страх; страхувам се; уплашвам; плаша; боя се; be after целя; натискам се; be amused развеселявам; забавлявам се; be an apprentice чиракувам; be an obstacle преча; be angry сърдя; be anxious безпокоя се; be ashamed срамувам се; свеня се; be at a loss недоумявам; be at war воювам; be avenged отмъстен съм; be awake бодърствам; будувам; be aware ясно; съзнавам; зная; be aware of знам; be benumbed схващам; be bewildered недоумявам; be bewitched урочасвам; be boiled увирам; be born раждам; be born anew прераждам се; be buried тъна; be content with задоволявам се; be crisp underfoot утайвам се; be due to {bi `dyu; tu;} дължа; be enough стигам; be enraptured захласвам се; be entranced прехласвам се; захласвам се; be excited вълнувам се; be exhausted изчерпвам се; be familiar with знам; be famous славя; be fine здрав съм; be fit ставам; be forthcoming предстои; be found срещам; be friends with другарувам; be furious разгневен; be going to ще; be good at удава ми се; be healthy здрав съм; be hypnotized хипноза; be impregnated зачевам; be in agony агонизирам; be in circulation котирам се; be in debt to дължа; be in demand търся; котирам се; be in good condition здрав съм; be in harmony хармонирам; be in mourning for негодувам; be informed {bi in'fO;md} знам; be jealous of завиждам; be late просрочвам; закъснявам; be located намирам се; be lucky сполучвам; be mashed on лудея; be missing липсвам; be moved разчувствам; be necessary трябвам; be obliged to длъжен съм; be off отивам си; be on светя; работя; be on a visit гостувам; be on guard карауля; be on the alert нащрек съм; be on the run дрискам; be open работя; be orphaned осиротявам; be out for натискам се; be out of breath запъхтян; be over свършен; свършвам; be paid дължим; be paralyzed схващам; сковавам; be passable ядва се; be present присъствам; be presumptuous самозабравям се; be realized сбъдвам се; be reflected оглеждам се; be related to родея се; be rife ширя се; be sad тъжа; be scared уплашвам; be seated седя; be sentimental сантименталнича; be sick and tired of схождам се; be situated {'sitSueitid} намирам се; be slow туткам се; закъснявам; изоставам; be sorry съжалявам; разкайвам се; be speechless занемявам; be started стряскам; be startled стъписвам; be struck поразявам; be stubborn упорствам; be taken aback изненадвам се; be taken unawares изненадвам се; be there седя; be thrilled with тръпна; be thunderstruck поразявам; be tight стягам; be transparent прозирам; be under a vow заклел съм се; be victim страдам; be victorious тържествувам; be worth чиня; струвам; be wrong сбърквам; греш
  * * *
  1. 1 в съчет. с предлози и наречия и при съответните предлози и наречия 2. be about налице/наоколо/наблизо съм 3. be after търся, преследвам 4. be around проявявам се, работя (в дадена област) 5. be at занимавам се с 6. be away няма ме, отсъствувам 7. be back завръщам се, върнат/поставен съм обратно (някъде) 8. be behind закъснял/изостанал съм, изоставам 9. be off тръгвам (си), отивам (си), заминавам (си) 10. be off! махай се! да те няма! be out не съм в къщи/помещението/кантората и пр., няма ме 11. be over свършвам, преминавам 12. be that as it may както и да е, дори и да е така 13. be up на крак съм, станал съм, свършвам, минавам, изтичам 14. he is a teacher той e учител 15. he is after the family silver той иска да открадне семейните сребърни прибори/предмети 16. he is no more той не e вече жив 17. he will be informed той ще бъде уведомен 18. his wife-to-be бъдещата му съпруга 19. i think, therefore, i am мисля, следователно съществувам 20. i was to be there about noon трябваше да бъда там към обед 21. i've beeп here twice бил съм тук два пъти 22. i. v was, were, been 23. ii. с pres р-за образовано на продължителните времена 24. it is all up with him свърши се с него, отпиши го 25. it was not to be не било писано (да стане) 26. pres p being, are, is, pl are 27. pres subj be, past subj were 28. pt. sing was were was, pl were 29. she is coming tomorrow тя ще дойде утре 30. she was at the concert тя беше на концерта 31. she was gone тя си беше отишла 32. she was watching Т. v. тя гледаше телевизия 33. someone has been at my books again някой пак е пипал книгите ми, нападам, нахвърлям се на, разг. тормозя, врънкам 34. that was yesterday това беше/се случи вчера 35. the book is йп the table книгата e на масата 36. the book was found книгата се намери 37. the flowers are for you цветята ca за теб 38. the house is not to let it is to be pulled down къщата няма да се дава под наем ще я събарят 39. the oranges are three pence a piece портокалите са/струват (по) три пенса парчето 40. the roses are beautiful розите ca красиви 41. the to-be бъдещето 42. there are too many men after the same job твърде много хора аспирират за/гонят същата работа 43. there is a man in the garden в градината има човек 44. they are still after the thief все още търсят крадеца, търся, стремя се (да получа, да се сдобия с) 45. this book is mine тази книга e моя 46. this girl will be the death of me това момиче ще ме умори 47. this skirt is five pounds тази пола струва пет лири 48. this will not be това няма да стане 49. time is up времето мина/изтече, свърши се, край! to be up against someone /something изправен съм пред някого/нещо 50. to be (all) in with близък съм/имам връзки/дружа с, в добри отношения съм с 51. to be all in изтощен/капнал съм 52. to be at a halt/standstill в застой съм, спрял съм 53. to be in at участвувам в (пакост и пр.) 54. to be in for включен съм като участник/ще участвувам в 55. to be in on участвувам в (план, сделка и пр.), осведомен съм за 56. to be out of (tea, etc.) нямам вече, свърши ми се (чаят и пр.) 57. to be up against it разг. ирон. добре съм се наредил 58. to let something beне закачам/не бутам, оставям (на мира) нещо 59. tomorrow is the last session утре ще бъде/ще се състои последното заседание 60. what are you be? какво правиш? какво си намислил? to be about to каня се/готвя се да 61. what is she at now? с какво се занимава тя сега? разг. пипвам, бърникам 62. where am 1 to come? къде трябва да дойда? nobody is to know никой не трябва да знае 63. winter is over зимата свърши 64. you may go when you are finished след като свършнте, можете да си отидете 65. you've been and bought that house! разг. шег. ти хем взе, че купи тази къща! who's been and taken my new ball-pen again? кой пак мие задигнал новата химикалка? for the time be ing за сега, понастоящем 66. гл. връзка 67. кандидатствувам (за длъжност, пост), разг. предстои ми, очаква ме (нещо неприятно), to be in for it изложен/застрашен съм, лошо ми се пише, нямам изход 68. наличие, местонахождение 69. пребиваване съм 70. прен. крия се зад (за подбуди и пр.), be in вкъщи/в къщата/помещението/кантората и пр. съм, на мода съм, прибран съм (за реколта), намирам се, има ме по магазините (за стока), избран съм, на власт съм, горя (за огън, печка и пр.) 71. приcъcтвue съм 72. притежание, предназначение съм 73. причина 74. с prеs р или inf-за изразяване на бъдещност, възможност, задължение, намерение и пp 75. с рр на някой глаголи-за образуване на перфектните времена 76. с рр-за образуване на pаss 77. случвам се, състоя се, съм, ставам 78. струвам 79. съм, идвам (някъде), вж. around 80. съществувам, живея
  * * *
  be [bi:] v ( was[wɔz]; been [bi:n]) pres sing: (1) am; (2) are, ост. art; (3) is; pl: (1, 2, 3) are; past sing: (1) was; (2) were, ост. wast, wert; (3) was; pl: (1, 2, 3) were; pres subjunctive: \be; past subjunctive, sing: (1) were; (2) were, ост. wert; (3) were; pl: (1, 2, 3) were; pp been; pres p being; imper \be; 1. съм (като свързващ глагол); today is Monday днес е понеделник; she is my mother тя е моя майка; 2. равнявам се на, съм; let x be 6 нека х е равно на 6; 3. струвам; the fee is 20 dollars таксата е 20 долара; 4. бъда, съм; съществувам, живея; he is no more той не е вече между живите; I think therefore I am мисля, следователно съществувам; how are you? как сте? are you in town often? често ли сте (ходите) в града? I was at the lecture бях (присъствах) на лекцията; I've been in Paris бил съм в Париж; 5. става, случва се, сбъдва се, книж. обстоятелствата се стичат, осъществява се; this will not \be това няма да стане, "няма да го бъде"; it was not to \be не би, не било писано; \be as it may да става каквото ще; 6. за образуване на всички продължителни времена със сегашното причастие на главния глагол; I was not listening не слушах; 7. за образуване на страдателния залог; the letter is sent писмото е изпратено; 8. за образуване на перфект на някои глаголи: he is gone отиде си, няма го; the sun is set слънцето залезе; I am done свърших; 9. в съчетание с инфинитива на глагола за означаване на задължение, намерение, възможност; they are to arrive on Monday те трябва (очаква се) да пристигнат в понеделник; the house is to let къщата се дава под наем; there is, there are има, намира се, среща се, фигурира, не липсва ( безлично); let \be! остави! let him \be! оставете го на мира; to \be o.s. държа се както винаги, нормално; to \be fair ( frank) ако трябва да бъда справедлив (честен); as happy as can \be напълно щастлив; if it wasn't for you ако не беше ти; \be that as it may както и да е, дори и така да е; the to-\be бъдещето; a has-been минало величие; I've been there разг. знам това, това ми е известно; Miss Smith that was бившата (по име) мис Смит; I've been and dropped the cake взех, че изтървах кейка; it was he who did it именно той го направи; would-\be poet набеден поет, поет в кавички; the \be-all and end-all крайната (заветната) цел; това, което има значение; важното;

  English-Bulgarian dictionary > be

 • 15 be out

  be out 1) не съм вкъщи; греша; 2) излизам, отпадам (от играта); не съм вече на власт (за партия); 3) свършвам (се), привършвам (се); изчерпвам се (за търпение, сили); to \be out of свърши ми се, нямам вече; нямам; 4) припадам, губя съзнание; 5) не съм на мода; 6) изминавам, изтичам (за време, срок); 7) разлиствам се, цъфвам (за дървета, цветя); 8) излизам от печат (за книга), издавам се (за заповед); появявам се (за обрив); 9) излиза наяве (на бял свят), разчува се; the word is out that... носи се слух, че ...; 10) изгасвам, угасвам (за свещ, лампа, огън); to \be out out for s.th. стремя се към; to be all out for s.th. поддържам (подкрепям) изцяло (кауза, реформа и пр.); to \be out out to do s.th. стремя се да, напрягам сили; to be all out for o.s. гледам собствените си интереси, мисля само за себе си;

  English-Bulgarian dictionary > be out

 • 16 beacon

  {'bi:kən}
  I. 1. ост. сигнален огън
  2. фар. маяк (и прен.)
  3. светлинен сигнал, означаващ предимство за пешеходците
  4. радиостанция, излъчваща сигнали за насочване на параходи/самолети/космически кораби
  II. 1. поставям фарове/огнъове/светлини за ориентиране
  2. светя като фар
  * * *
  {'bi:kъn} n 1. ост. сигнален огън; 2. фар. маяк (и прен.); 3. (2) v 1. поставям фарове/огньове/светлини за ориентиране; 2
  * * *
  фар; маяк;
  * * *
  1. i. ост. сигнален огън 2. ii. поставям фарове/огнъове/светлини за ориентиране 3. радиостанция, излъчваща сигнали за насочване на параходи/самолети/космически кораби 4. светлинен сигнал, означаващ предимство за пешеходците 5. светя като фар 6. фар. маяк (и прен.)
  * * *
  beacon[´bi:kn] I. n 1. сигнален огън; фар, прожектор; прен. светлина, маяк (и прен.); 2. място за сигнален огън; хълм; II. v 1. осветявам пътя на; водя; 2. поставям фарове (огньове, светлини) за ориентиране; 3. светя като фар.

  English-Bulgarian dictionary > beacon

 • 17 beat out

  избивам;
  * * *
  beat out 1) избивам, изчуквам; to \beat out out the meaning разяснявам значението; to \beat out out a fire потушавам огън, изгасям огън; \beat outen out капнал, премалял, отмалял, изнемощял, изтощен; 2) ам. съсипвам, побеждавам (в състезание);

  English-Bulgarian dictionary > beat out

 • 18 belefire

  belefire[´bel¸faiə] n 1. голям огън на открито; 2. сигнален огън; 3. клада, огън, жертвеник.

  English-Bulgarian dictionary > belefire

 • 19 belt

  I. 1. колан, каши, ремък, пояс
  2. пояс, зона, район
  green BELT зелен/полезащитен пояс
  cotton BELT памукопроизводителен район
  3. тех. трансмисионен ремък, конвейер, воен. пълнител за автомат
  BELT line/way ам. околовръстна трамвайна/жп линия, околовръстно шосе
  to hit below the BELT бокс, борба нанасям непозволен удар, прен. постъпвам непочтено
  to puff in/tighten one's BELT намалявам разходите си, стягам каиша
  II. 1. опасвам, препасвам, обгръщам
  2. бия с каиш, разг. бия с юмруци
  3. втурвам се, хуквам
  4. to BELT up млъквам
  * * *
  n 1. колан, каши, ремък; пояс; 2. пояс, зона, район; green belt (2) v 1. опасвам, препасвам; обгръщам; 2. бия с каиш; разг. б
  * * *
  ремък; опасвам; препасвам; пояс; каиш; колан; обгръщам;
  * * *
  1. belt line/way ам. околовръстна трамвайна/жп линия, околовръстно шосе 2. cotton belt памукопроизводителен район 3. green belt зелен/полезащитен пояс 4. i. колан, каши, ремък, пояс 5. ii. опасвам, препасвам, обгръщам 6. to belt up млъквам 7. to hit below the belt бокс, борба нанасям непозволен удар, прен. постъпвам непочтено 8. to puff in/tighten one's belt намалявам разходите си, стягам каиша 9. бия с каиш, разг. бия с юмруци 10. втурвам се, хуквам 11. пояс, зона, район 12. тех. трансмисионен ремък, конвейер, воен. пълнител за автомат
  * * *
  belt [belt] I. n 1. колан, пояс, каиш; life \belt спасителен пояс; safety ( seat) \belt предпазен колан; 2. пояс, зона; район; shelter \belt, (green \belt) полезащитен горски пояс; cotton \belt памукопроизводителен район; 3. тех. трансмисионен ремък; (и driving \belt); angle \belt клинов ремък; 4. лента, бандаж; conveyor \belt транспортна лента; 5. воен. пълнител за автомат; cartridge-\belt патрондаш; 6. мор. брониран пояс; 7. тесен пролив; a \belt and braces approach двойно подсигуряване; to hit below the \belt сп. и прен. нанасям непозволен удар, постъпвам непочтено, не подбирам средства; \belt of fire преграден огън; to hold the \belt шампион съм (по бокс); to lay ( put) under o.'s \belt ам. грубо хапвам си, натъпквам се с, налапвам се, преяждам, наплюсквам се; to tighten o.'s \belt затягам колана, търпя, страдам; понасям лишения; to have s.th. under o.'s \belt постигнал съм нещо, имам нещо в кърпа вързано; II. v 1. опасвам, препасвам, обгръщам; to \belt on a sword препасвам сабя; to \belt with trees обграждам с дървета; 2. бия с каиш или колан; разг. бия, удрям, пердаша; 3.: to \belt it хуквам, втурвам се, тичам, разг. удрям на бяг; \belt up! млъкни! затвори си устата!; to \belt along профучавам бързо, стрелкам се; движа се бързо; 4. ( out) разг. пея с висок дрезгав глас.

  English-Bulgarian dictionary > belt

 • 20 blaze

  {bleiz}
  I. 1. ярък пламък. огнен език. буен огън, пожар
  2. ярка светлина, ярък/огнен цвят, блясък
  3. рl sl. ад, пъкъл
  go to BLAZEs! върви по дяволите! like BLAZEs яростно, енергично, яката
  4. жега, пек
  5. изблик, пристъп, избухване
  II. v маркирам, поставям маркировъчни знаци (на дървети и пр.), to BLAZE a trail/path/way пробивам/проправям път (и проч.)
  III. v оповестявам. разгласявам, разтръбявам (и с about, abroad, forth)
  IV. 1. светло петно на челото на кон/крава и пр
  2. маркировка (на дъpвema в гори)
  * * *
  {bleiz} n 1. ярък пламък. огнен език. буен огън:пожар; blaze n 1. светло петно на челото на кон/крава и пр.; 2. маркировк(2) v маркирам, поставям маркировъчни знаци (на дьрвети и пр{3} v оповестявам. разгласявам, разтръбявам (и с about) v 1. блестя, сияя, светя; пламтя; избухвам в пламъци, лумвам
  * * *
  сияя; пламтя; пламък; блестя; бля; бля; великолепие; изблик; избухвам; избухване; лумтя; маркирам; маркировка;
  * * *
  1. go to blazes! върви по дяволите! like blazes яростно, енергично, яката 2. i. ярък пламък. огнен език. буен огън, пожар 3. ii. v маркирам, поставям маркировъчни знаци (на дървети и пр.), to blaze a trail/path/way пробивам/проправям път (и проч.) 4. iii. v оповестявам. разгласявам, разтръбявам (и с about, abroad, forth) 5. iv. светло петно на челото на кон/крава и пр 6. pl sl. ад, пъкъл 7. жега, пек 8. изблик, пристъп, избухване 9. маркировка (на дъpвema в гори) 10. ярка светлина, ярък/огнен цвят, блясък
  * * *
  blaze [bleiz] I. n 1. пламък, огнен език, огън, пожар; in a \blaze пламнал, в пламъци; to stir the fire into a \blaze разбърквам огъня да пламне; 2. блясък, светлина, сияние; a \blaze of light блестяща (ярка) светлина; in the \blaze of day посред бял ден; 3. великолепие, пищност, изящество, прен. блясък; in the \blaze of her beauty в пълното великолепие на красотата си, с цялата си красота; 4. избухване, изблик, пристъп; a \blaze of fury изблик на ярост; 5. sl ад, пъкъл, преизподня, мъчилище (обикн. pl); go to \blazes! върви по дяволите! it's so much money gone to \blazes толкова пари на вятъра; what the \blazes am I to do? какво да правя, дявол да го вземе? in the \blaze of attention в центъра на общественото внимание; like \blazes силно, бурно, стремително, та пушек се вдига; to run like \blazes тичам като луд; II. v 1. пламтя, лумтя, горя силно; 2. блестя, светя, сияя; блясвам, светвам, засиявам; his eyes \blazed очите му искряха; 3. избухвам, прен., книж. изпадам в афект, не се сдържам; гърмя (за оръдие); with all guns \blazeing с все сила, с цялата си мощ; енергично; 4. to \blaze about ( abroad, forth) разтръбявам, разгласявам, книж. правя достояние, давам гласност; to \blaze a rumour abroad разпространявам слух; III. n 1. светло петно на челото на кон, крава и пр.; 2. маркировка (на дървета в гора); IV. v маркирам, поставям маркировъчни знаци; to \blaze a trail ( path, way) проправям път (и прен.), прокарвам бразда.

  English-Bulgarian dictionary > blaze

Look at other dictionaries:

 • огън — същ. пожар, пламък, пламен, жар, жарава, въглен същ. топлина, горещина, температура същ. стрелба, изстрел същ. стихия, разгар, страст същ. буен, огнен, пламенен, бърз, пъргав, жив, енергичен, темпераментен …   Български синонимен речник

 • стъквам огън — словосъч. паля, запалвам, клада огън …   Български синонимен речник

 • в огън — словосъч. пламнал, запален, горящ, пламтящ, в пламъци …   Български синонимен речник

 • огъноути — ОГЪН|ОУТИ (1*), ОУ, ЕТЬ гл. Обернуть, покрыть: и тако и свиткы изволокоша и… и скочи Володимиръ с конѧ и ѡгорнѹ [испр. на ѡгънѹ] и коръзномъ. ЛИ ок. 1425, 129 (1147) …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • огъноутисѧ — ОГЪН|ОУТИСѦ (1*), ОУСѦ, ЕТЬСѦ гл. Обернуться, покрыться: въземши срачичю ѡблѣцѣсѧ. и саваномь ѡгнѹсѧ. и амафоромь. ПрЛ 1282, 40б …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • запалвам — гл. паля, подпалвам, възпламенявам, раздухвам, светвам, разгарям, правя огън, стъквам огън, клада огън гл. разпалвам, възбуждам, подбуждам, ентусиазирам, въодушевявам гл. драсвам, щраквам гл. пламвам, лумвам …   Български синонимен речник

 • Kamelija — Datos generales Nombre real Kamelija Vladimirova Veskova Nacimiento 10 de enero de 1971 (40 años) Origen Čiprovci …   Wikipedia Español

 • Andrea Teodora — Andrea (Андреа) Nom de naissance Andreeva Rumenova Teodora Naissance 23 janvier  1987 Sofia (Bulgarie) Nationalité Bul …   Wikipédia en Français

 • Ossetic language — Ossetian Spoken in  Russia (North Ossetia)  Georgia …   Wikipedia

 • Bulgarische Sprache — Bulgarisch Български език/Bălgarski esik Gesprochen in Bulgarien, Ukraine, Moldawien, Ungarn, Mazedonien, Griechenland, Serbien, Rumänien, Türkei und unter Emigrantengemeinschaften weltweit Sprecher= 10 Millionen …   Deutsch Wikipedia

 • Ognjan — Ognjen (kyrillisch Огњeн; serb./kroat.) bzw. Ognjan (kyrill. Огнян; bulgar.) ist ein südslawischer männlicher Vorname. Inhaltsverzeichnis 1 Herkunft 2 Bedeutung 3 Namenstag 4 Bekannte Namensträger 5 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.