Translation: from spanish to bulgarian

нещо

 • 1 -teca

  suf наставка, която означава "място където се съхранява нещо": biblioteca, videoteca.

  Diccionario español-búlgaro > -teca

 • 2 abalanzar

  1. tr 1) претеглям на везни; 2) уравновесявам везните; 3) уравновесявам, балансирам; 4) давам импулс, тикам напред; подбуждам, подстрекавам; 2. prnl 1) хвърлям се към нещо или някого; 2) прен. хвърлям се в нещо стремително и безразсъдно; 3) прен. решавам се, впускам се да оправям трудности.

  Diccionario español-búlgaro > abalanzar

 • 3 abandonar

  1. tr 1) изоставям, лишавам от покровителство някого или нещо; 2) отказвам се от нещо (опит, право); 3) напускам, отдалечавам се от някое място; 4) преставам да го посещавам или обитавам; 5) подпирам небрежно; 2. prnl 1) прен. отдавам се на чувство, оставям да ме завладеят болки, страсти, пороци; 2) доверям се на нещо или някого; 3) прен. занемарявам интересите, задълженията или хигиената си; 4) падам духом, примирявам се (при неприятности); 5) подпирам се небрежно.

  Diccionario español-búlgaro > abandonar

 • 4 abarajar

  tr Арж., Пар., Ур. 1) хващам нещо във въздуха; 2) спирам удар във въздуха (и прен.).

  Diccionario español-búlgaro > abarajar

 • 5 abarrajar

  1. tr бутам, блъскам; 2. prnl 1) Ч., Пер. развращавам се; 2) Пер. подхлъзвам се и падам по очи; 3) Пер. хвърлям нещо или се хвърлям на пода, повалям.

  Diccionario español-búlgaro > abarrajar

 • 6 abarrar

  tr 1) мятам нещо със сила; 2) разтърсвам, тръскам, тупам.

  Diccionario español-búlgaro > abarrar

 • 7 abismo

  m 1) пропаст, бездна; 2) ад, пъкъл; 3) прен. нещо безкрайно, бездънно или непонятно; 4) връх или централна част на герб.

  Diccionario español-búlgaro > abismo

 • 8 abominación

  f 1) отвращение; 2) отвратително нещо, гнусотия; 3) проклинане, осъждане.

  Diccionario español-búlgaro > abominación

 • 9 abonado,

  a 1. adj 1) препоръчен, гарантиран; 2) ползващ се с доверие, дов?рен; 3) готов да направи или каже нещо; 4) стоп. наторен; 2. m 1) абонат; 2) потребител (на електроенергия и др.); 3) стоп. торене.

  Diccionario español-búlgaro > abonado,

 • 10 abono

  m 1) абонамент; 2) абонаментна карта; 3) поръчителство, гаранция; 4) стоп. тор; abono químico химически тор; abonos fosfatados фосфатни торове; ser de abono una cosa достоверно е ( нещо), може да му се има доверие.

  Diccionario español-búlgaro > abono

 • 11 abordar

  1. tr 1) мор. приближавам се; сблъсквам се (за кораби); 2) вж. atracar2; 3) прен. приближавам се към някого за разговор; 4) прен. залавям се за нещо, пристъпвам към нещо; засягам (въпрос, тема); abordar el asunto пристъпвам към въпроса; abordar un tema засягам дадена тема; 2. intr мор. влизам в пристанище, приближавам бряг, остров, акостирам.

  Diccionario español-búlgaro > abordar

 • 12 abortar

  1. intr 1) абортирам, помятам; 2) прен. пропадам, не успявам, не сполучвам; 3) биол. закърнявам (за орган); 4) мед. изчезвам значително по-рано (за болест); 2. tr прен. раждам недоносче, нещо чудовищно.

  Diccionario español-búlgaro > abortar

 • 13 abrazar

  1. tr 1) обгръщам, прегръщам; 2) прен. обкръжавам; опасвам; 3) прен. обхващам, съдържам, включвам; 4) прен. увивам се (за пълзящо растение); 5) прен. приемам, следвам; 6) прен. поемам задължение за нещо; 2. prnl прегръщам се.

  Diccionario español-búlgaro > abrazar

 • 14 abril

  m 1) април; 2) прен. младост; estar hecho un abril, parecer un abril прен. блестящ, красив съм; 3) прен. красиво, приятно нещо.

  Diccionario español-búlgaro > abril

 • 15 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 16 acabar

  1. tr 1) свършвам, завършвам; привършвам; изпълнявам; 2) окончателно обработвам, довършвам; 3) убивам, доубивам; 4) износвам, изчерпвам, изпразвам; 5) унищожавам; 6) с предл. con постигам; 2. intr 1) завършвам; 2) умирам; 3) изгасвам; 4) (de + inf) току-що + значението на глагола в инфинитив; 5) (por + inf) в крайна сметка, накрая; 6) с предл. con слагам край, довършвам, унищожавам; 3. prnl 1) свършвам се; 2) угасвам; 3) привършвам се; el nunca acabar прен., разг. нещо, чийто край не се вижда; san se acabó край; de nunca acabar нещо, което (може да) се протака безкрай; acabar de parir прен., разг. неумел човек, който най-накрая успява да се изрази; no acabar de + inf не успявам да разбера, не проумявам+ значението на глагола в инфинитив.

  Diccionario español-búlgaro > acabar

 • 17 acareamiento

  m 1) очна ставка; 2) изправяне, заставане лице в лице срещу нещо.

  Diccionario español-búlgaro > acareamiento

 • 18 acarear

  tr 1) вж. carear; 2) изправям се срещу нещо.

  Diccionario español-búlgaro > acarear

 • 19 acariciar

  tr 1) галя, милвам; 2) прен. отнасям се с любов и нежност към някого; 3) прен. меко докосвам нещо; 4) прен. с удоволствие мисля за нещо; acariciar esperanzas прен. храня надежди.

  Diccionario español-búlgaro > acariciar

 • 20 acceder

  intr 1) давам съгласието си; 2) съгласявам се; отстъпвам; приемам, присъединявам се (към мнение); 3) имам достъп до нещо; постигам; 4) имам вход, излаз към нещо, достъпен съм откъм.

  Diccionario español-búlgaro > acceder

Look at other dictionaries:

 • нещо — прислівник не дуже незмінювана словникова одиниця розм …   Орфографічний словник української мови

 • нещо — същ. предмет, обект, вещ същ. работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство …   Български синонимен речник

 • нещо малко — словосъч. грам, зърно, троха, частица, капка …   Български синонимен речник

 • нещо недействително — словосъч. химера, фантазия, илюзия …   Български синонимен речник

 • нещо неизвестно — словосъч. хикс, неизвестна величина, неизвестно, неизвестна личност …   Български синонимен речник

 • нещо непоносимо — словосъч. товар, бреме, голямо усилие, изпитание, наказание …   Български синонимен речник

 • нещо повече — словосъч. дори, даже, всъщност словосъч. освен това, при това, на това отгоре, в допълнение, още …   Български синонимен речник

 • нещо сходно — словосъч. аналог, успоредица, подобие …   Български синонимен речник

 • за да изпъкне нещо — словосъч. противовес, контраст, средство …   Български синонимен речник

 • кроя нещо лошо — словосъч. замислям, сплетнича, интригантствувам …   Български синонимен речник

 • незначително нещо — словосъч. дреболия, незначително количество, мъничко …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.