Translation: from ukrainian

оболочка глаза

 • 121 сплющити

  1) ( делать плоским) сплю́щить
  2) ( глаза) закры́ть, сомкну́ть, смежи́ть

  Українсько-російський словник > сплющити

 • 122 сплющувати

  = сплю́щити
  1) ( делать плоским) плю́щить, сплю́щивать, сплю́щить
  2) ( глаза) закрыва́ть, закры́ть, смыка́ть, сомкну́ть, смежа́ть, смежи́ть

  Українсько-російський словник > сплющувати

 • 123 стригнути

  стригну́ть

  стригну́ти о́ком (очи́ма) — метну́ть глаза́ми, бро́сить [бе́глый] взгляд, вски́нуть глаза́ (глаза́ми), ки́нуть взгляд (взор), взгляну́ть

  Українсько-російський словник > стригнути

 • 124 стулюватися

  = стуля́тися, стули`тися
  смыка́ться, сомкну́ться; сжима́ться, сжа́ться; смежа́ться, смежи́ться; (только в сочетании со словами ве́ки, глаза́) тяжеле́ть (несоверш.); скла́дываться, сложи́ться; свёртываться; свора́чиваться; сверну́ться

  Українсько-російський словник > стулюватися

 • 125 топити

  I
  1) ( погружать в воду) топи́ть, потопля́ть; ( заливать водой) затопля́ть, зата́пливать

  топи́ти по́гляд (очі, зір) в що, в чо́му — устремля́ть взгляд (глаза́, взор) во что; уставля́ться взгля́дом (глаза́ми, взо́ром) на что; вперя́ть взгляд (глаза́, взор) во что

  2) топи́ть; ( делать несчастным) губи́ть
  II
  ( обогревать) топи́ть, иста́пливать
  III
  (накаливая вещество, превращать его в жидкость) топи́ть; (о металле, стекле) пла́вить; ( о способе добывания) выплавля́ть; (о свече, воске) те́плить

  Українсько-російський словник > топити

 • 126 тулубець

  -бця́
  1) уменьш. от ту́луб

  Українсько-російський словник > тулубець

 • 127 туман

  I
  тума́н; ( о туманной пелене) ды́мка

  напуска́ти, напусти́ти (пуска́ти, пусти́ти) тума́н, (тума́ну) — ( умышленно запутывать) напуска́ть, напусти́ть (пуска́ть, пусти́ть) тума́ну, наводи́ть, навести́ тень; ( одурачивать) пуска́ть, пусти́ть пыль в глаза́

  II
  ( денежная единица в Иране) ист. тума́н, тома́н

  Українсько-російський словник > туман

 • 128 тьмаритися

  1) затмева́ться; тми́ться; затемня́ться, темне́ть; ( меркнуть) станови́ться ту́склым, тускне́ть, ту́скнуть; омрача́ться, помрача́ться, мрачи́ться; ( погружаться во мрак) мрачне́ть
  2) омрача́ться; помрача́ться; (о лице, взоре) тускне́ть, мрачне́ть

  в оча́х тьма́риться безл. — в глаза́х темне́ет

  Українсько-російський словник > тьмаритися

 • 129 угору

  нар.
  вверх; ( по направлению от земли) кве́рху; ( в высоту) ввысь; после глаголов со значением поднимать часто опускается

  воло́сся підніма́ється (лі́зе) уго́ру — ( от страха) во́лосы шеве́лятся; ( сильнее) во́лосы стано́вятся ды́бом

  іти́, піти́ уго́ру перен.( о ком) идти́, пойти́ вверх; ( о чём) поднима́ться, подыма́ться, подня́ться

  підійма́ти (підво́дити, здійма́ти) уго́ру го́лову, о́чі, ру́ки — поднима́ть, подыма́ть го́лову, глаза́, ру́ки

  со́нце підняло́ся (підби́лося) уго́ру — со́лнце [стои́т, подняло́сь] высоко́

  Українсько-російський словник > угору

 • 130 ударяти

  = уда́рити
  1) ударя́ть, уда́рить; ( чем-либо гибким) стега́ть, стегну́ть, хлеста́ть, хлестну́ть; (оружием и перен.) рази́ть, порази́ть; (только соверш. - перен.) ошеломи́ть; ( о бое часов) бить, проби́ть; (соверш. - о сигнале) проби́ть; (соверш. - о запахе, свежести) па́хнуть; (о водке, сильном запахе) шиба́ть, шибану́ть

  ударя́ти на який склад — де́лать ударе́ние на како́м сло́ге

  2) (только соверш. - побежать) пусти́ться; махну́ть, махану́ть; ( броситься куда-либо) шара́хнуться, шара́хнуть

  ударя́ти навтікача́ — пусти́ться (ки́нуться) наутёк

  3) (только несоверш.) обраща́ть внима́ние; привлека́ть внима́ние, ( сильнее) поража́ть

  ударя́ти в закаблу́ки (нога́ми, підкі́вками) — пусти́ться в пляс

  ударя́ти [в] о́чі — бро́ситься в глаза́; порази́ть

  уда́рило в сон кого́ — напа́ла дремота́ на кого́, захоте́лось спать кому́

  уда́рив грець — хвати́л уда́р; хвати́л (сту́кнул, уда́рил) кондра́шка

  уда́рив грім — уда́рил (гря́нул) гром

  Українсько-російський словник > ударяти

 • 131 удолину

  нар. диал.

  спусти́ти о́чі (зір) удолину́ — опусти́ть глаза́ (взор) [вниз; до́лу], поту́пить глаза́ (взор)

  Українсько-російський словник > удолину

 • 132 унуритися

  опусти́ть го́лову, поту́пить го́лову; опусти́ть глаза́, поту́пить глаза́, поту́пить взор; поту́питься

  Українсько-російський словник > унуритися

 • 133 упадати

  I
  1) па́дать
  2) (терять силу, значение) слабе́ть, ослабева́ть; ( об общественных явлениях) приходи́ть в упа́док, хире́ть
  3) ( об отношении к делу) стара́ться, усе́рдствовать; рабо́тать с больши́м рве́нием
  4) ( коло кого - заботиться) [забо́тливо] уха́живать ( за кем); хлопота́ть; стара́ться
  5) ( добиваться расположения) льнуть; не отходи́ть, увива́ться; ( за женщиной) уха́живать, увива́ться, волочи́ться; ( заискивая) ла́ститься, лебези́ть

  сліпма́ упада́ти за ким — быть без ума́ (без па́мяти) от кого́

  6) кида́ться, наки́дываться, броса́ться, набра́сываться

  упада́ти за нови́нами — гоня́ться за но́вшествами

  II = упа́сти
  1) впада́ть, впасть; ( о глазах) вва́ливаться, ввали́ться, запада́ть, запа́сть

  упада́ти в о́ко (в о́чі) — броса́ться, бро́ситься в глаза́; (несоверш.) бить в глаза́; ( о малозаметном) попада́ться, попа́сться на глаза́; (только соверш. - понравиться) пригляну́ться

  2) ( входить) проника́ть, прони́кнуть; ( силой) врыва́ться, ворва́ться

  упада́ти в річ кому́ — перебива́ть, переби́ть кого́; вме́шиваться, вмеша́ться в чей разгово́р

  3) (о чувстве, состоянии) впада́ть, впасть; (с сущ. сон, задумчивость, апатия) погружа́ться, погрузи́ться; иногда вместе с сущ. - названием чувства или состояния - переводится одним глаголом, соответствующим этому сущ.

  упада́ти в біду́ — попа́сть в беду́

  упада́ти в лю́тість — впада́ть, впасть (приходи́ть, прийти́) в я́рость (в неи́стовство); свирепе́ть, рассвирепе́ть

  упада́ти в сон — погружа́ться, погрузи́ться в сон, засыпа́ть, засну́ть

  4) (только несоверш. - полагаться) диал. подоба́ть; сле́довать
  5) (доставаться на долю, получаться) выпада́ть, вы́пасть, выходи́ть, вы́йти
  6)

  упада́є — ( в значении вводного слова) выхо́дит, ста́ло быть; ока́зывается

  Українсько-російський словник > упадати

 • 134 упасти

  I упа́сти
  напаса́ть, напа́сть
  II упа́сти III упа́сти
  соверш. от падати
  1) упасть; (прям.) повали́ться, свали́ться ( обычно с чего-либо), обру́шиться ( о сооружении); (о большом, тяжелом) ру́хнуть; (с шумом, грохотом) бря́кнуться, гро́хнуться; (о человеке, животном) рехну́ться, гря́нуться ( без чувств); ( с большой высоты или на большую глубину) низве́ргнуться; (о свете, тени) пасть, лечь; ( приостановиться в развитии) пасть; (на кого - о заботах, беде) свали́ться

  упа́сти в но́ги — пасть к нога́м, бро́ситься в но́ги; упа́сть в но́ги

  2) ( напасть) обру́шиться
  3) (о крепости; о правительстве; о воине, борце) пасть
  4) (перен.: потерять достоинство) пасть, упа́сть
  5) ( об осадках) вы́пасть; (о тумане, росе) упа́сть, пасть
  6) ( о явлениях природы) наступи́ть, наста́ть; (о ночи, темноте) спусти́ться, пасть; ( о возрасте) пойти́
  7) ( случайно оказаться около) попа́сть; попа́сться
  8) ( случиться) вы́пасть; (безл.) прийти́сь; (о погоде, о времени) вы́даться

  ні сі́ло ні впа́ло — ни с того́ ни ссего́, с бу́хты-бара́хты; [за] здо́рово живёшь

  сон упа́в на ко́го — сон охвати́л кого́

  IV упа́сти
  1) впасть; ( о глазах) ввали́ться, запа́сть

  упа́сти в о́ко (в о́чі) — бро́ситься в глаза́; ( о малозаметном) попа́сться на глаза́; (только соверш. - понравиться) пригляну́ться

  2) ( входить) прони́кнуть; ( силой) ворва́ться

  упа́сти в річ кому́ — переби́ть кого́; вмеша́ться в чей разгово́р

  3) (о чувстве, состоянии) впасть; (с сущ. сон, задумчивость, апатия) погружа́ться, погрузи́ться; иногда вместе с сущ. - названием чувства или состояния - переводится одним глаголом, соответствующим этому сущ.

  упа́сти в біду́ — попа́сть в беду́

  упа́сти в лю́тість — впасть (прийти́) в я́рость (в неи́стовство); рассвирепе́ть

  упа́сти в сон — погрузи́ться в сон, засну́ть

  4) (доставаться на долю, получаться) вы́пасть, вы́йти
  5)

  упада́є — ( в значении вводного слова) выхо́дит, ста́ло быть; ока́зывается

  V упасти́
  ( уберечь) упасти́

  Українсько-російський словник > упасти

 • 135 упертися

  1) упира́ться, упере́ться

  упе́ртися очи́ма — упере́ться глаза́ми (взгля́дом, взо́ром), уста́виться [глаза́ми], впе́рить (упере́ть) взгляд (взор, глаза́)

  2) ( настаивать на своём) упира́ться, упере́ться; (только несоверш.) упо́рствовать
  3) ( входить) впира́ться, впере́ться, впира́ть

  Українсько-російський словник > упертися

 • 136 упинати

  = уп'я́сти
  1) ( о когтях) впуска́ть, впусти́ть, запуска́ть, вапусти́ть; (с заменой винительного п. творительным) впива́ться, впи́ться
  2)

  упина́ти о́чі — устреми́ть глаза́ (взор), впери́ть взгляд (взор, глаза́), уста́виться (впи́ться) глаза́ми

  Українсько-російський словник > упинати

 • 137 упиратися

  1) упира́ться, упере́ться

  упира́тися очи́ма — упере́ться глаза́ми (взгля́дом, взо́ром), уста́виться [глаза́ми], впери́ть (упере́ть) взгляд (взор, глаза́)

  2) ( настаивать на своём) упира́ться, упере́ться; (только несоверш.) упо́рствовать
  3) ( входить) впира́ться, впере́ться, впира́ть, впере́ть

  Українсько-російський словник > упиратися

 • 138 уп'ялити

  уп'я́лити о́чі (зір) в ко́го, в що — впи́ться глаза́ми в кого́, во что; впери́ть взгляд (взор, глаза́) в кого́, во что (или на кого́, на что), уста́виться [глаза́ми] на кого́, на что

  Українсько-російський словник > уп'ялити

 • 139 устромити

  1) воткну́ть; ( с силой) всади́ть; ( острое) вонзи́ть; (в отверстие, в сухую массу) всу́нуть; ( в жидкость) окуну́ть; ( в землю) поту́пить глаза́ (взор), поту́питься
  2) (прятать - о голове, лице) уткну́ть

  Українсько-російський словник > устромити

 • 140 устромлювати

  см. устромляти; = устроми́ти
  1) втыка́ть, воткну́ть; ( с силой) вса́живать, всади́ть; ( острое) вонза́ть, вонзи́ть; (в отверстие, в сухую массу) всо́вывать, всу́нуть; ( в жидкость) окуна́ть, окуну́ть; ( в землю) потупля́ть, поту́пить глаза́ (взор), потупля́ться, поту́питься
  2) (прятать - о голове, лице) утыка́ть, уткну́ть

  Українсько-російський словник > устромлювати

Look at other dictionaries:

 • Оболочка Глаза Сосудистая (Choroid) — средняя оболочка глазного яблока, расположенная между сетчаткой и склерой. В ней содержится большое количество кровеносных сосудов и крупных пигментных клеток, поглощающих избыточное количество попадающего в глаз света, что предотвращает… …   Медицинские термины

 • ОБОЛОЧКА ГЛАЗА СОСУДИСТАЯ — (choroid) средняя оболочка глазного яблока, расположенная между сетчаткой и склерой. В ней содержится большое количество кровеносных сосудов и крупных пигментных клеток, поглощающих избыточное количество попадающего в глаз света, что… …   Толковый словарь по медицине

 • Оболочка Глаза Радужная, Радужка (Iris) — часть сосудистой оболочки глаза, расположенная впереди хрусталика, которая регулирует количество поступающего в него света. Лучи света проникают через центральное отверстие этой диафрагмы зрачок (pupil). В толще радужки находятся две мышцы:… …   Медицинские термины

 • ОБОЛОЧКА ГЛАЗА РАДУЖНАЯ, РАДУЖКА — (iris) часть сосудистой оболочки глаза, расположенная впереди хрусталика, которая регулирует количество поступающего в него света. Лучи света проникают через центральное отверстие этой диафрагмы зрачок (pupil). В толще радужки находятся две мышцы …   Толковый словарь по медицине

 • Сосудистая оболочка глаза — 1  Склера. 2  Сосудистая оболочка. 3  Канал Шлемма. 4  Корень радужки. 5  Рого …   Википедия

 • радужная оболочка глаза — 4.5 радужная оболочка глаза (iris): Окрашенное кольцо в передней части глаза, состоящее из мышечной и соединительной тканей и пигментных клеток, изменяющее размер зрачка. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • радужная оболочка глаза — Передняя часть сосудистой оболочки глаза. [Сборник рекомендуемых терминов. Выпуск 79. Физическая оптика. Академия наук СССР. Комитет научно технической терминологии. 1970 г.] Тематики физическая оптика Обобщающие термины элементы физиологической… …   Справочник технического переводчика

 • Склера (Глазного Яблока) (Sclera), Оболочка Глаза Белочная (Sclerotic Coat) — белая наружная фиброзная оболочка глазного яблока. В передней части глаза этот слой переходит в роговицу. См. Глаз. Склеральный (scleral). Источник: Медицинский словарь …   Медицинские термины

 • СКЛЕРА (ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА), ОБОЛОЧКА ГЛАЗА БЕЛОЧНАЯ — (sclerotic coat) белая наружная фиброзная оболочка глазного яблока. В передней части глаза этот слой переходит в роговицу. См. Глаз. Склеральный (scleral) …   Толковый словарь по медицине

 • десцеметова оболочка глаза — (J. Descemet, 1732 1810, франц. врач и анатом) см. Пограничная пластинка задняя …   Большой медицинский словарь

 • собственно сосудистая оболочка глаза — (choroidea, PNA; chorioidea, BNA; chorioides, JNA) задняя часть сосудистой оболочки глазного яблока, богатая кровеносными сосудами и пигментом; С. с. о. препятствует прохождению света через склеру …   Большой медицинский словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.